Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

300 Names of Ganapathy | Sri Ekarna Ganesha Trishati Lyrics in Malayalam

The following is a very rare Trishati / 300 names on Lord Ekarna Ganesha taken from Vinayaka Tantram. The brief Phalashruti mentions that whoever recites this hymn on Sri Vinayaka with devotion three times in Chaturthi (fourth lunar day) or Tuesday will get all rightful wishes fulfilled. a good spouse, progeny, wealth, knowledge and liberation.

Shri Ekarnaganesha Trishati Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഏകാര്‍ണഗണേശത്രിശതീ ॥

ശ്രീദേവ്യുവാച –
ഏകാര്‍ണസ്യ ത്രിംശതീം ബ്രൂഹി ഗണേശസ്യ മഹേശ്വര ॥

ശ്രീശിവ ഉവാച –

॥ വിനിയോഗഃ ॥

ഹരിഃ ഓം । അസ്യ ശ്രീഏകാര്‍ണഗണേശത്രിശതീസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ
ശ്രീഗണകോ ഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ । ബ്രഹ്മണസ്പതിര്‍ദേവതാ । ഗം ബീജം ।
ശ്ര്യോം ശക്തിഃ । ശ്രീഏകാര്‍ണഗണേശപ്രസാദസിദ്ധ്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

॥ ധ്യാനം ॥

ധ്യായേന്നിത്യം ഗണേശം പരമഗുണയുതം ധ്യാനസംസ്ഥം ത്രിനേത്രം
ഏകം ദേവം ത്വനേകം പരമസുഖയുതം ദേവദേവം പ്രസന്നം ।
ശുണ്ഡാദണ്ഡപ്രചണ്ഡഗലിതമദജലോല്ലോലമത്താലിജാലം
ശ്രീമന്തം വിഘ്നരാജം സകലസുഖകരം ശ്രീഗണേശം നമാമി ॥

॥ പഞ്ചപൂജാ ॥

ഓം ലം പൃഥിവ്യാത്മനേ ഗന്ധം സമര്‍പയാമി ।
ഓം ഹം ആകാശാത്മനേ പുഷ്പൈഃ പൂജയാമി ।
ഓം യം വായ്വാത്മനേ ധൂപമാഘ്രാപയാമി ।
ഓം രം വഹ്ന്യാത്മനേ ദീപം ദര്‍ശയാമി ।
ഓം വം അമൃതാത്മനേ അമൃതം മഹാനൈവേദ്യം നിവേദയാമി ।
ഓം സം സര്‍വാത്മനേ സര്‍വോപചാരപൂജാം സമര്‍പയാമി ॥

॥ അഥ ഏകാര്‍ണഗണേശത്രിശതീ ॥

ഗംബീജമന്ത്രനിലയോ ഗംബീജോ ഗംസ്വരൂപവാന്‍ ॥ 1 ॥

ഗംകാരബീജസംവേദ്യോ ഗംകാരോ ഗംജപപ്രിയഃ ॥ 2 ॥

ഗംകാരാഖ്യപരംബ്രഹ്മ ഗംകാരശക്തിനായകഃ ।
ഗംകാരജപസന്തുഷ്ടോ ഗംകാരധ്വനിരൂപകഃ ॥ 3 ॥

ഗംകാരവര്‍ണമധ്യസ്ഥോ ഗംകാരവൃത്തിരൂപവാന്‍ ।
ഗംകാരപത്തനാധീശോ ഗംവേദ്യോ ഗമ്പ്രദായകഃ ॥ 4 ॥

ഗംജാപകധര്‍മദാതാ ഗംജാപീകാമദായകഃ ।
ഗംജാപീനാമര്‍ഥദാതാ ഗംജാപീഭാഗ്യവര്‍ദ്ധനഃ ॥ 5 ॥

ഗംജാപകസര്‍വവിദ്യാദായകോ ഗംസ്ഥിതിപ്രദഃ ।
ഗംജാപകവിഭവദോ ഗംജാപകജയപ്രദഃ ॥ 6 ॥

ഗംജപേനസന്തുഷ്ട്യ ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായകഃ ।
ഗംജാപകവശ്യദാതാ ഗംജാപീഗര്‍ഭദോഷഹാ ॥ 7 ॥

