Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Shiva from Saurapurana Lyrics in Telugu

Shiva Sahasranama Stotram from Saurapurana in Telugu:

॥ శ్రీశివసహస్రనామస్తోత్రం శ్రీసౌరపురాణాన్తర్గతమ్ ॥

ఋషయ ఊచు –
సుదర్శనాఖ్యం యచ్చక్రం లబ్ధవాంస్తత్కథం హరిః ।
మహాదేవాద్భగవతః సత్త తద్వక్తుమర్హసి ॥ ౧ ॥

సూత ఉవాచ –
దేవాసురాణామభవత్సఙ్గ్రామోఽద్భుతదర్శనః ।
దేవా వినిర్జితా దైత్యైర్విష్ణుం శరణమాగతాః ॥ ౨ ॥

స్తుత్వా తం వివిధైః స్తోత్రైః ప్రణమ్య పురతః స్థితాః ।
భయభీతాశ్చ తే సర్వే క్షతాఙ్గాః క్లేశితా భృశమ్ ॥ ౩ ॥

తాన్దృష్ట్వా ప్రాహ భగవాన్దేవదేవో జనార్దనః ।
కిమర్థమాగతా దేవా వక్తుమర్హథ సామ్ప్రతమ్ ॥ ౪ ॥

వచః శ్రుత్వా హరేర్దేవాః ప్రణమ్యోచుః సురోత్తమాః ।
నిర్జితా దానవైః సర్వే శరణం త్వామిహాఽఽగతాః ॥ ౫ ॥

గతిస్త్వమేవ దేవానాం త్రాతా త్వం పురుషోత్తమ ।
హన్తుమర్హసి తాఞ్శీఘ్రమవధ్యాన్వారిజేక్షణ ॥ ౬ ॥

జాలన్ధరవధార్థాయ యచ్చక్రం శూలపాణినః ।
మహాదేవవరాల్లబ్ధం జహి తేన మహాబలాన్ ॥ ౭ ॥

తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా భగవాన్వారిజేక్షణః ।
అహం దేవాస్తథా నూనం కరిష్యామీతి సువ్రతాః ॥ ౮ ॥

హిమవత్పర్వతం గత్వా పూజయామాస శఙ్కరమ్ ।
లిఙ్గం తత్ర ప్రతిష్ఠాప్య స్నాప్య గన్ధోదకైః శుభైః ॥ ౯ ॥

త్వరితాఖ్యేన రుద్రేణ సమ్పూజ్య చ మహేశ్వరమ్ ।
తతో నామ్నాం సహస్రేణ తుష్టావ పరమేశ్వరమ్ ॥ ౧౦ ॥

ప్రతినామ చ పద్మాని తైరిష్ట్వా వృషభధ్వజమ్ ।
భవాద్యైర్నామభిర్భక్త్యా స్తోతుం సముపచక్రమే ॥ ౧౧ ॥

శ్రీవిష్ణురువాచ –
భవః శివో హరో రుద్రః పుష్కలో ముగ్ధలోచనః ।
అగ్రగణ్యః సదాచారః సర్వః శమ్భుర్మహేశ్వరః ॥ ౧౨ ॥

ఈశ్వరః స్థాణురీశానః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ।
వరీయాన్వరదో వన్ద్యః శఙ్కరః పరమేశ్వరః ॥ ౧౩ ॥

గఙ్గాధరః శూలధరః పరార్థైకప్రయోజకః ।
సర్వజ్ఞః సర్వదేవాదిర్గిరిధన్వా జటాధరః ॥ ౧౪ ॥

చన్ద్రాపీడశ్చన్ద్రమౌలిర్వేధా విశ్వామరేశ్వరః ।
వేదాన్తసారసన్దోహః కపాలీ నీలలోహితః ॥ ౧౫ ॥

ధ్యానాహారోఽపరిచ్ఛేద్యో గౌరీభర్తా గణేశ్వరః ।
అష్టమూర్తిర్విశ్వమూర్తిస్త్రివర్గః స్వర్గసాధనః ॥ ౧౬ ॥

జ్ఞానగమ్యో దృఢప్రజ్ఞో దేవదేవస్త్రిలోచనః ।
వామదేవో మహాదేవః పటుః పరివృఢో దృఢః ॥ ౧౭ ॥

విశ్వరూపో విరూపాక్షో వాగీశః శ్రుతిమన్త్రగః ।
సర్వప్రణవసంవాదీ వృషాఙ్కో వృషవాహనః ॥ ౧౮ ॥

ఈశః పినాకీ ఖట్వాఙ్గీ చిత్రవేషశ్చిరన్తనః ।
మనోమయో మహాయోగీ స్థిరో బ్రహ్మాణ్డధూర్జటీ ॥ ౧౯ ॥

