Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Guruvayupureshvara | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Shri Guruvayupureshvara English Lyrics:

sriguruvayupuresvarastottarasatanamavalih
॥ srih ॥

dhyanam –
ksirambhodhisthakalpadrumavanavilasadratnayuṅmantapantah
saṅkham cakram prasunam kusumasaracayam ceksukodandapasau ।
hastagrairdharayantam srnimapi ca gadam bhurama”liṅgitam tam
dhyayetsindurakantim vidhimukhavibudhairidyamanam mukundam ॥

atha namavalih ।
Om srim hrim klim mahavaikunthanathakhyaya namah Om ।
Om srim hrim klim mahanarayanabhidhaya namah Om ।
Om srim hrim klim tarasrisaktikandarpacaturbijakasobhitaya namah Om ।
Om srim hrim klim gopalasundarirupaya namah Om ।
Om srim hrim klim srividyamantravigrahaya namah Om ।
Om srim hrim klim ramabijasamarambhaya namah Om ।
Om srim hrim klim hrllekhasamalaṅkrtaya namah Om ।
Om srim hrim klim marabijasamayuktaya namah Om ।
Om srim hrim klim vanibijasamanvitaya namah Om ।
Om srim hrim klim parabijasamaradhyaya namah Om । 10 ।

Om srim hrim klim minaketanabijakaya namah Om ।
Om srim hrim klim tarasaktiramayuktaya namah Om ।
Om srim hrim klim krsnayapadapujitaya namah Om ।
Om srim hrim klim kadividyadyakutadhyaya namah Om ।
Om srim hrim klim govindayapadapriyaya namah Om ।
Om srim hrim klim kamarajakhyakutesaya namah Om ।
Om srim hrim klim gopijanasubhasitaya namah Om ।
Om srim hrim klim vallabhayapadapritaya namah Om ।
Om srim hrim klim saktikutavijrmbhitaya namah Om ।
Om srim hrim klim vahnijayasamayuktaya namah Om । 20 ।

Om srim hrim klim paravaṅmadanapriyaya namah Om ।
Om srim hrim klim mayaramasusampurnaya namah Om ।
Om srim hrim klim mantrarajakalebaraya namah Om ।
Om srim hrim klim dvadasavrticakresaya namah Om ।
Om srim hrim klim yantrarajasarirakaya namah Om ।
Om srim hrim klim pindagopalabijadhyaya namah Om ।
Om srim hrim klim sarvamohanacakragaya namah Om ।
Om srim hrim klim sadaksarimantrarupaya namah Om ।
Om srim hrim klim mantratmarasakonagaya namah Om ।
Om srim hrim klim pañcaṅgakamanupritaya namah Om । 30 ।

Om srim hrim klim sandhicakrasamarcitaya namah Om ।
Om srim hrim klim astaksarimantrarupaya namah Om ।
Om srim hrim klim mahisyastakasevitaya namah Om ।
Om srim hrim klim sodasaksarimantratmane namah Om ।
Om srim hrim klim kalanidhikalarcitaya namah Om ।
Om srim hrim klim astadasaksarirupaya namah Om ।
Om srim hrim klim astadasadalapujitaya namah Om ।
Om srim hrim klim caturvimsativarnatmagayatrimanusevitaya namah Om ।
Om srim hrim klim caturvisatinamatmasaktivrndanisevitaya namah Om ।
Om srim hrim klim kliṅkarabijamadhyasthaya namah Om । 40 ।

Om srim hrim klim kamavithiprapujitaya namah Om ।
Om srim hrim klim dvatrimsadaksararudhaya namah Om ।
Om srim hrim klim dvatrimsadbhaktasevitaya namah Om ।
Om srim hrim klim pindagopalamadhyasthaya namah Om ।
Om srim hrim klim pindagopalavithigaya namah Om ।
Om srim hrim klim varnamalasvarupadhyaya namah Om ।
Om srim hrim klim matrkavithimadhyagaya namah Om ।
Om srim hrim klim pasaṅkusadvibijasthaya namah Om ।
Om srim hrim klim saktipasasvarupakaya namah Om ।
Om srim hrim klim pasaṅkusiyacakresaya namah Om । 50 ।

Om srim hrim klim devendradiprapujitaya namah Om ।
Om srim hrim klim bhurjapatradau likhitaya kramaradhitavaibhavaya namah Om ।
Om srim hrim klim urdhvarekhasamayuktaya namah Om ।
Om srim hrim klim nimnarekhapratisthitaya namah Om ।
Om srim hrim klim sampurnamerurupena pujitayakhilapradaya namah Om ।
Om srim hrim klim mantratmavarnamalabhih samyaksobhitacakraraje namah Om ।
Om srim hrim klim sricakrabindumadhyasthayantrasamratsvarupakaya namah Om ।
Om srim hrim klim kamadharmarthaphaladaya namah Om ।
Om srim hrim klim satrudasyunivarakaya namah Om ।
Om srim hrim klim kirtikantidhanarogyaraksasrivijayapradaya namah Om । 60 ।

