Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

300 Names of Prachanda Chandi Trishati Lyrics in Telugu

Prachandachandi Trishati Lyrics in Telugu:

॥ ప్రచణ్డచణ్డీత్రిశతీ ॥

ప్రథమం శతకమ్
ప్రథమో ముకులస్తబకః
వజ్రం జమ్భభిదః సర్వస్వం నభసః ।
వన్దే వైరిసహం విద్యుజ్జ్యోతిరహమ్ ॥ ౧ ॥

సా శక్తిర్మరుతామీశానస్య తతా ।
వ్యోమాగారరమా సా దేవీ పరమా ॥ ౨ ॥

సూక్ష్మం వ్యాపిమహో దృశ్యం వారిధరే ।
తత్త్వం తే మరుతాం రాజ్ఞః పత్నిపరే ॥ ౩ ॥

ద్వాభ్యాం త్వం వనితారూపాభ్యాం లససి ।
ఏకా తత్ర శచీ చణ్డాచణ్డ్యపరా ॥ ౪ ॥

ఏకా కాన్తిమతీ భర్తృస్తల్పసఖీ ।
అన్యా వీర్యవతీ ప్రాయో యుద్ధసఖీ ॥ ౫ ॥

ఏకా మోహయతే శక్రం చన్ద్రముఖీ ।
అన్యా భీషయతే శత్రూనర్కముఖీ ॥ ౬ ॥

ఏకస్యాం తటితో రమ్యా దీప్తికలా ।
అన్యస్యాం సుతరాముగ్రా శక్తికలా ॥ ౭ ॥

ఏకస్యాః సదృశీ సౌన్దర్యే న పరా ।
అన్యస్యాస్తు సమా వీర్యే నాస్త్యపరా ॥ ౮ ॥

ఏకా సఞ్చరతి స్వర్గే భోగవతీ ।
అన్యా భాతి నభోరఙ్గే యోగవతీ ॥ ౯ ॥

ఏకా వా దశయోః భేదేన ద్వివిధా ।
ఇన్ద్రాణీ విబుధైః గీతా పుణ్యకథా ॥ ౧౦ ॥

చణ్డి త్వం వరదే పిణ్డే కుణ్డలినీ ।
గీతా చ్ఛిన్నశిరాః ప్రాజ్ఞైర్వైభవినీ ॥ ౧౧ ॥

ఆహుః కుణ్డలినీం యన్మూధ్ర్నా వియుతామ్ ।
చిత్రా సా వచసో భఙ్గీ బుద్ధిమతామ్ ॥ ౧౨ ॥

పుత్రాచ్ఛిన్నశిరాః పుణ్యాయాఽబ్జముఖీ ।
ఆవిక్షత్ కిల తాం శక్తిః శక్రసఖీ ॥ ౧౩ ॥

తస్మాద్వాయమవచ్చిత్తామ్భోజరమా ।
ఉక్తా కృత్తశిరాః సా శక్తిః పరమా ॥ ౧౪ ॥

ఓజీయస్యబలా తుల్యా కాపి నతే ।
రాజారేర్జనని స్వర్నారీవినుతే ॥ ౧౫ ॥

యావన్తోఽవతరాః శక్తేర్భూమితలా ।
వీర్యేణాస్యధికా తేషు త్వం విమలే ॥ ౧౬ ॥

ప్రాగేవ త్వయి సత్యైన్ద్రీశక్తికలా ।
వ్యక్తాఽభూచ్ఛిరసి చ్ఛిన్నే భూరిబలా ॥ ౧౭ ॥

త్వం ఛిన్నే మహసాం రాశిః శక్తిరసి ।
హుఙ్కారేణ రిపువ్రాతం నిర్దహసి ॥ ౧౮ ॥

భోగాసక్తరతిగ్రాహాఙ్కాసనగా ।
బాలార్కద్యుతిభృత్పాదామ్భోజయువా ॥ ౧౯ ॥

ఛిన్నం పాణితలే మూర్ధానం దధతీ ।
ప్రాణానాత్మవశే సంస్థాప్యానహతీ ॥ ౨౦ ॥

స్ఫారాస్యేన పిబన్త్యుల్లోలానసృజః ।
ధ్వస్తానాదధతీ దృప్తాన్ భూమిభుజః ॥ ౨౧ ॥

డాకిన్యాఽనఘయా వర్ణిన్యా చ యుతా ।
రామామ్బాఽవతు మాం దివ్యం భావమితా ॥ ౨౨ ॥

కార్యం సాధయితుం వీర్యం వర్ధయ మే ।
చిత్తం స్వాత్మని చ చ్ఛిన్నే స్థాపయ మే ॥ ౨౩ ॥

యోగం మే విషయారాత్యబ్ధిం తరితుమ్ ।
చిత్తం దేవి కురు త్వం సాక్షాద్దితుమ్ ॥ ౨౪ ॥

మాన్దారైరివ మే గాయత్రైర్విమలైః ।
ఛిన్నే సిధ్యతు తే పాదార్చా ముకులైః ॥ ౨౫ ॥

ద్వితీయో బృహతీస్తబకః
నిఖిలామయతాపహరీ నిజసేవకభవ్యకరీ ।
గగనామృతదీప్తిఝరీ జయతీశ్వరచిల్లహరీ ॥ ౨౬ ॥

విపినే విపినే వినుతా నగరే నగరే నమితా ।
జయతి స్థిరచిత్తహితా జగతాం నృపతేర్దయితా ॥ ౨౭ ॥

మతికైరవిణీన్దుకలా మునిహృత్కమలే కమలా ।
జయతి స్తుతిదూరబలా జగదీశవధూర్విమలా ॥ ౨౮ ॥

కలిపక్షజుషాం దమనీ కలుషప్రతతేః శమనీ ।
జయతి స్తువతామవనీ సదయా జగతో జననీ ॥ ౨౯ ॥

అతిచణ్డిసుపర్వనుతే బలపౌరుషయోరమితే ।
జననం సుజనావనితే జగతాముపకారకృతే ॥ ౩౦ ॥

సకలామయనాశచణే సతతం స్మరతః సుగుణే ।
మమ కార్యగతేః ప్రథమం మరణం న భవత్వధమమ్ ॥ ౩౧ ॥

మరణస్య భయం తరితుం కరుణారసవాహిని తే ।
స్మరణాద్రసయామి గలచ్చరణామ్బురుహాదమృతమ్ ॥ ౩౨ ॥

వనితావపుషధ్రణం జగదమ్బ న వేద్మి తవ ।
వియదగ్నితనోధ్రణం శిరసేహ వహామి సదా ॥ ౩౩ ॥

శతశః ప్రసృతైధ్రణైః మునిమస్తకవీథిషు సా ।
విపులే గగనే వితతా చరతి త్రిదశేశసఖీ ॥ ౩౪ ॥

విశతి ప్రవిధాయ పథశ్చరణస్య విభామ్బగుహామ్ ।
విహితస్య మమేహశిరస్యజరే జగదీశ్వరి తే ॥ ౩౫ ॥

చరణస్య విభా కిము తే తవ కాచన వీచిరుత ।
వివిధా విదధాతి కథాః ప్రవిశన్త్యయి భక్త్గుహామ్ ॥ ౩౬ ॥

నిజవీచివిలాసపదం మమ కాయమిదం జగతి ।
కరణం సురకార్యకృతే తవ నిస్తులభే భవతు ॥ ౩౭ ॥

మమ వర్ష్మణి హీనబలే యది కశ్చన లోప ఇవ ।
తమపోహ్యపటిష్ఠతమం కురు విష్టపమాతరిదమ్ ॥ ౩౮ ॥

సహతామిదమమ్బవపుస్తవ నాట్యమపారజవమ్ ।
బహిరన్తరశత్రుసహం భజతాం బహులం చ బలమ్ ॥ ౩౯ ॥

పృథివీ చ సహేత న తే తటిదీశ్వరి నాట్యజవమ్ ।
కరుణా యది దేవి న తే వపుషామిహ కా ను కథా ॥ ౪౦ ॥

తవ శక్తిఝరీపతనం బహిరద్భుతవృష్టిరివ ।
ఇదమన్తరనన్తబలే మదిరారసపానమివ ॥ ౪౧ ॥

పరమిక్షురసో మధురో మదిరామదకృత్పరమా ।
మధురా మదకృచ్చ భృశం తవ శక్తికలాలహరీ ॥ ౪౨ ॥

రసనేన్ద్రియమాత్రాముదం వర ఇక్షురసః కురుతే ।
బహిరన్తరపి ప్రమదం తవ శక్తికలాలహరీ ॥ ౪౩ ॥

