Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

300 Names of Prachanda Chandi Trishati Lyrics in Tamil

Prachandachandi Trishati Lyrics in Tamil:

॥ ப்ரசண்ட³சண்டீ³த்ரிஶதீ ॥

ப்ரத²மம் ஶதகம்
ப்ரத²மோ முகுலஸ்தப³க:
வஜ்ரம் ஜம்ப⁴பி⁴த:³ ஸர்வஸ்வம் நப⁴ஸ: ।
வந்தே³ வைரிஸஹம் வித்³யுஜ்ஜ்யோதிரஹம் ॥ 1 ॥

ஸா ஶக்திர்மருதாமீஶாநஸ்ய ததா ।
வ்யோமாகா³ரரமா ஸா தே³வீ பரமா ॥ 2 ॥

ஸூக்ஷ்மம் வ்யாபிமஹோ த்³ருʼஶ்யம் வாரித⁴ரே ।
தத்த்வம் தே மருதாம் ராஜ்ஞ: பத்நிபரே ॥ 3 ॥

த்³வாப்⁴யாம் த்வம் வநிதாரூபாப்⁴யாம் லஸஸி ।
ஏகா தத்ர ஶசீ சண்டா³சண்ட்³யபரா ॥ 4 ॥

ஏகா காந்திமதீ ப⁴ர்த்ருʼஸ்தல்பஸகீ² ।
அந்யா வீர்யவதீ ப்ராயோ யுத்³த⁴ஸகீ² ॥ 5 ॥

ஏகா மோஹயதே ஶக்ரம் சந்த்³ரமுகீ² ।
அந்யா பீ⁴ஷயதே ஶத்ரூநர்கமுகீ² ॥ 6 ॥

ஏகஸ்யாம் தடிதோ ரம்யா தீ³ப்திகலா ।
அந்யஸ்யாம் ஸுதராமுக்³ரா ஶக்திகலா ॥ 7 ॥

ஏகஸ்யா: ஸத்³ருʼஶீ ஸௌந்த³ர்யே ந பரா ।
அந்யஸ்யாஸ்து ஸமா வீர்யே நாஸ்த்யபரா ॥ 8 ॥

ஏகா ஸஞ்சரதி ஸ்வர்கே³ போ⁴க³வதீ ।
அந்யா பா⁴தி நபோ⁴ரங்கே³ யோக³வதீ ॥ 9 ॥

ஏகா வா த³ஶயோ: பே⁴தே³ந த்³விவிதா⁴ ।
இந்த்³ராணீ விபு³தை:⁴ கீ³தா புண்யகதா² ॥ 10 ॥

சண்டி³ த்வம் வரதே³ பிண்டே³ குண்ட³லிநீ ।
கீ³தா ச்சி²ந்நஶிரா: ப்ராஜ்ஞைர்வைப⁴விநீ ॥ 11 ॥

ஆஹு: குண்ட³லிநீம் யந்மூத்⁴ர்நா வியுதாம் ।
சித்ரா ஸா வசஸோ ப⁴ங்கீ³ பு³த்³தி⁴மதாம் ॥ 12 ॥

புத்ராச்சி²ந்நஶிரா: புண்யாயாঽப்³ஜமுகீ² ।
ஆவிக்ஷத் கில தாம் ஶக்தி: ஶக்ரஸகீ² ॥ 13 ॥

தஸ்மாத்³வாயமவச்சித்தாம்போ⁴ஜரமா ।
உக்தா க்ருʼத்தஶிரா: ஸா ஶக்தி: பரமா ॥ 14 ॥

ஓஜீயஸ்யப³லா துல்யா காபி நதே ।
ராஜாரேர்ஜநநி ஸ்வர்நாரீவிநுதே ॥ 15 ॥

யாவந்தோঽவதரா: ஶக்தேர்பூ⁴மிதலா ।
வீர்யேணாஸ்யதி⁴கா தேஷு த்வம் விமலே ॥ 16 ॥

ப்ராகே³வ த்வயி ஸத்யைந்த்³ரீஶக்திகலா ।
வ்யக்தாঽபூ⁴ச்சி²ரஸி ச்சி²ந்நே பூ⁴ரிப³லா ॥ 17 ॥

த்வம் சி²ந்நே மஹஸாம் ராஶி: ஶக்திரஸி ।
ஹுங்காரேண ரிபுவ்ராதம் நிர்த³ஹஸி ॥ 18 ॥

போ⁴கா³ஸக்தரதிக்³ராஹாங்காஸநகா³ ।
பா³லார்கத்³யுதிப்⁴ருʼத்பாதா³ம்போ⁴ஜயுவா ॥ 19 ॥

சி²ந்நம் பாணிதலே மூர்தா⁴நம் த³த⁴தீ ।
ப்ராணாநாத்மவஶே ஸம்ஸ்தா²ப்யாநஹதீ ॥ 20 ॥

ஸ்பா²ராஸ்யேந பிப³ந்த்யுல்லோலாநஸ்ருʼஜ: ।
த்⁴வஸ்தாநாத³த⁴தீ த்³ருʼப்தாந் பூ⁴மிபு⁴ஜ: ॥ 21 ॥

டா³கிந்யாঽநக⁴யா வர்ணிந்யா ச யுதா ।
ராமாம்பா³ঽவது மாம் தி³வ்யம் பா⁴வமிதா ॥ 22 ॥

கார்யம் ஸாத⁴யிதும் வீர்யம் வர்த⁴ய மே ।
சித்தம் ஸ்வாத்மநி ச ச்சி²ந்நே ஸ்தா²பய மே ॥ 23 ॥

யோக³ம் மே விஷயாராத்யப்³தி⁴ம் தரிதும் ।
சித்தம் தே³வி குரு த்வம் ஸாக்ஷாத்³தி³தும் ॥ 24 ॥

மாந்தா³ரைரிவ மே கா³யத்ரைர்விமலை: ।
சி²ந்நே ஸித்⁴யது தே பாதா³ர்சா முகுலை: ॥ 25 ॥

த்³விதீயோ ப்³ருʼஹதீஸ்தப³க:
நிகி²லாமயதாபஹரீ நிஜஸேவகப⁴வ்யகரீ ।
க³க³நாம்ருʼததீ³ப்திஜ²ரீ ஜயதீஶ்வரசில்லஹரீ ॥ 26 ॥

விபிநே விபிநே விநுதா நக³ரே நக³ரே நமிதா ।
ஜயதி ஸ்தி²ரசித்தஹிதா ஜக³தாம் ந்ருʼபதேர்த³யிதா ॥ 27 ॥

மதிகைரவிணீந்து³கலா முநிஹ்ருʼத்கமலே கமலா ।
ஜயதி ஸ்துதிதூ³ரப³லா ஜக³தீ³ஶவதூ⁴ர்விமலா ॥ 28 ॥

கலிபக்ஷஜுஷாம் த³மநீ கலுஷப்ரததே: ஶமநீ ।
ஜயதி ஸ்துவதாமவநீ ஸத³யா ஜக³தோ ஜநநீ ॥ 29 ॥

அதிசண்டி³ஸுபர்வநுதே ப³லபௌருஷயோரமிதே ।
ஜநநம் ஸுஜநாவநிதே ஜக³தாமுபகாரக்ருʼதே ॥ 30 ॥

ஸகலாமயநாஶசணே ஸததம் ஸ்மரத: ஸுகு³ணே ।
மம கார்யக³தே: ப்ரத²மம் மரணம் ந ப⁴வத்வத⁴மம் ॥ 31 ॥

மரணஸ்ய ப⁴யம் தரிதும் கருணாரஸவாஹிநி தே ।
ஸ்மரணாத்³ரஸயாமி க³லச்சரணாம்பு³ருஹாத³ம்ருʼதம் ॥ 32 ॥

வநிதாவபுஷத்⁴ரணம் ஜக³த³ம்ப³ ந வேத்³மி தவ ।
வியத³க்³நிதநோத்⁴ரணம் ஶிரஸேஹ வஹாமி ஸதா³ ॥ 33 ॥

ஶதஶ: ப்ரஸ்ருʼதைத்⁴ரணை: முநிமஸ்தகவீதி²ஷு ஸா ।
விபுலே க³க³நே விததா சரதி த்ரித³ஶேஶஸகீ² ॥ 34 ॥

விஶதி ப்ரவிதா⁴ய பத²ஶ்சரணஸ்ய விபா⁴ம்ப³கு³ஹாம் ।
விஹிதஸ்ய மமேஹஶிரஸ்யஜரே ஜக³தீ³ஶ்வரி தே ॥ 35 ॥

சரணஸ்ய விபா⁴ கிமு தே தவ காசந வீசிருத ।
விவிதா⁴ வித³தா⁴தி கதா:² ப்ரவிஶந்த்யயி ப⁴க்த்கு³ஹாம் ॥ 36 ॥

நிஜவீசிவிலாஸபத³ம் மம காயமித³ம் ஜக³தி ।
கரணம் ஸுரகார்யக்ருʼதே தவ நிஸ்துலபே⁴ ப⁴வது ॥ 37 ॥

மம வர்ஷ்மணி ஹீநப³லே யதி³ கஶ்சந லோப இவ ।
தமபோஹ்யபடிஷ்ட²தமம் குரு விஷ்டபமாதரித³ம் ॥ 38 ॥

ஸஹதாமித³மம்ப³வபுஸ்தவ நாட்யமபாரஜவம் ।
ப³ஹிரந்தரஶத்ருஸஹம் ப⁴ஜதாம் ப³ஹுலம் ச ப³லம் ॥ 39 ॥

ப்ருʼதி²வீ ச ஸஹேத ந தே தடிதீ³ஶ்வரி நாட்யஜவம் ।
கருணா யதி³ தே³வி ந தே வபுஷாமிஹ கா நு கதா² ॥ 40 ॥

தவ ஶக்திஜ²ரீபதநம் ப³ஹிரத்³பு⁴தவ்ருʼஷ்டிரிவ ।
இத³மந்தரநந்தப³லே மதி³ராரஸபாநமிவ ॥ 41 ॥

பரமிக்ஷுரஸோ மது⁴ரோ மதி³ராமத³க்ருʼத்பரமா ।
மது⁴ரா மத³க்ருʼச்ச ப்⁴ருʼஶம் தவ ஶக்திகலாலஹரீ ॥ 42 ॥

