Home / Ashtottara Shatanamavali / 108 Names of Kaveri | Kaverya Ashtottara Shatanama Lyrics in Tamil

108 Names of Kaveri | Kaverya Ashtottara Shatanama Lyrics in Tamil

Kaveri Ashtottara Shatanama Tamil Lyrics:

॥ காவேர்யஷ்டோத்தரஶதநாமாநி ॥

ௐ அநந்த-கு³ண-க³ம்பீ⁴ராயை நம: ।
ௐ அர்கபுஷ்கர-ஸேவிதாயை நம: ।
ௐ அம்ருʼதஸ்வாது³-ஸலிலாயை நம: ।
ௐ அக³ஸ்த்யமுநி-நாயக்யை நம: ।
ௐ ஆஶாந்த-கீர்தி-திலகாயை நம: । 5 ।

ௐ ஆஶுகா³க³ம-வர்த்³தி⁴ந்யை நம: ।
ௐ இதிஹாஸ-புராணோக்தாயை நம: ।
ௐ ஈதிபா³தா⁴-நிவாரிண்யை நம: ।
ௐ உந்மத்தஜந-தூ³ரஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ஊர்ஜிதாநந்த³-தா³யிந்யை நம: । 10 ।

ௐ ருʼஷிஸங்க⁴-ஸுஸம்வீதாயை நம: ।
ௐ ருʼணத்ரய-விமோசநாயை நம: ।
ௐ லுப்த-த⁴ர்ம-ஜநோத்³தா⁴ராயை ல்
ௐ லூநபா⁴வ-விவர்ஜிதாயை நம: ।
ௐ ஏதி³தாகி²ல-லோகஶ்ரியை நம: । 15 ।

ௐ ஐஹிகாமுஷ்மிக-ப்ரதா³யை நம: ।
ௐ ஓங்காரநாத³-நிநதா³யை நம: ।
ௐ ஓஷதீ⁴க்ருʼத-ஜீவநாயை நம: ।
ௐ ஔதா³ர்யகு³ண-நிர்தி³ஷ்டாயை நம: ।
ௐ ஔதா³ஸீந்ய-நிவாரிண்யை நம: । 20 ।

ௐ அந்த:கரண-ஸம்ஸேவ்யாயை நம: ।
ௐ அச்ச²-ஸ்வச்ச²-ஜலாஶ்ரயாயை நம: ।
ௐ கபிலாக்²ய-நதீ³-ஸ்நிக்³தா⁴யை நம: ।
ௐ கருணா-பூர்ண-மாநஸாயை நம: ।
ௐ காவேரீ-நாம-விக்²யாதாயை நம: । 25 ।

ௐ காமிதார்த²-ப²ல-ப்ரதா³யை நம: ।
ௐ கும்ப³கோண-க்ஷேத்ர-நாதா²யை நம: ।
ௐ கௌதுகப்ரத²ம-ப்ரபா⁴யை நம: ।
ௐ க²க³ராஜ-ரதோ²த்ஸாஹ-ரங்க³ஸ்த²ல-ஸுஶோபி⁴தாயை நம: ।
ௐ க²கா³வளி-ஸமாக்ராந்த-கல்லோலாவளி-மண்டி³தாயை நம: । 30 ।

ௐ க³ஜாரண்ய-ஸுவிஸ்தீர்ண-ப்ரவாஹ-ஜநமோஹிந்யை நம: ।
ௐ கா³யத்ர்யாக்²ய-ஶிலா-மத்³த்⁴யாயை நம: ।
ௐ க³ருடா³ஸந-ப⁴க்திதா³யை நம: ।
ௐ க⁴ந-க³ம்பீ⁴ர-நிநத³-நிர்ஜரப்ராப்த-நிர்ஜ²ராயை நம: ।
ௐ சந்த்³ரபுஷ்கர-மத்⁴யஸ்தா²யை நம: । 35 ।

ௐ சதுராநந-புத்ரிகாயை நம: ।
ௐ சோலதே³ஸ-ஜநோத்³தா⁴ர-க்³ரீஷ்மகால-ப்ரவாஹிந்யை நம: ।
ௐ சுஞ்சக்ஷேத்ர-ஸமாநீதாயை நம: ।
ௐ ச²த்³மதோ³ஷ-நிவாரிண்யை நம: ।
ௐ ஜம்பூ³த்³வீப-ஸரிச்ச்²ரேஷ்ட²-நதீ³-நத³-க³ரீயஸ்யை நம: । 40 ।