వపుషో మనసశ్చధియో బలమద్భుతమాదధతీ ।
ప్రమదం చ జయత్యజరే తవ శక్తికలాలహరీ ॥ ౪౪ ॥

తవ శక్తికలాలహరీ పరిశోధయతే భువి యమ్ ।
విదురాగమసారవిదః సనిమేషమమర్త్యమిమమ్ ॥ ౪౫ ॥

లహరీమఖిలామ్బ వినా తవ యోఽనుభవం వదతి ।
అయి వఞ్చిత ఏష మృషా విషయేణ మహావిభవే ॥ ౪౬ ॥

సతతాలహరీ యది తే బహిరన్తరపి ప్రగుణా ।
భవబన్ధచయః శిథిలో భువి జీవత ఏవ భవేత్ ॥ ౪౭ ॥

ఇహ తావదపారబలే సకలా అపి యోగకథాః ।
తవ యావదనన్తజుషో న పవిత్రఝరీపతనమ్ ॥ ౪౮ ॥

విషయారివినాశవిధౌ రమణీయముపాయమజే ।
కథయేశ్వరి మే విశదం తవ నామ్బ న సాధ్యమిదమ్ ॥ ౪౯ ॥

గణనాథకవేః కృతిభిః బృహతీభిరిమాభిరజా ।
పరితృప్యతు చణ్డవధూః కపటాగగనాగ్నికలా ॥ ౫౦ ॥

తృతీయః సుప్రతిష్ఠాస్తబకః
చణ్డచణ్డికాం బాలభానుభామ్ ।
నౌమి దేవతారాజవల్లభామ్ ॥ ౫౧ ॥

నాభిమణ్డలశ్వేతపద్మగే ।
చణ్డదీధితేర్మణ్డలే స్థితామ్ ॥ ౫౨ ॥

సూక్ష్మనాడికాదేహధారిణీమ్ ।
ఘోరపాతకవ్రాతహారిణీమ్ ॥ ౫౩ ॥

ఉగ్రవిక్రమచ్ఛిన్నమస్తకామ్ ।
దగ్ధవాసనాఘాసజాలకామ్ ॥ ౫౪ ॥

నౌమి సద్ధియం సిద్ధసంస్తుతామ్ ।
వజ్రధారిణః శక్తిమద్భుతామ్ ॥ ౫౫ ॥

ప్రాణినాం తనౌ తన్తుసన్నిభామ్ ।
అమ్బరస్థలే వ్యాపకప్రభామ్ ॥ ౫౬ ॥

చారువర్ణినీప్రీతిలాలితామ్ ।
భీమడాకినీవీర్యనన్దితామ్ ॥ ౫౭ ॥

దీప్యదక్షిభాభీషితాసురామ్ ।
నౌమి వజ్రిణః శక్తిమక్షరామ్ ॥ ౫౮ ॥

యా విశత్తపోధ్వస్తపాతకామ్ ।
రేణుకాం సుతచ్ఛిన్నమస్తకామ్ ॥ ౫౯ ॥

నౌమి తామరివ్రాతమర్దినీమ్ ।
నాకమేదినీపాలభామినీమ్ ॥ ౬౦ ॥

దేవసున్దరీమస్తలాలితమ్ ।
అమ్బికాపదం భాతు మే హితమ్ ॥ ౬౧ ॥

శోధ్యతామయం సర్వధీపుషా ।
లోకధాత్రి తే పాదరోచిషా ॥ ౬౨ ॥

కోటిశస్తవ ప్రాజ్యశక్త్యః ।
విద్యుదమ్బికే పాదపఙ్క్తయః ॥ ౬౩ ॥

తాసు విక్రమాధాయిచేష్టితమ్ ।
తాసు విష్టపజ్ఞానమద్భుతమ్ ॥ ౬౪ ॥

సర్వతోఽమ్బ తే పాదచేష్టితమ్ ।
వేత్తి తత్కృతీ నో జడః కృతమ్ ॥ ౬౫ ॥

వేత్తి యః కృతీ తత్రా తద్బలమ్ ।
వేద యో ననా తత్ర నో ఫలమ్ ॥ ౬౬ ॥

అర్పయేత్తనుం యః సవిత్రి తే ।
శక్తివైభవం తత్ర పణ్డితే ॥ ౬౭ ॥

పూరుషో భవన్నూర్మిరచ్యుతే ।
మత్తనుం స్త్రైయం సమ్భునక్తు తే ॥ ౬౮ ॥

సర్వతో గతిర్భామదమ్బ తే ।
మద్గుహాన్తరే భాతు విశ్రుతే ॥ ౬౯ ॥

ఉగ్రవైభవాశక్తిరన్తరే ।
భాతు తే పదప్రేయసఃపరే ॥ ౭౦ ॥

చణ్డి తే పునశ్చేత్ప్రచణ్డతా ।
కీదృగమ్బికే సా మహోగ్రతా ॥ ౭౧ ॥

మర్త్యహస్తినం మస్తభేదినీ ।
శక్తిరమ్బ తే పాతు పావనీ ॥ ౭౨ ॥

ఉత్తమోత్తమా చిత్తచిన్త్యతామ్ ।
కృత్తమస్తకా మత్తకాశినీ ॥ ౭౩ ॥

ఆత్మవైరిణాం నాశనే విధిమ్ ।
బ్రూహి మే జనన్యన్తరావధిమ్ ॥ ౭౪ ॥

చేతసోఽమ్బ తే జాయతాం హితమ్ ।
సౌప్రతిష్ఠసద్గీతమద్భుతమ్ ॥ ౭౫ ॥

చతుర్థో నరమనోరమాస్తబకః
అమరపాలినీ దితిజనాశినీ ।
భువనభూపతేర్జయతి భామినీ ॥ ౭౬ ॥

అతిశుభా నభస్తలవిసారి భా ।
జగదధీశితుర్జయతి వల్లభా ॥ ౭౭ ॥

సురమహీపతేర్హృదయమోహినీ ।
కపటకామినీ జయతి మాయినీ ॥ ౭౮ ॥

జయతి కుణ్డలీపురనికేతనా ।
తటిదధీశ్వరీ తరలలోచనా ॥ ౭౯ ॥

విమలమస్తకైర్హృది విధారితా ।
దలితమస్తకా జయతి దేవతా ॥ ౮౦ ॥

జయతి విద్యుతో యువతిభూమికా ।
ఇహ ఖలాన్తకృజ్జయతి రేణుకా ॥ ౮౧ ॥

అమితవిక్రమే జయజయామ్బికే ।
పరశుధారిణో జనని రేణుకే ॥ ౮౨ ॥

వినతపాలికే ధరణికాలికే ।
జనపతిద్విషో జనని పాహి మామ్ ॥ ౮౩ ॥

మమ క్తదమ్బుజం తవ పదామ్బుజే ।
భజతు లీనతాం కపటనార్యజే ॥ ౮౪ ॥

౧౦౮
కరుణయా క్రియాద్భగవతీ శుభా ।
మమ ముదావహం మదముదారభా ॥ ౮౫ ॥

తవ మదే వృషా జయతి దానవాన్ ।
తవ మదే హరో నటతి మోదవాన్ ॥ ౮౬ ॥

తవ మదే రవిస్తపతి తేజసా ।
తవ మదే స్వభూరవతి చౌజసా ॥ ౮౭ ॥

తవ మదే శశీ రమయతేఽఖిలమ్ ।
తవ మదేఽనిలః ప్రథయతే బలమ్ ॥ ౮౮ ॥

తవ మదేఽనలో జగతి రాజతే ।
తవ మదే మునిర్నిగమమీక్షతే ॥ ౮౯ ॥

తవ మదే ధరా భ్రమతి మేదినీ ।
తవ మదే తనుర్మమ చ మోదినీ ॥ ౯౦ ॥

దహనకీలవన్నిరుపమోగ్రతా ।
శశిమయూఖవత్పరమసౌమ్యతా ॥ ౯౧ ॥

గగనదేశవత్స్థితిరచఞ్చలా ।
తపనరశ్మివద్గతిరపఙ్కిలా ॥ ౯౨ ॥

అమృతవన్మదః పవనవద్బలమ్ ।
తవ తరఙ్గకే కిమివ నో ఫలమ్ ॥ ౯౩ ॥

తవ నవామహామదవిధాయికా ।
అఘహరీసురా జయతి వీచికా ॥ ౯౪ ॥

తవ సుచిత్తికా జనని వీచికా ।
అమృతవర్షిణీ జయతి హర్షిణీ ॥ ౯౫ ॥

అమరరాజ్ఞిదేవ్యసురవిఘ్నహా ।
అసురుపాసకానవతి తే కలా ॥ ౯౬ ॥

అనుగృహీతవాక్తవ గభస్తినా ।
సకలసిద్ధిరాడ్ భవతి దేవినా ॥ ౯౭ ॥

సతతచిన్తనాత్తవ గుహాన్తరే ।
నియతచేతసో జగదిదం కరే ॥ ౯౮ ॥

జనని మే విధిం కథయ భీషణే ।
విషయశాత్రావవ్రజవిదారణే ॥ ౯౯ ॥

తవ మనోరమే సురపతేరిమాః ।
విదధతాం ముదం నరమనోరమాః ॥ ౧౦౦ ॥

ద్వితీయం శతకమ్
పఞ్చమో రథోద్ధతాస్తబకః
కృత్తమస్తమపిశాతకర్తరీం పాణిపద్మయుగలేన బిభ్రతీమ్ ।
సంస్మరామి తరుణార్కరోచిషం యోషితం మనసి చణ్డచణ్డికామ్ ॥ ౧౦౧ ॥