ഗംജാപകബുദ്ധിദാതാ ഗംജാപീകീര്‍തിദായകഃ ।
ഗംജാപകശോകഹാരീ ഗംജാപകസുഖപ്രദഃ ॥ 8 ॥

ഗംജാപകദുഃഖഹര്‍താ ഗമാനന്ദപ്രദായകഃ ।
ഗംനാമജപസുപ്രീതോ ഗംജാപീജനസേവിതഃ ॥ 9 ॥

ഗംകാരദേഹോ ഗംകാരമസ്തകോ ഗമ്പദാര്‍ഥകഃ ।
ഗംകാരശബ്ദസന്തുഷ്ടോ ഗന്ധലുഭ്യന്‍മധുവ്രതഃ ॥ 10 ॥

ഗംയോഗൈകസുസംലഭ്യോ ഗംബ്രഹ്മതത്ത്വബോധകഃ ।
ഗംഭീരോ ഗന്ധമാതങ്ഗോ ഗന്ധാഷ്ടകവിരാജിതഃ ॥ 11 ॥

ഗന്ധാനുലിപ്തസര്‍വാങ്ഗോ ഗന്ധപുണ്ഡ്രവിരാജിതഃ ।
ഗര്‍ഗഗീതപ്രസന്നാത്മാ ഗര്‍ഗഭീതിഹരഃ സദാ ॥ 12 ॥

ഗര്‍ഗാരിഭഞ്ജകോ നിത്യം ഗര്‍ഗസിദ്ധിപ്രദായകഃ ।
ഗജവാച്യോ ഗജലക്ഷ്യോ ഗജരാട് ച ഗജാനനഃ ॥ 13 ॥