కాలకాలః కృత్తివాసాః సుభగః ప్రణవాత్మకః ।
నాగచూడః సుచక్షుష్యో దుర్వాసాః పురశాసనః ॥ ౨౦ ॥

దృగాయుధః స్కన్దగురుః పరమేష్ఠీ పరాయణః ।
అనాదిమధ్యనిధనో గిరీశో గిరిజాధవః ॥ ౨౧ ॥

కుబేరబన్ధుః శ్రీకణ్ఠో లోకవన్ద్యోత్తమో మృదుః ।
సామాన్యో దేవకో దణ్డీ నీలకణ్ఠః పరశ్వధీః ॥ ౨౨ ॥

విశాలాక్షో మహావ్యాధః సురేశః సూర్యతాపనః ।
ధర్మధామా క్షమాక్షేత్రం భగవాన్భగనేత్రహా ॥ ౨౩ ॥

ఉగ్రః పశుపతిస్తార్క్ష్యః ప్రియభక్తః ప్రియంవదః ।
దాతా దయాకరో దక్షః కపర్దీ కామశాసనః ॥ ౨౪
శ్మశాననిలయస్తిష్యః శ్మశానస్థో మహేశ్వరః ।
లోకకర్తా భూతపతిర్మహాకర్తా మహౌషధిః ॥ ౨౫ ॥

ఉత్తరో గోపతిర్గోప్తా జ్ఞానగమ్యః పురాతనః ।
నీతిః సునీతిః శుద్ధాత్మా సోమః సోమరతః సుధీః ॥ ౨౫ ॥

సోమపోఽమృతపః సౌమ్యో మహానీతిర్మహాస్మృతిః ।
అజాతశత్రురాలోక్యః సమ్భావ్యో హవ్యవాహనః ॥ ౨౭ ॥

లోకకారో వేదకారః సూత్రకారః సనాతనః ।
మహర్షిః కపిలాచార్యో విశ్వదీప్తిర్విలోచనః ॥ ౨౮ ॥

పినాకపాణిర్భూదేవః స్వస్తికృత్స్వస్తిదః సుధా ।
ధాత్రీధామా ధామకరః సర్వగః సర్వగోచరః ॥ ౨౯ ॥

బ్రహ్మసృగ్విశ్వసృక్సర్గః కర్ణికారః ప్రియః కవిః ।
శాఖో విశాఖో గోశాఖః శివో భిషగనుత్తమః ॥ ౩౦ ॥

గఙ్గాప్లవోదకో భవ్యః పుష్కలః స్థపతిః స్థితః ।
విజితాత్మా విధేయాత్మా భూతవాహనసారథిః ॥ ౩౧ ॥

సగణో గణకాయశ్చ సుకీర్తిశ్ఛిన్నసంశయః ।
కామదేవః కామకాలో భస్మోద్ధూలితవిగ్రహః ॥ ౩౨ ॥

భస్మప్రియో భస్మశాయీ కామీ కాన్తః కృతాగమః ।
సమావృత్తో నివృత్తాత్మా ధర్మపుఞ్జః సదాశివః ॥ ౩౩ ॥

అకల్మషశ్చతుర్బాహుః సర్వావాసో దురాసదః ।
దుర్లభో దుర్గమో దుర్గః సర్వాయుధవిశారదః ॥ ౩౪ ॥

అధ్యాత్మయోగనిలయః సుతన్తుస్తన్తువర్ధనః ।
శుభాఙ్గో యోగసారఙ్గో జగదీశో జనార్దనః ॥ ౩౫ ॥

భస్మశుద్ధికరో మేరుస్తేజస్వీ శుద్ధవిగ్రహః ।
హిరణ్యరేతాస్తరణిర్మరీచిర్మహిమాలయః ॥ ౩౬ ॥

మహాహ్రదో మహాగర్తః సిద్ధవృన్దారవన్దితః ।
వ్యాఘ్రచర్మధరో వ్యాలీ మహాభూతో మహానిధిః ॥ ౩౭ ॥

అమృతాత్మాఽమృతవపుః పఞ్చయజ్ఞః ప్రభఞ్జనః ।
పఞ్చవింశతితత్త్వస్థః పారిజాతః పరాపరః ॥ ౩౮ ॥

సులభః సువ్రతః శూరో వాగ్మాయైకనిధిర్నిధిః ।
వర్ణాశ్రమగురుర్వర్ణీ శత్రుజిచ్ఛత్రుతాపనః ॥ ౩౯ ॥

ఆశ్రమః క్షపణః క్షామో జ్ఞానవానచలశ్చలః ।
ప్రమాణభూతో దుర్జ్ఞేయః సుపర్ణో వాయువాహనః ॥ ౪౦ ॥

ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో గుణరాశిర్గుణాకరః ।
అనన్తదృష్టిరానన్దో దణ్డో దమయితా దమః ॥ ౪౧ ॥

అవివాద్యో మహాకాయో విశ్వకర్మా విశారదః ।
వీతరాగో వినీతాత్మా తపస్వీ భూతవాహనః ॥ ౪౨ ॥

ఉన్మత్తవేషః ప్రచ్ఛన్నో జితకామో జితప్రియః ।
కల్యాణప్రకృతిః కల్పః సర్వలోకప్రజాపతిః ॥ ౪౩ ॥

తపస్వీ తారకో ధీమాన్ప్రధానప్రభురవ్యయః ।
లోకపాలోఽన్తర్హితాత్మా కల్పాదిః కమలేక్షణః ॥ ౪౪
వేదశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞో నియమో నియమాశ్రయః ।
రాహుః సూర్యః శనిః కేతుర్విరామో విద్రుమచ్ఛవిః ॥ ౪౫ ॥

భక్తిగమ్యః పరం బ్రహ్మ మృగబాణార్పణోఽనఘః ।
అద్రిద్రోణికృతస్థానః పవనాత్మా జగత్పతిః ॥ ౪౬ ॥

సర్వకర్మాచలస్త్వష్టా మఙ్గఽల్యో మఙ్గలప్రదః ।
మహాతపా దీర్ఘతపాః స్థవిష్ణుః స్థవిరో ధ్రువః ॥ ౪౭ ॥

అహః సంవత్సరో వ్యాలః ప్రమాణం పరమం తపః ।
సంవత్సరకరో మన్త్రః ప్రత్యయః సర్వదర్శనః ॥ ౪౮ ॥

అజః సర్వేశ్వరః సిద్ధో మహారేతా మహాబలః ।
యోగీ యోగో మహాదేవః సిద్ధః సర్వాదిరచ్యుతః ॥ ౪౯ ॥

వసుర్వసుమనాః సత్యః సర్వపాపహరో హరః ।
అమృతః శాశ్వతః శాన్తో బాణహస్తః ప్రతాపవాన్ ॥ ౫౦ ॥

కమణ్డలుధరో ధన్వీ వేదాఙ్గో వేదవిన్మునిః ।
భ్రాజిష్ణుర్భోజనం భోక్తా లోకనేతా దురాధరః ॥ ౫౧ ॥

అతీన్ద్రియో మహామాయః సర్వావాసశ్చతుష్పథః ।
కాలయోగీ మహానాదో మహోత్సాహో మహాచలః ॥ ౫౨ ॥

మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో భూతచారీ పురన్దరః ।
నిశాచరః ప్రేతచారీ మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః ॥ ౫౩ ॥

అనిర్దేశ్యవపుః శ్రీమాన్సర్వాకర్షకరో మతః ।
బహుశ్రుతో బహుమాయో నియతాత్మాఽభయోద్భవః ॥ ౫౪ ॥

ఓజస్తేజోద్యుతిధరో నర్తకః సర్వనాయకః ।
నిత్యఘణ్టాప్రియో నిత్యప్రకాశాత్మా ప్రతాపనః ॥ ౫౫ ॥

ఋద్ధః స్పష్టాక్షరో మన్త్రః సఙ్గ్రామః శారదప్లవః ।
యుగాదికృద్యుగావర్తో గమ్భీరో వృషవాహనః ॥ ౫౬ ॥

ఇష్టో విశిష్టః శిష్టేష్టః శరభః సరభో ధనుః ।
అపాం నిధిరధిష్ఠానం విజయో జయకాలవిత్ ॥ ౫౭ ॥

ప్రతిష్ఠితః ప్రమాణజ్ఞో హిరణ్యకవచో హరిః ।
విమోచనం సురగణో విద్యేశో విబుధాశ్రయః ॥ ౫౮ ॥

బాలరూపో బలోన్మాయీ వికర్తా గహనో గుహః ।
కరణం కారణం కర్తా సర్వబన్ధప్రమోచనః ॥ ౫౯ ॥

వ్యవసాయో వ్యవస్థానః స్థానదో జనదాదిజః ।
దున్దుభో లలితో విశ్వో భవాత్మాఽఽత్మని సంస్థితః ॥ ౬౦ ॥

రాజరాజప్రియో రామో రాజచూడామణిః ప్రభుః ।
వీరేశ్వరో వీరభద్రో వీరాసనవిధిర్విరాట్ ॥ ౬౧ ॥

వీరచూడామణిహర్తా తీవ్రానన్దో నదీధరః ।
ఆత్మాధారస్త్రిశూలాఙ్కః శిపివిష్టః శివాశ్రయః ॥ ౬౨ ॥