Om srim hrim klim putrapautrapradaya namah Om ।
Om srim hrim klim sarvabhutavetalanasanaya namah Om ।
Om srim hrim klim kasapasmarakusthadisarvarogavinasakaya namah Om ।
Om srim hrim klim tvagadidhatusambaddhasarvamayacikitsakaya namah Om ।
Om srim hrim klim dakinyadisvarupena saptadhatusu nisthitaya namah Om ।
Om srim hrim klim smrtimatrenastalaksmivisrananavisaradaya namah Om ।
Om srim hrim klim srutimaulisamaradhyamahapadukalebaraya namah Om ।
Om srim hrim klim mahapadavanimadhyaramadisodasidvikaya namah Om ।
Om srim hrim klim ramadisodasiyuktarajagopadvayanvitaya namah Om ।
Om srim hrim klim srirajagopamadhyasthamahanarayanadvikaya namah Om । 70 ।

Om srim hrim klim narayanadvayalidhamahanrmsiharupakaya namah Om ।
Om srim hrim klim laghurupamahapadave namah Om ।
Om srim hrim klim mahamahasupadukaya namah Om ।
Om srim hrim klim mahapadavanidhyanasarvasiddhivilasakaya namah Om ।
Om srim hrim klim mahapadavaninyasasatadhikakalastakaya namah Om ।
Om srim hrim klim paramanandalaharisamarabdhakalanvitaya namah Om ।
Om srim hrim klim satadhikakalantodyacchrimaccaranavaibhavaya namah Om ।
Om srim hrim klim sira-adibrahmarandhrasthananyastakalavalaye namah Om ।
Om srim hrim klim indranilasamacchayaya namah Om ।
Om srim hrim klim suryaspardhikiritakaya namah Om । 80 ।

Om srim hrim klim astamicandravibhrajadalikasthalasobhitaya namah Om ।
Om srim hrim klim kasturitilakodbhasine namah Om ।
Om srim hrim klim karunyakulanetrakaya namah Om ।
Om srim hrim klim mandahasamanoharine namah Om ।
Om srim hrim klim navacampakanasikaya namah Om ।
Om srim hrim klim makarakundaladvandvasamsobhitakapolakaya namah Om ।
Om srim hrim klim srivatsaṅkitavaksahsriye namah Om ।
Om srim hrim klim vanamalavirajitaya namah Om ।
Om srim hrim klim daksinorahpradesasthaparahaṅkrtirajitaya namah Om ।
Om srim hrim klim akasavatkrasisthasrimadhyavallivirajitaya namah Om । 90 ।

Om srim hrim klim saṅkacakragadapadmasamrajitacaturbhujaya namah Om ।
Om srim hrim klim keyuraṅgadabhusadhyaya namah Om ।
Om srim hrim klim kaṅkanalimanoharaya namah Om ।
Om srim hrim klim navaratnaprabhapuñjacchuritaṅgulibhusanaya namah Om ।
Om srim hrim klim gulphavadhikasamsobhipitacelaprabhanvitaya namah Om ।
Om srim hrim klim kiṅkininadasamrajatkañcibhusanasobhitaya namah Om ।
Om srim hrim klim visvaksobhakarasrikamasrnorudvayanvitaya namah Om ।
Om srim hrim klim indranilasmanispannasamputakrtijanukaya namah Om ।
Om srim hrim klim smaratunabhalaksmikajaṅghadvayavirajitaya namah Om ।
Om srim hrim klim mamsalagulphalaksmikaya namah Om । 100 ।

Om srim hrim klim mahasaubhagyasamyutaya namah Om ।
Om srim hrim klim hrimṅkaratattvasambodhinupuradvayarajitaya namah Om ।
Om srim hrim klim adikurmavatarasrijayisnuprapadanvitaya namah Om ।
Om srim hrim klim namajjanatamovrndavidhvamsakapadadvayaya namah Om ।
Om srim hrim klim nakhajyotsnalisaisiryaparavidyaprakasakaya namah Om ।
Om srim hrim klim raktasuklaprabhamisrapadukadvayavaibhavaya namah Om ।
Om srim hrim klim dayagunamahavardhaye namah Om ।
Om srim hrim klim guruvayupuresvaraya namah Om । 108 ।

॥ subham ॥

iti sriguruvayupuresvarastottarasatanamavali samapta ।

Also Read Shri Guruvayupureshvara 108 Names:

108 Names of Shri Guruvayupureshvara | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Guruvayupureshvara | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top