Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Vishnu or Vasudeva | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Vishnu or Vasudeva Sahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీవిష్ణు అపరనామ వాసుదేవసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥
పద్మపురాణే ఉత్తరఖణ్డే – వాసుదేవసహస్రనామస్తోత్రం
నారదపఞ్చరాత్రే విష్ణుసహస్రనామం చ
బ్రహ్మనారద – పార్వతీశివసంవాదాత్మకం

వినియోగః
ఓం అస్య శ్రీవిష్ణోస్సహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య శ్రీమహాదేవ ఋషిః ।
అనుష్టుప్ఛన్దః । శ్రీవిష్ణుః పరమాత్మా దేవతా। హ్రీం బీజం।
శ్రీం శక్తిః । క్లీం కీలకమ్।
ధర్మార్థకామమోక్షప్రాప్త్త్యర్థే నామపారాయణే వినియోగః ।

కరన్యాసః ।
ఓం వాసుదేవః పరం బ్రహ్మ ఇత్యఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ॥ ౧ ॥

ఓం మూలప్రకృతిరితి తర్జనీభ్యాం నమః ॥ ౨ ॥

ఓం మహావరాహ ఇతి మధ్యమాభ్యాం నమః ॥ ౩ ॥

సూర్యవంశధ్వజ ఇతి అనామికాభ్యాం నమః ॥ ౪ ॥

బ్రహ్మాదికామ్యలలితజగదాశ్చర్యశైశవ ఇతి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ॥ ౫ ॥

యథార్థఖణ్డితాశేష ఇతి కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ॥

ఏవం హృదయాదిన్యాసః ॥ ఓం నమో నారాయణాయేతి దిగ్బన్ధః ॥

॥ ధ్యానమ్ ॥

ఓం నమో నారాయణాయ పురుషాయ మహాత్మనే ।
విశుద్ధసత్త్వధిష్ణ్యాయ మహాహంసాయ ధీమహి ॥

లమిత్యాది పఞ్చపూజా । ఓం నమో నారాయణాయ ఇతి (౨)
ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హైం హ్రౌం హ్రః
క్లీం కృష్ణాయ విష్ణవే హ్రీం రామాయ ధీమహి ।
తన్నో దేవః ప్రచోదయాత్ ఇతి ॥

క్ష్రౌం నృసింహాయ విద్మహే శ్రీం శ్రీకణ్ఠాయ ధీమహి ।
తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ ఇతి ॥

ఓం వాసుదేవాయ విద్మహే దేవకీసుతాయ ధీమహి ।
తన్నః కృష్ణః ప్రచోదయాత్ ఇతి ॥

ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హైం హ్రౌం హ్రః ।
క్లీం కృష్ణాయ గోవిన్దాయ గోపీజనవల్లభాయ స్వాహా ఇతి
వా మన్త్రం యథోచితం జప్త్వా ధ్యాయేత్ ।

॥ ధ్యానమ్ ॥

విష్ణుం భాస్వత్కిరీటాఙ్గదవలయగణాకల్పహారోదరాఙ్ఘ్రిం
శ్రీభూషం శ్రీసువక్షోమణి మకరమహాకుణ్డలం మణ్డితాశమ్ ।
హస్తోద్యచ్చక్రశఙ్ఖామ్బుజగలమమలం పీతకౌశయవాసం
విద్యోతద్భాసముద్యద్దినకరసదృశం పద్మసంస్థం నమామి ॥

ఓం వాసుదేవః పరం బ్రహ్మ పరమాత్మా పరాత్పరః ।
పరం ధామ పరం జ్యోతిః పరం తత్త్వం పరం పదమ్ ॥ ౧ ॥

పరం శివః పరో ధ్యేయః పరం జ్ఞానం పరా గతిః ।
పరమార్థః పరం శ్రేయః పరానన్దః పరోదయః ॥ ౨ ॥

పరోఽవ్యక్తాత్పరం వ్యోమ పరమర్ద్ధిః పరేశ్వరః ।
నిరామయో నిర్వికారో నిర్వికల్పో నిరాశ్రయః ॥ ౩ ॥

నిరఞ్జనో నిరాతఙ్కో నిర్లేపో నిరవగ్రహః ।
నిర్గుణో నిష్కలోఽనన్తోఽభయోఽచిన్త్యో బలోచితః ॥ ౪ ॥

అతీన్ద్రియోఽమితోఽపారోఽనీశోఽనీహోఽవ్యయోఽక్షయః ।
సర్వజ్ఞః సర్వగః సర్వః సర్వదః సర్వభావనః ॥ ౫ ॥

సర్వశాస్తా సర్వసాక్షీ పూజ్యః సర్వస్య సర్వదృక్ ।
సర్వశక్తిః సర్వసారః సర్వాత్మా సర్వతోముఖః ॥ ౬ ॥

సర్వావాసః సర్వరూపః సర్వాదిః సర్వదుఃఖహా ।
సర్వార్థః సర్వతోభద్రః సర్వకారణకారణమ్ ॥ ౭ ॥

సర్వాతిశాయితః సర్వాధ్యక్షః సర్వసురేశ్వరః ।
షడ్వింశకో మహావిష్ణుర్మహాగుహ్యో మహావిభుః ॥ ౮ ॥

నిత్యోదితో నిత్యయుక్తో నిత్యానన్దః సనాతనః ।
మాయాపతిర్యోగపతిః కైవల్యపతిరాత్మభూః ॥ ౯ ॥

జన్మమృత్యుజరాతీతః కాలాతీతో భవాతిగః ।
పూర్ణః సత్యః శుద్ధబుద్ధస్వరూపో నిత్యచిన్మయః ॥ ౧౦ ॥

యోగిప్రియో యోగమయో భవబన్ధైకమోచకః ।
పురాణః పురుషః ప్రత్యక్చైతన్యం పురుషోత్తమః ॥ ౧౧ ॥

వేదాన్తవేద్యో దుర్జ్ఞేయస్తాపత్రయవివర్జితః ।
బ్రహ్మవిద్యాశ్రయోఽనాద్యః స్వప్రకాశః స్వయమ్ప్రభుః ॥ ౧౨ ॥

