Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranama Stotram from Garuda Purana Lyrics in Punjabi

Sri Vishnu Sahasranamastotram from Garuda Purana Lyrics in Punjabi:

॥ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ਗਰੁਡਪੁਰਾਣਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਮ੍ ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਉਵਾਚ ।
ਸਂਸਾਰਸਾਗਰਾਗ੍ਧੋਰਾਨ੍ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਕਿਂ ਜਪਨ੍ਪ੍ਰਭੋ ।
ਨਰਸ੍ਤਨ੍ਮੇ ਪਰਂ ਜਪ੍ਯਂ ਕਥਯ ਤ੍ਵਂ ਜਨਾਰ੍ਦਨ ॥ ੧ ॥

ਹਰਿਰੁਵਾਚ ।
ਪਰੇਸ਼੍ਵਰਂ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾਨਮਵ੍ਯਯਮ੍ । var ਈਸ਼੍ਵਰਮ੍ ਪਰਮਂ
ਵਿਸ਼੍ਣੁਂ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰੇਣ ਸ੍ਤੁਵਨ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਭਵੇਨ੍ਨਰਃ ॥ ੨ ॥

ਯਤ੍ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਪਰਂ ਜਪ੍ਯਂ ਕਥਯਾਮਿ ਵਸ਼ਧ੍ਵਜ ! ।
ਸ਼ਣੁਸ਼੍ਵਾਵਹਿਤੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ਵਪਾਪਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੩ ॥

ॐ ਵਾਸੁਦੇਵੋ ਮਹਾਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਵਾਮਨੋ ਵਾਸਵੋ ਵਸੁਃ ।
ਬਾਲਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਭੋ ਬਾਲੋ ਬਲਭਦ੍ਰੋ ਬਲਾਧਿਪਃ ॥ ੪ ॥

ਬਲਿਬਨ੍ਧਨਕਦ੍ਵੇਧਾ (੧੧) ਵਰੇਣ੍ਯੋ ਵੇਦਵਿਤ੍ਕਵਿਃ ।
ਵੇਦਕਰ੍ਤਾ ਵੇਦਰੂਪੋ ਵੇਦ੍ਯੋ ਵੇਦਪਰਿਪ੍ਲੁਤਃ ॥ ੫ ॥

ਵੇਦਾਙ੍ਗਵੇਤ੍ਤਾ ਵੇਦੇਸ਼ੋ (੨੦) ਬਲਾਧਾਰੋ ਬਲਾਰ੍ਦਨਃ । var ਬਲਧਾਰੋ
ਅਵਿਕਾਰੋ ਵਰੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਵਰੁਣੋ ਵਰੁਣਾਧਿਪਃ ॥ ੬ ॥

ਵੀਰਹਾ ਚ ਬਹਦ੍ਵੀਰੋ ਵਨ੍ਦਿਤਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ (੩੦) ।
ਆਤ੍ਮਾ ਚ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਚ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਾ ਵਿਯਤ੍ਪਰਃ ॥ ੭ ॥

ਪਦ੍ਮਨਾਭਃ ਪਦ੍ਮਨਿਧਿਃ ਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤੋ ਗਦਾਧਰਃ ।
ਪਰਮਃ (੪੦) ਪਰਭੂਤਸ਼੍ਚ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੮ ॥

ਪਦ੍ਮਜਙ੍ਘਃ ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਃ ਪਦ੍ਮਮਾਲਾਧਰਃ ਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ਃ ਪਦ੍ਮਗਰ੍ਭਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਜਨ੍ਯਃ (੫੦) ਪਦ੍ਮਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੯ ॥

ਅਪਾਰਃ ਪਰਮਾਰ੍ਥਸ਼੍ਚ ਪਰਾਣਾਂ ਚ ਪਰਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਪਣ੍ਡਿਤਃ ਪਣ੍ਡਿਤੇਡ੍ਯਸ਼੍ਚ ਪਵਿਤ੍ਰਃ ਪਾਪਮਰ੍ਦਕਃ ॥ ੧੦ ॥ var ਪਣ੍ਡਿਤੇਭ੍ਯਸ਼੍ਚ
ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ (੬੦) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਰੂਪਸ਼੍ਚ ਪਵਿਤ੍ਰਃ ਪਰਿਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਪਿਪਾਸਾਵਰ੍ਜਿਤਃ ਪਾਦ੍ਯਃ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਪ੍ਰਕਤਿਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੧ ॥

ਪ੍ਰਧਾਨਂ ਪਥਿਵੀਪਦ੍ਮਂ ਪਦ੍ਮਨਾਭਃ (੭੦) ਪ੍ਰਿਯਪ੍ਰਦਃ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਃ ਸਰ੍ਵਗਃ ਸਰ੍ਵਃ ਸਰ੍ਵਵਿਤ੍ਸਰ੍ਵਦਃ ਸੁਰਃ ॥ ੧੨ ॥ var ਪਰਃ
ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ ਜਗਤੋ ਧਾਮ ਸਰ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ੀ ਚ ਸਰ੍ਵਭਤ੍ (੮੦) ।
ਸਰ੍ਵਾਨੁਗ੍ਰਹਕਦ੍ਦੇਵਃ ਸਰ੍ਵਭੂਤਹਦਿਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੧੩ ॥

ਸਰ੍ਵਪੂਜ੍ਯਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਾਦ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਦੇਵਨਮਸ੍ਕਤਃ । var ਸਰ੍ਵਪਃ ਸਰ੍ਵਪੂਜ੍ਯਸ਼੍ਚ
ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ ਜਗਤੋ ਮੂਲਂ ਸਕਲੋ ਨਿਸ਼੍ਕਲੋऽਨਲਃ (੯੦) ॥ ੧੪ ॥

ਸਰ੍ਵਗੋਪ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਨਿਸ਼੍ਠਃ ਸਰ੍ਵਕਾਰਣਕਾਰਣਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਧ੍ਯੇਯਃ ਸਰ੍ਵਮਿਤ੍ਰਃ ਸਰ੍ਵਦੇਵਸ੍ਵਰੂਪਧਕ੍ ॥ ੧੫ ॥

ਸਰ੍ਵਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਸੁਰਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਸੁਰਾਸੁਰਨਮਸ੍ਕਤਃ । var ਸਰ੍ਵਾਧ੍ਯਾਯਃ
ਦੁਸ਼੍ਟਾਨਾਂ ਚਾਸੁਰਾਣਾਂ ਚ ਸਰ੍ਵਦਾ ਘਾਤਕੋऽਨ੍ਤਕਃ (੧੦੧) ॥ ੧੬ ॥

ਸਤ੍ਯਪਾਲਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਨਾਭਃ ਸਿਦ੍ਧੇਸ਼ਃ ਸਿਦ੍ਧਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਸਿਦ੍ਧਸਾਧ੍ਯਃ ਸਿਦ੍ਧਸਿਦ੍ਧਃ ਸਾਧ੍ਯਸਿਦ੍ਧੋ ਹਦੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੭ ॥ var ਸਿਦ੍ਧਿਸਿਦ੍ਧੋ
ਸ਼ਰਣਂ ਜਗਤਸ਼੍ਚੈਵ (੧੧੦) ਸ਼੍ਰੇਯਃ ਕ੍ਸ਼ੇਮਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ।
ਸ਼ੁਭਕਚ੍ਛੋਭਨਃ ਸੌਮ੍ਯਃ ਸਤ੍ਯਃ ਸਤ੍ਯਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ॥ ੧੮ ॥

ਸਤ੍ਯਸ੍ਥਃ ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਕਲ੍ਪਃ ਸਤ੍ਯਵਿਤ੍ਸਤ੍ਯਦਸ੍ਤਥਾ (੧੨੧) । var ਸਤ੍ਪਦਸ੍ਤਥਾ
ਧਰ੍ਮੋ ਧਰ੍ਮੀਚ ਕਰ੍ਮੀਚ ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਮਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੯ ॥

ਕਰ੍ਮਕਰ੍ਤਾ ਚ ਕਰ੍ਮੈਵ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕਾਰ੍ਯਂ ਤਥੈਵ ਚ ।
ਸ਼੍ਰੀਪਤਿਰ੍ਨਪਤਿਃ (੧੩੧) ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ ਪਤਿਰੂਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੨੦ ॥

