Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

300 Names of Sharada Trishati Lyrics in Tamil

Sharada Trishati Lyrics in Tamil:

॥ ஶாரதா³த்ரிஶதீ ॥

க³ங்கா³த⁴ரமகி²விரசிதா ।
பரமாப⁴ரணம் தா⁴துர்வத³நாம்போ⁴ஜஸ்ய ஶாரதா³ தே³வீ ।
யா ராஜதி ஜநநீ ஸா லஸது ஸதா³ ஸுப்ரஸந்நா ந: ॥ 1 ॥

ஸா ஶாரதா³ ப்ரஸந்நா ராஜதி மம மாநஸே நித்யம் ।
யா ஶாரதா³ப்³ஜவத³நா ஜநநீ கீர்த்யா ஹி ஸர்வலோகாநாம் ॥ 2 ॥

ஸம்பத்³ தி³வ்யா தா⁴து: க்²யாதா ஸா ஶாரதா³ தே³வீ ।
யத்³ப⁴ஜநம் தே³வாநாமபி தத்த்வஜ்ஞாநத³ம் விது³ர்விபு³தா:⁴ ॥ 3 ॥

ஸரஸகவிதாவிபூ⁴த்யை யத்பத³மாராத்⁴யதே விஶேஷஜ்ஞை: ।
ஸா ஶாரதா³ ஶ்ரியை ந: காலே ஸர்வப்ரஸந்நாத்மா ॥ 4 ॥

நீலாரவிந்த³லோசநயுக³ளா ஸா ஶாரதா³ தே³வீ ।
கரகமலகலிதவீணா ஸதா³ ப்ரஸந்நா ஶ்ரியை: வ: ஸ்யாத் ॥5 ॥

கலயே தாமஹமநிஶம் பு²ல்லாப்³ஜவிலோசநாம் வாணீம் ।
யா ஸ்ருʼஷ்ட்யாதௌ³ ஸாஹ்யம் கலயதி தா⁴துர்ஜக³ந்மாதா ॥ 6 ॥

யஸ்யா லீலாலோல: பத்³மாஸநகோ³ঽபி வேத³பாட²ரத: ।
தாமஹமதுலாநந்த³ப்ராப்த்யை கலயே மந:பத்³மே ॥ 7 ॥

ப்³ரஹ்மாணம் தாம் வாணீமேகாஸநபா⁴ஸுராம் ஶ்ரிய: ப்ராப்த்யை ।
ஆராத்³விலோக்ய மாநஸமாநந்த³ரஸம் பரம் ப⁴ஜதே ॥ 8 ॥

முக்தாமயே விமாநே பத்³மாஸநயந்த்ரிகாமத்⁴யே ।
த்³ருʼஶ்யாம் வாணீம் தே³வீம் ஸேவே ஸந்ததஸுக²ப்ராப்த்யை ॥ 9 ॥

பா⁴க்³யாந்மம ச கவீநாம் ஸா தே³வீ த்³ருʼஶ்யதாமேதி ।
வீணாபுஸ்தகஹஸ்தா யா கமலாஸநபுரந்த்⁴ரீ ஹி ॥ 10 ॥

மாமகமாநஸகீரம் ப³த்⁴நீயாஶ்சரணபஞ்ஜரே மாத: ।
தேந மம ஜந்மலாப:⁴ ஸ்தோத்ரம் ச தவ ப்ரகாமகலிதார்த²ம் ॥ 11 ॥

ஸம்வித்ப்ரரோஹகலிகாப்ராப்த்யை தாம் நௌமி ஶாரதா³ம் தே³வீம் ।
யா கில கவீஶ்சராணாமதி⁴நேத்ரீ காவ்யகலநாதௌ³ ॥ 12 ॥

ப⁴க்தாநாம் ஜிஹ்வாக்³ரம் ஸிம்ஹாஸநமாத³ராத்³ வாணீ ।
கலயந்தி ந்ருʼத்யதி கில ததஸ்து தந்நூபுரநிநாத:³ ॥ 13 ॥

மஞ்ஜுளப²ணிதிஜ²ரீதி ப்ரகீ³யதே தி³க்தடே ரஸிகை: ।
ப்ராத:பு²ல்லபயோருஹமரந்த³ரஸகேலிதூ⁴ர்வஹா காலே ॥ 14 ॥