సర్వోపేయ ఉదాసీనః ప్రణవః సర్వతః సమః ।
సర్వానవద్యో దుష్ప్రాప్యస్తురీయస్తమసః పరః ॥ ౧౩ ॥

కూటస్థః సర్వసంశ్లిష్టో వాఙ్గమనోగోచరాతిగః ।
సఙ్కర్షణః సర్వహరః కాలః సర్వభయఙ్కరః ॥ ౧౪ ॥

అనుల్లఙ్ఘ్యశ్చిత్రగతిర్మహారుద్రో దురాసదః ।
మూలప్రకృతిరానన్దః ప్రద్యుమ్నో విశ్వమోహనః ॥ ౧౫ ॥

మహామాయో విశ్వబీజం పరాశక్తిసుఖైకభుక్ ।
సర్వకామ్యోఽనన్తశీలః సర్వభూతవశఙ్కరః ॥ ౧౬ ॥

అనిరుద్ధః సర్వజీవో హృషీకేశో మనః పతిః ।
నిరుపాధిప్రియో హంసోఽక్షరః సర్వనియోజకః ॥ ౧౭ ॥

బ్రహ్మ ప్రాణేశ్వరః సర్వభూతభృద్దేహనాయకః ।
క్షేత్రజ్ఞః ప్రకృతిస్వామీ పురుషో విశ్వసూత్రధృక్ ॥ ౧౮ ॥

అన్తర్యామీ త్రిధామాఽన్తఃసాక్షీ త్రిగుణ ఈశ్వరః ।
యోగిగమ్యః పద్మనాభః శేషశాయీ శ్రియః పతిః ॥ ౧౯ ॥

శ్రీసదోపాస్యపాదాబ్జో నిత్యశ్రీః శ్రీనికేతనః ।
నిత్యం వక్షఃస్థలస్థశ్రీః శ్రీనిధిః శ్రీధరో హరిః ॥ ౨౦ ॥

వశ్యశ్రీర్నిశ్చలః శ్రీదో విష్ణుః క్షీరాబ్ధిమన్దిరః ।
కౌస్తుభోద్భాసితోరస్కో మాధవో జగదార్తిహా ॥ ౨౧ ॥

శ్రీవత్సవక్షా నిఃసీమకల్యాణగుణభాజనమ్ ।
పీతామ్బరో జగన్నాథో జగత్త్రాతా జగత్పితా ॥ ౨౨ ॥

జగద్బన్ధుర్జగత్స్రష్టా జగద్ధాతా జగన్నిధిః ।
జగదేకస్ఫురద్వీర్యోఽనహంవాదీ జగన్మయః ॥ ౨౩ ॥

సర్వాశ్చర్యమయః సర్వసిద్ధార్థః సర్వరఞ్జితః ।
సర్వామోఘోద్యమో బ్రహ్మరుద్రాద్యుత్కృష్టచేతనః ॥ ౨౪ ॥

శమ్భోః పితామహో బ్రహ్మపితా శక్రాద్యధీశ్వరః ।
సర్వదేవప్రియః సర్వదేవమూర్తిరనుత్తమః ॥ ౨౫ ॥

సర్వదేవైకశరణం సర్వదేవైకదైవతమ్ ।
యజ్ఞభుగ్యజ్ఞఫలదో యజ్ఞేశో యజ్ఞభావనః ॥ ౨౬ ॥

యజ్ఞత్రాతా యజ్ఞపుమాన్ వనమాలీ ద్విజప్రియః ।
ద్విజైకమానదో విప్రకులదేవోఽసురాన్తకః ॥ ౨౭ ॥

సర్వదుష్టాన్తకృత్సర్వసజ్జనానన్యపాలకః ।
సప్తలోకైకజఠరః సప్తలోకైకమణ్డనః ॥ ౨౮ ॥

సృష్టిస్థిత్యన్తకృచ్చక్రీ శార్ఙ్గధన్వా గదాధరః ।
శఙ్ఖభృన్నన్దకీ పద్మపాణిర్గరుడవాహనః ॥ ౨౯ ॥

అనిర్దేశ్యవపుః సర్వపూజ్యస్త్రైలోక్యపావనః ।
అనన్తకీర్తిర్నిఃసీమపౌరుషః సర్వమఙ్గలః ॥ ౩౦ ॥

సూర్యకోటిప్రతీకాశో యమకోటిదురాసదః ।
మయకోటిజగత్స్త్రష్టా వాయుకోటిమహాబలః ॥ ౩౧ ॥

కోటీన్దుజగదానన్దీ శమ్భుకోటిమహేశ్వరః ।
కన్దర్పకోటిలావణ్యో దుర్గాకోటివిమర్దనః ॥ ౩౨ ॥

సముద్రకోటిగమ్భీరస్తీర్థకోటిసమాహ్వయః ।
కుబేరకోటిలక్ష్మీవాన్ శక్రకోటివిలాసవాన్ ॥ ౩౩ ॥

హిమవత్కోటినిష్కమ్పః కోటిబ్రహ్మాణ్డవిగ్రహః ।
కోట్యశ్వమేధపాపఘ్నో యజ్ఞకోటిసమార్చనః ॥ ౩౪ ॥

సుధాకోటిస్వాస్థ్యహేతుః కామధుక్కోటికామదః ।
బ్రహ్మవిద్యాకోటిరూపః శిపివిష్టః శుచిశ్రవాః ॥ ౩౫ ॥

విశ్వమ్భరస్తీర్థపాదః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః ।
ఆదిదేవో జగజ్జైత్రో ముకున్దః కాలనేమిహా ॥ ౩౬ ॥

వైకుణ్ఠేశ్వరమాహాత్మ్యో మహాయోగేశ్వరోత్సవః ।
నిత్యతృప్తో లసద్భావో నిఃశఙ్కో నరకాన్తకః ॥ ౩౭ ॥

