Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranama Stotram from Garuda Purana Lyrics in Kannada

Sri Vishnu Sahasranamastotram from Garuda Purana Lyrics in Kannada:

॥ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಗರುಡಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಮ್ ॥

ರುದ್ರ ಉವಾಚ ।
ಸಂಸಾರಸಾಗರಾಗ್ಧೋರಾನ್ಮುಚ್ಯತೇ ಕಿಂ ಜಪನ್ಪ್ರಭೋ ।
ನರಸ್ತನ್ಮೇ ಪರಂ ಜಪ್ಯಂ ಕಥಯ ತ್ವಂ ಜನಾರ್ದನ ॥ 1 ॥

ಹರಿರುವಾಚ ।
ಪರೇಶ್ವರಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮವ್ಯಯಮ್ । var ಈಶ್ವರಮ್ ಪರಮಂ
ವಿಷ್ಣುಂ ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ಸ್ತುವನ್ಮುಕ್ತೋ ಭವೇನ್ನರಃ ॥ 2 ॥

ಯತ್ಪವಿತ್ರಂ ಪರಂ ಜಪ್ಯಂ ಕಥಯಾಮಿ ವೃಷಧ್ವಜ ! ।
ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತೋ ಭೂತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶನಮ್ ॥ 3 ॥

ಓಂ ವಾಸುದೇವೋ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ವಾಮನೋ ವಾಸವೋ ವಸುಃ ।
ಬಾಲಚನ್ದ್ರನಿಭೋ ಬಾಲೋ ಬಲಭದ್ರೋ ಬಲಾಧಿಪಃ ॥ 4 ॥

ಬಲಿಬನ್ಧನಕೃದ್ವೇಧಾ (11) ವರೇಣ್ಯೋ ವೇದವಿತ್ಕವಿಃ ।
ವೇದಕರ್ತಾ ವೇದರೂಪೋ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಪರಿಪ್ಲುತಃ ॥ 5 ॥

ವೇದಾಂಗವೇತ್ತಾ ವೇದೇಶೋ (20) ಬಲಾಧಾರೋ ಬಲಾರ್ದನಃ । var ಬಲಧಾರೋ
ಅವಿಕಾರೋ ವರೇಶಶ್ಚ ವರುಣೋ ವರುಣಾಧಿಪಃ ॥ 6 ॥

ವೀರಹಾ ಚ ಬೃಹದ್ವೀರೋ ವನ್ದಿತಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ (30) ।
ಆತ್ಮಾ ಚ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ವಿಯತ್ಪರಃ ॥ 7 ॥

ಪದ್ಮನಾಭಃ ಪದ್ಮನಿಧಿಃ ಪದ್ಮಹಸ್ತೋ ಗದಾಧರಃ ।
ಪರಮಃ (40) ಪರಭೂತಶ್ಚ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಈಶ್ವರಃ ॥ 8 ॥

ಪದ್ಮಜಂಘಃ ಪುಂಡರೀಕಃ ಪದ್ಮಮಾಲಾಧರಃ ಪ್ರಿಯಃ ।
ಪದ್ಮಾಕ್ಷಃ ಪದ್ಮಗರ್ಭಶ್ಚ ಪರ್ಜನ್ಯಃ (50) ಪದ್ಮಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 9 ॥

ಅಪಾರಃ ಪರಮಾರ್ಥಶ್ಚ ಪರಾಣಾಂ ಚ ಪರಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಪಂಡಿತಃ ಪಂಡಿತೇಡ್ಯಶ್ಚ ಪವಿತ್ರಃ ಪಾಪಮರ್ದಕಃ ॥ 10 ॥ var ಪಂಡಿತೇಭ್ಯಶ್ಚ
ಶುದ್ಧಃ (60) ಪ್ರಕಾಶರೂಪಶ್ಚ ಪವಿತ್ರಃ ಪರಿರಕ್ಷಕಃ ।
ಪಿಪಾಸಾವರ್ಜಿತಃ ಪಾದ್ಯಃ ಪುರುಷಃ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತಥಾ ॥ 11 ॥

ಪ್ರಧಾನಂ ಪೃಥಿವೀಪದ್ಮಂ ಪದ್ಮನಾಭಃ (70) ಪ್ರಿಯಪ್ರದಃ ।
ಸರ್ವೇಶಃ ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವಃ ಸರ್ವವಿತ್ಸರ್ವದಃ ಸುರಃ ॥ 12 ॥ var ಪರಃ
ಸರ್ವಸ್ಯ ಜಗತೋ ಧಾಮ ಸರ್ವದರ್ಶೀ ಚ ಸರ್ವಭೃತ್ (80) ।
ಸರ್ವಾನುಗ್ರಹಕೃದ್ದೇವಃ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಿಸ್ಥಿತಃ ॥ 13 ॥

ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಸರ್ವಾದ್ಯಃ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಃ । var ಸರ್ವಪಃ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಶ್ಚ
ಸರ್ವಸ್ಯ ಜಗತೋ ಮೂಲಂ ಸಕಲೋ ನಿಷ್ಕಲೋಽನಲಃ (90) ॥ 14 ॥

ಸರ್ವಗೋಪ್ತಾ ಸರ್ವನಿಷ್ಠಃ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಮ್ ।
ಸರ್ವಧ್ಯೇಯಃ ಸರ್ವಮಿತ್ರಃ ಸರ್ವದೇವಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ ॥ 15 ॥

ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಃ । var ಸರ್ವಾಧ್ಯಾಯಃ
ದುಷ್ಟಾನಾಂ ಚಾಸುರಾಣಾಂ ಚ ಸರ್ವದಾ ಘಾತಕೋಽನ್ತಕಃ (101) ॥ 16 ॥

ಸತ್ಯಪಾಲಶ್ಚ ಸನ್ನಾಭಃ ಸಿದ್ಧೇಶಃ ಸಿದ್ಧವನ್ದಿತಃ ।
ಸಿದ್ಧಸಾಧ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಸಿದ್ಧಃ ಸಾಧ್ಯಸಿದ್ಧೋ ಹೃದೀಶ್ವರಃ ॥ 17 ॥ var ಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ಧೋ
ಶರಣಂ ಜಗತಶ್ಚೈವ (110) ಶ್ರೇಯಃ ಕ್ಷೇಮಸ್ತಥೈವ ಚ ।
ಶುಭಕೃಚ್ಛೋಭನಃ ಸೌಮ್ಯಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 18 ॥

ಸತ್ಯಸ್ಥಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಸತ್ಯವಿತ್ಸತ್ಯದಸ್ತಥಾ (121) । var ಸತ್ಪದಸ್ತಥಾ
ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮೀಚ ಕರ್ಮೀಚ ಸರ್ವಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 19 ॥

ಕರ್ಮಕರ್ತಾ ಚ ಕರ್ಮೈವ ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಂ ತಥೈವ ಚ ।
ಶ್ರೀಪತಿರ್ನೃಪತಿಃ (131) ಶ್ರೀಮಾನ್ಸರ್ವಸ್ಯ ಪತಿರೂರ್ಜಿತಃ ॥ 20 ॥