து³ர்வாரக³ர்வது³ர்மதிது³ரர்த²நிரஸநகலாநிபுணா: ।
மாதஸ்தவ பாத³யோருஹஸேவாத⁴ந்யதாம் ப்ராப்தா: ॥ 15 ॥

நீசா மம து மநீஷா ததா²பி தவ நுதிகலாப்ரவ்ருʼத்தோঽஸ்மி ।
அம்ப³ தவ தத்ர ஹேது: க்ருʼபாம் பரம் பு³த்³தி⁴தா³ ஜயதி ॥ 16 ॥

விதி⁴த³யிதே தவ மாத: ஸ்துதௌ ந ஶக்தா அபி த்ரித³ஶா: ।
க்ஷந்தவ்யமத்ர த³யயா மம சாபல்யம் தவ ஸ்தோத்ரே ॥ 17 ॥

ஶுகவாணீமிவ மாதர்நிரர்த²காம் மத்³வசோப⁴ங்கீ³ம் ।
ஸத³ஸி ஶ்ருʼணோஷி த³யயா தத் தவ சோத்தமபத³வ்யக்த்யை ॥ 18 ॥

பரதே³வதே ப்ரஸீத³ ப்ராணேஶ்வரி தா⁴துரம்ப³ மம வாணீம் ।
க்ருʼபயா தவ நுதியோக்³யாம் த்வந்நூபுரநிநத³ரம்யரஸகு³ம்பா²ம் ॥ 19 ॥

ஸர்வஜ்ஞத்வம் ஸம்பத³மத²வாந்யாம் ப்ராப்துமத்ர தவ மாத: ।
தவ சரணகமலமேதச்ச²ரணம் நாந்யா க³திர்த்³ருʼஷ்டா ॥ 20 ॥

மந்த³தி⁴யா ஸ்வல்பாபி ஸ்துதிரம்ப³ நிரர்த²காபி ரஸஹீநா ।
கலிதா சேத் தவ க்ருʼபயா ததே³வ ஸத³ஸீடி³தம் பா⁴தி ॥ 21 ॥

குண்டீ²கரோது விபத³ம் சாஜ்ஞாநம் து³ர்க³திம் வாணி ।
தவ சரணகமலஸேவாத³ரோ ஜநாநாம் கலௌ காலே ॥ 22 ॥

வீரஶ்ரீர்வித்³வச்ச்²ரீர்ஜயஶ்ரியோ வாமரைர்மாந்யே ।
தவ பாதா³ம்பு³ஜஸேவாத³ரேண ஸித்⁴யந்தி நாந்யதா² லோகே ॥ 23 ॥

கருணாரஸவர்ஷிணி தே சரணஸரோஜத்³வயம் நிதே⁴ஹி மம ।
மஸ்தகதலே விதா³ரிதஜராதி³கம் ஸபதி³ ஜந்ம ஸார்த²ம் மே ॥ 24 ॥

ஶ்ரத்³தா⁴ம் மேதா⁴ம் ஸம்பத³மந்யாமமரேந்த்³ரமாநநீயாம் ஹி ।
த³யயா விதே⁴ஹி காலே ப⁴க்தாநாம் நஸ்த்வதே³கஶரணாநாம் ॥ 25 ॥

ப்ரேயஸி தா⁴துர்ஜக³தாம் பரமேஶ்வரி வாணி மாதரம்ப³ நநு ।
தவ நாமாநி ப²ணந்தஸ்த்ரித³ஶை: ஸஹ யாந்தி யாநேந ॥ 26 ॥

தவ நாம யஸ்ய ஜிஹ்வாங்க³ணே விஶுத்³த⁴ம் க்ஷணம் ஸ்பு²ரதி ।
ஸ ஹி வந்த்³யஸ்த்ரித³ஶைரபி விக³லிதபாப: பரே லோகே ॥ 27 ॥

நதநாகீஶ்வரவநிதாமௌலிஸ்ரக்³க³லிதமகரந்தை:³ ।
ஸ்நிக்³த⁴பதா³ம்பு³ஜயுக³ளா வாணீ தே³வீ ஶ்ரியோ ஹி லஸதி பரா ॥ 28 ॥