దీనానాథైకశరణం విశ్వైకవ్యసనాపహః ।
జగత్కృపాక్షమో నిత్యం కృపాలుః సజ్జనాశ్రయః ॥ ౩౮ ॥

యోగేశ్వరః సదోదీర్ణో వృద్ధిక్షయవివర్జితః ।
అధోక్షజో విశ్వరేతా ప్రజాపతిశతాధిపః ॥ ౩౯ ॥

శక్రబ్రహ్మార్చితపదః శమ్భుబ్రహ్మోర్ధ్వధామగః ।
సూర్యసోమేక్షణో విశ్వభోక్తా సర్వస్య పారగః ॥ ౪౦ ॥

జగత్సేతుధర్మసేతుధరో విశ్వధురన్ధరః ।
నిర్మమోఽఖిలలోకేశో నిఃసఙ్గోఽద్భుతభోగవాన్ ॥ ౪౧ ॥

వశ్యమాయో వశ్యవిశ్వో విష్వక్సేనో సురోత్తమః ।
సర్వశ్రేయః పతిర్దివ్యానర్ధ్యభూషణభూషితః ॥ ౪౨ ॥

సర్వలక్షణలక్షణ్యః సర్వదైత్యేన్ద్రదర్పహా ।
సమస్తదేవసర్వస్వం సర్వదైవతనాయకః ॥ ౪౩ ॥

సమస్తదేవకవచం సర్వదేవశిరోమణిః ।
సమస్తదేవతాదుర్గః ప్రపన్నాశనిపఞ్జరః ॥ ౪౪ ॥

సమస్తభయహృన్నామా భగవాన్విష్టరశ్రవాః ।
విభుః సర్వహితోదర్కో హతారిః స్వర్గతిప్రదః ॥ ౪౫ ॥

సర్వదైవతజీవేశో బ్రాహ్మణాదినియోజకః ।
బ్రహ్మా శమ్భుః శతార్ధాయుర్బ్రహ్మజ్యేష్ఠః శిశుః స్వరాట్ ॥ ౪౬ ॥

విరాడ్ భక్తపరాధీనః స్తుత్యః స్తోత్రార్థసాధకః ।
పరార్థకర్తా కృత్యజ్ఞః స్వార్థకృత్యసదోజ్జ్ఞితః ॥ ౪౭ ॥

సదానదః సదాభద్రః సదాశాన్తః సదాశివః ।
సదాప్రియః సదాతుష్టః సదాపుష్టః సదార్చితః ॥ ౪౮ ॥

సదాపూతః పావనాగ్రో వేదగుహ్యో వృషాకపిః ।
సహస్రనామా త్రియుగశ్చతుమూర్తిశ్చతుర్భుజః ॥ ౪౯ ॥

భూతభవ్యభవన్నాథో మహాపురుషపూర్వజః ।
నారాయణో ముఞ్జకేశః సర్వయోగవినిఃసృతః ॥ ౫౦ ॥

వేదసారో యజ్ఞసారః సామసారస్తపోనిధిః ।
సాధ్యః శ్రేష్ఠః పురాణర్షిర్నిష్ఠాశాన్తిః పరాయణమ్ ॥ ౫౧ ॥

శివత్రిశూలవిధ్వంసీ శ్రీకణ్ఠైకవరప్రదః ।
నరః కృష్ణో హరిర్ధర్మనన్దనో ధర్మజీవనః ॥ ౫౨ ॥

ఆదికర్తా సర్వసత్యః సర్వస్త్రీరత్నదర్పహా ।
త్రికాలజితకన్దర్ప ఉర్వశీదృఙ్మునీశ్వరః ॥ ౫౩ ॥

ఆద్యః కవిర్హయగ్రీవః సర్వవాగీశ్వరేశ్వరః ।
సర్వదేవమయో బ్రహ్మా గురుర్వాగీశ్వరీపతిః ॥ ౫౪ ॥

అనన్తవిద్యాప్రభవో మూలావిద్యావినాశకః ।
సర్వజ్ఞదో జగజ్జాడ్యనాశకో మధుసూదనః ॥ ౫౫ ॥

అనన్తమన్త్రకోటీశః శబ్దబ్రహ్మైకపారగః ।
ఆదివిద్వాన్ వేదకర్తా వేదాత్మా శ్రుతిసాగరః ॥ ౫౬ ॥

బ్రహ్మార్థవేదహరణః సర్వవిజ్ఞానజన్మభూః ।
విద్యారాజో జ్ఞానమూర్తిర్జ్ఞానసిన్ధురఖణ్డధీః ॥ ౫౭ ॥

మత్స్యదేవో మహాశృఙ్గో జగద్బీజవహిత్రదృక్ ।
లీలావ్యాప్తానిలామ్భోధిశ్చతుర్వేదప్రర్వతకః ॥ ౫౮ ॥

ఆదికూర్మోఽఖిలాధారస్తృణీకృతజగద్భరః ।
అమరీకృతదేవౌఘః పీయూషోత్పత్తికారణమ్ ॥ ౫౯ ॥

ఆత్మాధారో ధరాధారో యజ్ఞాఙ్గో ధరణీధరః ।
హిరణ్యాక్షహరః పృధ్వీపతిః శ్రాద్ధాదికల్పకః ॥ ౬౦ ॥

సమస్తపితృభీతిఘ్నః సమస్తపితృజీవనమ్ ।
హవ్యకవ్యైకభుక్ హవ్యకవ్యైకఫలదాయకః ॥ ౬౧ ॥

రోమాన్తర్లీనజలధిః క్షోభితాశేషసాగరః ।
మహావరాహో యజ్ఞస్య ధ్వంసకో యాజ్ఞికాశ్రయః ॥ ౬౨ ॥

శ్రీనృసింహో దివ్యసింహః సర్వానిష్టార్థదుఃఖహా ।
ఏకవీరోఽద్భుతబలో యన్త్రమన్త్రైకమ్భఞ్జనః ॥ ౬౩ ॥

బ్రహ్మాదిదుఃసహజ్యోతిర్యుగాన్తాగ్న్యతిభీషణః ।
కోటివజ్రాధికనఖో జగద్దుష్ప్రేక్ష్యమూర్తిధృక్ ॥ ౬౪ ॥