బాలఖిల్యో మహాచారస్తిగ్మాంశుర్వారిధిః ఖగః ।
అభిరామః సుశరణ్యః సుబ్రహ్మణ్యః సుధాపతిః ॥ ౬౩ ॥

మధుమాన్కౌశికో గోమాన్విరామః సర్వసాధనః ।
లలాటాక్షో విశ్వదేహః సారః సంసారచక్రభృత్ ॥ ౬౪ ॥

అమోఘదణ్డో మధ్యస్థో హిరణ్యో బ్రహ్మవర్చసీ ।
పరబ్రహ్మపదో హంసః శబరో వ్యాఘ్రకోఽనలః ॥ ౬౫ ॥

రుచిర్వరరుచిర్వన్ద్యో వాచస్పతిరహర్పతిః ।
రవిర్విరోచనః స్కన్దః శాస్తా వైవస్వతోఽర్జునః ॥ ౬౬ ॥

ముక్తిరున్నతకీర్తిశ్చ శాన్తరామః పురఞ్జయః ।
కైలాసపతిః కామారిః సవితా రవిలోచనః ॥ ౬౭ ॥

విద్వత్తమో వీతభయో విశ్వకర్మాఽనివారితః ।
నిత్యో నియతకల్యాణః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః ॥ ౬౮ ॥

దూరశ్రవా విశ్వసహో ధ్యేయో దుఃస్వప్ననాశనః ।
ఉత్తారకో దుష్కృతిహా దుర్ధర్షో దుఃసహోఽభయః ॥ ౬౯ ॥

అనాదిర్భూర్భువో లక్ష్మీః కిరీటీ త్రిదశాధిపః ।
విశ్వగోప్తా విశ్వహర్తా సువీరో రుచిరాఙ్గదీ ॥ ౭౦ ॥

జననో జనజన్మాదిః ప్రీతిమాన్నీతిమానథ ।
వసిష్ఠః కశ్యపో భానుర్భీమో భీమపరాక్రమః ॥ ౭౧ ॥

ప్రణవః సత్పథాచారో మహాకాయో మహాధనుః ।
జన్మాధిపో మహాదేవః సకలాగమపారగః ॥ ౭౨ ॥

తత్త్వం తత్త్వవిదేకాత్మా విభూతిర్భూతిభూషణః ।
ఋషిర్బ్రాహ్మణవిద్విష్ణుర్జన్మమృత్యుజరాతిగః ॥ ౭౩ ॥

యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్వా యజ్ఞాన్తోఽమోఘవిక్రమః ।
మహేన్ద్రో దుర్భరః సేనీ యజ్ఞాఙ్గో యజ్ఞవాహనః ॥ ౭౪ ॥

పఞ్చబ్రహ్మసముత్పత్తిర్విశ్వతో విమలోదయః ।
ఆత్మయోనిరనాద్యన్తః పట్త్రింశో లోకభృత్కవిః ॥ ౭౫ ॥

గాయత్రీవల్లభః ప్రాంశుర్విశ్వావాసః సదాశివః ।
శిశుర్గిరిరతః సమ్రాట్ సుషేణః సురశత్రుహా ॥ ౭౬ ॥

అమేయోఽరిష్టమథనో ముకున్దో విగతజ్వరః ।
స్వయఞ్జ్యోతిరనుజ్యోతిరచలః పరమేశ్వరః ॥ ౭౭ ॥

పిఙ్గలః కపిలశ్మశ్రుః శాస్త్రనేత్రస్త్రయీతనుః ।
జ్ఞానస్కన్ధో మహాజ్ఞానీ వీరోత్పత్తిరుపప్లవీ ॥ ౭౮ ॥

భగో వివస్వానాదిత్యో యోగాచారో దివస్పతిః ।
ఉదారకీర్తిరుద్యోగీ సద్యోగీ సదసన్మయః ॥ ౭౯ ॥

నక్షత్రమార్లా నాకేశః స్వాధిష్ఠానషడాశ్రయః ।
పవిత్రపాదః పాపారిర్మణిపూరో నభోగతిః ॥ ౮౦ ॥

హృత్పుణ్డరీకమాసీనః శుక్రాశానో వృషాకపిః ।
తుష్టో గృహపతిః కృష్ణః సమర్థోఽనర్థశాసనః ॥ ౮౧ ॥

అధర్మశత్రురక్షయ్యః పురుహూతః పురుష్టుతః ॥

బృహద్భుజో బ్రహ్మగర్భో ధర్మధేనుర్ధనాగమః ॥ ౮౨ ॥

జగద్ధితైషీ సుగతః కుమారః కుశలాగమః ।
హిరణ్యగర్భో జ్యోతిష్మానుపేన్ద్రస్తిమిరాపహః ॥ ౮౩ ॥

