Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

300 Names of Ganapathy | Sri Ekarna Ganesha Trishati Lyrics in Gujarati

The following is a very rare Trishati / 300 names on Lord Ekarna Ganesha taken from Vinayaka Tantram. The brief Phalashruti mentions that whoever recites this hymn on Sri Vinayaka with devotion three times in Chaturthi (fourth lunar day) or Tuesday will get all rightful wishes fulfilled. a good spouse, progeny, wealth, knowledge and liberation.

Shri Ekarnaganesha Trishati Lyrics in Punjabi:

॥ શ્રીએકાર્ણગણેશત્રિશતી ॥

શ્રીદેવ્યુવાચ –
એકાર્ણસ્ય ત્રિંશતીં બ્રૂહિ ગણેશસ્ય મહેશ્વર ॥

શ્રીશિવ ઉવાચ –

॥ વિનિયોગઃ ॥

હરિઃ ૐ । અસ્ય શ્રીએકાર્ણગણેશત્રિશતીસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય
શ્રીગણકો ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્છન્દઃ । બ્રહ્મણસ્પતિર્દેવતા । ગં બીજં ।
શ્ર્યોં શક્તિઃ । શ્રીએકાર્ણગણેશપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

॥ ધ્યાનમ્ ॥

ધ્યાયેન્નિત્યં ગણેશં પરમગુણયુતં ધ્યાનસંસ્થં ત્રિનેત્રં
એકં દેવં ત્વનેકં પરમસુખયુતં દેવદેવં પ્રસન્નમ્ ।
શુણ્ડાદણ્ડપ્રચણ્ડગલિતમદજલોલ્લોલમત્તાલિજાલં
શ્રીમન્તં વિઘ્નરાજં સકલસુખકરં શ્રીગણેશં નમામિ ॥

॥ પઞ્ચપૂજા ॥

ૐ લં પૃથિવ્યાત્મને ગન્ધં સમર્પયામિ ।
ૐ હં આકાશાત્મને પુષ્પૈઃ પૂજયામિ ।
ૐ યં વાય્વાત્મને ધૂપમાઘ્રાપયામિ ।
ૐ રં વહ્ન્યાત્મને દીપં દર્શયામિ ।
ૐ વં અમૃતાત્મને અમૃતં મહાનૈવેદ્યં નિવેદયામિ ।
ૐ સં સર્વાત્મને સર્વોપચારપૂજાં સમર્પયામિ ॥

॥ અથ એકાર્ણગણેશત્રિશતી ॥

ગંબીજમન્ત્રનિલયો ગંબીજો ગંસ્વરૂપવાન્ ॥ ૧॥

ગંકારબીજસંવેદ્યો ગંકારો ગંજપપ્રિયઃ ॥ ૨॥

ગંકારાખ્યપરંબ્રહ્મ ગંકારશક્તિનાયકઃ ।
ગંકારજપસન્તુષ્ટો ગંકારધ્વનિરૂપકઃ ॥ ૩॥

ગંકારવર્ણમધ્યસ્થો ગંકારવૃત્તિરૂપવાન્ ।
ગંકારપત્તનાધીશો ગંવેદ્યો ગંપ્રદાયકઃ ॥ ૪॥

ગંજાપકધર્મદાતા ગંજાપીકામદાયકઃ ।
ગંજાપીનામર્થદાતા ગંજાપીભાગ્યવર્દ્ધનઃ ॥ ૫॥

ગંજાપકસર્વવિદ્યાદાયકો ગંસ્થિતિપ્રદઃ ।
ગંજાપકવિભવદો ગંજાપકજયપ્રદઃ ॥ ૬॥

ગંજપેનસન્તુષ્ટ્ય ભુક્તિમુક્તિપ્રદાયકઃ ।
ગંજાપકવશ્યદાતા ગંજાપીગર્ભદોષહા ॥ ૭॥

ગંજાપકબુદ્ધિદાતા ગંજાપીકીર્તિદાયકઃ ।
ગંજાપકશોકહારી ગંજાપકસુખપ્રદઃ ॥ ૮॥

ગંજાપકદુઃખહર્તા ગમાનન્દપ્રદાયકઃ ।
ગંનામજપસુપ્રીતો ગંજાપીજનસેવિતઃ ॥ ૯॥

ગંકારદેહો ગંકારમસ્તકો ગંપદાર્થકઃ ।
ગંકારશબ્દસન્તુષ્ટો ગન્ધલુભ્યન્મધુવ્રતઃ ॥ ૧૦॥

ગંયોગૈકસુસંલભ્યો ગંબ્રહ્મતત્ત્વબોધકઃ ।
ગંભીરો ગન્ધમાતઙ્ગો ગન્ધાષ્ટકવિરાજિતઃ ॥ ૧૧॥

ગન્ધાનુલિપ્તસર્વાઙ્ગો ગન્ધપુણ્ડ્રવિરાજિતઃ ।
ગર્ગગીતપ્રસન્નાત્મા ગર્ગભીતિહરઃ સદા ॥ ૧૨॥

ગર્ગારિભઞ્જકો નિત્યં ગર્ગસિદ્ધિપ્રદાયકઃ ।
ગજવાચ્યો ગજલક્ષ્યો ગજરાટ્ ચ ગજાનનઃ ॥ ૧૩॥

ગજાકૃતિર્ગજાધ્યક્ષો ગજપ્રાણો ગજાજયઃ ।
ગજેશ્વરો ગજેશાનો ગજમત્તો ગજપ્રભુઃ ॥ ૧૪॥

ગજસેવ્યો ગજવન્દ્યો ગજેન્દ્રશ્ચ ગજપ્રભુઃ ।
ગજાનન્દો ગજમયો ગજગઞ્જકભઞ્જકઃ ॥ ૧૫॥

ગજાત્મા ગજમન્ત્રાત્મા ગજજ્ઞાનપ્રદાયકઃ ।
ગજાકારપ્રાણનાથો ગજાનન્દપ્રદાયકઃ ॥ ૧૬॥

ગજકો ગજયૂથસ્થો ગજસાયુજ્યકારકઃ ।
ગજદન્તો ગજસેતુઃ ગજદૈત્યવિનાશકઃ ॥ ૧૭॥

ગજકુંભો ગજકેતુઃ ગજમાયો ગજધ્વનિઃ ।
ગજમુખ્યો ગજવરો ગજપુષ્ટિપ્રદાયકઃ ॥ ૧૮॥

ગજમયો ગજોત્પત્તિઃ ગજામયહરઃ સદા ।
ગજહેતુર્ગજત્રાતા ગજશ્રીઃ ગજગર્જિતઃ ॥ ૧૯॥

ગજાસ્યશ્ચ ગજાધીશો ગજાસુરજયોદ્ધુરઃ ॥ ૨૦॥

ગજબ્રહ્મા ગજપતિઃ ગજજ્યોતિર્ગજશ્રવાઃ ।
ગુણેશ્વરો ગુણાતીતો ગુણમાયામયો ગુણી ॥ ૨૧॥

ગુણપ્રિયો ગુણાંભોધિઃ ગુણત્રયવિભાગકૃત્ ।
ગુણપૂર્ણો ગુણમયો ગુણાકૃતિધરઃ સદા ॥ ૨૨॥

ગુણભાગ્ગુણમાલી ચ ગુણેશો ગુણદૂરગઃ ।
ગુણજ્યેષ્ઠોઽથ ગુણભૂઃ ગુણહીનપરાઙ્મુખઃ ॥ ૨૩॥

ગુણપ્રવણસન્તુષ્ટો ગુણશ્રેષ્ઠો ગુણૈકભૂઃ ।
ગુણપ્રવિષ્ટો ગુણરાટ્ ગુણીકૃતચરાચરઃ ॥ ૨૪॥

ગુણમુખ્યો ગુણસ્રષ્ટા ગુણકૃદ્ગુણમણ્ડિતઃ ।
ગુણસૃષ્ટિજગત્સઙ્ઘો ગુણભૃદ્ગુણપારદૃક્ ॥ ૨૫॥

ગુણાઽગુણવપુર્ગુણો ગુણેશાનો ગુણપ્રભુઃ ।
ગુણિપ્રણતપાદાબ્જો ગુણાનન્દિતમાનસઃ ॥ ૨૬॥

ગુણજ્ઞો ગુણસંપન્નો ગુણાઽગુણવિવેકકૃત્ ।
ગુણસઞ્ચારચતુરો ગુણપ્રવણવર્દ્ધનઃ ॥ ૨૭॥

ગુણલયો ગુણાધીશો ગુણદુઃખસુખોદયઃ ।
ગુણહારી ગુણકલો ગુણતત્ત્વવિવેચકઃ ॥ ૨૮॥

ગુણોત્કટો ગુણસ્થાયી ગુણદાયી ગુણપ્રભુઃ ।
ગુણગોપ્તા ગુણપ્રાણો ગુણધાતા ગુણાલયઃ ॥ ૨૯॥