చణ్డచణ్డి తవ పాణిపఙ్కజే యన్నిజం లసతి కృత్తమస్తకమ్ ।
దేవి సూచయతి చిత్తనాశనం తత్తవేన్ద్రహృదయాధినాయికే ॥ ౧౦౨ ॥

దీప్తివిగ్రహలతాం మహాబలాం వహ్నికీలనిభరక్తకున్తలామ్ ।
సంస్మరామి రతిమన్మథాసనాం దేవతాం తరుణభాస్కరాననామ్ ॥ ౧౦౩ ॥

రశ్మిభిస్తవ తనూలతాకృతా రశ్మిభిస్తవ కృతాశ్చ కున్తలాః ।
రశ్మిభిస్తవ కృతం జ్వలన్ముఖం రశ్మిభిస్తవ కృతే చ లోచనే ॥ ౧౦౪ ॥

దేవి రశ్మికృతసర్వవిగ్రహే దృష్టిపాతకృతసాధ్వనుగ్రహే ।
అమ్బరోదవసితే శరీరిణామమ్బ పాహి రవిబిమ్బచాలికే ॥ ౧౦౫ ॥

యత్తవాసనమశేషమోహనౌ విద్యుదక్షిరతిసూనసాయకౌ ।
ఏతదిన్ద్రసఖి భాషతే త్వయా తావుభావపి బలాదధః కృతౌ ॥ ౧౦౬ ॥

దృష్టిరేవ తవ శస్త్రమాహవే శాత్రవస్తు తవ న క్షమః పురః ।
వస్త్రమమ్బ దిశ ఏవ నిర్మలాః ప్రేక్షితుం భవతి న ప్రభుః పరః ॥ ౧౦౭ ॥

చక్షుషాం దశశతాని తే రుచిం పాతుమేవ పరమస్య వజ్రిణః ।
భాస్వతః కరసహస్రమమ్బికే లాలనాయ తవ పాదపద్మయోః ॥ ౧౦౮ ॥

శూలమగ్నితిలకస్య ధూర్జటేః చక్రమచ్ఛజలజాతచక్షుషః ।
వజ్రమమ్బ మరుతాం చ భూపతేః తేజసస్తవ కృతాని భాగకైః ॥ ౧౦౯ ॥

భైరవీచరణభక్త్బాన్ధవీ తారిణీ చ సురపక్షధారిణీ ।
కాలికా చ నతపాలికాఽపరాశ్చణ్డచణ్డి తవ భీమభూమికాః ॥ ౧౧౦ ॥

రక్ష మే కులమతీన్ద్రియే తతే రాక్షసాదిని సురైః సమర్చితే ।
పుత్రాశిష్యసహితోఽహమమ్బ తే పావనం పదసరోరుహం శ్రయే ॥ ౧౧౧ ॥

ఐన్ద్రిదేవి భవతీ మహాబలా ఛిన్నమస్తయువతిస్తు తే కలా ।
సర్వలోకబలవిత్తశేవధేః పేరక్షితాఽస్తి తవ కో బలావధేః ॥ ౧౧౨ ॥

యేయమమ్బ రుచిరుజ్జ్వలాననే యా చ కాచన విభా విభావసౌ ।
తద్ద్వయం తవ సవిత్రి తేజసో భూమినాకనిలయస్య వైభవమ్ ॥ ౧౧౩ ॥

ప్రాణదా తవ రుచిర్జగత్త్రాయే ప్రాణహృచ్చ బత కార్యభేదతః ।
వైభవం భువనచక్రపాలికే కో ను వర్ణయితుమీశ్వరస్తవ ॥ ౧౧౪ ॥

ఉద్భవస్తవవిపాకవైభవే నాశనం చ జగదమ్బ దేహినామ్ ।
యౌవనం నయనహారినిర్మలం వార్ధకం చ వితతాతులప్రభే ॥ ౧౧౫ ॥

నిర్బలో భవతి భూతలే యువా యచ్చ దేవి జరఠో భవేద్బలీ ।
తద్వయం తవ విచిత్రపాకతః పాకశాసనసఖి క్షరేతరే ॥ ౧౧౬ ॥

వార్ధకేన బలకాన్తిహారిణా దారుణేన కటుకార్యకారిణా ।
గ్రస్తమేతమధునా పునః కురు త్రాణదే యువకవత్పదాశ్రితమ్ ॥ ౧౧౭ ॥

భోగలాలసతయా న నూతనం దేవి విక్రమమపారమర్థయే ।
అత్ర మే వపుషి లాస్యమమ్బ తే సోఢుమేవ మమ సేయమర్థనా ॥ ౧౧౮ ॥

శక్తిరమ్బ మమ కాచిదన్తరే యా త్వయైవ నిహితాలమల్పకా ।
వృద్ధిమేత్య సహతామియం పరాం బాహ్యశక్తిమిహ నిర్గలజ్ఝరామ్ ॥ ౧౧౯ ॥

అమ్బ తే నరసురాసురస్తుతే దివ్యశక్తిలహరీవిశోధితమ్ ।
పాతకాని జహతీవ మామిమం కామయన్త ఇవ సర్వసిద్ధయః ॥ ౧౨౦ ॥

శక్తిరిన్ద్రసఖి చేన్న తే మృషా భక్తిరీశ్వరి న మే మృషా యది ।
ఉల్లసన్తు రతికన్తుపీఠికే శీధ్రమేవ మయి యోగసిద్ధయః ॥ ౧౨౧ ॥

అస్తు భక్తిరఖిలామ్బ మే న వా శక్తిరేవ తవ సమ్ప్రశోధ్య మామ్ ।
దేవకార్యకరణక్షమం బలాదాదధాతు విదధాతు చామృతమ్ ॥ ౧౨౨ ॥

ఆస్యమమ్బ తవ యద్యపీక్షితం లాస్యమేతదనుభూయతే మయా ।
పాదఘాతతతిచూర్ణితాన్యజే యత్ర యాన్తి దురితాని సఙ్క్షయమ్ ॥ ౧౨౩ ॥

స్వీయశక్తిలహరీవిలాసినే కిఙ్కరాయ పదపద్మలమ్బినే ।
భాషతాం విషయవైరిదారణే భఙ్గవర్జితముపాయమమ్బికా ॥ ౧౨౪ ॥

నిర్మలే కరుణయా ప్రపూరితే సన్తతం వికసితే మహామహే ।
అమ్బికాహృది వితన్వతామిమాః సమ్ప్రసాదమతులం రథోద్ధతాః ॥ ౧౨౫ ॥

షష్ఠః స్వాగతాస్తబకః
యోగినే బలమలం విదధానా సేవకాయ కుశలాని దదానా ।
అస్తు మే సురధరాపతిశక్తిశ్చేతసశ్చ వపుషశ్చ సుఖాయ ॥ ౧౨౬ ॥

కార్యమస్తి మమ కిఞ్చన సత్యం తజ్జయాయ విలపామి చ సత్యమ్ ।
ఏవమప్యకపటైవ రతిర్మే వజ్రపాణిసఖి తే పదపద్మే ॥ ౧౨౭ ॥

శ్రద్ధయా తవ నుతిం విదధామి శ్రద్ధయా తవ మనుం ప్రజపామి ।
శ్రద్ధయా తవ విజృభితమీక్షే శ్రద్ధయా తవ కృపాం చ నిరీక్షే ॥ ౧౨౮ ॥

విద్యుదేవ భవతీ చ మరుత్వాన్ విద్యుదేవ గిరిశో గిరిజా చ ।
విద్యుదేవ గణపః సహ సిద్ధఞ్యా షట్కభేద ఇహ కార్యవిశేషైః ॥ ౧౨౯ ॥

పూరుషశ్చ వనితేతి విభేదః శక్తశక్తిభిదయా వచనేషు ।
తేజ ఏవ ఖలు విద్యుతి శక్తం వీర్య ఏవ జగదీశ్వరి శక్తిః ॥ ౧౩౦ ॥

విద్యుదమ్బరభువి జ్వలతీశే శబ్దమమ్బ కురు తే చ సుసూక్ష్మమ్ ।
ఇన్ద్రరుద్రయుగలవ్యవహారే కర్మయుగ్మమిదమీశ్వరి బీజమ్ ॥ ౧౩౧ ॥

వైద్యుతస్య భవసి జ్వలతోఽగ్నేరమ్బ శక్తిరసతాం దమని త్వమ్ ।
తస్య నాదవత ఆగమగీతా కాలికా భవతి శక్తిరభీతా ॥ ౧౩౨ ॥

తేజసో రుచిరభీమకలాభ్యాం యద్వదీశ్వరి శచీ భవతీ చ ।
ఏవమాశ్రితజనావని గౌరీ కాలికా చ నినదస్య కలాభ్యామ్ ॥ ౧౩౩ ॥

వైద్యుతోఽగ్నిరఖిలేశ్వరి పిణ్డే మూలతామరసపీఠనిషణ్ణః ।
ఇన్ద్రియం భవతి వాగితి దేవం యం విదో గణపతిం కథయన్తి ॥ ౧౩౪ ॥

గ్రన్థిభేదవికచే సరసీజే జృమ్భమాణమిహ వైద్యుతవహ్నిః ।
యాం రుచిం ప్రకటయత్యతివీర్యాం సైవ సిద్ధిరితి కాచన లక్ష్మీః ॥ ౧౩౫ ॥

విద్యుదేవ భవతీ నను భాన్తీ విద్యుదేవ నగజా నినదన్తీ ।
విద్యుదేవ తపసో విలసన్తీ విగ్రహేషు పరమేశ్వరి సిద్ధిః ॥ ౧౩౬ ॥

నైవ కేవలముదారచరిత్రే విద్యుదద్భుతతమా త్రివిభూతిః ।
వైభవం బహు సహస్రవిభేదం కో ను వర్ణయతు పావని తస్యాః ॥ ౧౩౭ ॥

వైద్యుతం జ్వలనమీశ్వరి హిత్వా నైవ దైవతమభీష్టతమం నః ।
తద్విభూతిగుణగానవిలోలా భారతీ జయతు మే బహులీలా ॥ ౧౩౮ ॥

తేజసశ్చ సహసశ్చ విభేదాద్యా తనుస్తవ భవత్యుభయాత్మా ।
తద్వయం చ మయి చిత్రచరిత్రే జృమ్భతాం నరజగత్కుశలాయ ॥ ౧౩౯ ॥

ప్రాయశో నిగమవాచి పుమాఖ్యా తన్త్రావాచి వరదే వనితాఖ్యా ।
ప్రాణినాం జనని తే విబుధానాం తత్ర హేతురజరే రుచిభేదః ॥ ౧౪౦ ॥

అత్ర సిద్ధిరుదితా మమ దేహే భూమికా భువనధాత్రి తవాన్యా ।
ఆహ్వయత్యధికశక్తికృతే త్వాం త్వం చ సమ్ప్రవిశ దేహగుహాం నః ॥ ౧౪౧ ॥

జృమ్భతామియమితః కులకుణ్డాదన్తరిక్షతలతోఽవతర త్వమ్ ।
ఉల్లసన్త్వవలసన్తు చ దేహే వీచయోఽత్ర భగినీద్వితయస్య ॥ ౧౪౨ ॥

కేవలం న సహసా మహనీయే తేజసా చ వరదేఽవతర త్వమ్ ।
అత్ర సిద్ధిమపి కేవలవీర్యోల్లాసినీం జనని యోజయ భాసా ॥ ౧౪౩ ॥

ఛిన్నముజ్జ్వలతటిత్ప్రభనేత్రం కణ్ఠరక్త్జలసీంగ్రహపాత్రమ్ ।
మస్తకం తవ సహేశ్వరి ధన్యం మస్తకం మమ కరోతు విశూన్యమ్ ॥ ౧౪౪ ॥

మోచితాశ్రితగుహాన్తరబన్ధః ప్రాణవాంస్తవ సవిత్రి కబన్ధః ।
వాసనాకుసుమతల్పకసుప్తాం సమ్ప్రబోధయతు మే మతిమాప్తామ్ ॥ ౧౪౫ ॥

దేవపూజ్యచరణా తవ చేటీ నిర్విబన్ధకరుణాపరిపాటీ ।
వజ్రపాణిసఖి శోకదరిద్రం వర్ణినీ భణతు మే బహుభద్రమ్ ॥ ౧౪౬ ॥

చణ్డచణ్డి తవ యుద్ధవయస్యా యోగివేద్యనిజవీర్యరహస్యా ।
చేతసశ్చ భుజయోశ్చ సమగ్రం డాకినీ దిశతు మే బలముగ్రమ్ ॥ ౧౪౭ ॥

మన్మథేన సహ రాగరసార్ద్రా పూరుషాయితరతా రతిరీడ్యా ।
ఆసనం తవ వశీకురుతాన్మే సర్వలోకమపి వజ్రశరీరే ॥ ౧౪౮ ॥

దృప్యతాం విషయవైరిగణానాం మర్దనాయ రమణీయముపాయమ్ ।
అమ్బ శీఘ్రమభిధాయ నయ త్వం మామిమం చరణపఙ్కజబన్ధుమ్ ॥ ౧౪౯ ॥

తేజసా చ సహసా చ విభాన్తీ పుష్కరే చ యమినాం చ తనూషు ।
సమ్మదం భజతు వాసవశక్తిః స్వాగతాభిరమలాభిరిమాభిః ॥ ౧౫౦ ॥

సప్తమ ఇన్ద్రవజ్రాస్తబకః
జ్ఞానాయ హానాయ చ దుర్గుణానాం భానాయ తత్త్వస్య పరస్య సాక్షాత్ ।
దేవీం ప్రపద్యే సురపాలశక్తిమేకామనంశామభితో విభాన్తీమ్ ॥ ౧౫౧ ॥

ఈశోఽశరీరో జగతాం పరస్తాత్ దేవీ ఖకాయా పరితో జగన్తి ।
పూర్వో విశుద్ధో గుణగన్ధశూన్యః స్థానం గుణానామపరాఽఖిలానామ్ ॥ ౧౫౨ ॥

ఆక్రమ్య లోకం సకలం విభాతి నో కేవలం భూరి విభూతిరమ్బా ।
శుద్ధా పరస్తాదపి నాథచిత్తి రూపా విపాపా పరితశ్చకాస్తి ॥ ౧౫౩ ॥

త్రౌలోక్యభూజానిరణోరణిష్ఠస్తస్యాత్మశక్తిర్మహతో మహిష్ఠా ।
ఏతద్రహస్యం భువి వేద యో నా తత్త్వప్రసఙ్గఏషు న తస్య మోహః ॥ ౧౫౪ ॥

జ్ఞానం పరం ధర్మవదీశతత్త్వం ధర్మాత్మకం జ్ఞానమజాస్వరూపమ్ ।
శక్తీశయోర్భక్తుమశక్యయోరప్యేవం విభాగో వచసా వ్యధాయి ॥ ౧౫౫ ॥

దృశ్యస్య సర్వస్య చ భోగకాలే ధర్మీ చ ధర్మశ్చ విభాతి బోధః ।
అన్తః సమాధావయమేకరూపః శక్తీశభేదస్తదసావనిత్యః ॥ ౧౫౬ ॥

ధర్మః పరస్తాత్పరమేశ్వరీ యా ధర్మిత్వమేషా జగతి ప్రయాతి ।
యావజ్జగజ్జీవితమప్రణాశమాకాశమాశ్రిత్య మహచ్ఛరీరమ్ ॥ ౧౫౭ ॥

వ్యక్తిం ఖకాయాం ప్రజగుః పుమాంసమేకే పరే క్లీబముదాహరన్తి ।
అస్మాకమేషా పరమాత్మశక్తిర్మాతా సమస్తస్య చ కాఽపి నారీ ॥ ౧౫౮ ॥

చిద్రూపమత్యన్తసుసూక్ష్మమేతత్ జ్యోతిర్యదాకాశశరీరమగ్ర్యమ్ ।
ప్రాణః స ఏవ ప్రణవః స ఏవ వహ్నిః స ఏవామ్బరదేశవాసీ ॥ ౧౫౯ ॥

వాయుశ్చ రుద్రశ్చ పురన్దరశ్చ తస్యైవ విశ్వం దధతః పుమాఖ్యాః ।
శక్తిశ్చ కాలీ చ మహాప్రచణ్డచణ్డీ చ యోషిత్ప్రవరాహ్వయాని ॥ ౧౬౦ ॥

అత్రాపి ధర్మీ పురుషః పరేషాం ధర్మస్తు నారీ విదుషాం మతేన ।
ఏషోఽపి వాచైవ భవేద్విభాగః శక్యో విధాతుం న తు వస్తుభేదాత్ ॥ ౧౬౧ ॥

త్వం దేవి హన్త్రీ మహిషాసురస్య శుమ్భం సబన్ధుం హతవత్యసి త్వమ్ ।
త్వం యోగనిద్రామధుసూదనస్య భద్రాసి శక్తిర్బలవైరిణస్త్వమ్ ॥ ౧౬౨ ॥

కాలస్య లీలాసహచారిణీ త్వం వామాఙ్గమస్యన్ధకవైరిణస్త్వమ్ ।
సిద్ధిస్త్వమశ్రాన్తతపోభిగమ్యా బుద్ధిస్త్వమక్షుద్రమనుష్యనమ్యా ॥ ౧౬౩ ॥

విద్యుత్త్వమాకాశపథే చరన్తీ సూర్యప్రభా త్వం పరితో లసన్తీ ।
జ్వాలా కృశానోరసి భీమలీలా వేలాతిగా త్వం పరమస్య చిత్తిః ॥ ౧౬౪ ॥

భేదాః సహస్రం తవ దేవి సన్తు త్వం మూలశక్తిర్మమ మాతరేకా ।
స్తోత్రాణి తే బుద్ధిమతాం విభూతిద్వారా బహూనీవ విభాన్తి లోకే ॥ ౧౬౫ ॥

ఉగ్రాణి రూపాణి సహస్రశస్తే సౌమ్యాని చాశేషసవిత్రి సన్తి ।
వ్యక్తిత్వమేకం తవ భూరిశక్తివ్యక్తీః పృథక్ చ ప్రదదాతి తేభ్యః ॥ ౧౬౬ ॥

కుర్వన్తి తాః పావని విశ్వకార్యం సర్వం చ లోకామ్బ విభూతయస్తే ।
స్వర్వైరిణాం చ ప్రతిసన్ధికాలం గర్వం హరన్తి క్షణదాచరాణామ్ ॥ ౧౬౭ ॥

చణ్డీ ప్రచణ్డా తవ యా విభూతిః వజ్రాత్మికా శక్తిరపారసారా ।
సా సమ్ప్రదాయాతులమమ్బ వీర్యం దేవీ క్రియాన్మాం కృతదేవకార్యమ్ ॥ ౧౬౮ ॥

ఆవిశ్య యా మాం వపుషో గుహాయాం చిత్రాణి తే శక్తిరజే కరోతి ।
సా కా తవ ప్రాజ్యవిభూతిమధ్యే సద్ధ్యేయరూపే విశదీకురుష్వ ॥ ౧౬౯ ॥

సంశోధనాయైవ కృతిః కిమస్యాః సఞ్చాలనాయాపి కిము క్రియాణామ్ ।
శక్త్యై కిమేషా విదధాతి చేష్టామాహోస్విదచ్ఛాం చ మతిం ప్రదాతుమ్ ॥ ౧౭౦ ॥

ప్రాణప్రదా భీమతమా చ శక్తిర్యా కృత్తశీర్షాం సహసావివేశ ।
సా మే క్రియాత్ప్రాణబలం ప్రశస్తం హస్తం చ మే కార్యపటుం కరోతు ॥ ౧౭౧ ॥

సన్దేహజాలం ప్రవిధూయ తేజః సన్దాయినీ కృత్తశిరాః కరోతు ।
వృన్దారకారాధితపాదపద్మా వన్దారుమన్దారలతా శుభం నః ॥ ౧౭౨ ॥

మామావిశన్తీ భవ వా న వా త్వం సమ్పాదయేష్టం మమ వా న వా త్వమ్ ।
దుర్జ్ఞేయసారే జనని ప్రచణ్డచణ్డి త్వమేకా కులదైవతం నః ॥ ౧౭౩ ॥

నాశం విధాతుం విషయద్విషాం మే పాశత్రయాన్మోచయితుం చ దేహమ్ ।
శేషాహివర్ణ్యే పదకిఙ్కరాయ భాషస్వ యోగం జనని ప్రచణ్డే ॥ ౧౭౪ ॥

సర్వాత్మశక్తేః పదబన్ధుగీతాః కుర్వన్తు భూయాంసమిహ ప్రమోదమ్ ।
యుక్త్స్య దేవ్యాస్తటితః సమాధిమత్తస్య చిత్తస్య మమేన్ద్రవజ్రాః ॥ ౧౭౫ ॥

అష్టమో భయహారిస్తబకః
ఉగ్రతరనాదాం పాపహరపాదామ్ ।
నౌమి ఖలమారీం వజ్రధరనారీమ్ ॥ ౧౭౬ ॥

శక్తకరణానాం గుప్తభరణానామ్ ।
ధ్వాన్తహరవిద్యుద్వీచికిరణానామ్ ॥ ౧౭౭ ॥

నిత్యకరుణానాం వ్యోమశరణానామ్ ।
అస్మి గుణవన్దీ మాతృచరణానామ్ ॥ ౧౭౮ ॥

కాచన శబర్యాం దేవి మునినార్యామ్ ।
పుణ్యవదధీతే మోహనకలా తే ॥ ౧౭౯ ॥

కాచిదపి తస్యాం మౌనిజనగీతే ।
కృత్తశిరసీశే భీషణకలా తే ॥ ౧౮౦ ॥

మఞ్జుతరగుఞ్జాహారనికరాయై ।
చాపశరయుక్త్ప్రోజ్జ్వలకరాయై ॥ ౧౮౧ ॥

సర్వజనచక్షుస్తర్పణవిభాయై ।
జఙ్గమవిచిత్రాస్వర్ణలతికాయై ॥ ౧౮౨ ॥

అభ్రచికురాయై శుభ్రహసితాయై ।
మాదకమనోజ్ఞస్వాదువచనాయై ॥ ౧౮౩ ॥

ఇన్దువదనాయై కున్దరదనాయై ।
మన్దరకుచాయై మన్దగమనాయై ॥ ౧౮౪ ॥

అఞ్జలిరయం మే కఞ్జనయనాయై ।
మౌనికులనార్యై పావనశబర్యై ॥ ౧౮౫ ॥

పావనచరిత్రాం మారమణపుత్రామ్ ।
ఛిన్నశిరసం తాం నౌమి మునికాన్తామ్ ॥ ౧౮౬ ॥

మాతరయి వీర్యత్రాతవరధర్మే ।
మాఽస్తు హృది మోహః సన్న్తిరిపుర్మే ॥ ౧౮౭ ॥

దేవి మునిచేతో రఙ్గలసదూర్మే ।
మాఽస్తు హృది కామః సుస్థితిరిపుర్మే ॥ ౧౮౮ ॥

దేవజనభర్తుః ప్రాణసఖి రామే ।
మాఽస్తు హృది భీతిర్వీర్యదమనీ మే ॥ ౧౮౯ ॥

వ్యోమచరి మాతర్భామయి విసీమే ।
మాఽస్తు హృది కోపో బుద్ధిదమనో మే ॥ ౧౯౦ ॥

సాధ్వవనలోలే దేవి బహులీలే ।
అస్తు మమ ధైర్యం చేతసి సువీర్యమ్ ॥ ౧౯౧ ॥

సర్వతనుపాకాధాయి తవ భవ్యమ్ ।
అస్తు వరతేజో నేతృ మమ దివ్యమ్ ॥ ౧౯౨ ॥

ఇచ్ఛతి సవిత్రీ యత్ ప్రియసుతాయ ।
తద్వితర సర్వం దేవి భజకాయ ॥ ౧౯౩ ॥

ఇచ్ఛతి మనుష్యో యద్రిపుజనాయ ।
మత్తదయి దూరే పాలయ విధాయ ॥ ౧౯౪ ॥

వర్ధయతు తేజో వర్ధయతు శక్తిమ్ ।
వర్ధయతు మేఽమ్బా వజ్రభృతిభక్తిమ్ ॥ ౧౯౫ ॥

వజ్రమయి మాతర్వజ్రధరభక్త్ః ।
అస్తు తవ వీర్యాదత్ర భువి శక్త్ః ॥ ౧౯౬ ॥

నశ్యతు సమస్తో వజ్రధరవైరీ ।
ఏతు జయమన్తర్వజ్రధరనారీ ॥ ౧౯౭ ॥

హస్తధృతముణ్డః కశ్చన కబన్ధః ।
అస్తు మమ భిన్నగ్రన్థిచయబన్ధః ॥ ౧౯౮ ॥

సాధయ మదిష్టం యోగమభిధాయ ।
దేవి విషయారివ్రాతదమనాయ ॥ ౧౯౯ ॥

సమ్మదయతాన్మే స్వాంశకృతశమ్బామ్ ।
చారుభయహారిచ్ఛన్ద ఇదమమ్బామ్ ॥ ౨౦౦ ॥

తృతీయం శతకమ్
నవమో మదలేఖాస్తబకః
వన్దే వాసవశక్తేః పాదాబ్జం ప్రియభక్త్మ్ ।
ప్రాతర్భాస్కరరక్తం పాపధ్వంసనశక్త్మ్ ॥ ౨౦౧ ॥

హుఙ్కారానలకీలాదగ్ధారాతిసమూహామ్ ।
విద్యుద్భాసురవీక్షానిర్ధూతాశ్రితమోహామ్ ॥ ౨౦౨ ॥

దేవస్త్రీనిటలేన్దుజ్యోత్స్నాలాలితపాదామ్ ।
మేఘశ్రేణ్యుపజీవ్యశ్రోత్రాకర్షకనాదామ్ ॥ ౨౦౩ ॥

దీప్తాం భాస్కరకోటిచ్ఛాయాయామివ మగ్నామ్ ।
గాత్రాలమ్బివినైవక్షౌమం కిఞ్చిదినగ్నామ్ ॥ ౨౦౪ ॥

కణ్ఠే కల్పితహారాం ముణ్డానాం శతకేన ।
జ్ఞేయామూల్యరహస్యాం నివ్ర్యాజం భజకేన ॥ ౨౦౫ ॥

స్వర్గస్య క్షితిపాలం పశ్యన్తీం ప్రణయేన ।
ధున్వానాం విబుధానాం భీతిం శక్తశయేన ॥ ౨౦౬ ॥

శక్తీనామధిరాజ్ఞీం మాయానామధినాథామ్ ।
చణ్డాం కామపిచణ్డీం గాయామ్యద్భుతగాథామ్ ॥ ౨౦౭ ॥

భిత్త్వా మస్తకమేతత్ పాదాఘాతబలేన ।
ఆవిశ్యాఖిలకాయం ఖేలత్పావనలీలమ్ ॥ ౨౦౮ ॥

వేగేనావతరత్తే తేజోనాశితపాశమ్ ।
చణ్డే చణ్డి సమస్తం గోప్యం భాసయతాన్మే ॥ ౨౦౯ ॥

అన్తః కిఞ్చ బహిస్తే మాతర్దారితమస్తే ।
మామావృత్య సమన్తాత్తేజః కర్మ కరోతు ॥ ౨౧౦ ॥

ఇన్ద్రాణీకలయా యత్కృత్తామావిశదుగ్రా ।
శక్యం వర్ణయితుం తద్దృశ్యం కేన బుధేన ॥ ౨౧౧ ॥

ప్రాణాపేతశరీరాణ్యావేష్టుం ప్రభవన్తః ।
భేతాలాస్తవ భృత్యాశ్చణ్డే చణ్డి చరన్తః ॥ ౨౧౨ ॥

ఛిన్నాం సమ్ప్రవిశన్తీవజ్రేశ్వర్యతిశక్తా ।
నిఃశేషైరతిభీమైర్భేతాలైరభిషిక్తా ॥ ౨౧౩ ॥

భేతాలాః పరముగ్రాస్త్వం తేష్వప్యధికోగ్రా ।
తస్మాదాహురయి త్వాం చణ్డామీశ్వరి చణ్డీమ్ ॥ ౨౧౪ ॥

ఆసీద్ఘాతయితుం త్వాం సాధోర్ధీర్జమదగ్నేః ।
భేతాలప్రభుసర్గాయోల్లఙ్ఘ్యైవ నిసర్గమ్ ॥ ౨౧౫ ॥

ఆదేష్టాశమవిత్తో హన్తాసాత్త్వికమౌలిః ।
వధ్యా నిశ్చలసాధ్వీ శోచ్యేతశ్చ కథా కా ॥ ౨౧౬ ॥

నిర్యద్రక్తకణేభ్యః కణ్ఠాత్తే భువి జాతాః ।
మార్యాద్యామయవీజీభూతస్తమ్బవిశేషాః ॥ ౨౧౭ ॥

కరాగారనివాసాత్మాహిష్మపత్యధిపస్య ।
జాతా భార్గవశఙ్కా హత్యాయాస్తవ మూలమ్ ॥ ౨౧౮ ॥

సత్యం తేఽమ్బ చరిత్రాం భద్మః కోఽపి నిగుహ్య ।
త్రాతుం యాదవకీతిం మిథ్యాహేతుమవాదీత్ ॥ ౨౧౯ ॥

అన్యాగారనివాసే హత్యా త్యాగ ఉతాహో ।
స్త్రీణాం చేత్పరుషం ధిగ్భావం పూరుషజాతేః ॥ ౨౨౦ ॥

స్వాతన్త్ర్యం వనితానాం త్రాతుం మాతరధీశే ।
దూరీకర్తుమపారం దైన్యం పఞ్చమజాతేః ॥ ౨౨౧ ॥

ధర్మం వ్యాజమధర్మం భూలోకే పరిహర్తుమ్ ।
వేదార్థే చ గభీరే సన్దేహానపి హర్తుమ్ ॥ ౨౨౨ ॥

ఘోరం వర్ణవిభేదం కర్తుం చ స్మృతిశేషమ్ ।
ఉల్లాసం మతిశక్త్యోర్మహ్యం దేహి మహాన్తమ్ ॥ ౨౨౩ ॥

యోగం మే విషయారీన్ నిర్మూలం పరిమార్ష్టుమ్ ।
శ్రీమాతః కురు చిత్తం కారుణ్యేన నిదేష్టుమ్ ॥ ౨౨౪ ॥

చణ్డ్యాధ్ణ్డతమాయాః చిత్తం సంయమమత్తమ్ ।
భూయః సమ్మదయన్తాం హైరమ్బ్యో మదలేఖాః ॥ ౨౨౫ ॥

దశమః పథ్యావక్త్రాస్తబకః
ఇన్ద్రాణ్యాః పరమాం శక్తిం సర్వభూతాధినాయికామ్ ।
ప్రచణ్డచణ్డికాం దేవీం ఛిన్నమస్తాం నమామ్యహమ్ ॥ ౨౨౬ ॥

ఇన్ద్రాణ్యాః శక్తిసారేణ ప్రాదుర్భూతే పరాత్పరే ।
ప్రచణ్డచణ్డి వజ్రాత్మన్ వైరోచని నమోఽస్తు తే ॥ ౨౨౭ ॥

త్వం విశ్వధాత్రి వృత్రారేః ఆయుధస్యాధిదేవతా ।
సర్వప్రచణ్డభావానాం మధ్యే ప్రకృతితః పరా ॥ ౨౨౮ ॥

సర్వస్మిన్నపి విశ్వస్య సర్గేఽనర్గలవిక్రమే ।
త్వత్తశ్చణ్డతమో భావో న భూతో న భవిష్యతి ॥ ౨౨౯ ॥

తటితః శక్తిసారేణ వజ్రం నిర్మితమాయుధమ్ ।
అభూత్తద్వినయద్దేవం తటిదేవ నిజాంశతః ॥ ౨౩౦ ॥

పర్వతశ్చ పులోమా చ సజలోఽయం ఘనాఘనః ।
పార్వతీతి తటిద్దేవీం పౌలోమీతి చ తద్విదుః ॥ ౨౩౧ ॥

