Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

300 Names of Sharada Trishati Lyrics in Kannada

Sharada Trishati Lyrics in Kannada:

॥ ಶಾರದಾತ್ರಿಶತೀ ॥

ಗಂಗಾಧರಮಖಿವಿರಚಿತಾ ।
ಪರಮಾಭರಣಂ ಧಾತುರ್ವದನಾಮ್ಭೋಜಸ್ಯ ಶಾರದಾ ದೇವೀ ।
ಯಾ ರಾಜತಿ ಜನನೀ ಸಾ ಲಸತು ಸದಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ನಃ ॥ 1 ॥

ಸಾ ಶಾರದಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ರಾಜತಿ ಮಮ ಮಾನಸೇ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ಯಾ ಶಾರದಾಬ್ಜವದನಾ ಜನನೀ ಕೀರ್ತ್ಯಾ ಹಿ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಮ್ ॥ 2 ॥

ಸಂಪದ್ ದಿವ್ಯಾ ಧಾತುಃ ಖ್ಯಾತಾ ಸಾ ಶಾರದಾ ದೇವೀ ।
ಯದ್ಭಜನಂ ದೇವಾನಾಮಪಿ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದಂ ವಿದುರ್ವಿಬುಧಾಃ ॥ 3 ॥

ಸರಸಕವಿತಾವಿಭೂತ್ಯೈ ಯತ್ಪದಮಾರಾಧ್ಯತೇ ವಿಶೇಷಜ್ಞೈಃ ।
ಸಾ ಶಾರದಾ ಶ್ರಿಯೈ ನಃ ಕಾಲೇ ಸರ್ವಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ॥ 4 ॥

ನೀಲಾರವಿನ್ದಲೋಚನಯುಗಲಾ ಸಾ ಶಾರದಾ ದೇವೀ ।
ಕರಕಮಲಕಲಿತವೀಣಾ ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಶ್ರಿಯೈಃ ವಃ ಸ್ಯಾತ್ ॥5 ॥

ಕಲಯೇ ತಾಮಹಮನಿಶಂ ಫುಲ್ಲಾಬ್ಜವಿಲೋಚನಾಂ ವಾಣೀಮ್ ।
ಯಾ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ ಸಾಹ್ಯಂ ಕಲಯತಿ ಧಾತುರ್ಜಗನ್ಮಾತಾ ॥ 6 ॥

ಯಸ್ಯಾ ಲೀಲಾಲೋಲಃ ಪದ್ಮಾಸನಗೋಽಪಿ ವೇದಪಾಠರತಃ ।
ತಾಮಹಮತುಲಾನನ್ದಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಕಲಯೇ ಮನಃಪದ್ಮೇ ॥ 7 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ತಾಂ ವಾಣೀಮೇಕಾಸನಭಾಸುರಾಂ ಶ್ರಿಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ।
ಆರಾದ್ವಿಲೋಕ್ಯ ಮಾನಸಮಾನನ್ದರಸಂ ಪರಂ ಭಜತೇ ॥ 8 ॥

ಮುಕ್ತಾಮಯೇ ವಿಮಾನೇ ಪದ್ಮಾಸನಯನ್ತ್ರಿಕಾಮಧ್ಯೇ ।
ದೃಶ್ಯಾಂ ವಾಣೀಂ ದೇವೀಂ ಸೇವೇ ಸಂತತಸುಖಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ॥ 9 ॥

ಭಾಗ್ಯಾನ್ಮಮ ಚ ಕವೀನಾಂ ಸಾ ದೇವೀ ದೃಶ್ಯತಾಮೇತಿ ।
ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಹಸ್ತಾ ಯಾ ಕಮಲಾಸನಪುರನ್ಧ್ರೀ ಹಿ ॥ 10 ॥

ಮಾಮಕಮಾನಸಕೀರಂ ಬಧ್ನೀಯಾಶ್ಚರಣಪಂಜರೇ ಮಾತಃ ।
ತೇನ ಮಮ ಜನ್ಮಲಾಭಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚ ತವ ಪ್ರಕಾಮಕಲಿತಾರ್ಥಮ್ ॥ 11 ॥

ಸಂವಿತ್ಪ್ರರೋಹಕಲಿಕಾಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ತಾಂ ನೌಮಿ ಶಾರದಾಂ ದೇವೀಮ್ ।
ಯಾ ಕಿಲ ಕವೀಶ್ಚರಾಣಾಮಧಿನೇತ್ರೀ ಕಾವ್ಯಕಲನಾದೌ ॥ 12 ॥

ಭಕ್ತಾನಾಂ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರಂ ಸಿಂಹಾಸನಮಾದರಾದ್ ವಾಣೀ ।
ಕಲಯನ್ತಿ ನೃತ್ಯತಿ ಕಿಲ ತತಸ್ತು ತನ್ನೂಪುರನಿನಾದಃ ॥ 13 ॥

ಮಂಜುಲಫಣಿತಿಝರೀತಿ ಪ್ರಗೀಯತೇ ದಿಕ್ತಟೇ ರಸಿಕೈಃ ।
ಪ್ರಾತಃಫುಲ್ಲಪಯೋರುಹಮರನ್ದರಸಕೇಲಿಧೂರ್ವಹಾ ಕಾಲೇ ॥ 14 ॥

ದುರ್ವಾರಗರ್ವದುರ್ಮತಿದುರರ್ಥನಿರಸನಕಲಾನಿಪುಣಾಃ ।
ಮಾತಸ್ತವ ಪಾದಯೋರುಹಸೇವಾಧನ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ ॥ 15 ॥

ನೀಚಾ ಮಮ ತು ಮನೀಷಾ ತಥಾಪಿ ತವ ನುತಿಕಲಾಪ್ರವೃತ್ತೋಽಸ್ಮಿ ।
ಅಮ್ಬ ತವ ತತ್ರ ಹೇತುಃ ಕೃಪಾಂ ಪರಂ ಬುದ್ಧಿದಾ ಜಯತಿ ॥ 16 ॥

ವಿಧಿದಯಿತೇ ತವ ಮಾತಃ ಸ್ತುತೌ ನ ಶಕ್ತಾ ಅಪಿ ತ್ರಿದಶಾಃ ।
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯಮತ್ರ ದಯಯಾ ಮಮ ಚಾಪಲ್ಯಂ ತವ ಸ್ತೋತ್ರೇ ॥ 17 ॥

ಶುಕವಾಣೀಮಿವ ಮಾತರ್ನಿರರ್ಥಕಾಂ ಮದ್ವಚೋಭಂಗೀಮ್ ।
ಸದಸಿ ಶೃಣೋಷಿ ದಯಯಾ ತತ್ ತವ ಚೋತ್ತಮಪದವ್ಯಕ್ತ್ಯೈ ॥ 18 ॥

ಪರದೇವತೇ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಿ ಧಾತುರಮ್ಬ ಮಮ ವಾಣೀಮ್ ।
ಕೃಪಯಾ ತವ ನುತಿಯೋಗ್ಯಾಂ ತ್ವನ್ನೂಪುರನಿನದರಮ್ಯರಸಗುಮ್ಫಾಮ್ ॥ 19 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಂ ಸಂಪದಮಥವಾನ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಮತ್ರ ತವ ಮಾತಃ ।
ತವ ಚರಣಕಮಲಮೇತಚ್ಛರಣಂ ನಾನ್ಯಾ ಗತಿರ್ದೃಷ್ಟಾ ॥ 20 ॥

ಮನ್ದಧಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪಾಪಿ ಸ್ತುತಿರಮ್ಬ ನಿರರ್ಥಕಾಪಿ ರಸಹೀನಾ ।
ಕಲಿತಾ ಚೇತ್ ತವ ಕೃಪಯಾ ತದೇವ ಸದಸೀಡಿತಂ ಭಾತಿ ॥ 21 ॥

ಕುಂಠೀಕರೋತು ವಿಪದಂ ಚಾಜ್ಞಾನಂ ದುರ್ಗತಿಂ ವಾಣಿ ।
ತವ ಚರಣಕಮಲಸೇವಾದರೋ ಜನಾನಾಂ ಕಲೌ ಕಾಲೇ ॥ 22 ॥

ವೀರಶ್ರೀರ್ವಿದ್ವಚ್ಛ್ರೀರ್ಜಯಶ್ರಿಯೋ ವಾಮರೈರ್ಮಾನ್ಯೇ ।
ತವ ಪಾದಾಮ್ಬುಜಸೇವಾದರೇಣ ಸಿಧ್ಯನ್ತಿ ನಾನ್ಯಥಾ ಲೋಕೇ ॥ 23 ॥

ಕರುಣಾರಸವರ್ಷಿಣಿ ತೇ ಚರಣಸರೋಜದ್ವಯಂ ನಿಧೇಹಿ ಮಮ ।
ಮಸ್ತಕತಲೇ ವಿದಾರಿತಜರಾದಿಕಂ ಸಪದಿ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಂ ಮೇ ॥ 24 ॥

ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಸಂಪದಮನ್ಯಾಮಮರೇನ್ದ್ರಮಾನನೀಯಾಂ ಹಿ ।
ದಯಯಾ ವಿಧೇಹಿ ಕಾಲೇ ಭಕ್ತಾನಾಂ ನಸ್ತ್ವದೇಕಶರಣಾನಾಮ್ ॥ 25 ॥

ಪ್ರೇಯಸಿ ಧಾತುರ್ಜಗತಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ವಾಣಿ ಮಾತರಮ್ಬ ನನು ।
ತವ ನಾಮಾನಿ ಫಣನ್ತಸ್ತ್ರಿದಶೈಃ ಸಹ ಯಾನ್ತಿ ಯಾನೇನ ॥ 26 ॥

ತವ ನಾಮ ಯಸ್ಯ ಜಿಹ್ವಾಂಗಣೇ ವಿಶುದ್ಧಂ ಕ್ಷಣಂ ಸ್ಫುರತಿ ।
ಸ ಹಿ ವನ್ದ್ಯಸ್ತ್ರಿದಶೈರಪಿ ವಿಗಲಿತಪಾಪಃ ಪರೇ ಲೋಕೇ ॥ 27 ॥

ನತನಾಕೀಶ್ವರವನಿತಾಮೌಲಿಸ್ರಗ್ಗಲಿತಮಕರನ್ದೈಃ ।
ಸ್ನಿಗ್ಧಪದಾಮ್ಬುಜಯುಗಲಾ ವಾಣೀ ದೇವೀ ಶ್ರಿಯೋ ಹಿ ಲಸತಿ ಪರಾ ॥ 28 ॥

ವಿದುಷಾಮಪಿ ತುಷ್ಟಿಕರಂ ನವನವರಸಗುಮ್ಫನಂ ಕವಿತ್ವಂ ತು ।
ಯತ್ಕರುಣಾವೀಕ್ಷಣತೋ ಸಿಧ್ಯತಿ ತಾಂ ಶಾರದಾಂ ವನ್ದೇ ॥ 29 ॥

ಅಮ್ಬ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮಂ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ನಿರಸ್ಯ ನತಿಭಾಜಃ ।
ಮಮ ಸಂವಿಧೇಹಿ ಮಧುರಾಂ ವಾಚಂ ತವ ನುತಿಕಲಾರ್ಹಾಂ ಚ ॥ 30 ॥

ವಾಣೀ ಮಾತಾ ಜಗತಾಂ ವಾಣೀಪುಸ್ತಕಕರಾಮ್ಭೋಜಾ ।
ಹಂಸಾಶ್ರಿತಾ ಹಿ ನಮತಾಂ ಶ್ರೇಯಃಸಿಧ್ಯೈ ಪ್ರಸನ್ನಾ ನಃ ॥ 31 ॥

ಶ್ಲಾಘ್ಯಾ ಸಂಪತ್ಕಾಲೇ ವೈದುಷ್ಯಂ ವಾ ಯದೀಯವೀಕ್ಷಣತಃ ।
ಸಿಧ್ಯನ್ತ್ಯಪಿ ದೇವಾನಾಂ ತಾಂ ವನ್ದೇ ಶಾರದಾಂ ದೇವೀಮ್ ॥ 32 ॥

ವಿದ್ಯಾದಾನಕರೀಯಂ ಕಮಲಾಸನಪುಣ್ಯಪರಿಪಾಕಃ ।
ಮಮ ಮನಸಿ ಸಂನಿಧತ್ತಾಂ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿಸಿಧ್ಯೈ ಹಿ ॥ 33 ॥

ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಂ ದಯಯಾ ವಿಧೇಹಿ ಮಾತರ್ಮಹಾಸಾರಮ್ ।
ತೇನೈವ ತೇ ತು ಕೀರ್ತಿರ್ದಾನಫಲಂ ನಶ್ಚ ಜನ್ಮಸಾಫಲ್ಯಮ್ ॥ 34 ॥

ದ್ವಾದಶಬೀಜಾಕ್ಷರಗಾಂ ಮನ್ತ್ರೋದ್ಧಾರಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಮ್ ।
ವಾಣೀಂ ವಿಧೇಸ್ತು ಪತ್ನೀಂ ಮಧ್ಯೇ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಬಿಮ್ಬಮಧ್ಯಸ್ಥಾಮ್ ॥ 35 ॥

ರವಿಕೋಟಿತೇಜಸಂ ತಾಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಮ್ ।
ಅಣಿಮಾದಿದಾಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಮಮ್ಬಾಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಪದ್ಮಮಧ್ಯಗತಾಮ್ ॥ 36 ॥

ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಭಾರತಿ ಮೇ ಪ್ರಸೀದ ವಾಣಿ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ।
ಅಹಮಪಿ ಕುತುಕಾತ್ ತವ ನುತಿಕಲನೇಽಶಕ್ತಶ್ಚ ಮನ್ದಧಿಷಣಶ್ಚ ॥ 37 ॥

ಮುನಿಜನಮಾನಸಪೇಟೀರತ್ನಂ ಧಾತುರ್ಗೃಹೇ ರತ್ನಮ್ ।
ವಾಣೀತಿ ದಿವ್ಯರತ್ನಂ ಜಯತಿ ಸದಾ ಕಾಮಧುಕ್ ಕಾಲೇ ॥ 38 ॥

ಅಜ್ಞಾನವ್ಯಾಧಿಹರಂ ತದೌಷಧಂ ಶಾರದಾರೂಪಮ್ ।
ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಹಿ ಲೋಕೇ ಪರಾತ್ಮನೇ ರೋಚತೇ ಕಾಲೇ ॥ 39 ॥