ഗജാകൃതിര്‍ഗജാധ്യക്ഷോ ഗജപ്രാണോ ഗജാജയഃ ।
ഗജേശ്വരോ ഗജേശാനോ ഗജമത്തോ ഗജപ്രഭുഃ ॥ 14 ॥

ഗജസേവ്യോ ഗജവന്ദ്യോ ഗജേന്ദ്രശ്ച ഗജപ്രഭുഃ ।
ഗജാനന്ദോ ഗജമയോ ഗജഗഞ്ജകഭഞ്ജകഃ ॥ 15 ॥

ഗജാത്മാ ഗജമന്ത്രാത്മാ ഗജജ്ഞാനപ്രദായകഃ ।
ഗജാകാരപ്രാണനാഥോ ഗജാനന്ദപ്രദായകഃ ॥ 16 ॥

ഗജകോ ഗജയൂഥസ്ഥോ ഗജസായുജ്യകാരകഃ ।
ഗജദന്തോ ഗജസേതുഃ ഗജദൈത്യവിനാശകഃ ॥ 17 ॥

ഗജകുംഭോ ഗജകേതുഃ ഗജമായോ ഗജധ്വനിഃ ।
ഗജമുഖ്യോ ഗജവരോ ഗജപുഷ്ടിപ്രദായകഃ ॥ 18 ॥

ഗജമയോ ഗജോത്പത്തിഃ ഗജാമയഹരഃ സദാ ।
ഗജഹേതുര്‍ഗജത്രാതാ ഗജശ്രീഃ ഗജഗര്‍ജിതഃ ॥ 19 ॥

ഗജാസ്യശ്ച ഗജാധീശോ ഗജാസുരജയോദ്ധുരഃ ॥ 20 ॥

ഗജബ്രഹ്മാ ഗജപതിഃ ഗജജ്യോതിര്‍ഗജശ്രവാഃ ।
ഗുണേശ്വരോ ഗുണാതീതോ ഗുണമായാമയോ ഗുണീ ॥ 21 ॥

ഗുണപ്രിയോ ഗുണാംഭോധിഃ ഗുണത്രയവിഭാഗകൃത് ।
ഗുണപൂര്‍ണോ ഗുണമയോ ഗുണാകൃതിധരഃ സദാ ॥ 22 ॥

ഗുണഭാഗ്ഗുണമാലീ ച ഗുണേശോ ഗുണദൂരഗഃ ।
ഗുണജ്യേഷ്ഠോഽഥ ഗുണഭൂഃ ഗുണഹീനപരാങ്മുഖഃ ॥ 23 ॥

ഗുണപ്രവണസന്തുഷ്ടോ ഗുണശ്രേഷ്ഠോ ഗുണൈകഭൂഃ ।
ഗുണപ്രവിഷ്ടോ ഗുണരാട് ഗുണീകൃതചരാചരഃ ॥ 24 ॥

ഗുണമുഖ്യോ ഗുണസ്രഷ്ടാ ഗുണകൃദ്ഗുണമണ്ഡിതഃ ।
ഗുണസൃഷ്ടിജഗത്സങ്ഘോ ഗുണഭൃദ്ഗുണപാരദൃക് ॥ 25 ॥

ഗുണാഽഗുണവപുര്‍ഗുണോ ഗുണേശാനോ ഗുണപ്രഭുഃ ।
ഗുണിപ്രണതപാദാബ്ജോ ഗുണാനന്ദിതമാനസഃ ॥ 26 ॥

ഗുണജ്ഞോ ഗുണസമ്പന്നോ ഗുണാഽഗുണവിവേകകൃത് ।
ഗുണസഞ്ചാരചതുരോ ഗുണപ്രവണവര്‍ദ്ധനഃ ॥ 27 ॥

ഗുണലയോ ഗുണാധീശോ ഗുണദുഃഖസുഖോദയഃ ।
ഗുണഹാരീ ഗുണകലോ ഗുണതത്ത്വവിവേചകഃ ॥ 28 ॥

ഗുണോത്കടോ ഗുണസ്ഥായീ ഗുണദായീ ഗുണപ്രഭുഃ ।
ഗുണഗോപ്താ ഗുണപ്രാണോ ഗുണധാതാ ഗുണാലയഃ ॥ 29 ॥

ഗുണവത്പ്രവണസ്വാന്തോ ഗുണവദ്ഗൌരവപ്രദഃ ।
ഗുണവത്പോഷണകരോ ഗുണവച്ഛത്രുസൂദനഃ ॥ 30 ॥

ഗുരുപ്രിയോ ഗുരുഗുണോ ഗുരുമായോ ഗുരുസ്തുതഃ ।
ഗുരുവക്ഷാ ഗുരുഭുജോ ഗുരുകീര്‍തിര്‍ഗുരുപ്രിയഃ ॥ 31 ॥

ഗുരുവിദ്യോ ഗുരുപ്രാണോ ഗുരുയോഗപ്രകാശകഃ ।
ഗുരുദൈത്യപ്രാണഹരോ ഗുരുബാഹുബലോച്ഛ്രയഃ ॥ 32 ॥

ഗുരുലക്ഷണസമ്പന്നോ ഗുരുമാന്യപ്രദായകഃ ।
ഗുരുദൈത്യഗളച്ഛേത്താ ഗുരുധാര്‍മികകേതനഃ ॥ 33 ॥

ഗുരുജങ്ഘോ ഗുരുസ്കന്ധോ ഗുരുശുണ്ഡോ ഗുരുപ്രദഃ ।
ഗുരുപാലോ ഗുരുഗളോ ഗുരുപ്രണയലാലസഃ ॥ 34 ॥