మాతృచక్రప్రమథనో మహామాతృగణేశ్వరః ।
అచిన్త్యామోఘవీర్యాఢ్యః సమస్తాసురఘస్మరః ॥ ౬౫ ॥

హిరణ్యకశిపుచ్ఛేదీ కాలః సఙ్కర్షిణీపతిః ।
కృతాన్తవాహనాసహ్యః సమస్తభయనాశనః ॥ ౬౬ ॥

సర్వవిఘ్నాన్తకః సర్వసిద్ధిదః సర్వపూరకః ।
సమస్తపాతకధ్వంసీ సిద్ధమన్త్రాధికాహ్వయః ॥ ౬౭ ॥

భైరవేశో హరార్తిఘ్నః కాలకల్పో దురాసదః ।
దైత్యగర్భస్రావినామా స్ఫుటద్బ్రహ్మాణ్డవర్జితః ॥ ౬౮ ॥

స్మృతిమాత్రాఖిలత్రాతాద్భుతరూపో మహాహరిః ।
బ్రహ్మచర్యశిరఃపిణ్డీ దిక్పాలోఽర్ధాఙ్గభూషణః ॥ ౬౯ ॥

ద్వాదశార్కశిరోదామా రుద్రశీర్షైకనూపురః ।
యోగినీగ్రస్తగిరిజాత్రాతా భైరవతర్జకః ॥ ౭౦ ॥

వీరచక్రేశ్వరోఽత్యుగ్రోఽపమారిః కాలశమ్బరః ।
క్రోధేశ్వరో రుద్రచణ్డీపరివారాదిదుష్టభుక్ ॥ ౭౧ ॥

సర్వాక్షోభ్యో మృత్యుమృత్యుః కాలమృత్యునివర్తకః ।
అసాధ్యసర్వదేవఘ్నః సర్వదుర్గ్రహసౌమ్యకృత్ ॥ ౭౨ ॥

గణేశకోటిదర్పఘ్నో దుఃసహాశేషగోత్రహా ।
దేవదానవదుర్దర్శో జగద్భయదభీషణః ॥ ౭౩ ॥

సమస్తదుర్గతిత్రాతా జగద్భక్షకభక్షకః ।
ఉగ్రశామ్బరమార్జారః కాలమూషకభక్షకః ॥ ౭౪ ॥

అనన్తాయుధదోర్దణ్డీ నృసింహో వీరభద్రజిత్ ।
యోగినీచక్రగుహ్యేశః శక్రారిపశుమాంసభుక్ ॥ ౭౫ ॥

రుద్రో నారాయణో మేషరూపశఙ్కరవాహనః ।
మేషరూపశివత్రాతా దుష్టశక్తిసహస్రభుక్ ॥ ౭౬ ॥

తులసీవల్లభో వీరో వామాచారోఽఖిలేష్టదః ।
మహాశివః శివారుఢో భైరవైకకపాలధృక్ ॥ ౭౭ ॥

భిల్లీచక్రేశ్వరః శక్రదివ్యమోహనరూపదః ।
గౌరీసౌభాగ్యదో మాయానిధిర్మాయాభయాపహః ॥ ౭౮ ॥

బ్రహ్మతేజోమయో బ్రహ్మశ్రీమయశ్చ త్రయీమయః ।
సుబ్రహ్మణ్యో బలిధ్వంసీ వామనోఽదితిదుఃఖహా ॥ ౭౯ ॥

ఉపేన్ద్రో నృపతిర్విష్ణుః కశ్యపాన్వయమణ్డనః ।
బలిస్వరాజ్యదః సర్వదేవవిప్రాన్నదోఽచ్యుతః ॥ ౮౦ ॥

ఉరుక్రమస్తీర్థపాదస్త్రిపదస్థస్త్రివిక్రమః ।
వ్యోమపాదః స్వపాదామ్భఃపవిత్రితజగత్త్రయః ॥ ౮౧ ॥

బ్రహ్మేశాద్యభివన్ద్యాఙ్ఘ్రిర్ద్రుతధర్మాఙ్ఘ్రిధావనః ।
var ర్ద్రుతకర్మాద్రిధారణః
అచిన్త్యాద్భుతవిస్తారో విశ్వవృక్షో మహాబలః ॥ ౮౨ ॥

రాహుమూర్ధాపరాఙ్గఛిద్ భృగుపత్నీశిరోహరః ।
పాపత్రస్తః సదాపుణ్యో దైత్యాశానిత్యఖణ్డనః ॥ ౮౩ ॥

పూరితాఖిలదేవేశో విశ్వార్థైకావతారకృత్ ।
స్వమాయానిత్యగుప్తాత్మా భక్తచిన్తామణిః సదా ॥ ౮౪ ॥

వరదః కార్తవీర్యాదిరాజరాజ్యప్రదోఽనఘః ।
విశ్వశ్లాఘ్యామితాచారో దత్తాత్రేయో మునీశ్వరః ॥ ౮౫ ॥

పరాశక్తిసదాశ్లిష్టో యోగానన్దః సదోన్మదః ।
సమస్తేన్ద్రారితేజోహృత్పరమామృతపద్మపః ॥ ౮౬ ॥

అనసూయాగర్భరత్నం భోగమోక్షసుఖప్రదః ।
జమదగ్నికులాదిత్యో రేణుకాద్భుతశక్తికృత్ ॥ ౮౭ ॥

మాతృహత్యాదినిర్లేపః స్కన్దజిద్విప్రరాజ్యదః ।
సర్వక్షత్రాన్తకృద్వీరదర్పహా కార్తవీర్యజిత్ ॥ ౮౮ ॥

సప్తద్వీపవతీదాతా శివాచార్యయశఃప్రదః ।
భీమః పరశురామశ్చ శివాచార్యైకవిప్రభుక్ ॥ ౮౯ ॥

శివాఖిలజ్ఞానకోషో భీష్మాచార్యోఽగ్నిదైవతః ।
ద్రోణాచార్యగురుర్విశ్వజైత్రధన్వా కృతాన్తజిత్ ॥ ౯౦ ॥

