Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Guruvayupureshvara | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Shri Guruvayupureshvara Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀಗುರುವಾಯುಪುರೇಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
॥ ಶ್ರೀಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಕ್ಷೀರಾಮ್ಭೋಧಿಸ್ಥಕಲ್ಪದ್ರುಮವನವಿಲಸದ್ರತ್ನಯುಙ್ಮಂಟಪಾನ್ತಃ
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಪ್ರಸೂನಂ ಕುಸುಮಶರಚಯಂ ಚೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಪಾಶೌ ।
ಹಸ್ತಾಗ್ರೈರ್ಧಾರಯನ್ತಂ ಸೃಣಿಮಪಿ ಚ ಗದಾಂ ಭೂರಮಾಽಽಲಿಂಗಿತಂ ತಂ
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸಿನ್ದೂರಕಾನ್ತಿಂ ವಿಧಿಮುಖವಿಬುಧೈರೀಡ್ಯಮಾನಂ ಮುಕುನ್ದಮ್ ॥

ಅಥ ನಾಮಾವಲಿಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾವೈಕುಂಠನಾಥಾಖ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾನಾರಾಯಣಾಭಿಧಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ತಾರಶ್ರೀಶಕ್ತಿಕನ್ದರ್ಪಚತುರ್ಬೀಜಕಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗೋಪಾಲಸುನ್ದರೀರೂಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮನ್ತ್ರವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ರಮಾಬೀಜಸಮಾರಮ್ಭಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹೃಲ್ಲೇಖಾಸಮಲಂಕೃತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಾರಬೀಜಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ವಾಣೀಬೀಜಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪರಾಬೀಜಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ । 10 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮೀನಕೇತನಬೀಜಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ತಾರಶಕ್ತಿರಮಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯಪದಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾದಿವಿದ್ಯಾದ್ಯಕೂಟಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗೋವಿನ್ದಾಯಪದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾಮರಾಜಾಖ್ಯಕೂಟೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗೋಪೀಜನಸುಭಾಷಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ವಲ್ಲಭಾಯಪದಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಕೂಟವಿಜೃಮ್ಭಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ವಹ್ನಿಜಾಯಾಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ಓಂ । 20 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪರಾವಾಙ್ಮದನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಾಯಾರಮಾಸುಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮನ್ತ್ರರಾಜಕಲೇಬರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ದ್ವಾದಶಾವೃತಿಚಕ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಯನ್ತ್ರರಾಜಶರೀರಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪಿಂಡಗೋಪಾಲಬೀಜಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸರ್ವಮೋಹನಚಕ್ರಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಷಡಕ್ಷರೀಮನ್ತ್ರರೂಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮರಸಕೋಣಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪಂಚಾಂಗಕಮನುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ಓಂ । 30 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸನ್ಧಿಚಕ್ರಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರೀಮನ್ತ್ರರೂಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಿಷ್ಯಷ್ಟಕಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀಮನ್ತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಲಾನಿಧಿಕಲಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಷ್ಟಾದಶಾಕ್ಷರೀರೂಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಷ್ಟಾದಶದಲಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿವರ್ಣಾತ್ಮಗಾಯತ್ರೀಮನುಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚತುರ್ವಿಶತಿನಾಮಾತ್ಮಶಕ್ತಿವೃನ್ದನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರಬೀಜಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ಓಂ । 40 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾಮವೀಥೀಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದಕ್ಷರಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ಭಕ್ತಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪಿಂಡಗೋಪಾಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪಿಂಡಗೋಪಾಲವೀಥಿಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ವರ್ಣಮಾಲಾಸ್ವರೂಪಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಾತೃಕಾವೀಥಿಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪಾಶಾಂಕುಶದ್ವಿಬೀಜಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಪಾಶಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪಾಶಾಂಕುಶೀಯಚಕ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ । 50 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ದೇವೇನ್ದ್ರಾದಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಭೂರ್ಜಪತ್ರಾದೌ ಲಿಖಿತಾಯ ಕ್ರಮಾರಾಧಿತವೈಭವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಊರ್ಧ್ವರೇಖಾಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಿಮ್ನರೇಖಾಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮೇರುರೂಪೇಣ ಪೂಜಿತಾಯಾಖಿಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮವರ್ಣಮಾಲಾಭಿಃ ಸಮ್ಯಕ್ಶೋಭಿತಚಕ್ರರಾಜೇ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಬಿನ್ದುಮಧ್ಯಸ್ಥಯನ್ತ್ರಸಂರಾಟ್ಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾಮಧರ್ಮಾರ್ಥಫಲದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶತ್ರುದಸ್ಯುನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೀರ್ತಿಕಾನ್ತಿಧನಾರೋಗ್ಯರಕ್ಷಾಶ್ರೀವಿಜಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ಓಂ । 