ரஸநேந்த்³ரியமாத்ராமுத³ம் வர இக்ஷுரஸ: குருதே ।
ப³ஹிரந்தரபி ப்ரமத³ம் தவ ஶக்திகலாலஹரீ ॥ 43 ॥

வபுஷோ மநஸஶ்சதி⁴யோ ப³லமத்³பு⁴தமாத³த⁴தீ ।
ப்ரமத³ம் ச ஜயத்யஜரே தவ ஶக்திகலாலஹரீ ॥ 44 ॥

தவ ஶக்திகலாலஹரீ பரிஶோத⁴யதே பு⁴வி யம் ।
விது³ராக³மஸாரவித:³ ஸநிமேஷமமர்த்யமிமம் ॥ 45 ॥

லஹரீமகி²லாம்ப³ விநா தவ யோঽநுப⁴வம் வத³தி ।
அயி வஞ்சித ஏஷ ம்ருʼஷா விஷயேண மஹாவிப⁴வே ॥ 46 ॥

ஸததாலஹரீ யதி³ தே ப³ஹிரந்தரபி ப்ரகு³ணா ।
ப⁴வப³ந்த⁴சய: ஶிதி²லோ பு⁴வி ஜீவத ஏவ ப⁴வேத் ॥ 47 ॥

இஹ தாவத³பாரப³லே ஸகலா அபி யோக³கதா:² ।
தவ யாவத³நந்தஜுஷோ ந பவித்ரஜ²ரீபதநம் ॥ 48 ॥

விஷயாரிவிநாஶவிதௌ⁴ ரமணீயமுபாயமஜே ।
கத²யேஶ்வரி மே விஶத³ம் தவ நாம்ப³ ந ஸாத்⁴யமித³ம் ॥ 49 ॥

க³ணநாத²கவே: க்ருʼதிபி:⁴ ப்³ருʼஹதீபி⁴ரிமாபி⁴ரஜா ।
பரித்ருʼப்யது சண்ட³வதூ:⁴ கபடாக³க³நாக்³நிகலா ॥ 50 ॥

த்ருʼதீய: ஸுப்ரதிஷ்டா²ஸ்தப³க:
சண்ட³சண்டி³காம் பா³லபா⁴நுபா⁴ம் ।
நௌமி தே³வதாராஜவல்லபா⁴ம் ॥ 51 ॥

நாபி⁴மண்ட³லஶ்வேதபத்³மகே³ ।
சண்ட³தீ³தி⁴தேர்மண்ட³லே ஸ்தி²தாம் ॥ 52 ॥

ஸூக்ஷ்மநாடி³காதே³ஹதா⁴ரிணீம் ।
கோ⁴ரபாதகவ்ராதஹாரிணீம் ॥ 53 ॥

உக்³ரவிக்ரமச்சி²ந்நமஸ்தகாம் ।
த³க்³த⁴வாஸநாகா⁴ஸஜாலகாம் ॥ 54 ॥

நௌமி ஸத்³தி⁴யம் ஸித்³த⁴ஸம்ஸ்துதாம் ।
வஜ்ரதா⁴ரிண: ஶக்திமத்³பு⁴தாம் ॥ 55 ॥

ப்ராணிநாம் தநௌ தந்துஸந்நிபா⁴ம் ।
அம்ப³ரஸ்த²லே வ்யாபகப்ரபா⁴ம் ॥ 56 ॥

சாருவர்ணிநீப்ரீதிலாலிதாம் ।
பீ⁴மடா³கிநீவீர்யநந்தி³தாம் ॥ 57 ॥

தீ³ப்யத³க்ஷிபா⁴பீ⁴ஷிதாஸுராம் ।
நௌமி வஜ்ரிண: ஶக்திமக்ஷராம் ॥ 58 ॥

யா விஶத்தபோத்⁴வஸ்தபாதகாம் ।
ரேணுகாம் ஸுதச்சி²ந்நமஸ்தகாம் ॥ 59 ॥

நௌமி தாமரிவ்ராதமர்தி³நீம் ।
நாகமேதி³நீபாலபா⁴மிநீம் ॥ 60 ॥

தே³வஸுந்த³ரீமஸ்தலாலிதம் ।
அம்பி³காபத³ம் பா⁴து மே ஹிதம் ॥ 61 ॥

ஶோத்⁴யதாமயம் ஸர்வதீ⁴புஷா ।
லோகதா⁴த்ரி தே பாத³ரோசிஷா ॥ 62 ॥

கோடிஶஸ்தவ ப்ராஜ்யஶக்த்ய: ।
வித்³யுத³ம்பி³கே பாத³பங்க்தய: ॥ 63 ॥

தாஸு விக்ரமாதா⁴யிசேஷ்டிதம் ।
தாஸு விஷ்டபஜ்ஞாநமத்³பு⁴தம் ॥ 64 ॥

ஸர்வதோঽம்ப³ தே பாத³சேஷ்டிதம் ।
வேத்தி தத்க்ருʼதீ நோ ஜட:³ க்ருʼதம் ॥ 65 ॥

வேத்தி ய: க்ருʼதீ தத்ரா தத்³ப³லம் ।
வேத³ யோ நநா தத்ர நோ ப²லம் ॥ 66 ॥

அர்பயேத்தநும் ய: ஸவித்ரி தே ।
ஶக்திவைப⁴வம் தத்ர பண்டி³தே ॥ 67 ॥

பூருஷோ ப⁴வந்நூர்மிரச்யுதே ।
மத்தநும் ஸ்த்ரையம் ஸம்பு⁴நக்து தே ॥ 68 ॥

ஸர்வதோ க³திர்பா⁴மத³ம்ப³ தே ।
மத்³கு³ஹாந்தரே பா⁴து விஶ்ருதே ॥ 69 ॥

உக்³ரவைப⁴வாஶக்திரந்தரே ।
பா⁴து தே பத³ப்ரேயஸ:பரே ॥ 70 ॥

சண்டி³ தே புநஶ்சேத்ப்ரசண்ட³தா ।
கீத்³ருʼக³ம்பி³கே ஸா மஹோக்³ரதா ॥ 71 ॥

மர்த்யஹஸ்திநம் மஸ்தபே⁴தி³நீ ।
ஶக்திரம்ப³ தே பாது பாவநீ ॥ 72 ॥

உத்தமோத்தமா சித்தசிந்த்யதாம் ।
க்ருʼத்தமஸ்தகா மத்தகாஶிநீ ॥ 73 ॥

ஆத்மவைரிணாம் நாஶநே விதி⁴ம் ।
ப்³ரூஹி மே ஜநந்யந்தராவதி⁴ம் ॥ 74 ॥

சேதஸோঽம்ப³ தே ஜாயதாம் ஹிதம் ।
ஸௌப்ரதிஷ்ட²ஸத்³கீ³தமத்³பு⁴தம் ॥ 75 ॥

சதுர்தோ² நரமநோரமாஸ்தப³க:
அமரபாலிநீ தி³திஜநாஶிநீ ।
பு⁴வநபூ⁴பதேர்ஜயதி பா⁴மிநீ ॥ 76 ॥

அதிஶுபா⁴ நப⁴ஸ்தலவிஸாரி பா⁴ ।
ஜக³த³தீ⁴ஶிதுர்ஜயதி வல்லபா⁴ ॥ 77 ॥

ஸுரமஹீபதேர்ஹ்ருʼத³யமோஹிநீ ।
கபடகாமிநீ ஜயதி மாயிநீ ॥ 78 ॥

ஜயதி குண்ட³லீபுரநிகேதநா ।
தடித³தீ⁴ஶ்வரீ தரலலோசநா ॥ 79 ॥

விமலமஸ்தகைர்ஹ்ருʼதி³ விதா⁴ரிதா ।
த³லிதமஸ்தகா ஜயதி தே³வதா ॥ 80 ॥

ஜயதி வித்³யுதோ யுவதிபூ⁴மிகா ।
இஹ க²லாந்தக்ருʼஜ்ஜயதி ரேணுகா ॥ 81 ॥

அமிதவிக்ரமே ஜயஜயாம்பி³கே ।
பரஶுதா⁴ரிணோ ஜநநி ரேணுகே ॥ 82 ॥

விநதபாலிகே த⁴ரணிகாலிகே ।
ஜநபதித்³விஷோ ஜநநி பாஹி மாம் ॥ 83 ॥

மம க்தத³ம்பு³ஜம் தவ பதா³ம்பு³ஜே ।
ப⁴ஜது லீநதாம் கபடநார்யஜே ॥ 84 ॥

108
கருணயா க்ரியாத்³ப⁴க³வதீ ஶுபா⁴ ।
மம முதா³வஹம் மத³முதா³ரபா⁴ ॥ 85 ॥

தவ மதே³ வ்ருʼஷா ஜயதி தா³நவாந் ।
தவ மதே³ ஹரோ நடதி மோத³வாந் ॥ 86 ॥

தவ மதே³ ரவிஸ்தபதி தேஜஸா ।
தவ மதே³ ஸ்வபூ⁴ரவதி சௌஜஸா ॥ 87 ॥

தவ மதே³ ஶஶீ ரமயதேঽகி²லம் ।
தவ மதே³ঽநில: ப்ரத²யதே ப³லம் ॥ 88 ॥

தவ மதே³ঽநலோ ஜக³தி ராஜதே ।
தவ மதே³ முநிர்நிக³மமீக்ஷதே ॥ 89 ॥

தவ மதே³ த⁴ரா ப்⁴ரமதி மேதி³நீ ।
தவ மதே³ தநுர்மம ச மோதி³நீ ॥ 90 ॥

த³ஹநகீலவந்நிருபமோக்³ரதா ।
ஶஶிமயூக²வத்பரமஸௌம்யதா ॥ 91 ॥

க³க³நதே³ஶவத்ஸ்தி²திரசஞ்சலா ।
தபநரஶ்மிவத்³க³திரபங்கிலா ॥ 92 ॥

அம்ருʼதவந்மத:³ பவநவத்³ப³லம் ।
தவ தரங்க³கே கிமிவ நோ ப²லம் ॥ 93 ॥

தவ நவாமஹாமத³விதா⁴யிகா ।
அக⁴ஹரீஸுரா ஜயதி வீசிகா ॥ 94 ॥

தவ ஸுசித்திகா ஜநநி வீசிகா ।
அம்ருʼதவர்ஷிணீ ஜயதி ஹர்ஷிணீ ॥ 95 ॥

அமரராஜ்ஞிதே³வ்யஸுரவிக்⁴நஹா ।
அஸுருபாஸகாநவதி தே கலா ॥ 96 ॥

அநுக்³ருʼஹீதவாக்தவ க³ப⁴ஸ்திநா ।
ஸகலஸித்³தி⁴ராட்³ ப⁴வதி தே³விநா ॥ 97 ॥

ஸததசிந்தநாத்தவ கு³ஹாந்தரே ।
நியதசேதஸோ ஜக³தி³த³ம் கரே ॥ 98 ॥

ஜநநி மே விதி⁴ம் கத²ய பீ⁴ஷணே ।
விஷயஶாத்ராவவ்ரஜவிதா³ரணே ॥ 99 ॥

தவ மநோரமே ஸுரபதேரிமா: ।
வித³த⁴தாம் முத³ம் நரமநோரமா: ॥ 100 ॥

த்³விதீயம் ஶதகம்
பஞ்சமோ ரதோ²த்³த⁴தாஸ்தப³க:
க்ருʼத்தமஸ்தமபிஶாதகர்தரீம் பாணிபத்³மயுக³ளேந பி³ப்⁴ரதீம் ।
ஸம்ஸ்மராமி தருணார்கரோசிஷம் யோஷிதம் மநஸி சண்ட³சண்டி³காம் ॥ 101 ॥

சண்ட³சண்டி³ தவ பாணிபங்கஜே யந்நிஜம் லஸதி க்ருʼத்தமஸ்தகம் ।
தே³வி ஸூசயதி சித்தநாஶநம் தத்தவேந்த்³ரஹ்ருʼத³யாதி⁴நாயிகே ॥ 102 ॥

தீ³ப்திவிக்³ரஹலதாம் மஹாப³லாம் வஹ்நிகீலநிப⁴ரக்தகுந்தலாம் ।
ஸம்ஸ்மராமி ரதிமந்மதா²ஸநாம் தே³வதாம் தருணபா⁴ஸ்கராநநாம் ॥ 103 ॥

ரஶ்மிபி⁴ஸ்தவ தநூலதாக்ருʼதா ரஶ்மிபி⁴ஸ்தவ க்ருʼதாஶ்ச குந்தலா: ।
ரஶ்மிபி⁴ஸ்தவ க்ருʼதம் ஜ்வலந்முக²ம் ரஶ்மிபி⁴ஸ்தவ க்ருʼதே ச லோசநே ॥ 104 ॥

தே³வி ரஶ்மிக்ருʼதஸர்வவிக்³ரஹே த்³ருʼஷ்டிபாதக்ருʼதஸாத்⁴வநுக்³ரஹே ।
அம்ப³ரோத³வஸிதே ஶரீரிணாமம்ப³ பாஹி ரவிபி³ம்ப³சாலிகே ॥ 105 ॥

யத்தவாஸநமஶேஷமோஹநௌ வித்³யுத³க்ஷிரதிஸூநஸாயகௌ ।
ஏததி³ந்த்³ரஸகி² பா⁴ஷதே த்வயா தாவுபா⁴வபி ப³லாத³த:⁴ க்ருʼதௌ ॥ 106 ॥

த்³ருʼஷ்டிரேவ தவ ஶஸ்த்ரமாஹவே ஶாத்ரவஸ்து தவ ந க்ஷம: புர: ।
வஸ்த்ரமம்ப³ தி³ஶ ஏவ நிர்மலா: ப்ரேக்ஷிதும் ப⁴வதி ந ப்ரபு:⁴ பர: ॥ 107 ॥

சக்ஷுஷாம் த³ஶஶதாநி தே ருசிம் பாதுமேவ பரமஸ்ய வஜ்ரிண: ।
பா⁴ஸ்வத: கரஸஹஸ்ரமம்பி³கே லாலநாய தவ பாத³பத்³மயோ: ॥ 108 ॥

ஶூலமக்³நிதிலகஸ்ய தூ⁴ர்ஜடே: சக்ரமச்ச²ஜலஜாதசக்ஷுஷ: ।
வஜ்ரமம்ப³ மருதாம் ச பூ⁴பதே: தேஜஸஸ்தவ க்ருʼதாநி பா⁴க³கை: ॥ 109 ॥

பை⁴ரவீசரணப⁴க்த்பா³ந்த⁴வீ தாரிணீ ச ஸுரபக்ஷதா⁴ரிணீ ।
காலிகா ச நதபாலிகாঽபராஶ்சண்ட³சண்டி³ தவ பீ⁴மபூ⁴மிகா: ॥ 110 ॥

ரக்ஷ மே குலமதீந்த்³ரியே ததே ராக்ஷஸாதி³நி ஸுரை: ஸமர்சிதே ।
புத்ராஶிஷ்யஸஹிதோঽஹமம்ப³ தே பாவநம் பத³ஸரோருஹம் ஶ்ரயே ॥ 111 ॥

ஐந்த்³ரிதே³வி ப⁴வதீ மஹாப³லா சி²ந்நமஸ்தயுவதிஸ்து தே கலா ।
ஸர்வலோகப³லவித்தஶேவதே:⁴ பேரக்ஷிதாঽஸ்தி தவ கோ ப³லாவதே:⁴ ॥ 112 ॥

யேயமம்ப³ ருசிருஜ்ஜ்வலாநநே யா ச காசந விபா⁴ விபா⁴வஸௌ ।
தத்³த்³வயம் தவ ஸவித்ரி தேஜஸோ பூ⁴மிநாகநிலயஸ்ய வைப⁴வம் ॥ 113 ॥

ப்ராணதா³ தவ ருசிர்ஜக³த்த்ராயே ப்ராணஹ்ருʼச்ச ப³த கார்யபே⁴த³த: ।
வைப⁴வம் பு⁴வநசக்ரபாலிகே கோ நு வர்ணயிதுமீஶ்வரஸ்தவ ॥ 114 ॥

உத்³ப⁴வஸ்தவவிபாகவைப⁴வே நாஶநம் ச ஜக³த³ம்ப³ தே³ஹிநாம் ।
யௌவநம் நயநஹாரிநிர்மலம் வார்த⁴கம் ச விததாதுலப்ரபே⁴ ॥ 115 ॥

நிர்ப³லோ ப⁴வதி பூ⁴தலே யுவா யச்ச தே³வி ஜரடோ² ப⁴வேத்³ப³லீ ।
தத்³வயம் தவ விசித்ரபாகத: பாகஶாஸநஸகி² க்ஷரேதரே ॥ 116 ॥

வார்த⁴கேந ப³லகாந்திஹாரிணா தா³ருணேந கடுகார்யகாரிணா ।
க்³ரஸ்தமேதமது⁴நா புந: குரு த்ராணதே³ யுவகவத்பதா³ஶ்ரிதம் ॥ 117 ॥

போ⁴க³லாலஸதயா ந நூதநம் தே³வி விக்ரமமபாரமர்த²யே ।
அத்ர மே வபுஷி லாஸ்யமம்ப³ தே ஸோடு⁴மேவ மம ஸேயமர்த²நா ॥ 118 ॥

ஶக்திரம்ப³ மம காசித³ந்தரே யா த்வயைவ நிஹிதாலமல்பகா ।
வ்ருʼத்³தி⁴மேத்ய ஸஹதாமியம் பராம் பா³ஹ்யஶக்திமிஹ நிர்க³லஜ்ஜ²ராம் ॥ 119 ॥

அம்ப³ தே நரஸுராஸுரஸ்துதே தி³வ்யஶக்திலஹரீவிஶோதி⁴தம் ।
பாதகாநி ஜஹதீவ மாமிமம் காமயந்த இவ ஸர்வஸித்³த⁴ய: ॥ 120 ॥

ஶக்திரிந்த்³ரஸகி² சேந்ந தே ம்ருʼஷா ப⁴க்திரீஶ்வரி ந மே ம்ருʼஷா யதி³ ।
உல்லஸந்து ரதிகந்துபீடி²கே ஶீத்⁴ரமேவ மயி யோக³ஸித்³த⁴ய: ॥ 121 ॥

அஸ்து ப⁴க்திரகி²லாம்ப³ மே ந வா ஶக்திரேவ தவ ஸம்ப்ரஶோத்⁴ய மாம் ।
தே³வகார்யகரணக்ஷமம் ப³லாதா³த³தா⁴து வித³தா⁴து சாம்ருʼதம் ॥ 122 ॥

ஆஸ்யமம்ப³ தவ யத்³யபீக்ஷிதம் லாஸ்யமேதத³நுபூ⁴யதே மயா ।
பாத³கா⁴தததிசூர்ணிதாந்யஜே யத்ர யாந்தி து³ரிதாநி ஸங்க்ஷயம் ॥ 123 ॥

ஸ்வீயஶக்திலஹரீவிலாஸிநே கிங்கராய பத³பத்³மலம்பி³நே ।
பா⁴ஷதாம் விஷயவைரிதா³ரணே ப⁴ங்க³வர்ஜிதமுபாயமம்பி³கா ॥ 124 ॥

நிர்மலே கருணயா ப்ரபூரிதே ஸந்ததம் விகஸிதே மஹாமஹே ।
அம்பி³காஹ்ருʼதி³ விதந்வதாமிமா: ஸம்ப்ரஸாத³மதுலம் ரதோ²த்³த⁴தா: ॥ 125 ॥

ஷஷ்ட:² ஸ்வாக³தாஸ்தப³க:
யோகி³நே ப³லமலம் வித³தா⁴நா ஸேவகாய குஶலாநி த³தா³நா ।
அஸ்து மே ஸுரத⁴ராபதிஶக்திஶ்சேதஸஶ்ச வபுஷஶ்ச ஸுகா²ய ॥ 126 ॥

கார்யமஸ்தி மம கிஞ்சந ஸத்யம் தஜ்ஜயாய விலபாமி ச ஸத்யம் ।
ஏவமப்யகபடைவ ரதிர்மே வஜ்ரபாணிஸகி² தே பத³பத்³மே ॥ 127 ॥

ஶ்ரத்³த⁴யா தவ நுதிம் வித³தா⁴மி ஶ்ரத்³த⁴யா தவ மநும் ப்ரஜபாமி ।
ஶ்ரத்³த⁴யா தவ விஜ்ருʼபி⁴தமீக்ஷே ஶ்ரத்³த⁴யா தவ க்ருʼபாம் ச நிரீக்ஷே ॥ 128 ॥

வித்³யுதே³வ ப⁴வதீ ச மருத்வாந் வித்³யுதே³வ கி³ரிஶோ கி³ரிஜா ச ।
வித்³யுதே³வ க³ணப: ஸஹ ஸித்³த⁴ஞ்யா ஷட்கபே⁴த³ இஹ கார்யவிஶேஷை: ॥ 129 ॥

பூருஷஶ்ச வநிதேதி விபே⁴த:³ ஶக்தஶக்திபி⁴த³யா வசநேஷு ।
தேஜ ஏவ க²லு வித்³யுதி ஶக்தம் வீர்ய ஏவ ஜக³தீ³ஶ்வரி ஶக்தி: ॥ 130 ॥

வித்³யுத³ம்ப³ரபு⁴வி ஜ்வலதீஶே ஶப்³த³மம்ப³ குரு தே ச ஸுஸூக்ஷ்மம் ।
இந்த்³ரருத்³ரயுக³ளவ்யவஹாரே கர்மயுக்³மமித³மீஶ்வரி பீ³ஜம் ॥ 131 ॥

வைத்³யுதஸ்ய ப⁴வஸி ஜ்வலதோঽக்³நேரம்ப³ ஶக்திரஸதாம் த³மநி த்வம் ।
தஸ்ய நாத³வத ஆக³மகீ³தா காலிகா ப⁴வதி ஶக்திரபீ⁴தா ॥ 132 ॥

தேஜஸோ ருசிரபீ⁴மகலாப்⁴யாம் யத்³வதீ³ஶ்வரி ஶசீ ப⁴வதீ ச ।
ஏவமாஶ்ரிதஜநாவநி கௌ³ரீ காலிகா ச நிநத³ஸ்ய கலாப்⁴யாம் ॥ 133 ॥

வைத்³யுதோঽக்³நிரகி²லேஶ்வரி பிண்டே³ மூலதாமரஸபீட²நிஷண்ண: ।
இந்த்³ரியம் ப⁴வதி வாகி³தி தே³வம் யம் விதோ³ க³ணபதிம் கத²யந்தி ॥ 134 ॥

க்³ரந்தி²பே⁴த³விகசே ஸரஸீஜே ஜ்ருʼம்ப⁴மாணமிஹ வைத்³யுதவஹ்நி: ।
யாம் ருசிம் ப்ரகடயத்யதிவீர்யாம் ஸைவ ஸித்³தி⁴ரிதி காசந லக்ஷ்மீ: ॥ 135 ॥

வித்³யுதே³வ ப⁴வதீ நநு பா⁴ந்தீ வித்³யுதே³வ நக³ஜா நிநத³ந்தீ ।
வித்³யுதே³வ தபஸோ விலஸந்தீ விக்³ரஹேஷு பரமேஶ்வரி ஸித்³தி:⁴ ॥ 136 ॥

நைவ கேவலமுதா³ரசரித்ரே வித்³யுத³த்³பு⁴ததமா த்ரிவிபூ⁴தி: ।
வைப⁴வம் ப³ஹு ஸஹஸ்ரவிபே⁴த³ம் கோ நு வர்ணயது பாவநி தஸ்யா: ॥ 137 ॥

வைத்³யுதம் ஜ்வலநமீஶ்வரி ஹித்வா நைவ தை³வதமபீ⁴ஷ்டதமம் ந: ।
தத்³விபூ⁴திகு³ணகா³நவிலோலா பா⁴ரதீ ஜயது மே ப³ஹுலீலா ॥ 138 ॥

தேஜஸஶ்ச ஸஹஸஶ்ச விபே⁴தா³த்³யா தநுஸ்தவ ப⁴வத்யுப⁴யாத்மா ।
தத்³வயம் ச மயி சித்ரசரித்ரே ஜ்ருʼம்ப⁴தாம் நரஜக³த்குஶலாய ॥ 139 ॥

ப்ராயஶோ நிக³மவாசி புமாக்²யா தந்த்ராவாசி வரதே³ வநிதாக்²யா ।
ப்ராணிநாம் ஜநநி தே விபு³தா⁴நாம் தத்ர ஹேதுரஜரே ருசிபே⁴த:³ ॥ 140 ॥

அத்ர ஸித்³தி⁴ருதி³தா மம தே³ஹே பூ⁴மிகா பு⁴வநதா⁴த்ரி தவாந்யா ।
ஆஹ்வயத்யதி⁴கஶக்திக்ருʼதே த்வாம் த்வம் ச ஸம்ப்ரவிஶ தே³ஹகு³ஹாம் ந: ॥ 141 ॥

ஜ்ருʼம்ப⁴தாமியமித: குலகுண்டா³த³ந்தரிக்ஷதலதோঽவதர த்வம் ।
உல்லஸந்த்வவலஸந்து ச தே³ஹே வீசயோঽத்ர ப⁴கி³நீத்³விதயஸ்ய ॥ 142 ॥

கேவலம் ந ஸஹஸா மஹநீயே தேஜஸா ச வரதே³ঽவதர த்வம் ।
அத்ர ஸித்³தி⁴மபி கேவலவீர்யோல்லாஸிநீம் ஜநநி யோஜய பா⁴ஸா ॥ 143 ॥

சி²ந்நமுஜ்ஜ்வலதடித்ப்ரப⁴நேத்ரம் கண்ட²ரக்த்ஜலஸீங்க்³ரஹபாத்ரம் ।
மஸ்தகம் தவ ஸஹேஶ்வரி த⁴ந்யம் மஸ்தகம் மம கரோது விஶூந்யம் ॥ 144 ॥

மோசிதாஶ்ரிதகு³ஹாந்தரப³ந்த:⁴ ப்ராணவாம்ஸ்தவ ஸவித்ரி கப³ந்த:⁴ ।
வாஸநாகுஸுமதல்பகஸுப்தாம் ஸம்ப்ரபோ³த⁴யது மே மதிமாப்தாம் ॥ 145 ॥

தே³வபூஜ்யசரணா தவ சேடீ நிர்விப³ந்த⁴கருணாபரிபாடீ ।
வஜ்ரபாணிஸகி² ஶோகத³ரித்³ரம் வர்ணிநீ ப⁴ணது மே ப³ஹுப⁴த்³ரம் ॥ 146 ॥

சண்ட³சண்டி³ தவ யுத்³த⁴வயஸ்யா யோகி³வேத்³யநிஜவீர்யரஹஸ்யா ।
சேதஸஶ்ச பு⁴ஜயோஶ்ச ஸமக்³ரம் டா³கிநீ தி³ஶது மே ப³லமுக்³ரம் ॥ 147 ॥

மந்மதே²ந ஸஹ ராக³ரஸார்த்³ரா பூருஷாயிதரதா ரதிரீட்³யா ।
ஆஸநம் தவ வஶீகுருதாந்மே ஸர்வலோகமபி வஜ்ரஶரீரே ॥ 148 ॥

த்³ருʼப்யதாம் விஷயவைரிக³ணாநாம் மர்த³நாய ரமணீயமுபாயம் ।
அம்ப³ ஶீக்⁴ரமபி⁴தா⁴ய நய த்வம் மாமிமம் சரணபங்கஜப³ந்து⁴ம் ॥ 149 ॥

தேஜஸா ச ஸஹஸா ச விபா⁴ந்தீ புஷ்கரே ச யமிநாம் ச தநூஷு ।
ஸம்மத³ம் ப⁴ஜது வாஸவஶக்தி: ஸ்வாக³தாபி⁴ரமலாபி⁴ரிமாபி:⁴ ॥ 150 ॥

ஸப்தம இந்த்³ரவஜ்ராஸ்தப³க:
ஜ்ஞாநாய ஹாநாய ச து³ர்கு³ணாநாம் பா⁴நாய தத்த்வஸ்ய பரஸ்ய ஸாக்ஷாத் ।
தே³வீம் ப்ரபத்³யே ஸுரபாலஶக்திமேகாமநம்ஶாமபி⁴தோ விபா⁴ந்தீம் ॥ 151 ॥

ஈஶோঽஶரீரோ ஜக³தாம் பரஸ்தாத் தே³வீ க²காயா பரிதோ ஜக³ந்தி ।
பூர்வோ விஶுத்³தோ⁴ கு³ணக³ந்த⁴ஶூந்ய: ஸ்தா²நம் கு³ணாநாமபராঽகி²லாநாம் ॥ 152 ॥

ஆக்ரம்ய லோகம் ஸகலம் விபா⁴தி நோ கேவலம் பூ⁴ரி விபூ⁴திரம்பா³ ।
ஶுத்³தா⁴ பரஸ்தாத³பி நாத²சித்தி ரூபா விபாபா பரிதஶ்சகாஸ்தி ॥ 153 ॥

த்ரௌலோக்யபூ⁴ஜாநிரணோரணிஷ்ட²ஸ்தஸ்யாத்மஶக்திர்மஹதோ மஹிஷ்டா² ।
ஏதத்³ரஹஸ்யம் பு⁴வி வேத³ யோ நா தத்த்வப்ரஸங்க³ஏஷு ந தஸ்ய மோஹ: ॥ 154 ॥

ஜ்ஞாநம் பரம் த⁴ர்மவதீ³ஶதத்த்வம் த⁴ர்மாத்மகம் ஜ்ஞாநமஜாஸ்வரூபம் ।
ஶக்தீஶயோர்ப⁴க்துமஶக்யயோரப்யேவம் விபா⁴கோ³ வசஸா வ்யதா⁴யி ॥ 155 ॥

த்³ருʼஶ்யஸ்ய ஸர்வஸ்ய ச போ⁴க³காலே த⁴ர்மீ ச த⁴ர்மஶ்ச விபா⁴தி போ³த:⁴ ।
அந்த: ஸமாதா⁴வயமேகரூப: ஶக்தீஶபே⁴த³ஸ்தத³ஸாவநித்ய: ॥ 156 ॥

த⁴ர்ம: பரஸ்தாத்பரமேஶ்வரீ யா த⁴ர்மித்வமேஷா ஜக³தி ப்ரயாதி ।
யாவஜ்ஜக³ஜ்ஜீவிதமப்ரணாஶமாகாஶமாஶ்ரித்ய மஹச்ச²ரீரம் ॥ 157 ॥

வ்யக்திம் க²காயாம் ப்ரஜகு:³ புமாம்ஸமேகே பரே க்லீப³முதா³ஹரந்தி ।
அஸ்மாகமேஷா பரமாத்மஶக்திர்மாதா ஸமஸ்தஸ்ய ச காঽபி நாரீ ॥ 158 ॥

சித்³ரூபமத்யந்தஸுஸூக்ஷ்மமேதத் ஜ்யோதிர்யதா³காஶஶரீரமக்³ர்யம் ।
ப்ராண: ஸ ஏவ ப்ரணவ: ஸ ஏவ வஹ்நி: ஸ ஏவாம்ப³ரதே³ஶவாஸீ ॥ 159 ॥

வாயுஶ்ச ருத்³ரஶ்ச புரந்த³ரஶ்ச தஸ்யைவ விஶ்வம் த³த⁴த: புமாக்²யா: ।
ஶக்திஶ்ச காலீ ச மஹாப்ரசண்ட³சண்டீ³ ச யோஷித்ப்ரவராஹ்வயாநி ॥ 160 ॥

அத்ராபி த⁴ர்மீ புருஷ: பரேஷாம் த⁴ர்மஸ்து நாரீ விது³ஷாம் மதேந ।
ஏஷோঽபி வாசைவ ப⁴வேத்³விபா⁴க:³ ஶக்யோ விதா⁴தும் ந து வஸ்துபே⁴தா³த் ॥ 161 ॥

த்வம் தே³வி ஹந்த்ரீ மஹிஷாஸுரஸ்ய ஶும்ப⁴ம் ஸப³ந்து⁴ம் ஹதவத்யஸி த்வம் ।
த்வம் யோக³நித்³ராமது⁴ஸூத³நஸ்ய ப⁴த்³ராஸி ஶக்திர்ப³லவைரிணஸ்த்வம் ॥ 162 ॥

காலஸ்ய லீலாஸஹசாரிணீ த்வம் வாமாங்க³மஸ்யந்த⁴கவைரிணஸ்த்வம் ।
ஸித்³தி⁴ஸ்த்வமஶ்ராந்ததபோபி⁴க³ம்யா பு³த்³தி⁴ஸ்த்வமக்ஷுத்³ரமநுஷ்யநம்யா ॥ 163 ॥

வித்³யுத்த்வமாகாஶபதே² சரந்தீ ஸூர்யப்ரபா⁴ த்வம் பரிதோ லஸந்தீ ।
ஜ்வாலா க்ருʼஶாநோரஸி பீ⁴மலீலா வேலாதிகா³ த்வம் பரமஸ்ய சித்தி: ॥ 164 ॥

பே⁴தா:³ ஸஹஸ்ரம் தவ தே³வி ஸந்து த்வம் மூலஶக்திர்மம மாதரேகா ।
ஸ்தோத்ராணி தே பு³த்³தி⁴மதாம் விபூ⁴தித்³வாரா ப³ஹூநீவ விபா⁴ந்தி லோகே ॥ 165 ॥

உக்³ராணி ரூபாணி ஸஹஸ்ரஶஸ்தே ஸௌம்யாநி சாஶேஷஸவித்ரி ஸந்தி ।
வ்யக்தித்வமேகம் தவ பூ⁴ரிஶக்திவ்யக்தீ: ப்ருʼத²க் ச ப்ரத³தா³தி தேப்⁴ய: ॥ 166 ॥

குர்வந்தி தா: பாவநி விஶ்வகார்யம் ஸர்வம் ச லோகாம்ப³ விபூ⁴தயஸ்தே ।
ஸ்வர்வைரிணாம் ச ப்ரதிஸந்தி⁴காலம் க³ர்வம் ஹரந்தி க்ஷணதா³சராணாம் ॥ 167 ॥

சண்டீ³ ப்ரசண்டா³ தவ யா விபூ⁴தி: வஜ்ராத்மிகா ஶக்திரபாரஸாரா ।
ஸா ஸம்ப்ரதா³யாதுலமம்ப³ வீர்யம் தே³வீ க்ரியாந்மாம் க்ருʼததே³வகார்யம் ॥ 168 ॥

ஆவிஶ்ய யா மாம் வபுஷோ கு³ஹாயாம் சித்ராணி தே ஶக்திரஜே கரோதி ।
ஸா கா தவ ப்ராஜ்யவிபூ⁴திமத்⁴யே ஸத்³த்⁴யேயரூபே விஶதீ³குருஷ்வ ॥ 169 ॥

ஸம்ஶோத⁴நாயைவ க்ருʼதி: கிமஸ்யா: ஸஞ்சாலநாயாபி கிமு க்ரியாணாம் ।
ஶக்த்யை கிமேஷா வித³தா⁴தி சேஷ்டாமாஹோஸ்வித³ச்சா²ம் ச மதிம் ப்ரதா³தும் ॥ 170 ॥

ப்ராணப்ரதா³ பீ⁴மதமா ச ஶக்திர்யா க்ருʼத்தஶீர்ஷாம் ஸஹஸாவிவேஶ ।
ஸா மே க்ரியாத்ப்ராணப³லம் ப்ரஶஸ்தம் ஹஸ்தம் ச மே கார்யபடும் கரோது ॥ 171 ॥

ஸந்தே³ஹஜாலம் ப்ரவிதூ⁴ய தேஜ: ஸந்தா³யிநீ க்ருʼத்தஶிரா: கரோது ।
வ்ருʼந்தா³ரகாராதி⁴தபாத³பத்³மா வந்தா³ருமந்தா³ரலதா ஶுப⁴ம் ந: ॥ 172 ॥

மாமாவிஶந்தீ ப⁴வ வா ந வா த்வம் ஸம்பாத³யேஷ்டம் மம வா ந வா த்வம் ।
து³ர்ஜ்ஞேயஸாரே ஜநநி ப்ரசண்ட³சண்டி³ த்வமேகா குலதை³வதம் ந: ॥ 173 ॥

நாஶம் விதா⁴தும் விஷயத்³விஷாம் மே பாஶத்ரயாந்மோசயிதும் ச தே³ஹம் ।
ஶேஷாஹிவர்ண்யே பத³கிங்கராய பா⁴ஷஸ்வ யோக³ம் ஜநநி ப்ரசண்டே³ ॥ 174 ॥

ஸர்வாத்மஶக்தே: பத³ப³ந்து⁴கீ³தா: குர்வந்து பூ⁴யாம்ஸமிஹ ப்ரமோத³ம் ।
யுக்த்ஸ்ய தே³வ்யாஸ்தடித: ஸமாதி⁴மத்தஸ்ய சித்தஸ்ய மமேந்த்³ரவஜ்ரா: ॥ 175 ॥

அஷ்டமோ ப⁴யஹாரிஸ்தப³க:
உக்³ரதரநாதா³ம் பாபஹரபாதா³ம் ।
நௌமி க²லமாரீம் வஜ்ரத⁴ரநாரீம் ॥ 176 ॥

ஶக்தகரணாநாம் கு³ப்தப⁴ரணாநாம் ।
த்⁴வாந்தஹரவித்³யுத்³வீசிகிரணாநாம் ॥ 177 ॥

நித்யகருணாநாம் வ்யோமஶரணாநாம் ।
அஸ்மி கு³ணவந்தீ³ மாத்ருʼசரணாநாம் ॥ 178 ॥

காசந ஶப³ர்யாம் தே³வி முநிநார்யாம் ।
புண்யவத³தீ⁴தே மோஹநகலா தே ॥ 179 ॥

காசித³பி தஸ்யாம் மௌநிஜநகீ³தே ।
க்ருʼத்தஶிரஸீஶே பீ⁴ஷணகலா தே ॥ 180 ॥

மஞ்ஜுதரகு³ஞ்ஜாஹாரநிகராயை ।
சாபஶரயுக்த்ப்ரோஜ்ஜ்வலகராயை ॥ 181 ॥

ஸர்வஜநசக்ஷுஸ்தர்பணவிபா⁴யை ।
ஜங்க³மவிசித்ராஸ்வர்ணலதிகாயை ॥ 182 ॥

அப்⁴ரசிகுராயை ஶுப்⁴ரஹஸிதாயை ।
மாத³கமநோஜ்ஞஸ்வாது³வசநாயை ॥ 183 ॥

இந்து³வத³நாயை குந்த³ரத³நாயை ।
மந்த³ரகுசாயை மந்த³க³மநாயை ॥ 184 ॥

அஞ்ஜலிரயம் மே கஞ்ஜநயநாயை ।
மௌநிகுலநார்யை பாவநஶப³ர்யை ॥ 185 ॥

பாவநசரித்ராம் மாரமணபுத்ராம் ।
சி²ந்நஶிரஸம் தாம் நௌமி முநிகாந்தாம் ॥ 186 ॥

மாதரயி வீர்யத்ராதவரத⁴ர்மே ।
மாঽஸ்து ஹ்ருʼதி³ மோஹ: ஸந்ந்திரிபுர்மே ॥ 187 ॥

தே³வி முநிசேதோ ரங்க³லஸதூ³ர்மே ।
மாঽஸ்து ஹ்ருʼதி³ காம: ஸுஸ்தி²திரிபுர்மே ॥ 188 ॥

தே³வஜநப⁴ர்து: ப்ராணஸகி² ராமே ।
மாঽஸ்து ஹ்ருʼதி³ பீ⁴திர்வீர்யத³மநீ மே ॥ 189 ॥

வ்யோமசரி மாதர்பா⁴மயி விஸீமே ।
மாঽஸ்து ஹ்ருʼதி³ கோபோ பு³த்³தி⁴த³மநோ மே ॥ 190 ॥

ஸாத்⁴வவநலோலே தே³வி ப³ஹுலீலே ।
அஸ்து மம தை⁴ர்யம் சேதஸி ஸுவீர்யம் ॥ 191 ॥

ஸர்வதநுபாகாதா⁴யி தவ ப⁴வ்யம் ।
அஸ்து வரதேஜோ நேத்ருʼ மம தி³வ்யம் ॥ 192 ॥

இச்ச²தி ஸவித்ரீ யத் ப்ரியஸுதாய ।
தத்³விதர ஸர்வம் தே³வி ப⁴ஜகாய ॥ 193 ॥

இச்ச²தி மநுஷ்யோ யத்³ரிபுஜநாய ।
மத்தத³யி தூ³ரே பாலய விதா⁴ய ॥ 194 ॥

வர்த⁴யது தேஜோ வர்த⁴யது ஶக்திம் ।
வர்த⁴யது மேঽம்பா³ வஜ்ரப்⁴ருʼதிப⁴க்திம் ॥ 195 ॥

வஜ்ரமயி மாதர்வஜ்ரத⁴ரப⁴க்த்: ।
அஸ்து தவ வீர்யாத³த்ர பு⁴வி ஶக்த்: ॥ 196 ॥

நஶ்யது ஸமஸ்தோ வஜ்ரத⁴ரவைரீ ।
ஏது ஜயமந்தர்வஜ்ரத⁴ரநாரீ ॥ 197 ॥

ஹஸ்தத்⁴ருʼதமுண்ட:³ கஶ்சந கப³ந்த:⁴ ।
அஸ்து மம பி⁴ந்நக்³ரந்தி²சயப³ந்த:⁴ ॥ 198 ॥

ஸாத⁴ய மதி³ஷ்டம் யோக³மபி⁴தா⁴ய ।
தே³வி விஷயாரிவ்ராதத³மநாய ॥ 199 ॥

ஸம்மத³யதாந்மே ஸ்வாம்ஶக்ருʼதஶம்பா³ம் ।
சாருப⁴யஹாரிச்ச²ந்த³ இத³மம்பா³ம் ॥ 200 ॥

த்ருʼதீயம் ஶதகம்
நவமோ மத³லேகா²ஸ்தப³க:
வந்தே³ வாஸவஶக்தே: பாதா³ப்³ஜம் ப்ரியப⁴க்த்ம் ।
ப்ராதர்பா⁴ஸ்கரரக்தம் பாபத்⁴வம்ஸநஶக்த்ம் ॥ 201 ॥

ஹுங்காராநலகீலாத³க்³தா⁴ராதிஸமூஹாம் ।
வித்³யுத்³பா⁴ஸுரவீக்ஷாநிர்தூ⁴தாஶ்ரிதமோஹாம் ॥ 202 ॥

தே³வஸ்த்ரீநிடலேந்து³ஜ்யோத்ஸ்நாலாலிதபாதா³ம் ।
மேக⁴ஶ்ரேண்யுபஜீவ்யஶ்ரோத்ராகர்ஷகநாதா³ம் ॥ 203 ॥

தீ³ப்தாம் பா⁴ஸ்கரகோடிச்சா²யாயாமிவ மக்³நாம் ।
கா³த்ராலம்பி³விநைவக்ஷௌமம் கிஞ்சிதி³நக்³நாம் ॥ 204 ॥

கண்டே² கல்பிதஹாராம் முண்டா³நாம் ஶதகேந ।
ஜ்ஞேயாமூல்யரஹஸ்யாம் நிவ்ர்யாஜம் ப⁴ஜகேந ॥ 205 ॥

ஸ்வர்க³ஸ்ய க்ஷிதிபாலம் பஶ்யந்தீம் ப்ரணயேந ।
து⁴ந்வாநாம் விபு³தா⁴நாம் பீ⁴திம் ஶக்தஶயேந ॥ 206 ॥

ஶக்தீநாமதி⁴ராஜ்ஞீம் மாயாநாமதி⁴நாதா²ம் ।
சண்டா³ம் காமபிசண்டீ³ம் கா³யாம்யத்³பு⁴தகா³தா²ம் ॥ 207 ॥

பி⁴த்த்வா மஸ்தகமேதத் பாதா³கா⁴தப³லேந ।
ஆவிஶ்யாகி²லகாயம் கே²லத்பாவநலீலம் ॥ 208 ॥

வேகே³நாவதரத்தே தேஜோநாஶிதபாஶம் ।
சண்டே³ சண்டி³ ஸமஸ்தம் கோ³ப்யம் பா⁴ஸயதாந்மே ॥ 209 ॥

அந்த: கிஞ்ச ப³ஹிஸ்தே மாதர்தா³ரிதமஸ்தே ।
மாமாவ்ருʼத்ய ஸமந்தாத்தேஜ: கர்ம கரோது ॥ 210 ॥

இந்த்³ராணீகலயா யத்க்ருʼத்தாமாவிஶது³க்³ரா ।
ஶக்யம் வர்ணயிதும் தத்³த்³ருʼஶ்யம் கேந பு³தே⁴ந ॥ 211 ॥

ப்ராணாபேதஶரீராண்யாவேஷ்டும் ப்ரப⁴வந்த: ।
பே⁴தாலாஸ்தவ ப்⁴ருʼத்யாஶ்சண்டே³ சண்டி³ சரந்த: ॥ 212 ॥

சி²ந்நாம் ஸம்ப்ரவிஶந்தீவஜ்ரேஶ்வர்யதிஶக்தா ।
நி:ஶேஷைரதிபீ⁴மைர்பே⁴தாலைரபி⁴ஷிக்தா ॥ 213 ॥

பே⁴தாலா: பரமுக்³ராஸ்த்வம் தேஷ்வப்யதி⁴கோக்³ரா ।
தஸ்மாதா³ஹுரயி த்வாம் சண்டா³மீஶ்வரி சண்டீ³ம் ॥ 214 ॥

ஆஸீத்³கா⁴தயிதும் த்வாம் ஸாதோ⁴ர்தீ⁴ர்ஜமத³க்³நே: ।
பே⁴தாலப்ரபு⁴ஸர்கா³யோல்லங்க்⁴யைவ நிஸர்க³ம் ॥ 215 ॥

ஆதே³ஷ்டாஶமவித்தோ ஹந்தாஸாத்த்விகமௌலி: ।
வத்⁴யா நிஶ்சலஸாத்⁴வீ ஶோச்யேதஶ்ச கதா² கா ॥ 216 ॥

நிர்யத்³ரக்தகணேப்⁴ய: கண்டா²த்தே பு⁴வி ஜாதா: ।
மார்யாத்³யாமயவீஜீபூ⁴தஸ்தம்ப³விஶேஷா: ॥ 217 ॥

கராகா³ரநிவாஸாத்மாஹிஷ்மபத்யதி⁴பஸ்ய ।
ஜாதா பா⁴ர்க³வஶங்கா ஹத்யாயாஸ்தவ மூலம் ॥ 218 ॥

ஸத்யம் தேঽம்ப³ சரித்ராம் ப⁴த்³ம: கோঽபி நிகு³ஹ்ய ।
த்ராதும் யாத³வகீதிம் மித்²யாஹேதுமவாதீ³த் ॥ 219 ॥

அந்யாகா³ரநிவாஸே ஹத்யா த்யாக³ உதாஹோ ।
ஸ்த்ரீணாம் சேத்பருஷம் தி⁴க்³பா⁴வம் பூருஷஜாதே: ॥ 220 ॥

ஸ்வாதந்த்ர்யம் வநிதாநாம் த்ராதும் மாதரதீ⁴ஶே ।
தூ³ரீகர்துமபாரம் தை³ந்யம் பஞ்சமஜாதே: ॥ 221 ॥

த⁴ர்மம் வ்யாஜமத⁴ர்மம் பூ⁴லோகே பரிஹர்தும் ।
வேதா³ர்தே² ச க³பீ⁴ரே ஸந்தே³ஹாநபி ஹர்தும் ॥ 222 ॥

கோ⁴ரம் வர்ணவிபே⁴த³ம் கர்தும் ச ஸ்ம்ருʼதிஶேஷம் ।
உல்லாஸம் மதிஶக்த்யோர்மஹ்யம் தே³ஹி மஹாந்தம் ॥ 223 ॥

யோக³ம் மே விஷயாரீந் நிர்மூலம் பரிமார்ஷ்டும் ।
ஶ்ரீமாத: குரு சித்தம் காருண்யேந நிதே³ஷ்டும் ॥ 224 ॥

சண்ட்³யாத்⁴ண்ட³தமாயா: சித்தம் ஸம்யமமத்தம் ।
பூ⁴ய: ஸம்மத³யந்தாம் ஹைரம்ப்³யோ மத³லேகா:² ॥ 225 ॥

த³ஶம: பத்²யாவக்த்ராஸ்தப³க:
இந்த்³ராண்யா: பரமாம் ஶக்திம் ஸர்வபூ⁴தாதி⁴நாயிகாம் ।
ப்ரசண்ட³சண்டி³காம் தே³வீம் சி²ந்நமஸ்தாம் நமாம்யஹம் ॥ 226 ॥

இந்த்³ராண்யா: ஶக்திஸாரேண ப்ராது³ர்பூ⁴தே பராத்பரே ।
ப்ரசண்ட³சண்டி³ வஜ்ராத்மந் வைரோசநி நமோঽஸ்து தே ॥ 227 ॥

த்வம் விஶ்வதா⁴த்ரி வ்ருʼத்ராரே: ஆயுத⁴ஸ்யாதி⁴தே³வதா ।
ஸர்வப்ரசண்ட³பா⁴வாநாம் மத்⁴யே ப்ரக்ருʼதித: பரா ॥ 228 ॥

ஸர்வஸ்மிந்நபி விஶ்வஸ்ய ஸர்கே³ঽநர்க³லவிக்ரமே ।
த்வத்தஶ்சண்ட³தமோ பா⁴வோ ந பூ⁴தோ ந ப⁴விஷ்யதி ॥ 229 ॥

தடித: ஶக்திஸாரேண வஜ்ரம் நிர்மிதமாயுத⁴ம் ।
அபூ⁴த்தத்³விநயத்³தே³வம் தடிதே³வ நிஜாம்ஶத: ॥ 230 ॥

பர்வதஶ்ச புலோமா ச ஸஜலோঽயம் க⁴நாக⁴ந: ।
பார்வதீதி தடித்³தே³வீம் பௌலோமீதி ச தத்³விது:³ ॥ 231 ॥

ஶைவாநாம் பா⁴ஷயா தே³வி த்வம் தடித்³தே³வி பார்வதீ ।
ஐந்த்³ராணாம் பா⁴ஷயா மாத: பௌலோமீ த்வமநாமயே ॥ 232 ॥

பூர்வேஷாம் த³யித: ஶப்³தோ³ து³ர்கே³தி து³ரிதாபஹே ।
ப்ரசண்ட³சண்டி³காஶப்³த³ உத்தரேஷாமதிப்ரிய: ॥ 233 ॥

வைஷ்ணவாநாம் கி³ரா தே³வி யோக³மாயா த்வமத்³பு⁴தா ।
வாசா ஹைரண்யக³ர்பா⁴ணாம் ஸவித்ரி த்வம் ஸரஸ்வதீ ॥ 234 ॥

த³தா⁴நா பு⁴வநம் ஸர்வம் வ்யாபிகாபத்³விவர்ஜிதா ।
தடிச்ச²ப்³தா³யதே வ்யோம்நி ப்ராணித்யபி விராஜதே ॥ 235 ॥

ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ஸேயம் தடித்ஸூக்ஷ்மேண தேஜஸா ।
விஶ்வஸ்மிந்நகி²லாந்பா⁴வாந்மாதாঽநுப⁴வதி ஸ்வயம் ॥ 236 ॥

பா⁴வாநாமநுபூ⁴தாநாம் வாக்யத்வேநாவபா⁴ஸநம் ।
ப⁴வத்யவ்யக்தஶப்³தே³ঽஸ்யா: ஸர்வம்விஜ்ஞாநஶேவதௌ⁴ ॥ 237 ॥

யதி³ ஸா ஸர்வஜக³தாம் ப்ராணஶ்சேதஶ்ச ஶேமுஷீ ।
ப்ராணசேதோமநீஷாணாம் தஸ்யா: கோ நாம ஸம்ஶய: ॥ 238 ॥

ப்ராணந்தீ சிந்தயந்தீ ஸா ராஜந்தீ ச விஹாயஸி ।
தடிச்ச²ப்³தா³யமாநா ச தே³வீ விஜயதேதராம் ॥ 239 ॥

ஸேச்ச²யா த³த⁴தீ ரூபம் மோஹநம் கீர்த்யதே ஶசீ ।
ப்ரசண்ட³சண்டி³கா கீ³தா பி³ப்⁴ராணா பீ⁴ஷணம் வபு: ॥ 240 ॥

பிண்டே³ குண்ட³லிநீஶக்தி: ஸைவ ப்³ரஹ்நாண்ட³சாலிகா ।
நித்³ராதி ஜட³தே³ஹேஷு யோகி³தே³ஹேஷு கே²லதி ॥ 241 ॥

ஏஷா வைரோசநீ து³ர்கா³ ஜ்வலந்தீ தபஸா பரா ।
ஸமுல்லஸதி யஸ்யாந்த: ஸ ஜீவந்நேவ முச்யதே ॥ 242 ॥

யோகி³நோ போ³த⁴யந்தீ மாம் யோகே³ந நியதவ்ரதா: ।
ஸர்வார்பகஸ்ய தே³ஹே ஸா ஸ்வயமேவ ஸமுல்லஸேத் ॥ 243 ॥

ஶாரீரஶக்திமாத்ர்ஸ்ய யோகீ³ ஸஞ்சாலகோ ப⁴வேத் ।
பா³ஹ்யஶாரீரஶக்த்யோஸ்து யோகோ³ நாநுக்³ரஹம் விநா ॥ 244 ॥

சண்ட³நாரீஸ்வரூபேண தடித்³ரூபேண சாம்ப³ரே ।
பிண்டே³ குண்ட³லிநீதந்வா சரந்தீ தே³வி ராஜஸே ॥ 245 ॥

மஸ்தகஸ்தா²நமநஸோ மஹாதே³வி விநாஶநாத் ।
ரேணுகாயாமுதாவேஶாத் க்ருʼத்தமஸ்தேதி தே பத³ம் ॥ 246 ॥

யதா³விஶஸ்த்வமுக்³ரேঽம்ப³ ரேணுகாமுக்³ரதேஜஸா ।
ததா³ ப்ருʼத²ங்மஹாஶக்தி: ஸா வ்யக்தி: ஸமபத்³யத ॥ 247 ॥

வ்யக்தீநாம் து³ர்ஜநக்⁴நீநாம் த்வத்தேஜோபா⁴க³ஜந்மநாம் ।
ப³ஹுத்வேபி த்வமேகைவ மூலஶக்தி: ஸநாதநீ ॥ 248 ॥

உபாயமபி⁴தா⁴யாம்பா³ விஷயாரிவிதா³ரணே ।
ப்ரசண்ட³சண்டி³கா தே³வீ விநயத்வங்க்⁴ரிஸேவிநம் ॥ 249 ॥

ரமயந்தாமுபஶ்லோகயந்தி யாந்தி க்தத³ந்தரம் ।
பத்²யாவக்த்ராணி பாபக்⁴நீமேதாநி ச்சி²ந்நஸ்தகாம் ॥ 250 ॥

ஏகாத³ஶ உபஜாதிஸ்தப³க:
மேரூபமாநஸ்தநபா⁴ரதாந்தாம் ஶக்ரஸ்ய லீலாஸஹசாரிணீம் தாம் ।
ஹர்தும் ஸமூலம் ஹ்ருʼத³யஸ்ய மோஹம் ப்ரசண்ட³சண்டீ³மபி⁴வாத³யேঽஹம் ॥ 251 ॥

வேதா³தி³பீ³ஜம் ஜலஜாக்ஷஜாயா ப்ராணப்ரியா ஶீதமயூக²மௌலே: ।
கந்துர்விதா⁴துர்ஹ்ருʼத³யாதி⁴நாதா² ஜலம் ஜகாரோ த³ஹநேந யுக்த்: ॥ 252 ॥

தோயம் புநர்த்³வாத³ஶவர்ணயுக்தம் த்ராயோத³ஶேநாத² யுத: க்ருʼஶாநு: ।
தாலவ்யவர்க³ப்ரத²மோ நகார: ததத்⁴துர்த²ஸ்வரஸம்ப்ரயுக்த்: ॥ 253 ॥

ஏகாத³ஶேநாத² யுத: ஸமீர: ஸ ஷஷ்ட²பி³ந்து:³ ஸரணி: ஸுராணாம் ।
ததே³வ பீ³ஜம் புநரஸ்த்ரமந்தே க்ருʼபீடயோநேர்மநஸோঽதி⁴நாதா² ॥ 254 ॥

வித்³யா த்வியம் ஸர்தி³ஶாக்ஷராட்⁴யா ஸ்வயம் மஹாகாலமுகோ²பதி³ஷ்டா ।
கோ³ப்யாஸு கோ³ப்யா ஸுக்ருʼதைரவாப்யா ஷஷ்டீ²விநுத்யா பரமேஷ்டி²நாபி ॥ 255 ॥

ஸ்தா²நே ஸஹஸ்ரச்ச²த³ஸாயகஸ்ய புநர்யதீ³ஶாநமநோதி⁴நாதா² ।
ஸர்வார்த²த:³ ஸர்தி³ஶாக்ஷரோঽந்ய: ப்ரசண்ட³சண்டீ³ மநுருத்தம: ஸ்யாத் ॥ 256 ॥

வேதா³தி³பீ³ஜேந விஹீநமாத்³யம் புநர்ப⁴வாநீவியுதம் த்³விதீயம் ।
மந்த்ராவுபௌ⁴ ஷோட³ஶவர்ணயுக்தௌ ப்ரசண்ட³சண்ட்³யா: பவிநாயிகாயா: ॥ 257 ॥

மந்த்ரே த்ருʼதீயே யதி³ கூர்சபீ³ஜம் ஸ்தா²நே ரதேர்ஜீவிதவல்லப்⁴ஸ்ய ।
மந்த்ரோঽபர: ஷோட³ஶவர்ணயுக்த்: ப்ரசண்ட³சண்ட்³யா: படுஶக்திருக்த்: ॥ 258 ॥

அயம் ஹரேர்வல்லப்⁴யா விஹீநோ மந்த்ரோঽபர: பஞ்சத³ஶாக்ஷர: ஸ்யாத் ।
க்ரோத⁴ஶ்ச ஸம்போ³த⁴நமஸ்த்ரமக்³நே: ஸீமந்திநீ சேதி த⁴ரேந்து³வர்ண: ॥ 259 ॥

தே⁴நு: க்ருʼஶாநோஹ்ருʼத³யேஶ்வரீ ச ப்ரசண்ட³சண்டீ³ மநுரக்³நிவர்ண: ।
ஏகைவ தே⁴நு: ஸுரராஜஶக்தே: ஏகாக்ஷர: கஶ்சந மந்த்ரராஜ: ॥ 260 ॥

ஏதேஷு தந்த்ராப்ரணுதேஷு ப⁴க்தோ மந்த்ராம் நவஸ்வந்யதமம் க்³ருʼஹீத்வா ।
ய: ஸம்ஶ்ரயேதாஶ்ரிதகாமதே⁴நும் ப்ரசண்ட³சண்டீ³ம் ஸ ப⁴வேத் க்ருʼதார்த:² ॥ 261 ॥

வேதா³தி³ரம்போ⁴ருஹநேத்ரஜாயா மாயாங்குஶப்³ரஹ்நமநோதி⁴நாதா:² ।
இதீயமவ்யாஜரதிம் ஜபந்தம் பஞ்சாக்ஷரீ ரக்ஷதி ரேணுகாயா: ॥ 262 ॥

ருʼஷ்யாதி³ஸங்கீர்தநமேஷு மாঽஸ்து கராங்க³விந்யாஸவிதி⁴ஶ்ச மாঽஸ்து ।
மூர்திம் யதோ²க்தாமுத தி³வ்யதத்த்வம் த்⁴யாத்வா ஜபேத் ஸித்³தி⁴ரஸம்ஶயம் ஸ்யாத் ॥ 263 ॥

நாபி⁴ஸ்த²ஶுக்லாப்³ஜக³ஸூர்யபி³ம்பே³ ஸம்ஸக்தரத்யம்பு³ஜபா³ணபீடே² ।
ஸ்தி²தாம் பதே³நாந்யதரேண ஸம்யகு³த்க்ஷிப்ததீ³ப்தாந்யதராங்க்⁴ரிபத்³மாம் ॥ 264 ॥