అద్వితీయతపోమూర్తిర్బ్రహ్మచర్యైకదక్షిణః ।
మనుః శ్రేష్ఠః సతాం సేతుర్మహీయాన్ వృషభో విరాట్ ॥ ౯౧ ॥

ఆదిరాజః క్షితిపితా సర్వరత్నైకదోహకృత్ ।
పృథుర్జన్మాద్యేకదక్షో గీఃశ్రీకీర్త్తిస్వయంవృతః ॥ ౯౨ ॥

జగద్వృత్తిప్రదశ్చక్రవర్తిశ్రేష్ఠోఽద్వయాస్త్రధృక్ ।
సనకాదిమునిప్రాప్యో భగవద్భక్తివర్ధనః ॥। ౯౩ ॥

వర్ణాశ్రమాదిధర్మాణాం కర్తా వక్తా ప్రవర్తకః ।
సూర్యవంశధ్వజో రామో రాధవః సద్గుణార్ణవః ॥ ౯౪ ॥

కాకుత్స్థో వీరరాడ్ రాజా రాజధర్మధురన్ధరః ।
నిత్యస్వఃస్థాశ్రయః సర్వభద్రగ్రాహీ శుభైకదృక్ ॥। ౯౫ ॥

నరరత్నం రత్నగర్భో ధర్మాధ్యక్షో మహానిధిః ।
సర్వశ్రేష్ఠాశ్రయః సర్వశాస్త్రార్థగ్రామవీర్యవాన్ ॥ ౯౬ ॥

జగద్వశో దాశరథిః సర్వరత్నాశ్రయో నృపః ।
సమస్తధర్మసూః సర్వధర్మద్రష్టాఽఖిలాఘహా ॥ ౯౭ ॥

అతీన్ద్రో జ్ఞానవిజ్ఞానపారదశ్చ క్షమామ్బుధిః ।
సర్వప్రకృష్టశిష్టేష్టో హర్షశోకాద్యనాకులః ॥ ౯౮ ॥

పిత్రాజ్ఞాత్యక్తసామ్రాజ్యః సపత్నోదయనిర్భయః ।
గుహాదేశార్పితైశ్వర్యః శివస్పర్ధీ జటాధరః ॥। ౯౯ ॥

చిత్రకూటాప్తరత్నాద్రిర్జగదీశో వనేచరః ।
యథేష్టామోఘసర్వాస్త్రో దేవేన్ద్రతనయాక్షిహా ॥ ౧౦౦ ॥

బ్రహ్మేన్ద్రాదినతైషీకో మారీచఘ్నో విరాధహా ।
బ్రహ్మశాపహతాశేషదణ్డకారణ్యపావనః ॥ ౧౦౧ ॥

చతుర్దశసహస్రోగ్రరక్షోఘ్నైకశరైకధృక్ ।
ఖరారిస్త్రిశిరోహన్తా దూషణఘ్నో జనార్దనః ॥ ౧౦౨ ॥

జటాయుషోఽగ్నిగతిదో కబన్ధస్వర్గదాయకః ।
లీలాధనుఃకోట్యాపాస్తదున్దుభ్యస్థిమహాచయః ॥ ౧౦౩ ॥

సప్తతాలవ్యధాకృష్టధ్వజపాతాలదానవః ।
సుగ్రీవరాజ్యదోఽహీనమనసైవాభయప్రదః ॥ ౧౦౪ ॥

హనూమద్రుద్రముఖ్యేశః సమస్తకపిదేహభృత్ ।
సనాగదైత్యబాణైకవ్యాకులీకృతసాగరః ॥ ౧౦౫ ॥

సమ్లేచ్ఛకోటిబాణైకశుష్కనిర్దగ్ధసాగరః ।
సముద్రాద్భుతపూర్వైకబద్ధసేతుర్యశోనిధిః ॥ ౧౦౬ ॥

అసాధ్యసాధకో లఙ్కాసమూలోత్కర్షదక్షిణః ।
వరదృప్తజగచ్ఛల్యపౌలస్త్యకులకృన్తనః ॥ ౧౦౭ ॥

రావణిఘ్నః ప్రహస్తచ్ఛిత్ కుమ్భకర్ణభిదుగ్రహా ।
రావణైకశిరచ్ఛేత్తా నిఃశఙ్కేన్ద్రైకరాజ్యదః ॥ ౧౦౮ ॥

స్వర్గాస్వర్గత్వవిచ్ఛేదీ దేవేన్ద్రాదిన్ద్రతాహరః ।
రక్షోదేవత్వహృద్ధర్మాధర్మధ్నశ్చ పురుష్టుతః ॥ ౧౦౯ ॥

నతిమాత్రదశాస్యారిర్దత్తరజ్యవిభీషణః ।
సుధావృష్టిభృతాశేషస్వసైన్యోజ్జీవనైకకృత్ ॥ ౧౧౦ ॥

దేవబ్రాహ్మణనామైకధాతా సర్వామరార్చితః ।
బ్రహ్మసూర్యేన్ద్రరుద్రాదివృన్దార్పితసతీప్రియః ॥ ౧౧౧ ॥

అయోధ్యాఖిలరాజన్యః సర్వభూతమనోహరః ।
స్వామితుల్యకృపాదణ్డో హీనోత్కృష్టైకసత్ప్రియః ॥ ౧౧౨ ॥

స్వపక్షాదిన్యాయదర్శీ హీనార్థాధికసాధకః ।
వ్యాధవ్యాజానుచితకృత్తారకోఽఖిలతుల్యకృత్ ॥ ౧౧౩ ॥

పార్వత్యాఽధికయుక్తాత్మా ప్రియాత్యక్తః స్మరారిజిత్ ।
సాక్షాత్కుశలవచ్ఛద్మేన్ద్రాగ్నితాతోఽపరాజితః ॥ ౧౧౪ ॥

కోశలేన్ద్రో వీరబాహుః సత్యార్థత్యక్తసోదరః ।
శరసన్ధాననిర్ధూతధరణీమణ్డలోదయః ॥ ౧౧౫ ॥

బ్రహ్మాదికామ్యసాన్నిధ్యసనాథీకృతదైవతః ।
బ్రహ్మలోకాప్తచాణ్డాలాద్యశేషప్రాణిసార్థకః ॥ ౧౧౬ ॥