60 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸರ್ವಭೂತವೇತಾಲನಾಶನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾಸಾಪಸ್ಮಾರಕುಷ್ಠಾದಿಸರ್ವರೋಗವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ತ್ವಗಾದಿಧಾತುಸಮ್ಬದ್ಧಸರ್ವಾಮಯಚಿಕಿತ್ಸಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಡಾಕಿನ್ಯಾದಿಸ್ವರೂಪೇಣ ಸಪ್ತಧಾತುಷು ನಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರೇಣಾಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಶ್ರಾಣನವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರುತಿಮೌಲಿಸಮಾರಾಧ್ಯಮಹಾಪಾದುಕಲೇಬರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಪದಾವನೀಮಧ್ಯರಮಾದಿಷೋಡಶೀದ್ವಿಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ರಮಾದಿಷೋಡಶೀಯುಕ್ತರಾಜಗೋಪದ್ವಯಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀರಾಜಗೋಪಮಧ್ಯಸ್ಥಮಹಾನಾರಾಯಣದ್ವಿಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ । 70 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಾರಾಯಣದ್ವಯಾಲೀಢಮಹಾನೃಂಸಿಹರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಲಘುರೂಪಮಹಾಪಾದವೇ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಮಹಾಸುಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಪದಾವನೀಧ್ಯಾನಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಿಲಾಸಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಪದಾವನೀನ್ಯಾಸಶತಾಧಿಕಕಲಾಷ್ಟಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪರಮಾನನ್ದಲಹರೀಸಮಾರಬ್ಧಕಲಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶತಾಧಿಕಕಲಾನ್ತೋದ್ಯಚ್ಛ್ರೀಮಚ್ಚರಣವೈಭವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಿರ-ಆದಿಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರಸ್ಥಾನನ್ಯಸ್ತಕಲಾವಲಯೇ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಇನ್ದ್ರನೀಲಸಮಚ್ಛಾಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೂರ್ಯಸ್ಪರ್ಧಿಕಿರೀಟಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ । 80 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಷ್ಟಮೀಚನ್ದ್ರವಿಭ್ರಾಜದಲಿಕಸ್ಥಲಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋದ್ಭಾಸಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾರುಣ್ಯಾಕುಲನೇತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮನ್ದಹಾಸಮನೋಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನವಚಮ್ಪಕನಾಸಿಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಕರಕುಂಡಲದ್ವನ್ದ್ವಸಂಶೋಭಿತಕಪೋಲಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತವಕ್ಷಃಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ವನಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ದಕ್ಷಿಣೋರಃಪ್ರದೇಶಸ್ಥಪರಾಹಂಕೃತಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಆಕಾಶವತ್ಕ್ರಶಿಷ್ಠಶ್ರೀಮಧ್ಯವಲ್ಲೀವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ । 90 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಂಕಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮಸಂರಾಜಿತಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೇಯೂರಾಂಗದಭೂಷಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಂಕಣಾಲಿಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನವರತ್ನಪ್ರಭಾಪುಂಜಚ್ಛುರಿತಾಂಗುಲಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗುಲ್ಫಾವಧಿಕಸಂಶೋಭಿಪೀತಚೇಲಪ್ರಭಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಿಂಕಿಣೀನಾದಸಂರಾಜತ್ಕಾಂಚೀಭೂಷಣಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ವಿಶ್ವಕ್ಷೋಭಕರಶ್ರೀಕಮಸೃಣೋರುದ್ವಯಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಇನ್ದ್ರನೀಲಾಶ್ಮನಿಷ್ಪನ್ನಸಮ್ಪುಟಾಕೃತಿಜಾನುಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸ್ಮರತೂಣಾಭಲಕ್ಷ್ಮೀಕಜಂಘಾದ್ವಯವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಾಂಸಲಗುಲ್ಫಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ । 100 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂಂಕಾರತತ್ತ್ವಸಮ್ಬೋಧಿನೂಪುರದ್ವಯರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಆದಿಕೂರ್ಮಾವತಾರಶ್ರೀಜಯಿಷ್ಣುಪ್ರಪದಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಜ್ಜನತಮೋವೃನ್ದವಿಧ್ವಂಸಕಪದದ್ವಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಖಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಲಿಶೈಶಿರ್ಯಪರವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ರಕ್ತಶುಕ್ಲಪ್ರಭಾಮಿಶ್ರಪಾದುಕಾದ್ವಯವೈಭವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ದಯಾಗುಣಮಹಾವಾರ್ಧಯೇ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗುರುವಾಯುಪುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಓಂ । 108 ।

॥ ಶುಭಮ್ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಗುರುವಾಯುಪುರೇಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read Shri Guruvayupureshvara 108 Names:

108 Names of Shri Guruvayupureshvara | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Guruvayupureshvara | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top