ਸ ਦੇਵਾਨਾਂ ਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਵਸ਼੍ਣੀਨਾਂ ਪਤਿਰੀਡਿਤਃ । var ਪਤਿਰੀਰਿਤਃ
ਪਤਿਰ੍ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਸ੍ਯ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਤਪਤਿਸ੍ਤਥਾ ॥ ੨੧ ॥

ਪਸ਼ੂਨਾਂ ਚ ਪਤਿਃ ਪ੍ਰਾਯੋ ਵਸੂਨਾਂ ਪਤਿਰੇਵ ਚ (੧੪੦) ।
ਪਤਿਰਾਖਣ੍ਡਲਸ੍ਯੈਵ ਵਰੁਣਸ੍ਯ ਪਤਿਸ੍ਤਥਾ ॥ ੨੨ ॥

ਵਨਸ੍ਪਤੀਨਾਂ ਚ ਪਤਿਰਨਿਲਸ੍ਯ ਪਤਿਸ੍ਤਥਾ ।
ਅਨਲਸ੍ਯ ਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਯਮਸ੍ਯ ਪਤਿਰੇਵ ਚ ॥ ੨੩ ॥

ਕੁਬੇਰਸ੍ਯ ਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾਣਾਂ ਪਤਿਸ੍ਤਥਾ ।
ਓਸ਼ਧੀਨਾਂ ਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਵਕ੍ਸ਼ਾਣਾਂ ਚ ਪਤਿਸ੍ਤਥਾ (੧੫੦) ॥ ੨੪ ॥

ਨਾਗਾਨਾਂ ਪਤਿਰਰ੍ਕਸ੍ਯ ਦਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਪਤਿਰੇਵ ਚ ।
ਸੁਹਦਾਂ ਚ ਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਨਪਾਣਾਂ ਚ ਪਤਿਸ੍ਤਥਾ ॥ ੨੫ ॥

ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਾਣਾਂ ਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਅਸੂਨਾਂ ਪਤਿਰੁਤ੍ਤਮਃ ।
ਪਰ੍ਵਤਾਨਾਂ ਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਨਿਮ੍ਨਗਾਨਾਂ ਪਤਿਸ੍ਤਥਾ ॥ ੨੬ ॥

ਸੁਰਾਣਾਂ ਚ ਪਤਿਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ (੧੬੦) ਕਪਿਲਸ੍ਯ ਪਤਿਸ੍ਤਥਾ ।
ਲਤਾਨਾਂ ਚ ਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਵੀਰੁਧਾਂ ਚ ਪਤਿਸ੍ਤਥਾ ॥ ੨੭ ॥

ਮੁਨੀਨਾਂ ਚ ਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਸੂਰ੍ਯਸ੍ਯ ਪਤਿਰੁਤ੍ਤਮਃ ।
ਪਤਿਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਸਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਸ਼ੁਕ੍ਰਸ੍ਯ ਪਤਿਰੇਵ ਚ ॥ ੨੮ ॥

ਗ੍ਰਹਾਣਾਂ ਚ ਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਨਾਂ ਪਤਿਸ੍ਤਥਾ ।
ਕਿਨ੍ਨਰਾਣਾਂ ਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ (੧੭੦) ਦ੍ਵਿਜਾਨਾਂ ਪਤਿਰੁਤ੍ਤਮਃ ॥ ੨੯ ॥

ਸਰਿਤਾਂ ਚ ਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਸਮੁਦ੍ਰਾਣਾਂ ਪਤਿਸ੍ਤਥਾ ।
ਸਰਸਾਂ ਚ ਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਭੂਤਾਨਾਂ ਚ ਪਤਿਸ੍ਤਥਾ ॥ ੩੦ ॥

ਵੇਤਾਲਾਨਾਂ ਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਕੂਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡਾਨਾਂ ਪਤਿਸ੍ਤਥਾ ।
ਪਕ੍ਸ਼ਿਣਾਂ ਚ ਪਤਿਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਪਸ਼ੂਨਾਂ ਪਤਿਰੇਵ ਚ ॥ ੩੧ ॥

ਮਹਾਤ੍ਮਾ (੧੮੦) ਮਙ੍ਗਲੋ ਮੇਯੋ ਮਨ੍ਦਰੋ ਮਨ੍ਦਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਮੇਰੁਰ੍ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਂ ਚ ਮਾਧਵੋ ਮਲਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੩੨ ॥ var ਮਨੁਵਰ੍ਜਿਤਃ
ਮਾਲਾਧਰੋ (੧੯੦) ਮਹਾਦੇਵੋ ਮਹਾਦੇਵੇਨ ਪੂਜਿਤਃ ।
ਮਹਾਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਮਹਾਭਾਗੋ ਮਧੁਸੂਦਨ ਏਵ ਚ ॥ ੩੩ ॥

ਮਹਾਵੀਰ੍ਯੋ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣੋ ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯਰ੍ਸ਼ਿਵਨ੍ਦਿਤਃ (੨੦੦) । var ਪ੍ਰਵਨ੍ਦਿਤਃ
ਮਾਯਾਤ੍ਮਾ ਮਾਯਯਾ ਬਦ੍ਧੋ ਮਾਯਯਾ ਤੁ ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੩੪ ॥

ਮੁਨਿਸ੍ਤੁਤੋ ਮੁਨਿਰ੍ਮੈਤ੍ਰੋ (੨੧੦) ਮਹਾਨਾਸੋ ਮਹਾਹਨੁਃ । var ਮਹਾਰਾਸੋ
ਮਹਾਬਾਹੁਰ੍ਮਹਾਦਾਨ੍ਤੋ ਮਰਣੇਨ ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੩੫ ॥ var ਮਹਾਦਨ੍ਤੋ
ਮਹਾਵਕ੍ਤ੍ਰੋ ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਚ ਮਹਾਕਾਯੋ ਮਹੋਦਰਃ । var ਮਹਾਕਾਰੋ
ਮਹਾਪਾਦੋ ਮਹਾਗ੍ਰੀਵੋ ਮਹਾਮਾਨੀ ਮਹਾਮਨਾਃ ॥ ੩੬ ॥

ਮਹਾਗਤਿਰ੍ਮਹਾਕੀਰ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਰੂਪੋ (੨੨੨) ਮਹਾਸੁਰਃ ।
ਮਧੁਸ਼੍ਚ ਮਾਧਵਸ਼੍ਚੈਵ ਮਹਾਦੇਵੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੩੭ ॥

ਮਖੇਜ੍ਯੋ ਮਖਰੂਪੀ ਚ ਮਾਨਨੀਯੋ (੨੩੦) ਮਖੇਸ਼੍ਵਰਃ । var ਮਖੇਸ਼੍ਟੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ
ਮਹਾਵਾਤੋ ਮਹਾਭਾਗੋ ਮਹੇਸ਼ੋऽਤੀਤਮਾਨੁਸ਼ਃ ॥ ੩੮ ॥

ਮਾਨਵਸ਼੍ਚ ਮਨੁਸ਼੍ਚੈਵ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਃ ।
ਮਗਸ਼੍ਚ ਮਗਪੂਜ੍ਯਸ਼੍ਚ (੨੪੦) ਮਗਾਣਾਂ ਚ ਪਤਿਸ੍ਤਥਾ ॥ ੩੯ ॥

ਬੁਧਸ੍ਯ ਚ ਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਬਹਸ੍ਪਤੇਃ ।
ਪਤਿਃ ਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚਰਸ੍ਯੈਵ ਰਾਹੋਃ ਕੇਤੋਃ ਪਤਿਸ੍ਤਥਾ ॥ ੪੦ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੋ ਲਕ੍ਸ਼ਣਸ਼੍ਚੈਵ ਲਮ੍ਬੋਸ਼੍ਠੋ ਲਲਿਤਸ੍ਤਥਾ (੨੫੦) ।
ਨਾਨਾਲਙ੍ਕਾਰਸਂਯੁਕ੍ਤੋ ਨਾਨਾਚਨ੍ਦਨਚਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੪੧ ॥

ਨਾਨਾਰਸੋਜ੍ਜ੍ਵਲਦ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰੋ ਨਾਨਾਪੁਸ਼੍ਪੋਪਸ਼ੋਭਿਤਃ ।
ਰਾਮੋ ਰਮਾਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਸਭਾਰ੍ਯਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੪੨ ॥

ਰਤ੍ਨਦੋ ਰਤ੍ਨਹਰ੍ਤਾ ਚ (੨੬੦) ਰੂਪੀ ਰੂਪਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਮਹਾਰੂਪੋਗ੍ਰਰੂਪਸ਼੍ਚ ਸੌਮ੍ਯਰੂਪਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ॥ ੪੩ ॥

ਨੀਲਮੇਘਨਿਭਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਸਾਲਮੇਘਨਿਭਸ੍ਤਥਾ । var ਕਾਲਮੇਘ
ਧੂਮਵਰ੍ਣਃ ਪੀਤਵਰ੍ਣੋ ਨਾਨਾਰੂਪੋ (੨੭੦) ਹ੍ਯਵਰ੍ਣਕਃ ॥ ੪੪ ॥

ਵਿਰੂਪੋ ਰੂਪਦਸ਼੍ਚੈਵ ਸ਼ੁਕ੍ਲਵਰ੍ਣਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ।
ਸਰ੍ਵਵਰ੍ਣੋ ਮਹਾਯੋਗੀ ਯਜ੍ਞੋ ਯਜ੍ਞਕਦੇਵ ਚ ॥ ੪੫ ॥ var ਯਾਜ੍ਯੋ
ਸੁਵਰ੍ਣਵਰ੍ਣਵਾਂਸ਼੍ਚੈਵ ਸੁਵਰ੍ਣਾਖ੍ਯਸ੍ਤਥੈਵ ਚ (੨੮੦) । var ਸੁਵਰ੍ਣੋ ਵਰ੍ਣ
ਸੁਵਰ੍ਣਾਵਯਵਸ਼੍ਚੈਵ ਸੁਵਰ੍ਣਃ ਸ੍ਵਰ੍ਣਮੇਖਲਃ ॥ ੪੬ ॥

ਸੁਵਰ੍ਣਸ੍ਯ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚ ਸੁਵਰ੍ਣੇਸ਼ਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ।
ਸੁਵਰ੍ਣਸ੍ਯ ਪ੍ਰਿਯਸ਼੍ਚੈਵ (੨੯੦) ਸੁਵਰ੍ਣਾਢ੍ਯਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ॥ ੪੭ ॥

ਸੁਪਰ੍ਣੀ ਚ ਮਹਾਪਰ੍ਣੋ ਸੁਪਰ੍ਣਸ੍ਯ ਚ ਕਾਰਣਮ੍ (੨੯੦) ।
ਵੈਨਤੇਯਸ੍ਤਥਾਦਿਤ੍ਯ ਆਦਿਰਾਦਿਕਰਃ ਸ਼ਿਵਃ ॥ ੪੮ ॥

ਕਾਰਣਂ ਮਹਤਸ਼੍ਚੈਵ ਪ੍ਰਧਾਨਸ੍ਯ ਚ ਕਾਰਣਮ੍ । var ਪੁਰਾਣਸ੍ਯ
ਬੁਦ੍ਧੀਨਾਂ ਕਾਰਣਂ ਚੈਵ ਕਾਰਣਂ ਮਨਸਸ੍ਤਥਾ ॥ ੪੯ ॥

ਕਾਰਣਂ ਚੇਤਸਸ਼੍ਚੈਵ (੩੦੦) ਅਹਙ੍ਕਾਰਸ੍ਯ ਕਾਰਣਮ੍ ।
ਭੂਤਾਨਾਂ ਕਾਰਣਂ ਤਦ੍ਵਤ੍ਕਾਰਣਂ ਚ ਵਿਭਾਵਸੋਃ ॥ ੫੦ ॥

ਆਕਾਸ਼ਕਾਰਣਂ ਤਦ੍ਵਤ੍ਪਥਿਵ੍ਯਾਃ ਕਾਰਣਂ ਪਰਮ੍ ।
ਅਣ੍ਡਸ੍ਯ ਕਾਰਣਂ ਚੈਵ ਪ੍ਰਕਤੇਃ ਕਾਰਣਂ ਤਥਾ ॥ ੫੧ ॥

ਦੇਹਸ੍ਯ ਕਾਰਣਂ ਚੈਵ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਸ਼੍ਚੈਵ ਕਾਰਣਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਕਾਰਣਂ (੩੧੦) ਤਦ੍ਵਤ੍ਕਾਰਣਂ ਚ ਤ੍ਵਚਸ੍ਤਥਾ ॥ ੫੨ ॥

ਜਿਹ੍ਵਾਯਾਃ ਕਾਰਣਂ ਚੈਵ ਪ੍ਰਾਣਸ੍ਯੈਵ ਚ ਕਾਰਣਮ੍ ।
ਹਸ੍ਤਯੋਃ ਕਾਰਣਂ ਤਦ੍ਵਤ੍ਪਾਦਯੋਃ ਕਾਰਣਂ ਤਥਾ ॥ ੫੩ ॥

ਵਾਚਸ਼੍ਚਕਾਰਣਂ ਤਦ੍ਵਤ੍ਪਾਯੋਸ਼੍ਚੈਵ ਤੁ ਕਾਰਣਮ੍ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਯ ਕਾਰਣਂ ਚੈਵ ਕੁਬੇਰਸ੍ਯ ਚ ਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੫੪ ॥

ਯਮਸ੍ਯ ਕਾਰਣਂ ਚੈਵ (੩੨੦) ਈਸ਼ਾਨਸ੍ਯ ਚ ਕਾਰਣਮ੍ ।
ਯਕ੍ਸ਼ਾਣਾਂ ਕਾਰਣਂ ਚੈਵ ਰਕ੍ਸ਼ਸਾਂ ਕਾਰਣਂ ਪਰਮ੍ ॥ ੫੫ ॥

ਨਪਾਣਾਂ ਕਾਰਣਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਂ ਧਰ੍ਮਸ੍ਯੈਵ ਤੁ ਕਾਰਣਮ੍ । var ਭੂਸ਼ਾਣਾਂ
ਜਨ੍ਤੂਨਾਂ ਕਾਰਣਂ ਚੈਵ ਵਸੂਨਾਂ ਕਾਰਣਂ ਪਰਮ੍ ॥ ੫੬ ॥

ਮਨੂਨਾਂ ਕਾਰਣਂ ਚੈਵ ਪਕ੍ਸ਼ਿਣਾਂ ਕਾਰਣਂ ਪਰਮ੍ ।
ਮੁਨੀਨਾਂ ਕਾਰਣਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ (੩੩੦) ਯੋਗਿਨਾਂ ਕਾਰਣਂ ਪਰਮ੍ ॥ ੫੭ ॥

ਸਿਦ੍ਧਾਨਾਂ ਕਾਰਣਂ ਚੈਵ ਯਕ੍ਸ਼ਾਣਾਂ ਕਾਰਣਂ ਪਰਮ੍ ।
ਕਾਰਣਂ ਕਿਨ੍ਨਰਾਣਾਂ ਚ (੩੪੦) ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਾਣਾਂ ਚ ਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੫੮ ॥

ਨਦਾਨਾਂ ਕਾਰਣਂ ਚੈਵ ਨਦੀਨਾਂ ਕਾਰਣਂ ਪਰਮ੍ ।
ਕਾਰਣਂ ਚ ਸਮੁਦ੍ਰਾਣਾਂ ਵਕ੍ਸ਼ਾਣਾਂ ਕਾਰਣਂ ਤਥਾ ॥ ੫੯ ॥

ਕਾਰਣਂ ਵੀਰੁਧਾਂ ਚੈਵ ਲੋਕਾਨਾਂ ਕਾਰਣਂ ਤਥਾ ।
ਪਾਤਾਲਕਾਰਣਂ ਚੈਵ ਦੇਵਾਨਾਂ ਕਾਰਣਂ ਤਥਾ ॥ ੬੦ ॥

ਸਰ੍ਪਾਣਾਂ ਕਾਰਣਂ ਚੈਵ (੩੫੦) ਸ਼੍ਰੇਯਸਾਂ ਕਾਰਣਂ ਤਥਾ ।
ਪਸ਼ੂਅਨਾਂ ਕਾਰਣਂ ਚੈਵ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਣਂ ਤਥਾ ॥ ੬੧ ॥

ਦੇਹਾਤ੍ਮਾ ਚੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਤ੍ਮਾ ਚ ਆਤ੍ਮਾ ਬੁਦ੍ਧੇਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ।
ਮਨਸਸ਼੍ਚ ਤਥੈਵਾਤ੍ਮਾ ਚਾਤ੍ਮਾਹਙ੍ਕਾਰਚੇਤਸਃ ॥ ੬੨ ॥

