Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shatinamavali / 108 Names of Sri Dhanvantari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

108 Names of Sri Dhanvantari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

99 Views

Shri Dhanvantari Ashtottarashata Namavali Lyrics in Malayalam:

ശ്രീധന്വന്തര്യഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ

ഓം ധന്വന്തരയേ നമഃ । സുധാപൂര്‍ണകലശാഢ്യകരായ । ഹരയേ ।
ജരാമൃതിത്രസ്തദേവപ്രാര്‍ഥനാസാധകായ । പ്രഭവേ । നിര്‍വികല്‍പായ ।
നിസ്സമാനായ । മന്ദസ്മിതമുഖാംബുജായ । ആഞ്ജനേയപ്രാപിതാദ്രയേ ।
പാര്‍ശ്വസ്ഥവിനതാസുതായ । നിമഗ്നമന്ദരധരായ । കൂര്‍മരൂപിണേ ।
ബൃഹത്തനവേ । നീലകുഞ്ചിതകേശാന്തായ । പരമാദ്ഭുതരൂപധൃതേ ।
കടാക്ഷവീക്ഷണാശ്വസ്തവാസുകയേ । സിംഹവിക്രമായ ।
സ്മര്‍തൃഹൃദ്രോഗഹരണായ । മഹാവിഷ്ണ്വംശസംഭവായ ।
പ്രേക്ഷണീയോത്പലശ്യാമായ നമഃ ॥ 20 ॥

ആയുര്‍വേദാധിദൈവതായ നമഃ । ഭേഷജഗ്രഹണാനേഹസ്സ്മരണീയപദാംബുജായ ।
നവയൌവനസമ്പന്നായ । കിരീടാന്വിതമസ്തകായ ।
നക്രകുണ്ഡലസംശോഭിശ്രവണദ്വയശഷ്കുലയേ । ദീര്‍ഘപീവരദോര്‍ദണ്ഡായ ।
കംബുഗ്രീവായ । അംബുജേക്ഷണായ । ചതുര്‍ഭുജായ । ശങ്ഖധരായ ।
ചക്രഹസ്തായ । വരപ്രദായ । സുധാപാത്രേ പരിലസദാംരപത്രലസത്കരായ ।
ശതപദ്യാഢ്യഹസ്തായ । കസ്തൂരീതിലകാഞ്ചിതായ । സുകപോലായ । സുനാസായ ।
സുന്ദരഭ്രൂലതാഞ്ചിതായ । സ്വങ്ഗുലീതലശോഭാഢ്യായ ।
ഗൂഢജത്രവേ നമഃ ॥ 40 ॥

മഹാഹനവേ നമഃ । ദിവ്യാങ്ഗദലസദ്ബാഹവേ । കേയൂരപരിശോഭിതായ ।
വിചിത്രരത്നഖചിതവലയദ്വയശോഭിതായ । സമോല്ലസത്സുജാതാംസായ ।
അങ്ഗുലീയവിഭൂഷിതായ । സുധാഗന്ധരസാസ്വാദമിലദ്ഭൃങ്ഗമനോഹരായ ।
ലക്ഷ്മീസമര്‍പിതോത്ഫുല്ലകഞ്ജമാലാലസദ്ഗലായ । ലക്ഷ്മീശോഭിതവക്ഷസ്കായ ।
വനമാലാവിരാജിതായ । നവരത്നമണീക്ലൃപ്തഹാരശോഭിതകന്ധരായ ।
ഹീരനക്ഷത്രമാലാദിശോഭാരഞ്ജിതദിങ്മുഖായ । വിരജോഽംബരസംവീതായ ।
വിശാലോരസേ । പൃഥുശ്രവസേ । നിംനനാഭയേ । സൂക്ഷ്മമധ്യായ ।
സ്ഥൂലജങ്ഘായ । നിരഞ്ജനായ । സുലക്ഷണപദാങ്ഗുഷ്ഠായ നമഃ ॥ 60 ॥

