Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

300 Names of Ganapathy | Sri Ekarna Ganesha Trishati Lyrics in English

The following is a very rare Trishati / 300 names on Lord Ekarna Ganesha taken from Vinayaka Tantram. The brief Phalashruti mentions that whoever recites this hymn on Sri Vinayaka with devotion three times in Chaturthi (fourth lunar day) or Tuesday will get all rightful wishes fulfilled. a good spouse, progeny, wealth, knowledge and liberation.

Shri Ekarnaganesha Trishati Lyrics in English:

॥ sriekarnaganesatrisati ॥

sridevyuvaca –
ekarnasya trimsatim bruhi ganesasya mahesvara ॥

srisiva uvaca –

॥ viniyogah ॥

harih Om । asya sriekarnaganesatrisatistotramahamantrasya
sriganako rsih । anustupchandah । brahmanaspatirdevata । gam bijam ।
sryom saktih । sriekarnaganesaprasadasiddhyarthe jape viniyogah ॥

॥ dhyanam ॥

dhyayennityam ganesam paramagunayutam dhyanasamstham trinetram
ekam devam tvanekam paramasukhayutam devadevam prasannam ।
sundadandapracandagalitamadajalollolamattalijalam
srimantam vighnarajam sakalasukhakaram sriganesam namami ॥

॥ pancapuja ॥

Om lam prthivyatmane gandham samarpayami ।
Om ham akasatmane puspaih pujayami ।
Om yam vayvatmane dhupamaghrapayami ।
Om ram vahnyatmane dipam darsayami ।
Om vam amrtatmane amrtam mahanaivedyam nivedayami ।
Om sam sarvatmane sarvopacarapujam samarpayami ॥

॥ atha ekarnaganesatrisati ॥

gambijamantranilayo gambijo gamsvarupavan ॥ 1 ॥

gamkarabijasamvedyo gamkaro gamjapapriyah ॥ 2 ॥

gamkarakhyaparambrahma gamkarasaktinayakah ।
gamkarajapasantusto gamkaradhvanirupakah ॥ 3 ॥

gamkaravarnamadhyastho gamkaravrttirupavan ।
gamkarapattanadhiso gamvedyo gampradayakah ॥ 4 ॥

gamjapakadharmadata gamjapikamadayakah ।
gamjapinamarthadata gamjapibhagyavarddhanah ॥ 5 ॥

gamjapakasarvavidyadayako gamsthitipradah ।
gamjapakavibhavado gamjapakajayapradah ॥ 6 ॥

gamjapenasantustya bhuktimuktipradayakah ।
gamjapakavasyadata gamjapigarbhadosaha ॥ 7 ॥

gamjapakabuddhidata gamjapikirtidayakah ।
gamjapakasokahari gamjapakasukhapradah ॥ 8 ॥

gamjapakaduhkhaharta gamanandapradayakah ।
gamnamajapasuprito gamjapijanasevitah ॥ 9 ॥

gamkaradeho gamkaramastako gampadarthakah ।
gamkarasabdasantusto gandhalubhyanmadhuvratah ॥ 10 ॥

gamyogaikasusamlabhyo gambrahmatattvabodhakah ।
gambhiro gandhamatango gandhastakavirajitah ॥ 11 ॥

gandhanuliptasarvango gandhapundravirajitah ।
gargagitaprasannatma gargabhitiharah sada ॥ 12 ॥

gargaribhanjako nityam gargasiddhipradayakah ।
gajavacyo gajalaksyo gajarat ca gajananah ॥ 13 ॥

gajakrtirgajadhyakso gajaprano gajajayah ।
gajesvaro gajesano gajamatto gajaprabhuh ॥ 14 ॥

gajasevyo gajavandyo gajendrasca gajaprabhuh ।
gajanando gajamayo gajaganjakabhanjakah ॥ 15 ॥

gajatma gajamantratma gajajnanapradayakah ।
gajakaraprananatho gajanandapradayakah ॥ 16 ॥

gajako gajayuthastho gajasayujyakarakah ।
gajadanto gajasetuh gajadaityavinasakah ॥ 17 ॥

gajakumbho gajaketuh gajamayo gajadhvanih ।
gajamukhyo gajavaro gajapustipradayakah ॥ 18 ॥

gajamayo gajotpattih gajamayaharah sada ।
gajaheturgajatrata gajasrih gajagarjitah ॥ 19 ॥

gajasyasca gajadhiso gajasurajayoddhurah ॥ 20 ॥

gajabrahma gajapatih gajajyotirgajasravah ।
gunesvaro gunatito gunamayamayo guni ॥ 21 ॥

gunapriyo gunambhodhih gunatrayavibhagakrt ।
gunapurno gunamayo gunakrtidharah sada ॥ 22 ॥

gunabhaggunamali ca guneso gunaduragah ।
gunajyestho’tha gunabhuh gunahinaparanmukhah ॥ 23 ॥

gunapravanasantusto gunasrestho gunaikabhuh ।
gunapravisto gunarat gunikrtacaracarah ॥ 24 ॥

gunamukhyo gunasrasta gunakrdgunamanditah ।
gunasrstijagatsangho gunabhrdgunaparadrk ॥ 25 ॥

guna’gunavapurguno gunesano gunaprabhuh ।
gunipranatapadabjo gunananditamanasah ॥ 26 ॥