స్వర్నీతగర్దభాశ్వాదిః చిరాయోధ్యావనైకకృత్త్ ।
రామాద్వితీయః సౌమిత్రిర్లక్ష్మణః ప్రహతేన్ద్రజిత్ ॥ ౧౧౭ ॥

విష్ణుభక్త్యాప్తరామాఙ్ఘ్రిః పాదుకారాజ్యనిర్వృతః ।
భరతోఽసహ్యగన్ధర్వకోటిఘ్నో లవణాన్తకః ॥ ౧౧౮ ॥

శత్రుఘ్నో వైద్యరాజాయుర్వేదగర్భౌషధీపతిః ।
నిత్యామృతకరో ధన్వన్తరిర్యజ్ఞో జగద్ధరః ॥ ౧౧౯ ॥

సూర్యారిఘ్నః సురాజీవో దక్షిణేశో ద్విజప్రియః ।
ఛిన్నమూర్ధోపదేశార్కః శేషాఙ్గస్థాపితామరః ॥ ౧౨౦ ॥

విశ్వార్థాశేషకృద్రాహుశిరశ్ఛేదాక్షతాకృతిః ।
వాజపేయాదినామాగ్నిర్వేదధర్మాపరాయణః ॥ ౧౨౧ ॥

శ్వేతద్వీపపతిః సాఙ్ఖ్యప్రణేతా సర్వసిద్ధిరాట్ ।
విశ్వప్రకాశితజ్ఞానయోగో మోహతమిస్రహా ॥ ౧౨౨ ॥

దేవహూత్యాత్మజః సిద్ధః కపిలః కర్దమాత్మజః ।
యోగస్వమీ ధ్యానభఙ్గసగరాత్మజభస్మకృత్ ॥ ౧౨౩ ॥

ధర్మో విశ్వేన్ద్రసురభీపతిః శుద్ధాత్మభావితః ।
శమ్భుస్త్రిపురదాహైకస్థైర్యవిశ్వరథోద్ధతః ॥ ౧౨౪ ॥

భక్తశమ్భుజితో దైత్యామృతవాపీసమస్తపః ।
మహాప్రలయవిశ్వైకోఽద్వితీయోఽఖిలనాగరాట్ ॥ ౧౨౫ ॥

శేషదేవః సహస్రాక్షః సహస్రాస్యశిరోభుజః ।
ఫణామణికణాకారయోజితాబ్ధ్యమ్బుదక్షితిః ॥ ౧౨౬ ॥

కాలాగ్నిరుద్రజనకో ముసలాస్త్రో హలాయుధః ।
నీలామ్బరో వారుణీశో మనోవాక్కాయదోషహా ॥ ౧౨౭ ॥

అసన్తోషదృష్టిమాత్రపాతితైకదశాననః ।
బలిసంయమనో ఘోరో రౌహిణేయః ప్రలమ్బహా ॥ ౧౨౮ ॥

ముష్టికఘ్నో ద్వివిదహా కాలిన్దీకర్షణో బలః ।
రేవతీరమణః పూర్వభక్తిఖేదాచ్యుతాగ్రజః ॥ ౧౨౯ ॥

దేవకీవసుదేవాహ్వకశ్యపాదితినన్దనః ।
వార్ష్ణేయః సాత్వతాం శ్రేష్ఠః శౌరిర్యదుకులోద్వహః ॥ ౧౩౦ ॥

నరాకృతిః పరం బ్రహ్మ సవ్యసాచీవరప్రదః ।
బ్రహ్మాదికామ్యలాలిత్యజగదాశ్చైర్యశైశవః ॥ ౧౩౧ ॥

పూతనాధ్నః శకటభిద్ యమలార్జునభఞ్జనః ।
వాతాసురారిః కేశిఘ్నో ధేనుకారిర్గవీశ్వరః ॥ ౧౩౨ ॥

దామోదరో గోపదేవో యశోదాఽఽనన్దకారకః ।
కాలీయమర్దనః సర్వగోపగోపీజనప్రియః ॥ ౧౩౩ ॥

లీలాగోవర్ధనధరో గోవిన్దో గోకులోత్సవః ।
అరిష్టమథనః కామోన్మత్తగోపీవిముక్తిదః ॥ ౧౩౪ ॥

సద్యః కువలయాపీడఘాతీ చాణూరమర్దనః ।
కంసారిరుగ్రసేనాదిరాజ్యవ్యాపారితాపరః ॥ ౧౩౫ ॥

సుధర్మాఙ్కితభూలోకో జరాసన్ధబలాన్తకః ।
త్యక్తభక్తజరాసన్ధభీమసేనయశఃప్రదః ॥ ౧౩౬ ॥

సాన్దీపనిమృతాపత్యదాతా కాలాన్తకాదిజిత్ ।
సమస్తనారకిత్రాతా సర్వభూపతికోటిజిత్ ॥ ౧౩౭ ॥

రుక్మిణీరమణో రుక్మిశాసనో నరకాన్తకః ।
సమస్తసున్దరీకాన్తో మురారిర్గరుడధ్వజః ॥ ౧౩౮ ॥

ఏకాకీజితరుద్రార్కమరుదాద్యఖిలేశ్వరః ।
దేవేన్ద్రదర్పహా కల్పద్రుమాలఙ్కృతభూతలః ॥ ౧౩౯ ॥

బాణబాహుసహస్రచ్ఛిన్నన్ద్యాదిగణకోటిజిత్ ।
లీలాజితమహాదేవో మహాదైవేకపూజితః ॥ ౧౪౦ ॥

ఇన్ద్రార్థార్జుననిర్భఙ్గజయదః పాణ్డవైకధృక్ ।
కాశీరాజశిరస్ఛేత్తా రుద్రశక్త్త్యేకమర్దనః ॥ ౧౪౧ ॥

విశ్వేశ్వరప్రసాదాక్షః కాశీరాజసుతార్దనః ।
శమ్భుప్రతిజ్ఞావిధ్వంసీ కాశీనిర్దగ్ధ నాయకః ॥ ౧౪౨ ॥