ಕಮಲಾಸನನಯನಫಲಂ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಕಲಾಸಮಾಸಕ್ತಮ್ ।
ವಾಣೀರೂಪಂ ತೇಜಃ ಸ್ಫುರತಿ ಜಗಚ್ಛ್ರೇಯಸೇ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 40 ॥

ಹಂಸಗತಿಂ ತಾಮಮ್ಬಾಮಮ್ಭೋರುಹಲೋಚನಾಂ ವನ್ದೇ ।
ತಿಲಕಯತಿ ಯಾ ಗುರೂಣಾಂ ಜಿಹ್ವಾಸಿಂಹಾಸನಂ ವಾಣೀ ॥ 41 ॥

ವಾಣಿ ತರಂಗಯ ಲೋಚನವೀಕ್ಷಣಶೈಲೀಂ ಕ್ಷಣಂ ಮಯಿ ಭೋಃ ।
ಮಮ ಜನ್ಮ ಲಬ್ಧವಿಭವಂ ತೇನ ಭವೇನ್ನೈವ ತೇ ಹಾನಿಃ ॥ 42 ॥

ಪದ್ಮಾಸನೇನ ಸಾಕಂ ಕಾಲೇ ವಾಣೀ ಸಮಾಸನಾ ಜಯತಿ ।
ಕುಚಕಲಶನಮಿತದೇಹಾ ಕುರ್ವನ್ತೀ ಭದ್ರಸಂತತಿಂ ನಮತಾಮ್ ॥ 43 ॥

ವ್ಯಾತನ್ವಾನಾ ವಾಣೀ ಕವೀಶ್ವರಾಣಾಂ ಮನೋಜ್ಞವಚನಝರೀಮ್ ।
ಜಯತಿ ವಿಧಿಸುಕೃತಸಂತತಿಪರಿಣಮಿತಮಾಲಾ ಬುಧೈರ್ವನ್ದ್ಯಾ ॥ 44 ॥

ಕಮಲಸುಷಮಾಂಗಯಷ್ಟಿಃ ಸಾ ದೇವೀ ಜಯತಿ ಪದ್ಮಮಧ್ಯತಲೇ ।
ಶತಬೀಜಾಕ್ಷರಲಸಿತಂ ದಿಕ್ಪತಿಕೃತರಕ್ಷಕಂ ಚ ಮೇರುಮುಖಮ್ ॥ 45 ॥

ವಾಣೀಯನ್ತ್ರಂ ವಿಬುಧೈರ್ಮಾನ್ಯಂ ಯೋಗಾಸನಾಬ್ಧೀನ್ದುಮ್ ।
ಹ್ರೀಮಕ್ಷರಮುಖಮಾದ್ಯಂ ಪ್ರಾಕ್ತಟಕಲಿತಂ ಚ ಪದ್ಮಮಧ್ಯತಲೇ ॥ 46 ॥

ತನ್ಮೇರುಚಕ್ರರೂಪಂ ಸಮಾಧಿದೃಶ್ಯಂ ಚ ಲೋಕವೇದ್ಯಂ ಚ ।
ಸೈಷಾಶ್ರಿತ್ಯ ತದೇತದ್ ರಾಜತಿ ರಾಜೀವಲೋಚನಾ ವಾಣೀ ॥ 47 ॥

ಹಂಸಾಶ್ರಿತಗತಿವಿಭವಾ ಮನ್ದಸ್ಮೇರಾ ತಮೋನಿಹನ್ತ್ರೀ ಚ ।
ಮಧುರತರವಾಙ್ನಿಗುಮ್ಫಾ ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಕರಾಮ್ಭೋಜಾ ॥ 48 ॥

ವೀಣಾವಾದನರಸಿಕಾ ನಮತಾಮಿಷ್ಟಾರ್ಥದಾಯಿನೀ ವಾಣೀ ।
ಧಾತುರ್ನಯನಮಹೋತ್ಸವಕಲಿಕಾ ಕುರ್ಯಾಚ್ಛುಭಂ ಜಗತಾಮ್ ॥ 49 ॥

ತಾಪಿಂಛರಮ್ಯದೇಹಶ್ರೀರೇಷಾ ಕವಿಸಮಾಜನುತಾ ।
ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಕಲಾದಾನೇ ದತ್ತೇಕ್ಷಣಾ ಜಯತಿ ॥ 50 ॥

ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ ವಿಧಿಲಿಖಿತಂ ವಾಣೀ ಸೈಷಾ ಹಿ ಚಾನ್ಯಥಾಕರ್ತುಮ್ ।
ನಾಕೌಕಸಾಮಪೀಹ ಪ್ರಭವತಿ ಕಲಿತಪ್ರಣಾಮಾನಾಮ್ ॥ 51 ॥

ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ತಾಮೇತಾಂ ವಾಣೀಂ ಪುರುಷೋ ಹಿ ಧನ್ಯತಾಮೇತಿ ।
ಯಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸೈಷಾಯಂ ನಿತರಾಂ ಧನ್ಯೋ ನೃಪೇಡಿತಃ ಕಾಲೇ ॥ 52 ॥

ಕಬಲಿತತಮಃಸಮೂಹಾ ವಾಣೀ ಸೈಷಾ ಹಿ ವಿಜಯತೇ ಜಗತಿ ।
ಅಪುನರ್ಭವಸುಖದಾತ್ರೀ ವಿರಿಂಚಿಮುಖಲಾಲಿತಾ ಕಾಲೇ ॥ 53 ॥

ಕಮಲಾಸನಮುಖಕಮಲಸ್ಥಿರಾಸನಾಂ ಶಾರದಾಂ ವನ್ದೇ ।
ಯನ್ನಾಮೋಚ್ಚರಣಕಲಾವಿಭವಾತ್ ಸರ್ವಜ್ಞತಾ ನಿಯತಮ್ ॥ 54 ॥

ಭವಪರಮೌಷಧಮೇತದ್ವಾಣೀರೂಪಂ ಸದಾರಾಧ್ಯಮ್ ।
ಕಮಲಾಸನಲೋಚನಗಣಸರಸಕ್ರೀಡಾಸ್ಪದಂ ಜಯತಿ ॥ 55 ॥

ನಾರೀವಂಶಶಿಖಾಮಣಿರೇಷಾ ಚಿನ್ತಾಮಣಿರ್ನತಾನಾಂ ಹಿ ।
ಧಾತೃಗೃಹಭಾಗಧೇಯಂ ಧ್ಯೇಯಂ ಸದ್ಭಿಃ ಶ್ರಿಯಃ ಸಮೃದ್ಧ್ಯೈ ನಃ ॥ 56 ॥

ಜನನಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತ್ವಾಂ ವಾಣೀಂ ವನ್ದೇ ಕವಿತ್ವರಸಸಿದ್ಧ್ಯೈ ।
ತ್ವಂ ತು ದದಾಸಿ ಹಿ ದಯಯಾ ಮಮ ಮನ್ದಸ್ಯಾಪಿ ವಾಗ್ಝರೀರ್ಮಧುರಾಃ ॥ 57 ॥

ಏತೇನ ತವ ತು ಕೀರ್ತೇರ್ಮಹಿಮಾ ಸಂಗೀಯತೇ ದಿಶಾಂ ವಲಯೇ ।
ಕಿಂನರವರ್ಗೈರಮರೀಕನ್ಯಾಭಿಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಮೂಲತಲೇ ॥ 58 ॥

ಕವಿಮಲ್ಲಸೂಕ್ತಿಲಹರೀಸ್ತನ್ವಾನಾ ಶಾರದಾ ಜಯತಿ ।
ವಿಧಿಕೇಲಿಸದನಹಂಸೀ ಕಲ್ಯಾಣೈಕಸ್ಥಲೀ ನಮತಾಮ್ ॥ 59 ॥

ಸ್ಫುರತು ಮಮ ವಚಸಿ ವಾಣಿ ತ್ವದೀಯವೈಭವಸುಧಾಧಾರಾ ।
ನಿತ್ಯಂ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಧುತನತಜನಖೇದಜಾಲಕಾ ಮಹತೀ ॥ 60 ॥

ವಾಣಿ ತವ ಸ್ತುತಿವಿಷಯೇ ಬುದ್ಧಿರ್ಜಾತಾ ಹಿ ಮೇ ಸಹಸಾ ।
ತೇನ ಮಮ ಭಾಗದೇಯಂ ಪರಿಣತಿಮಿತ್ಯೇವ ನಿತ್ಯಸಂತುಷ್ಟಃ ॥ 61 ॥

ಸೃಷ್ಟಿಕಲಾಮಂಡನಭೂರೇಷಾ ವಾಣೀ ಜಗಜ್ಜನನೀ ।
ಆಲೋಕಮಾತ್ರವಶತಸ್ತಮಸೋ ಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಸಂಪದಾಂ ಜನನೀ ॥ 62 ॥

ಪೌರುಷಲೋಪವಿಧಾತ್ರೀ ಧಾತುರಿಯಂ ಕಮಲಕೋಮಲಾಂಗಲತಾ ।
ವಸತು ಸದಾ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೇ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರದಾ ದೇವೀ ॥ 63 ॥

ಪ್ರತಿದಿನದುರಿತನಿಹನ್ತ್ರೀ ಪದ್ಮಾಸನನಯನಪುಣ್ಯಪರಿಪಾಕಃ ।
ಕವಿತಾಸಂತಾನಕಲಾಬೀಜಂಕುರವರ್ಧಿನೀ ಜಯತಿ ॥ 64 ॥

ಕ್ಷಣವೀಕ್ಷಣೇನ ಮಾತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯತಿ ಪ್ರಣತೇ ।
ವೇಧಸಿ ಸುರತಮಹೋತ್ಸವಸಂಕೇತತಲಪ್ರದರ್ಶಿನೀ ಕಾಲೇ ॥ 65 ॥

ಶೃಂಗಾರವಿಭ್ರಮವತಾ ನೀಲೋತ್ಪಲಕಾನ್ತಿಚಾತುರೀಸುಪುಷಾ ।
ವಾಣೀನೇತ್ರೇಣ ವಿಧಿರ್ಜಿತೋಽಭವತ್ ಸೋಽಪಿ ಸತತಕೃತವೇದಃ ॥ 66 ॥

ಶ್ಯಾಮಾ ಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾತುರ್ಜಯತೀಹ ಸಂಪದಾಂ ಜನನೀ ।
ಯಾಮಸ್ತೌಷೀತ್ ಕಾಲೇ ಮಘವಾ ನಾಕಾಧಿಪಾ ಮುನಯಃ ॥ 67 ॥

ಮಣಿಕಟಕನಾದಪೂರಿತಮಮ್ಬಾಪಾದಾಮ್ಬುಜಂ ಮಹಾಮನ್ತ್ರೈಃ ।
ಜಪ್ಯಂ ಧ್ಯೇಯಂ ಕಾಲೇ ದಿಶಿ ದಿಶಿ ಕಲಿತಸ್ವರಕ್ಷಂ ಚ ॥ 68 ॥

ಸ್ಮರಣೇನ ದುರಿತಹನ್ತ್ರೀ ನಮನೇನ ಕವಿತ್ವಸಿದ್ಧಿದಾ ವಾಣೀ ।
ಕುಸುಮಸಮರ್ಪಣಕಲಯಾ ಕಾಲೇ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾತ್ರೀ ಚ ॥ 69 ॥

ವಿಸೃಮರತಮೋನಿಹನ್ತ್ರಿ ತ್ವಾಂ ಸೇವೇ ಶಾರದಾದೇವಿ ।
ಶಿಶಿರೀಕುರು ಮಾಂ ಕಾಲೇ ಕರುಣಾರಸವೀಕ್ಷಿತೇನ ವರದೇನ ॥ 70 ॥

ಮಾತರ್ನಮೋಽಸ್ತು ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಮಧುಪಾಯ ಶಾರದೇ ಜಯತಿ ।
ಯೋ ವೇಧಸೋಽಪಿ ಕಾಲೇ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ ಚಾತುರೀಂ ದಿತ್ಸನ್ ॥ 71 ॥

ಸುಮನೋವಾಂಛಾದಾನೇ ಕೃತಾವಧಾನಂ ಧನಂ ಧಾತುಃ ।
ಧಿಷಣಾಜಾಡ್ಯಾದಿಹರಂ ಯದ್ವೀಕ್ಷಣಮಾಮನನ್ತಿ ಜಗತಿ ಬುಧಾಃ ॥ 72 ॥

ಲಲಿತಗಮನಂ ತ್ವದೀಯಂ ಕಲನೂಪುರನಾದಪೂರಿತಂ ವಾಣಿ ।
ನೌಮಿ ಪದಾಮ್ಬುಜಯುಗಲಂ ಕವಿತಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ವಿಧೇಃ ಕಾನ್ತೇ ॥ 73 ॥

ಕಮಲಕೃತವೈಜಯನ್ತೀ ವಿಧೇರ್ಮುಖೇಷ್ವಾದರಾದ್ವಾಣ್ಯಾಃ ।
ಜಯತಿ ಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ತೋರಣಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತು ಸತ್ಯಲೋಕೇ ಹಿ ॥ 74 ॥

ನಿಶ್ರೇಣಿಕಾ ಚ ಮುಕ್ತೇಃ ಸಜ್ಜ್ಞಾನನದೀಮಹಾಲಹರೀ ।
ನಾನಾರಸಚಾತುರ್ಯಪ್ರಸಾರಿಕಾ ದುರಿತಶಂಕುಲಾ ಕಾಲೇ ॥ 75 ॥

ಪರತನ್ತ್ರಿತವಿಧಿವಿಭವಾ ದೇವೀ ಸಾ ಶಾರದಾ ಜಯತಿ ।
ಕೈವಲ್ಯಾದಿಕಲಾನಾಂ ದಾತ್ರೀ ಭಕ್ತಾಲಿಕಾಮಧೇನುರ್ಯಾ ॥ 76 ॥

ಕವಿಕಾಮಧೇನುರೇಷಾ ಮಂಜುಸ್ಮೇರಾನನಾಮ್ಭೋಜಾ ।
ವಾಣೀ ಜಯತಿ ವಿಧಾತುರ್ಮನನಾಗಮಸಂಪ್ರದಾಯಫಲದಾ ಹಿ ॥ 77 ॥

ಘನತರಕೃಪಾರಸಾರ್ದ್ರೈರ್ನಾನಾವಿಭವಪ್ರದಾನಕೃತದೀಕ್ಷೈಃ ।
ವಾಣೀ ಜಯತಿ ಕಟಾಕ್ಷೈರ್ನಃ ಕಾಶ್ಮಲ್ಯಂ ಹಠಾನ್ನಿರಸ್ಯನ್ತೀ ॥ 78 ॥

