Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Rama 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Rama 4 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರನಾಮಾವಲೀ 4 ॥
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಘುಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೈತ್ರಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣತ್ರಾಣ ತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಲಿಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ವ್ರತಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಹನುಮದಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಸಲೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖರಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಧವಧಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭೀಷಣ ಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಕೋದಂಡ ಖँಡನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತತಾಲ ಪ್ರಭೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶಗ್ರೀವ ಶಿರೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಮದ್ಗ್ನ್ಯ ಮಹಾದರ್ಪದಲನಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ತಾಟಕಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಸಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವರೋಗಸ್ಯ ಭೇಷಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂಷಣ ತ್ರಿಶಿರೋ ಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಚಾರಿತ್ರಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಪುಣ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಲ್ಯಾ ಶಾಪ ಶಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿತೃ ಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಋಕ್ಷ ವಾನರ ಸಂಘಾತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯನ್ತ ತ್ರಾಣ ವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮಿತ್ರಾಪುತ್ರ ಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾದಿ ದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತವಾನರ್ ಜೀವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಮಾರೀಚಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಿಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವೇಪ್ಸಿತ ರಾಜ್ಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಾಧಿಕ ಫಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮೃತ ಸರ್ವಾಘ ನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಪುರುಷಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಮಹಾಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಸಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ವಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಘವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಗುಣ ಗಮ್ಭೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರೋದ್ದಾತ್ತಗುಣೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಮಾಯಾಮಾನುಷ ಚರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೇತುಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತವಾರಾಶಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತವಾಸಸೇ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ವನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭೀಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾವಗುಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದ ವಿಗ್ರಿಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಾಯ ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ । 108 ।
॥ ಇತಿ ರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ನಾಮಾವಲಿಃ ॥

Also Read 108 Names of Sree Rama 4:

108 Names of Shri Rama 4 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Rama 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top