സര്‍വസാമുദ്രികാന്വിതായ നമഃ । അലക്തകാരക്തപാദായ । മൂര്‍തിമദ്വാര്‍ധിപൂജിതായ ।
സുധാര്‍ഥാന്യോന്യസംയുധ്യദ്ദേവദൈതേയസാന്ത്വനായ । കോടിമന്‍മഥസങ്കാശായ ।
സര്‍വാവയവസുന്ദരായ । അമൃതാസ്വാദനോദ്യുക്തദേവസങ്ഘാപരിഷ്ടുതായ ।
പുഷ്പവര്‍ഷണസംയുക്തഗന്ധര്‍വകുലസേവിതായ ।
ശങ്ഖതൂര്യമൃദങ്ഗാദിസുവാദിത്രാപ്സരോവൃതായ ।
വിഷ്വക്സേനാദിയുക്പാര്‍ശ്വായ । സനകാദിമുനിസ്തുതായ ।
സാശ്ചര്യസസ്മിതചതുര്‍മുഖനേത്രസമീക്ഷിതായ ।
സാശങ്കസംഭ്രമദിതിദനുവംശ്യസമീഡിതായ ।
നമനോന്‍മുഖദേവാദിമൌലിരത്നലസത്പദായ । ദിവ്യതേജഃപുഞ്ജരൂപായ ।
സര്‍വദേവഹിതോത്സുകായ । സ്വനിര്‍ഗമക്ഷുബ്ധദുഗ്ധവാരാശയേ । ദുന്ദുഭിസ്വനായ ।
ഗന്ധര്‍വഗീതാപദാനശ്രവണോത്കമഹാമനസേ ।
നിഷ്കിഞ്ചനജനപ്രീതായ നമഃ ॥ 80 ॥

ഭവസമ്പ്രാപ്തരോഗഹൃതേ നമഃ । അന്തര്‍ഹിതസുധാപാത്രായ ।
മഹാത്മനേ । മായികാഗ്രണ്യൈ । ക്ഷണാര്‍ധമോഹിനീരൂപായ ।
സര്‍വസ്ത്രീശുഭലക്ഷണായ । മദമത്തേഭഗമനായ ।
സര്‍വലോകവിമോഹനായ । സ്രംസന്നീവീഗ്രന്ഥിബന്ധാസക്തദിവ്യകരാങ്ഗുലയേ ।
രത്നദര്‍വീലസദ്ധസ്തായ । ദേവദൈത്യവിഭാഗകൃതേ ।
സങ്ഖ്യാതദേവതാന്യാസായ । ദൈത്യദാനവവഞ്ചകായ । ദേവാമൃതപ്രദാത്രേ ।
പരിവേഷണഹൃഷ്ടധിയേ । ഉന്‍മുഖോന്‍മുഖദൈത്യേന്ദ്രദന്തപങ്ക്തിവിഭാജകായ ।
പുഷ്പവത്സുവിനിര്‍ദിഷ്ടരാഹുരക്ഷഃശിരോഹരായ ।
രാഹുകേതുഗ്രഹസ്ഥാനപശ്ചാദ്ഗതിവിധായകായ ।
അമൃതാലാഭനിര്‍വിണ്ണയുധ്യദ്ദേവാരിസൂദനായ ।
ഗരുത്മദ്വാഹനാരൂഢായ നമഃ ॥ 100 ॥

സര്‍വേശസ്തോത്രസംയുതായ നമഃ ।
സ്വസ്വാധികാരസന്തുഷ്ടശക്രവഹ്ന്യാദിപൂജിതായ ।
മോഹിനീദര്‍ശനായാതസ്ഥാണുചിത്തവിമോഹകായ ।
ശചീസ്വാഹാദിദിക്പാലപത്നീമണ്ഡലസന്നുതായ । വേദാന്തവേദ്യമഹിംനേ ।
സര്‍വലോകൈകരക്ഷകായ । രാജരാജപ്രപൂജ്യാങ്ഘ്രയേ ।
ചിന്തിതാര്‍ഥപ്രദായകായ ॥ 108 ॥

ഇതി ശ്രീധന്വന്തര്യഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ സമാപ്താ ।

Also Read 108 Names of Dhanvantri:

108 Names of Sri Dhanvantari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *