Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in Kannada

Shri Vishnu Sahasranamavali 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಪಾದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡತಃ
ಓಂ । ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ । ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಪರಮಾತ್ಮನೇ । ಪರಾತ್ಪರಾಯ ।
ಪರಸ್ಮೈ ಧಾಮ್ನೇ । ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಪರಸ್ಮೈ ತತ್ತ್ವಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ ಪದಾಯ ।
ಪರಸ್ಮೈ ಶಿವಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ ಧ್ಯೇಯಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಞಾನಾಯ । ಪರಸ್ಯೈ
ಗತ್ಯೈ । ಪರಮಾರ್ಥಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೇಯಸೇ । ಪರಾನನ್ದಾಯ । ಪರೋದಯಾಯ ।
ಅವ್ಯಕ್ತಾತ್ಪರಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ ವ್ಯೋಮ್ನೇ । ಪರಮರ್ದ್ಧಯೇ । ಪರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ । ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ । ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ।
ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ । ನಿರಂಜನಾಯ । ನಿರಾತಂಕಾಯ । ನಿರ್ಲೇಪಾಯ । ನಿರವಗ್ರಹಾಯ ।
ನಿರ್ಗುಣಾಯ । ನಿಷ್ಕಲಾಯ । ಅನನ್ತಾಯ । ಅಭಯಾಯ । ಅಚಿನ್ತ್ಯಾಯ ।
ಬಲೋಚಿತಾಯ । ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಾಯ । ಅಮಿತಾಯ । ಅಪಾರಾಯ । ಅನೀಶಾಯ ।
ಅನೀಹಾಯ । ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಅಕ್ಷಯಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ । ಸರ್ವಗಾಯ । ಸರ್ವಾಯ । ಸರ್ವದಾಯ ।
ಸರ್ವಭಾವನಾಯ । ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇ । ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಸರ್ವಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಸರ್ವದೃಶೇ । ಸರ್ವಶಕ್ತಯೇ । ಸರ್ವಸಾರಾಯ । ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ । ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ।
ಸರ್ವಾವಾಸಾಯ । ಸರ್ವರೂಪಾಯ । ಸರ್ವಾದಯೇ । ಸರ್ವದುಃಖಘ್ನೇ । ಸರ್ವಾರ್ಥಾಯ ।
ಸರ್ವತೋಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಾತಿಶಾಯಿತಾಯ ।
ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಸರ್ವಸುರೇಶ್ವರಾಯ । ಷಡ್ವಿಂಶಕಾಯ । ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ।
ಮಹಾಗುಹ್ಯಾಯ । ಮಹಾವಿಭವೇ । ನಿತ್ಯೋದಿತಾಯ । ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾಯ ।
ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ । ಸನಾತನಾಯ । ಮಾಯಾಪತಯೇ । ಯೋಗಪತಯೇ । ಕೈವಲ್ಯಪತಯೇ ।
ಆತ್ಮಭುವೇ । ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತೀತಾಯ । ಕಾಲಾತೀತಾಯ । ಭವಾತಿಗಾಯ ।
ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಶುದ್ಧಬುದ್ಧಸ್ವರೂಪಾಯ । ನಿತ್ಯಚಿನ್ಮಯಾಯ ।
ಯೋಗಪ್ರಿಯಾಯ । ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯ । ಭವಬನ್ಧೈಕಮೋಚಕಾಯ । ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಚೈತನ್ಯಾಯ । ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ । ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ । ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾಯ ।
ತಾಪತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಶ್ರಯಾಯ । ಅನಾದ್ಯಾಯ । ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ।
ಸ್ವಯಮ್ಪ್ರಭವೇ । ಸರ್ವೋಪೇಯಾಯ । ಉದಾಸೀನಾಯ । ಪ್ರಣವಾಯ ।
ಸರ್ವತಃಸಮಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಸರ್ವಾನವದ್ಯಾಯ ನಮಃ । ದುಷ್ಪ್ರಾಪ್ಯಾಯ । ತುರೀಯಾಯ । ತಮಸಃಪರಾಯ ।
ಕೂಟಸ್ಥಾಯ । ಸರ್ವಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟಾಯ । ವಾಙ್ಮನೋಗೋಚರಾತಿಗಾಯ । ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ।
ಸರ್ವಹರಾಯ । ಕಾಲಾಯ । ಸರ್ವಭಯಂಕರಾಯ । ಅನುಲ್ಲಂಘ್ಯಾಯ । ಚಿತ್ರಗತಯೇ ।
ಮಹಾರುದ್ರಾಯ । ದುರಾಸದಾಯ । ಮೂಲಪ್ರಕೃತಯೇ । ಆನನ್ದಾಯ । ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ।
ವಿಶ್ವಮೋಹನಾಯ । ಮಹಾಮಾಯಾಯ ನಮಃ ॥ 120 ॥

ಓಂ ವಿಶ್ವಬೀಜಾಯ ನಮಃ । ಪರಶಕ್ತ್ಯೈ । ಸುಖೈಕಭುವೇ । ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಾಯ ।
ಅನನ್ತಲೀಲಾಯ । ಸರ್ವಭೂತವಶಂಕರಾಯ । ಅನಿರುದ್ಧಾಯ । ಸರ್ವಜೀವಾಯ ।
ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ । ಮನಃಪತಯೇ । ನಿರುಪಾಧಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಹಂಸಾಯ । ಅಕ್ಷರಾಯ ।
ಸರ್ವನಿಯೋಜಕಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಾಯ । ಸರ್ವಭೂತಭೃತೇ ।
ದೇಹನಾಯಕಾಯ । ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ । ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಗಃ ॥ 140 ॥

ಓಂ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ । ಪುರುಷಾಯ । ವಿಶ್ವಸೂತ್ರಧೃಶೇ । ಅನ್ತರ್ಯಾಮಿಣೇ ।
ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ । ಅನ್ತಃಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ತ್ರಿಗುಣಾಯ । ಈಶ್ವರಾಯ । ಯೋಗಿಗಮ್ಯಾಯ ।
ಪದ್ಮನಾಭಾಯ । ಶೇಷಶಾಯಿನೇ । ಶ್ರಿಯಃಪತಯೇ । ಶ್ರೀಸದೋಪಾಸ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ।
ನಿತ್ಯಶ್ರಿಯೇ । ಶ್ರೀನಿಕೇತನಾಯ । ನಿತ್ಯಂವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸ್ಥಶ್ರಿಯೇ । ಶ್ರೀನಿಧಯೇ ।
ಶ್ರೀಧರಾಯ । ಹರಯೇ । ವಶ್ಯಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ ॥ 160 ॥

ಓಂ ನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೀದಾಯ । ವಿಷ್ಣವೇ । ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಮನ್ದಿರಾಯ ।
ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸಿತೋರಸ್ಕಾಯ । ಮಾಧವಾಯ । ಜಗದಾರ್ತಿಘ್ನೇ । ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಸೇ ।
ನಿಃಸೀಮಕಲ್ಯಾಣಗುಣಭಾಜನಾಯ । ಪೀತಾಮ್ಬರಾಯ । ಜಗನ್ನಾಥಾಯ । ಜಗತ್ತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಜಗತ್ಪಿತ್ರೇ । ಜಗದ್ಬನ್ಧವೇ । ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ । ಜಗದ್ಧಾತ್ರೇ । ಜಗನ್ನಿಧಯೇ ।
ಜಗದೇಕಸ್ಫುರದ್ವೀರ್ಯಾಯ । ಅನಹಂವಾದಿನೇ । ಜಗನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ॥ 180 ॥