ௐ ஜ²ங்காரநாத³-ஸம்ஸ்ப்ருʼஷ்ட-ஷட்பதா³ளி-ஸமாகுலாயை நம: ।
ௐ ஜ்ஞாநைக-ஸாத⁴ந-பரயை நம: ।
ௐ ஞப்திமாத்ரர்தி-ஹாரிண்யை நம: ।
ௐ டிட்டிபா⁴ராவஸ-வ்யாஜ-தி³விஜ-ஸ்துதி-பாத்ரிண்யை நம: ।
ௐ ட²ங்காரநாத³-ஸம்பே⁴த³-ஜ²ர்ஜ²ரீக்ருʼத-பர்வதாயை நம: । 45 ।

ௐ டா³கிநீ-ஶாகிநீ-ஸங்க⁴நீ-வாரண-ஸரித்தடாயைநம: ।
ௐ ட⁴க்கா-நிநாத³-வாரீண-பார்வதீஶ-ஸமாஶ்ரிதாயை நம: ।
ௐ ணாந்தவாச்ய-த்³விஜாஷ்டாங்க³யோக³-ஸாத⁴ந-தத்பராயை நம: ।
ௐ தரங்கா³வலி-ஸம்வித்³த⁴-ம்ருʼது³-வாலுக-ஶோபி⁴தாயை நம: ।
ௐ தபஸ்விஜந-ஸத்கார-நிவேஶித-ஶிலாஸநாயை நம: । 50 ।

ௐ தாபத்ரய-தரூந்மூல-க³ங்கா³தி³பி⁴ரபி⁴ஷ்டுதாயை நம: ।
ௐ தா⁴ந்த-ப்ரமத²-ஸம்ஸேவ்ய-ஸாம்ப⁴-ஸாந்நித்⁴ய-காரிண்யை நம: ।
ௐ த³யா-தா³க்ஷிண்ய-ஸத்காரஶீல-லோக-ஸுபா⁴விதாயை நம: ।
ௐ தா³க்ஷிணாத்ய-ஜநோத்³தா⁴ர-நிர்விசார-த³யாந்விதாயை நம: ।
ௐ த⁴ந-மாந-மதா³ந்தா⁴தி³-மர்த்ய-நிர்வர்தந-ப்ரியாயை நம: । 55 ।

ௐ நமஜ்ஜநோத்³தா⁴ர-ஶீலாயை நம: ।
ௐ நிமஜ்ஜஜ்ஜந-பாவநாயை நம: ।
ௐ நாகா³ரிகேது-நிலயாயை நம: ।
ௐ நாநா-தீர்தா²தி⁴-தே³வதாயை நம: ।
ௐ நாரீஜந-மநோல்லாஸாயை நம: । 60 ।

ௐ நாநாரூப-ப²ல-ப்ரதா³யை நம: ।
ௐ நாராயண-க்ருʼபா-ரூபாயை நம: ।
ௐ நாத³ப்³ரஹ்ம-ஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ பராபூ⁴த-ஸமஸ்தாகா⁴யை நம: ।
ௐ பஶு-பக்ஷ்யாதி³-ஜீவநாயை நம: । 65 ।

ௐ பாபதூலாக்³நி-ஸத்³ருʼஶாயை நம: ।
ௐ பாபிஷ்ட²ஜந-பாவநாயை நம: ।
ௐ ப²ணீந்த்³ர-கீர்தித-கலாயை நம: ।
ௐ ப²லதா³ந-பராயணாயை நம: ।
ௐ ப³ஹுஜந்ம-தபோ-யோக³-ப²லஸம்ப்ராப்த-த³ர்ஶநாயை நம: । 70 ।

ௐ பா³ஹுரூப-த்³விபார்ஶ்வஸ்த²-ஸ்வமாத்ருʼக-ஜலார்தி²நாம்\
கலமக்ஷேத்ர-ஶால்யந்ந-தா³ந-நிர்ஜித-வித்தபாயை நம: ।
ௐ ப⁴க³வத்க்ருʼத-ஸந்தோஷாயை நம: ।
ௐ பா⁴ஸ்கரக்ஷேத்ர-கா³மிந்யை நம: ।
ௐ பா⁴கீ³ரதீ-ஸமாக்ரந்த-துலாமாஸ-ஜலாஶ்ரயாயை நம: ।
ௐ மஜ்ஜத்³து³ர்ஜந-ப்ராக்³ஜந்ம-து³ர்ஜயாம்ஹ: ப்ரமார்ஜந்யை நம: । 75 ।