விது³ஷாமபி துஷ்டிகரம் நவநவரஸகு³ம்ப²நம் கவித்வம் து ।
யத்கருணாவீக்ஷணதோ ஸித்⁴யதி தாம் ஶாரதா³ம் வந்தே³ ॥ 29 ॥

அம்ப³ ப்ரஸீத³ பரமம் மாயாமேதாம் நிரஸ்ய நதிபா⁴ஜ: ।
மம ஸம்விதே⁴ஹி மது⁴ராம் வாசம் தவ நுதிகலார்ஹாம் ச ॥ 30 ॥

வாணீ மாதா ஜக³தாம் வாணீபுஸ்தககராம்போ⁴ஜா ।
ஹம்ஸாஶ்ரிதா ஹி நமதாம் ஶ்ரேய:ஸித்⁴யை ப்ரஸந்நா ந: ॥ 31 ॥

ஶ்லாக்⁴யா ஸம்பத்காலே வைது³ஷ்யம் வா யதீ³யவீக்ஷணத: ।
ஸித்⁴யந்த்யபி தே³வாநாம் தாம் வந்தே³ ஶாரதா³ம் தே³வீம் ॥ 32 ॥

வித்³யாதா³நகரீயம் கமலாஸநபுண்யபரிபாக: ।
மம மநஸி ஸம்நித⁴த்தாம் தி³வ்யஜ்ஞாநாதி³ஸித்⁴யை ஹி ॥ 33 ॥

தி³வ்யஜ்ஞாநம் த³யயா விதே⁴ஹி மாதர்மஹாஸாரம் ।
தேநைவ தே து கீர்திர்தா³நப²லம் நஶ்ச ஜந்மஸாப²ல்யம் ॥ 34 ॥

த்³வாத³ஶபீ³ஜாக்ஷரகா³ம் மந்த்ரோத்³தா⁴ரக்ரியாஶக்திம் ।
வாணீம் விதே⁴ஸ்து பத்நீம் மத்⁴யே பஶ்யாமி பி³ம்ப³மத்⁴யஸ்தா²ம் ॥ 35 ॥

ரவிகோடிதேஜஸம் தாம் ஸரஸ்வதீம் த்ர்யக்ஷரக்ரியாஶக்திம் ।
அணிமாதி³தா³ம் ப்ரஸந்நாமம்பா³ம் பஶ்யாமி பத்³மமத்⁴யக³தாம் ॥ 36 ॥

ஜக³தீ³ஶ்வரி பா⁴ரதி மே ப்ரஸீத³ வாணி ப்ரபந்நாய ।
அஹமபி குதுகாத் தவ நுதிகலநேঽஶக்தஶ்ச மந்த³தி⁴ஷணஶ்ச ॥ 37 ॥

முநிஜநமாநஸபேடீரத்நம் தா⁴துர்க்³ருʼஹே ரத்நம் ।
வாணீதி தி³வ்யரத்நம் ஜயதி ஸதா³ காமது⁴க் காலே ॥ 38 ॥

அஜ்ஞாநவ்யாதி⁴ஹரம் ததௌ³ஷத⁴ம் ஶாரதா³ரூபம் ।
ய: பஶ்யதி ஸ ஹி லோகே பராத்மநே ரோசதே காலே ॥ 39 ॥

கமலாஸநநயநப²லம் ஸ்ருʼஷ்ட்யாதி³கலாஸமாஸக்தம் ।
வாணீரூபம் தேஜ: ஸ்பு²ரதி ஜக³ச்ச்²ரேயஸே நித்யம் ॥ 40 ॥

ஹம்ஸக³திம் தாமம்பா³மம்போ⁴ருஹலோசநாம் வந்தே³ ।
திலகயதி யா கு³ரூணாம் ஜிஹ்வாஸிம்ஹாஸநம் வாணீ ॥ 41 ॥

வாணி தரங்க³ய லோசநவீக்ஷணஶைலீம் க்ஷணம் மயி போ:⁴ ।
மம ஜந்ம லப்³த⁴விப⁴வம் தேந ப⁴வேந்நைவ தே ஹாநி: ॥ 42 ॥

பத்³மாஸநேந ஸாகம் காலே வாணீ ஸமாஸநா ஜயதி ।
குசகலஶநமிததே³ஹா குர்வந்தீ ப⁴த்³ரஸந்ததிம் நமதாம் ॥ 43 ॥