ಓಂ ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಯಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾಯ । ಸರ್ವರಂಜಿತಾಯ ।
ಸರ್ವಾಮೋಘೋದ್ಯಮಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟಚೇತನಾಯ । ಶಮ್ಭೋಃ ಪಿತಾಮಹಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಪಿತ್ರೇ । ಶಕ್ರಾದ್ಯಧೀಶ್ವರಾಯ । ಸರ್ವದೇವಪ್ರಿಯಾಯ । ಸರ್ವದೇವಮೂರ್ತಯೇ ।
ಅನುತ್ತಮಾಯ । ಸರ್ವದೇವೈಕಶರಣಾಯ । ಸರ್ವದೇವೈಕದೈವತಾಯ । ಯಜ್ಞಭುಜೇ ।
ಯಜ್ಞಫಲದಾಯ । ಯಜ್ಞೇಶಾಯ । ಯಜ್ಞಭಾವನಾಯ । ಯಜ್ಞತ್ರಾತ್ರೇ । ಯಜ್ಞಪುಂಸೇ ।
ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ ॥ 2 ॥00 ॥

ಓಂ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ದ್ವಿಜೈಕಮಾನದಾಯ । ವಿಪ್ರಕುಲದೇವಾಯ ।
ಅಸುರಾನ್ತಕಾಯ । ಸರ್ವದುಷ್ಟಾನ್ತಕೃತೇ । ಸರ್ವಸಜ್ಜನಾನನ್ಯಪಾಲಕಾಯ ।
ಸಪ್ತಲೋಕೈಕಜಠರಾಯ । ಸಪ್ತಲೋಕೈಕಮಂಡನಾಯ । ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕೃತೇ ।
ಚಕ್ರಿಣೇ । ಶಾರ್ಂಗಧನ್ವನೇ । ಗದಾಧರಾಯ । ಶಂಖಭೃತೇ । ನನ್ದಕಿನೇ ।
ಪದ್ಮಪಾಣಯೇ । ಗರುಡವಾಹನಾಯ । ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಷೇ । ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾವನಾಯ । ಅನನ್ತಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ 220 ॥

ಓಂ ನಿಃಸೀಮಪೌರುಷಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯ ।
ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಾಯ । ಯಮಕೋಟಿದುರಾಸದಾಯ । ಮಯಕೋಟಿಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ।
ವಾಯುಕೋಟಿಮಹಾಬಲಾಯ । ಕೋಟೀನ್ದುಜಗದಾನನ್ದಿನೇ । ಶಮ್ಭುಕೋಟಿಮಹೇಶ್ವರಾಯ ।
ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಾಯ । ದುರ್ಗಾಕೋಟ್ಯರಿಮರ್ದನಾಯ । ಸಮುದ್ರಕೋಟಿಗಮ್ಭೀರಾಯ ।
ತೀರ್ಥಕೋಟಿಸಮಾಹ್ವಯಾಯ । ಕುಬೇರಕೋಟಿಲಕ್ಷ್ಮೀವತೇ । ಶಕ್ರಕೋಟಿವಿಲಾಸವತೇ ।
ಹಿಮವತ್ಕೋಟಿನಿಷ್ಕಮ್ಪಾಯ । ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಯಾಂಡವಿಗ್ರಹಾಯ । ಕೋಟ್ಯಶ್ವಮೇಧ-
ಪಾಪಘ್ನಾಯ । ಯಜ್ಞಕೋಟಿಸಮಾರ್ಚನಾಯ । ಸುಧಾಕೋಟಿಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಹೇತವೇ ।
ಕಾಮಧುಹೇ ನಮಃ ॥ 240 ॥

ಓಂ ಕೋಟಿಕಾಮದಾಯ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಕೋಟಿರೂಪಾಯ ।
ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ । ಶುಚಿಶ್ರವಸೇ । ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಯ । ತೀರ್ಥಪಾದಾಯ ।
ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯ । ಆದಿದೇವಾಯ । ಜಗಜ್ಜೈತ್ರಾಯ । ಮುಕುನ್ದಾಯ ।
ಕಾಲನೇಭಿಘ್ನೇ । ವೈಕುಂಠೇಶ್ವರಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾಯ । ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೋತ್ಸವಾಯ ।
ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ । ಲಸದ್ಭಾವಾಯ । ನಿಃಶಂಕಾಯ । ನರಕಾನ್ತಕಾಯ ।
ದೀನಾನಾಥೈಕಶರಣಾಯ । ವಿಶ್ವೈಕವ್ಯಸನಾಪಹಾಯ ।
ಜಗತ್ಕೃಪಾಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ ॥ 260 ॥

ಓಂ ನಿತ್ಯಂ ಕೃಪಾಲವೇ ನಮಃ । ಸಜ್ಜನಾಶ್ರಯಾಯ । ಯೋಗೇಶ್ವರಾಯ ।
ಸದೋದೀರ್ಣಾಯ । ವೃದ್ಧಿಕ್ಷಯವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ । ವಿಶ್ವರೇತಸೇ ।
ಪ್ರಜಾಪತಿಶತಾಧಿಪಾಯ । ಶಕ್ರಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಚಿತಪದಾಯ । ಶಭುಬ್ರಹ್ಮೋರ್ಧ್ವ-
ಧಾಮಗಾಯ । ಸೂರ್ಯಸೋಮೇಕ್ಷಣಾಯ । ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತ್ರೇ । ಸರ್ವಸ್ಯಪಾರಗಾಯ ।
ಜಗತ್ಸೇತವೇ । ಧರ್ಮಸೇತುಧರಾಯ । ವಿಶ್ವಧುರನ್ಧರಾಯ । ನಿರ್ಮಮಾಯ ।
ಅಖಿಲಲೋಕೇಶಾಯ । ನಿಃಸಂಗಾಯ । ಅದ್ಭುತಭೋಗವತೇ ನಮಃ ॥ 280 ॥

ಓಂ ವಶ್ಯಮಾಯಾಯ ನಮಃ । ವಶ್ಯವಿಶ್ವಾಯ । ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ।
ಸುರೋತ್ತಮಾಯ । ಸರ್ವಶ್ರೇಯಃಪತಯೇ । ದಿವ್ಯಾನರ್ಘ್ಯಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯ ।
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣ್ಯಾಯ । ಸರ್ವದೈತ್ಯೇನ್ದ್ರದರ್ಪಘ್ನೇ । ಸಮಸ್ತದೇವಸರ್ವಸ್ವಾಯ ।
ಸರ್ವದೈವತನಾಯಕಾಯ । ಸಮಸ್ತದೇವಕವಚಾಯ । ಸರ್ವದೇವಶಿರೋಮಣಯೇ ।
ಸಮಸ್ತದೇವತಾದುರ್ಗಾಯ । ಪ್ರಪನ್ನಾಶನಿಪಂಜರಾಯ । ಸಭಸ್ತಭಯಹೃನ್ನಾಮ್ನೇ ।
ಭಗವತೇ । ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಸೇ । ವಿಭವೇ । ಸರ್ವಹಿತೋದರ್ಕಾಯ ।
ಹತಾರಯೇ ನಮಃ ॥ 300 ॥

ಓಂ ಸ್ವರ್ಗತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವದೈವತಜೀವೇಶಾಯ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿನಿಯೋಜಕಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಶಮ್ಭವೇ । ಶತಾರ್ಧಾಯುಷೇ । ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ । ಶಿಶವೇ ।
ಸ್ವರಾಜೇ । ವಿರಾಜೇ । ಭಕ್ತಪರಾಧೀನಾಯ । ಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ಸ್ತೋತ್ರಾರ್ಥಸಾಧಕಾಯ ।
ಪರಾರ್ಥಕರ್ತ್ರೇ । ಕೃತ್ಯಜ್ಞಾಯ । ಸ್ವಾರ್ಥಕೃತ್ಯ- ಸದೋಜ್ಝಿತಾಯ ।
ಸದಾನನ್ದಾಯ । ಸದಾಭದ್ರಾಯ । ಸದಾಶಾನ್ತಾಯ । ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ ॥ 320 ॥