தி³க³ம்ப³ராமர்கஸஹஸ்ரபா⁴ஸமாச்சா²தி³தாம் தீ³தி⁴திபஞ்ஜரேண ।
கண்ட²ஸ்த²லீபா⁴ஸுரமுண்ட³மாலாம் லீலாஸகீ²ம் தே³வஜநாதி⁴பஸ்ய ॥ 265 ॥

சி²ந்நம் ஶிர: கீர்ணகசம் த³தா⁴நாம் கரேண கண்டோ²த்³க³தரக்த்தா⁴ராம் ।
தா⁴ராத்ரயே தத்ர ச மத்³யதா⁴ராம் கரஸ்த²வக்த்ரேண முதா³ பிப³ந்தீம் ॥ 266 ॥

பார்ஶ்வே ஸகீ²ம் பா⁴ஸுரவர்ணிநீம் ச பார்ஶ்வாந்தரே பீ⁴ஷணடா³கிநீம் ச ।
அந்யே பிப³ந்த்யாவஸ்ருʼக³ம்பு³தா⁴ரே நிரீக்ஷமாணாமதிஸம்மதே³ந ॥ 267 ॥

ப⁴யங்கராஹீஶ்வரப³த்³த⁴மௌலிம் ஜ்வலத்³யுகா³ந்தாநலகீலகேஶீம் ।
ஸ்பு²ரத்ப்ரபா⁴பா⁴ஸுரவித்³யுத³க்ஷீம் சண்டீ³ம் ப்ரசண்டா³ம் வித³தீ⁴த சித்தே ॥ 268 ॥

கு³ஞ்ஜாப²லாகல்பிதசாருஹாரா ஶீர்ஷே ஶிக²ண்ட³ம் ஶிகி²நோ வஹந்தீ ।
த⁴நுஶ்ச பா³ணாந்த³த⁴தீ கராப்⁴யாம் ஸா ரேணுகா வல்கலப்⁴ருʼத்விசிந்த்யா ॥ 269 ॥

தடிஜ்ஜ²ரீம் காமபி ஸம்ப்ரஶ்யந் ஆகாஶத: ஸர்வதநௌ பதந்தீம் ।
மௌநேந திஷ்டே²த்³யமிநாம் வரிஷ்டோ² யத்³யேதத³ம்பா³ஸ்மரணம் ப்ரஶஸ்தம் ॥ 270 ॥

த்³ருʼஶ்யாநஶேஷாநபி வர்ஜயித்வா த்³ருʼஷ்டிம் நிஜாம் ஸூக்ஷ்மமஹ:ஸ்வரூபாம் ।
நிபா⁴லயேத்³யந்மநஸா வரீயாநந்யோঽயமம்பா³ஸ்மரணஸ்ய மார்க:³ ॥ 271 ॥

விநா ப்ரபத்திம் ப்ரத²மோ ந ஸித்⁴யேத் மார்கோ³ঽநயோ: கேவலபா⁴வநாத: ।
ஹ்ருʼதி³ஸ்த²லே யோக³ப³லேந சித்தேர்நிஷ்டா²ம் விநா ஸித்⁴யதி ந த்³விதீய: ॥ 272 ॥

ஆரம்ப⁴ ஏவாத்ர பதோ²ர்விபே⁴த:³ ப²லே ந பே⁴தோ³ ரமணோ யதா²ஹ ।
ஸ்தி²தௌ தி⁴யோ ஹஸ்தக³தாப்ரபத்தி: ப்ரபத்திஸித்³தௌ⁴ ஸுலபை⁴வ நிஷ்டா² ॥ 273 ॥

உபாயமேகம் விஷயாரிநாஶவிதௌ⁴ விதா⁴யாவக³தம் மமாம்பா³ ।
க்ருʼத்வா ஸமர்த²ம் ச நிஜாநுகம்பாம் ப்ரசண்ட³சண்டீ³ ப்ரத²யத்வபாராம் ॥ 274 ॥

ஸத்⁴யாநமார்க³ம் வரமந்த்ரகல்பம் ப்ரசண்ட³சண்ட்³யா: பரிகீர்தயந்த்ய: ।
ப⁴வந்து மோதா³திஶயாய ஶக்தேருபாஸகாநாமுபஜாதயோ ந: ॥ 275 ॥

த்³வாத³ஶோ நாராசிகாஸ்தப³க:
வீர்யே ஜவே ச பௌருஷே யோஷாঽபி விஶ்வதோঽதி⁴கா ।
மாம் பாது விஶ்வசாலிகா மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 276 ॥

ஶுத்³தா⁴ சிதி: ஸத: புரா பஶ்சாந்நப:⁴ ஶரீரகா ।
யோஷாதநுஸ்தத: பரம் மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 277 ॥

பாரே பராத்மந: ப்ரமா கே² ஶக்திருத்தமோத்தமா ।
பிண்டே³ஷு குண்ட³லிந்யஜா மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 278 ॥

நாகே விலாஸஶேவதி⁴ர்நாலீகலோசநா ஶசீ ।
ப்ராணப்ரக்ருʼஷ்டவிஷ்டபே மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 279 ॥

ஏகஸ்ய ஸா மஹேந்தி³ரா தே³வீ பரஸ்ய காலிகா ।
அஸ்மாகமுஜ்ஜ்வலாநநா மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 280 ॥

ராஜீவபா³ந்த⁴வோ தி³வி ஹ்ராதி³ந்யபாரபுஷ்கரே ।
அக்³நிர்மநுஷ்யவிஷ்டபே மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 281 ॥

தேஜ: ஸமஸ்தபாசகம் சக்ஷு: ஸமஸ்தலோககம் ।
சித்தம் ஸமஸ்தசிந்தகம் மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 282 ॥

த்³யௌஸ்தேஜஸாம் மஹாநிதி:⁴ பூ⁴மிஶ்ச பூ⁴ததா⁴ரிணீ ।
ஆபஶ்ச ஸூக்ஷ்மவீசயோ மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 283 ॥

நிர்பா³ஹுகஸ்ய ஸா கரோ நிர்மஸ்தகஸ்ய ஸா முக²ம் ।
அந்த⁴ஸ்ய ஸா விலோசநம் மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 284 ॥

பாணிம் விநா கரோதி ஸா ஜாநாதி மாநஸம் விநா ।
சக்ஷுர்விநா ச வீக்ஷதே மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 285 ॥

ஹஸ்தஸ்ய ஹஸ்த உத்தம: சித்தஸ்ய சித்தமத்³பு⁴தம் ।
நேத்ராஸ்ய நேத்ராமாயதம் மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 286 ॥

ஸா பா⁴ரதீ மநீஷிணாம் ஸா மாநஸம் மஹாத்மநாம் ।
ஸா லோசநம் ப்ரஜாநதாம் மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 287 ॥

ஸக்தி: ஸமஸ்தபா³தி⁴கா யுக்தி: ஸமஸ்தஸாதி⁴கா ।
ஶக்தி: ஸமஸ்தசாலிகா மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 288 ॥

சி²ந்நாঽபி ஜீவதா⁴ரிணீ பீ⁴மாঽபி ஶாந்திதா³யிநீ ।
யோஷாঽபி வீர்யவர்த⁴நீ மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 289 ॥

மாஹேந்த்³ரஶக்திருத்தமா ஸூக்ஷ்மாঽபி பா⁴ரவத்தமா ।
ஶாதாபி தேஜஸா ததா மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 290 ॥

புத்ரேண க்ருʼத்தமஸ்தகாமாவிஶ்ய ரேணுகாதநும் ।
ஸா கே²லதி க்ஷமாதலே மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 291 ॥

மாமுக்³ரபாபஹாரிணீ ஸர்வப்ரபஞ்சதா⁴ரிணீ ।
பாயாத³பாயதோঽகி²லாந் மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 292 ॥

இந்த்³ரேஸுராரிஹர்தரி த்ரைலோக்யபூ⁴மிப⁴ர்தரி ।
ப⁴க்திம் தநோது மே பராம் மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 293 ॥

நிஷ்டா²மநந்யசாலிதாம் ஶ்ரேஷ்டா²ம் தி⁴யம் ச ஸர்வகா³ம் ।
கீ³தா ஸுரைர்த³தா³து மே மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 294 ॥

ஸத்யாம் கி³ரம் த³தா³து மே நித்யாம் கரோது ச ஸ்தி²திம் ।
தூ⁴தாகி²லாঽக⁴ஸந்ததி: மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 295 ॥

ஸர்வம் ச மே க்ருʼதாக்ருʼதம் கர்மாக்³ர்யமல்பமேவ வா ।
ஸம்பூரயத்வநாமயா மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 296 ॥

தேஜோஜ²ரஸ்வரூபயா பூ⁴யாத்³ருʼதஸ்ய தா⁴ரயா ।
விஶ்வாவபா⁴ஸிகேஹ மே மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 297 ॥

ஸா மேঽல்பமர்த்யதாஶ்ரிதாம் ஹத்வாঽத⁴மாமஹங்க்ருʼதிம் ।
ஆக்ரம்ய பா⁴து மே தநும் மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 298 ॥

ஆத்மாரிநாஶநே விதி⁴ம் ஸா மேঽபி⁴தா⁴யவத்ஸலா ।
ஸர்வம் து⁴நோது ஸம்ஶயம் மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 299 ॥

ஏதாபி⁴ருத்தமாம்ஶுபி:⁴ நாராசிகாபி⁴ரீஶ்வரீ ।
ஸந்தோஷமேது வர்த⁴தாம் மாதா ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ॥ 300 ॥

॥ இதி ஶ்ரீப⁴க³வந்மஹர்ஷிரமணாந்தேவாஸிநோ வாஸிஷ்ட²ஸ்ய
நரஸிம்ஹஸூநோர்க³ணபதே: க்ருʼதி: ப்ரசண்ட³சண்டீ³த்ரிஶதீ ஸமாப்தா ॥

Also Read Prachandachandi Trishati:

300 Names of Prachanda Chandi Trishati Lyrics in  Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Prachanda Chandi Trishati Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top