ದಾಸಾಶಾದಾನಕಲಾಪ್ರಕ್ಲೃಪ್ತದೀಕ್ಷಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮೇ ।
ಕಬಲಯತು ಪಾಪರಾಶಿಂ ವಾಣ್ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಮಹೌದಾರ್ಯಾ ॥ 79 ॥

ಆದಿಮಜನನೀ ಸೈಷಾ ವಾಣೀ ಜಯತೀಹ ಭಕ್ತರಕ್ಷಾಯೈ ।
ಸರ್ವತ್ರ ಕಲಿತದೇಹಾ ನಾನಾಶಾಸ್ತ್ರಾದಿರೂಪತೋ ಜಗತಿ ॥ 80 ॥

ಬಹುವಿಧಲೀಲಾಸದನಂ ಸಂಭೃತಫುಲ್ಲಾಬ್ಜಶಿಲ್ಪವೈಚಿತ್ರ್ಯಮ್ ।
ವಾಣೀಮುಖಾರವಿನ್ದಂ ಚುಮ್ಬತಿ ಮಾನಸಮಿದಂ ಹಠಾತ್ ಕೃತ್ಯಮ್ ॥ 81 ॥

ಸೌಭಾಗ್ಯಕಾನ್ತಿಸಾರಂ ವದನಾಮ್ಭೋಜಂ ಶ್ರಿಯೈ ವಾಣ್ಯಾಃ ।
ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಸಕಲವೇದಾ ಅಪಿ ನಿತ್ಯಂ ಮಾನ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ ॥ 82 ॥

ಜ್ಞಾನಮಯೀ ಸಲಿಲಮಯೀ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ಭಾತಿ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಮ್ ।
ಅಕ್ಷರಮಯೀ ಚ ವಾಣೀ ಶ್ರೇಯೋದಾನೇ ನಿಬದ್ಧಚಿತ್ತಗತಿಃ ॥ 83 ॥

ನಮೌಕ್ತಿರಸ್ತು ಮಾತ್ರೇ ವಾಣ್ಯೈಃ ನಃ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ।
ಆನನ್ದಿನ್ಯೈ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಭಾಜೇ ಪ್ರಬನ್ಧರೂಪಾಯೈ ॥ 84 ॥

ಆರಾಧ್ಯಾಯೈ ಧ್ಯೇಯಾಯೈ ಚಾತ್ತಕಲಾಚಿತ್ರನಾದರೂಪಾಯೈ ।
ಸಚ್ಚಿತ್ತವಾಸಭಾಜೇ ವಾಣ್ಯೈ ಭೂಯೋ ನಮೋಽಸ್ತು ಭಕ್ತಿಕೃತಮ್ ॥ 85 ॥

ಕಮಲಾಸನಪುಣ್ಯಕಲಾ ನಮತಾಂ ಚಿನ್ತಾಮಣಿರ್ವಾಣೀ ।
ಜೀವಾಕ್ಷರಬೋಧಕಲಾರೂಪಾ ಜಯತೀಹ ಸತ್ತ್ವರೂಪವತೀ ॥ 86 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಮಿದಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಮಾತ್ರಾ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾದಿಜುಷಾ ।
ಯತ್ಪದಕಮಲಂ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರುತಿತತಿಸುದತೀವಿಭೂಷಣಂ ಚ ವಿದುಃ ॥ 87 ॥

ಮನಸಿಜಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀರೇಷಾ ವಿರಿಂಚಿಮುಖಹರ್ಷಮ್ ।
ವ್ಯಾತನ್ವಾನಾ ನಿತ್ಯಂ ರಾಜತಿ ಷಡರಸ್ವರೂಪಚಕ್ರತಲೇ ॥ 88 ॥

ಮಂಜುಲವೀಣಾನಿನದಪ್ರಯೋಗನಿರ್ಧೂತಮೋಹಸಂಚಾರಾ ।
ಹಂಸೀಯಾನಾ ವಾಣೀ ಹಂಸಗತಿಃ ಸುಕೃತಿನೇತ್ರಪುಣ್ಯಕಲಾ ॥ 89 ॥

ಕುಚಕಲಶಸವಿಧವಿನಿಹಿತವೀಣಾನಿಕ್ಕಾಣಸಾವಧಾನಕಲಾ ।
ಅಧಿನೇತ್ರೀ ಹಿ ಕಲಾನಾಂ ಸಕಲಾನಾಂ ಶಾರದಾ ಜಯತಿ ॥ 90 ॥

ತ್ರಿದಶಪರಿಷನ್ನಿಷೇವ್ಯಾ ಪ್ರಾತಃ ಸಾಯಂ ಪ್ರಫುಲ್ಲಮುಖಕಮಲಾ ।
ಕಮಲಾಸ್ನುಷಾ ಹಿ ವಾಣೀ ವಾಣೀಂ ದಿಶತು ಪ್ರಬನ್ಧರಸಭರಿತಾಮ್ ॥ 91 ॥

ಅಧಿಕಚಪಲೈಃ ಕಟಾಕ್ಷೈರಂಚಿತಲೀಲಾರಸೈರುದಾರೈರ್ನಃ ।
ಮಂಗಲಮಾತನ್ವಾನಾ ವಿಧಾತೃಗೃಹಿಣೀ ಸುರಾದಿನುತಪಾದಾ ॥ 92 ॥

ಕಾನ್ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಭವನಂ ಮುಖಕಮಲಂ ಶಾರದಾದೇವ್ಯಾಃ ।
ಸೌಭಾಗ್ಯಕಾನ್ತಿಸಾರಂ ಸ್ಪೃಹಯತಿ ಮೇ ಮಾನಸಂ ಸರಸಮ್ ॥ 93 ॥

ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣನಯನಂ ಪುಸ್ತಕಹಸ್ತಂ ಮಹಃ ಕಿಮಪಿ ।
ಧಾತುಃ ಪುಣ್ಯಕಲಾನಾಂ ಪರಿಪಾಕೋ ಮರ್ತ್ಯರಕ್ಷಣಂ ಕುರುತೇ ॥ 94 ॥

ಸಂಸಾರವಾರಿರಾಶಿಂ ತರ್ತುಂ ಸಾ ಸೇತುರೇಷಾ ನಃ ।
ಧಾತುರ್ಗೃಹಿಣೀ ದುಃಖಂ ಶಿಥಿಲಯತು ಪರಂ ಜನಿಪ್ರಾಪ್ತಮ್ ॥ 95 ॥

ಸರಸಕವಿಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಮಮ್ಬಾಂ ವಾಣೀಮಹಮುಪಾಸೇ ।
ಅನ್ತಸ್ತಮೋನಿಹನ್ತ್ರೀಂ ಯಾಮಾಹುರ್ಜ್ಞಾನದಾಂ ಮುನಯಃ ॥ 96 ॥

ಮಮ ಲೋಚನಯೋರ್ಭೂಯಾತ್ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಪಿ ಪ್ರಧೂತಜನಿಭೀತಿಃ ।
ನಿಗಮೇಷು ಸಂಚರನ್ತೀ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ ಶಾರದಾ ದೇವೀ ॥ 97 ॥

ಶಮಿತನತದುರಿತಸಂಘಾ ಧಾತ್ರೇ ನಿಜನೇತ್ರಕಲ್ಪಿತಾನಂಗಾ ।
ಕೃತಸುರಶಾತ್ರವಭಂಗಾ ಸಾ ದೇವೀ ಮಂಗಲೈಸ್ತುಂಗಾ ॥ 98 ॥

ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾಂ ತಾಂ ವಾಣೀಂ ಚತುರಾನನಾಂ ವನ್ದೇ ।
ಕಲ್ಯಾಣಾನಾಂ ಸರಣಿಂ ಕವಿಪರಿಷತ್ಕಲ್ಪವಲ್ಲರೀಂ ಮಾನ್ಯಾಮ್ ॥ 99 ॥

ಕುಚಭಾರಸಂನತಾಂಗೀಂ ಕುನ್ದಸ್ಮೇರಾನನಾಮ್ಭೋಜಾಮ್ ।
ಕುನ್ದಲಕುಸುಮಪರಿಮಲಸಂಪಾದಿತಭೃಂಗಝಂಕೃತಿತರಂಗಾಮ್ ॥ 100 ॥

ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ವಿಧಿಮಹಿಷೀಂ ಹಂಸಗತಿಂ ಹಂಸಸಂನುತಚರಿತ್ರಾಮ್ ।
ವಿದ್ಯಾಕಲಾದಿನಿಲಯಾಮಾರಾಧ್ಯಾಂ ಸಕಲಜಡಿಮದೋಷಹರೀಮ್ ॥ 101 ॥

ಜನನಿ ಯದಿ ಭಜತಿ ಲೋಕೇ ತವ ಲೋಚನವೀಕ್ಷಣಂ ಕ್ಷಣಂ ಮರ್ತ್ಯಃ ।
ಕುಪುರುಷನುತಿವಿಮುಖಸ್ತೇ ರೂಪಂ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಂ ಪಶ್ಯನ್ ॥ 102 ॥

ಕುಕ್ಷಿಂಭರಿತ್ವಮುಖದುರ್ಗುಣಾದಿಕಂ ದೂರತಸ್ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ।
ತ್ವದ್ಭಾವನೇನ ಧನ್ಯೋ ನಯತಿ ಚ ಕಾಲಂ ಪ್ರಮೋದೇನ ॥ 103 ॥

ಮಯಿ ತಾಪಭಾರಶಾನ್ತ್ಯೈ ತರಂಗಯ ತ್ವದಿಲೋಚನೇ ಮಾತಃ ।
ಯಚ್ಛಾರದಾಬ್ಜಸುಷಮಾಮಾನ್ಯೇ ದೇವಾದಿಭಿಃ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯೇ ॥ 104 ॥

ಸರ್ವಾರ್ಥದಾ ಹಿ ಭಜತಾಂ ಕಟಾಕ್ಷಧಾಟೀ ಶಿವಂಕರೀ ವಾಣಿ ।
ಚಿನ್ತಾಮಣಿಮಿವ ಕಲಯತಿ ಯಾಂ ಹಿ ವಿಧಿರ್ವಿದಿತಮನ್ತ್ರೋಽಪಿ ॥ 105 ॥

ಸುಕೃತಪರಿಪಾಕಮಾನಸಾ ಧನ್ಯಾಸ್ತ್ವಾಮರ್ಚಯನ್ತಿ ನನು ವಾಣಿ ।
ಅಹಮಪಿ ತದ್ವತ್ಕಲಯೇ ಫಲಪ್ರದಾ ತ್ವಂ ಸಮಾನಕಲ್ಪಾಸಿ ॥ 106 ॥

ನಿಗಮವಚಸಾಂ ನಿದಾನಂ ತವ ಪಾದಾಬ್ಜಂ ವತಂಸಯತು ಕಾಲೇ ।
ದೇವೋಽಪಿ ದೇವದೇವೋ ವಿಜಿತಜಗತ್ತ್ರಯತಲೇ ಮಾತಃ ॥ 107 ॥

ಅನ್ತಸ್ತಮಸೋ ಹನ್ತ್ರೀ ಪಟೀಯಸೀ ತೇ ಕಟಾಕ್ಷಝರಮಾಲಾ ।
ಯಾ ತೋರಣಮಾಲ್ಯಶ್ರಿಯಮಾತನುತೇ ವೇಧಸಃ ಸೌಧೇ ॥ 108 ॥

ಶೃಂಗಾರವಿಭ್ರಮವತೀಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಕ್ರಿಯಾಕಾಲೇ ।
ಕಲಯತಿ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಮಸೌ ವಿಧಿಃ ಶ್ರುತಿವ್ಯಕ್ತಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಃ ॥ 109 ॥

ವೇಧೋವದನಂ ಕೇಲೀವನಮಾಸಾದ್ಯಾಮ್ಬ ಪರಮಯಾ ಹಿ ಮುದಾ ।
ಕ್ರೀಡಸಿ ಶುಕೀವ ಕಾಲೇ ದ್ವಿಜಸಂಘಸಮರ್ಚಿತಾತ್ಮವೃತ್ತಿಶ್ಚ ॥ 110 ॥

ಧಾತುರ್ಮುಖಮಂಜೂಷಾರತ್ನಂ ನಿಗಮಾನ್ತಕೇಲಿವನಹಂಸೀಮ್ ।
ಪರಮಾಂ ಕಲಾಮುಪಾಸೇ ತಾಮಮ್ಬಾಂ ಚಿದ್ವಿಲಾಸಘನವೃತ್ತಿಮ್ ॥ 111 ॥

ವಾಗೀಶದೇವರೂಪಿಣಿ ಗೀಷ್ಪತಿಮುಖದೇವಸಂಘನುತಚರಣೇ ।
ತವ ರೂಪಂ ಸೂರ್ಯಾಯುತದೃಶ್ಯಂ ದರ್ಶಯ ಮಮ ಜ್ಞಾನೇ ॥ 112 ॥

ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರದಮಿದಮಮ್ಬ ತ್ವದ್ರೂಪಮಾದರಾದ್ವಾಣಿ ।
ಕಾಲೇ ದರ್ಶಯ ಕೃಪಯಾ ತೇನ ವಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಕಾರ್ಯಸಾಫಲ್ಯಾಃ ॥ 113 ॥

ಅಮ್ಬಾ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಪಠನಪ್ರವೃತ್ತಿಭಾಜಾಂ ಕ್ರಮೇಣ ನಾಮ್ನಾಂ ತು ।
ದ್ವಾದಶಕಲಾವಿಭೇದವ್ಯೂಹಾದಿಜ್ಞಾನದಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಹಿ ॥ 114 ॥

ಮೂಕೋಽಪಿ ಸತ್ಕವಿಃ ಸ್ಯಾದ್ ದುರಕ್ಷರಾಣ್ಯಪಿ ವಿಧಾತೃಲಿಖಿತಾನಿ ।
ಸತ್ಫಲದಾನಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕಟಾಕ್ಷಪೂರೇ ಯದಿ ಕಾಪಿ ॥ 115 ॥

ಅವಲಮ್ಬೇ ತಾಮಮ್ಬಾಂ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣಕಲ್ಪಿತಜಗತ್ಕಾಮ್ ।
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಸ್ಥಿರೋದಯಾಂ ವಿವಿಧಶಾಸ್ತ್ರರೂಪಾಢ್ಯಾಮ್ ॥ 116 ॥