ಓಂ ಸದಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಸದಾತುಷ್ಟಾಯ । ಸದಾಪುಷ್ಟಾಯ ।
ಸದಾಽರ್ಚಿತಾಯ । ಸದಾಪೂತಾಯ । ಪಾವನಾಗ್ರ್ಯಾಯ । ವೇದಗುಹ್ಯಾಯ । ವೃಷಾಕಪಯೇ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೇ । ತ್ರಿಯುಗಾಯ । ಚತುರ್ಮೂರ್ತಯೇ । ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ।
ಭೂತಭವ್ಯಭವನ್ನಾಥಾಯ । ಮಹಾಪುರುಷಪೂರ್ವಜಾಯ । ನಾರಾಯಣಾಯ ।
ಮುಂಜಕೇಶಾಯ । ಸರ್ವಯೋಗವಿನಿಃಸೃತಾಯ । ವೇದಸಾರಾಯ । ಯಜ್ಞಸಾರಾಯ ನಮಃ ॥ 340 ॥

ಓಂ ಸಾಮಸಾರಾಯ ನಮಃ । ತಪೋನಿಧಯೇ । ಸಾಧ್ಯಾಯ । ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ।
ಪುರಾಣರ್ಷಯೇ । ನಿಷ್ಠಾಯೈ । ಶಾನ್ತ್ಯೈ । ಪರಾಯಣಾಯ । ಶಿವತ್ರಿಶೂಲವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ಶ್ರೀಕಂಠೈಕವರಪ್ರದಾಯ । ನರಾಯ । ಕೃಷ್ಣಾಯ । ಹರಯೇ । ಧರ್ಮನನ್ದನಾಯ ।
ಧರ್ಮಜೀವನಾಯ । ಆದಿಕರ್ತ್ರೇ । ಸರ್ವಸತ್ಯಾಯ । ಸರ್ವಸ್ತ್ರೀರತ್ನದರ್ಪಘ್ನೇ ।
ತ್ರಿಕಾಲಜಿತಕನ್ದರ್ಪಾಯ । ಉರ್ವಶೀಸೃಜೇ ನಮಃ ॥ 360 ॥ ಉರ್ವಶೀದೃಶೇ

ಓಂ ಮುನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಆದ್ಯಾಯ । ಕವಯೇ । ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ।
ಸರ್ವವಾಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಾಯ । ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಗುರವೇ ।
ವಾಗೀಶ್ವರೀಪತಯೇ । ಅನನ್ತವಿದ್ಯಾಪ್ರಭವಾಯ । ಮೂಲವಿದ್ಯಾವಿನಾಶಕಾಯ ।
ಸರ್ವಜ್ಞದಾಯ । ಜಗಜ್ಜಾಡ್ಯನಾಶಕಾಯ । ಮಧುಸೂದನಾಯ ।
ಅನೇಕಮನ್ತ್ರಕೋಟೀಶಾಯ । ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮೈಕಪಾರಗಾಯ । ಆದಿವಿದುಷೇ ।
ವೇದಕರ್ತ್ರೇ । ವೇದಾತ್ಮನೇ । ಶ್ರುತಿಸಾಗರಾಯ ನಮಃ ॥ 380 ॥

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಥವೇದಹರಣಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನಜನ್ಮಭುವೇ ।
ವಿದ್ಯಾರಾಜಾಯ । ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಯೇ । ಶಾನಸಿನ್ಧವೇ । ಅಖಂಡಧಿಯೇ ।
ಮತ್ಸ್ಯದೇವಾಯ । ಮಹಾಶೃಂಗಾಯ । ಜಗದ್ಬೀಜವಹಿತ್ರದೃಶೇ ।
ಲೀಲಾವ್ಯಾಪ್ತಾಖಿಲಾಮ್ಭೋಧಯೇ । ಚತುರ್ವೇದಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಆದಿಕೂರ್ಮಾಯ ।
ಅಖಿಲಾಧಾರಾಯ । ತೃಣೀಕೃತಜಗದ್ಭರಾಯ । ಅಮರೀಕೃತದೇವೌಘಾಯ ।
ಪೀಯೂಷೋತ್ಪತ್ತಿಕಾರಣಾಯ । ಆತ್ಮಾಧಾರಾಯ । ಧರಾಧಾರಾಯ । ಯಜ್ಞಾಂಗಾಯ ।
ಧರಣೀಧರಾಯ ನಮಃ ॥ 400 ॥

ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಹರಾಯ ನಮಃ । ಪೃಥ್ವೀಪತಯೇ । ಶ್ರಾದ್ಧಾದಿಕಲ್ಪಕಾಯ ।
ಸಮಸ್ತಪಿತೃಭೀತಿಘ್ನಾಯ । ಸಗಸ್ತಪಿತೃಜೀವನಾಯ । ಹವ್ಯಕವ್ಯೈಕಭುಜೇ ।
ಹವ್ಯಕವ್ಯೈಕಫಲದಾಯಕಾಯ । ರೋಮಾನ್ತರ್ಲೀನಜಲಧಯೇ । ಕ್ಷೋಭಿತಾಶೇಷ-
ಸಾಗರಾಯ । ಮಹಾವರಾಹಾಯ । ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಧ್ವಂಸಕಾಯ । ಯಾಜ್ಞಿಕಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಯ । ದಿವ್ಯಸಿಂಹಾಯ । ಸರ್ವಾನಿಷ್ಟಾರ್ಥದುಃಖಘ್ನೇ । ಏಕವೀರಾಯ ।
ಅದ್ಭುತಬಲಾಯ । ಯನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರೈಕಭಂಜನಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದುಃಸಹಜ್ಯೋತಿಷೇ ।
ಯುಗಾನ್ತಾಗ್ನ್ಯತಿಭೀಷಣಾಯ ನಮಃ ॥ 420 ॥

ಓಂ ಕೋಟಿವಜ್ರಾಧಿಕನಖಾಯ ನಮಃ । ಜಗದ್ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಮೂರ್ತಿಧೃಶೇ ।
ಮಾತೃಚಕ್ರಪ್ರಮಥನಾಯ । ಮಹಾಮಾತೃಗಣೇಶ್ವರಾಯ । ಅಚಿನ್ತ್ಯಾಮೋಘ-
ವೀರ್ಯಾಢ್ಯಾಯ । ಸಮಸ್ತಾಸುರಘಸ್ಮರಾಯ । ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಚ್ಛೇದಿನೇ ।
ಕಾಲಾಯ । ಸಂಕರ್ಷಿಣೀಪತಯೇ । ಕೃತಾನ್ತವಾಹನಾಸಹ್ಯಾಯ । ಸಮಸ್ತಭಯ-
ನಾಶನಾಯ । ಸರ್ವವಿಘ್ನಾನ್ತಕಾಯ । ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಾಯ । ಸರ್ವಪೂರಕಾಯ ।
ಸಮಸ್ತಪಾತಕಧ್ವಂಸಿನೇ । ಸಿದ್ಧಮನ್ತ್ರಾಧಿಕಾಹ್ವಯಾಯ । ಭೈರವೇಶಾಯ ।
ಹರಾರ್ತಿಘ್ನಾಯ । ಕಾಲಕೋಟಿದುರಾಸದಾಯ । ದೈತ್ಯಗರ್ಭಸ್ರಾವಿನಾಮ್ನೇ ನಮಃ ॥ 440 ॥

