Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Shri Garuda | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali Punjabi Lyrics:

ਸ਼੍ਰੀਗਰੁਡਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ

ॐ ਵੈਨਤੇਯਾਯ ਨਮਃ । ਖਗਪਤਯੇ । ਕਾਸ਼੍ਯਪਾਯ । ਅਗ੍ਨਯੇ । ਮਹਾਬਲਾਯ । ਤਪ੍ਤਕਾਞ੍ਚਨਵਰ੍ਣਾਭਾਯ । ਸੁਪਰ੍ਣਾਯ । ਹਰਿਵਾਹਨਾਯ ।
ਛਨ੍ਦੋਮਯਾਯ । ਮਹਾਤੇਜਸੇ । ਮਹੋਤ੍ਸਾਹਾਯ । ਮਹਾਬਲਾਯ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਣੁਭਕ੍ਤਾਯ । ਕੁਨ੍ਦੇਨ੍ਦੁਧਵਲਾਨਨਾਯ । ਚਕ੍ਰਪਾਣਿਧਰਾਯ । ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ । ਨਾਗਾਰਯੇ । ਨਾਗਭੂਸ਼ਣਾਯ । ਵਿਜ੍ਞਾਨਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ॐ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ । ਵਿਦ੍ਯਾਨਿਧਯੇ । ਅਨਾਮਯਾਯ । ਭੂਤਿਦਾਯ । ਭੁਵਨਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਭੂਸ਼ਯਾਯ । ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾਯ । ਸਪ੍ਤਛਨ੍ਦੋਮਯਾਯ । ਪਕ੍ਸ਼ਿਣੇ । ਸੁਰਾਸੁਰਸੁਪੂਜਿਤਾਮ । ਗਜਭੁਜੇ । ਕਚ੍ਛਪਾਸ਼ਿਨੇ । ਦੈਤ੍ਯਹਨ੍ਤ੍ਰੇ । ਅਰੁਣਾਨੁਜਾਯ । ਅਮਤਾਂਸ਼ਾਯ । ਅਮਤਵਪੁਸ਼ੇ । ਆਨਨ੍ਦਨਿਧਯੇ । ਅਵ੍ਯਯਾਯ ਨਿਗਮਾਤ੍ਮਨੇ । ਨਿਰਾਹਾਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ॐ ਨਿਸ੍ਤ੍ਰੈਗੁਪਯਾਯ । ਨਿਰਪ੍ਯਯਾਯ । ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾਯ । ਪਰਸ੍ਮੈ-ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ । ਪਰਾਤ੍ਪਰਤਰਾਯ । ਪਰਸ੍ਮੈ । ਸ਼ੁਭਾਙ੍ਗਾਯ । ਸ਼ੁਭਦਾਯ । ਸ਼ੂਰਾਯ । ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਰੂਪਿਣੇ । ਬਇਹਤ੍ਤਨਵੇ । ਵਿਸ਼ਾਸ਼ਿਨੇ । ਵਿਦਿਤਾਤ੍ਮਨੇ । ਵਿਦਿਤਾਯ । ਜਯਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਦਾਰ੍ਢ੍ਯਾਙ੍ਗਾਯ । ਜਗਦੀਸ਼ਾਯ । ਜਨਾਰ੍ਦਨਮਹਾਧ੍ਵਜਾਯ । ਸਤਾਂ ਸਨ੍ਤਾਪਵਿਚ੍ਛੇਤ੍ਰੇ । ਜਰਾਮਰਣਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ॐ ਕਲ੍ਯਾਣਦਾਯ । ਕਲਾਤੀਤਾਯ । ਕਲਾਧਰਸਮਪ੍ਰਭਾਯ । ਸੋਮਪਾਯ । ਸੁਰਸਙ੍ਘੇਸ਼ਾਯ । ਯਜ੍ਞਾਙ੍ਗਾਯ । ਯਜ੍ਞਭੂਸ਼ਣਾਯ । ਮਹਾਜਵਾਯ ।
ਜਿਤਾਮਿਤ੍ਰਾਯ । ਮਨ੍ਮਥਪ੍ਰਿਯਬਾਨ੍ਧਵਾਯ । ਸ਼ਙ੍ਖਭਤੇ । ਚਕ੍ਰਧਾਰਿਣੇ । ਬਾਲਾਯ । ਬਹੁਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ । ਸੁਧਾਕੁਮ੍ਭਧਰਾਯ । ਧੀਮਤੇ । ਦੁਰਾਧਰ੍ਸ਼ਾਯ ।
ਦੁਰਾਰਿਘ੍ਨੇ । ਵਜ੍ਰਾਙ੍ਗਾਯ । ਵਰਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ॐ ਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਵਾਯੁਵੇਗਾਯ । ਵਰਪ੍ਰਦਾਯ । ਵਿਨਤਾਨਨ੍ਦਨਾਯ । ਸ਼੍ਰੀਦਾਯ । ਵਿਜਿਤਾਰਾਤਿਸਙ੍ਕੁਲਾਯ । ਪਤਦ੍ਵਰਿਸ਼੍ਠਾਯ । ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਯ । ਪਾਪਘ੍ਨੇ । ਪਾਪਨਾਸ਼ਨਾਯ । ਅਗ੍ਰਿਜਿਤੇ । ਜਯਘੋਸ਼ਾਯ । ਜਗਦਾਹ੍ਲਾਦਕਾਰਕਾਯ । ਵਜ੍ਰਨਾਸਾਯ । ਸੁਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯ । ਮਾਰਿਘ੍ਨਾਯ । ਮਦਭਞ੍ਜਨਾਯ । ਕਾਲਜ੍ਞਾਯ । ਕਮਲੇਸ਼੍ਟਾਯ । ਕਲਿਦੋਸ਼ਨਿਵਾਰਣਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ॐ ਵਿਦ੍ਯੁਨ੍ਨਿਭਾਯ ਨਮਃ । ਵਿਸ਼ਾਲਾਙ੍ਗਾਯ । ਵਿਨਤਾਦਾਸ੍ਯ-ਮੋਚਨਾਯ । ਸ੍ਤੋਮਾਤ੍ਮਨੇ । ਤ੍ਰਯੀਮੂਰ੍ਧ੍ਨੇ । ਭੂਮ੍ਨੇ । ਗਾਯਤ੍ਰਲੋਚਨਾਯ ।
ਸਾਮਗਾਨਰਤਾਯ । ਸ੍ਰਗ੍ਵਿਣੇ । ਸ੍ਵਚ੍ਛਨ੍ਦਗਤਯੇ । ਅਗ੍ਰਣ੍ਯੇ । ਸ਼੍ਰੀਪਕ੍ਸ਼ਿਰਾਜਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਇਤਿ ਗਰੁਡਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read Sri Garuda 108 Names:

108 Names of Shri Garuda | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Garuda | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top