ವಾಣೀಂ ದಿಶತು ಮನೋಜ್ಞಾಂ ವಾಣೀ ಗತಿಹಸಿತಕಾದಮ್ಬಾ ।
ಯಾ ದಮ್ಭಾದಿವಿಮುಕ್ತಾ ನಾದಂ ಭಾವ್ಯಂ ವದನ್ತಿ ಯದ್ರೂಪಮ್ ॥ 117 ॥

ರಾಕೇನ್ದುವದನಬಿಮ್ಬಾ ಸಾಮ್ಬಾ ವಾಣೀ ಪುನಾತು ಕೃತಿಮೇನಾಮ್ ।
ಪರಿಕಲಿತಭಾವಬನ್ಧಾಂ ರಸೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ಮಂಗಲೋತ್ತುಂಗಾಮ್ ॥ 118 ॥

ಲಾವಣ್ಯಕಾನ್ತಿಸಿನ್ಧುಃ ಪಾದಾಬ್ಜನತಪ್ರಭಾವಸಂಧಾತ್ರೀ ।
ಪ್ರಸೃಮರತಮೋನಿಹನ್ತ್ರೀ ಮದ್ವಾಚಾಂ ದೇವತಾ ಚಾದ್ಯಾ ॥ 119 ॥

ಜನತಾನೇತ್ರಾನನ್ದಂ ರೂಪಂ ಯಸ್ಯಾಃ ಸ್ಫುಟಂ ಭಾತಿ ।
ಸ್ಮರಣಂ ತ್ವಜ್ಞಾನಹರಂ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಂ ಚ ಸಾ ಜಯತಿ ॥ 120 ॥

ಸಹಧರ್ಮಿಣೀ ವಿಧಾತುರ್ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನೀ ನಿಜಕಟಾಕ್ಷೈಃ ।
ಸಾಂನಿಧ್ಯಂ ಜನಯತು ಮೇ ಸುರಮುನಿನರಸಂನುತಸ್ವಮಹಿಮೇಯಮ್ ॥ 121 ॥

ಮುಖರಿತವೀಣಾ ವಾಣೀ ವಾಣೀಂ ಮೇ ದಿಶತು ನೈಜನುತಿಯೋಗ್ಯಾಮ್ ।
ಆಸ್ವಾದಿತಶಾಸ್ತ್ರಾಮೃತಲಹರೀಂ ಸದ್ಯಸ್ತಮೋನಿಹನ್ತ್ರೀಂ ಚ ॥ 122 ॥

ಮಣಿನೂಪುರನಾದನಿಭಾ ವಾಣೀ ಭಾತಿ ತ್ವದೀಯಭಕ್ತಮುಖೇ ।
ಕೀರ್ತಿರ್ದಿಶಾಸು ಶುದ್ಧಿರ್ವಪುಷಿ ಬಹುಮುಖೀ ಪರಂ ಕಾಲೇ ॥ 123 ॥

ತವ ಪಾದಸ್ಮರಣವಶಾತ್ ತಾಮ್ಯತಿ ತಿಮಿರಾವಲಿಶ್ಚಾನ್ತಃ ।
ಆನನ್ದಲಹರಿವೀಚೀ ಪ್ರಸರ್ಪತಿ ಕ್ಷಮಾತಲೇ ಹಿ ಭಕ್ತಾನಾಮ್ ॥ 124 ॥

ಸಂಪನ್ನಲಿನೀಭಾನುಂ ಜ್ಞಾನಾಬ್ಧಿಸುಧಾಕರಂ ಹಿ ತವ ರೂಪಮ್ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮನಸಿ ಗೃಣನ್ತೋ ಗಚ್ಛನ್ತಿ ವ್ಯೋಮಯಾನಮಾರೂಢಾಃ ॥ 125 ॥

ಹೃತ್ತಮಸಾಂ ದೀಪರುಚಿರ್ವಿಧಾತೃದಯಿತಾ ಮಮಾಸ್ತು ಪರದೈವಮ್ ।
ಭವತಾಪಮೇಘಮಾಲಾ ಕವಿಶುಕವಾಸನ್ತಿಕಶ್ರೀರ್ಹಿ ॥ 126 ॥

ಮಮ ಮಾನಸಮಣಿಹರ್ಮ್ಯೇ ವಿಹರತು ವಾಣ್ಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂ ತು ।
ನಿಗಮವಚಸಾಂ ನಿಗುಮ್ಫೈರ್ವೇದ್ಯಂ ತದ್ವೇಧಸಾ ಲಾಲ್ಯಮ್ ॥ 127 ॥

ಸತತಮಭಿಗಮ್ಯರೂಪಾ ವಿಬುಧವರೇಡ್ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ ಮಾತಾ ।
ಮನಸಿ ಮಮ ಸಂನಿಧತ್ತಾಂ ಭೂತ್ಯೈ ನಃ ಸರ್ವತಃ ಕಾಲೇ ॥ 128 ॥

ಮಮ ಶಿರಸಿ ನೀಚಪುಣ್ಯೇ ಪುಣ್ಯಘನಾ ವೇದಮೌಲಿಹರ್ಮ್ಯಾ ಚ ।
ಕೃತಪದವಿನ್ಯಾಸಭರಾ ವಾಣೀ ಜಯತೀಹ ಶತಮಖಾದಿನುತಾ ॥ 129 ॥

ಮಾಯಾನಿರಸನದಕ್ಷಾ ಮಾತೇಯಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ಮೇ ।
ಲಭತೇ ಪರಮಂ ಜ್ಞಾನಂ ಯದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಾಮರೋಽಪಿ ಚ ಧರಿತ್ರ್ಯಾಮ್ ॥ 130 ॥

ವಾಣೀಶ್ವರಿ ತವ ರೂಪಂ ನಾಮಸ್ಮರಣಂ ಚ ಪೂಜನಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ।
ಸಿಧ್ಯತಿ ಸಕಲವಿಭೂತ್ಯೈ ತತ್ರ ಹಿ ಭವತೀದಯಾಪ್ರಸಾರಸ್ತು ॥ 131 ॥

ಸಫಲಯತು ನೇತ್ರಯುಗಲಂ ಹತನತದುರಿತಾ ಚ ಸಾ ಪರಾ ದೇವೀ ।
ಕಮಲಜಮಾನ್ಯಚರಿತ್ರಾ ಸುಮನೋವಾಂಛಾಪ್ರದಾನಕೃತದೀಕ್ಷಾ ॥ 132 ॥

ಪಂಕಜಮೃಣಾಲತನ್ತುಪ್ರತಿಭಟರೂಪಂ ಕ್ವಚಿದ್ದೃಶ್ಯಮ್ ।
ಕವಿಕುಲವಾಣೀಕೈರವಶಾರದಚನ್ದ್ರಪ್ರಭಾಕಬಲಿತಂ ಚ ॥ 133 ॥

ನಲಿನಭವಗೃಹಿಣಿ ವಾಣಿ ಪ್ರಹ್ವಾನಾಂ ಸಪದಿ ಭಕ್ತಾನಾಮ್ ।
ಲುಮ್ಪಸಿ ಮೋಹಂ ಭವತೀಸ್ಮರಣಾದ್ವರಿವಸ್ಯಯಾ ಸ್ತುತ್ಯಾ ॥ 134 ॥

ಕವಿಕುಲಕಲ್ಪಕವಲ್ಲೀಮಪಾಂಗಲೀಲಾಕೃತಾರ್ತಿಶಮನಾಂ ತಾಮ್ ।
ವಾಣೀಮನ್ವಹಮಾರ್ಯಾರಾಧ್ಯಾಂ ಮೋಕ್ಷಾಯ ನಿಭೃತಮಹಮೀಡೇ ॥ 135 ॥

ಸಂವಿತ್ಸುಖಸ್ವರೂಪಾಮಮ್ಬಾಂ ವಾಣೀಮಹರ್ನಿಶಂ ಮನಸಿ ।
ಕಲಯೇ ಕಲಿತಾಪ್ರಭರಪ್ರಶಾನ್ತಿಕಾಮಃ ಪ್ರಭಾವತೀಂ ಜಯದಾಮ್ ॥ 136 ॥

ನತಪರಿಪಾಲಿನಿ ವಾಣಿ ತ್ರಿಜಗದಘಧ್ವಂಸಿನಿ ಶ್ರಿತಾನಾಂ ನಃ ।
ತವ ಪಾದಯುಗಂ ನಿಗಲಂ ಭವತು ತಮೋರಾಶಿದುಷ್ಟಹಸ್ತಿಗಣೇ ॥ 137 ॥

ಕಾಮಾದಿದುರ್ಗ್ರಹಕೃತಾನರ್ಥನಿರಾಸಾಯ ತಾವಕಾಪಾಂಗಾಃ ।
ವಾಣಿ ಜನಯನ್ತಿ ನತಾನಾಂ ಕೈವಲ್ಯ ಖಪ್ರದಾನಾಯ ॥ 138 ॥

ತವ ದರ್ಶನಂ ಹಿ ಮಾತಃ ಪರಮಂ ಸಂಸ್ಕಾರಮಾತ್ತಪಾಪಾನಾಮ್ ।
ಕಲ್ಯಾಣಸೂಕ್ತಿಕನ್ದಲರಸಪ್ರದಂ ಮಾನ್ಯತೇ ವಿಬುಧೈಃ ॥ 139 ॥

ಧಾತುರ್ವದನಸರೋಜೇ ಶ್ರುತಿಸೀಮನಿ ಹೃದಿ ಚ ಭಕ್ತಾನಾಮ್ ।
ಏಕಪದಾ ದ್ವಿಪದಾ ವಾ ರಾಜತಿ ವಾಣೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ॥ 140 ॥

ಮಣಿಮಯಕಾಂಚೀಲಸಿತಾ ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಕರಾರವಿನ್ದಾ ಚ ।
ನಮತಾಂ ಜಾಡ್ಯವಿಧೂನನಧೃತದೀಕ್ಷಾ ರಾಜತೇ ವಾಣೀ ॥ 141 ॥

ಕಬಲಯತು ತಾಪಮಸ್ಯಾಃ ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಾಬ್ಜವನ್ದನಂ ವಾಣ್ಯಾಃ ।
ಧಾತುರ್ಜಿಹ್ವಾಗ್ರತಲೇ ನೃತ್ಯನ್ತ್ಯಾಃ ಸಾರಸೂಕ್ತಿರಸಯನ್ತ್ಯಾಃ ॥ 142 ॥

ಪದ್ಮಜವದನವಿಭೂಷಾ ನಿಗಮಶಿಖೋತ್ತಂಸಪೀಠಿಕಾ ವಾಣೀ ।
ಸಕಲವಿಧಶಾಸ್ತ್ರರೂಪಾ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸತ್ಕವಿತ್ವದಾನಪ್ರಾ ॥ 143 ॥।

ಗತಿಜಿತಮರಾಲಗಮನಾ ಮರಾಲವಾಹಾ ಚ ವೇಧಸೋ ದಾರಾಃ ।
ಶಿಶಿರದಯಾಸಾರಾ ಸಾ ನಮತಾಂ ಸಂತಾಪಹಾರಿಣೀ ಸಹಸಾ ॥ 144 ॥

ಸ್ತನಭಾರಸಂನತಾಂಗೀ ದರದಲಿತಾಮ್ಭೋಜಲೋಚನಾನ್ತಶ್ರೀಃ ।
ಸವಿಧತಲೇ ವಿಬುಧವಧೂಪರಿಚರಣಾದ್ಯೈಶ್ಚ ತುಷ್ಟಚಿತ್ತಾ ಸಾ ॥ 145 ॥

ಹರಿಣಾಂಕವದನಬಿಮ್ಬಾ ಪೃಥುಲನಿತಮ್ಬಾ ಕಚಾತ್ತಲೋಲಮ್ಬಾ ।
ನಿಜಗತಿಜಿತಕಾದಮ್ಬಾ ಸಾಮ್ಬಾ ಪದಪದ್ಮನಮ್ರಭಕ್ತಕದಮ್ಬಾ ॥ 146 ॥

ಪರಿಹಸಿತನೀಲನೀರಜದೇಹಶ್ರೀಃ ಶಾರದಾ ಪ್ರಥಮಾ ।
ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಭರಕಾನ್ತಿಃ ಸರಸ್ವತೀ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ ಚ ವಿಬುಧಗಣೈಃ ॥ 147 ॥

ನಾಥೇ ದೃಢಭಕ್ತಿಮತೀ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾ ಚ ।
ಧಾತ್ರಾ ಸಮಾನಭಾವಾ ಚೈಕಾಸನಪೂಂಡರೀಕಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ॥ 148 ॥

ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಸರಸಪುಮರ್ಥಾನ್ ದದಾತಿ ಕಾಲೇ ಚಿದಾದಿಸಂಧಾತ್ರೀ ।
ಸಾ ಮೇ ದೈವತಮೇಷಾ ಸತತನಿಷೇವ್ಯಾ ಚ ಕಾಮದಾ ಭೂಯಾತ್ ॥ 149 ॥

ಹರಿಚರಣನಲಿನಯುಗಲೇ ಸದೈಕತಾನಾ ಹಿ ಶಾರದಾ ಜನನೀ ।
ಪದ್ಮಾನೀಲಾದಿಸಖೀ ಶ್ರುತ್ಯುದ್ಯಾನೇ ವಿಹಾರರಸಭರಿತಾ ॥ 150 ॥

ಧಾತುಃ ಕುಟುಮ್ಬಿನೀಯಂ ತನ್ಯಾತ್ ಕಲ್ಯಾಣಸಂತತಿಂ ಸತತಮ್ ।
ಯಾ ತಾರುಣ್ಯವಿಭುಷಾ ಸಮಕ್ರಮಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯಾ ॥ 151 ॥

ನಾನಾಕ್ಷರಾದಿಮಾತೃಕಗಣೇಡಿತಾ ಶಬ್ದರೂಪಾ ಚ ।
ನಾದಬ್ರಹ್ಮವಿಲಾಸಾ ವಾಣೀ ಸಾ ಮಂಗಲಾನಿ ನಸ್ತನ್ಯಾತ್ ॥ 152 ॥

ದೃಕ್ಕೋಣವೀಕ್ಷಣಕಲಾನಿಗಮಪ್ರಾಭವವಿಧಾನದಾ ನಮತಾಮ್ ।
ವಿಬುಧಾನಾಂ ಹೃದಯಾಬ್ಜಂ ಯಸ್ಯಾ ವಾಸಸ್ಥಲೀ ಚ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮ್ ॥ 153 ॥

