Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Dhanvantari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Shri Dhanvantari Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਧਨ੍ਵਨ੍ਤਰ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ

ॐ ਧਨ੍ਵਨ੍ਤਰਯੇ ਨਮਃ । ਸੁਧਾਪੂਰ੍ਣਕਲਸ਼ਾਢ੍ਯਕਰਾਯ । ਹਰਯੇ ।
ਜਰਾਮਤਿਤ੍ਰਸ੍ਤਦੇਵਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਸਾਧਕਾਯ । ਪ੍ਰਭਵੇ । ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾਯ ।
ਨਿਸ੍ਸਮਾਨਾਯ । ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਮੁਖਾਮ੍ਬੁਜਾਯ । ਆਞ੍ਜਨੇਯਪ੍ਰਾਪਿਤਾਦ੍ਰਯੇ ।
ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਸ੍ਥਵਿਨਤਾਸੁਤਾਯ । ਨਿਮਗ੍ਨਮਨ੍ਦਰਧਰਾਯ । ਕੂਰ੍ਮਰੂਪਿਣੇ ।
ਬਹਤ੍ਤਨਵੇ । ਨੀਲਕੁਞ੍ਚਿਤਕੇਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ । ਪਰਮਾਦ੍ਭੁਤਰੂਪਧਤੇ ।
ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਵੀਕ੍ਸ਼ਣਾਸ਼੍ਵਸ੍ਤਵਾਸੁਕਯੇ । ਸਿਂਹਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ।
ਸ੍ਮਰ੍ਤਹਦ੍ਰੋਗਹਰਣਾਯ । ਮਹਾਵਿਸ਼੍ਣ੍ਵਂਸ਼ਸਮ੍ਭਵਾਯ ।
ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਣੀਯੋਤ੍ਪਲਸ਼੍ਯਾਮਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ਆਯੁਰ੍ਵੇਦਾਧਿਦੈਵਤਾਯ ਨਮਃ । ਭੇਸ਼ਜਗ੍ਰਹਣਾਨੇਹਸ੍ਸ੍ਮਰਣੀਯਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾਯ ।
ਨਵਯੌਵਨਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾਯ । ਕਿਰੀਟਾਨ੍ਵਿਤਮਸ੍ਤਕਾਯ ।
ਨਕ੍ਰਕੁਣ੍ਡਲਸਂਸ਼ੋਭਿਸ਼੍ਰਵਣਦ੍ਵਯਸ਼ਸ਼੍ਕੁਲਯੇ । ਦੀਰ੍ਘਪੀਵਰਦੋਰ੍ਦਣ੍ਡਾਯ ।
ਕਮ੍ਬੁਗ੍ਰੀਵਾਯ । ਅਮ੍ਬੁਜੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯ । ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾਯ । ਸ਼ਙ੍ਖਧਰਾਯ ।
ਚਕ੍ਰਹਸ੍ਤਾਯ । ਵਰਪ੍ਰਦਾਯ । ਸੁਧਾਪਾਤ੍ਰੇ ਪਰਿਲਸਦਾਮ੍ਰਪਤ੍ਰਲਸਤ੍ਕਰਾਯ ।
ਸ਼ਤਪਦ੍ਯਾਢ੍ਯਹਸ੍ਤਾਯ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕਾਞ੍ਚਿਤਾਯ । ਸੁਕਪੋਲਾਯ । ਸੁਨਾਸਾਯ ।
ਸੁਨ੍ਦਰਭ੍ਰੂਲਤਾਞ੍ਚਿਤਾਯ । ਸ੍ਵਙ੍ਗੁਲੀਤਲਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯਾਯ ।