ಸ ದೇವಾನಾಂ ಪತಿಶ್ಚೈವ ವೃಷ್ಣೀನಾಂ ಪತಿರೀಡಿತಃ । var ಪತಿರೀರಿತಃ
ಪತಿರ್ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಯ ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಪತಿಸ್ತಥಾ ॥ 21 ॥

ಪಶೂನಾಂ ಚ ಪತಿಃ ಪ್ರಾಯೋ ವಸೂನಾಂ ಪತಿರೇವ ಚ (140) ।
ಪತಿರಾಖಂಡಲಸ್ಯೈವ ವರುಣಸ್ಯ ಪತಿಸ್ತಥಾ ॥ 22 ॥

ವನಸ್ಪತೀನಾಂ ಚ ಪತಿರನಿಲಸ್ಯ ಪತಿಸ್ತಥಾ ।
ಅನಲಸ್ಯ ಪತಿಶ್ಚೈವ ಯಮಸ್ಯ ಪತಿರೇವ ಚ ॥ 23 ॥

ಕುಬೇರಸ್ಯ ಪತಿಶ್ಚೈವ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಂ ಪತಿಸ್ತಥಾ ।
ಓಷಧೀನಾಂ ಪತಿಶ್ಚೈವ ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಚ ಪತಿಸ್ತಥಾ (150) ॥ 24 ॥

ನಾಗಾನಾಂ ಪತಿರರ್ಕಸ್ಯ ದಕ್ಷಸ್ಯ ಪತಿರೇವ ಚ ।
ಸುಹೃದಾಂ ಚ ಪತಿಶ್ಚೈವ ನೃಪಾಣಾಂ ಚ ಪತಿಸ್ತಥಾ ॥ 25 ॥

ಗನ್ಧರ್ವಾಣಾಂ ಪತಿಶ್ಚೈವ ಅಸೂನಾಂ ಪತಿರುತ್ತಮಃ ।
ಪರ್ವತಾನಾಂ ಪತಿಶ್ಚೈವ ನಿಮ್ನಗಾನಾಂ ಪತಿಸ್ತಥಾ ॥ 26 ॥

ಸುರಾಣಾಂ ಚ ಪತಿಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ (160) ಕಪಿಲಸ್ಯ ಪತಿಸ್ತಥಾ ।
ಲತಾನಾಂ ಚ ಪತಿಶ್ಚೈವ ವೀರುಧಾಂ ಚ ಪತಿಸ್ತಥಾ ॥ 27 ॥

ಮುನೀನಾಂ ಚ ಪತಿಶ್ಚೈವ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಪತಿರುತ್ತಮಃ ।
ಪತಿಶ್ಚನ್ದ್ರಮಸಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶುಕ್ರಸ್ಯ ಪತಿರೇವ ಚ ॥ 28 ॥

ಗ್ರಹಾಣಾಂ ಚ ಪತಿಶ್ಚೈವ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಪತಿಸ್ತಥಾ ।
ಕಿನ್ನರಾಣಾಂ ಪತಿಶ್ಚೈವ (170) ದ್ವಿಜಾನಾಂ ಪತಿರುತ್ತಮಃ ॥ 29 ॥

ಸರಿತಾಂ ಚ ಪತಿಶ್ಚೈವ ಸಮುದ್ರಾಣಾಂ ಪತಿಸ್ತಥಾ ।
ಸರಸಾಂ ಚ ಪತಿಶ್ಚೈವ ಭೂತಾನಾಂ ಚ ಪತಿಸ್ತಥಾ ॥ 30 ॥

ವೇತಾಲಾನಾಂ ಪತಿಶ್ಚೈವ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾನಾಂ ಪತಿಸ್ತಥಾ ।
ಪಕ್ಷಿಣಾಂ ಚ ಪತಿಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಪಶೂನಾಂ ಪತಿರೇವ ಚ ॥ 31 ॥

ಮಹಾತ್ಮಾ (180) ಮಂಗಲೋ ಮೇಯೋ ಮನ್ದರೋ ಮನ್ದರೇಶ್ವರಃ ।
ಮೇರುರ್ಮಾತಾ ಪ್ರಮಾಣಂ ಚ ಮಾಧವೋ ಮಲವರ್ಜಿತಃ ॥ 32 ॥ var ಮನುವರ್ಜಿತಃ
ಮಾಲಾಧರೋ (190) ಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾದೇವೇನ ಪೂಜಿತಃ ।
ಮಹಾಶಾನ್ತೋ ಮಹಾಭಾಗೋ ಮಧುಸೂದನ ಏವ ಚ ॥ 33 ॥

ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾಪ್ರಾಣೋ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರ್ಷಿವನ್ದಿತಃ (200) । var ಪ್ರವನ್ದಿತಃ
ಮಾಯಾತ್ಮಾ ಮಾಯಯಾ ಬದ್ಧೋ ಮಾಯಯಾ ತು ವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 34 ॥

ಮುನಿಸ್ತುತೋ ಮುನಿರ್ಮೈತ್ರೋ (210) ಮಹಾನಾಸೋ ಮಹಾಹನುಃ । var ಮಹಾರಾಸೋ
ಮಹಾಬಾಹುರ್ಮಹಾದಾನ್ತೋ ಮರಣೇನ ವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 35 ॥ var ಮಹಾದನ್ತೋ
ಮಹಾವಕ್ತ್ರೋ ಮಹಾತ್ಮಾ ಚ ಮಹಾಕಾಯೋ ಮಹೋದರಃ । var ಮಹಾಕಾರೋ
ಮಹಾಪಾದೋ ಮಹಾಗ್ರೀವೋ ಮಹಾಮಾನೀ ಮಹಾಮನಾಃ ॥ 36 ॥

ಮಹಾಗತಿರ್ಮಹಾಕೀರ್ತಿರ್ಮಹಾರೂಪೋ (222) ಮಹಾಸುರಃ ।
ಮಧುಶ್ಚ ಮಾಧವಶ್ಚೈವ ಮಹಾದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 37 ॥

ಮಖೇಜ್ಯೋ ಮಖರೂಪೀ ಚ ಮಾನನೀಯೋ (230) ಮಖೇಶ್ವರಃ । var ಮಖೇಷ್ಟೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ
ಮಹಾವಾತೋ ಮಹಾಭಾಗೋ ಮಹೇಶೋಽತೀತಮಾನುಷಃ ॥ 38 ॥

ಮಾನವಶ್ಚ ಮನುಶ್ಚೈವ ಮಾನವಾನಾಂ ಪ್ರಿಯಂಕರಃ ।
ಮೃಗಶ್ಚ ಮೃಗಪೂಜ್ಯಶ್ಚ (240) ಮೃಗಾಣಾಂ ಚ ಪತಿಸ್ತಥಾ ॥ 39 ॥

ಬುಧಸ್ಯ ಚ ಪತಿಶ್ಚೈವ ಪತಿಶ್ಚೈವ ಬೃಹಸ್ಪತೇಃ ।
ಪತಿಃ ಶನೈಶ್ಚರಸ್ಯೈವ ರಾಹೋಃ ಕೇತೋಃ ಪತಿಸ್ತಥಾ ॥ 40 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷಣಶ್ಚೈವ ಲಮ್ಬೋಷ್ಠೋ ಲಲಿತಸ್ತಥಾ (250) ।
ನಾನಾಲಂಕಾರಸಂಯುಕ್ತೋ ನಾನಾಚನ್ದನಚರ್ಚಿತಃ ॥ 41 ॥

