Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Hanumada Ashtottarashata Namavali 1 Lyrics in Kannada:

॥ ಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 1 ॥

ಹನುಮತೇ ನಮಃ । ಅಂಜನಾಪುತ್ರಾಯ । ವಾಯುಸೂನವೇ । ಮಹಾಬಲಾಯ । ರಾಮದೂತಾಯ ।
ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಸೂರಿಣೇ । ಕೇಸರೀನನ್ದನಾಯ । ಸೂರ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ।
ಮಹಾಕಾಯಾಯ । ವಜ್ರಿಣೇ । ವಜ್ರಪ್ರಹಾರವತೇ । ಮಹಾಸತ್ತ್ವಾಯ । ಮಹಾರೂಪಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಯ । ಮಹಾಭೀಮಾಯ । ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಯ । ಮಹಾಗುರವೇ ನಮಃ । 20 ।

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ । ವೃಕ್ಷಧರಾಯ । ಪುಣ್ಯಾಯ । ಶ್ರೀರಾಮಕಿಂಕರಾಯ ।
ಸೀತಾಶೋಕವಿನಾಶಿನೇ । ಸಿಂಹಿಕಾಪ್ರಾಣನಾಶಕಾಯ । ಮೈನಾಕಗರ್ವಭಂಗಾಯ ।
ಛಾಯಾಗ್ರಹನಿವಾರಕಾಯ । ಲಂಕಾಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯ । ದೇವಾಯ ।
ಸೀತಾಮಾರ್ಗಣತತ್ಪರಾಯ । ರಾಮಾಂಗುಲಿಪ್ರದಾತ್ರೇ । ಸೀತಾಹರ್ಷವಿವರ್ಧನಾಯ ।
ಮಹಾರೂಪಧರಾಯ । ದಿವ್ಯಾಯ । ಅಶೋಕವನನಾಶಕಾಯ । ಮನ್ತ್ರಿಪುತ್ರಹರಾಯ ।
ವೀರಾಯ । ಪಂಚಸೇನಾಗ್ರಮರ್ದನಾಯ । ದಶಕಂಠಸುತಘ್ನಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಶಗಾಯ ನಮಃ । ಅವ್ಯಯಾಯ । ದಶಾಸ್ಯಸಲ್ಲಾಪಪರಾಯ ।
ಲಂಕಾಪುರವಿದಾಹಕಾಯ । ತೀರ್ಣಾಬ್ಧಯೇ । ಕಪಿರಾಜಾಯ । ಕಪಿಯೂಥಪ್ರರಂಜಕಾಯ ।
ಚೂಡಾಮಣಿಪ್ರದಾತ್ರೇ । ಶ್ರೀವಶ್ಯಾಯ । ಪ್ರಿಯದರ್ಶಕಾಯ । ಕೌಪೀನಕುಂಡಲಧರಾಯ ।
ಕನಕಾಂಗದಭೂಷಣಾಯ । ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸುಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ।
ಜ್ಞಾನದೋತ್ತಮಾಯ । ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಯ । ಮಹಾವೇಗಾಯ । ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಯ ।
ಬುದ್ಧಿಮತೇ । ಸರ್ವಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಸುರೇಶಾಯ ನಮಃ । ಲೋಕರಂಜಕಾಯ । ಲೋಕನಾಥಾಯ । ಮಹಾದರ್ಪಾಯ ।
ಸರ್ವಭೂತಭಯಾಪಹಾಯ । ರಾಮವಾಹನರೂಪಾಯ । ಸಂಜೀವಾಚಲಭೇದಕಾಯ ।
ಕಪೀನಾಂ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ । ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣರಕ್ಷಕಾಯ । ರಾಮಪಾದಸಮೀಪಸ್ಥಾಯ ।
ಲೋಹಿತಾಸ್ಯಾಯ । ಮಹಾಹನವೇ । ರಾಮಸನ್ದೇಶಕರ್ತ್ರೇ । ಭರತಾನನ್ದವರ್ಧನಾಯ ।
ರಾಮಾಭಿಷೇಕಲೋಲಾಯ । ರಾಮಕಾರ್ಯಧುರನ್ಧರಾಯ ।
ಕುನ್ತೀಗರ್ಭಸಮುತ್ಪನ್ನಾಯ । ಭೀಮಾಯ । ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಾಯ ।
ಲಾಕ್ಷಾಗೃಹಾದ್ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಹಿಡಿಮ್ಬಾಸುರಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ । ಧರ್ಮಾನುಜಾಯ । ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಯ ।
ಧನಂಜಯಸಹಾಯವತೇ । ಬಲಾಸುರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ । ತದ್ಗ್ರಾಮಪರಿರಕ್ಷಕಾಯ ।
ನಿತ್ಯಂ ಭಿಕ್ಷಾಹಾರರತಾಯ । ಕುಲಾಲಗೃಹಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ಪಾಂಚಾಲ್ಯುದ್ವಾಹಸಂಜಾತಸಮ್ಮೋದಾಯ ।
ಬಹುಕಾನ್ತಿಮತೇ । ವಿರಾಟನಗರೇ ಗೂಢಚರಾಯ । ಕೀಚಕಮರ್ದನಾಯ ।
ದುರ್ಯೋಧನನಿಹನ್ತ್ರೇ । ಜರಾಸನ್ಧವಿಮರ್ದನಾಯ । ಸೌಗನ್ಧಿಕಾಪಹರ್ತ್ರೇ ।
ದ್ರೌಪದೀಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯ । ಪೂರ್ಣಬೋಧಾಯ । ವ್ಯಾಸಶಿಷ್ಯಾಯ । ಯತಿರೂಪಾಯ ।
ಮಹಾಮತಯೇ ನಮಃ । 100 ।

ದುರ್ವಾದಿಗಜಸಿಂಹಸ್ಯ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಖಂಡನಾಯ ನಮಃ ।
ಬೌದ್ಧಾಗಮವಿಭೇತ್ತ್ರೇ । ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ದೂಷಕಾಯ ।
ದ್ವೈತಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಣೇತ್ರೇ । ವೇದವ್ಯಾಸಮತಾನುಗಾಯ । ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಾಯ । ಪೂರ್ಣಸತ್ವಾಯ ।
ಪೂರ್ಣವೈರಾಗ್ಯಸಾಗರಾಯ ನಮಃ । 108 ।
(ಹನುಮದ್ಗೀಮಮಧ್ವಪರೇಯಂ ನಾಮಾವಲಿಃ)

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 1:

108 Names of Sri Hanuman 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top