ਗੂਢਜਤ੍ਰਵੇ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ਮਹਾਹਨਵੇ ਨਮਃ । ਦਿਵ੍ਯਾਙ੍ਗਦਲਸਦ੍ਬਾਹਵੇ । ਕੇਯੂਰਪਰਿਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ।
ਵਿਚਿਤ੍ਰਰਤ੍ਨਖਚਿਤਵਲਯਦ੍ਵਯਸ਼ੋਭਿਤਾਯ । ਸਮੋਲ੍ਲਸਤ੍ਸੁਜਾਤਾਂਸਾਯ ।
ਅਙ੍ਗੁਲੀਯਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਯ । ਸੁਧਾਗਨ੍ਧਰਸਾਸ੍ਵਾਦਮਿਲਦ੍ਭਙ੍ਗਮਨੋਹਰਾਯ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸਮਰ੍ਪਿਤੋਤ੍ਫੁਲ੍ਲਕਞ੍ਜਮਾਲਾਲਸਦ੍ਗਲਾਯ । ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ਼ੋਭਿਤਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਕਾਯ ।
ਵਨਮਾਲਾਵਿਰਾਜਿਤਾਯ । ਨਵਰਤ੍ਨਮਣੀਕ੍ਲਪ੍ਤਹਾਰਸ਼ੋਭਿਤਕਨ੍ਧਰਾਯ ।
ਹੀਰਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮਾਲਾਦਿਸ਼ੋਭਾਰਞ੍ਜਿਤਦਿਙ੍ਮੁਖਾਯ । ਵਿਰਜੋऽਮ੍ਬਰਸਂਵੀਤਾਯ ।
ਵਿਸ਼ਾਲੋਰਸੇ । ਪਥੁਸ਼੍ਰਵਸੇ । ਨਿਮ੍ਨਨਾਭਯੇ । ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਮਧ੍ਯਾਯ ।
ਸ੍ਥੂਲਜਙ੍ਘਾਯ । ਨਿਰਞ੍ਜਨਾਯ । ਸੁਲਕ੍ਸ਼ਣਪਦਾਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ਸਰ੍ਵਸਾਮੁਦ੍ਰਿਕਾਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ । ਅਲਕ੍ਤਕਾਰਕ੍ਤਪਾਦਾਯ । ਮੂਰ੍ਤਿਮਦ੍ਵਾਰ੍ਧਿਪੂਜਿਤਾਯ ।
ਸੁਧਾਰ੍ਥਾਨ੍ਯੋਨ੍ਯਸਂਯੁਧ੍ਯਦ੍ਦੇਵਦੈਤੇਯਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾਯ । ਕੋਟਿਮਨ੍ਮਥਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਾਵਯਵਸੁਨ੍ਦਰਾਯ । ਅਮਤਾਸ੍ਵਾਦਨੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਦੇਵਸਙ੍ਘਾਪਰਿਸ਼੍ਟੁਤਾਯ ।
ਪੁਸ਼੍ਪਵਰ੍ਸ਼ਣਸਂਯੁਕ੍ਤਗਨ੍ਧਰ੍ਵਕੁਲਸੇਵਿਤਾਯ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਤੂਰ੍ਯਮਦਙ੍ਗਾਦਿਸੁਵਾਦਿਤ੍ਰਾਪ੍ਸਰੋਵਤਾਯ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਕ੍ਸੇਨਾਦਿਯੁਕ੍ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਾਯ । ਸਨਕਾਦਿਮੁਨਿਸ੍ਤੁਤਾਯ ।
ਸਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਸਸ੍ਮਿਤਚਤੁਰ੍ਮੁਖਨੇਤ੍ਰਸਮੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਯ ।
ਸਾਸ਼ਙ੍ਕਸਮ੍ਭ੍ਰਮਦਿਤਿਦਨੁਵਂਸ਼੍ਯਸਮੀਡਿਤਾਯ ।
ਨਮਨੋਨ੍ਮੁਖਦੇਵਾਦਿਮੌਲਿਰਤ੍ਨਲਸਤ੍ਪਦਾਯ । ਦਿਵ੍ਯਤੇਜਃਪੁਞ੍ਜਰੂਪਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਦੇਵਹਿਤੋਤ੍ਸੁਕਾਯ । ਸ੍ਵਨਿਰ੍ਗਮਕ੍ਸ਼ੁਬ੍ਧਦੁਗ੍ਧਵਾਰਾਸ਼ਯੇ । ਦੁਨ੍ਦੁਭਿਸ੍ਵਨਾਯ ।