కాశీశగణకోటిఘ్నః లోకశిక్షాశివార్చకః ।
యువతీవ్రతపోవశ్యః పురా శివవరప్రదః ॥ ౧౪౩ ॥

శఙ్కరైకప్రతిష్ఠాధృక్ స్వాంశశఙ్కరపూజకః ।
శివకన్యావ్రతపతిః కృష్ణరూపశివారిహా ॥ ౧౪౪ ॥

మహాలక్ష్మీవపుర్గౌరీత్రాతా వైదలవృత్రహా ।
స్వధామముచుకున్దైకనిష్కాలయవనేష్టకృత్ ॥ ౧౪౫ ॥

యమునాపతిరానీతపరిలీనశివాత్మజః ।
శ్రీదామరఙ్కభక్తార్థభూమ్యానీతేన్ద్రవైభవః ॥ ౧౪౬ ॥

దుర్వృత్తశిశుపాలైకముక్తికోద్ధారకేశ్వరః ।
ఆచాణ్డాలాదికప్రాప్యద్వారకానిధికోటికృత్ ॥ ౧౪౭ ॥

అక్రూరోద్భవముఖ్యైకభక్తస్వచ్ఛన్దముక్తిదః ।
సబాలస్త్రీజలక్రీడోఽమృతవాపీకృతార్ణవః ॥ ౧౪౮ ॥

బ్రహ్మాస్త్రదగ్ధగర్భస్థపరీక్షిజ్జీవనైకకృత్ ।
పరిలీనద్విజసుతానేతాఽర్జునమదాపహః ॥ ౧౪౯ ॥

గూఢముద్రాకృతిగ్రస్తభీష్మాద్యఖిలగౌరవః ।
పార్థార్థఖణ్డితాశేషదివ్యాస్త్రః పార్థమోహహృత్ ॥ ౧౫౦ ॥

గర్భశాపచ్ఛలధ్వస్తయాదవోర్వీభయాపహః ।
జరావ్యాధారిగతిదః స్మృతిమాత్రాఖిలేష్టదః ॥ ౧౫౧ ॥

కామదేవో రతిపతిర్మన్మథః శమ్బరాన్తకః ।
అనఙ్గో జితగౌరీశో రతికాన్తః సదేప్సితః ॥ ౧౫౨ ॥

పుష్పేషుర్విశ్వవిజయీ స్మరః కామేశ్వరీపతిః ।
ఉషాపతిర్విశ్వకేతుర్విశ్వతృప్తోఽధిపూరుషః ॥ ౧౫౩ ॥

చతురాత్మా చతుర్వ్యూహశ్చతుర్యుగవిధాయకః ।
చతుర్వేదైకవిశ్వాత్మా సర్వోత్కృష్టాంశకోటికః ॥ ౧౫౪ ॥

ఆశ్రయాత్మా పురాణర్షిర్వ్యాసః శాఖాసహస్రకృత్ ।
మహాభారతనిర్మాతా కవీన్ద్రో బాదరాయణః ॥ ౧౫౫ ॥

కృష్ణద్వైపాయనః సర్వపురుషార్థైకబోధకః ।
వేదాన్తకర్తా బ్రహ్మైకవ్యఞ్జకః పురువంశకృత్ ॥ ౧౫౬ ॥

బుద్ధో ధ్యానజితాశేషదేవదేవో జగత్ప్రియః ।
నిరాయుధో జగజ్జైత్రః శ్రీధరో దుష్టమోహనః ॥ ౧౫౭ ॥

దైత్యవేదబహిఃకర్తా వేదార్థశ్రుతిగోపకః ।
శౌద్ధోదనిర్దృష్టదిష్టః సుఖదః సదసస్పతిః ॥ ౧౫౮ ॥

యథాయోగ్యాఖిలకృపః సర్వశూన్యోఽఖిలేష్టదః ।
చతుష్కోటిపృథక్తత్త్వం ప్రజ్ఞాపారమితేశ్వరః ॥ ౧౫౯ ॥

పాఖణ్డవేదమార్గేశః పాఖణ్డశ్రుతిగోపకః ।
కల్కీ విష్ణుయశఃపూత్రః కలికాలవిలోపకః ॥ ౧౬౦ ॥

సమస్తమ్లేచ్ఛదుష్టఘ్నః సర్వశిష్టద్విజాతికృత్ ।
సత్యప్రవర్త్తకో దేవద్విజదీర్ఘక్షుధాపహః ॥ ౧౬౧ ॥

అశ్వవారాదిరేవాన్తః పృథ్వీదుర్గతినాశనః ।
సద్యః క్ష్మానన్తలక్ష్మీకృత్ నష్టనిఃశేషధర్మవిత్ ॥ ౧౬౨ ॥

అనన్తస్వర్గయాగైకహేమపూర్ణాఖిలద్విజః ।
అసాధ్యైకజగచ్ఛాస్తా విశ్వవన్ద్యో జయధ్వజః ॥ ౧౬౩ ॥

ఆత్మతత్త్వాధిపః కర్తృశ్రేష్ఠో విధిరుమాపతిః ।
భర్తృశ్రేష్ఠః ప్రజేశాగ్ర్యో మరీచిజనకాగ్రణీః ॥ ౧౬౪ ॥

కశ్యపో దేవరాజేన్ద్రః ప్రహ్లాదో దైత్యరాట్ శశీ ।
నక్షత్రేశో రవిస్తేజఃశ్రేష్ఠః శుక్రః కవీశ్వరః ॥ ౧౬౫ ॥

మహర్షిరాడ్ భృగుర్విష్ణురాదిత్యేశో బలిః స్వరాట్ ।
వాయుర్వహ్నిః శుచిశ్రేష్ఠః శఙ్కరో రుద్రరాడ్ గురుః ॥ ౧౬౬ ॥

విద్వత్తమశ్చిత్రరథో గన్ధర్వాగ్ర్యోఽక్షరోత్తమః ।
వర్ణాదిరగ్ర్యః స్త్రీ గౌరీ శక్త్యాగ్ర్యః శ్రీశ్చ నారదః ॥ ౧౬౭ ॥