ಮೋಹಾದಿವನಕುಠಾರಾ ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಸೇವ್ಯತೇ ತ್ರಿದಶಸಂಧೈಃ ।
ನಿತ್ಯಪ್ರಸನ್ನರೂಪಾಂ ಶಾನ್ತಾಂ ಯಾಮೇವ ಸೇವತೇ ವೇಧಾಃ ॥ 154 ॥

ನಮತಾಂ ಯಯೈವ ಖಂಡೀಕ್ರಿಯತೇ ಸುವರ್ಣದೃಷ್ಟಿಪುಷಾ ।
ಯದ್ವೀಕ್ಷಣೇನ ಪುರುಷಃ ಖ್ಯಾತೋ ನೃಪಸದಸಿ ಮಾನ್ಯತೇ ಪ್ರಥಮಮ್ ॥ 155 ॥

ಯಸ್ಯೈ ಶ್ರೋತ್ರಿಯವರ್ಯೈಸ್ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಮಧಾರ್ದಿಕಂ ಕ್ರಿಯತೇ ।
ಸಾ ಮಂಜುನೀತಿರೂಪಾ ವಾಣೀರೂಪಾ ಚ ಭಣ್ಯತೇ ನಿಪುಣೈಃ ॥ 156 ॥

ಸಾ ಮಯಿ ತನ್ಯಾದೀಕ್ಷಾಂ ವೀಕ್ಷಾವನದಾಂ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವೀ ।
ಸಂತಾನಕುಸುಮಜೈತ್ರೀಂ ಯಾಮೈಚ್ಛತ್ ಪ್ರಾಪ್ತುಮಂಜಸಾ ವೇಧಾಃ ॥ 157 ॥

ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮಧುರಾಸ್ಯಂ ಕೃಪಾವಲೋಕಂ ನಿರಸ್ತಜಾದ್ಯತತಿ ।
ಭೂಯಾದ್ ವಾಣ್ಯಾ ರೂಪಂ ಪುರಃ ಕರಾಮ್ಭೋಜಕಲಿತವೀಣಾದಿ ॥ 158 ॥

ವಾಣ್ಯಾಃ ಪರಂ ನ ಜಾನೇ ದೈವತಮನ್ಯದ್ ವನೇ ಗಿರೌ ಚ ಪಥಿ ।
ಗಗನೇ ವಾ ಸಂರಕ್ಷಿತನತಜನತಾಯಾಃ ಕೃಪಾರಸಾರ್ದ್ರಾಯಾಃ ॥ 159 ॥

ಆಸ್ಯೇನ್ದೋರವಲೋಕನಮಮ್ಬಾಯಾಃ ಪಾದಪದ್ಮಸೇವಾ ಚ ।
ಸರ್ವಶ್ರೇಯಃಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೈಃ ಸುಷ್ಠು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾ ॥ 160 ॥

ವಾಣೀ ಹಿ ತಾಪಹನ್ತ್ರೀ ಜಗತಾಂ ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣನಯನಶ್ರೀಃ ।
ಮನ್ದಾನ್ ಕರೋತಿ ವಿಬುಧಾನ್ ದ್ರಾವಯತಿ ಶಿಲಾಸ್ತತಸ್ತು ಕಿಂ ಚಿತ್ರಮ್ ॥ 161 ॥

ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಟಾಕ್ಷಪೂರೋ ನ ಭವತಿ ಸ ಹಿ ದೀನವದನಃ ಸನ್ ।
ಪ್ರಸ್ಖಲಿತವಾಗ್ಭಾರ್ತೋ ಭಿಕ್ಷಾಮಟತೀಹ ನಿನ್ದಿತೋ ಬಹುಶಃ ॥ 162 ॥

ವಾಣ್ಯಾಃ ಕಟಾಕ್ಷಪೂರಸ್ರಜಾ ತ್ವಲಂಕೃತನಿಗಾಲೋ ಯಃ ।
ಸ ಹಿ ಭವತಿ ರಾಜಮಾನ್ಯಃ ಕಾನ್ತಾಧರಮಧುರವಾಗ್ವಿಲಾಸಶ್ಚ ॥ 163 ॥

ಕವಿತಾಭಾಗ್ಯವಿಧಾತ್ರೀ ಪರಿಮಲಸಂಕ್ರಾನ್ತಮಧುಪಗಣಕೇಶಾ ।
ಮಮ ನಯನಯೋಃ ಕದಾ ವಾ ಸಾ ದೇವೀ ಕಲಿತಸಂನಿಧಾನಕಲಾ ॥ 164 ॥

ಪರಚಿದ್ವಿಧಾನರೂಪಾ ವಾಣೀ ಶ್ರುತಿಸೀಮ್ನಿ ರಾಜತೇ ಪರಮಾ ।
ಮುನಿಜನಮಾನಸಹಂಸೀ ಯಾ ವಿಹರತಿ ಸಾ ಶುಭಾಯ ಸ್ಯಾತ್ ॥ 165 ॥

ಜಪಮಾಲಿಕಯಾ ವಾಣೀಕರಧೃತಯಾ ವೀಣಯಾ ಚ ಕೋಶೇನ ।
ಅಹಮಸ್ಮಿ ನಾಥವಾನಿಹ ಕಿಂ ವಾಶಾಸ್ಯಂ ಪರಂ ಲೋಕೇ ॥ 166 ॥

ಕೈವಲ್ಯಾನನ್ದಸುಖಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ತೇಜಸ್ತು ಮನ್ಮಹೇ ಕಿಮಪಿ ।
ಯದ್ ವಾಂಛಿತಚಿನ್ತಾಮಣಿರಿತಿ ವಾಣೀತಿ ಚ ಭುವಿ ಖ್ಯಾತಮ್ ॥ 167 ॥

ಕವಿಕುಲಸೂಕ್ತಿಶ್ರೇಣೀಶ್ರವಣಾನನ್ದೋಲ್ಲಸದ್ವತಂಸಸುಮಾ ।
ಸಾ ದೇವೀ ಮಮ ಹೃದಯೇ ಕೃತಸಾಂನಿಧ್ಯಾ ಕೃತತ್ರಾಣಾ ॥ 168 ॥

ಯಸ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿವಿದೂರಾಃ ಕುಮತಾಃ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವಂಚಕಾಃ ಶಪ್ತಾಃ ।
ಕ್ರನ್ದನ್ತಿ ದಿಗನ್ತತಟೇ ಮೋಹಾದ್ಯೈರ್ಲುಪ್ತನಯನಾಶ್ಚ ॥ 169 ॥

ಸತ್ಪರಿಷತ್ಸಂಮಾನ್ಯಾ ಶ್ರುತಿಜೀವನದಾಯಿನೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ।
ಚತುರಾನನಭಾಗ್ಯಕಲಾ ಕೃತಸಾಂನಿಧ್ಯಾ ಹಿ ರಾಜತೇ ಹೃದಯೇ ॥ 170 ॥

ಕೃತಸುಕೃತೈಃ ಸಂದೃಶ್ಯಾ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮಧುರವದನಪದ್ಮಶ್ರೀಃ ।
ಮುನಿನಾರದಾದಿಪರಿಷತ್ತತ್ತ್ವೋಪಕ್ರಮವಿಚಕ್ಷಣಾ ವಾಣೀ ॥ 171 ॥

ಕವಿವಾಗ್ವಾಸನ್ತೀನಾಂ ವಸನ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಿಧಾತೃದಯಿತಾ ನಃ ।
ಪರಮಾಂ ಮುದಂ ವಿಧತ್ತೇ ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ಮಹಾಭೂತ್ಯೈ ॥ 172 ॥

ಕವಿತಾರಸಪರಿಮಲಿತಂ ಕರೋತಿ ವದನಂ ನತಾನಾಂ ಯಾ ।
ಸ್ತೋತುಂ ತಾಂ ಮೇ ಹ್ಯಾರಾತ್ ಸಾ ದೇವೀ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ತು ॥ 173 ॥

ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದಭೂಮ್ನಾ ನಾಕಿಗಣಾಃ ಸತ್ತ್ವಸಂಪನ್ನಾಃ ।
ಐನ್ದ್ರೀಂ ಶ್ರಿಯಮಪಿ ಮಾನ್ಯಾಂ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಕ್ಷಪಿತಶತ್ರುಭಯಪೀಡಾಮ್ ॥ 174 ॥

ಮಾನ್ಯಂ ವಿಧಾತೃಲೋಕೇ ತತ್ತೇಜೋ ಭಾತಿ ಸರ್ವಸುರವನ್ದ್ಯಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಮಿದಂ ಯದ್ರೂಪಂ ಯತ್ರ ಚಾಕ್ಷರಗತಿಶ್ಚ ॥ 175 ॥

ಜನನಿ ತರಂಗಯ ನಯನೇ ಮಯಿ ದೀನೇ ತೇ ದಯಾಸ್ನಿಗ್ಧೇ ।
ತೇನ ವಯಂ ಕೃತಾರ್ಥಾ ನಾತಃ ಪರಮಸ್ತಿಃ ನಃ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಮ್ ॥ 176 ॥

ವಾಣಿ ವಿಧಾತುಃ ಕಾನ್ತೇ ಸ್ತೋತುಂ ತ್ವಾಮಾದರೇಣ ಕಿಂ ವಾಚ್ಯಮ್ ।
ಭಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಪರಮಂ ದೈವತಮಿತ್ಯೇವ ಜಾನಾಮಿ ॥ 177 ॥

ಕಬಲಿತತಮೋವಿಲಾಸಂ ತೇಜಸ್ತನ್ಮನ್ಮಹೇ ಮಹೋದಾರಮ್ ।
ಫಲಿತಸುಮನೋಽಭಿಲಾಷಂ ವಾಣೀರೂಪಂ ವಿಪಂಚಿಕೋಲ್ಲಸಿತಮ್ ॥ 178 ॥

ಪದ್ಮಸನಸುಕೃತಕಲಾಪರಿಪಾಕೋದಯಮಪಾಸ್ತನತದೋಷಮ್ ।
ಸರಸಜ್ಞಾನಕವಿತ್ವಾದ್ಯನನ್ತಸುಕೃತಂ ವಿರಾಜತೇ ತೇಜಃ ॥ 179 ॥

ನಿಜನಾಥವದನಸಿಂಹಾಸನಮಾರೂಢಾಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ವಾಣೀಮ್ ।
ಯಾ ಕೃತ್ರಿಮವಾಗ್ಗುಮ್ಫೈರ್ವಿರಚಿತಕೇಲಿರ್ಧಿನೋತಿ ವಿಧಿಮಾದ್ಯಮ್ ॥ 180 ॥

ಸುಜನಾನನ್ದಕರೀ ಸಾ ಜನಯನ್ತೀ ಸರ್ವಸಂಪದಂ ಧಾತುಃ ।
ಭಕ್ತೇಷು ತಾಂ ನಯನ್ತೀಮನ್ವಹಮಹಮಾದ್ರಿಯೇ ಗಿರಾಂ ದೇವೀಮ್ ॥ 181 ॥

ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಕಾಮಾಯಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾಮಕೃತರಕ್ಷಾ ।
ವಾಣ್ಯಾ ವಿಧಾತೃಮಾನ್ಯಾ ಸತ್ಸುಖದಾನೇ ದಿಶಿ ಖ್ಯಾತಾ ॥ 182 ॥

ವಿಸರೋ ಮಹೋತ್ಸವಾನಾಂ ವಿರಿಂಚಿನಯನಾವಲೇರಿಯಂ ಮಾತಾ ।
ಪ್ರಿಯಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಜಗತೀರಕ್ಷಾಧುರಂಧರಾ ಜಯತಿ ॥ 183 ॥

ವಿಬುಧಾಭಿಗಮ್ಯರೂಪಾ ಹಂಸಾವಲಿಸೇವಿತಾ ಗಿರಾಂ ದೇವೀ ।
ಗಂಗೇವ ಕನತಿ ಕಾಲೇ ಪರಿಕಮ್ಪಿತಶಿವಜಟಾಕೋಟಿಃ ॥ 184 ॥

ನೌಕಾಂ ಭವಾಮ್ಬುರಾಶೇರಜ್ಞಾನಧ್ವಾನ್ತಚನ್ದ್ರಿಕಾಂ ವಾಣೀಮ್ ।
ಕಲಯೇ ಮನಸಿ ಸದಾಹಂ ಶ್ರುತಿಪಂಜರಶಾರಿಕಾಂ ದೇವೀಮ್ ॥ 185 ॥

ಭವತಾಪಾರಣ್ಯತಲೇ ಜಹ್ನುಸುತಾ ಶಾರದಾ ದೇವೀ ।
ಜ್ಞಾನಾನನ್ದಮಯೀ ನಃ ಸಂಪತ್ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಜಯತು ॥ 186 ॥

ಮತ್ತಗಜಮಾನ್ಯಗಮನಾ ಮಧುರಾಲಾಪಾ ಚ ಮಾನ್ಯಚರಿತಾ ಸಾ ।
ಮನ್ದಸ್ಮೇರಮುಖಾಬ್ಜಾ ವಾಣೀ ಮಮ ಹೃದಯಸಾರಸೇ ಲಸತು ॥ 187 ॥

ರಕ್ಷಣಚಣೌ ಚ ವಾಣ್ಯಾಃ ಪಾದೌ ವನ್ದೇ ಮನೋಜ್ಞಮಣಿನಾದೌ ।
ಯತ್ಸೇವನೇನ ಧನ್ಯಾಃ ಪುರುಹೂತಾದ್ಯಾ ದಿಶಾಂ ನಾಥಾಃ ॥ 188 ॥

ಧಾತುರ್ಧೈರ್ಯಕೃಪಾಣೀ ವಾಣೀ ಸುರವೃಕ್ಷಕುಸುಮಮೃದುವೇಣೀ ।
ಶುಕವಾಣೀ ನುತವಾಣೀ ಕವಿಕುಲಮೋದಾಯ ಜಯತಿ ಮೃದುವಾಣೀ ॥ 189 ॥

ಕಲ್ಯಾಣೈಕನಿಕೇತನಮಸ್ಯಾ ರೂಪಂ ಸದಾ ಸ್ಫುರತು ಚಿತ್ತೇ ।
ಮಾನಸಕಾಲುಷ್ಯಹರಂ ಮಧುಮಥನಶಿವಾದಿಬಹುಮತೋತ್ಕರ್ಷಮ್ ॥ 190 ॥