ನಾನಾರಸೋಜ್ಜ್ವಲದ್ವಕ್ತ್ರೋ ನಾನಾಪುಷ್ಪೋಪಶೋಭಿತಃ ।
ರಾಮೋ ರಮಾಪತಿಶ್ಚೈವ ಸಭಾರ್ಯಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ॥ 42 ॥

ರತ್ನದೋ ರತ್ನಹರ್ತಾ ಚ (260) ರೂಪೀ ರೂಪವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಮಹಾರೂಪೋಗ್ರರೂಪಶ್ಚ ಸೌಮ್ಯರೂಪಸ್ತಥೈವ ಚ ॥ 43 ॥

ನೀಲಮೇಘನಿಭಃ ಶುದ್ಧಃ ಸಾಲಮೇಘನಿಭಸ್ತಥಾ । var ಕಾಲಮೇಘ
ಧೂಮವರ್ಣಃ ಪೀತವರ್ಣೋ ನಾನಾರೂಪೋ (270) ಹ್ಯವರ್ಣಕಃ ॥ 44 ॥

ವಿರೂಪೋ ರೂಪದಶ್ಚೈವ ಶುಕ್ಲವರ್ಣಸ್ತಥೈವ ಚ ।
ಸರ್ವವರ್ಣೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಕೃದೇವ ಚ ॥ 45 ॥ var ಯಾಜ್ಯೋ
ಸುವರ್ಣವರ್ಣವಾಂಶ್ಚೈವ ಸುವರ್ಣಾಖ್ಯಸ್ತಥೈವ ಚ (280) । var ಸುವರ್ಣೋ ವರ್ಣ
ಸುವರ್ಣಾವಯವಶ್ಚೈವ ಸುವರ್ಣಃ ಸ್ವರ್ಣಮೇಖಲಃ ॥ 46 ॥

ಸುವರ್ಣಸ್ಯ ಪ್ರದಾತಾ ಚ ಸುವರ್ಣೇಶಸ್ತಥೈವ ಚ ।
ಸುವರ್ಣಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ (290) ಸುವರ್ಣಾಢ್ಯಸ್ತಥೈವ ಚ ॥ 47 ॥

ಸುಪರ್ಣೀ ಚ ಮಹಾಪರ್ಣೋ ಸುಪರ್ಣಸ್ಯ ಚ ಕಾರಣಮ್ (290) ।
ವೈನತೇಯಸ್ತಥಾದಿತ್ಯ ಆದಿರಾದಿಕರಃ ಶಿವಃ ॥ 48 ॥

ಕಾರಣಂ ಮಹತಶ್ಚೈವ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಚ ಕಾರಣಮ್ । var ಪುರಾಣಸ್ಯ
ಬುದ್ಧೀನಾಂ ಕಾರಣಂ ಚೈವ ಕಾರಣಂ ಮನಸಸ್ತಥಾ ॥ 49 ॥

ಕಾರಣಂ ಚೇತಸಶ್ಚೈವ (300) ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ಕಾರಣಮ್ ।
ಭೂತಾನಾಂ ಕಾರಣಂ ತದ್ವತ್ಕಾರಣಂ ಚ ವಿಭಾವಸೋಃ ॥ 50 ॥

ಆಕಾಶಕಾರಣಂ ತದ್ವತ್ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಕಾರಣಂ ಪರಮ್ ।
ಅಂಡಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಚೈವ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಕಾರಣಂ ತಥಾ ॥ 51 ॥

ದೇಹಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಚೈವ ಚಕ್ಷುಷಶ್ಚೈವ ಕಾರಣಮ್ ।
ಶ್ರೋತ್ರಸ್ಯ ಕಾರಣಂ (310) ತದ್ವತ್ಕಾರಣಂ ಚ ತ್ವಚಸ್ತಥಾ ॥ 52 ॥

ಜಿಹ್ವಾಯಾಃ ಕಾರಣಂ ಚೈವ ಪ್ರಾಣಸ್ಯೈವ ಚ ಕಾರಣಮ್ ।
ಹಸ್ತಯೋಃ ಕಾರಣಂ ತದ್ವತ್ಪಾದಯೋಃ ಕಾರಣಂ ತಥಾ ॥ 53 ॥

ವಾಚಶ್ಚಕಾರಣಂ ತದ್ವತ್ಪಾಯೋಶ್ಚೈವ ತು ಕಾರಣಮ್ ।
ಇನ್ದ್ರಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಚೈವ ಕುಬೇರಸ್ಯ ಚ ಕಾರಣಮ್ ॥ 54 ॥

ಯಮಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಚೈವ (320) ಈಶಾನಸ್ಯ ಚ ಕಾರಣಮ್ ।
ಯಕ್ಷಾಣಾಂ ಕಾರಣಂ ಚೈವ ರಕ್ಷಸಾಂ ಕಾರಣಂ ಪರಮ್ ॥ 55 ॥

ನೃಪಾಣಾಂ ಕಾರಣಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಧರ್ಮಸ್ಯೈವ ತು ಕಾರಣಮ್ । var ಭೂಷಾಣಾಂ
ಜನ್ತೂನಾಂ ಕಾರಣಂ ಚೈವ ವಸೂನಾಂ ಕಾರಣಂ ಪರಮ್ ॥ 56 ॥

ಮನೂನಾಂ ಕಾರಣಂ ಚೈವ ಪಕ್ಷಿಣಾಂ ಕಾರಣಂ ಪರಮ್ ।
ಮುನೀನಾಂ ಕಾರಣಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ (330) ಯೋಗಿನಾಂ ಕಾರಣಂ ಪರಮ್ ॥ 57 ॥

ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಾರಣಂ ಚೈವ ಯಕ್ಷಾಣಾಂ ಕಾರಣಂ ಪರಮ್ ।
ಕಾರಣಂ ಕಿನ್ನರಾಣಾಂ ಚ (340) ಗನ್ಧರ್ವಾಣಾಂ ಚ ಕಾರಣಮ್ ॥ 58 ॥

ನದಾನಾಂ ಕಾರಣಂ ಚೈವ ನದೀನಾಂ ಕಾರಣಂ ಪರಮ್ ।
ಕಾರಣಂ ಚ ಸಮುದ್ರಾಣಾಂ ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಕಾರಣಂ ತಥಾ ॥ 59 ॥

ಕಾರಣಂ ವೀರುಧಾಂ ಚೈವ ಲೋಕಾನಾಂ ಕಾರಣಂ ತಥಾ ।
ಪಾತಾಲಕಾರಣಂ ಚೈವ ದೇವಾನಾಂ ಕಾರಣಂ ತಥಾ ॥ 60 ॥

ಸರ್ಪಾಣಾಂ ಕಾರಣಂ ಚೈವ (350) ಶ್ರೇಯಸಾಂ ಕಾರಣಂ ತಥಾ ।
ಪಶೂಅನಾಂ ಕಾರಣಂ ಚೈವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕಾರಣಂ ತಥಾ ॥ 61 ॥

ದೇಹಾತ್ಮಾ ಚೇನ್ದ್ರಿಯಾತ್ಮಾ ಚ ಆತ್ಮಾ ಬುದ್ಧೇಸ್ತಥೈವ ಚ ।
ಮನಸಶ್ಚ ತಥೈವಾತ್ಮಾ ಚಾತ್ಮಾಹಂಕಾರಚೇತಸಃ ॥ 62 ॥

