Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Shri Garuda | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics :

ಶ್ರೀಗರುಡಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ

ಓಂ ವೈನತೇಯಾಯ ನಮಃ । ಖಗಪತಯೇ । ಕಾಶ್ಯಪಾಯ । ಅಗ್ನಯೇ । ಮಹಾಬಲಾಯ । ತಪ್ತಕಾಂಚನವರ್ಣಾಭಾಯ । ಸುಪರ್ಣಾಯ । ಹರಿವಾಹನಾಯ । ಛನ್ದೋಮಯಾಯ । ಮಹಾತೇಜಸೇ । ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ । ಮಹಾಬಲಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾಯ । ಕುನ್ದೇನ್ದುಧವಲಾನನಾಯ । ಚಕ್ರಪಾಣಿಧರಾಯ । ಶ್ರೀಮತೇ । ನಾಗಾರಯೇ । ನಾಗಭೂಷಣಾಯ । ವಿಜ್ಞಾನದಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । ವಿದ್ಯಾನಿಧಯೇ । ಅನಾಮಯಾಯ । ಭೂತಿದಾಯ । ಭುವನತ್ರಾತ್ರೇ । ಭೂಶಯಾಯ । ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ । ಸಪ್ತಛನ್ದೋಮಯಾಯ । ಪಕ್ಷಿಣೇ । ಸುರಾಸುರಸುಪೂಜಿತಾಮ । ಗಜಭುಜೇ । ಕಚ್ಛಪಾಶಿನೇ । ದೈತ್ಯಹನ್ತ್ರೇ । ಅರುಣಾನುಜಾಯ । ಅಮೃತಾಂಶಾಯ । ಅಮೃತವಪುಷೇ । ಆನನ್ದನಿಧಯೇ । ಅವ್ಯಯಾಯ ನಿಗಮಾತ್ಮನೇ । ನಿರಾಹಾರಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಪಯಾಯ । ನಿರಪ್ಯಯಾಯ । ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ-ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಪರಾತ್ಪರತರಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ । ಶುಭಾಂಗಾಯ । ಶುಭದಾಯ । ಶೂರಾಯ । ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿಣೇ । ಬೃಇಹತ್ತನವೇ । ವಿಷಾಶಿನೇ । ವಿದಿತಾತ್ಮನೇ । ವಿದಿತಾಯ । ಜಯವರ್ಧನಾಯ । ದಾರ್ಢ್ಯಾಂಗಾಯ । ಜಗದೀಶಾಯ । ಜನಾರ್ದನಮಹಾಧ್ವಜಾಯ । ಸತಾಂ
ಸನ್ತಾಪವಿಚ್ಛೇತ್ರೇ । ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣದಾಯ । ಕಲಾತೀತಾಯ । ಕಲಾಧರಸಮಪ್ರಭಾಯ । ಸೋಮಪಾಯ । ಸುರಸಂಘೇಶಾಯ । ಯಜ್ಞಾಂಗಾಯ । ಯಜ್ಞಭೂಷಣಾಯ । ಮಹಾಜವಾಯ । ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ । ಮನ್ಮಥಪ್ರಿಯಬಾನ್ಧವಾಯ । ಶಂಖಭೃತೇ । ಚಕ್ರಧಾರಿಣೇ । ಬಾಲಾಯ । ಬಹುಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ಸುಧಾಕುಮ್ಭಧರಾಯ । ಧೀಮತೇ । ದುರಾಧರ್ಷಾಯ ।
ದುರಾರಿಘ್ನೇ । ವಜ್ರಾಂಗಾಯ । ವರದಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ । ವಾಯುವೇಗಾಯ । ವರಪ್ರದಾಯ । ವಿನತಾನನ್ದನಾಯ । ಶ್ರೀದಾಯ । ವಿಜಿತಾರಾತಿಸಂಕುಲಾಯ । ಪತದ್ವರಿಷ್ಠಾಯ । ಸರ್ವೇಶಾಯ । ಪಾಪಘ್ನೇ । ಪಾಪನಾಶನಾಯ । ಅಗ್ರಿಜಿತೇ । ಜಯಘೋಷಾಯ । ಜಗದಾಹ್ಲಾದಕಾರಕಾಯ । ವಜ್ರನಾಸಾಯ । ಸುವಕ್ತ್ರಾಯ । ಮಾರಿಘ್ನಾಯ । ಮದಭಂಜನಾಯ । ಕಾಲಜ್ಞಾಯ । ಕಮಲೇಷ್ಟಾಯ । ಕಲಿದೋಷನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ವಿದ್ಯುನ್ನಿಭಾಯ ನಮಃ । ವಿಶಾಲಾಂಗಾಯ । ವಿನತಾದಾಸ್ಯ-ಮೋಚನಾಯ । ಸ್ತೋಮಾತ್ಮನೇ । ತ್ರಯೀಮೂರ್ಧ್ನೇ । ಭೂಮ್ನೇ । ಗಾಯತ್ರಲೋಚನಾಯ । ಸಾಮಗಾನರತಾಯ । ಸ್ರಗ್ವಿಣೇ । ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಗತಯೇ । ಅಗ್ರಣ್ಯೇ ।
ಶ್ರೀಪಕ್ಷಿರಾಜಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ॥ 111 ॥

ಇತಿ ಗರುಡಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read Sri Garuda 108 Names:

108 Names of Shri Garuda | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Garuda | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top