అరోగస్తపనాధ్యక్షో విశ్వామిత్రో ద్విజేశ్వరః ।
బ్రహ్మజ్యోతిః సుబుద్ధాత్మా బృహజ్జ్యోతిరనుత్తమః ॥ ౮౪
మాతామహో మాతరిశ్వా మనస్వీ నాగహారధృక్ ।
పులస్త్యః పులహోఽగస్త్యో జాతూకర్ణ్యః పరాశరః ॥

నిరావరణవిజ్ఞానో విరఞ్చో విష్టరశ్రవాః ।
ఆత్మభూరనిరుద్ధోఽత్రిర్జ్ఞానమూర్తిర్మహాయశాః ॥ ౮౬ ॥

లోకచూడామణిర్వీరశ్చన్ద్రః సత్యపరాక్రమః ।
వ్యాలకల్పో మహాకల్పః కల్పవృక్షః కలానిధిః ॥ ౮౭ ॥

అలకరిష్ణురచలో రోచిష్ణుర్విక్రమోత్తమః ।
ఆశుః సప్తపతిర్వేగీ ప్లవనః శిఖిసారథిః ॥ ౮౮ ॥

అసన్తుష్టోఽతిథిః శుక్తః ప్రమాథీ పాపశాసనః ।
వసుశ్రవాః కవ్యవాహః ప్రతప్తో విశ్వభోజనః ॥ ౮౯ ॥

జయో జరారిశమనో లోహితాశ్వస్తనూనపాత్ ।
పృషదశ్వో నభోయోనిః సుప్రతీకస్తమిస్రహా ॥ ౯౦ ॥

నిదాఘస్తపనో మేఘః పక్షః పరపురఞ్జయః ।
సుఖీ నీలః సునిష్పన్నః సురభిః శిశిరాత్మకః ॥ ౯౧ ॥

వసన్తో మాధవో గ్రీష్మో నభస్యో బీజవాహనః ।
మనో బుద్ధిరహఙ్కారః క్షేత్రజ్ఞః క్షేత్రపాలకః ॥ ౯౨ ॥

జమదగ్నిర్జలనిధిర్విపాకో విశ్వకారకః ।
అధరోఽనుత్తరో జ్ఞేయో జ్యేష్ఠో నిఃశ్రేయసాలయః ॥ ౯౩ ॥

శైలో నామ తరుర్దాహో దానవారిరరిన్దమః ।
చాముణ్డీ జనకశ్చారుర్నిఃశల్యో లోకశల్యహృత్ ॥ ౯౪ ॥

చతుర్వేదశ్చతుర్భావశ్చతురశ్చత్వరప్రియః ।
ఆమ్నాయోఽథ సమామ్నాయరతీర్థదేవః శివాలయః ॥ ౯౫ ॥

వజ్రరూపో మహాదేవః సర్వరూపశ్చరాచరః ।
న్యాయనిర్వాహకో న్యాయో న్యాయగమ్యో నిరఞ్జనః ॥ ౯౬ ॥

సహస్రమూర్ధా దేవేన్ద్రః సర్వశస్త్రప్రభఞ్జనః ।
ముణ్డో విరూపో వికృతో దణ్డీ దాన్తో గుణోత్తరః ॥ ౯౭ ॥

పిఙ్గలాక్షోఽథ హర్యశ్వో నీలగ్రీవో నిరామయః ।
సహస్రబాహుః సర్వేశః శరణ్యః సర్వలోకధృక్ ॥ ౯౮ ॥

పద్మాసనః పరం జ్యోతిః పరావరః పరం ఫలమ్ ।
పద్మగర్భో మహాగర్భో విశ్వగర్భో విలక్షణః ॥ ౯౯ ॥

యజ్ఞభుగ్వరదో దేవో వరేశశ్చ మహాస్వనః ।
దేవాసురగురుర్దేవః శఙ్కరో లోకసమ్భవః ॥ ౧౦౦ ॥

సర్వవేదమయోఽచిన్త్యో దేవతాసత్యసమ్భవః ।
దేవాధిదేవో దేవర్షిర్దేవాసురవరప్రదః ॥ ౧౦౧ ॥

దేవాసురేశ్వరో దివ్యో దేవాసురమహేశ్వరః ।
దేవాసురాణాం వరదో దేవాసురనమస్కృతః ॥ ౧౦౨ ॥

దేవాసురమహామాత్రో దేవాసురమహాశ్రయః ।
సర్వదేవమయోఽచిన్త్యో దేవానామాత్మసమ్భవః ॥ ౧౦౩ ॥

ఈడ్యోఽనీశః సురవ్యాప్తో దేవసింహో దివాకరః ।
విబుధాగ్రవరః శ్రేష్ఠః సర్వదేవోత్తమోత్తమః ॥ ౧౦౪ ॥

శివధ్యానరతః శ్రీమాఞ్శిఖీ శ్రీపర్వతప్రియః ।
వజ్రహస్తః ప్రతిష్టమ్భీ విశ్వజ్ఞానీ నిశాకరః ॥ ౧౦౫ ॥

బ్రహ్మచారీ లోకచారీ ధర్మచారీ ధనాధిపః ।
నన్దీ నన్దీశ్వరో నగ్నో నగ్నవ్రతధరః శుచిః ॥ ౧౦౬ ॥

లిఙ్గాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో ధర్మాధ్యక్షో యుగావహః ।
స్వవశః స్వర్గతః స్వర్గః సర్గః స్వరమయః స్వనః ॥ ౧౦౭ ॥

బీజాధ్యక్షో బీజకర్తా ధర్మకృద్ధర్మవర్ధనః ।
దమ్భోఽదమ్భో మహాదమ్భః సర్వేభూతమహేశ్వరః ॥ ౧౦౮ ॥

శ్మశాననిలయస్తిష్యః సేతురప్రతిమాకృతిః ।
లోకోత్తరః స్ఫుతాలోకస్త్ర్యమ్బకో భక్తవత్సలః ॥ ౧౦౯ ॥

అన్ధకారిర్మఖద్వేషీ విష్ణుకన్ధరపాతనః ।
వీతదోషోఽక్షయగుణోఽన్తకారిః పూషదన్తభిత్ ॥ ౧౧౦ ॥

ధూర్జటిః ఖణ్డపరశుః సకలో నిష్కలోఽనఘః ।
ఆకారః సకలాధారః పాణ్డురాగో మృగో నటః ॥ ౧౧౧ ॥

పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః సుకుమారః సులోచనః ।
సామగేయః ప్రియః క్రూరః పూణ్యకీర్తిరనామయః ॥ ౧౧౨ ॥

మనోజవస్తీర్థకరో జటిలో జీవితేశ్వరః ।
జీవితాన్తకరోఽనన్తో వసురేతా వసుప్రదః ॥ ౧౧౩ ॥

సద్గతిః సత్కృతిః శాన్తః కాలకణ్ఠః కలాధరః ।
మానీ మన్తుర్మహాకాలః సద్భూతిః సత్పరాయణః ॥ ౧౧౪ ॥

చన్ద్రసఞ్జీవనః శాస్తా లోకరూఢో మహాధిపః ।
లోకబన్ధుర్లోకనాథః కృతజ్ఞః కృతభూషణః ॥ ౧౧౫ ॥

అనపాయోఽక్షరః శాన్తః సర్వశస్త్రభృతాం వరః ।
తేజోమయో ద్యుతిధరో లోకమాయోఽగ్రణీరణుః ॥ ౧౧౬ ॥

సువిస్మితః ప్రసన్నాత్మా దుర్జయో దురతిక్రమః ।
జ్యోతిర్మయో నిరాకారో జగన్నాథో జలేశ్వరః ॥ ౧౧౭ ॥

తుమ్బీ వీణా మహాశోకో విశోకః శోకనాశనః ।
త్రిలోకేశస్రిలోకాత్మా సిద్ధిః శుద్ధిరధోక్షజః ॥ ౧౧౮ ॥

అవ్యక్తలక్షణో వ్యక్తో వ్యక్తావ్యక్తో విశామ్పతిః ।
వరశీలో వరగుణో గతో గవ్యయనో మయః ॥ ౧౧౯ ॥

బ్రహ్మా విష్ణుః ప్రజాపాలో హంసో హంసగతిర్మతః ।
వేధా విధాతా స్రష్టా చ కర్తా హర్తా చతుర్ముఖః ॥ ౧౨౦ ॥

కైలాసశిఖరావాసీ సర్వావాసీ సదాగతిః ।
హిరణ్యగర్భో గగనః పురుషః పూర్వజః పితా ॥ ౧౨౧ ॥

భూతాలయో భూతపతిర్భూతిదో భువనేశ్వరః ।
సంయమో యోగవిద్భ్రష్టో బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణప్రియః ॥ ౧౨౨ ॥

దేవప్రియో దేవనాథో దైవజ్ఞో దేవచిన్తకః ।
విషమాక్షో విశాలాక్షో వృషదో వృషవర్ధనః ॥ ౧౨౩
నిర్మమో నిరహఙ్కారో నిర్మోహో నిరుపద్రవః ।
దర్పహా దర్పణో దృప్తః సర్వర్తుపరివర్తకః ॥ ౧౨౪ ॥

సప్తజిహ్వః సహస్రార్చిః స్నిగ్ధః ప్రకృతిదక్షిణః ।
భూతభవ్యభవన్నాథః ప్రభవో భ్రాన్తినాశనః ॥ ౧౨౫ ॥

అర్థోఽనర్థో మహాకోశః పరకార్యైకపణ్డితః ।
నిష్కణ్టకః కృతానన్దో నిర్వ్యాజో వ్యాజదర్శనః ॥

సత్త్వవాన్సాత్వికః సత్యః కీర్తిస్తమ్భః కృతాగమః ।
అకమ్పితో గుణగ్రాహీ నైకాత్మా లోకకర్మకుత్ ॥ ౧౨౭ ॥

శ్రీవల్లభః శివారమ్భః శాన్తభద్రః సమఞ్జసః ।
భూశయో భూతికృద్భూతిర్విభూతిర్భూతివాహనః ॥ ౧౨౮ ॥

అకాయో భూతకాయరథః కాలజ్ఞానో మహాపటుః ।
సత్యవ్రతో మహాత్యాగ ఇచ్ఛాశాన్తిపరాయణః ॥ ౧౨౯ ॥

పరార్థవృత్తివరదో వివిక్తః శ్రుతిసాగరః ।
అనిర్విణ్ణో గుణగ్రాహీ నిష్కలఙ్కః కలఙ్కహా ॥ ౧౩౦ ॥

స్వభావభద్రో మధ్యస్థః శత్రుఘ్నః శత్రునాశనః ।
శిఖణ్డీ కవచీ శూలీ జటీ ముణ్డీ చ కుణ్డలీ ॥ ౧౩౧ ॥

మేఖలీ కఞ్చుకీ ఖడ్గీ మౌలీ సంసారసారథిః ।
అమృత్యుః సర్వజిత్సింహస్తేజోరాశిర్మహామణిః ॥ ౧౩౨ ॥

అసఙ్ఖ్యేయోఽప్రమేయాత్మా వీర్యవాన్కార్యకోవిదః ।
వేద్యో వైద్యో వియద్గోప్తా సప్తావరమునీశ్వరః ॥ ౧౩౩ ॥

అనుత్తమో దురాధర్షో మధురః ప్రియదర్శనః ।
సురేశః శరణం శర్మ సర్వః శబ్దవతాం గతిః ॥ ౧౩౪ ॥

కాలః పక్షః కరఙ్కారిః కఙ్కణీకృతవాసుకిః ।
మహేష్వాసో మహీభర్తా నిష్కలఙ్కో విశృఙ్ఖలః ॥ ౧౩౫ ॥

ద్యుమణిస్తరణిర్ధన్యః సిద్ధిదః సిద్ధిసాధనః ।
వివృతః సంవృతః శిల్పీ వ్యూఢోరస్కో మహాభుజః ॥ ౧౩౬ ॥

ఏకజ్యోతిర్నిరాతఙ్కో నరనారాయణప్రియః ।
నిర్లేపో నిష్ప్రపఞ్చాత్మా నిర్వ్యగ్రో వ్యగ్రనాశనః ॥ ౧౩౭ ॥

స్తవ్యః స్తవప్రియః స్తోతా వ్యోమమూర్తిరనాకులః ।
నిరవేద్యపదోపాయో విద్యారాశిరకృత్రిమః ॥ ౧౩౮ ॥

ప్రశాన్తబుద్ధిరక్షుద్రః క్షుద్రహా నిత్యసున్దరః ।
ధ్యేయోఽగ్రధుర్యో ధాత్రీశః సాకల్యః శర్వరీపతిః ॥ ౧౩౯ ॥

పరమార్థగురుర్వ్యాపీ శుచిరాశ్రితవత్సలః ।
రసో రసజ్ఞః సారజ్ఞః సర్వసత్త్వావలమ్బనః ॥ ౧౪౦ ॥

ఏవం నామ్నాం సహస్రేణ తుష్టావ గిరిజాపతిమ్ ।
సమ్పూజ్య పరయా భక్త్యా పుణ్డరీకైద్విజోత్తమాః ॥ ౧౪౧ ॥

జిజ్ఞాసార్థం హరేర్భక్త్యా కమలేషు శివః స్వయమ్ ।
తత్రైకం గోపయామాస కమలం మునిపుఙ్గవాః ॥ ౧౪౨ ॥

హృతే పుష్పే తదా విష్ణుశ్చిన్తయన్కిమిదం త్వితి ।
జ్ఞాత్వాఽఽత్మనోఽక్షిముద్ధృత్య పూజయామాస శఙ్కరమ్ ॥ ౧౪౩ ॥

అథ జ్ఞాత్వా మహాదేవో హరేర్భక్తి సునిశ్చలామ్ ।
ప్రాదుర్భూతో మహాదేవో మణ్డలాత్తిగ్మదీధితేః ॥ ౧౪౪ ॥