ਜਾਗ੍ਰਤਃ ਸ੍ਵਪਤਸ਼੍ਚਾਤ੍ਮਾ (੩੬੦) ਮਹਦਾਤ੍ਮਾ ਪਰਸ੍ਤਥਾ ।
ਪ੍ਰਧਾਨਸ੍ਯ ਪਰਾਤ੍ਮਾ ਚ ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਾ ਹ੍ਯਪਾਂ ਤਥਾ ॥ ੬੩ ॥

ਪਥਿਵ੍ਯਾਃ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਚ ਰਸਸ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਤਥੈਵ ਚ । var ਵਯਸ੍ਯਾਤ੍ਮਾ
ਗਨ੍ਧਸ੍ਯ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਚ ਰੂਪਸ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਪਰਸ੍ਤਥਾ ॥ ੬੪ ॥

ਸ਼ਬ੍ਦਾਤ੍ਮਾ ਚੈਵ (੩੭੦) ਵਾਗਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਾਤ੍ਮਾ ਪੁਰੁਸ਼ਸ੍ਤਥਾ ।
ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਚ ਤ੍ਵਗਾਤ੍ਮਾ ਚ ਜਿਹ੍ਵਾਯਾਃ ਪਰਮਸ੍ਤਥਾ ॥ ੬੫ ॥

ਘ੍ਰਾਣਾਤ੍ਮਾ ਚੈਵ ਹਸ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਪਾਦਾਤ੍ਮਾ ਪਰਮਸ੍ਤਥਾ (੩੮੦) ।
ਉਪਸ੍ਥਸ੍ਯ ਤਥੈਵਾਤ੍ਮਾ ਪਾਯ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਪਰਮਸ੍ਤਥਾ ॥ ੬੬ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਚੈਵ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਰੁਦ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਚ ਮਨੋਸ੍ਤਥਾ । var ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਤ੍ਮਾ
ਦਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਜਾਪਤੇਰਾਤ੍ਮਾ ਸਤ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਪਰਮਸ੍ਤਥਾ ॥ ੬੭ ॥

ਈਸ਼ਾਤ੍ਮਾ (੩੯੦) ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਚ ਰੌਦ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਮੋਕ੍ਸ਼ਵਿਦ੍ਯਤਿਃ ।
ਯਤ੍ਨਵਾਂਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਯਤ੍ਨਸ਼੍ਚਰ੍ਮੀ ਖਡ੍ਗੀ ਮੁਰਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੬੮ ॥ var ਖਡ੍ਗ੍ਯਸੁਰਾ
ਹ੍ਰੀਪ੍ਰਵਰ੍ਤਨਸ਼ੀਲਸ਼੍ਚ ਯਤੀਨਾਂ ਚ ਹਿਤੇ ਰਤਃ ।
ਯਤਿਰੂਪੀ ਚ (੪੦੦) ਯੋਗੀ ਚ ਯੋਗਿਧ੍ਯੇਯੋ ਹਰਿਃ ਸ਼ਿਤਿਃ ॥ ੬੯ ॥

ਸਂਵਿਨ੍ਮੇਧਾ ਚ ਕਾਲਸ਼੍ਚ ਊਸ਼੍ਮਾ ਵਰ੍ਸ਼ਾ ਮਤਿਸ੍ਤਥਾ (੪੧੦) । var ਨਤਿਸ੍ਤਥਾ
ਸਂਵਤ੍ਸਰੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਕਰੋ ਮੋਹਪ੍ਰਧ੍ਵਂਸਕਸ੍ਤਥਾ ॥ ੭੦ ॥

ਮੋਹਕਰ੍ਤਾ ਚ ਦੁਸ਼੍ਟਾਨਾਂ ਮਾਣ੍ਡਵ੍ਯੋ ਵਡਵਾਮੁਖਃ ।
ਸਂਵਰ੍ਤਃ ਕਾਲਕਰ੍ਤਾ ਚ ਗੌਤਮੋ ਭਗੁਰਙ੍ਗਿਰਾਃ (੪੨੦) ॥ ੭੧ ॥ var ਸਂਵਰ੍ਤਕਃ ਕਾਲਕਰ੍ਤਾ
ਅਤ੍ਰਿਰ੍ਵਸਿਸ਼੍ਠਃ ਪੁਲਹਃ ਪੁਲਸ੍ਤ੍ਯਃ ਕੁਤ੍ਸ ਏਵ ਚ ।
ਯਾਜ੍ਞਵਲ੍ਕ੍ਯੋ ਦੇਵਲਸ਼੍ਚ ਵ੍ਯਾਸਸ਼੍ਚੈਵ ਪਰਾਸ਼ਰਃ ॥ ੭੨ ॥

ਸ਼ਰ੍ਮਦਸ਼੍ਚੈਵ (੪੩੦) ਗਾਙ੍ਗੇਯੋ ਹਸ਼ੀਕੇਸ਼ੋ ਬਹਚ੍ਛ੍ਰਵਾਃ ।
ਕੇਸ਼ਵਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਹਨ੍ਤਾ ਚ ਸੁਕਰ੍ਣਃ ਕਰ੍ਣਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੭੩ ॥

ਨਾਰਾਯਣੋ ਮਹਾਭਾਗਃ ਪ੍ਰਾਣਸ੍ਯ ਪਤਿਰੇਵ ਚ (੪੪੦) ।
ਅਪਾਨਸ੍ਯ ਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਵ੍ਯਾਨਸ੍ਯ ਪਤਿਰੇਵ ਚ ॥ ੭੪ ॥

ਉਦਾਨਸ੍ਯ ਪਤਿਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਸਮਾਨਸ੍ਯ ਪਤਿਸ੍ਤਥਾ ।
ਸ਼ਬ੍ਦਸ੍ਯ ਚ ਪਤਿਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਪਤਿਰੇਵ ਚ ॥ ੭੫ ॥

ਰੂਪਾਣਾਂ ਚ ਪਤਿਸ਼੍ਚਾਦ੍ਯਃ ਖਡ੍ਗਪਾਣਿਰ੍ਹਲਾਯੁਧਃ (੪੫੦) ।
ਚਕ੍ਰਪਾਣਿਃ ਕੁਣ੍ਡਲੀ ਚ ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਾਙ੍ਕਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ॥ ੭੬ ॥

ਪ੍ਰਕਤਿਃ ਕੌਸ੍ਤੁਭਗ੍ਰੀਵਃ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਧਰਸ੍ਤਥਾ ।
ਸੁਮੁਖੋ ਦੁਰ੍ਮੁਖਸ਼੍ਚੈਵ ਮੁਖੇਨ ਤੁ ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੭੭ ॥

ਅਨਨ੍ਤੋऽਨਨ੍ਤਰੂਪਸ਼੍ਚ (੪੬੧) ਸੁਨਖਃ ਸੁਰਮਨ੍ਦਰਃ ।
ਸੁਕਪੋਲੋ ਵਿਭੁਰ੍ਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਭ੍ਰਾਜਿਸ਼੍ਣੁਸ਼੍ਚੇਸ਼ੁਧੀਸ੍ਤਥਾ ॥ ੭੮ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਕਸ਼ਿਪੋਰ੍ਹਨ੍ਤਾ ਹਿਰਣ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ਵਿਮਰ੍ਦਕਃ (੪੭੦) ।
ਨਿਹਨ੍ਤਾ ਪੂਤਨਾਯਾਸ਼੍ਚ ਭਾਸ੍ਕਰਾਨ੍ਤਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੭੯ ॥

ਕੇਸ਼ਿਨੋ ਦਲਨਸ਼੍ਚੈਵ ਮੁਸ਼੍ਟਿਕਸ੍ਯ ਵਿਮਰ੍ਦਕਃ ।
ਕਂਸਦਾਨਵਭੇਤ੍ਤਾ ਚ ਚਾਣੂਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਮਰ੍ਦਕਃ ॥ ੮੦ ॥

ਅਰਿਸ਼੍ਟਸ੍ਯ ਨਿਹਨ੍ਤਾ ਚ ਅਕ੍ਰੂਰਪ੍ਰਿਯ ਏਵ ਚ ।
ਅਕ੍ਰੂਰਃ ਕ੍ਰੂਰਰੂਪਸ਼੍ਚ (੪੮੦) ਅਕ੍ਰੂਰਪ੍ਰਿਯਵਨ੍ਦਿਤਃ ॥ ੮੧ ॥

ਭਗਹਾ ਭਗਵਾਨ੍ਭਾਨੁਸ੍ਤਥਾ ਭਾਗਵਤਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ ।
ਉਦ੍ਧਵਸ਼੍ਚੋਦ੍ਧਵਸ੍ਯੇਸ਼ੋ ਹ੍ਯੁਦ੍ਧਵੇਨ ਵਿਚਿਨ੍ਤਿਤਃ ॥ ੮੨ ॥

ਚਕ੍ਰਧਕ੍ਚਞ੍ਚਲਸ਼੍ਚੈਵ (੪੯੦) ਚਲਾਚਲਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਅਹਙ੍ਕਾਰੋ ਮਤਿਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਂ ਗਗਨਂ ਪਥਿਵੀ ਜਲਮ੍ ॥ ੮੩ ॥

ਵਾਯੁਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ੍ਤਥਾ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਂ (੫੦੦) ਜਿਹ੍ਵਾ ਚ ਘ੍ਰਾਣਮੇਵ ਚ ।
ਵਾਕ੍ਪਾਣਿਪਾਦਜਵਨਃ ਪਾਯੂਪਸ੍ਥਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ॥ ੮੪ ॥

ਸ਼ਙ੍ਕਰਸ਼੍ਚੈਵ ਸ਼ਰ੍ਵਸ਼੍ਚ ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਃ ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਕਨ੍ਨਰਃ (੫੧੧) ।
ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯਸ੍ਤਥਾ ਭਰ੍ਤਾ ਭਕ੍ਤਿਮਾਨ੍ਭਕ੍ਤਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੮੫ ॥

ਭਕ੍ਤਸ੍ਤੁਤੋ ਭਕ੍ਤਪਰਃ ਕੀਰ੍ਤਿਦਃ ਕੀਰ੍ਤਿਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਕੀਰ੍ਤਿਰ੍ਦੀਪ੍ਤਿਃ (੫੨੦) ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਕਾਨ੍ਤਿਰ੍ਭਕ੍ਤਸ਼੍ਚੈਵ (੫੩੦) ਦਯਾਪਰਾ ॥ ੮੬ ॥

ਦਾਨਂ ਦਾਤਾ ਚ ਕਰ੍ਤਾ ਚ ਦੇਵਦੇਵਪ੍ਰਿਯਃ ਸ਼ੁਚਿਃ ।
ਸ਼ੁਚਿਮਾਨ੍ਸੁਖਦੋ (੫੩੧) ਮੋਕ੍ਸ਼ਃ ਕਾਮਸ਼੍ਚਾਰ੍ਥਃ ਸਹਸ੍ਰਪਾਤ੍ ॥ ੮੭ ॥

ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾ ਵੈਦ੍ਯਸ਼੍ਚ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦ੍ਵਾਰਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ।
ਪ੍ਰਜਾਦ੍ਵਾਰਂ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸਹਸ੍ਰਕਰ ਏਵ ਚ (੫੪੦) ॥ ੮੮ ॥ var ਸਹਸ੍ਰਾਨ੍ਤਃ
ਸ਼ੁਕ੍ਰਸ਼੍ਚ ਸੁਕਿਰੀਟੀ ਚ ਸੁਗ੍ਰੀਵਃ ਕੌਸ੍ਤੁਭਸ੍ਤਥਾ ।
ਪ੍ਰਦ੍ਯੁਮ੍ਨਸ਼੍ਚਾਨਿਰੁਦ੍ਧਸ਼੍ਚ ਹਯਗ੍ਰੀਵਸ਼੍ਚ ਸੂਕਰਃ ॥ ੮੯ ॥

ਮਤ੍ਸ੍ਯਃ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮਸ਼੍ਚ (੫੫੦) ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦੋ ਬਲਿਰੇਵਚ ।
ਸ਼ਰਣ੍ਯਸ਼੍ਚੈਵ ਨਿਤ੍ਯਸ਼੍ਚ ਬੁਦ੍ਧੋ ਮੁਕ੍ਤਃ ਸ਼ਰੀਰਭਤ੍ ॥ ੯੦ ॥

ਖਰਦੂਸ਼ਣਹਨ੍ਤਾ ਚ ਰਾਵਣਸ੍ਯ ਪ੍ਰਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਸੀਤਾਪਤਿਸ਼੍ਚ (੫੬੦) ਵਰ੍ਧਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਭਰਤਸ਼੍ਚ ਤਥੈਵ ਚ ॥ ੯੧ ॥

ਕੁਮ੍ਭੇਨ੍ਦ੍ਰਜਿਨ੍ਨਿਹਨ੍ਤਾ ਚ ਕੁਮ੍ਭਕਰ੍ਣਪ੍ਰਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਨਰਾਨ੍ਤਕਾਨ੍ਤਕਸ਼੍ਚੈਵ ਦੇਵਾਨ੍ਤਕਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੯੨ ॥

ਦੁਸ਼੍ਟਾਸੁਰਨਿਹਨ੍ਤਾ ਚ ਸ਼ਮ੍ਬਰਾਰਿਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ।
ਨਰਕਸ੍ਯ ਨਿਹਨ੍ਤਾ ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਵਿਨਾਸ਼ਨਃ (੫੭੦) ॥ ੯੩ ॥

ਯਮਲਾਰ੍ਜੁਨਭੇਤ੍ਤਾ ਚ ਤਪੋਹਿਤਕਰਸ੍ਤਥਾ ।
ਵਾਦਿਤ੍ਰਸ਼੍ਚੈਵ ਵਾਦ੍ਯਂ ਚ ਬੁਦ੍ਧਸ਼੍ਚੈਵ ਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੯੪ ॥

ਸਾਰਃ ਸਾਰਪ੍ਰਿਯਃ ਸੌਰਃ ਕਾਲਹਨ੍ਤਾ ਨਿਕਨ੍ਤਨਃ (੫੮੦) ।
ਅਗਸ੍ਤ੍ਯੋ ਦੇਵਲਸ਼੍ਚੈਵ ਨਾਰਦੋ ਨਾਰਦਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੯੫ ॥

ਪ੍ਰਾਣੋऽਪਾਨਸ੍ਤਥਾ ਵ੍ਯਾਨੋ ਰਜਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਂ ਤਮਃ (੫੯੦) ਸ਼ਰਤ੍ ।
ਉਦਾਨਸ਼੍ਚ ਸਮਾਨਸ਼੍ਚ ਭੇਸ਼ਜਂ ਚ ਭਿਸ਼ਕ੍ਤਥਾ ॥ ੯੬ ॥

ਕੂਟਸ੍ਥਃ ਸ੍ਵਚ੍ਛਰੂਪਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਦੇਹਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਚਕ੍ਸ਼ੁਰਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯਹੀਨਸ਼੍ਚ ਵਾਗਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ (੬੦੦) ॥ ੯੭ ॥

ਹਸ੍ਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਵਿਹੀਨਸ਼੍ਚ ਪਾਦਾਭ੍ਯਾਂ ਚ ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਪਾਯੂਪਸ੍ਥਵਿਹੀਨਸ਼੍ਚ ਮਰੁਤਾਪਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੯੮ ॥ var ਮਹਾਤਪੋਵਿਸਰ੍ਜਿਤਃ
ਪ੍ਰਬੋਧੇਨ ਵਿਹੀਨਸ਼੍ਚ ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾ ਚੈਵ ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਚੇਤਸਾ ਵਿਗਤਸ਼੍ਚੈਵ ਪ੍ਰਾਣੇਨ ਚ ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੯੯ ॥

ਅਪਾਨੇਨ ਵਿਹੀਨਸ਼੍ਚ ਵ੍ਯਾਨੇਨ ਚ ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ (੬੧੦) ।
ਉਦਾਨੇਨ ਵਿਹੀਨਸ਼੍ਚ ਸਮਾਨੇਨ ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਆਕਾਸ਼ੇਨ ਵਿਹੀਨਸ਼੍ਚ ਵਾਯੁਨਾ ਪਰਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਅਗ੍ਨਿਨਾ ਚ ਵਿਹੀਨਸ਼੍ਚ ਉਦਕੇਨ ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਪਥਿਵ੍ਯਾ ਚ ਵਿਹੀਨਸ਼੍ਚ ਸ਼ਬ੍ਦੇਨ ਚ ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ੇਨ ਚ ਵਿਹੀਨਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਰੂਪਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ (੬੨੦) ॥ ੧੦੨ ॥