ಜಾಗ್ರತಃ ಸ್ವಪತಶ್ಚಾತ್ಮಾ (360) ಮಹದಾತ್ಮಾ ಪರಸ್ತಥಾ ।
ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಪರಾತ್ಮಾ ಚ ಆಕಾಶಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಪಾಂ ತಥಾ ॥ 63 ॥

ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ರಸಸ್ಯಾತ್ಮಾ ತಥೈವ ಚ । var ವಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ
ಗನ್ಧಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ರೂಪಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಪರಸ್ತಥಾ ॥ 64 ॥

ಶಬ್ದಾತ್ಮಾ ಚೈವ (370) ವಾಗಾತ್ಮಾ ಸ್ಪರ್ಶಾತ್ಮಾ ಪುರುಷಸ್ತಥಾ ।
ಶ್ರೋತ್ರಾತ್ಮಾ ಚ ತ್ವಗಾತ್ಮಾ ಚ ಜಿಹ್ವಾಯಾಃ ಪರಮಸ್ತಥಾ ॥ 65 ॥

ಘ್ರಾಣಾತ್ಮಾ ಚೈವ ಹಸ್ತಾತ್ಮಾ ಪಾದಾತ್ಮಾ ಪರಮಸ್ತಥಾ (380) ।
ಉಪಸ್ಥಸ್ಯ ತಥೈವಾತ್ಮಾ ಪಾಯ್ವಾತ್ಮಾ ಪರಮಸ್ತಥಾ ॥ 66 ॥

ಇನ್ದ್ರಾತ್ಮಾ ಚೈವ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಾ ರುದ್ರಾತ್ಮಾ ಚ ಮನೋಸ್ತಥಾ । var ಶಾನ್ತಾತ್ಮಾ
ದಕ್ಷಪ್ರಜಾಪತೇರಾತ್ಮಾ ಸತ್ಯಾತ್ಮಾ ಪರಮಸ್ತಥಾ ॥ 67 ॥

ಈಶಾತ್ಮಾ (390) ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ರೌದ್ರಾತ್ಮಾ ಮೋಕ್ಷವಿದ್ಯತಿಃ ।
ಯತ್ನವಾಂಶ್ಚ ತಥಾ ಯತ್ನಶ್ಚರ್ಮೀ ಖಡ್ಗೀ ಮುರಾನ್ತಕಃ ॥ 68 ॥ var ಖಡ್ಗ್ಯಸುರಾ
ಹ್ರೀಪ್ರವರ್ತನಶೀಲಶ್ಚ ಯತೀನಾಂ ಚ ಹಿತೇ ರತಃ ।
ಯತಿರೂಪೀ ಚ (400) ಯೋಗೀ ಚ ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯೋ ಹರಿಃ ಶಿತಿಃ ॥ 69 ॥

ಸಂವಿನ್ಮೇಧಾ ಚ ಕಾಲಶ್ಚ ಊಷ್ಮಾ ವರ್ಷಾ ಮತಿಸ್ತಥಾ (410) । var ನತಿಸ್ತಥಾ
ಸಂವತ್ಸರೋ ಮೋಕ್ಷಕರೋ ಮೋಹಪ್ರಧ್ವಂಸಕಸ್ತಥಾ ॥ 70 ॥

ಮೋಹಕರ್ತಾ ಚ ದುಷ್ಟಾನಾಂ ಮಾಂಡವ್ಯೋ ವಡವಾಮುಖಃ ।
ಸಂವರ್ತಃ ಕಾಲಕರ್ತಾ ಚ ಗೌತಮೋ ಭೃಗುರಂಗಿರಾಃ (420) ॥ 71 ॥ var ಸಂವರ್ತಕಃ ಕಾಲಕರ್ತಾ
ಅತ್ರಿರ್ವಸಿಷ್ಠಃ ಪುಲಹಃ ಪುಲಸ್ತ್ಯಃ ಕುತ್ಸ ಏವ ಚ ।
ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ದೇವಲಶ್ಚ ವ್ಯಾಸಶ್ಚೈವ ಪರಾಶರಃ ॥ 72 ॥

ಶರ್ಮದಶ್ಚೈವ (430) ಗಾಂಗೇಯೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ಬೃಹಚ್ಛ್ರವಾಃ ।
ಕೇಶವಃ ಕ್ಲೇಶಹನ್ತಾ ಚ ಸುಕರ್ಣಃ ಕರ್ಣವರ್ಜಿತಃ ॥ 73 ॥

ನಾರಾಯಣೋ ಮಹಾಭಾಗಃ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪತಿರೇವ ಚ (440) ।
ಅಪಾನಸ್ಯ ಪತಿಶ್ಚೈವ ವ್ಯಾನಸ್ಯ ಪತಿರೇವ ಚ ॥ 74 ॥

ಉದಾನಸ್ಯ ಪತಿಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸಮಾನಸ್ಯ ಪತಿಸ್ತಥಾ ।
ಶಬ್ದಸ್ಯ ಚ ಪತಿಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸ್ಪರ್ಶಸ್ಯ ಪತಿರೇವ ಚ ॥ 75 ॥

ರೂಪಾಣಾಂ ಚ ಪತಿಶ್ಚಾದ್ಯಃ ಖಡ್ಗಪಾಣಿರ್ಹಲಾಯುಧಃ (450) ।
ಚಕ್ರಪಾಣಿಃ ಕುಂಡಲೀ ಚ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಸ್ತಥೈವ ಚ ॥ 76 ॥

ಪ್ರಕೃತಿಃ ಕೌಸ್ತುಭಗ್ರೀವಃ ಪೀತಾಮ್ಬರಧರಸ್ತಥಾ ।
ಸುಮುಖೋ ದುರ್ಮುಖಶ್ಚೈವ ಮುಖೇನ ತು ವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 77 ॥

ಅನನ್ತೋಽನನ್ತರೂಪಶ್ಚ (461) ಸುನಖಃ ಸುರಮನ್ದರಃ ।
ಸುಕಪೋಲೋ ವಿಭುರ್ಜಿಷ್ಣುರ್ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುಶ್ಚೇಷುಧೀಸ್ತಥಾ ॥ 78 ॥

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೋರ್ಹನ್ತಾ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷವಿಮರ್ದಕಃ (470) ।
ನಿಹನ್ತಾ ಪೂತನಾಯಾಶ್ಚ ಭಾಸ್ಕರಾನ್ತವಿನಾಶನಃ ॥ 79 ॥

ಕೇಶಿನೋ ದಲನಶ್ಚೈವ ಮುಷ್ಟಿಕಸ್ಯ ವಿಮರ್ದಕಃ ।
ಕಂಸದಾನವಭೇತ್ತಾ ಚ ಚಾಣೂರಸ್ಯ ಪ್ರಮರ್ದಕಃ ॥ 80 ॥

ಅರಿಷ್ಟಸ್ಯ ನಿಹನ್ತಾ ಚ ಅಕ್ರೂರಪ್ರಿಯ ಏವ ಚ ।
ಅಕ್ರೂರಃ ಕ್ರೂರರೂಪಶ್ಚ (480) ಅಕ್ರೂರಪ್ರಿಯವನ್ದಿತಃ ॥ 81 ॥