ௐ மாக⁴-வைஶாகாதி³-மாஸ-ஸ்நாந-ஸ்மரண-ஸௌக்²யதா³யை நம: ।
ௐ யஜ்ஞ-தா³ந-தப:-கர்மகோடி-புண்ய-ப²ல-ப்ரதா³யை நம: ।
ௐ யக்ஷ-க³ந்த⁴ர்வ-ஸித்³தா⁴த்³யைரபி⁴ஷ்டுத-பத³த்³வயாயை நம: ।
ௐ ரகு⁴நாத²-பத³த்³வந்த்³வ-விராஜித-ஶிலாதலாயை நம: ।
ௐ ராமநாத²புரக்ஷேத்ர-காமதே⁴நு-ஸமாஶ்ரிதாயை நம: । 80 ।

ௐ லவோத³க-ஸ்பர்ஶமாத்ர-நிர்வண-பத³-தா³யிந்யை நம: ।
ௐ லக்ஷ்மீ-நிவாஸ-ஸத³நாயை நம: ।
ௐ லலநா-ரத்ந-ரூபிண்யை நம: ।
ௐ லகூ⁴க்ருʼத-ஸ்வர்க³-போ⁴கா³யை நம: ।
ௐ லாவண்ய-கு³ண-ஸாக³ராயை நம: । 85 ।

ௐ வஹ்நிபுஷ்கர-ஸாந்நித்³த்⁴யாயை நம: ।
ௐ வந்தி³தாகி²ல-லோகபாயை நம: ।
ௐ வ்யாக்⁴ரபாத³-க்ஷேத்ர-பராயை நம: ।
ௐ வ்யோமயாந-ஸமாவ்ருʼதாயை நம: ।
ௐ ஷட்கால-வந்த்³ய-சரணாயை நம: । 90 ।

ௐ ஷட்கர்ம-நிரத-ப்ரியாயை நம: ।
ௐ ஷடா³ஸ்ய-மாத்ருʼ-ஸம்ஸேவ்யாயை நம: ।
ௐ ஷடூ³ர்மி-ஜித-ஸோர்மிகாயை நம: ।
ௐ ஸக்ருʼத்ஸ்மரண-ஸம்ஶுத்³த⁴-தாபத்ரய-ஜநாஶ்ரிதாயை நம: ।
ௐ ஸஜ்ஜநோத்³தா⁴ர-ஸந்தா⁴நஸமர்த²-ஸ்வ-ப்ரவாஹிந்யை நம: । 95 ।

ௐ ஸரஸ்வத்யாதி³-தே³வீபி⁴ரபி⁴வந்தி³த-நிர்ஜ²ராயை நம: ।
ௐ ஸஹ்யஶைல-ஸமுத்³பூ⁴தாயை நம: ।
ௐ ஸஹ்யாஸஹ்ய-ஜந-ப்ரியாயை நம: ।
ௐ ஸங்க³மக்ஷேத்ர-ஸாமீப்யாயை நம: ।
ௐ ஸ்வவஶார்த²-சதுஷ்டயாயை நம: । 100 ।

ௐ ஸௌப⁴ரிக்ஷேத்ர-நிலயாயை நம: ।
ௐ ஸௌபா⁴க்³ய-ப²ல-தா³யிந்யை நம: ।
ௐ ஸம்ஶயாவிஷ்ட-தூ³ரஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ஸாங்கோ³பாங்க³-ப²லோத³யாயை நம: ।
ௐ ஹரி-ப்³ரஹ்மேஶ-லோகேஶ\-ஸித்³த⁴ப்³ருʼந்தா³ர-வந்தி³தாயை நம: । 105 ।

ௐ க்ஷேத்ர-தீர்தா²தி³-ஸீமாந்தாயை நம: ।
ௐ க்ஷபாநாத²-ஸுஶீதலாயை நம: ।
ௐ க்ஷமாதலாகி²லாநந்த³-க்ஷேம-ஶ்ரீ-விஜயாவஹாயை நம: । 108।
॥ இதி காவேர்யஷ்டோத்தரஶத நாமாவளி: ॥

Also Read:

108 Names of Kaveri | Kaverya Ashtottara Shatanama Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment