Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Shri Guruvayupureshvara | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Shri Guruvayupureshvara Hindi Lyrics:

श्रीगुरुवायुपुरेश्वराष्टोत्तरशतनामावलिः
॥ श्रीः ॥

ध्यानम् –
क्षीराम्भोधिस्थकल्पद्रुमवनविलसद्रत्नयुङ्मण्टपान्तः
शङ्खं चक्रं प्रसूनं कुसुमशरचयं चेक्षुकोदण्डपाशौ ।
हस्ताग्रैर्धारयन्तं सृणिमपि च गदां भूरमाऽऽलिङ्गितं तं
ध्यायेत्सिन्दूरकान्तिं विधिमुखविबुधैरीड्यमानं मुकुन्दम् ॥

अथ नामावलिः ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महावैकुण्ठनाथाख्याय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महानारायणाभिधाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं तारश्रीशक्तिकन्दर्पचतुर्बीजकशोभिताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गोपालसुन्दरीरूपाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीविद्यामन्त्रविग्रहाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं रमाबीजसमारम्भाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं हृल्लेखासमलङ्कृताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मारबीजसमायुक्ताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं वाणीबीजसमन्विताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं पराबीजसमाराध्याय नमः ॐ । १० ।

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मीनकेतनबीजकाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं तारशक्तिरमायुक्ताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णायपदपूजिताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कादिविद्याद्यकूटाढ्याय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गोविन्दायपदप्रियाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कामराजाख्यकूटेशाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गोपीजनसुभाषिताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं वल्लभायपदप्रीताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं शक्तिकूटविजृम्भिताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं वह्निजायासमायुक्ताय नमः ॐ । २० ।

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं परावाङ्मदनप्रियाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मायारमासुसम्पूर्णाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मन्त्रराजकलेबराय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं द्वादशावृतिचक्रेशाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं यन्त्रराजशरीरकाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं पिण्डगोपालबीजाढ्याय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सर्वमोहनचक्रगाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं षडक्षरीमन्त्ररूपाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मन्त्रात्मरसकोणगाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं पञ्चाङ्गकमनुप्रीताय नमः ॐ । ३० ।

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सन्धिचक्रसमर्चिताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अष्टाक्षरीमन्त्ररूपाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महिष्यष्टकसेविताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं षोडशाक्षरीमन्त्रात्मने नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कलानिधिकलार्चिताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अष्टादशाक्षरीरूपाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अष्टादशदलपूजिताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं चतुर्विंशतिवर्णात्मगायत्रीमनुसेविताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं चतुर्विशतिनामात्मशक्तिवृन्दनिषेविताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं क्लीङ्कारबीजमध्यस्थाय नमः ॐ । ४० ।

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कामवीथीप्रपूजिताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं द्वात्रिंशदक्षरारूढाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं द्वात्रिंशद्भक्तसेविताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं पिण्डगोपालमध्यस्थाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं पिण्डगोपालवीथिगाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं वर्णमालास्वरूपाढ्याय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मातृकावीथिमध्यगाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं पाशाङ्कुशद्विबीजस्थाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं शक्तिपाशस्वरूपकाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं पाशाङ्कुशीयचक्रेशाय नमः ॐ । ५० ।

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं देवेन्द्रादिप्रपूजिताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं भूर्जपत्रादौ लिखिताय क्रमाराधितवैभवाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऊर्ध्वरेखासमायुक्ताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं निम्नरेखाप्रतिष्ठिताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सम्पूर्णमेरुरूपेण पूजितायाखिलप्रदाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मन्त्रात्मवर्णमालाभिः सम्यक्शोभितचक्रराजे नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीचक्रबिन्दुमध्यस्थयन्त्रसंराट्स्वरूपकाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कामधर्मार्थफलदाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं शत्रुदस्युनिवारकाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कीर्तिकान्तिधनारोग्यरक्षाश्रीविजयप्रदाय नमः ॐ । ६० ।

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं पुत्रपौत्रप्रदाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सर्वभूतवेतालनाशनाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कासापस्मारकुष्ठादिसर्वरोगविनाशकाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्वगादिधातुसम्बद्धसर्वामयचिकित्सकाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं डाकिन्यादिस्वरूपेण सप्तधातुषु निष्ठिताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं स्मृतिमात्रेणाष्टलक्ष्मीविश्राणनविशारदाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रुतिमौलिसमाराध्यमहापादुकलेबराय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महापदावनीमध्यरमादिषोडशीद्विकाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं रमादिषोडशीयुक्तराजगोपद्वयान्विताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीराजगोपमध्यस्थमहानारायणद्विकाय नमः ॐ । ७० ।

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं नारायणद्वयालीढमहानृंसिहरूपकाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं लघुरूपमहापादवे नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महामहासुपादुकाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महापदावनीध्यानसर्वसिद्धिविलासकाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महापदावनीन्यासशताधिककलाष्टकाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं परमानन्दलहरीसमारब्धकलान्विताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं शताधिककलान्तोद्यच्छ्रीमच्चरणवैभवाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं शिर-आदिब्रह्मरन्ध्रस्थानन्यस्तकलावलये नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं इन्द्रनीलसमच्छायाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सूर्यस्पर्धिकिरीटकाय नमः ॐ । ८० ।

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अष्टमीचन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कस्तूरीतिलकोद्भासिने नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कारुण्याकुलनेत्रकाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मन्दहासमनोहारिणे नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं नवचम्पकनासिकाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मकरकुण्डलद्वन्द्वसंशोभितकपोलकाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीवत्साङ्कितवक्षःश्रिये नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं वनमालाविराजिताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं दक्षिणोरःप्रदेशस्थपराहङ्कृतिराजिताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं आकाशवत्क्रशिष्ठश्रीमध्यवल्लीविराजिताय नमः ॐ । ९० ।

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं शङ्कचक्रगदापद्मसंराजितचतुर्भुजाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं केयूराङ्गदभूषाढ्याय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कङ्कणालिमनोहराय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं नवरत्नप्रभापुञ्जच्छुरिताङ्गुलिभूषणाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गुल्फावधिकसंशोभिपीतचेलप्रभान्विताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं किङ्किणीनादसंराजत्काञ्चीभूषणशोभिताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं विश्वक्षोभकरश्रीकमसृणोरुद्वयान्विताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं इन्द्रनीलाश्मनिष्पन्नसम्पुटाकृतिजानुकाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं स्मरतूणाभलक्ष्मीकजङ्घाद्वयविराजिताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मांसलगुल्फलक्ष्मीकाय नमः ॐ । १०० ।

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महासौभाग्यसंयुताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ह्रींङ्कारतत्त्वसम्बोधिनूपुरद्वयराजिताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं आदिकूर्मावतारश्रीजयिष्णुप्रपदान्विताय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं नमज्जनतमोवृन्दविध्वंसकपदद्वयाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं नखज्योत्स्नालिशैशिर्यपरविद्याप्रकाशकाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं रक्तशुक्लप्रभामिश्रपादुकाद्वयवैभवाय नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं दयागुणमहावार्धये नमः ॐ ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गुरुवायुपुरेश्वराय नमः ॐ । १०८ ।

॥ शुभम् ॥

इति श्रीगुरुवायुपुरेश्वराष्टोत्तरशतनामावली समाप्ता ।

Also Read Shri Guruvayupureshvara 108 Names:

108 Names of Shri Guruvayupureshvara | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Guruvayupureshvara | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top