ಭಗಹಾ ಭಗವಾನ್ಭಾನುಸ್ತಥಾ ಭಾಗವತಃ ಸ್ವಯಮ್ ।
ಉದ್ಧವಶ್ಚೋದ್ಧವಸ್ಯೇಶೋ ಹ್ಯುದ್ಧವೇನ ವಿಚಿನ್ತಿತಃ ॥ 82 ॥

ಚಕ್ರಧೃಕ್ಚಂಚಲಶ್ಚೈವ (490) ಚಲಾಚಲವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಅಹಂಕಾರೋ ಮತಿಶ್ಚಿತ್ತಂ ಗಗನಂ ಪೃಥಿವೀ ಜಲಮ್ ॥ 83 ॥

ವಾಯುಶ್ಚಕ್ಷುಸ್ತಥಾ ಶ್ರೋತ್ರಂ (500) ಜಿಹ್ವಾ ಚ ಘ್ರಾಣಮೇವ ಚ ।
ವಾಕ್ಪಾಣಿಪಾದಜವನಃ ಪಾಯೂಪಸ್ಥಸ್ತಥೈವ ಚ ॥ 84 ॥

ಶಂಕರಶ್ಚೈವ ಶರ್ವಶ್ಚ ಕ್ಷಾನ್ತಿದಃ ಕ್ಷಾನ್ತಿಕೃನ್ನರಃ (511) ।
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಸ್ತಥಾ ಭರ್ತಾ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಭಕ್ತಿವರ್ಧನಃ ॥ 85 ॥

ಭಕ್ತಸ್ತುತೋ ಭಕ್ತಪರಃ ಕೀರ್ತಿದಃ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಃ ।
ಕೀರ್ತಿರ್ದೀಪ್ತಿಃ (520) ಕ್ಷಮಾ ಕಾನ್ತಿರ್ಭಕ್ತಶ್ಚೈವ (530) ದಯಾಪರಾ ॥ 86 ॥

ದಾನಂ ದಾತಾ ಚ ಕರ್ತಾ ಚ ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಃ ಶುಚಿಃ ।
ಶುಚಿಮಾನ್ಸುಖದೋ (531) ಮೋಕ್ಷಃ ಕಾಮಶ್ಚಾರ್ಥಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥ 87 ॥

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ವೈದ್ಯಶ್ಚ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಸ್ತಥೈವ ಚ ।
ಪ್ರಜಾದ್ವಾರಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಕರ ಏವ ಚ (540) ॥ 88 ॥ var ಸಹಸ್ರಾನ್ತಃ
ಶುಕ್ರಶ್ಚ ಸುಕಿರೀಟೀ ಚ ಸುಗ್ರೀವಃ ಕೌಸ್ತುಭಸ್ತಥಾ ।
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಶ್ಚಾನಿರುದ್ಧಶ್ಚ ಹಯಗ್ರೀವಶ್ಚ ಸೂಕರಃ ॥ 89 ॥

ಮತ್ಸ್ಯಃ ಪರಶುರಾಮಶ್ಚ (550) ಪ್ರಹ್ಲಾದೋ ಬಲಿರೇವಚ ।
ಶರಣ್ಯಶ್ಚೈವ ನಿತ್ಯಶ್ಚ ಬುದ್ಧೋ ಮುಕ್ತಃ ಶರೀರಭೃತ್ ॥ 90 ॥

ಖರದೂಷಣಹನ್ತಾ ಚ ರಾವಣಸ್ಯ ಪ್ರಮರ್ದನಃ ।
ಸೀತಾಪತಿಶ್ಚ (560) ವರ್ಧಿಷ್ಣುರ್ಭರತಶ್ಚ ತಥೈವ ಚ ॥ 91 ॥

ಕುಮ್ಭೇನ್ದ್ರಜಿನ್ನಿಹನ್ತಾ ಚ ಕುಮ್ಭಕರ್ಣಪ್ರಮರ್ದನಃ ।
ನರಾನ್ತಕಾನ್ತಕಶ್ಚೈವ ದೇವಾನ್ತಕವಿನಾಶನಃ ॥ 92 ॥

ದುಷ್ಟಾಸುರನಿಹನ್ತಾ ಚ ಶಮ್ಬರಾರಿಸ್ತಥೈವ ಚ ।
ನರಕಸ್ಯ ನಿಹನ್ತಾ ಚ ತ್ರಿಶೀರ್ಷಸ್ಯ ವಿನಾಶನಃ (570) ॥ 93 ॥

ಯಮಲಾರ್ಜುನಭೇತ್ತಾ ಚ ತಪೋಹಿತಕರಸ್ತಥಾ ।
ವಾದಿತ್ರಶ್ಚೈವ ವಾದ್ಯಂ ಚ ಬುದ್ಧಶ್ಚೈವ ವರಪ್ರದಃ ॥ 94 ॥

ಸಾರಃ ಸಾರಪ್ರಿಯಃ ಸೌರಃ ಕಾಲಹನ್ತಾ ನಿಕೃನ್ತನಃ (580) ।
ಅಗಸ್ತ್ಯೋ ದೇವಲಶ್ಚೈವ ನಾರದೋ ನಾರದಪ್ರಿಯಃ ॥ 95 ॥

ಪ್ರಾಣೋಽಪಾನಸ್ತಥಾ ವ್ಯಾನೋ ರಜಃ ಸತ್ತ್ವಂ ತಮಃ (590) ಶರತ್ ।
ಉದಾನಶ್ಚ ಸಮಾನಶ್ಚ ಭೇಷಜಂ ಚ ಭಿಷಕ್ತಥಾ ॥ 96 ॥

ಕೂಟಸ್ಥಃ ಸ್ವಚ್ಛರೂಪಶ್ಚ ಸರ್ವದೇಹವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಚಕ್ಷುರಿನ್ದ್ರಿಯಹೀನಶ್ಚ ವಾಗಿನ್ದ್ರಿಯವಿವರ್ಜಿತಃ (600) ॥ 97 ॥

ಹಸ್ತೇನ್ದ್ರಿಯವಿಹೀನಶ್ಚ ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ಚ ವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಪಾಯೂಪಸ್ಥವಿಹೀನಶ್ಚ ಮರುತಾಪವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 98 ॥ var ಮಹಾತಪೋವಿಸರ್ಜಿತಃ
ಪ್ರಬೋಧೇನ ವಿಹೀನಶ್ಚ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಚೈವ ವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಚೇತಸಾ ವಿಗತಶ್ಚೈವ ಪ್ರಾಣೇನ ಚ ವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 99 ॥

ಅಪಾನೇನ ವಿಹೀನಶ್ಚ ವ್ಯಾನೇನ ಚ ವಿವರ್ಜಿತಃ (610) ।
ಉದಾನೇನ ವಿಹೀನಶ್ಚ ಸಮಾನೇನ ವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 100 ॥

ಆಕಾಶೇನ ವಿಹೀನಶ್ಚ ವಾಯುನಾ ಪರಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಅಗ್ನಿನಾ ಚ ವಿಹೀನಶ್ಚ ಉದಕೇನ ವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 101 ॥

ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಚ ವಿಹೀನಶ್ಚ ಶಬ್ದೇನ ಚ ವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸ್ಪರ್ಶೇನ ಚ ವಿಹೀನಶ್ಚ ಸರ್ವರೂಪವಿವರ್ಜಿತಃ (620) ॥ 102 ॥

ರಾಗೇಣ ವಿಗತಶ್ಚೈವ ಅಘೇನ ಪರಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಶೋಕೇನ ರಹಿತಶ್ಚೈವ ವಚಸಾ ಪರಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 103 ॥

ರಜೋವಿವರ್ಜಿತಶ್ಚೈವ ವಿಕಾರೈಃ ಷಡ್ಭಿರೇವ ಚ ।
ಕಾಮೇನ ವರ್ಜಿತಶ್ಚೈವ ಕ್ರೋಧೇನ ಪರಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 104 ॥

ಲೋಭೇನ ವಿಗತಶ್ಚೈವ ದಮ್ಭೇನ ಚ ವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಶ್ಚೈವ (630) ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಶ್ಚ ಸ್ಥೂಲಾತ್ಸ್ಥೂಲತರಸ್ತಥಾ ॥ 105 ॥

ವಿಶಾರದೋ ಬಲಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಕ್ಷೋಭಕಸ್ತಥಾ ।
ಪ್ರಕೃತೇಃ ಕ್ಷೋಭಕಶ್ಚೈವ ಮಹತಃ ಕ್ಷೋಭಕಸ್ತಥಾ ॥ 106 ॥

ಭೂತಾನಾಂ ಕ್ಷೋಭಕಶ್ಚೈವ ಬುದ್ಧೇಶ್ಚ ಕ್ಷೋಭಕಸ್ತಥಾ ।
ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಕ್ಷೋಭಕಶ್ಚ (640) ವಿಷಯಕ್ಷೋಭಕಸ್ತಥಾ ॥ 107 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕ್ಷೋಭಕಶ್ಚೈವ ರುದ್ರಸ್ಯ ಕ್ಷೋಭಕಸ್ತಥಾ ।
ಅಗಮ್ಯಶ್ಚಕ್ಷುರಾದೇಶ್ಚ ಶ್ರೋತ್ರಾಗಮ್ಯಸ್ತಥೈವ ಚ ॥ 108 ॥

ತ್ವಚಾ ನ ಗಮ್ಯಃ ಕೂರ್ಮಶ್ಚ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರಾಹ್ಯಸ್ತಥೈವ ಚ ।
ಘ್ರಾಣೇನ್ದ್ರಿಯಾಗಮ್ಯ ಏವ ವಾಚಾಗ್ರಾಹ್ಯಸ್ತಥೈವ ಚ (650) ॥ 109 ॥

ಅಗಮ್ಯಶ್ಚೈವ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಂ ಪದಾಗಮ್ಯಸ್ತಥೈವ ಚ । var ಪಾದಾಗಮ್ಯ
ಅಗ್ರಾಹ್ಯೋ ಮನಸಶ್ಚೈವ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಗ್ರಾಹ್ಯೋ ಹರಿಸ್ತಥಾ ॥ 110 ॥

ಅಹಮ್ಬುದ್ಧ್ಯಾ ತಥಾ ಗ್ರಾಹ್ಯಶ್ಚೇತಸಾ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಏವ ಚ ।
ಶಂಖಪಾಣಿರವ್ಯಯಶ್ಚ ಗದಾಪಾಣಿಸ್ತಥೈವ ಚ (660) ॥ 111 ॥

ಶಾರ್ಂಗಪಾಣಿಶ್ಚ ಕೃಷ್ಣಶ್ಚ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಃ ಪರನ್ತಪಃ ।
ತಪಸ್ವೀ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನೀ ಜ್ಞಾನವಿದೇವ ಚ ॥ 112 ॥

ಜ್ಞೇಯಶ್ಚ ಜ್ಞೇಯಹೀನಶ್ಚ (670) ಜ್ಞಪ್ತಿಶ್ಚೈತನ್ಯರೂಪಕಃ ।
ಭಾವೋ ಭಾವ್ಯೋ ಭವಕರೋ ಭಾವನೋ ಭವನಾಶನಃ ॥ 113 ॥

ಗೋವಿನ್ದೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪಃ (680) ಸರ್ವಗೋಪೀಸುಖಪ್ರದಃ ।
ಗೋಪಾಲೋ ಗೋಗತಿಶ್ಚೈವ ಗೋಮತಿರ್ಗೋಧರಸ್ತಥಾ ॥ 114 ॥ var ಗೋಪತಿ
ಉಪೇನ್ದ್ರಶ್ಚ ನೃಸಿಂಹಶ್ಚ ಶೌರಿಶ್ಚೈವ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ಆರಣೇಯೋ (690) ಬೃಹದ್ಭಾನುರ್ಬೃಹದ್ದೀಪ್ತಿಸ್ತಥೈವ ಚ ॥ 115 ॥

ದಾಮೋದರಸ್ತ್ರಿಕಾಲಶ್ಚ ಕಾಲಜ್ಞಃ ಕಾಲವರ್ಜಿತಃ ।
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯೋ ದ್ವಾಪರಂ ತ್ರೇತಾ ಪ್ರಜಾದ್ವಾರಂ (700) ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ॥ 116 ॥

ವಿಕ್ರಮೋ ದಂಡಹಸ್ತಶ್ಚ ಹ್ಯೇಕದಂಡೀ ತ್ರಿದಂಡಧೃಕ್ । var ದರಹಸ್ತಶ್ಚ
ಸಾಮಭೇದಸ್ತಥೋಪಾಯಃ ಸಾಮರೂಪೀ ಚ ಸಾಮಗಃ ॥ 117 ॥

ಸಾಮವೇದೋಃ (710) ಹ್ಯಥರ್ವಶ್ಚ ಸುಕೃತಃ ಸುಖರೂಪಕಃ ।
ಅಥರ್ವವೇದವಿಚ್ಚೈವ ಹ್ಯಥರ್ವಾಚಾರ್ಯ ಏವ ಚ ॥ 118 ॥

ಋಗ್ರೂಪೀ ಚೈವ ಋಗ್ವೇದಃ ಋಗ್ವೇದೇಷು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ।
ಯಜುರ್ವೇತ್ತಾ ಯಜುರ್ವೇದೋ (720) ಯಜುರ್ವೇದವಿದೇಕಪಾತ್ ॥ 119 ॥

ಬಹುಪಾಚ್ಚ ಸುಪಾಚ್ಚೈವ ತಥೈವ ಚ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ।
ಚತುಷ್ಪಾಚ್ಚ ದ್ವಿಪಾಚ್ಚೈವ ಸ್ಮೃತಿರ್ನ್ಯಾಯೋ ಯಮೋ ಬಲೀ (730) ॥ 120 ॥

ಸನ್ನ್ಯಾಸೀ ಚೈವ ಸನ್ನ್ಯಾಸಶ್ಚತುರಾಶ್ರಮ ಏವ ಚ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಗೃಹಸ್ಥಶ್ಚ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಶ್ಚ ಭಿಕ್ಷುಕಃ ॥ 121 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವೈಶ್ಯಃ (740) ಶೂದ್ರೋ ವರ್ಣಸ್ತಥೈವ ಚ ।
ಶೀಲದಃ ಶೀಲಸಮ್ಪನ್ನೋ ದುಃಶೀಲಪರಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 122 ॥