ഗുരുശാസ്ത്രവിചാരജ്ഞോ ഗുരുധര്‍മധുരന്ധരഃ ।
ഗുരുസംസാരസുഖദോ ഗുരുമന്ത്രഫലപ്രദഃ ॥ 35 ॥

ഗുരുതന്ത്രോ ഗുരുപ്രജ്ഞോ ഗുരുദൃഗ്ഗുരുവിക്രമഃ ।
ഗ്രന്ഥഗേയോ ഗ്രന്ഥപൂജ്യോ ഗ്രന്ഥഗ്രന്ഥനലാലസഃ ॥ 36 ॥

ഗ്രന്ഥകേതുര്‍ഗ്രന്ഥഹേതുര്‍ഗ്രന്ഥാഽനുഗ്രഹദായകഃ ।
ഗ്രന്ഥാന്തരാത്മാ ഗ്രന്ഥാര്‍ഥപണ്ഡിതോ ഗ്രന്ഥസൌഹൃദഃ ॥ 37 ॥

ഗ്രന്ഥപാരങ്ഗമോ ഗ്രന്ഥഗുണവിദ്ഗ്രന്ഥവിഗ്രഹഃ ।
ഗ്രന്ഥകേതുര്‍ഗ്രന്ഥസേതുര്‍ഗ്രന്ഥസന്ദേഹഭഞ്ജകഃ ॥ 38 ॥

ഗ്രന്ഥപാരായണപരോ ഗ്രന്ഥസന്ദര്‍ഭശോധകഃ ।
ഗീതകീര്‍തിര്‍ഗീതഗുണോ ഗീതാതത്ത്വാര്‍ഥകോവിദഃ ॥ 39 ॥

ഗീതാസംശയസംഛേത്താ ഗീതാസങ്ഗീതശാസനഃ ।
ഗതാഹങ്കാരസഞ്ചാരോ ഗതാഗതനിവാരകഃ ॥ 40 ॥

ഗതാസുഹൃദ്ഗതാജ്ഞാനോ ഗതദുഷ്ടവിചേഷ്ടിതഃ ।
ഗതദുഃഖോ ഗതത്രാസോ ഗതസംസാരബന്ധനഃ ॥ 41 ॥

ഗതഗല്‍പനിര്‍ഗതഭവോ ഗതതത്ത്വാര്‍ഥസംശയഃ ।
ഗയാനാഥോ ഗയാവാസോ ഗയാസുരവരപ്രദഃ ॥ 42 ॥

ഗയാതീര്‍ഥഫലാധ്യക്ഷോ ഗയാവാസീനമസ്കൃതഃ ।
ഗയാമയോ ഗയാക്ഷേത്രോ ഗയായാത്രാഫലപ്രദഃ ॥ 43 ॥

ഗയാവാസീസ്തുതഗുണോ ഗയാക്ഷേത്രനിവാസകൃത് ।
ഗായകപ്രണയീ ഗാതാ ഗായകേഷ്ടഫലപ്രദഃ ॥ 44 ॥

ഗായകോ ഗായകേശാനോ ഗായകാഽഭയദായകഃ ।
ഗായകപ്രവണസ്വാന്തോ ഗായകോത്കടവിഘ്നഹാ ॥ 45 ॥

ഗന്ധാനുലിപ്തസര്‍വാങ്ഗോ ഗന്ധര്‍വസമരക്ഷമഃ ।
ഗച്ഛധാതാ ഗച്ഛഭര്‍താ ഗച്ഛപ്രിയകൃതോദ്യമഃ ॥ 46 ॥

ഗീര്‍വാണഗീതചരിതോ ഗൃത്സമാഽഭീഷ്ടദായകഃ ।
ഗീര്‍വാണസേവിതപദോ ഗീര്‍വാണഫലദായകഃ ॥ 47 ॥

ഗീര്‍വാണഗണസമ്പത്തിഃ ഗീര്‍വാണഗണപാലകഃ ।
ഗ്രഹത്രാതാ ഗ്രഹാസാധ്യോ ഗ്രഹേശാനോ ഗ്രഹേശ്വരഃ ॥ 48 ॥

ഗദാധരാര്‍ചിതപദോ ഗദായുദ്ധവിശാരദഃ ।
ഗുഹാഗ്രജോ ഗുഹാശായീ ഗുഹപ്രീതികരഃ സദാ ॥ 49 ॥

ഗിരിവ്രജവനസ്ഥായീ ഗിരിരാജജയപ്രദഃ ।
ഗിരിരാജസുതാസൂനുഃ ഗിരിരാജപ്രപാലകഃ ॥ 50 ॥

ഗര്‍ഗഗീതപ്രസന്നാത്മാ ഗര്‍ഗാനന്ദകരഃ സദാ ।
ഗര്‍ഗവര്‍ഗപരിത്രാതാ ഗര്‍ഗസിദ്ധിപ്രദായകഃ ॥ 51 ॥

ഗണകപ്രവണസ്വാന്തോ ഗണകപ്രണയോത്സുകഃ ।
ഗളലഗ്നമഹാനാദോ ഗദ്യപദ്യവിവേചകഃ ॥ 52 ॥

ഗളകുഷ്ഠവ്യധാഹര്‍താ ഗളത്കുഷ്ഠിസുഖപ്രദഃ ।
ഗര്‍ഭസന്തോഷജനകോ ഗര്‍ഭാമയനിവാരകഃ ॥ 53 ॥

ഗുരുസന്താപശമനോ ഗുരുരാജ്യസുഖപ്രദഃ ।
॥ ഫലശ്രുതിഃ ॥

ഇത്ഥം ദേവീ ഗജാസ്യസ്യ നാംനാം ത്രിശതമീരിതം ॥ 54 ॥

ഗകാരാദിജഗീവന്ദ്യം ഗോപനീയം പ്രയത്നതഃ ।
നാസ്തികായ ന വക്തവ്യം ശഠായ ഗുരുവിദ്വിഷേ ॥ 55 ॥

വക്തവ്യം ഭക്തിയുക്തായ ശിഷ്യായ ഗുണശാലിനേ ।
ചതുര്‍ഥ്യാം ഭൌമവാരേ വാ യഃ പഠേദ്ഭക്തിഭാവതഃ ॥ 56 ॥

യം യം കാമം സമുദ്ദിശ്യ ത്രിസന്ധ്യം വാ സദാ പഠേത് ।
തം തം കാമമവാപ്നോതി സത്യമേതന്ന സംശയഃ ॥ 57 ॥

നാരീ വാ പുരുഷോ വാപി സായം പ്രാതര്‍ദിനേ ദിനേ ।
പഠന്തി നിയമേനൈവ ദീക്ഷിതാ ഗാണപോത്തമാഃ ॥ 58 ॥

തേഭ്യോ ദദാതി വിഘ്നേശഃ പുരുഷാര്‍ഥചതുഷ്ടയം ।
കന്യാര്‍ഥീ ലഭതേ രൂപഗുണയുക്താം തു കന്യകാം ॥ 59 ॥

പുത്രാര്‍ഥീ ലഭതേ പുത്രാന്‍ ഗുണിനോ ഭക്തിമത്തരാന്‍ ।
വിത്താര്‍ഥീ ലഭതേ രാജരാജേന്ദ്ര സദൃശം ധനം ॥ 60 ॥

വിദ്യാര്‍ഥീ ലഭതേ വിദ്യാശ്ചതുര്‍ദശമിതാവരാഃ ।
നിഷ്കാമസ്തു ജപേന്നിത്യം യദി ഭക്ത്യാ ദൃഢവ്രതഃ ॥ 61 ॥

സ തു സ്വാനന്ദഭവനം കൈവല്യം വാ സമാപ്നുയാത് ॥ 62 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവിനായകതന്ത്രേ ഈശ്വരപാര്‍വതീസംവാദേ
ശ്രീഏകാര്‍ണഗണേശത്രിശതീസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read Sri Ekarna Ganesha Trishati:

300 Names of Ganapathy | Sri Ekarna Ganesha Trishati in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Ganapathy | Sri Ekarna Ganesha Trishati Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top