దేవర్షిరాట్ పాణ్డవాగ్ర్యోఽర్జునో వాదప్రవాదరాట్ ।
పవనః పవనేశానో వరుణో యాదసాం పతిః ॥ ౧౬౮ ॥

గఙ్గాతీర్థోత్తమోద్భూతం ఛత్రకాగ్ర్యవరౌషధమ్ ।
అన్నం సుదర్శనాస్త్రాగ్ర్యం వజ్రం ప్రహరణోత్తమమ్ ॥ ౧౬౯ ॥

ఉచ్చైఃశ్రవా వాజిరాజః ఐరావత ఇభేశ్వరః ।
అరున్ధత్యేకపత్నీశో హ్యశ్వత్థోఽశేషవృక్షరాట్ ॥ ౧౭౦ ॥

అధ్యాత్మవిద్యా విద్యాగ్ర్యః ప్రణవశ్ఛన్దసాం వరః ।
మేరుర్గిరిపతిర్మార్గో మాసాగ్ర్యః కాలసత్తమః ॥ ౧౭౧ ॥

దినాద్యాత్మా పూర్వసిద్ధిః కపిలః సామవేదరాట్ ।
తార్క్ష్యః ఖగేన్ద్రో ఋత్వగ్ర్యో వసన్తః కల్పపాదపః ॥ ౧౭౨ ॥

దాతృశ్రేష్ఠః కామధేనురార్తిఘ్నాగ్ర్యః సుహృత్తమః ।
చిన్తామణిర్గురుశ్రేష్ఠో మాతా హితతమః పితా ॥ ౧౭౩ ॥

సింహో మృగేన్ద్రో నాగేన్ద్రో వాసుకిర్నృవరో నృపః ।
వర్ణేశో బ్రాహ్మణశ్చేతః కరణాగ్ర్యో నమో నమః ॥ ౧౭౪ ॥

ఇత్యేతద్వాసుదేవస్య విష్ణోర్నామసహస్రకమ్ ।
సర్వాపరాధశమనం పరం భక్తివివర్ద్ధనమ్ ॥ ౧౭౫ ॥

అక్షయబ్రహ్మలోకాదిసర్వార్థాప్యేకసాధనమ్ ।
విష్ణులోకైకసోపానం సర్వదుఃఖవినాశనమ్ ॥ ౧౭౬ ॥

సమస్తసుఖదం సద్యః పరనిర్వాణదాయకమ్ ।
కామక్రోధాది నిఃశేషమనోమలవిశోధనమ్ ॥ ౧౭౭ ॥

శాన్తిదం పావనం నౄణాం మహాపాతాకినామపి ।
సర్వేషాం ప్రాణినామాశు సర్వాభీష్టఫలప్రదమ్ ॥ ౧౭౮ ॥

సమస్తవిఘ్నశమనం సర్వారిష్టవినాశనమ్ ।
ఘోరదుఃఖప్రశమనం తీవ్రదారిద్ర్యనాశనమ్ ॥ ౧౭౯ ॥

ఋణత్రయాపహం గుహ్యం ధనధాన్యయశస్కరమ్ ।
సర్వైశ్వర్యప్రదం సర్వసిద్ధిదం సర్వధర్మదమ్ ॥ ౧౮౦ ॥

తీర్థయజ్ఞతపోదానవ్రతకోటిఫలప్రదమ్ ।
జగజ్జాడ్యప్రశమనం సర్వవిద్యాప్రవర్త్తకమ్ ॥ ౧౮౧ ॥

రాజ్యదం భ్రష్టరాజ్యానాం రోగిణాం సర్వరోగహృత్ ।
వన్ధ్యానాం సుతదం చాయుఃక్షీణానాం జీవితప్రదమ్ ॥ ౧౮౨ ॥

భూతగ్రహవిషధ్వంసి గ్రహపీడావినాశనమ్ ।
మఙ్గల్యం పుణ్యమాపుష్పం శ్రవణాత్ పఠనాజ్జపాత్ ॥ ౧౮౩ ॥

నాస్తి విష్ణోః పరం ధామ నాస్తి విష్ణోః పరన్తపః ।
నాస్తి విష్ణో పరో ధర్మో నాస్తి మన్త్రో హ్యవైష్ణవః ॥ ౧౮౪ ॥

నాస్తి విష్ణోః పరం ధ్యానం నాస్తి విష్ణోః పరా గతిః ।
సర్వతీర్థమయో విష్ణుః సర్వశాస్త్రమయః ప్రభుః ।
సర్వక్రతుమయో విష్ణుః సత్యం సత్యం వదామ్యహమ్ ॥ ౧౮౫ ॥

పార్వత్యువాచ
ధన్యాస్మ్యనుగృహితాస్మి కృతార్థాస్మి జగత్పతే ।
యన్మయేదం శ్రుతం స్తోత్రం త్వద్రహస్యం సుదుర్లభమ్ ॥ ౧౮౬ ॥

కామాద్యాసక్తచిత్తత్వాత్కిం తు సర్వేశ్వర ప్రభో ।
త్వన్మయత్వాత్ప్రమాదాద్వా శక్నోమి పఠితుం న చేత్ ॥ ౧౮౭ ॥

విష్ణోః సహస్రనామైతత్ ప్రత్యహం వృషభధ్వజ ।
నామ్నైకేన తు యేన స్యాత్తత్ఫలం బ్రూహి మే ప్రభో ॥ ౧౮౮ ॥

మహాదేవ ఉవాచ
రామ రామేతి రామేతి రమే రామే మనోరమే ।
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే ॥ ౧౮౯ ॥

॥ ఇతి శ్రీపద్మపురాణే ఉత్తరఖణ్డే పార్వతీశివసంవాదే
శ్రీవిష్ణోర్నామసహస్రం చ వాసుదేవసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read Vasudeva’s Sri Vishnu 1000 Names:

1000 Names of Sri Vishnu or Vasudeva | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Vishnu or Vasudeva | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top