Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Chandra | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Chandra Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಚನ್ದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥

ಚನ್ದ್ರ ಬೀಜ ಮನ್ತ್ರ –
ಓಂ ಶ್ರಾँ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೌಂ ಸಃ ಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।

ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಜಯೋದ್ಯೋಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕರ್ತನಾನುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದುಷಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೋಷಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟದೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಷ್ಟದಾರುಕುಠಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ಯುಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಭೋಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಹೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಕೃತೇ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಕಾಮದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಸಂಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮರ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಪಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀಣಪಾಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೈವಾತೃಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭ್ರಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಿಷ್ಟದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
var ಓಂ ಭಕ್ತದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಗರೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಾನ್ತಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರಕಾಶಕಿರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದಾನನ್ದಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಸ್ಸಪತ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಹಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಚ್ಛಯಾಽಽಚ್ಛಾದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನಪ್ರತಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಜನಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧುವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಗಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಕಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಸಿತಚ್ಛತ್ರಧ್ವಜೋಪೇತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿತಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿತಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ವೇತಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ವೇತಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶಾಶ್ವರಥಸಂರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುನ್ದಪುಷ್ಪೋಜ್ಜ್ವಲಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಯನಾಬ್ಜಸಮುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಆತ್ರೇಯಗೋತ್ರಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತ್ಯನ್ತವಿನಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾರಸಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಕಟಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರಶ್ರಾಸನಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಸ್ವನ್ಮಂಡಲಾಗ್ನೇಯವಾಸಸೇ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ವಸುಸಮೃದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇರುಗೋತ್ರಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಸಿತಾರ್ಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಜರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ಯುತಿಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಭುಜಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ದ್ವಿಜಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಔದುಮ್ಬರನಗಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಹಿಣೀಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಾಹ್ಲಾದನಕರಾಯ ನಮಃ । 108 ।

ಓಂ ಪಲಾಶೇಧ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
var ಓಂ ಪಲಾಶಸಮಿಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
। ಇತಿ ಚನ್ದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ।

Also Read 108 Names of Chandra:

108 Names of Chandra | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Propitiation of the Moon / Monday:

Charity: Donate water, cow’s milk or white rice to a female leader on Monday evening.

Fasting: On Mondays, especially during Moon transits and major or minor Moon periods.

Mantra: To be chanted on Monday evening, especially during major or minor Moon periods:

Result: The planetary deity Chandra is propitiated increasing mental health and peace of mind.

108 Names of Chandra | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top