ਰਾਗੇਣ ਵਿਗਤਸ਼੍ਚੈਵ ਅਘੇਨ ਪਰਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਸ਼ੋਕੇਨ ਰਹਿਤਸ਼੍ਚੈਵ ਵਚਸਾ ਪਰਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਰਜੋਵਿਵਰ੍ਜਿਤਸ਼੍ਚੈਵ ਵਿਕਾਰੈਃ ਸ਼ਡ੍ਭਿਰੇਵ ਚ ।
ਕਾਮੇਨ ਵਰ੍ਜਿਤਸ਼੍ਚੈਵ ਕ੍ਰੋਧੇਨ ਪਰਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਲੋਭੇਨ ਵਿਗਤਸ਼੍ਚੈਵ ਦਮ੍ਭੇਨ ਚ ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਸ਼੍ਚੈਵ (੬੩੦) ਸੁਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਸ਼੍ਚ ਸ੍ਥੂਲਾਤ੍ਸ੍ਥੂਲਤਰਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੦੫ ॥

ਵਿਸ਼ਾਰਦੋ ਬਲਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ ਕ੍ਸ਼ੋਭਕਸ੍ਤਥਾ ।
ਪ੍ਰਕਤੇਃ ਕ੍ਸ਼ੋਭਕਸ਼੍ਚੈਵ ਮਹਤਃ ਕ੍ਸ਼ੋਭਕਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੦੬ ॥

ਭੂਤਾਨਾਂ ਕ੍ਸ਼ੋਭਕਸ਼੍ਚੈਵ ਬੁਦ੍ਧੇਸ਼੍ਚ ਕ੍ਸ਼ੋਭਕਸ੍ਤਥਾ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣਾਂ ਕ੍ਸ਼ੋਭਕਸ਼੍ਚ (੬੪੦) ਵਿਸ਼ਯਕ੍ਸ਼ੋਭਕਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੦੭ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਃ ਕ੍ਸ਼ੋਭਕਸ਼੍ਚੈਵ ਰੁਦ੍ਰਸ੍ਯ ਕ੍ਸ਼ੋਭਕਸ੍ਤਥਾ ।
ਅਗਮ੍ਯਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਰਾਦੇਸ਼੍ਚ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਾਗਮ੍ਯਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ॥ ੧੦੮ ॥

ਤ੍ਵਚਾ ਨ ਗਮ੍ਯਃ ਕੂਰ੍ਮਸ਼੍ਚ ਜਿਹ੍ਵਾਗ੍ਰਾਹ੍ਯਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ।
ਘ੍ਰਾਣੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਗਮ੍ਯ ਏਵ ਵਾਚਾਗ੍ਰਾਹ੍ਯਸ੍ਤਥੈਵ ਚ (੬੫੦) ॥ ੧੦੯ ॥

ਅਗਮ੍ਯਸ਼੍ਚੈਵ ਪਾਣਿਭ੍ਯਾਂ ਪਦਾਗਮ੍ਯਸ੍ਤਥੈਵ ਚ । var ਪਾਦਾਗਮ੍ਯ
ਅਗ੍ਰਾਹ੍ਯੋ ਮਨਸਸ਼੍ਚੈਵ ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯੋ ਹਰਿਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੧੦ ॥

ਅਹਮ੍ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾ ਤਥਾ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯਸ਼੍ਚੇਤਸਾ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯ ਏਵ ਚ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਪਾਣਿਰਵ੍ਯਯਸ਼੍ਚ ਗਦਾਪਾਣਿਸ੍ਤਥੈਵ ਚ (੬੬੦) ॥ ੧੧੧ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗਪਾਣਿਸ਼੍ਚ ਕਸ਼੍ਣਸ਼੍ਚ ਜ੍ਞਾਨਮੂਰ੍ਤਿਃ ਪਰਨ੍ਤਪਃ ।
ਤਪਸ੍ਵੀ ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯੋ ਹਿ ਜ੍ਞਾਨੀ ਜ੍ਞਾਨਵਿਦੇਵ ਚ ॥ ੧੧੨ ॥

ਜ੍ਞੇਯਸ਼੍ਚ ਜ੍ਞੇਯਹੀਨਸ਼੍ਚ (੬੭੦) ਜ੍ਞਪ੍ਤਿਸ਼੍ਚੈਤਨ੍ਯਰੂਪਕਃ ।
ਭਾਵੋ ਭਾਵ੍ਯੋ ਭਵਕਰੋ ਭਾਵਨੋ ਭਵਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਗੋਵਿਨ੍ਦੋ ਗੋਪਤਿਰ੍ਗੋਪਃ (੬੮੦) ਸਰ੍ਵਗੋਪੀਸੁਖਪ੍ਰਦਃ ।
ਗੋਪਾਲੋ ਗੋਗਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਗੋਮਤਿਰ੍ਗੋਧਰਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੧੪ ॥ var ਗੋਪਤਿ
ਉਪੇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਚ ਨਸਿਂਹਸ਼੍ਚ ਸ਼ੌਰਿਸ਼੍ਚੈਵ ਜਨਾਰ੍ਦਨਃ ।
ਆਰਣੇਯੋ (੬੯੦) ਬਹਦ੍ਭਾਨੁਰ੍ਬਹਦ੍ਦੀਪ੍ਤਿਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ॥ ੧੧੫ ॥

ਦਾਮੋਦਰਸ੍ਤ੍ਰਿਕਾਲਸ਼੍ਚ ਕਾਲਜ੍ਞਃ ਕਾਲਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯੋ ਦ੍ਵਾਪਰਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਪ੍ਰਜਾਦ੍ਵਾਰਂ (੭੦੦) ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਵਿਕ੍ਰਮੋ ਦਣ੍ਡਹਸ੍ਤਸ਼੍ਚ ਹ੍ਯੇਕਦਣ੍ਡੀ ਤ੍ਰਿਦਣ੍ਡਧਕ੍ । var ਦਰਹਸ੍ਤਸ਼੍ਚ
ਸਾਮਭੇਦਸ੍ਤਥੋਪਾਯਃ ਸਾਮਰੂਪੀ ਚ ਸਾਮਗਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਸਾਮਵੇਦੋਃ (੭੧੦) ਹ੍ਯਥਰ੍ਵਸ਼੍ਚ ਸੁਕਤਃ ਸੁਖਰੂਪਕਃ ।
ਅਥਰ੍ਵਵੇਦਵਿਚ੍ਚੈਵ ਹ੍ਯਥਰ੍ਵਾਚਾਰ੍ਯ ਏਵ ਚ ॥ ੧੧੮ ॥

ऋਗ੍ਰੂਪੀ ਚੈਵ ऋਗ੍ਵੇਦਃ ऋਗ੍ਵੇਦੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਃ ।
ਯਜੁਰ੍ਵੇਤ੍ਤਾ ਯਜੁਰ੍ਵੇਦੋ (੭੨੦) ਯਜੁਰ੍ਵੇਦਵਿਦੇਕਪਾਤ੍ ॥ ੧੧੯ ॥

ਬਹੁਪਾਚ੍ਚ ਸੁਪਾਚ੍ਚੈਵ ਤਥੈਵ ਚ ਸਹਸ੍ਰਪਾਤ੍ ।
ਚਤੁਸ਼੍ਪਾਚ੍ਚ ਦ੍ਵਿਪਾਚ੍ਚੈਵ ਸ੍ਮਤਿਰ੍ਨ੍ਯਾਯੋ ਯਮੋ ਬਲੀ (੭੩੦) ॥ ੧੨੦ ॥

ਸਨ੍ਨ੍ਯਾਸੀ ਚੈਵ ਸਨ੍ਨ੍ਯਾਸਸ਼੍ਚਤੁਰਾਸ਼੍ਰਮ ਏਵ ਚ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ ਗਹਸ੍ਥਸ਼੍ਚ ਵਾਨਪ੍ਰਸ੍ਥਸ਼੍ਚ ਭਿਕ੍ਸ਼ੁਕਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਃ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿਯੋ ਵੈਸ਼੍ਯਃ (੭੪੦) ਸ਼ੂਦ੍ਰੋ ਵਰ੍ਣਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ।
ਸ਼ੀਲਦਃ ਸ਼ੀਲਸਮ੍ਪਨ੍ਨੋ ਦੁਃਸ਼ੀਲਪਰਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਮੋਕ੍ਸ਼ੋऽਧ੍ਯਾਤ੍ਮਸਮਾਵਿਸ਼੍ਟਃ ਸ੍ਤੁਤਿਃ ਸ੍ਤੋਤਾ ਚ ਪੂਜਕਃ ।
ਪੂਜ੍ਯੋ (੭੫੦) ਵਾਕ੍ਕਰਣਂ ਚੈਵ ਵਾਚ੍ਯਸ਼੍ਚੈਵ ਤੁ ਵਾਚਕਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਵੇਤ੍ਤਾ ਵ੍ਯਾਕਰਣਸ਼੍ਚੈਵ ਵਾਕ੍ਯਂ ਚੈਵ ਚ ਵਾਕ੍ਯਵਿਤ੍ ।
ਵਾਕ੍ਯਗਮ੍ਯਸ੍ਤੀਰ੍ਥਵਾਸੀ (੭੬੦) ਤੀਰ੍ਥਸ੍ਤੀਰ੍ਥੀ ਚ ਤੀਰ੍ਥਵਿਤ੍ ॥ ੧੨੪ ॥