ಓಂ ಸ್ಫುಟದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । ಸ್ಮೃತಮಾತ್ರಾಖಿಲತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಅದ್ಭುತರೂಪಾಯ । ಮಹಾಹರಯೇ । ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಶಿರಃಪಿಂಡಿನೇ । ದಿಕ್ಪಾಲಾಯ ।
ಅರ್ಧಾಂಗಭೂಷಣಾಯ । ದ್ವಾದಶಾರ್ಕಶಿರೋದಾಮ್ನೇ । ರುದ್ರಶೀರ್ಷೈಕನೂಪುರಾಯ ।
ಯೋಗಿನೀಗ್ರಸ್ತಗಿರಿಜಾತ್ರಾತ್ರೇ । ಭೈರವತರ್ಜಕಾಯ । ವೀರಚಕ್ರೇಶ್ವರಾಯ ।
ಅತ್ಯುಗ್ರಾಯ । ಅಪಮಾರಯೇ । ಕಾಲಶಮ್ಬರಾಯ । ಕ್ರೋಧೇಶ್ವರಾಯ ।
ರುದ್ರಚಂಡೀಪರಿವಾರಾದಿದುಷ್ಟಭುಜೇ । ಸರ್ವಾಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ । ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯವೇ ।
ಕಾಲಮೃತ್ಯುನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ॥ 460 ॥

ಓಂ ಅಸಾಧ್ಯಸರ್ವದೇವಘ್ನಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವದುರ್ಗ್ರಹಸೌಮ್ಯಕೃತೇ ।
ಗಣೇಶಕೋಟಿದರ್ಪಘ್ನಾಯ । ದುಃಸಹಾಶೇಷಗೋತ್ರಘ್ನೇ । ದೇವದಾನವದುರ್ದರ್ಶಾಯ ।
ಜಗದ್ಭಯದಭೀಷಣಾಯ । ಸಮಸ್ತದುರ್ಗತಿತ್ರಾತ್ರೇ । ಜಗದ್ಭಕ್ಷಕಭಕ್ಷಕಾಯ ।
ಉಗ್ರಶಾಮ್ಬರಮಾರ್ಜಾರಾಯ । ಕಾಲಮೂಷಕಭಕ್ಷಕಾಯ । ಅನನ್ತಾಯುಧದೋರ್ದಂಡಿನೇ ।
ನೃಸಿಂಹಾಯ । ವೀರಭದ್ರಜಿತೇ । ಯೋಗಿನೀಚಕ್ರಗುಹ್ಯೇಶಾಯ ।
ಶಕ್ರಾರಿಪಶುಮಾಂಸಭುಜೇ । ರುದ್ರಾಯ । ನಾರಾಯಣಾಯ । ಮೇಷರೂಪಶಂಕರ-
ವಾಹನಾಯ । ಮೇಷರೂಪಶಿವತ್ರಾತ್ರೇ । ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಸಹಸ್ರಭುಜೇ ನಮಃ ॥ 480 ॥

ಓಂ ತುಲಸೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ । ವೀರಾಯ । ವಾಮಾಚಾರಾಯ ।
ಅಖಿಲೇಷ್ಟದಾಯ । ಮಹಾಶಿವಾಯ । ಶಿವಾರೂಢಾಯ । ಭೈರವೈಕಕಪಾಲಧೃಶೇ ।
ಕಿ(ಹಿ)ಲ್ಲೀಚಕ್ರೇಶ್ವರಾಯ । ಶಕ್ರದಿವ್ಯಮೋಹನರೂಪದಾಯ । ಗೌರೀಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯ ।
ಮಾಯಾನಿಧಯೇ । ಮಾಯಾಭಯಾಪಹಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮತೇಜೋಮಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀಮಯಾಯ ।
ತ್ರಯೀಮಯಾಯ । ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ಬಲಿಧ್ವಂಸಿನೇ । ವಾಮನಾಯ ।
ಅದಿತಿದುಃಖಘ್ನೇ । ಉಪೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 500 ॥

ಓಂ ಭೂಪತಯೇ ನಮಃ । ವಿಷ್ಣವೇ । ಕಶ್ಯಪಾನ್ವಯಮಂಡನಾಯ ।
ಬಲಿಸ್ವರಾಜ್ಯದಾಯ । ಸರ್ವದೇವವಿಪ್ರಾನ್ನದಾಯ । ಅಚ್ಯುತಾಯ । ಉರುಕ್ರಮಾಯ ।
ತೀರ್ಥಪಾದಾಯ । ತ್ರಿಪದಸ್ಥಾಯ । ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ । ವ್ಯೋಮಪಾದಾಯ ।
ಸ್ವಪಾದಾಮ್ಭಃಪವಿತ್ರಿತಜಗತ್ತ್ರಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾದ್ಯಭಿವನ್ದ್ಯಾಂಘ್ರಯೇ ।
ದ್ರುತಧರ್ಮಾಂಘ್ರಿಧಾವನಾಯ । ಅಚಿನ್ತ್ಯಾದ್ಭುತವಿಸ್ತಾರಾಯ । ವಿಶ್ವವೃಕ್ಷಾಯ ।
ಮಹಾಬಲಾಯ । ರಾಹುಮೂರ್ಧಾಪರಾಂಗಚ್ಛಿದೇ । ಭೃಗುಪತ್ನೀಶಿರೋಹರಾಯ ।
ಪಾಪತ್ರಸ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ 520 ॥

ಓಂ ಸದಾಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ । ದೈತ್ಯಾಶಾನಿತ್ಯಖಂಡನಾಯ ।
ಪೂರಿತಾಖಿಲದೇವಾಶಾಯ । ವಿಶ್ವಾರ್ಥೈಕಾವತಾರಕೃತೇ । ಸ್ವಮಾಯಾನಿತ್ಯಗುಪ್ತಾತ್ಮನೇ ।
ಸದಾ ಭಕ್ತಚಿನ್ತಾಮಣಯೇ । ವರದಾಯ । ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾದಿ ರಾಜರಾಜ್ಯಪ್ರದಾಯ ।
ಅನಘಾಯ । ವಿಶ್ವಶ್ಲಾಘ್ಯಾಮಿತಾಚಾರಾಯ । ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ।
ಮುನೀಶ್ವರಾಯ । ಪರಾಶಕ್ತಿಸದಾಶ್ಲಿಷ್ಟಾಯ । ಯೋಗಾನನ್ದಾಯ । ಸದೋನ್ಮದಾಯ ।
ಸಮಸ್ತೇನ್ದ್ರಾರಿತೇಜೋಹೃತೇ । ಪರಮಾಮೃತಪದ್ಮಪಾಯ । ಅನಸೂಯಾಗರ್ಭರತ್ನಾಯ ।
ಭೋಗಮೋಕ್ಷಸುಖಪ್ರದಾಯ । ಜಮದಗ್ನಿಕುಲಾದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 540 ॥

ಓಂ ರೇಣುಕಾದ್ಭುತಶಕ್ತಿಕೃತೇ ನಮಃ । ಮಾತೃಹತ್ಯಾದಿನಿರ್ಲೇಪಾಯ ।
ಸ್ಕನ್ದಜಿದ್ವಿಪ್ರರಾಜ್ಯದಾಯ । ಸರ್ವಕ್ಷತ್ರಾನ್ತಕೃತೇ । ವೀರದರ್ಪಘ್ನೇ ।
ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಜಿತೇ । ಸಪ್ತದ್ವೀಪವತೀದಾತ್ರೇ । ಶಿವಾರ್ಚಕಯಶಃಪ್ರದಾಯ । ಭೀಮಾಯ ।
ಪರಶುರಾಮಾಯ । ಶಿವಾಚಾರ್ಯೈಕವಿಪ್ರಭುಜೇ । ಶಿವಾಖಿಲಜ್ಞಾನಕೋಶಾಯ ।
ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯಾಯ । ಅಗ್ನಿದೈವತಾಯ । ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯಗುರವೇ । ವಿಶ್ವಜೈತ್ರಧನ್ವನೇ ।
ಕೃತಾನ್ತಜಿತೇ । ಅದ್ವಿತೀಯತಪೋಮೂರ್ತಯೇ । ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೈಕದಕ್ಷಿಣಾಯ ।
ಮನವೇ ನಮಃ ॥ 560 ॥

ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ । ಸತಾಂ ಸೇತವೇ । ಮಹೀಯಸೇ । ವೃಷಭಾಯ । ವಿರಾಜೇ ।
ಆದಿರಾಜಾಯ । ಕ್ಷಿತಿಪಿತ್ರೇ । ಸರ್ವರತ್ನೈಕದೋಹಕೃತೇ । ಪೃಥವೇ ।
ಜನ್ಮಾದ್ಯೇಕದಕ್ಷಾಯ । ಗೀಃಶ್ರೀಕೀರ್ತಿಸ್ವಯಂವೃತಾಯ । ಜಗದ್ಗತಿಪ್ರದಾಯ ।
ಚಕ್ರವರ್ತಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಅದ್ವಯಾಸ್ತ್ರಧೃಶೇ ।
ಸನಕಾದಿಮುನಿಪ್ರಾಪ್ಯಭಗವದ್ಭಕ್ತಿವರ್ಧನಾಯ ।
ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾದಿಧರ್ಮಾಣಾಂ ಕರ್ತ್ರೇ । ವಕ್ತ್ರೇ ।
ಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಸೂರ್ಯವಂಶಧ್ವಜಾಯ । ರಾಮಾಯ ನಮಃ ॥ 580 ॥

ಓಂ ರಾಘವಾಯ ನಮಃ । ಸದ್ಗುಣಾರ್ಣವಾಯ । ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಾಯ । ವೀರರಾಜೇ । ರಾಜ್ಞೇ ।
ರಾಜಧರ್ಮಧುರನ್ಧರಾಯ । ನಿತ್ಯಸ್ವಃಸ್ಥಾಶ್ರಯಾಯ । ಸರ್ವಭದ್ರಗ್ರಾಹಿಣೇ ।
ಶುಭೈಕದೃಶೇ । ನರರತ್ನಾಯ । ರತ್ನಗರ್ಭಾಯ । ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಮಹಾನಿಧಯೇ । ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಾಶ್ರಯಾಯ । ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗ್ರಾಮವೀರ್ಯವತೇ ।
ಜಗದ್ವಶಾಯ । ದಾಶರಥಯೇ । ಸರ್ವರತ್ನಾಶ್ರಯಾಯ । ನೃಪಾಯ ।
ಸಮಸ್ತಧರ್ಮಸುವೇ ನಮಃ ॥ 600 ॥

ಓಂ ಸರ್ವಧರ್ಮದ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ । ಅಖಿಲಾಘಘ್ನೇ । ಅತೀನ್ದ್ರಾಯ ।
ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಪಾರದಾಯ । ಕ್ಷಮಾಮ್ಬುಧಯೇ । ಸರ್ವಪ್ರಕೃಷ್ಟಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾಯ ।
ಹರ್ಷಶೋಕಾದ್ಯನಾಕುಲಾಯ । ಪಿತ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಯಕ್ತಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಯ । ಸಪತ್ನೋದಯನಿರ್ಭಯಾಯ ।
ಗುಹಾದೇಶಾಪಿರ್ತೈಶ್ವರ್ಯಾಯ । ಶಿವಸ್ಪರ್ಧಿಜಟಾಧರಾಯ । ಚಿತ್ರಕೂಟಾಪ್ತರತ್ನಾದ್ರಯೇ ।
ಜಗದೀಶಾಯ । ವನೇಚರಾಯ । ಯಥೇಷ್ಟಾಮೋಘಸರ್ವಾಸ್ತ್ರಾಯ ।
ದೇವೇನ್ದ್ರತನಯಾಕ್ಷಿಘ್ನೇ । ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಾದಿನತೈಷೀಕಾಯ ।
ಮಾರೀಚಘ್ನಾಯ । ವಿರಾಧಘ್ನೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪಹತಾಪಶೇಷದಂಡಕಾರಣ್ಯಪಾವನಾಯ ನಮಃ ॥ 620 ॥

ಓಂ ಚತುರ್ದಶಸಹಸ್ರೋಗ್ರರಕ್ಷೋಘ್ನೈಕಶರೈಕಧೃಶೇ ನಮಃ । ಖರಾರಯೇ ।
ತ್ರಿಶಿರೋಹನ್ತ್ರೇ । ದೂಷಣಘ್ನಾಯ । ಜನಾರ್ದನಾಯ । ಜಟಾಯುಷೋಽಗ್ನಿಗತಿದಾಯ ।
ಅಗಸ್ತ್ಯಸರ್ವಸ್ವಮನ್ತ್ರರಾಜೇ । ಲೀಲಾಧನುಃಕೋಟ್ಯಪಾಸ್ತದುನ್ದುಭ್ಯಸ್ಥಿಮಹಾಚಯಾಯ ।
ಸಪ್ತತಾಲವ್ಯಧಾಕೃಷ್ಟಧ್ವಸ್ತಪಾತಾಲದಾನವಾಯ । ಸುಗ್ರೀವರಾಜ್ಯದಾಯ ।
ಅಹೀನಮನಸೈವಾಭಯಪ್ರದಾಯ । ಹನುಮದ್ರುದ್ರಮುಖ್ಯೇಶಸಮಸ್ತಕಪಿದೇಹಭೃತೇ ।
ಸನಾಗದೈತ್ಯಬಾಣೈಕವ್ಯಾಕುಲೀಕೃತಸಾಗರಾಯ । ಸಮ್ಲೇಚ್ಛಕೋಟಿಬಾಣೈಕ-
ಶುಷ್ಕನಿರ್ದಗ್ಧಸಾಗರಾಯ । ಸಮುದ್ರಾದ್ಭುತಪೂರ್ವೈಕಬದ್ಧಸೇತವೇ । ಯಶೋನಿಧಯೇ ।
ಅಸಾಧ್ಯಸಾಧಕಾಯ । ಲಂಕಾಸಮೂಲೋತ್ಕರ್ಷದಕ್ಷಿಣಾಯ । ವರದೃಪ್ತಜಗಚ್ಛಲ್ಯ-
ಪೌಲಸ್ತ್ಯಕುಲಕೃನ್ತನಾಯ । ರಾವಣಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ ॥ 640 ॥

ಓಂ ಪ್ರಹಸ್ತಚ್ಛಿದೇ ನಮಃ । ಕುಮ್ಭಕರ್ಣಭಿದೇ । ಉಗ್ರಘ್ನೇ ।
ರಾವಣೈಕಶಿರಶ್ಛೇತ್ರೇ । ನಿಃಶಂಕೇನ್ದ್ರೈಕರಾಜ್ಯದಾಯ ।
ಸ್ವರ್ಗಾಸ್ವರ್ಗತ್ವವಿಚ್ಛೇದಿನೇ । ದೇವೇನ್ದ್ರಾದಿನ್ದ್ರತಾಹರಾಯ । ರಕ್ಷೋದೇವತ್ವಹೃತೇ ।
ಧರ್ಮಾಧರ್ಭಘ್ನಾಯ । ಪುರುಷ್ಟುತಾಯ । ನತಿಮಾತ್ರದಶಾಸ್ಯಾರಯೇ ।
ದತ್ತರಾಜ್ಯವಿಭೀಷಣಾಯ । ಸುಧಾವೃಷ್ಟಿಮೃತಾಶೇಷ-
ಸ್ವಸೈನ್ಯೋಜ್ಜೀವನೈಕಕೃತೇ । ದೇವಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಮೈಕಧಾತ್ರೇ ।
ಸರ್ವಾಮರಾರ್ಚಿತಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಸೂರ್ಯೇನ್ದ್ರರುದ್ರಾದಿವೃನ್ದಾರ್ಪಿತಸತೀಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಅಯೋಧ್ಯಾಖಿಲರಾಜನ್ಯಾಯ । ಸರ್ವಭೂತಮನೋಹರಾಯ । ಸ್ವಾಮಿತುಲ್ಯಕೃಪಾದಂಡಾಯ ।
ಹೀನೋತ್ಕೃಷ್ಟೈಕಸತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ 660 ॥

ಓಂ ಸ್ವಪಕ್ಷಾದಿನ್ಯಾಯದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ । ಹೀನಾರ್ಥಾಧಿಕಸಾಧಕಾಯ ।
ವ್ಯಾಧವ್ಯಾಜಾನುಚಿತಕೃತೇ । ತಾರಕಾಯ । ಅಖಿಲತುಲ್ಯಕೃತೇ ।
ಪಾರ್ವತ್ಯಾಽಧಿಕಮುಕ್ತಾತ್ಮನೇ । ಪ್ರಿಯಾತ್ಯಕ್ತಾಯ । ಸ್ಮರಾರಿಜಿತೇ ।
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕುಶಲವಚ್ಛದ್ಮೇನ್ದ್ರಾದಿತಾತಾಯ । ಅಪರಾಜಿತಾಯ । ಕೋಶಲೇನ್ದ್ರಾಯ ।
ವೀರಬಾಹವೇ । ಸತ್ಯಾರ್ಥತ್ಯಕ್ತಸೋದರಾಯ । ಶರಸನ್ಧಾನನಿರ್ಧೂತಧರಣೀ-
ಮಂಡಲೋದಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕಾಮ್ಯಸಾನ್ನಿಧ್ಯಸನಾಥೀಕೃತದೈವತಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾಪ್ತಚಾಂಡಾಲಾದ್ಯಶೇಷಪ್ರಾಣಿಸಾರ್ಥಕಾಯ । ಸ್ವರ್ನೀತಗರ್ದಭಾಶ್ವಾದಯೇ ।
ಚಿರಾಯೋಧ್ಯಾವನೈಕಕೃತೇ । ರಾಮದ್ವಿತೀಯಾಯ । ಸೌಮಿತ್ರಯೇ ನಮಃ ॥ 680 ॥

ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಹತೇನ್ದ್ರಜಿತೇ । ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತ್ಯಾಪ್ತರಾಮಾಂಘ್ರಯೇ ।
ಪಾದುಕಾರಾಜ್ಯನಿರ್ವೃತಾಯ । ಭರತಾಯ । ಅಸಹ್ಯಗನ್ಧರ್ವಕೋಟಿಘ್ನಾಯ ।
ಲವಣಾನ್ತಕಾಯ । ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ । ವೈದ್ಯರಾಜಾಯುರ್ವೇದಗರ್ಭೌಷಧೀಪತಯೇ ।
ನಿತ್ಯಾಮೃತಕರಾಯ । ಧನ್ವನ್ತರಯೇ । ಯಜ್ಞಾಯ । ಜಗದ್ಧರಾಯ । ಸೂರ್ಯಾರಿಘ್ನಾಯ ।
ಸುರಾಜೀವಾಯ । ದಕ್ಷಿಣೇಶಾಯ । ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಾಯ । ಛಿನ್ನಮೂರ್ಧಾಯತೇಶಾರ್ಕಾಯ ।
ಶೇಷಾಂಗಸ್ಥಾಪಿತಾಮರಾಯ । ವಿಶ್ವಾರ್ಥಾಶೇಷಕೃತೇ ನಮಃ ॥ 700 ॥

ಓಂ ರಾಹುಶಿರಚ್ಛೇದಾಕ್ಷತಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । ವಾಜಪೇಯಾದಿನಾಮಾಗ್ರಯೇ ।
ವೇದಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ । ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಪತಯೇ । ಸಾಂಖ್ಯಪ್ರಣೇತ್ರೇ । ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿರಾಜೇ ।
ವಿಶ್ವಪ್ರಕಾಶಿತಜ್ಞಾನಯೋಗಾಯ । ಮೋಹತಮಿಸ್ರಘ್ನೇ । ದೇವಹೂತ್ಯಾತ್ಮಜಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಾಯ । ಕಪಿಲಾಯ । ಕರ್ದಮಾತ್ಮಜಾಯ । ಯೋಗಸ್ವಾಮಿನೇ ।
ಧ್ಯಾನಭಂಗಸಗರಾತ್ಮಜಭಸ್ಮಕೃತೇ । ಧರ್ಮಾಯ । ವೃಷೇನ್ದ್ರಾಯ ।
ಸುರಭೀಪತಯೇ । ಶುದ್ಧಾತ್ಮಭಾವಿತಾಯ । ಶಮ್ಭವೇ ।
ತ್ರಿಪುರದಾಹೈಕಸ್ಥೈರ್ಯವಿಶ್ವರಥೋದ್ವಹಾಯ ನಮಃ ॥ 720 ॥

ಓಂ ಭಕ್ತಶಮ್ಭುಜಿತಾಯ ನಮಃ । ದೈತ್ಯಾಮೃತವಾಪೀಸಮಸ್ತಪಾಯ ।
ಮಹಾಪ್ರಲಯವಿಶ್ವೈಕದ್ವಿತೀಯಾರಿವಲನಾಗರಾಜೇ । ಶೇಷದೇವಾಯ । ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ।
ಸಹಸಾಸ್ಯಶಿರೋಭುಜಾಯ । ಫಣಾಮಣಿಕಣಾಕಾರಯೋಜಿತಾಬ್ಧ್ಯಮ್ಬುದಕ್ಷಿತಯೇ ।
ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಜನಕಾಯ । ಮುಸಲಾಸ್ತ್ರಾಯ । ಹಲಾಯುಧಾಯ । ನೀಲಾಮ್ಬರಾಯ ।
ವಾರುಣೀಶಾಯ । ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯದೋಷಘ್ನೇ । ಅಸನ್ತೋಷಾಯ ।
ದೃಷ್ಟಿಮಾತ್ರಪಾತಿತೈಕದಶಾನನಾಯ । ಬಲಿಸಂಯಮನಾಯ । ಘೋರಾಯ ।
ರೌಹಿಣೇಯಾಯ । ಪ್ರಲಮ್ಬಘ್ನೇ । ಮುಷ್ಟಿಕಘ್ನಾಯ ನಮಃ ॥ 740 ॥

ಓಂ ದ್ವಿವಿದಘ್ನೇ ನಮಃ । ಕಾಲಿನ್ದೀಕರ್ಷಣಾಯ । ಬಲಾಯ । ರೇವತೀರಮಣಾಯ ।
ಪೂರ್ವಭಕ್ತಿಖೇದಾಚ್ಯುತಾಗ್ರಜಾಯ । ದೇವಕೀವಸುದೇವಾಹ್ವಕಶ್ಯಪಾದಿತಿನನ್ದನಾಯ ।
ವಾರ್ಷ್ಣೇಯಾಯ । ಸಾತ್ವತಾಂಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಶೌರಯೇ । ಯದುಕುಲೋದ್ವಹಾಯ । ನರಾಕೃತಯೇ ।
ಪರಸ್ಮೈಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಸವ್ಯಸಾಚಿವರಪ್ರದಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕಾಮ್ಯಲಾಲಿತ್ಯಜಗದಾಶ್ಚರ್ಯಶೈಶವಾಯ । ಪೂತನಾಘ್ನಾಯ । ಶಕಟಭಿದೇ ।
ಯಮಲಾರ್ಜುನಭಂಜನಾಯ । ವಾತಾಸುರಾರಯೇ । ಕೇಶಿಘ್ನಾಯ । ಧೇನುಕಾರಯೇ ನಮಃ ॥ 760 ॥