శైవానాం భాషయా దేవి త్వం తటిద్దేవి పార్వతీ ।
ఐన్ద్రాణాం భాషయా మాతః పౌలోమీ త్వమనామయే ॥ ౨౩౨ ॥

పూర్వేషాం దయితః శబ్దో దుర్గేతి దురితాపహే ।
ప్రచణ్డచణ్డికాశబ్ద ఉత్తరేషామతిప్రియః ॥ ౨౩౩ ॥

వైష్ణవానాం గిరా దేవి యోగమాయా త్వమద్భుతా ।
వాచా హైరణ్యగర్భాణాం సవిత్రి త్వం సరస్వతీ ॥ ౨౩౪ ॥

దధానా భువనం సర్వం వ్యాపికాపద్వివర్జితా ।
తటిచ్ఛబ్దాయతే వ్యోమ్ని ప్రాణిత్యపి విరాజతే ॥ ౨౩౫ ॥

ప్రచణ్డచణ్డికా సేయం తటిత్సూక్ష్మేణ తేజసా ।
విశ్వస్మిన్నఖిలాన్భావాన్మాతాఽనుభవతి స్వయమ్ ॥ ౨౩౬ ॥

భావానామనుభూతానాం వాక్యత్వేనావభాసనమ్ ।
భవత్యవ్యక్తశబ్దేఽస్యాః సర్వంవిజ్ఞానశేవధౌ ॥ ౨౩౭ ॥

యది సా సర్వజగతాం ప్రాణశ్చేతశ్చ శేముషీ ।
ప్రాణచేతోమనీషాణాం తస్యాః కో నామ సంశయః ॥ ౨౩౮ ॥

ప్రాణన్తీ చిన్తయన్తీ సా రాజన్తీ చ విహాయసి ।
తటిచ్ఛబ్దాయమానా చ దేవీ విజయతేతరామ్ ॥ ౨౩౯ ॥

సేచ్ఛయా దధతీ రూపం మోహనం కీర్త్యతే శచీ ।
ప్రచణ్డచణ్డికా గీతా బిభ్రాణా భీషణం వపుః ॥ ౨౪౦ ॥

పిణ్డే కుణ్డలినీశక్తిః సైవ బ్రహ్నాణ్డచాలికా ।
నిద్రాతి జడదేహేషు యోగిదేహేషు ఖేలతి ॥ ౨౪౧ ॥

ఏషా వైరోచనీ దుర్గా జ్వలన్తీ తపసా పరా ।
సముల్లసతి యస్యాన్తః స జీవన్నేవ ముచ్యతే ॥ ౨౪౨ ॥

యోగినో బోధయన్తీ మాం యోగేన నియతవ్రతాః ।
సర్వార్పకస్య దేహే సా స్వయమేవ సముల్లసేత్ ॥ ౨౪౩ ॥

శారీరశక్తిమాత్ర్స్య యోగీ సఞ్చాలకో భవేత్ ।
బాహ్యశారీరశక్త్యోస్తు యోగో నానుగ్రహం వినా ॥ ౨౪౪ ॥

చణ్డనారీస్వరూపేణ తటిద్రూపేణ చామ్బరే ।
పిణ్డే కుణ్డలినీతన్వా చరన్తీ దేవి రాజసే ॥ ౨౪౫ ॥

మస్తకస్థానమనసో మహాదేవి వినాశనాత్ ।
రేణుకాయాముతావేశాత్ కృత్తమస్తేతి తే పదమ్ ॥ ౨౪౬ ॥

యదావిశస్త్వముగ్రేఽమ్బ రేణుకాముగ్రతేజసా ।
తదా పృథఙ్మహాశక్తిః సా వ్యక్తిః సమపద్యత ॥ ౨౪౭ ॥

వ్యక్తీనాం దుర్జనఘ్నీనాం త్వత్తేజోభాగజన్మనామ్ ।
బహుత్వేపి త్వమేకైవ మూలశక్తిః సనాతనీ ॥ ౨౪౮ ॥

ఉపాయమభిధాయామ్బా విషయారివిదారణే ।
ప్రచణ్డచణ్డికా దేవీ వినయత్వఙ్ఘ్రిసేవినమ్ ॥ ౨౪౯ ॥

రమయన్తాముపశ్లోకయన్తి యాన్తి క్తదన్తరమ్ ।
పథ్యావక్త్రాణి పాపఘ్నీమేతాని చ్ఛిన్నస్తకామ్ ॥ ౨౫౦ ॥

ఏకాదశ ఉపజాతిస్తబకః
మేరూపమానస్తనభారతాన్తాం శక్రస్య లీలాసహచారిణీం తామ్ ।
హర్తుం సమూలం హృదయస్య మోహం ప్రచణ్డచణ్డీమభివాదయేఽహమ్ ॥ ౨౫౧ ॥

వేదాదిబీజం జలజాక్షజాయా ప్రాణప్రియా శీతమయూఖమౌలేః ।
కన్తుర్విధాతుర్హృదయాధినాథా జలం జకారో దహనేన యుక్త్ః ॥ ౨౫౨ ॥

తోయం పునర్ద్వాదశవర్ణయుక్తం త్రాయోదశేనాథ యుతః కృశానుః ।
తాలవ్యవర్గప్రథమో నకారః తతధ్తుర్థస్వరసమ్ప్రయుక్త్ః ॥ ౨౫౩ ॥

ఏకాదశేనాథ యుతః సమీరః స షష్ఠబిన్దుః సరణిః సురాణామ్ ।
తదేవ బీజం పునరస్త్రమన్తే కృపీటయోనేర్మనసోఽధినాథా ॥ ౨౫౪ ॥

విద్యా త్వియం సర్దిశాక్షరాఢ్యా స్వయం మహాకాలముఖోపదిష్టా ।
గోప్యాసు గోప్యా సుకృతైరవాప్యా షష్ఠీవినుత్యా పరమేష్ఠినాపి ॥ ౨౫౫ ॥

స్థానే సహస్రచ్ఛదసాయకస్య పునర్యదీశానమనోధినాథా ।
సర్వార్థదః సర్దిశాక్షరోఽన్యః ప్రచణ్డచణ్డీ మనురుత్తమః స్యాత్ ॥ ౨౫౬ ॥

వేదాదిబీజేన విహీనమాద్యం పునర్భవానీవియుతం ద్వితీయమ్ ।
మన్త్రావుభౌ షోడశవర్ణయుక్తౌ ప్రచణ్డచణ్డ్యాః పవినాయికాయాః ॥ ౨౫౭ ॥

మన్త్రే తృతీయే యది కూర్చబీజం స్థానే రతేర్జీవితవల్లభ్స్య ।
మన్త్రోఽపరః షోడశవర్ణయుక్త్ః ప్రచణ్డచణ్డ్యాః పటుశక్తిరుక్త్ః ॥ ౨౫౮ ॥

అయం హరేర్వల్లభ్యా విహీనో మన్త్రోఽపరః పఞ్చదశాక్షరః స్యాత్ ।
క్రోధశ్చ సమ్బోధనమస్త్రమగ్నేః సీమన్తినీ చేతి ధరేన్దువర్ణః ॥ ౨౫౯ ॥

ధేనుః కృశానోహృదయేశ్వరీ చ ప్రచణ్డచణ్డీ మనురగ్నివర్ణః ।
ఏకైవ ధేనుః సురరాజశక్తేః ఏకాక్షరః కశ్చన మన్త్రరాజః ॥ ౨౬౦ ॥

ఏతేషు తన్త్రాప్రణుతేషు భక్తో మన్త్రాం నవస్వన్యతమం గృహీత్వా ।
యః సంశ్రయేతాశ్రితకామధేనుం ప్రచణ్డచణ్డీం స భవేత్ కృతార్థః ॥ ౨౬౧ ॥

వేదాదిరమ్భోరుహనేత్రజాయా మాయాఙ్కుశబ్రహ్నమనోధినాథాః ।
ఇతీయమవ్యాజరతిం జపన్తం పఞ్చాక్షరీ రక్షతి రేణుకాయాః ॥ ౨౬౨ ॥

ఋష్యాదిసఙ్కీర్తనమేషు మాఽస్తు కరాఙ్గవిన్యాసవిధిశ్చ మాఽస్తు ।
మూర్తిం యథోక్తాముత దివ్యతత్త్వం ధ్యాత్వా జపేత్ సిద్ధిరసంశయం స్యాత్ ॥ ౨౬౩ ॥

నాభిస్థశుక్లాబ్జగసూర్యబిమ్బే సంసక్తరత్యమ్బుజబాణపీఠే ।
స్థితాం పదేనాన్యతరేణ సమ్యగుత్క్షిప్తదీప్తాన్యతరాఙ్ఘ్రిపద్మామ్ ॥ ౨౬౪ ॥

దిగమ్బరామర్కసహస్రభాసమాచ్ఛాదితాం దీధితిపఞ్జరేణ ।
కణ్ఠస్థలీభాసురముణ్డమాలాం లీలాసఖీం దేవజనాధిపస్య ॥ ౨౬౫ ॥

ఛిన్నం శిరః కీర్ణకచం దధానాం కరేణ కణ్ఠోద్గతరక్త్ధారామ్ ।
ధారాత్రయే తత్ర చ మద్యధారాం కరస్థవక్త్రేణ ముదా పిబన్తీమ్ ॥ ౨౬౬ ॥

పార్శ్వే సఖీం భాసురవర్ణినీం చ పార్శ్వాన్తరే భీషణడాకినీం చ ।
అన్యే పిబన్త్యావసృగమ్బుధారే నిరీక్షమాణామతిసమ్మదేన ॥ ౨౬౭ ॥

భయఙ్కరాహీశ్వరబద్ధమౌలిం జ్వలద్యుగాన్తానలకీలకేశీమ్ ।
స్ఫురత్ప్రభాభాసురవిద్యుదక్షీం చణ్డీం ప్రచణ్డాం విదధీత చిత్తే ॥ ౨౬౮ ॥

గుఞ్జాఫలాకల్పితచారుహారా శీర్షే శిఖణ్డం శిఖినో వహన్తీ ।
ధనుశ్చ బాణాన్దధతీ కరాభ్యాం సా రేణుకా వల్కలభృత్విచిన్త్యా ॥ ౨౬౯ ॥

తటిజ్ఝరీం కామపి సమ్ప్రశ్యన్ ఆకాశతః సర్వతనౌ పతన్తీమ్ ।
మౌనేన తిష్ఠేద్యమినాం వరిష్ఠో యద్యేతదమ్బాస్మరణం ప్రశస్తమ్ ॥ ౨౭౦ ॥

దృశ్యానశేషానపి వర్జయిత్వా దృష్టిం నిజాం సూక్ష్మమహఃస్వరూపామ్ ।
నిభాలయేద్యన్మనసా వరీయానన్యోఽయమమ్బాస్మరణస్య మార్గః ॥ ౨౭౧ ॥

వినా ప్రపత్తిం ప్రథమో న సిధ్యేత్ మార్గోఽనయోః కేవలభావనాతః ।
హృదిస్థలే యోగబలేన చిత్తేర్నిష్ఠాం వినా సిధ్యతి న ద్వితీయః ॥ ౨౭౨ ॥

ఆరమ్భ ఏవాత్ర పథోర్విభేదః ఫలే న భేదో రమణో యథాహ ।
స్థితౌ ధియో హస్తగతాప్రపత్తిః ప్రపత్తిసిద్ధౌ సులభైవ నిష్ఠా ॥ ౨౭౩ ॥

ఉపాయమేకం విషయారినాశవిధౌ విధాయావగతం మమామ్బా ।
కృత్వా సమర్థం చ నిజానుకమ్పాం ప్రచణ్డచణ్డీ ప్రథయత్వపారామ్ ॥ ౨౭౪ ॥

సధ్యానమార్గం వరమన్త్రకల్పం ప్రచణ్డచణ్డ్యాః పరికీర్తయన్త్యః ।
భవన్తు మోదాతిశయాయ శక్తేరుపాసకానాముపజాతయో నః ॥ ౨౭౫ ॥

ద్వాదశో నారాచికాస్తబకః
వీర్యే జవే చ పౌరుషే యోషాఽపి విశ్వతోఽధికా ।
మాం పాతు విశ్వచాలికా మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౭౬ ॥

శుద్ధా చితిః సతః పురా పశ్చాన్నభః శరీరకా ।
యోషాతనుస్తతః పరం మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౭౭ ॥

పారే పరాత్మనః ప్రమా ఖే శక్తిరుత్తమోత్తమా ।
పిణ్డేషు కుణ్డలిన్యజా మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౭౮ ॥

నాకే విలాసశేవధిర్నాలీకలోచనా శచీ ।
ప్రాణప్రకృష్టవిష్టపే మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౭౯ ॥

ఏకస్య సా మహేన్దిరా దేవీ పరస్య కాలికా ।
అస్మాకముజ్జ్వలాననా మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౮౦ ॥

రాజీవబాన్ధవో దివి హ్రాదిన్యపారపుష్కరే ।
అగ్నిర్మనుష్యవిష్టపే మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౮౧ ॥

తేజః సమస్తపాచకం చక్షుః సమస్తలోకకమ్ ।
చిత్తం సమస్తచిన్తకం మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౮౨ ॥

ద్యౌస్తేజసాం మహానిధిః భూమిశ్చ భూతధారిణీ ।
ఆపశ్చ సూక్ష్మవీచయో మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౮౩ ॥

నిర్బాహుకస్య సా కరో నిర్మస్తకస్య సా ముఖమ్ ।
అన్ధస్య సా విలోచనం మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౮౪ ॥

పాణిం వినా కరోతి సా జానాతి మానసం వినా ।
చక్షుర్వినా చ వీక్షతే మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౮౫ ॥

హస్తస్య హస్త ఉత్తమః చిత్తస్య చిత్తమద్భుతమ్ ।
నేత్రాస్య నేత్రామాయతం మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౮౬ ॥

సా భారతీ మనీషిణాం సా మానసం మహాత్మనామ్ ।
సా లోచనం ప్రజానతాం మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౮౭ ॥

సక్తిః సమస్తబాధికా యుక్తిః సమస్తసాధికా ।
శక్తిః సమస్తచాలికా మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౮౮ ॥

ఛిన్నాఽపి జీవధారిణీ భీమాఽపి శాన్తిదాయినీ ।
యోషాఽపి వీర్యవర్ధనీ మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౮౯ ॥

మాహేన్ద్రశక్తిరుత్తమా సూక్ష్మాఽపి భారవత్తమా ।
శాతాపి తేజసా తతా మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౯౦ ॥

పుత్రేణ కృత్తమస్తకామావిశ్య రేణుకాతనుమ్ ।
సా ఖేలతి క్షమాతలే మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౯౧ ॥

మాముగ్రపాపహారిణీ సర్వప్రపఞ్చధారిణీ ।
పాయాదపాయతోఽఖిలాన్ మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౯౨ ॥

ఇన్ద్రేసురారిహర్తరి త్రైలోక్యభూమిభర్తరి ।
భక్తిం తనోతు మే పరాం మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౯౩ ॥

నిష్ఠామనన్యచాలితాం శ్రేష్ఠాం ధియం చ సర్వగామ్ ।
గీతా సురైర్దదాతు మే మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౯౪ ॥

సత్యాం గిరం దదాతు మే నిత్యాం కరోతు చ స్థితిమ్ ।
ధూతాఖిలాఽఘసన్తతిః మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౯౫ ॥

సర్వం చ మే కృతాకృతం కర్మాగ్ర్యమల్పమేవ వా ।
సమ్పూరయత్వనామయా మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౯౬ ॥

తేజోఝరస్వరూపయా భూయాదృతస్య ధారయా ।
విశ్వావభాసికేహ మే మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౯౭ ॥

సా మేఽల్పమర్త్యతాశ్రితాం హత్వాఽధమామహఙ్కృతిమ్ ।
ఆక్రమ్య భాతు మే తనుం మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౯౮ ॥

ఆత్మారినాశనే విధిం సా మేఽభిధాయవత్సలా ।
సర్వం ధునోతు సంశయం మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౨౯౯ ॥

ఏతాభిరుత్తమాంశుభిః నారాచికాభిరీశ్వరీ ।
సన్తోషమేతు వర్ధతాం మాతా ప్రచణ్డచణ్డికా ॥ ౩౦౦ ॥

॥ ఇతి శ్రీభగవన్మహర్షిరమణాన్తేవాసినో వాసిష్ఠస్య
నరసింహసూనోర్గణపతేః కృతిః ప్రచణ్డచణ్డీత్రిశతీ సమాప్తా ॥

Also Read Prachandachandi Trishati:

300 Names of Prachanda Chandi Trishati Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Prachanda Chandi Trishati Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top