సూర్యకోటిప్రతీకాశస్త్రినేత్రశ్చన్ద్రశేఖరః ।
శూలటఙ్కదగాచక్రకున్తపాశధరో విభుః ॥ ౧౪౫ ॥

వరదాభయపాణిశ్చ సర్వాభరణభూషితః ।
తం దృష్ట్వా దేవదేవేశం భగవాన్కమలేక్షణః ॥ ౧౪౬ ॥

పునర్ననామ చరణౌ దణ్డవచ్ఛూలపాణినః ।
దృష్ట్వా శమ్భుం తదా దేవా దుద్రువుర్భయవిహ్వలాః ॥ ౧౪౭ ॥

చచాల బ్రహ్మభువనం చకమ్పే చ వసున్ధరా ।
అధశ్చోర్ధ్వం తతః ప్రీతే దదాహ శతయోజనమ్ ॥ ౧౪౮ ॥

శమ్భోర్భగవతస్తేజస్తద్దృష్ట్వా ప్రహసఞ్శివః ।
అబ్రవీచ్ఛార్ఙ్గిణం విప్రాః కృతాఞ్జలిపుటం స్థితమ్ ॥ ౧౪౯ ॥

దేవకార్యమిఽదం జ్ఞాతమిదానీం మధుసూదన ।
దివ్యం దదామి తే చక్రమద్భుతం తత్సుదర్శనమ్ ॥ ౧౫౦ ॥

హితార్థం సర్వదేవానాం నిర్మితం యన్మయా పురా ।
గృహీత్వా తద్గుణైర్దైత్యాఞ్జహి విష్ణో మమాఽఽజ్ఞయా ॥ ౧౫౧ ॥

ఏవముక్త్వా దదౌ చక్రం సూర్యాయుతసమప్రభమ్ ।
లోకేషు పుణ్డరీకాక్ష ఇతి ఖ్యాతిం గతా హరిః ॥ ౧౫౨ ॥

పునస్తమబ్రవీచ్ఛమ్భుర్నారాయణమనామయమ్ ।
వరానన్యాన్సురశ్రేష్ఠ వరయస్వ యథేప్సితాన్ ॥ ౧౫౩ ॥

ఏవం శమ్భోర్నిగదితం శ్రుత్వా దేవో జనార్దనః ।
అబ్రవీత్ఖణ్డపరశుం ప్రాఞ్జలిః ప్రణయాన్వితః ॥ ౧౫౪ ॥

శ్రీవిష్ణురువాచ –
భగవన్దేవదేవేశ పరమాత్మఞ్శివావ్యయ ।
నిశ్చలా త్వయి మే భక్తిర్భవత్వితి వరో మమ ॥ ౧౫౫ ॥

ఈశ్వర ఉవాచ –
భక్తిర్మయి దృఢా విష్ణో భవిష్యతి తవానఘ ।
అజేయస్త్రిషు లోకేషు మత్ప్రసాదాద్భవిష్యసి ॥ ౧౫౬ ॥

సూత ఉవాచ –
ఏవం దత్త్వా వరం శమ్భుర్విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే ।
అన్తర్హితో ద్విజశ్రేష్ఠా ఇతి దేవోఽబ్రవీద్రవిః ॥ ౧౫౭ ॥

నామ్నాం సహస్రం యద్దివ్యం విష్ణునా సముదీరితమ్ ।
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాఽపి సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే ॥ ౧౫౮ ॥

అశ్వమేధసహస్రస్య ఫలం ప్రాప్నోతి నిశ్చితమ్ ।
పఠతః సర్వభావేన విద్యా వా మహతీ భవే ॥ ౧౫౯ ॥

జాయతే మహదైశ్వర్యం శివస్య దయితో భవేత్ ।
దుస్తరే జలసఙ్ఘాతే యజ్జలం స్థలతాం వ్రజేత్ ॥ ౧౬౦ ॥

హారాయన్తే మహాసర్పాః సింహః క్రీడామృగాయతే ।
తస్మాన్నామ్నాం సహస్రేణ స్తోతవ్యో భగవాఞ్శివః ॥ ౧౬౧ ॥

ప్రయచ్ఛత్యఖిలాన్కామాన్దేహాన్తే చ పరాం గతిమ్ ॥ ౧౬౨ ॥

ఇతి శ్రీబ్రహ్మపురాణోపపురాణే శ్రీసౌరే సూతశౌనకసంవాదే
(విష్ణుచక్రప్రాప్తికథనం నామైకచత్వారింశోఽధ్యాయః)
శ్రీశివసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama Stotram from Saurapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shiva from Saurapurana Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top