ಓಂ ಗವೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ದಾಮೋದರಾಯ । ಗೋಪದೇವಾಯ ।
ಯಶೋದಾನನ್ದದಾಯಕಾಯ । ಕಾಲೀಯಮರ್ದನಾಯ । ಸರ್ವಗೋಪಗೋಪೀಜನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಲೀಲಾಗೋವರ್ಧನಧರಾಯ । ಗೋವಿನ್ದಾಯ । ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಾಯ । ಅರಿಷ್ಟಮಥನಾಯ ।
ಕಾಮೋನ್ಮತ್ತಗೋಪೀವಿಮುಕ್ತಿದಾಯ । ಸದ್ಯಃಕುವಲಯಾಪೀಡಘಾತಿನೇ ।
ಚಾಣೂರಮರ್ದನಾಯ । ಕಂಸಾರಯೇ । ಉಗ್ರಸೇನಾದಿರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಾರಿತಾಪರಾಯ ।
ಸುಧರ್ಮಾಂಕಿತಭೂಲೋಕಾಯ । ಜರಾಸನ್ಧಬಲಾನ್ತಕಾಯ । ತ್ಯಕ್ತಭಗ್ನಜರಾಸನ್ಧಾಯ ।
ಭೀಮಸೇನಯಶಃಪ್ರದಾಯ । ಸಾನ್ದೀಪನಿಮೃತಾಪತ್ಯದಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 780 ॥

ಓಂ ಕಾಲಾನ್ತಕಾದಿಜಿತೇ ನಮಃ । ಸಮಸ್ತನಾರಕಿತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಸರ್ವಭೂಪತಿಕೋಟಿಜಿತೇ । ರುಕ್ಮಿಣೀರಮಣಾಯ । ರುಕ್ಮಿಶಾಸನಾಯ ।
ನರಕಾನ್ತಕಾಯ । ಸಮಸ್ತಸುನ್ದರೀಕಾನ್ತಾಯ । ಮುರಾರಯೇ । ಗರುಡಧ್ವಜಾಯ ।
ಏಕಾಕಿನೇ । ಜಿತರುದ್ರಾರ್ಕಮರುದಾದ್ಯಖಿಲೇಶ್ವರಾಯ । ದೇವೇನ್ದ್ರದರ್ಪಘ್ನೇ ।
ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಲಕೃತಭೂತಲಾಯ । ಬಾಣಬಾಹುಸಹಸ್ರಚ್ಛಿದೇ । ನನ್ದ್ಯಾದಿಗಣ-
ಕೋಟಿಜಿತೇ । ಲೀಲಾಜಿತಮಹಾದೇವಾಯ । ಮಹಾದೇವೈಕಪೂಜಿತಾಯ ।
ಇನ್ದ್ರಾರ್ಥಾರ್ಜುನನಿರ್ಭಂಗಜಯದಾಯ । ಪಾಂಡವೈಕಧೃಶೇ ।
ಕಾಶಿರಾಜಶಿರಶ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 800 ॥

ಓಂ ರುದ್ರಶಕ್ತ್ಯೇಕಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ । ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಸಾದಾಕ್ಷಾಯ ।
ಕಾಶೀರಾಜಸುತಾರ್ದನಾಯ । ಶಮ್ಭುಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧ್ವಂಸಿನೇ । ಕಾಶೀನಿರ್ದಗ್ಧನಾಯಕಾಯ ।
ಕಾಶೀಶಗಣಕೋಟಿಘ್ನಾಯ । ಲೋಕಶಿಕ್ಷಾಶಿವಾರ್ಚಕಾಯ ।
ಯುವತೀವ್ರತಪಾಯ । ವಶ್ಯಾಯ । ಪುರಾಶಿವವರಪ್ರದಾಯ ।
ಶಂಕರೈಕಪ್ರತಿಷ್ಠಾಧೃಶೇ ।
ಸ್ವಾಂಶಶಂಕರಪೂಜಕಾಯ । ಶಿವಕನ್ಯಾವ್ರತಪತಯೇ (ವ್ರತಪ್ರೀತಾಯ)।
ಕೃಷ್ಣರೂಪಶಿವಾರಿಘ್ನೇ । ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀವಪುರ್ಗೌರೀತ್ರಾತ್ರೇ । ವೈದಲವೃತ್ರಘ್ನೇ ।
ಸ್ವಧಾಮಮುಚುಕುನ್ದೈಕನಿಷ್ಕಾಲಯವನೇಷ್ಟಕೃತೇ । ಯಮುನಾಪತಯೇ ।
ಆನೀತಪರಿಲೀನಶಿವಾತ್ಮಜಾಯ । ಶ್ರೀದಾಮರಂಕಭಕ್ತಾರ್ಥಭೂಮ್ಯಾನೀತೇನ್ದ್ರವೈಭವಾಯ ।
ದುರ್ವೃತ್ತಶಿಶುಪಾಲೈಕಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ॥ 820 ॥

ಓಂ ದ್ವಾರಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಆಚಾಂಡಾಲಾದಿಕಪ್ರಾಪ್ಯದ್ವಾರಕಾನಿಧಿಕೋಟಿಕೃತೇ ।
ಅಕ್ರೂರೋದ್ಧವಮುಖ್ಯೈಕಭಕ್ತಸ್ವಚ್ಛನ್ದಮುಕ್ತಿದಾಯ ।
ಸಬಾಲಸ್ತ್ರೀಜಲಕ್ರೀಡಾಯ । ಅಮೃತವಾಪೀಕೃತಾರ್ಣವಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಗ್ಧ-
ಗರ್ಭಸ್ಥಪರೀಕ್ಷಿಜ್ಜೀವನೈಕಕೃತೇ । ಪರಿಲೀನದ್ವಿಜಸುತಾನೇತ್ರೇ ।
ಅರ್ಜುನಮದಾಪಹಾಯ । ಗೂಢಮುದ್ರಾಕೃತಿಗ್ರಸ್ತಭೀಷ್ಮಾದ್ಯಖಿಲಕೌರವಾಯ ।
ಯಥಾರ್ಥಖಂಡಿತಾಶೇಷದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಾಯ ।
ಪಾರ್ಥಮೋಹಹೃತೇ । ಗರ್ಭಶಾಪಚ್ಛಲಧ್ವಸ್ತಯಾದವೋರ್ವೀಭಯಾಪಹಾಯ ।
ಜರಾವ್ಯಾಧಾರಿಗತಿದಾಯ । ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರಾಖಿಲೇಷ್ಟದಾಯ । ಕಾಮದೇವಾಯ ।
ರತಿಪತಯೇ । ಮನ್ಮಥಾಯ । ಶಮ್ಬರಾನ್ತಕಾಯ । ಅನಂಗಾಯ ।
ಜಿತಗೌರೀಶಾಯ ನಮಃ ॥ 840 ॥

ಓಂ ರತಿಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ । ಸದೇಪ್ಸಿತಾಯ । ಪುಷ್ಪೇಷವೇ ।
ವಿಶ್ವವಿಜಯಿನೇ । ಸ್ಮರಾಯ । ಕಾಮೇಶ್ವರೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಉಷಾಪತಯೇ । ವಿಶ್ವಕೇತವೇ ।
ವಿಶ್ವದೃಪ್ತಾಯ । ಅಧಿಪೂರುಷಾಯ । ಚತುರಾತ್ಮನೇ । ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಾಯ ।
ಚತುರ್ಯುಗವಿಧಾಯಕಾಯ । ಚತುರ್ವೇದೈಕವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ । ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಾಂಶಕೋಟಿಕಾಯ ।
ಆಶ್ರಮಾತ್ಮನೇ । ಪುರಣಾರ್ಷಯೇ । ವ್ಯಾಸಾಯ । ಶಾಖಾಸಹಸ್ರಕೃತೇ ।
ಮಹಾಭಾರತನಿರ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 860 ॥