ਤੀਰ੍ਥਾਦਿਭੂਤਃ ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਸ਼੍ਚ ਨਿਰੁਕ੍ਤਂ ਤ੍ਵਧਿਦੈਵਤਮ੍ ।
ਪ੍ਰਣਵਃ ਪ੍ਰਣਵੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਣਵੇਨ ਪ੍ਰਵਨ੍ਦਿਤਃ (੭੭੦) ॥ ੧੨੫ ॥

ਪ੍ਰਣਵੇਨ ਚ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯੋ ਵੈ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਚ ਗਦਾਧਰਃ ।
ਸ਼ਾਲਗ੍ਰਾਮਨਿਵਾਸੀ ਚ (੭੮੦) ਸ਼ਾਲਗ੍ਰਾਮਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ॥ ੧੨੬ ॥

ਜਲਸ਼ਾਯੀ ਯੋਗਸ਼ਾਯੀ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਾਯੀ ਕੁਸ਼ੇਸ਼ਯਃ ।
ਮਹੀਭਰ੍ਤਾ ਚ (੭੯੦) ਕਾਰ੍ਯਂ ਚ ਕਾਰਣਂ ਪਥਿਵੀਧਰਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਸ਼੍ਚ ਕਾਮ੍ਯਃ ਕਾਮਯਿਤਾ ਵਿਰਾਟ੍ ।
ਸਮ੍ਰਾਟ੍ਪੂਸ਼ਾ (੮੦੦) ਤਥਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗੋ ਰਥਸ੍ਥਃ ਸਾਰਥਿਰ੍ਬਲਮ੍ ॥ ੧੨੮ ॥

ਧਨੀ ਧਨਪ੍ਰਦੋ ਧਨ੍ਯੋ ਯਾਦਵਾਨਾਂ ਹਿਤੇ ਰਤਃ ।
ਅਰ੍ਜੁਨਸ੍ਯ ਪ੍ਰਿਯਸ਼੍ਚੈਵ ਹ੍ਯਰ੍ਜੁਨੋ (੮੧੦) ਭੀਮ ਏਵ ਚ ॥ ੧੨੯ ॥

ਪਰਾਕ੍ਰਮੋ ਦੁਰ੍ਵਿਸ਼ਹਃ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ।
ਸਾਰਸ੍ਵਤੋ ਮਹਾਭੀਸ਼੍ਮਃ ਪਾਰਿਜਾਤਹਰਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੩੦ ॥

ਅਮਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚ ਕ੍ਸ਼ੀਰੋਦਃ ਕ੍ਸ਼ੀਰਮੇਵ ਚ (੮੨੦) ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਤ੍ਮਜਸ੍ਤਸ੍ਯ ਗੋਪ੍ਤਾ ਗੋਵਰ੍ਧਨਧਰਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੩੧ ॥

ਕਂਸਸ੍ਯ ਨਾਸ਼ਨਸ੍ਤਦ੍ਵਦ੍ਧਸ੍ਤਿਪੋ ਹਸ੍ਤਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਸ਼ਿਪਿਵਿਸ਼੍ਟਃ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਲੋਕਾਰ੍ਤਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਮੁਦ੍ਰੋ (੮੩੦) ਮੁਦ੍ਰਾਕਰਸ਼੍ਚੈਵ ਸਰ੍ਵਮੁਦ੍ਰਾਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਦੇਹੀ ਦੇਹਸ੍ਥਿਤਸ਼੍ਚੈਵ ਦੇਹਸ੍ਯ ਚ ਨਿਯਾਮਕਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਨਿਯਨ੍ਤਾ ਚ ਸ਼੍ਰੋਤਵ੍ਯਃ ਸ਼੍ਰਵਣਸ੍ਤਥਾ ।
ਤ੍ਵਕ੍ਸ੍ਥਿਤਸ਼੍ਚ (੮੪੦) ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਯਿਤਾ ਸ੍ਪਸ਼੍ਯਂ ਚ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਨਂ ਤਥਾ ॥ ੧੩੪ ॥

ਰੂਪਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਚ ਚਕ੍ਸ਼ੁਃਸ੍ਥੋ ਨਿਯਨ੍ਤਾ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਸ੍ਤਥਾ ।
ਦਸ਼੍ਯਂ ਚੈਵ ਤੁ ਜਿਹ੍ਵਾਸ੍ਥੋ ਰਸਜ੍ਞਸ਼੍ਚ ਨਿਯਾਮਕਃ (੮੫੦) ॥ ੧੩੫ ॥

ਘ੍ਰਾਣਸ੍ਥੋ ਘ੍ਰਾਣਕਦ੍ਘ੍ਰਾਤਾ ਘ੍ਰਾਣੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਨਿਯਾਮਕਃ ।
ਵਾਕ੍ਸ੍ਥੋ ਵਕ੍ਤਾ ਚ ਵਕ੍ਤਵ੍ਯੋ ਵਚਨਂ ਵਾਙ੍ਨਿਯਾਮਕਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਪ੍ਰਾਣਿਸ੍ਥਃ (੮੬੦) ਸ਼ਿਲ੍ਪਕਚ੍ਛਿਲ੍ਪੋ ਹਸ੍ਤਯੋਸ਼੍ਚ ਨਿਯਾਮਕਃ ।
ਪਦਵ੍ਯਸ਼੍ਚੈਵ ਗਨ੍ਤਾ ਚ ਗਨ੍ਤਵ੍ਯਂ ਗਮਨਂ ਤਥਾ ॥ ੧੩੭ ॥

ਨਿਯਨ੍ਤਾ ਪਾਦਯੋਸ਼੍ਚੈਵ ਪਾਦ੍ਯਭਾਕ੍ਚ ਵਿਸਰ੍ਗਕਤ੍ (੮੭੦) ।
ਵਿਸਰ੍ਗਸ੍ਯ ਨਿਯਨ੍ਤਾ ਚ ਹ੍ਯੁਪਸ੍ਥਸ੍ਥਃ ਸੁਖਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੩੮ ॥

ਉਪਸ੍ਥਸ੍ਯ ਨਿਯਨ੍ਤਾ ਚ ਤਦਾਨਨ੍ਦਕਰਸ਼੍ਚ ਹ ।
ਸ਼ਤ੍ਰੁਘ੍ਨਃ ਕਾਰ੍ਤਵੀਰ੍ਯਸ਼੍ਚ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ॥ ੧੩੯ ॥

ਅਲਰ੍ਕਸ੍ਯ ਹਿਤਸ਼੍ਚੈਵ ਕਾਰ੍ਤਵੀਰ੍ਯਨਿਕਨ੍ਤਨਃ (੮੮੦) ।
ਕਾਲਨੇਮਿਰ੍ਮਹਾਨੇਮਿਰ੍ਮੇਘੋ ਮੇਘਪਤਿਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੪੦ ॥

ਅਨ੍ਨਪ੍ਰਦੋऽਨ੍ਨਰੂਪੀ ਚ ਹ੍ਯਨ੍ਨਾਦੋऽਨ੍ਨਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਧੂਮਕਦ੍ਧੂਮਰੂਪਸ਼੍ਚ (੮੯੦) ਦੇਵਕੀਪੁਤ੍ਰ ਉਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੪੧ ॥

ਦੇਵਕ੍ਯਾ ਨਨ੍ਦਨੋ ਨਨ੍ਦੋ ਰੋਹਿਣ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਿਯ ਏਵ ਚ ।
ਵਸੁਦੇਵਪ੍ਰਿਯਸ਼੍ਚੈਵ ਵਸੁਦੇਵਸੁਤਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੪੨ ॥