ಮೋಕ್ಷೋಽಧ್ಯಾತ್ಮಸಮಾವಿಷ್ಟಃ ಸ್ತುತಿಃ ಸ್ತೋತಾ ಚ ಪೂಜಕಃ ।
ಪೂಜ್ಯೋ (750) ವಾಕ್ಕರಣಂ ಚೈವ ವಾಚ್ಯಶ್ಚೈವ ತು ವಾಚಕಃ ॥ 123 ॥

ವೇತ್ತಾ ವ್ಯಾಕರಣಶ್ಚೈವ ವಾಕ್ಯಂ ಚೈವ ಚ ವಾಕ್ಯವಿತ್ ।
ವಾಕ್ಯಗಮ್ಯಸ್ತೀರ್ಥವಾಸೀ (760) ತೀರ್ಥಸ್ತೀರ್ಥೀ ಚ ತೀರ್ಥವಿತ್ ॥ 124 ॥

ತೀರ್ಥಾದಿಭೂತಃ ಸಾಂಖ್ಯಶ್ಚ ನಿರುಕ್ತಂ ತ್ವಧಿದೈವತಮ್ ।
ಪ್ರಣವಃ ಪ್ರಣವೇಶಶ್ಚ ಪ್ರಣವೇನ ಪ್ರವನ್ದಿತಃ (770) ॥ 125 ॥

ಪ್ರಣವೇನ ಚ ಲಕ್ಷ್ಯೋ ವೈ ಗಾಯತ್ರೀ ಚ ಗದಾಧರಃ ।
ಶಾಲಗ್ರಾಮನಿವಾಸೀ ಚ (780) ಶಾಲಗ್ರಾಮಸ್ತಥೈವ ಚ ॥ 126 ॥

ಜಲಶಾಯೀ ಯೋಗಶಾಯೀ ಶೇಷಶಾಯೀ ಕುಶೇಶಯಃ ।
ಮಹೀಭರ್ತಾ ಚ (790) ಕಾರ್ಯಂ ಚ ಕಾರಣಂ ಪೃಥಿವೀಧರಃ ॥ 127 ॥

ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಶಾಶ್ವತಶ್ಚ ಕಾಮ್ಯಃ ಕಾಮಯಿತಾ ವಿರಾಟ್ ।
ಸಮ್ರಾಟ್ಪೂಷಾ (800) ತಥಾ ಸ್ವರ್ಗೋ ರಥಸ್ಥಃ ಸಾರಥಿರ್ಬಲಮ್ ॥ 128 ॥

ಧನೀ ಧನಪ್ರದೋ ಧನ್ಯೋ ಯಾದವಾನಾಂ ಹಿತೇ ರತಃ ।
ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ಹ್ಯರ್ಜುನೋ (810) ಭೀಮ ಏವ ಚ ॥ 129 ॥

ಪರಾಕ್ರಮೋ ದುರ್ವಿಷಹಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಃ ।
ಸಾರಸ್ವತೋ ಮಹಾಭೀಷ್ಮಃ ಪಾರಿಜಾತಹರಸ್ತಥಾ ॥ 130 ॥

ಅಮೃತಸ್ಯ ಪ್ರದಾತಾ ಚ ಕ್ಷೀರೋದಃ ಕ್ಷೀರಮೇವ ಚ (820) ।
ಇನ್ದ್ರಾತ್ಮಜಸ್ತಸ್ಯ ಗೋಪ್ತಾ ಗೋವರ್ಧನಧರಸ್ತಥಾ ॥ 131 ॥

ಕಂಸಸ್ಯ ನಾಶನಸ್ತದ್ವದ್ಧಸ್ತಿಪೋ ಹಸ್ತಿನಾಶನಃ ।
ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಃ ಪ್ರಸನ್ನಶ್ಚ ಸರ್ವಲೋಕಾರ್ತಿನಾಶನಃ ॥ 132 ॥

ಮುದ್ರೋ (830) ಮುದ್ರಾಕರಶ್ಚೈವ ಸರ್ವಮುದ್ರಾವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ದೇಹೀ ದೇಹಸ್ಥಿತಶ್ಚೈವ ದೇಹಸ್ಯ ಚ ನಿಯಾಮಕಃ ॥ 133 ॥

ಶ್ರೋತಾ ಶ್ರೋತ್ರನಿಯನ್ತಾ ಚ ಶ್ರೋತವ್ಯಃ ಶ್ರವಣಸ್ತಥಾ ।
ತ್ವಕ್ಸ್ಥಿತಶ್ಚ (840) ಸ್ಪರ್ಶಯಿತಾ ಸ್ಪೃಶ್ಯಂ ಚ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ತಥಾ ॥ 134 ॥

ರೂಪದ್ರಷ್ಟಾ ಚ ಚಕ್ಷುಃಸ್ಥೋ ನಿಯನ್ತಾ ಚಕ್ಷುಷಸ್ತಥಾ ।
ದೃಶ್ಯಂ ಚೈವ ತು ಜಿಹ್ವಾಸ್ಥೋ ರಸಜ್ಞಶ್ಚ ನಿಯಾಮಕಃ (850) ॥ 135 ॥

ಘ್ರಾಣಸ್ಥೋ ಘ್ರಾಣಕೃದ್ಘ್ರಾತಾ ಘ್ರಾಣೇನ್ದ್ರಿಯನಿಯಾಮಕಃ ।
ವಾಕ್ಸ್ಥೋ ವಕ್ತಾ ಚ ವಕ್ತವ್ಯೋ ವಚನಂ ವಾಙ್ನಿಯಾಮಕಃ ॥ 136 ॥

ಪ್ರಾಣಿಸ್ಥಃ (860) ಶಿಲ್ಪಕೃಚ್ಛಿಲ್ಪೋ ಹಸ್ತಯೋಶ್ಚ ನಿಯಾಮಕಃ ।
ಪದವ್ಯಶ್ಚೈವ ಗನ್ತಾ ಚ ಗನ್ತವ್ಯಂ ಗಮನಂ ತಥಾ ॥ 137 ॥

ನಿಯನ್ತಾ ಪಾದಯೋಶ್ಚೈವ ಪಾದ್ಯಭಾಕ್ಚ ವಿಸರ್ಗಕೃತ್ (870) ।
ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ನಿಯನ್ತಾ ಚ ಹ್ಯುಪಸ್ಥಸ್ಥಃ ಸುಖಸ್ತಥಾ ॥ 138 ॥

ಉಪಸ್ಥಸ್ಯ ನಿಯನ್ತಾ ಚ ತದಾನನ್ದಕರಶ್ಚ ಹ ।
ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಶ್ಚ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸ್ತಥೈವ ಚ ॥ 139 ॥

ಅಲರ್ಕಸ್ಯ ಹಿತಶ್ಚೈವ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನಿಕೃನ್ತನಃ (880) ।
ಕಾಲನೇಮಿರ್ಮಹಾನೇಮಿರ್ಮೇಘೋ ಮೇಘಪತಿಸ್ತಥಾ ॥ 140 ॥

ಅನ್ನಪ್ರದೋಽನ್ನರೂಪೀ ಚ ಹ್ಯನ್ನಾದೋಽನ್ನಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಧೂಮಕೃದ್ಧೂಮರೂಪಶ್ಚ (890) ದೇವಕೀಪುತ್ರ ಉತ್ತಮಃ ॥ 141 ॥

ದೇವಕ್ಯಾ ನನ್ದನೋ ನನ್ದೋ ರೋಹಿಣ್ಯಾಃ ಪ್ರಿಯ ಏವ ಚ ।
ವಸುದೇವಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ವಸುದೇವಸುತಸ್ತಥಾ ॥ 142 ॥

ದುನ್ದುಭಿರ್ಹಾಸರೂಪಶ್ಚ ಪುಷ್ಪಹಾಸಸ್ತಥೈವ ಚ (900) ।
ಅಟ್ಟಹಾಸಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಕ್ಷರೋಽಕ್ಷರಃ ॥ 143 ॥

ಅಚ್ಯುತಶ್ಚೈವ ಸತ್ಯೇಶಃ ಸತ್ಯಾಯಾಶ್ಚ ಪ್ರಿಯೋ ವರಃ ।
ರುಕ್ಮಿಣ್ಯಾಶ್ಚ ಪತಿಶ್ಚೈವ ರುಕ್ಮಿಣ್ಯಾ ವಲ್ಲಭಸ್ತಥಾ ॥ 144 ॥

ಗೋಪೀನಾಂ ವಲ್ಲಭಶ್ಚೈವ (910) ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಶ್ಚ ವಿಶ್ರುತಃ ।
ವೃಷಾಕಪಿರ್ಯಮೋ ಗುಹ್ಯೋ ಮಂಗಲಶ್ಚ ಬುಧಸ್ತಥಾ ॥ 145 ॥

ರಾಹುಃ ಕೇತುರ್ಗ್ರಹೋ ಗ್ರಾಹೋ (920) ಗಜೇನ್ದ್ರಮುಖಮೇಲಕಃ ।
ಗ್ರಾಹಸ್ಯ ವಿನಿಹನ್ತಾ ಚ ಗ್ರಾಮೀಣೀ ರಕ್ಷಕಸ್ತಥಾ ॥ 146 ॥

ಕಿನ್ನರಶ್ಚೈವ ಸಿದ್ಧಶ್ಚ ಛನ್ದಃ ಸ್ವಚ್ಛನ್ದ ಏವ ಚ ।
ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ (930) ದೈತ್ಯಸೂದನ ಏವ ಚ ॥ 147 ॥

ಅನನ್ತರೂಪೋ ಭೂತಸ್ಥೋ ದೇವದಾನವಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಸುಷುಪ್ತಿಸ್ಥಃ ಸುಷುಪ್ತಿಶ್ಚ ಸ್ಥಾನಂ ಸ್ಥಾನಾನ್ತ ಏವ ಚ ॥ 148 ॥

ಜಗತ್ಸ್ಥಶ್ಚೈವ ಜಾಗರ್ತಾ ಸ್ಥಾನಂ ಜಾಗರಿತಂ ತಥಾ (940) ।
ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಃ ಸ್ವಪ್ನವಿತ್ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನಂ ಸ್ವಪ್ನಸ್ತಥೈವ ಚ ॥ 149 ॥

var ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಃ ಸ್ವಪ್ನವಿತ್ಸ್ವಪ್ನಂ ಸ್ಥಾನಸ್ಥಃ ಸುಸ್ಥ ಏವ ಚ
ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತೇಶ್ಚ ವಿಹೀನೋ ವೈ ಚತುರ್ಥಕಃ ।
ವಿಜ್ಞಾನಂ ವೇದ್ಯರೂಪಂ ಚ ಜೀವೋ ಜೀವಯಿತಾ ತಥಾ (950) ॥ 150 ॥ var ಚೈತ್ರರೂಪಶ್ಚ
ಭುವನಾಧಿಪತಿಶ್ಚೈವ ಭುವನಾನಾಂ ನಿಯಾಮಕಃ ।
ಪಾತಾಲವಾಸೀ ಪಾತಾಲಂ ಸರ್ವಜ್ವರವಿನಾಶನಃ ॥ 151 ॥

ಪರಮಾನನ್ದರೂಪೀ ಚ ಧರ್ಮಾಣಾಂ ಚ ಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಸುಲಭೋ ದುರ್ಲಭಶ್ಚೈವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಸ್ತಥಾ (960) ॥ 152 ॥

ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರೋ ಧಾರಕಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಕರಸ್ತಥಾ ।
ಪ್ರಭಾ ಕಾನ್ತಿಸ್ತಥಾ ಹ್ಯರ್ಚಿಃ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸನ್ನಿಭಃ ॥ 153 ॥

ಅಗ್ರಾಹ್ಯಶ್ಚೈವ ಗೌರಶ್ಚ ಸರ್ವಃ (970) ಶುಚಿರಭಿಷ್ಟುತಃ ।
ವಷಟ್ಕಾರೋ ವಷಡ್ವೌಷಟ್ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ರತಿಸ್ತಥಾ ॥ 154 ॥

ಪಕ್ತಾ ನನ್ದಯಿತಾ (980) ಭೋಕ್ತಾ ಬೋದ್ಧಾ ಭಾವಯಿತಾ ತಥಾ ।
ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ ಚೈವ ದೇಹಾತ್ಮಾ ಭೂಮಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ॥ 155 ॥ var ಊಹಾತ್ಮಾ
ನದೀ ನನ್ದೀ ಚ ನನ್ದೀಶೋ (990) ಭಾರತಸ್ತರುನಾಶನಃ ।
ಚಕ್ರಪಃ ಶ್ರೀಪತಿಶ್ಚೈವ ನೃಪಾಣಾಂ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಾಮ್ ॥ 156 ॥ var ನೃಪಶ್ಚ
ಈಶಶ್ಚ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ದ್ವಾರಕಾಸಂಸ್ಥಿತಸ್ತಥಾ । var ಸ್ವಾವಕಾಶಂ ಸ್ಥಿತ
ಪುಷ್ಕರಃ ಪುಷ್ಕರಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಪುಷ್ಕರದ್ವೀಪ ಏವ ಚ (1000) ॥ 157 ॥

ಭರತೋ ಜನಕೋ ಜನ್ಯಃ ಸರ್ವಾಕಾರವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ನಿರಾಕಾರೋ ನಿರ್ನಿಮಿತ್ತೋ ನಿರಾತಂಕೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ (1008) ॥ 158 ॥

ಇತಿ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತೇ ವೃಷಭಧ್ವಜ ಕೀರ್ತಿತಮ್ ।
ದೇವಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರೀಶಸ್ಯ ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶನಮ್ ॥ 159 ॥

ಪಠನ್ದ್ವಿಜಶ್ಚ ವಿಷ್ಣುತ್ವಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ಜಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ವೈಶ್ಯೋ ಧನಂ ಸುಖಂ ಶೂದ್ರೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 160 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಗಾರುಡೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪೂರ್ವಖಂಡೇ ಪ್ರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೇ ಆಚಾರಕಾಂಡೇ
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರನಿರೂಪಣಂ ನಾಮ ಪಂಚದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

Also Read 1000 Names of Vishnu from Garuda Purana:

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranama Stotram from Garuda Purana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranama Stotram from Garuda Purana Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top