ಓಂ ಕವೀನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ । ಬಾದರಾಯಣಾಯ । ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಾಯ ।
ಸರ್ವಪುರುಷಾರ್ಥೈಕಬೋಧಕಾಯ । ವೇದಾನ್ತಕರ್ತ್ರೇ । ಬ್ರಹ್ಮೈಕವ್ಯಂಜಕಾಯ ।
ಪುರುವಂಶಕೃತೇ । ಬುದ್ಧಾಯ । ಧ್ಯಾನಜಿತಾಶೇಷದೇವದೇವಾಯ । ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ।
ನಿರಾಯುಧಾಯ । ಜಗಜ್ಜೈತ್ರಾಯ । ಶ್ರೀಧರಾಯ । ದುಷ್ಟಮೋಹನಾಯ ।
ದೈತ್ಯವೇದಬಹಿಃಕರ್ತ್ರೇ । ವೇದಾರ್ಥಶ್ರುತಿಗೋಪಕಾಯ । ಶೌದ್ಧೋದನಯೇ ।
ದೃಷ್ಟದಿಷ್ಟಾಯ । ಸುಖದಾಯ । ಸದಸಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 880 ॥

ಓಂ ಯಥಾಯೋಗ್ಯಾಖಿಲಕೃಪಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಶೂನ್ಯಾಯ ।
ಅಖಿಲೇಷ್ಟದಾಯ । ಚತುಷ್ಕೋಟಿಪೃಥಕ್ತತ್ತ್ವಾಯ । ಪ್ರಜ್ಞಾಪಾರಮಿತೇಶ್ವರಾಯ ।
ಪಾಖಂಡವೇದಮಾರ್ಗೇಶಾಯ । ಪಾಖಂಡಶ್ರುತಿಗೋಪಕಾಯ । ಕಲ್ಕಿನೇ ।
ವಿಷ್ಣುಯಶಃಪುತ್ರಾಯ । ಕಲಿಕಾಲವಿಲೋಪಕಾಯ । ಸಮಸ್ತಮ್ಲೇಚ್ಛದುಷ್ಟಘ್ನಾಯ ।
ಸರ್ವಶಿಷ್ಟದ್ವಿಜಾತಿಕೃತೇ । ಸತ್ಯಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ದೇವದ್ವಿಜದೀರ್ಘಕ್ಷುಧಾಪಹಾಯ ।
ಅಶ್ವವಾರಾದಿರೇವಾನ್ತಾಯ । ಪೃಥ್ವೀದುರ್ಗತಿನಾಶನಾಯ ।
ಸದ್ಯಃಕ್ಷ್ಮಾನನ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀಕೃತೇ । ನಷ್ಟನಿಃಶೇಷಧರ್ಮವಿದೇ ।
ಅನನ್ತಸ್ವರ್ಣಯೋಗೈಕಹೇಮಪೂರ್ಣಾಖಿಲದ್ವಿಜಾಯ ।
ಅಸಾಧ್ಯೈಕಜಗಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 900 ॥

ಓಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಜಯಧ್ವಜಾಯ । ಆತ್ಮತತ್ತ್ವಾಧಿಪಾಯ ।
ಕರ್ತೃಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ವಿಧಯೇ । ಉಮಾಪತಯೇ । ಭರ್ತೃಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ।
ಪ್ರಜೇಶಾಗ್ರ್ಯಾಯ । ಮರೀಚಯೇ । ಜನಕಾಗ್ರಣ್ಯೇ । ಕಶ್ಯಪಾಯ । ದೇವರಾಜೇನ್ದ್ರಾಯ ।
ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಯ । ದೈತ್ಯರಾಜೇ । ಶಶಿನೇ । ನಕ್ಷತ್ರೇಶಾಯ । ರವಯೇ ।
ತೇಜಃಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಶುಕ್ರಾಯ । ಕವೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ॥ 920 ॥

ಓಂ ಮಹರ್ಷಿರಾಜೇ ನಮಃ । ಭೃಗವೇ । ವಿಷ್ಣವೇ । ಆದಿತ್ಯೇಶಾಯ । ಬಲಯೇ ।
ಸ್ವರಾಜೇ । ವಾಯವೇ । ವಹ್ನಯೇ । ಶುಚಯೇ । ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಶಂಕರಾಯ । ರುದ್ರರಾಚೇ ।
ಗುರವೇ । ವಿದ್ವತ್ತಮಾಯ । ಚಿತ್ರರಥಾಯ । ಗನ್ಧರ್ವಾಗ್ರ್ಯಾಯ । ಅಕ್ಷರೋತ್ತಮಾಯ ।
ವರ್ಣಾದಯೇ । ಅಗ್ರ್ಯಾಯ । ಸ್ತ್ರಿಯೈ ನಮಃ ॥ 940 ॥

ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಕ್ತ್ಯಗ್ರ್ಯಾಯೈ । ಆಶಿಷೇ । ನಾರದಾಯ । ದೇವರ್ಷಿರಾಜೇ ।
ಪಾಂಡವಾಗ್ರ್ಯಾಯ । ಅರ್ಜುನಾಯ । ವಾದಾಯ । ಪ್ರವಾದರಾಜೇ । ಪವನಾಯ ।
ಪವನೇಶಾನಾಯ । ವರುಣಾಯ । ಯಾದಸಾಮ್ಪತಯೇ । ಗಂಗಾಯೈ । ತೀರ್ಥೋತ್ತಮಾಯ ।
ದ್ಯೂತಾಯ । ಛಲಕಾಗ್ರ್ಯಾಯ । ವರೌಷಧಾಯ । ಅನ್ನಾಯ । ಸುದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ॥ 960 ॥

ಓಸ್ತ್ರಾಗ್ರ್ಯಾಯ ನಮಃ । ವಜ್ರಾಯ । ಪ್ರಹರಣೋತ್ತಮಾಯ । ಉಚ್ಚೈಃಶ್ರವಸೇ ।
ವಾಜಿರಾಜಾಯ । ಐರಾವತಾಯ । ಇಭೇಶ್ವರಾಯ । ಅರುನ್ಧತ್ಯೈ । ಏಕಪತ್ನ್ಯೈ ।
ಈಶಾಯ । ಅಶ್ವತ್ಥಾಯ । ಅಶೇಷವೃಕ್ಷರಾಜೇ । ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ।
ವಿದ್ಯಾಗ್ರ್ಯಾಯ । ಪ್ರಣವಾಯ । ಛನ್ದಸಾಂವರಾಯ । ಮೇರವೇ । ಗಿರಿಪತಯೇ ।
ಮಾರ್ಗಾಯ । ಮಾಸಾಗ್ರ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 980 ॥

ಓಂ ಕಾಲಸತ್ತಮಾಯ ನಮಃ । ದಿನಾದ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಪೂರ್ವೀಸದ್ಧಾಯ ।
ಕಪಿಲಾಯ । ಸಾಮವೇದರಾಜೇ । ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾಯ । ಖಗೇನ್ದ್ರಾಯ । ಋತ್ವಗ್ರ್ಯಾಯ ।
ವಸನ್ತಾಯ । ಕಲ್ಪಪಾದಪಾಯ । ದಾತೃಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಕಾಮಧೇನವೇ ।
ಆರ್ತಿಘ್ನಾಗ್ರ್ಯಾಯ । ಸುಹೃತ್ತಮಾಯ । ಚಿನ್ತಾಮಣಯೇ । ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಮಾತ್ರೇ ।
ಹಿತತಮಾಯ । ಪಿತ್ರೇ । ಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ॥ 1000 ॥

ಓಂ ಮೃಗೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ । ನಾಗೇನ್ದ್ರಾಯ । ವಾಸುಕಯೇ । ನೃವರಾಯ । ನೃಪಾಯ ।
ವರ್ಣೇಶಾಯ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ । ಚೇತಃಕರಣಾಗ್ರ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 1008 ॥

ಇತಿ ಪಾದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 1000 Names of Shri Vishnu Stotram 2:

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top