ಮುನಿಜನಮಾನಸರತ್ನಂ ಚಿರತ್ನಮೇತದ್ವಿಧಾತೃಸುಕೃತಕಲಾ ।
ವಿನತಜನಲೋಚನಶ್ರೀಕರ್ಪೂರಕಲಾ ಪರಾ ಜಯತಿ ॥ 191 ॥

ಧೃತಸುಮಮಧುಪಕ್ರೀಡಾಸ್ಥಾನಾಯಿತಕೇಶಭಾರಾಯೈ ।
ನಮ ಉಕ್ತಿರಸ್ತು ಮಾತ್ರೇ ವಾಗ್ಜಿತಪೀಯೂಷಧಾರಾಯೈ ॥ 192 ॥

ಬಾಲಕುರಂಗವಿಲೋಚನಧಾಟೀರಕ್ಷಿತಸುರಾದಿಮನುಜಾನಾಮ್ ।
ನಯನಯುಗಾಸೇವ್ಯಂ ತದ್ಭಾತೀಹ ಧರಾತಲೇ ತೇಜಃ ॥ 193 ॥

ಕುಶಲವಿಧಯೇ ತದಸ್ತು ಶ್ರುತಿಪಾಠರತಾದೃತಾತ್ಮಬಹುಕೇಲಿಃ ।
ಕಬಲಿತಪದನತದೈನ್ಯಂ ತರುಣಾಮ್ಬುಜಲೋಚನಂ ತೇಜಃ ॥ 194 ॥

ಬಾಲಮರಾಲೀಗತ್ಯೈ ಸುರಗಿರಿಕನ್ಯಾದಿಮಹಿತಕಲಗೀತ್ಯೈ ।
ವಿರಚಿತನಾನಾನೀತ್ಯೈ ಚೇತೋ ಮೇ ಸ್ಪೃಹಯತೇ ಬಹುಲಕೀರ್ತ್ಯೈ ॥ 195 ॥

ವಿನಮದಮರೇಶಸುದತೀಕಚಸುಮಮಕರನ್ದಧಾರಯಾ ಸ್ನಿಗ್ಧಮ್ ।
ತವ ಪಾದಪದ್ಮಮೇತತ್ ಕದಾ ನು ಮಮ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಭೂಷಣಂ ಜನನಿ ॥ 196 ॥

ಕಮಲಜಪರತನ್ತ್ರಂ ತದ್ಗತತನ್ದ್ರಂ ವಸ್ತು ನಿಸ್ತುಲಮುಪಾಸೇ ।
ತೇನೈವಾಹಂ ಧನ್ಯೋ ಮದ್ವಂಶ್ಯಾ ನಿರಸಿತಾತ್ಮತಾಪಭರಾಃ ॥ 197 ॥

ಜ್ಞಾನಾಮೃತಸಂಧಾತ್ರೀ ಭವಾಬ್ಧಿಸಂತರಣಪೋತ್ರನಾಮಾದಿಃ ।
ವಾಣೀ ವಾಚಾಂ ಲಹರೀಮವನ್ಧ್ಯಯನ್ತೀ ಸುರಾದಿನುತಚರಿತಾ ॥ 198 ॥

ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣಮೇತದ್ ವಾಣೀರೂಪಂ ಸದಾ ಕಲಯೇ ।
ಯದ್ಭಜನಾದ್ ದೇವಾನಾಮಪಿ ಸಂವಿದ್ ಭಾತಿ ಕಾರ್ಯಕಾಲೇಷು ॥ 199 ॥

ಧೀಪದ್ಮಪೀಠಮಾಸ್ತೇ ಸಾ ವಾಣೀ ಕಾಂಕ್ಷಿತಾನಿ ಕಲಯನ್ತೀ ।
ಯಾ ಘನಕೃಪಾಸ್ವರೂಪಾ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವದೇವನುತಾ ॥ 200 ॥

ತವ ಪಾದಪದ್ಮವಿಸೃಮರಕಾನ್ತಿಝರೀಂ ಮನಸಿ ಕಲಯಂಸ್ತು ।
ನಿರಸಿತನರಕಾದಿಭಯೋ ವಿರಾಜತೇ ನಾಕಿಸದಸಿ ಸುರಮಾನ್ಯಃ ॥ 201 ॥

ಕುಚಯುಗಲನಮ್ರಗಾತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಮೇತದ್ ಭಜೇ ತೇಜಃ ।
ಧಾತುರಪಿ ಸರ್ವದೇವೈರ್ಯನ್ನಿರ್ದಿಷ್ಟಂ ಹು ಭದ್ರಾಯ ॥ 202 ॥

ಕೃತನತಪದವಾಗ್ಧಾಟೀ ಚೇಟೀಭೂತಾಮರೇಶಮಹಿಷೀ ನಃ ।
ಕಟಿಕೃತಮನೋಜ್ಞಶಾಟೀ ಪಾಟೀರರಸಾರ್ದ್ರನೈಜತನುಕೋಟೀ ॥ 203 ॥

ಪದ್ಮಭವಪುಣ್ಯಕೋಟೀ ಹರ್ಷಿತಕವಿಬೃನ್ದಸೂಕ್ತಿರಸಧಾಟೀ ।
ಮುಖಲಸಿತಸರಸವಾಟೀ ವಿಲಸತು ಮಮ ಮಾನಸೇ ಕೃಪಾಕೋಟೀ ॥ 204 ॥

ಜ್ಞಾನಪರಾಕ್ರಮಕಲಿಕಾ ದಿಶಿ ದಿಶಿ ಕಿನ್ನರಸುಗೀತನಿಜಯಶಸಃ ।
ಧನ್ಯಾ ಭಾನ್ತಿ ಹಿ ಮನುಜಾಃ ಯದ್ವೀಕ್ಷಾಲವವಿಶೇಷತಃ ಕಾಲೇ ॥ 205 ॥

ಸುರಜನಪಾಲನದಕ್ಷಾ ಪ್ರಶಾನ್ತವೀಕ್ಷಾ ನಿರಸ್ತರಿಪುಪಕ್ಷಾ ।
ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಭಿಃ ಶ್ರಿತಾ ಸಾ ಲಾಕ್ಷಾರಸಲಸಿತಪಾದಭಾಗ್ ಭಾತಿ ॥ 206 ॥

ಕುಂಕುಮಭರರುಚಿರಾಂಗೀ ಭಾತಿ ಕೃಶಾಂಗೀ ಗಿರಾಂ ದೇವೀ ।
ಧಾತುರಪಿ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಮಸ್ಯಾ ರೂಪಂ ವದನ್ತಿ ವಿಬುಧೇಶಾಃ ॥ 207 ॥

ವಾಣಿ ನತಿಮಮ್ಬ ನಿತ್ಯಂ ಕರವಾಣಿ ಹಿ ಚಿತ್ಸುಖಾವಾಪ್ತ್ಯೈ ।
ತಾದೃಕ್ತ್ವದೀಯಕರುಣಾವೀಕ್ಷಣತೋ ಗೀಷ್ಪತಿಶ್ಚ ಸುರಮಾನ್ಯಃ ॥ 208 ॥

ಕಲ್ಯಾಮಿ ನತಿಮನನ್ತಾಂ ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ಶುಭಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ।
ಧಾತುಃ ಸುಕೃತೋಲ್ಲಾಸಂ ಕರಧೃತವೀಣಾದಿಕಂ ಚ ಯದ್ರೂಪಮ್ ॥ 209 ॥

ಕಮಲಾಸನದಯಿತಾ ಸಾ ಲಸತು ಪುರೋಽಸ್ಮಾಕಮಾದರಕೃತಶ್ರೀಃ ।
ಯತ್ಪ್ರಣಮನಾಜ್ಜನಾನಾಂ ಕವಿತೋನ್ಮೇಷಃ ಸದೀಡಿತೋ ಭವತಿ ॥ 210 ॥

ಪರಸಂವಿದಾತ್ಮಿಕಾ ಸಾ ಮಹಿಷೀ ಧಾತುಃ ಕಲಾವತೀ ವಾಣೀ ।
ಶಿಶಿರೀಕರೋತಿ ತಪ್ತಾನ್ ಕರುಣಾರಸದಿಗ್ಧನೇತ್ರಪಾಲ್ಯಾ ನಃ ॥ 211 ॥

ಧಾತೃಮನೋರಥಪಾತ್ರಂ ಸಂತಪ್ತಸ್ವರ್ಣಕಾಮ್ಯನಿಜಗಾತ್ರಮ್ ।
ಆಶ್ರಿತಕಮಲಜಗೋತ್ರಂ ರಕ್ಷಿತನತಬಾಹುಚ್ಛಾತ್ರಮ್ ॥ 212 ॥

ಕವಿಕುಲಜಿಹ್ವಾಲೋಲಂ ಪಿತಾಮಹಾದೃತಮನೋಜ್ಞನಿಜಲೀಲಮ್ ।
ನಿರಸಿತನತದುಷ್ಕಾಲಂ ವನ್ದೇ ತೇಜಃ ಸದಾಲಿನುತಶೀಲಮ್ ॥ 213 ॥

ಮನ್ದಾನಾಮಪಿ ಮಂಜುಲಕವಿತ್ವರಸದಾಯಿನೀ ಜನನೀ ।
ಕಾಪಿ ಕರುಣಾಮಯೀ ಸಾ ಲಸತು ಪುರಸ್ತಾತ್ ಸದಾಸ್ಮಾಕಮ್ ॥ 214 ॥

ನಿಸ್ತುಲಪದಸಂಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಂಸಿ ತೇ ವಾಣಿ ।
ದೀಪಕಲಾಮಯಿ ಚಾನ್ತಃಸ್ಮರಣಂ ಧಾತುಃ ಕುಟುಮ್ಬಿನ್ಯೈ ॥ 215 ॥

ಮಾಯಾನಿರಾಸಕಾಮೋ ವನ್ದೇ ವಾಣ್ಯಾಃ ಪದಾಮ್ಭೋಜಮ್ ।
ಸಿದ್ಧಮನೋರಥಶತಕಾ ಯದ್ಭಜನೇನಾರ್ಥಿನಃ ಕಾಲೇ ॥ 216 ॥

ಸತತಂ ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಪುಟುಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ತಚ್ಛುಭಪ್ರದಂ ತೇಜಃ ।
ಯತ್ಕಮಲಜನಯನಾನಾಂ ಪ್ರಮೋದಪೀಯೂಷಲಹರಿಕಾಮೋದಮ್ ॥ 217 ॥

ದಿವಿ ವಾ ಭುವಿ ದಿಕ್ಷು ಜಲೇ ವಹ್ನೌ ವಾ ಸರ್ವತೋ ವಾಣಿ ।
ಜನ್ತೂನಾಂ ಕಿಲ ರಕ್ಷಾ ತ್ವಧೀನಾ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ ವಿಬುಧೈಃ ॥ 218 ॥

ಭಾರತಿ ಭವತಾಪಾರ್ತಾನ್ ಪಾಹಿ ಕಟಾಕ್ಷಾಂಕುರೈಃ ಶೀತೈಃ ।
ಪರಮನನ್ದವಿಧಾತೃನ್ ಯಾನೇವ ಸ್ತೌತಿ ಪದ್ಮವಾಸೋಽಪಿ ॥ 219 ॥

ಕುಲದೈವತಮಸ್ಮಾಕಂ ತತ್ತೇಜಃ ಕುಟಿಲಕುನ್ತಲಂ ಕಿಮಪಿ ।
ಕರಧೃತಪುಸ್ತಕವೀಣಂ ಕಲಯೇ ಕಾಮಾಗಮೋದಯಂ ಧಾತುಃ ॥ 220 ॥

ಪರಮಾನನ್ದಧನಂ ತದ್ಧಾತುರಪಿ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವರಸದಾಯಿ ।
ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟನೃತ್ಯತ್ಸ್ವವೈಭವಂ ಜಯತಿ ಶಾರದಾರೂಪಮ್ ॥ 221 ॥

ವಿಬುಧಜನಮೋದಜನನೀ ಜನನೀ ನಃ ಸಾ ವಿಧೇಃ ಪತ್ನೀ ।
ಮೃದುಸಂಚಾರವಿಲಾಸೈಃ ಶುಭಂಕರೀ ಭವತು ಸಂತತಂ ಕಾಲೇ ॥ 222 ॥

ಸರಸಮನೋಜ್ಞವಿಲಾಸೈಃ ಸ್ವವಶೇ ಕೃತ್ವಾ ಮನೋ ವಿಧೇರ್ವಾಣೀ ।
ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ ಶುಭಲೇಖಾಕರೀ ನೃಣಾಂ ಮಸ್ತಕೇ ಮಾತಾ ॥ 223 ॥

ಪ್ರಕೃತಿಮೃದುಲಂ ಪದಾಬ್ಜಂ ವಾಣೀದೇವ್ಯಾ ಮದೀಯಚಿತ್ತತಟೇ ।
ಕಾಮಾದಿಸೂಚಿನಿಚಿತೇ ಕಥಂ ಸ್ಥಿತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಾಲೇ ॥ 224 ॥

ನಿಖಿಲಚರಾಚರರಕ್ಷಾಂ ವಿತನ್ವತೀ ಪದ್ಮಜಪ್ರಿಯಾ ದೇವೀ ।
ಮಮ ಕುಲದೈವತಮೇಷಾ ಜಯತಿ ಸದಾರಾಧ್ಯಮಾನ್ಯಪದಕಮಲಾ ॥ 225 ॥

ಕುಶಲಸಮೃದ್ಧ್ಯೈ ಭೂಯಾದಮ್ಬಾ ಸಾ ಶಾರದಾ ದೇವೀ ।
ಜನಿರಕ್ಷಣಾದಿಲೀಲಾವಿಹಾರಭಾಙ್ನಿಗಮಸೌಧದೀಪಕಲಾ ॥ 226 ॥

ವಾಚಾಲಯತಿ ಕಟಾಕ್ಷೈರ್ಜಡಂ ಶಿಲಾಮಲ್ಪಜನ್ತುಂ ವಾ ।
ಯಾ ವಾಣೀ ಸಾ ಶರಣಂ ಭವೇ ಭವೇ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯೇ ಶ್ರಿಯಃಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ॥ 227 ॥

ಯದಿ ಹಿ ಪ್ರಸಾದಭೂಮಾ ವಾಣ್ಯಾಸ್ತತ್ರೈವ ಸಾ ಹರೇಃ ಕಾನ್ತಾ ।
ಪರಿಲಸಿತ ( … incomplete … ) ನಿತ್ಯವಾಸರತಾ ॥ 228 ॥

