Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Vedavyasa | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Shri Vedavyasa Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ವೇದವ್ಯಾಸಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥

ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ।
ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥

ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರಾಶರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದಾಂಗತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲವೇದವಿಭಾಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಯೋಗಾಸನಾರೂಢಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಯೋಗಪಟ್ಟಲಸತ್ಕಟಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟಿಮನ್ಮಥಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಾರ್ಷಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯರ್ಷಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾಂಗಶಯಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಶೀರ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಭಾವಯುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತಾಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ವಿಶ್ವಚೇಷ್ಟಾಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಕೇಶಿಸೂದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೈಣಚರ್ಮದೀಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರನೀಲಸಮದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಗ್ವಂಶಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಮತಯೇ ನಮಃ । var?? ಭಾಮನಯೇ
ಓಂ ತ್ವಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಕಾಭೀತಿಕರದ್ವಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವರಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವೇಶಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಮ್ಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವಪೂರ್ವೇಡ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಢ್ಯ್??
ಓಂ ದಿವ್ಯಯಜ್ಞೋಪವೀತಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಟಾಜೂಟವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಮೇಖಲಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾದ್ಯಜ್ಞಾನಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮ್ಬುಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃತ್ತಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹವಪುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಮಹೋದಧಿಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾರ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸಿಷ್ಠಾನ್ವಯಸಮ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ವಿಶ್ವಸಂಹಾರಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉರುವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ವಸುಜಾನನ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕುನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಿಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವೈಪಾಯನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾದರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 108 ।
ಓಂ ತತ್ಸತ್ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯಾಣಾಂ ನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read 108 Names of Sri Veda Vyasa:

108 Names of Sri Vedavyasa | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Vedavyasa | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top