ਦੁਨ੍ਦੁਭਿਰ੍ਹਾਸਰੂਪਸ਼੍ਚ ਪੁਸ਼੍ਪਹਾਸਸ੍ਤਥੈਵ ਚ (੯੦੦) ।
ਅਟ੍ਟਹਾਸਪ੍ਰਿਯਸ਼੍ਚੈਵ ਸਰ੍ਵਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਕ੍ਸ਼ਰੋऽਕ੍ਸ਼ਰਃ ॥ ੧੪੩ ॥

ਅਚ੍ਯੁਤਸ਼੍ਚੈਵ ਸਤ੍ਯੇਸ਼ਃ ਸਤ੍ਯਾਯਾਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਿਯੋ ਵਰਃ ।
ਰੁਕ੍ਮਿਣ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਰੁਕ੍ਮਿਣ੍ਯਾ ਵਲ੍ਲਭਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੪੪ ॥

ਗੋਪੀਨਾਂ ਵਲ੍ਲਭਸ਼੍ਚੈਵ (੯੧੦) ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਲੋਕਸ਼੍ਚ ਵਿਸ਼੍ਰੁਤਃ ।
ਵਸ਼ਾਕਪਿਰ੍ਯਮੋ ਗੁਹ੍ਯੋ ਮਙ੍ਗਲਸ਼੍ਚ ਬੁਧਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੪੫ ॥

ਰਾਹੁਃ ਕੇਤੁਰ੍ਗ੍ਰਹੋ ਗ੍ਰਾਹੋ (੯੨੦) ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰਮੁਖਮੇਲਕਃ ।
ਗ੍ਰਾਹਸ੍ਯ ਵਿਨਿਹਨ੍ਤਾ ਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣੀ ਰਕ੍ਸ਼ਕਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੪੬ ॥

ਕਿਨ੍ਨਰਸ਼੍ਚੈਵ ਸਿਦ੍ਧਸ਼੍ਚ ਛਨ੍ਦਃ ਸ੍ਵਚ੍ਛਨ੍ਦ ਏਵ ਚ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪੋ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੋ (੯੩੦) ਦੈਤ੍ਯਸੂਦਨ ਏਵ ਚ ॥ ੧੪੭ ॥

ਅਨਨ੍ਤਰੂਪੋ ਭੂਤਸ੍ਥੋ ਦੇਵਦਾਨਵਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਿਸ੍ਥਃ ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਸ੍ਥਾਨਂ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤ ਏਵ ਚ ॥ ੧੪੮ ॥

ਜਗਤ੍ਸ੍ਥਸ਼੍ਚੈਵ ਜਾਗਰ੍ਤਾ ਸ੍ਥਾਨਂ ਜਾਗਰਿਤਂ ਤਥਾ (੯੪੦) ।
ਸ੍ਵਪ੍ਨਸ੍ਥਃ ਸ੍ਵਪ੍ਨਵਿਤ੍ਸ੍ਵਪ੍ਨਸ੍ਥਾਨਂ ਸ੍ਵਪ੍ਨਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ॥ ੧੪੯ ॥

var ਸ੍ਵਪ੍ਨਸ੍ਥਃ ਸ੍ਵਪ੍ਨਵਿਤ੍ਸ੍ਵਪ੍ਨਂ ਸ੍ਥਾਨਸ੍ਥਃ ਸੁਸ੍ਥ ਏਵ ਚ
ਜਾਗ੍ਰਤ੍ਸ੍ਵਪ੍ਨਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤੇਸ਼੍ਚ ਵਿਹੀਨੋ ਵੈ ਚਤੁਰ੍ਥਕਃ ।
ਵਿਜ੍ਞਾਨਂ ਵੇਦ੍ਯਰੂਪਂ ਚ ਜੀਵੋ ਜੀਵਯਿਤਾ ਤਥਾ (੯੫੦) ॥ ੧੫੦ ॥ var ਚੈਤ੍ਰਰੂਪਸ਼੍ਚ
ਭੁਵਨਾਧਿਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਭੁਵਨਾਨਾਂ ਨਿਯਾਮਕਃ ।
ਪਾਤਾਲਵਾਸੀ ਪਾਤਾਲਂ ਸਰ੍ਵਜ੍ਵਰਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੫੧ ॥

ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਰੂਪੀ ਚ ਧਰ੍ਮਾਣਾਂ ਚ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਸੁਲਭੋ ਦੁਰ੍ਲਭਸ਼੍ਚੈਵ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮਪਰਸ੍ਤਥਾ (੯੬੦) ॥ ੧੫੨ ॥

ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਹਾਰੋ ਧਾਰਕਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਹਾਰਕਰਸ੍ਤਥਾ ।
ਪ੍ਰਭਾ ਕਾਨ੍ਤਿਸ੍ਤਥਾ ਹ੍ਯਰ੍ਚਿਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਸ੍ਫਟਿਕਸਨ੍ਨਿਭਃ ॥ ੧੫੩ ॥

ਅਗ੍ਰਾਹ੍ਯਸ਼੍ਚੈਵ ਗੌਰਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਃ (੯੭੦) ਸ਼ੁਚਿਰਭਿਸ਼੍ਟੁਤਃ ।
ਵਸ਼ਟ੍ਕਾਰੋ ਵਸ਼ਡ੍ਵੌਸ਼ਟ੍ਸ੍ਵਧਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ਰਤਿਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੫੪ ॥

ਪਕ੍ਤਾ ਨਨ੍ਦਯਿਤਾ (੯੮੦) ਭੋਕ੍ਤਾ ਬੋਦ੍ਧਾ ਭਾਵਯਿਤਾ ਤਥਾ ।
ਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ਮਾ ਚੈਵ ਦੇਹਾਤ੍ਮਾ ਭੂਮਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੫੫ ॥ var ਊਹਾਤ੍ਮਾ
ਨਦੀ ਨਨ੍ਦੀ ਚ ਨਨ੍ਦੀਸ਼ੋ (੯੯੦) ਭਾਰਤਸ੍ਤਰੁਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਚਕ੍ਰਪਃ ਸ਼੍ਰੀਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਨਪਾਣਾਂ ਚਕ੍ਰਵਰ੍ਤਿਨਾਮ੍ ॥ ੧੫੬ ॥ var ਨਪਸ਼੍ਚ
ਈਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਨਾਂ ਦ੍ਵਾਰਕਾਸਂਸ੍ਥਿਤਸ੍ਤਥਾ । var ਸ੍ਵਾਵਕਾਸ਼ਂ ਸ੍ਥਿਤ
ਪੁਸ਼੍ਕਰਃ ਪੁਸ਼੍ਕਰਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਪੁਸ਼੍ਕਰਦ੍ਵੀਪ ਏਵ ਚ (੧੦੦੦) ॥ ੧੫੭ ॥

ਭਰਤੋ ਜਨਕੋ ਜਨ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਾਕਾਰਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਨਿਰਾਕਾਰੋ ਨਿਰ੍ਨਿਮਿਤ੍ਤੋ ਨਿਰਾਤਙ੍ਕੋ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਃ (੧੦੦੮) ॥ ੧੫੮ ॥

ਇਤਿ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਤੇ ਵਸ਼ਭਧ੍ਵਜ ਕੀਰ੍ਤਿਤਮ੍ ।
ਦੇਵਸ੍ਯ ਵਿਸ਼੍ਣੋਰੀਸ਼ਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਪਾਪਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੧੫੯ ॥

ਪਠਨ੍ਦ੍ਵਿਜਸ਼੍ਚ ਵਿਸ਼੍ਣੁਤ੍ਵਂ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿਯੋ ਜਯਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ।
ਵੈਸ਼੍ਯੋ ਧਨਂ ਸੁਖਂ ਸ਼ੂਦ੍ਰੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਭਕ੍ਤਿਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੧੬੦ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਗਾਰੁਡੇ ਮਹਾਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰ੍ਵਖਣ੍ਡੇ ਪ੍ਰਥਮਾਂਸ਼ਾਖ੍ਯੇ ਆਚਾਰਕਾਣ੍ਡੇ
ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਣੁਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਨਿਰੂਪਣਂ ਨਾਮ ਪਞ੍ਚਦਸ਼ੋऽਧ੍ਯਾਯਃ ॥

Also Read 1000 Names of Vishnu from Garuda Purana:

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranama Stotram from Garuda Purana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranama Stotram from Garuda Purana Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top