ಸನಕಸನನ್ದನವನ್ದ್ಯೇ ಕಾನ್ತೇ ಪರಮೇಷ್ಟಿನಃ ಶ್ರಿಯಃಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ।
ವಾಣಿ ತ್ವಾಂ ನೌಮಿ ಸದಾ ಭವ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವಿಪ`ನ್ಚಿಲಸಿತಕರೇ ॥ 229 ॥

ವಾಣಿ ವಿಪಂಚೀಕಲರವರಸಿಕೇ ಗನ್ಧರ್ವಯೋಷಿದಭಿವನ್ದ್ಯೇ ।
ತವ ಚರಣಂ ಮಮ ಶರಣಂ ಭವವಾರಿಧಿಸುತೇಮಮ್ಬ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 230 ॥

ವಾಣಿ ಕದಾಹಂ ಲಪ್ಸ್ಯೇ ಚರಣಾಮ್ಭೋಜಂ ತ್ವದೀಯಮಿದಮಾರಾತ್ ।
ನಿಜಮಣಿನೂಪುರನಾದಸ್ಪೃಹಣೀಯವಚಃಪದಂ ಕಲಿತಭಕ್ತೇಃ ॥ 231 ॥

ಶ್ರುತಿಪೂತಮುಖಮನೋಹರಲಾವಣ್ಯಕುಸುಮಮೃದುಶರೀರೇಯಮ್ ।
ನಿಜಕರುಣಾಪಾಂಗಸುಧಾಪೂರಣಕೃತವೈಭವಾ ಭಾತಿ ॥ 232 ॥

ಪರಿಸರನತವಿಬುಧಾಲೀಕಿರೀಟಮಣಿಕಾನ್ತಿವಲ್ಲರೀವಿಸರೈಃ ।
ಕೃತನೀರಾಜನವಿಧಿ ತೇ ಮಮ ತು ಶಿರೋಭೂಷಣಂ ಹಿ ಪದಯುಗಲಮ್ ॥ 233 ॥

ಪ್ರೇಮವತೀ ವಿಧಿಭವನೇ ಹಂಸಗತಿರ್ಹಂಸಯಾನಕೃತಚಾರಾ ।
ವಾಚಾಮಕೃತ್ರಿಮಾನಾಂ ಸ್ಥೈರ್ಯವಿಧಾತ್ರೀ ಮಹೇಶಾನೀ ॥ 234 ॥

ಆನನ್ದರೂಪಕೋಟೀಮಮ್ಬಾಂ ತಾಂ ಸಂತತಂ ಕಲಯೇ ।
ಸಂವಿದ್ರೂಪಾ ಯಾ ಕಿಲ ವಿಧಾತೃಗೇಹೇ ಶ್ರುತಿಶ್ರಿಯಂ ಧತ್ತೇ ॥ 235 ॥

ಕಮಲಜನೇತ್ರಮಹೋತ್ಸವತಾರುಣ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿರಸ್ತನತಶತ್ರುಃ ।
ಲಲಿತಲಿಕುಚಾಭಕುಚಭರಯುಗಲಾ ದೃಗ್ವಿಜಿತಹರಿಣಸಂದೋಹಾ ॥ 236 ॥

ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣನಯನಾ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ ಚ ಸಾ ವಾಣೀ ।
ಮುಖಜಿತಶಾರದಕಮಲಾ ವಕ್ತ್ರಾಮ್ಭೋಜೇ ಸದಾ ಸ್ಫುರತು ಮಾತಾ ॥ 237 ॥

ಕಮಲಸುಷಮಾನಿವಾಸಸ್ಥಾನಕಟಾಕ್ಷಂ ಚಿರಾಯ ಕೃತರಕ್ಷಮ್ ।
ರಕ್ಷೋಗಣಭೀತಿಕರಂ ತೇಜೋ ಭಾತಿ ಪ್ರಕಾಮಮಿಹ ಮನಸಿ ॥ 238 ॥

ಕಮಲಜತಪಃಫಲಂ ತನ್ಮುನಿಜನಹೃದಯಾಬ್ಜನಿತ್ಯಕೃತನೃತ್ತಮ್ ।
ಕರುಣಾಲೋಲಾಪಾಂಗಂ ತತ್ತೇಜೋ ಭಾತು ಮಮ ಮುಖಾಮ್ಭೋಜೇ ॥ 239 ॥

ಭಾಗ್ಯಂ ವಿಧಿನಯನಾನಾಂ ಸಂಸೃತಿತಾಪಜ್ವರಾದಿತಪ್ತಾನಾಮ್ ।
ಭೇಷಜಮೇತದ್ರೂಪಂ ಕಲಾಗ್ರಹಂ ಮನ್ಯತೇ ದೇವ್ಯಾಃ ॥ 240 ॥

ಜನನಿ ಕದಾ ವಾ ನೇಷ್ಯಾಮ್ಯಹಮಾರಾದರ್ಚಿತತ್ವದೀಯಪದಃ ।
ನಿಮಿಷಮಿವ ಹನ್ತ ದಿವಸಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತ್ವಾಮಾದರೇಣ ಕಲ್ಯಾಣೀಮ್ ॥ 241 ॥

ಮಂಜುಲಕವಿತಾಸಂತತಿಬೀಜಾಂಕುರದಾಯಿಸಾರಸಾಲೋಕಾ ।
ಜನನಿ ತವಾಪಾಂಗಶ್ರೀರ್ಜಯತಿ ಜಗತ್ತ್ರಾಣಕಲಿತದೀಕ್ಷೇಯಮ್ ॥ 242 ॥

ಅಮ್ಬ ತವಾಪಾಂಗಶ್ರೀರಪಾಂಗಕೇಲೀಶತಾನಿ ಜನಯನ್ತೀ ।
ಧಾತುರ್ಹೃದಯೇ ಜಯತಿ ವ್ರೀಡಾಮದಮೋದಕಾಮಸಾರಕರೀ ॥ 243 ॥

ಸರ್ವಜಗನ್ನುತವಿಭವೇ ಸಂತತಮಪಿ ವಾಂಛಿತಪ್ರದೇ ಮಾತಃ ।
ಅಧುನಾ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ತೇನಾಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಜನ್ಮಸಾಫಲ್ಯಃ ॥ 244 ॥

ಶಾನ್ತಿರಸಸರ್ವಶೇವಧಿಮಮ್ಬಾಂ ಸೇವೇ ಮನೋರಥಾವಾಪ್ತ್ಯೈ ।
ಯಾಮಾರಾಧ್ಯ ಸುರೇಶಾಃ ಸ್ವಪದಂ ಪ್ರಾಪುರ್ಹಿ ತದ್ರಕ್ಷಮ್ ॥ 245 ॥

ಕುಲಜಾ ಭಾರ್ಯಾ ಕೀರ್ತಿರ್ದಾನಂ ಪುತ್ರಾದಯೋ ಯೇ ಚ ।
ಸಿಧ್ಯನ್ತಿ ತೇ ಹಿ ಸರ್ವೇ ಯಸ್ಮೈ ವಾಣೀ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಸಾ ॥ 246 ॥

ಕಾ ಕ್ಷತಿರಮ್ಬ ಕಟಾಕ್ಷೇ ನ್ಯಸ್ತೇ ಸತಿ ಮಯಿ ವಿರಿಂಚಿವರಪತ್ನಿ ।
ಗಂಗಾಶುನಕನ್ಯಾಯಾನ್ಮಹತೀ ಮಮ ವೃದ್ಧಿರೀರಿತಾ ನಿಪುಣೈಃ ॥ 247 ॥

ಅವಿರಲದಯಾರ್ದ್ರಲೋಚನಸೇವನಯಾ ಧೂತತಾಪಾ ಹಿ ।
ಪ್ರತಿಕಲ್ಪಂ ಸುರಸಂಘಾಸ್ತ್ವಾಮಭಜನ್ ನುತಿನತಿಪ್ರಮುಖೈಃ ॥ 248 ॥

ದೀನಾನಾಂ ಚ ಕವೀನಾಂ ವಾಣಿ ತ್ವಂ ಕಾಮಧೇನುರಸಿ ಮಾತಃ ।
ಸಿದ್ಧಿಸ್ತೇಷಾಮತುಲಾ ಸುರಮಾನ್ಯಾ ತೇನ ಸಂಕಲಿತಾ ॥ 249 ॥

ಸಕಲಜಗತಾಂ ಹಿ ಜನನೀಂ ವಾಣಿ ತ್ವಾಂ ಸಂತತಮುಪಾಸೇ ।
ಶ್ರುತಿಸುದತೀಭೂಷಾಮಣಿಮಖಿಲಾರ್ಥಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಲೋಕೇ ॥ 250 ॥

ಧಾತುಃ ಕುಟುಮ್ಬಿನೀ ತ್ವಂ ಸನ್ಮಂಗಲದಾಯಿನೀ ಸ್ವಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾತ್ ।
ಶ್ವಶ್ರೂಶ್ವಶುರಮುಖಾದಿಪ್ರೀಣನಚತುರಾ ಚ ಭಾಸಿ ನಿಗಮಕಲಾ ॥ 251 ॥

ಮುಖವಿಜಿತಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಿದಮಮ್ಭೋರುಹವಿಲೋಚನಂ ತೇಜಃ ।
ಧ್ಯಾನೇ ಜಪೇ ಚ ಸುದೃಶಾಂ ಚಕಾಸ್ತಿ ಹೃದಯೇ ಕವೀಶ್ವರಾಣಾಂ ಚ ॥ 252 ॥

ಯಸ್ಮೈ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾ ಸಾ ವಾಣೀ ಲೋಕಮಾತಾ ಹಿ ।
ತಸ್ಯ ಸಹಸಾ ಸಹಸ್ರಂ ಲಾಭಃ ಸ್ಯಾದ್ ಬಾನ್ಧವಾಃ ಸುಖಿನಃ ॥ 253 ॥

ತಾಪಹರರಸವಿವರ್ಷಣಧೃತಕುತುಕಾ ಕಾಪಿ ನೀಲನಲಿನರುಚಿಃ ।
ಕಾದಮ್ಬಿನೀ ಪುರಸ್ತಾದಾಸ್ತಾಂ ನಃ ಸಂತತಂ ಜನನೀ ॥ 254 ॥

ಪದ್ಮಾಕ್ಷನಾಭಿಪದ್ಮಜದಯಿತೇ ಲೋಕಾಮ್ಬ ಶಾರದೇತಿ ಸದಾ ।
ತವ ನಾಮಾನಿ ಜಪನ್ ಸನ್ ತ್ವದ್ದಾಸೋಽಹಂ ತು ಮುಕ್ತಯೇ ಸಿದ್ಧಃ ॥ 255 ॥

ಅಮ್ಬಾಪ್ರಸಾದಭೂಮ್ನಾ ನರೋ ಹಿ ಭುಂಕ್ತೇ ಸುಖಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ।
ಸ್ಮರೇ ವಿಜಯಃ ಕವಿತಾಧನಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾದೇರ್ವಿಲಾಸಲೀಲಾದಿಃ ॥ 256 ॥

ತೀರಂ ಸಂಸೃತಿಜಲಧೇಃ ಪೂರಂ ಕಮಲಜವಿಲೋಚನಪ್ರೀತೇಃ ।
ಸಾರಂ ನಿಗಮಾನ್ತಾನಾಂ ದೂರಂ ದುರ್ಜನತತೇರ್ಹಿ ತತ್ತೇಜಃ ॥ 257 ॥

ಅಪಿ ದಾಸಕುಲೇ ಜಾತಃ ಕಟಾಕ್ಷಭೂಮ್ನಾ ವಿಧಾತೃಮುಖಪತ್ನ್ಯಾಃ ।
ಜ್ಞಾನೀ ಭವವಾರಾಶಿಂ ತರತಿ ಚ ರಾಜ್ಯಶ್ರಿಯಂ ಭುಂಕ್ತೇ ॥ 258 ॥

ಸತ್ಕೃತದೇಶಿಕಪಾದಾಮ್ಬುಜಯುಗಲೋಽಹಂ ನಮಾಮಿ ವಾಣಿ ತ್ವಾಮ್ ।
ತ್ವಂ ತು ಗುರುಮೂರ್ತಿರುಕ್ತಾ ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ಚ ಕಾಂಕ್ಷಿತವಿಧಾತ್ರೀ ॥ 259 ॥

ಜ್ಞಾನಾನನ್ದಮುಖಾದೀನಪವರ್ಗಂ ವಾ ದದಾಸಿ ಭಕ್ತೇಭ್ಯಃ ।
ಅತ ಏವಾನನ್ಯಗತಿಸ್ತ್ವಾಂ ವಿಧಿಪತ್ನೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಮ್ ॥ 260 ॥

ತ್ವಯಿ ವಿನ್ಯಸ್ತಭರಾಣಾಂ ನ ಹಿ ಚಿನ್ತಾ ಜಾಯತೇ ನೃಣಾಂ ಕಾಪಿ ।
ಪರಮಾನನ್ದಾದಿಕಲಾಸ್ಫೂರ್ತಿರ್ದಿವಿಷದ್ಗಣೇನ ಸಂಮಾನ್ಯಾ ॥ 261 ॥

ಸುಮಶರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕಲಾಮಂಗಲವಿಧಿರೇಖಿಕಾ ವಾಣೀ ।
ಧಾತುರಪಿ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಸ್ಥೈರ್ಯಂ ತ್ವನ್ಯಾದೃಶಂ ಕುರುತೇ ॥ 262 ॥

ಸಾ ಧೇನುಶ್ಚಿನ್ತಾಮಣಿರಪಿ ವೃಕ್ಷಃ ಸಂಪದಾಂ ಪ್ರದಾಯಿನ್ಯಃ ।
ಅಮ್ಬ ತ್ವಮೇವ ಕಾಲೇ ಭಸಿ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾ ವ್ಯಪೋಹ್ಯ ತಮಃ ॥ 263 ॥

ಮನಸೋ ನೈರ್ಮಲ್ಯಪ್ರದಮಸ್ಯಾಃ ಸೇವೇ ಕಟಾಕ್ಷಮಹಮಾರಾತ್ ।
ಯಃ ಕುರುತೇ ಜನತಾಂ ತಾಂ ಹತಮಾಯಾಂ ಮಧುರಾಮಯೋಧ್ಯಾಂ ಚ ॥ 264 ॥

