Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Rama 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Rama 4 Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

॥ sriramastottaranamavali 4 ॥
Om sriramaya namah ।
Om ramabhadraya namah ।
Om ramacandraya namah ।
Om sasvataya namah ।
Om rajivalocanaya namah ।
Om srimate namah ।
Om rajendraya namah ।
Om raghupumgavaya namah ।
Om janakivallabhaya namah ।
Om jaitraya namah । 10 ।

Om jitamitraya namah ।
Om janardanaya namah ।
Om visvamitrapriyaya namah ।
Om dantaya namah ।
Om saranatrana tatparaya namah ।
Om valipramathanaya namah ।
Om vagmine namah ।
Om satyavace namah ।
Om satyavikramaya namah ।
Om satyavrataya namah । 20 ।

Om vratadharaya namah ।
Om sadahanumadasritaya namah ।
Om kausaleyaya namah ।
Om kharadhvamsine namah ।
Om viradhavadhapanditaya namah ।
Om vibhisana paritratre namah ।
Om harakodanda kha~danaya namah ।
Om saptatala prabhettre namah ।
Om dasagriva siroharaya namah ।
Om jamadgnya mahadarpadalanaya namah । 30 ।

Om tatakantakaya namah ।
Om vedantasaraya namah ।
Om vedatmane namah ।
Om bhavarogasya bhesajaya namah ।
Om dusana trisiro hantre namah ।
Om trimurtaye namah ।
Om trigunatmakaya namah ।
Om trivikramaya namah ।
Om trilokatmane namah ।
Om punyacaritrakirtanaya namah । 40 ।

Om trilokaraksakaya namah ।
Om dhanvine namah ।
Om dandakaranya punyakṛte namah ।
Om ahalya sapa samanaya namah ।
Om pitṛ bhaktaya namah ।
Om varapradaya namah ।
Om jitendriyaya namah ।
Om jitakrodhaya namah ।
Om jitamitraya namah ।
Om jagadgurave namah । 50 ।

Om ṛksa vanara samghatine namah ।
Om citrakuta samasrayaya namah ।
Om jayanta trana varadaya namah ।
Om sumitraputra sevitaya namah ।
Om sarvadevadi devaya namah ।
Om mṛtavanar jivitaya namah ।
Om mayamaricahantre namah ।
Om mahadevaya namah ।
Om mahabhujaya namah ।
Om sarvadevastutaya namah । 60 ।

Om saumyaya namah ।
Om brahmanyaya namah ।
Om munisamstutaya namah ।
Om maha yogine namah ।
Om mahodaraya namah ।
Om sugrivepsita rajyadaya namah ।
Om sarvapunyadhika phalaya namah ।
Om smṛta sarvagha nasanaya namah ।
Om adipurusaya namah ।
Om paramapurusaya namah । 70 ।

Om mahapurusaya namah ।
Om punyodayaya namah ।
Om dayasaraya namah ।
Om puranapurusottamaya namah ।
Om smitavaktraya namah ।
Om mitabhasine namah ।
Om purvabhasine namah ।
Om raghavaya namah ।
Om anantaguna gambhiraya namah ।
Om dhiroddattagunottamaya namah । 80 ।

Om mayamanusa caritraya namah ।
Om mahadevadipujitaya namah ।
Om setukṛte namah ।
Om jitavarasaye namah ।
Om sarvatirthamayaya namah ।
Om haraye namah ।
Om syamamgaya namah ।
Om sundaraya namah ।
Om suraya namah ।
Om pitavasase namah । 90 ।

Om dhanurdharaya namah ।
Om sarvayajñadhipaya namah ।
Om yajvane namah ।
Om jaramaranavarjitaya namah ।
Om vibhisana pratisthatre namah ।
Om sarvavagunavarjitaya namah ।
Om paramatmane namah ।
Om parasmai brahmane namah ।
Om saccidananda vigrihaya namah ।
Om parasmai jyotise namah । 100 ।

Om parasmai dhamne namah ।
Om parakasaya namah ।
Om paratparaya namah ।
Om paresaya namah ।
Om paragaya namah ।
Om paraya namah ।
Om sarvadevatmakaya parasmai namah । 108 ।
॥ iti ramastottarasata namavalih ॥

Also Read 108 Names of Sree Rama 4:

108 Names of Shri Rama 4 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Rama 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top