gunajno gunasampanno guna’gunavivekakrt ।
gunasancaracaturo gunapravanavarddhanah ॥ 27 ॥

gunalayo gunadhiso gunaduhkhasukhodayah ।
gunahari gunakalo gunatattvavivecakah ॥ 28 ॥

gunotkato gunasthayi gunadayi gunaprabhuh ।
gunagopta gunaprano gunadhata gunalayah ॥ 29 ॥

gunavatpravanasvanto gunavadgauravapradah ।
gunavatposanakaro gunavacchatrusudanah ॥ 30 ॥

gurupriyo guruguno gurumayo gurustutah ।
guruvaksa gurubhujo gurukirtirgurupriyah ॥ 31 ॥

guruvidyo guruprano guruyogaprakasakah ।
gurudaityapranaharo gurubahubalocchrayah ॥ 32 ॥

gurulaksanasampanno gurumanyapradayakah ।
gurudaityagalacchetta gurudharmikaketanah ॥ 33 ॥

gurujangho guruskandho gurusundo gurupradah ।
gurupalo gurugalo gurupranayalalasah ॥ 34 ॥

gurusastravicarajno gurudharmadhurandharah ।
gurusamsarasukhado gurumantraphalapradah ॥ 35 ॥

gurutantro guruprajno gurudrgguruvikramah ।
granthageyo granthapujyo granthagranthanalalasah ॥ 36 ॥

granthaketurgranthaheturgrantha’nugrahadayakah ।
granthantaratma grantharthapandito granthasauhrdah ॥ 37 ॥

granthaparangamo granthagunavidgranthavigrahah ।
granthaketurgranthaseturgranthasandehabhanjakah ॥ 38 ॥

granthaparayanaparo granthasandarbhasodhakah ।
gitakirtirgitaguno gitatattvarthakovidah ॥ 39 ॥

gitasamsayasamchetta gitasangitasasanah ।
gatahankarasancaro gatagatanivarakah ॥ 40 ॥

gatasuhrdgatajnano gatadustavicestitah ।
gataduhkho gatatraso gatasamsarabandhanah ॥ 41 ॥

gatagalpanirgatabhavo gatatattvarthasamsayah ।
gayanatho gayavaso gayasuravarapradah ॥ 42 ॥

gayatirthaphaladhyakso gayavasinamaskrtah ।
gayamayo gayaksetro gayayatraphalapradah ॥ 43 ॥

gayavasistutaguno gayaksetranivasakrt ।
gayakapranayi gata gayakestaphalapradah ॥ 44 ॥

gayako gayakesano gayaka’bhayadayakah ।
gayakapravanasvanto gayakotkatavighnaha ॥ 45 ॥

gandhanuliptasarvango gandharvasamaraksamah ।
gacchadhata gacchabharta gacchapriyakrtodyamah ॥ 46 ॥

girvanagitacarito grtsama’bhistadayakah ।
girvanasevitapado girvanaphaladayakah ॥ 47 ॥

girvanaganasampattih girvanaganapalakah ।
grahatrata grahasadhyo grahesano grahesvarah ॥ 48 ॥

gadadhararcitapado gadayuddhavisaradah ।
guhagrajo guhasayi guhapritikarah sada ॥ 49 ॥

girivrajavanasthayi girirajajayapradah ।
girirajasutasunuh girirajaprapalakah ॥ 50 ॥

gargagitaprasannatma garganandakarah sada ।
gargavargaparitrata gargasiddhipradayakah ॥ 51 ॥

ganakapravanasvanto ganakapranayotsukah ।
galalagnamahanado gadyapadyavivecakah ॥ 52 ॥

galakusthavyadhaharta galatkusthisukhapradah ।
garbhasantosajanako garbhamayanivarakah ॥ 53 ॥

gurusantapasamano gururajyasukhapradah ।
॥ phalasrutih ॥

ittham devi gajasyasya namnam trisatamiritam ॥ 54 ॥

gakaradijagivandyam gopaniyam prayatnatah ।
nastikaya na vaktavyam sathaya guruvidvise ॥ 55 ॥

vaktavyam bhaktiyuktaya sisyaya gunasaline ।
caturthyam bhaumavare va yah pathedbhaktibhavatah ॥ 56 ॥

yam yam kamam samuddisya trisandhyam va sada pathet ।
tam tam kamamavapnoti satyametanna samsayah ॥ 57 ॥

nari va puruso vapi sayam pratardine dine ।
pathanti niyamenaiva diksita ganapottamah ॥ 58 ॥

tebhyo dadati vighnesah purusarthacatustayam ।
kanyarthi labhate rupagunayuktam tu kanyakam ॥ 59 ॥

putrarthi labhate putran gunino bhaktimattaran ।
vittarthi labhate rajarajendra sadrsam dhanam ॥ 60 ॥

vidyarthi labhate vidyascaturdasamitavarah ।
niskamastu japennityam yadi bhaktya drdhavratah ॥ 61 ॥

sa tu svanandabhavanam kaivalyam va samapnuyat ॥ 62 ॥

॥ iti srivinayakatantre isvaraparvatisamvade
sriekarnaganesatrisatistotram sampurnam ॥

Also Read Sri Ekarna Ganesha Trishati:

300 Names of Ganapathy | Sri Ekarna Ganesha Trishati in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Ganapathy | Sri Ekarna Ganesha Trishati Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top