ಶರದಿವ ಹಂಸಕುಲೇಡ್ಯಾ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನೇವ ಜನಾರ್ತಿಹಾರಿಣೀ ವಾಣ್ಯಾಃ ।
ಜಯತಿ ಹಿ ಕಟಾಕ್ಷರೇಖಾ ದೀಪಕಲೇವ ಪ್ರಕಾಮಹತತಿಮಿರಾ ॥ 265 ॥

ಪಂಕಜಭವವದನಮಣಿಂ ಪರವಿದ್ಯಾದೇವತಾಂ ವಾಣೀಮ್ ।
ನಿತ್ಯಂ ಯಜತಾಂ ಜಪತಾಂ ನ ಹಿ ತುಲ್ಯೋಽಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಷಮಾತಲೇ ಕಶ್ಚಿತ್ ॥ 266 ॥

ವಾಣೀ ನಿಜವಾಣೀಭೀ ರಚಯತಿ ನುತಿಮಾತ್ತವೀಣಯಾ ಕಾಲೇ ।
ಧಾತುಃ ಪ್ರಸಾದಹೇತೋಃ ಪತಿವ್ರತಾಲಕ್ಷಣೈರನ್ಯೈಃ ॥ 267 ॥

ಆನನ್ದಯತಿ ವಿಲಸೈರಮ್ಬಾ ಪದ್ಮಾಸನಂ ನಿಜಂ ದೇವಮ್ ।
ತೇನೈವ ತುಷ್ಟಹೃದಯಃ ಶುಭಾಕ್ಷರಾಣ್ಯಾದರಾಲ್ಲಿಖತಿ ಮೌಲೌ ॥ 268 ॥

ಮಮ ಮಾನಸದುರ್ಮದಗಜಮಪಾರತಾಪಾಟವೀಷು ಧಾವನ್ತಮ್ ।
ವಿರಚಯ್ಯ ಮುದಿತಚಿತ್ತಂ ಕುರು ವಾಣಿ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜಕೃತಹಸ್ತಮ್ ॥ 269 ॥

ಕಮಲಾಸನಧೈರ್ಯಮಹೀಧರಕುಲಿಶಸ್ತೇ ಕಟಾಕ್ಷ ಏವಾಯಮ್ ।
ಕವಿಕುಲಮಯೂರಕಾದಮ್ಬಿನೀವಿಲಾಸೋ ಮುದೇಽಸ್ತು ಸತತಂ ನಃ ॥ 270 ॥

ಗುರುವರದನಾಮ್ಭೋಜೇ ನೃತ್ಯನ್ತೀ ಶಾರದಾ ದೇವೀ ।
ಮಧುರತರಶ್ಲೋಕನಿಭಾ ಮಣಿನೂಪುರನಿನದಸಂತತಿರ್ಭ್ತಿ ॥ 271 ॥

ಕೋ ವಾ ನ ಶ್ರಯತಿ ಬುಧಃ ಶ್ರೇಯೋಽರ್ಥೀ ತಾಮಿಮಾಂ ವಾಣೀಮ್ ।
ಯಾಂ ಪಂಕಜಾಕ್ಷನಾಭಿಜಸಧರ್ಮಿಣೀಮರ್ಚಯನ್ತಿ ಸುರನಾಥಾಃ ॥ 272 ॥

ಮುಷಿತಪಯೋಜಮೃದಿಮ್ನಾ ಚರಣತಲೇನಾತ್ರ ಮಾನಸೇ ವಾಣೀ ।
ಪರಿಹರತು ಪಾಪರಾಶಿಂ ಸುರೌಘಸಂಮಾನಿತೇನ ಕಾಲೇ ಮೇ ॥ 273 ॥

ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಜ್ಞಾನಕಲಾಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ತ್ವಾಂ ಶಾರದಾಂ ವನ್ದೇ ।
ಸೇವಾಫಲಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶಿ ವಲ್ಲಭೇ ಧಾತುಃ ॥ 274 ॥

ನಿಗಮಾನ್ತಸಾರಮರ್ಥಂ ಬೋಧಯಸಿ ತ್ವಂ ಗುರೂನ್ ಪ್ರಕಲ್ಪ್ಯ ಭುವಿ ।
ಸೈಷಾ ಮೇ ಜ್ಞಾನಘನಾ ವಾಣೀ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಸಿ ॥ 275 ॥

ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಮದಹರಮನ್ದಸ್ಮಿತಮಧುರವದನಪಂಕರುಹಾ ।
ಹೃದ್ಯತಮನಿತ್ಯಯೌವನಮಂಡಿತಗಾತ್ರೀ ವಿರಾಜತೇ ವಾಣೀ ॥ 276 ॥

ಸೌಭಾಗ್ಯಸೂಚಕಾಭೀ ರೇಖಾಭಿರ್ಭೂಷಿತಂ ಸೌರೈರ್ವನ್ದ್ಯಮ್ ।
ಅಮ್ಬಾಚರಣಪಯೋಜಂ ವತಂಸಯನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಸಂಮೋದಃ ॥ 277 ॥

ದ್ವಿಜಗಣಪೂಜ್ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ನಿರಸ್ತಜಾಡ್ಯಂ ತ್ವದೀಯಪಾದಯುಗಮ್ ।
ಕ್ಷಣಮಪಿ ವಾ ಸಾಂನಿಧ್ಯಂ ಭಜತು ಮದೀಯೇ ಹೃದಿ ಸ್ವೈರಮ್ ॥ 278 ॥

ನತದೇವರಾಜಮಕುಟೀಮಣಿಘೃಣಿಪರಿಚುಮ್ಬಿತಾಂಘ್ರಿಕಮಲಾ ನಃ ।
ಕಮಲಾಸನಸ್ಯ ದಯಿತಾ ತನ್ಯಾದನ್ಯಾದೃಶೀ ಶ್ರಿಯಂ ಭಜತಾಮ್ ॥ 279 ॥

ವಾಣೀ ಶ್ರಿತಕಾದಮ್ಬಾ ದಮ್ಭಾದಿರಿಪೂನ್ ನಿರಸ್ಯ ನಃ ಕಾಲೇ ।
ಕ್ಷೇಮಮವನ್ಯಾಂ ತನ್ಯಾತ್ ಪದೇ ಪರೇ ದೇವಸಂಘಪರಿಸೇವ್ಯೇ ॥ 280 ॥

ಪಂಕಜಭವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸ್ಥಿರಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚಪಾಂಡರತನುಶ್ರೀಃ ।
ನತಮಾನವಸುಕೃತಕಲಾಪರಿಪಾಟೀ ಭಾತಿ ಸಕಲಗುಣಪೇಟೀ ॥ 281 ॥

ಮುಖವಿಜಿತಚನ್ದ್ರಬಿಮ್ಬಾ ಸಾಮ್ಬಾ ಕಾದಮ್ಬಸೇವ್ಯಪದಕಮಲಾ ।
ಕಮಲಾಸನಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪುಷ್ಣಾತು ಶಾರದಾ ದೇವೀ ॥ 282 ॥

ಮುರಮಥನಸ್ಯೇವ ರಮಾ ಶಂಭೋರಿವ ಸಕಲಭೂಧರೇನ್ದ್ರಸುತಾ ।
ವಾಣಿ ವಿಧಾತುಃ ಸದನೇಽನುರೂಪದಾಮ್ಪತ್ಯಸಂಪದಾ ಭಾಸಿ ॥ 283 ॥

ವಾಣಿ ತವ ದೇಹಕಾನ್ತ್ಯಾ ಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ತು ಸಂಯುತಾ ಕಾಲೇ ।
ಧತ್ತೇ ಕಾಮಪಿ ಶೋಭಾಂ ಸುರಸ್ರವನ್ತ್ಯೇವ ಸಂಗತಾ ಯಮುನಾ ॥ 284 ॥

ಮಧುರಾಸೇಚನದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಮಾಂ ಪಾಯಾದಾಪದೋ ಮುಹುರ್ವಾಣೀ ।
ಆಶ್ರಿತತಾಪವಿಭೇತ್ರೀತ್ಯೇವಂ ಯಾಮಾಮನನ್ತಿ ಸೂರಿವರಾಃ ॥ 285 ॥

ಅಜ್ಞಾತಕೋಪಪೂರಾ ಯಸ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಃ ಕೃತಾದರಾ ಭಜತಾಮ್ ।
ಸೈಷಾ ವಿಹಸಿತಪೌರಂದರಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸಂಪದಂ ದದ್ಯಾತ್ ॥ 286 ॥

ಬಾಲಕುರಂಗವಿಲೋಚನಮೀಷತ್ಸ್ಮಿತಮಧುರಮಾನನಂ ವಾಣ್ಯಾಃ ।
ಮಣಿಮಯತಾಟಂಕಮಣೀವಿಲಾಸಿ ಭೂಯಾನ್ಮುದೇಽಸ್ಮಾಕಮ್ ॥ 287 ॥

ಮುನಿಜನಮಾನಸಹಂಸೀಂ ಶ್ರುತಿತತಿಪಂಜರಶುಕೀಂ ಮಹಾದೇವೀಮ್ ।
ನೌಮಿ ಸ್ನುಷಾಂ ರಮಾಯಾಃ ಮಾಹೇಶ್ವರಮಹಿತಸತ್ಪದಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ॥ 288 ॥

ಧಾತುಃ ಸೌಧಾಂಗಣಕೃತಚಂಕ್ರಮಣಾಂ ಶಾರದಾಂ ನೌಮಿ ।
ಮತ್ತಮತಂಗಜಗಮನಾಂ ಪರಿಪನ್ಥಿಜಯಾಯ ಸುಕೃತಿಸಂದೃಶ್ಯಾಮ್ ॥ 289 ॥

ವಾಗೀಶಮುಖಾ ದೇವಾ ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಸದನಬಲದ್ಧಿ ವಿಜಯನ್ತೇ ।
ಪರಿಪಾಲಿತಭಕ್ತಗಣಾ ಯದ್ಧ್ಯಾನೋಲ್ಲಸದಪಾರಪುಲಕಾನ್ತಾಃ ॥ 290 ॥

ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಕ್ಷ್ರೇಣೀಕೇಲಿವನಮಮಲಭೂಷಣಂ ಧಾತುಃ ।
ವದನಾನಾಮಿಯಮಮ್ಬಾ ಜಯತು ಚಿರಂ ಕಾಮವರ್ಷಿಣೀ ಭಜತಾಮ್ ॥ 291 ॥

ಕಲಯಾಮಿ ಹೃದಯಮೇತತ್ ಪಾದಾಬ್ಜೇ ಶಾರದಾದೇವ್ಯಾಃ ।
ಪ್ರಾಪ್ತಾರಿಷಟ್ಕವಿಜಯಂ ತತ್ತ್ವಧನಂ ಕಲಿತಶಾರದಾಧ್ಯಾನಮ್ ॥ 292 ॥

ಪಾದಾರವಿನ್ದನಮನಪ್ರಭಾವಪರಿಕಲಿತದೇವಸಾರೂಪ್ಯಾಃ ।
ಪರಮಾನನ್ದನಿಮಗ್ನಾಃ ಸುಧಿಯೋ ಭಾನ್ತಿ ಕ್ಷಮಾವಲಯೇ ॥ 293 ॥

ಲಲಿತವಿಧಾತೃರೂಪಂ ಪಾಲಿತಲೋಕತ್ರಯಂ ಚ ತತ್ ತೇಜಃ ।
ಸಕಲಾಗಮಶಿಖರಕಲಾಪರತತ್ತ್ವಂ ಶಾರದಾರೂಪಮ್ ॥ 294 ॥

ಧ್ಯಾನೈರ್ಯೋಗೈಶ್ಚ ಜಪೈರ್ಯತ್ ಸೇವ್ಯಂ ಪರಮಮಾದಿಷ್ಟಮ್ ।
ತನ್ನಶ್ಚಕಾಸ್ತು ಹೃದಯೇ ವಿಶ್ವಜನೀನಂ ಹಿ ಭಕ್ತಾನಾಮ್ ॥ 295 ॥

ಭಾಗೀರಥೀವ ವಾಣೀ ತವ ನುತಿರೂಪಾ ವಿರಾಜತೇ ಪರಮಾ ।
ಇಹ ಮಾತರ್ಯದ್ಭಜನಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಹೇತುಃ ॥ 296 ॥

ಸಂತತಮಧುರಾಲಾಪೈರ್ಲಾಲಿತವಿಧಿವೈಭವೈರಮೇಯಕಲೈಃ ।
ಶ್ರೇಯಃಪ್ರದಾನದೀಕ್ಷಿತಕಟಾಕ್ಷಪಾತೈರ್ಮಹಾತತ್ತ್ವೈಃ ॥ 297 ॥

ಖೇಲಲ್ಲೋಲಮ್ಬಕಚೈಃ ಕುಚಭರನಮ್ರೈಃ ಪುರಂಧ್ರಿಗುಣಪೂರ್ಣೈಃ ।
ಆಶ್ರಿತಸಂವಿತ್ಪೀಠೈರಮರೇಶವಧೂಕರಾದೃತಚ್ಛತ್ರೈಃ ॥ 298 ॥

ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಹಸ್ತೈರ್ವಿಧಿಭಾಗ್ಯೈರಸ್ತು ಮಮ ತು ಸಾರೂಪ್ಯಮ್ ।
ಸಂವಿದ್ಧನೈಶ್ಚ ವಾಣೀರೂಪೈರೇತೈರ್ದಯಾಸಾರೈಃ ॥ 299 ॥

ಮಾತಃ ಕಥಂ ನು ವರ್ಣ್ಯಸ್ತವ ಮಹಿಮಾ ವಾಣಿ ನಿಗಮಚಯವೇದ್ಯಃ ।
ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಪದಾಬ್ಜಂ ತವ ವನ್ದೇ ಮೋಕ್ಷಕಾಮೋಽಹಮ್ ॥ 300 ॥

ತ್ವಾಮಮ್ಬ ಬಾಲಿಶೋಽಹಂ ತ್ವಚಮತ್ಕಾರೈರ್ಗಿರಾಂ ಗುಮ್ಭೈಃ ।
ಅಯಥಾಯಥಕ್ರಮಂ ಹಿ ಸ್ತುವನ್ನಪಿ ಪ್ರಾಪ್ತಜನ್ಮಸಾಫಲ್ಯಃ ॥ 301 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಾರದಾತ್ರಿಶತೀ ಸಮಾಪ್ತಾ

Also Read Sharada Trishati:

300 Names of Sharada Trishati in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Sharada Trishati Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top