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਗੀਤਾਪਦਾਨਸ਼੍ਰਵਣੋਤ੍ਕਮਹਾਮਨਸੇ ।
ਨਿਸ਼੍ਕਿਞ੍ਚਨਜਨਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ਭਵਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਰੋਗਹਤੇ ਨਮਃ । ਅਨ੍ਤਰ੍ਹਿਤਸੁਧਾਪਾਤ੍ਰਾਯ ।
ਮਹਾਤ੍ਮਨੇ । ਮਾਯਿਕਾਗ੍ਰਣ੍ਯੈ । ਕ੍ਸ਼ਣਾਰ੍ਧਮੋਹਿਨੀਰੂਪਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਸ੍ਤ੍ਰੀਸ਼ੁਭਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯ । ਮਦਮਤ੍ਤੇਭਗਮਨਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਲੋਕਵਿਮੋਹਨਾਯ । ਸ੍ਰਂਸਨ੍ਨੀਵੀਗ੍ਰਨ੍ਥਿਬਨ੍ਧਾਸਕ੍ਤਦਿਵ੍ਯਕਰਾਙ੍ਗੁਲਯੇ ।
ਰਤ੍ਨਦਰ੍ਵੀਲਸਦ੍ਧਸ੍ਤਾਯ । ਦੇਵਦੈਤ੍ਯਵਿਭਾਗਕਤੇ ।
ਸਙ੍ਖ੍ਯਾਤਦੇਵਤਾਨ੍ਯਾਸਾਯ । ਦੈਤ੍ਯਦਾਨਵਵਞ੍ਚਕਾਯ । ਦੇਵਾਮਤਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੇ ।
ਪਰਿਵੇਸ਼ਣਹਸ਼੍ਟਧਿਯੇ । ਉਨ੍ਮੁਖੋਨ੍ਮੁਖਦੈਤ੍ਯੇਨ੍ਦ੍ਰਦਨ੍ਤਪਙ੍ਕ੍ਤਿਵਿਭਾਜਕਾਯ ।
ਪੁਸ਼੍ਪਵਤ੍ਸੁਵਿਨਿਰ੍ਦਿਸ਼੍ਟਰਾਹੁਰਕ੍ਸ਼ਃਸ਼ਿਰੋਹਰਾਯ ।
ਰਾਹੁਕੇਤੁਗ੍ਰਹਸ੍ਥਾਨਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਤਿਵਿਧਾਯਕਾਯ ।
ਅਮਤਾਲਾਭਨਿਰ੍ਵਿਣ੍ਣਯੁਧ੍ਯਦ੍ਦੇਵਾਰਿਸੂਦਨਾਯ ।
ਗਰੁਤ੍ਮਦ੍ਵਾਹਨਾਰੂਢਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸਂਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਵਸ੍ਵਾਧਿਕਾਰਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਸ਼ਕ੍ਰਵਹ੍ਨ੍ਯਾਦਿਪੂਜਿਤਾਯ ।
ਮੋਹਿਨੀਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯਾਤਸ੍ਥਾਣੁਚਿਤ੍ਤਵਿਮੋਹਕਾਯ ।
ਸ਼ਚੀਸ੍ਵਾਹਾਦਿਦਿਕ੍ਪਾਲਪਤ੍ਨੀਮਣ੍ਡਲਸਨ੍ਨੁਤਾਯ । ਵੇਦਾਨ੍ਤਵੇਦ੍ਯਮਹਿਮ੍ਨੇ ।
ਸਰ੍ਵਲੋਕੈਕਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ । ਰਾਜਰਾਜਪ੍ਰਪੂਜ੍ਯਾਙ੍ਘ੍ਰਯੇ ।
ਚਿਨ੍ਤਿਤਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ॥ ੧੦੮ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਧਨ੍ਵਨ੍ਤਰ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Dhanvantri:

108 Names of Sri Dhanvantari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Dhanvantari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top