ગુણવત્પ્રવણસ્વાન્તો ગુણવદ્ગૌરવપ્રદઃ ।
ગુણવત્પોષણકરો ગુણવચ્છત્રુસૂદનઃ ॥ ૩૦॥

ગુરુપ્રિયો ગુરુગુણો ગુરુમાયો ગુરુસ્તુતઃ ।
ગુરુવક્ષા ગુરુભુજો ગુરુકીર્તિર્ગુરુપ્રિયઃ ॥ ૩૧॥

ગુરુવિદ્યો ગુરુપ્રાણો ગુરુયોગપ્રકાશકઃ ।
ગુરુદૈત્યપ્રાણહરો ગુરુબાહુબલોચ્છ્રયઃ ॥ ૩૨॥

ગુરુલક્ષણસંપન્નો ગુરુમાન્યપ્રદાયકઃ ।
ગુરુદૈત્યગળચ્છેત્તા ગુરુધાર્મિકકેતનઃ ॥ ૩૩॥

ગુરુજઙ્ઘો ગુરુસ્કન્ધો ગુરુશુણ્ડો ગુરુપ્રદઃ ।
ગુરુપાલો ગુરુગળો ગુરુપ્રણયલાલસઃ ॥ ૩૪॥

ગુરુશાસ્ત્રવિચારજ્ઞો ગુરુધર્મધુરન્ધરઃ ।
ગુરુસંસારસુખદો ગુરુમન્ત્રફલપ્રદઃ ॥ ૩૫॥

ગુરુતન્ત્રો ગુરુપ્રજ્ઞો ગુરુદૃગ્ગુરુવિક્રમઃ ।
ગ્રન્થગેયો ગ્રન્થપૂજ્યો ગ્રન્થગ્રન્થનલાલસઃ ॥ ૩૬॥

ગ્રન્થકેતુર્ગ્રન્થહેતુર્ગ્રન્થાઽનુગ્રહદાયકઃ ।
ગ્રન્થાન્તરાત્મા ગ્રન્થાર્થપણ્ડિતો ગ્રન્થસૌહૃદઃ ॥ ૩૭॥

ગ્રન્થપારઙ્ગમો ગ્રન્થગુણવિદ્ગ્રન્થવિગ્રહઃ ।
ગ્રન્થકેતુર્ગ્રન્થસેતુર્ગ્રન્થસન્દેહભઞ્જકઃ ॥ ૩૮॥

ગ્રન્થપારાયણપરો ગ્રન્થસન્દર્ભશોધકઃ ।
ગીતકીર્તિર્ગીતગુણો ગીતાતત્ત્વાર્થકોવિદઃ ॥ ૩૯॥

ગીતાસંશયસંછેત્તા ગીતાસઙ્ગીતશાસનઃ ।
ગતાહઙ્કારસઞ્ચારો ગતાગતનિવારકઃ ॥ ૪૦॥

ગતાસુહૃદ્ગતાજ્ઞાનો ગતદુષ્ટવિચેષ્ટિતઃ ।
ગતદુઃખો ગતત્રાસો ગતસંસારબન્ધનઃ ॥ ૪૧॥

ગતગલ્પનિર્ગતભવો ગતતત્ત્વાર્થસંશયઃ ।
ગયાનાથો ગયાવાસો ગયાસુરવરપ્રદઃ ॥ ૪૨॥

ગયાતીર્થફલાધ્યક્ષો ગયાવાસીનમસ્કૃતઃ ।
ગયામયો ગયાક્ષેત્રો ગયાયાત્રાફલપ્રદઃ ॥ ૪૩॥

ગયાવાસીસ્તુતગુણો ગયાક્ષેત્રનિવાસકૃત્ ।
ગાયકપ્રણયી ગાતા ગાયકેષ્ટફલપ્રદઃ ॥ ૪૪॥

ગાયકો ગાયકેશાનો ગાયકાઽભયદાયકઃ ।
ગાયકપ્રવણસ્વાન્તો ગાયકોત્કટવિઘ્નહા ॥ ૪૫॥

ગન્ધાનુલિપ્તસર્વાઙ્ગો ગન્ધર્વસમરક્ષમઃ ।
ગચ્છધાતા ગચ્છભર્તા ગચ્છપ્રિયકૃતોદ્યમઃ ॥ ૪૬॥

ગીર્વાણગીતચરિતો ગૃત્સમાઽભીષ્ટદાયકઃ ।
ગીર્વાણસેવિતપદો ગીર્વાણફલદાયકઃ ॥ ૪૭॥

ગીર્વાણગણસંપત્તિઃ ગીર્વાણગણપાલકઃ ।
ગ્રહત્રાતા ગ્રહાસાધ્યો ગ્રહેશાનો ગ્રહેશ્વરઃ ॥ ૪૮॥

ગદાધરાર્ચિતપદો ગદાયુદ્ધવિશારદઃ ।
ગુહાગ્રજો ગુહાશાયી ગુહપ્રીતિકરઃ સદા ॥ ૪૯॥

ગિરિવ્રજવનસ્થાયી ગિરિરાજજયપ્રદઃ ।
ગિરિરાજસુતાસૂનુઃ ગિરિરાજપ્રપાલકઃ ॥ ૫૦॥

ગર્ગગીતપ્રસન્નાત્મા ગર્ગાનન્દકરઃ સદા ।
ગર્ગવર્ગપરિત્રાતા ગર્ગસિદ્ધિપ્રદાયકઃ ॥ ૫૧॥

ગણકપ્રવણસ્વાન્તો ગણકપ્રણયોત્સુકઃ ।
ગળલગ્નમહાનાદો ગદ્યપદ્યવિવેચકઃ ॥ ૫૨॥

ગળકુષ્ઠવ્યધાહર્તા ગળત્કુષ્ઠિસુખપ્રદઃ ।
ગર્ભસન્તોષજનકો ગર્ભામયનિવારકઃ ॥ ૫૩॥

ગુરુસન્તાપશમનો ગુરુરાજ્યસુખપ્રદઃ ।
॥ ફલશ્રુતિઃ ॥

ઇત્થં દેવી ગજાસ્યસ્ય નામ્નાં ત્રિશતમીરિતમ્ ॥ ૫૪॥

ગકારાદિજગીવન્દ્યં ગોપનીયં પ્રયત્નતઃ ।
નાસ્તિકાય ન વક્તવ્યં શઠાય ગુરુવિદ્વિષે ॥ ૫૫॥

વક્તવ્યં ભક્તિયુક્તાય શિષ્યાય ગુણશાલિને ।
ચતુર્થ્યાં ભૌમવારે વા યઃ પઠેદ્ભક્તિભાવતઃ ॥ ૫૬॥

યં યં કામં સમુદ્દિશ્ય ત્રિસન્ધ્યં વા સદા પઠેત્ ।
તં તં કામમવાપ્નોતિ સત્યમેતન્ન સંશયઃ ॥ ૫૭॥

નારી વા પુરુષો વાપિ સાયં પ્રાતર્દિને દિને ।
પઠન્તિ નિયમેનૈવ દીક્ષિતા ગાણપોત્તમાઃ ॥ ૫૮॥

તેભ્યો દદાતિ વિઘ્નેશઃ પુરુષાર્થચતુષ્ટયમ્ ।
કન્યાર્થી લભતે રૂપગુણયુક્તાં તુ કન્યકામ્ ॥ ૫૯॥

પુત્રાર્થી લભતે પુત્રાન્ ગુણિનો ભક્તિમત્તરાન્ ।
વિત્તાર્થી લભતે રાજરાજેન્દ્ર સદૃશં ધનમ્ ॥ ૬૦॥

વિદ્યાર્થી લભતે વિદ્યાશ્ચતુર્દશમિતાવરાઃ ।
નિષ્કામસ્તુ જપેન્નિત્યં યદિ ભક્ત્યા દૃઢવ્રતઃ ॥ ૬૧॥

સ તુ સ્વાનન્દભવનં કૈવલ્યં વા સમાપ્નુયાત્ ॥ ૬૨॥

॥ ઇતિ શ્રીવિનાયકતન્ત્રે ઈશ્વરપાર્વતીસંવાદે
શ્રીએકાર્ણગણેશત્રિશતીસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read Sri Ekarna Ganesha Trishati:

300 Names of Ganapathy | Sri Ekarna Ganesha Trishati in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Ganapathy | Sri Ekarna Ganesha Trishati Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top