வ்யாதந்வாநா வாணீ கவீஶ்வராணாம் மநோஜ்ஞவசநஜ²ரீம் ।
ஜயதி விதி⁴ஸுக்ருʼதஸந்ததிபரிணமிதமாலா பு³தை⁴ர்வந்த்³யா ॥ 44 ॥

கமலஸுஷமாங்க³யஷ்டி: ஸா தே³வீ ஜயதி பத்³மமத்⁴யதலே ।
ஶதபீ³ஜாக்ஷரலஸிதம் தி³க்பதிக்ருʼதரக்ஷகம் ச மேருமுக²ம் ॥ 45 ॥

வாணீயந்த்ரம் விபு³தை⁴ர்மாந்யம் யோகா³ஸநாப்³தீ⁴ந்து³ம் ।
ஹ்ரீமக்ஷரமுக²மாத்³யம் ப்ராக்தடகலிதம் ச பத்³மமத்⁴யதலே ॥ 46 ॥

தந்மேருசக்ரரூபம் ஸமாதி⁴த்³ருʼஶ்யம் ச லோகவேத்³யம் ச ।
ஸைஷாஶ்ரித்ய ததே³தத்³ ராஜதி ராஜீவலோசநா வாணீ ॥ 47 ॥

ஹம்ஸாஶ்ரிதக³திவிப⁴வா மந்த³ஸ்மேரா தமோநிஹந்த்ரீ ச ।
மது⁴ரதரவாங்நிகு³ம்பா² வீணாபுஸ்தககராம்போ⁴ஜா ॥ 48 ॥

வீணாவாத³நரஸிகா நமதாமிஷ்டார்த²தா³யிநீ வாணீ ।
தா⁴துர்நயநமஹோத்ஸவகலிகா குர்யாச்சு²ப⁴ம் ஜக³தாம் ॥ 49 ॥

தாபிஞ்ச²ரம்யதே³ஹஶ்ரீரேஷா கவிஸமாஜநுதா ।
அஷ்டைஶ்வர்யாதி³கலாதா³நே த³த்தேக்ஷணா ஜயதி ॥ 50 ॥

ஸ்ருʼஷ்ட்யாதௌ³ விதி⁴லிகி²தம் வாணீ ஸைஷா ஹி சாந்யதா²கர்தும் ।
நாகௌகஸாமபீஹ ப்ரப⁴வதி கலிதப்ரணாமாநாம் ॥ 51 ॥

ய: பஶ்யதி தாமேதாம் வாணீம் புருஷோ ஹி த⁴ந்யதாமேதி ।
யம் பஶ்யதி ஸைஷாயம் நிதராம் த⁴ந்யோ ந்ருʼபேடி³த: காலே ॥ 52 ॥

கப³லிததம:ஸமூஹா வாணீ ஸைஷா ஹி விஜயதே ஜக³தி ।
அபுநர்ப⁴வஸுக²தா³த்ரீ விரிஞ்சிமுக²லாலிதா காலே ॥ 53 ॥

கமலாஸநமுக²கமலஸ்தி²ராஸநாம் ஶாரதா³ம் வந்தே³ ।
யந்நாமோச்சரணகலாவிப⁴வாத் ஸர்வஜ்ஞதா நியதம் ॥ 54 ॥

ப⁴வபரமௌஷத⁴மேதத்³வாணீரூபம் ஸதா³ராத்⁴யம் ।
கமலாஸநலோசநக³ணஸரஸக்ரீடா³ஸ்பத³ம் ஜயதி ॥ 55 ॥

நாரீவம்ஶஶிகா²மணிரேஷா சிந்தாமணிர்நதாநாம் ஹி ।
தா⁴த்ருʼக்³ருʼஹபா⁴க³தே⁴யம் த்⁴யேயம் ஸத்³பி:⁴ ஶ்ரிய: ஸம்ருʼத்³த்⁴யை ந: ॥ 56 ॥

ஜநநி பு⁴வநேஶ்வரி த்வாம் வாணீம் வந்தே³ கவித்வரஸஸித்³த்⁴யை ।
த்வம் து த³தா³ஸி ஹி த³யயா மம மந்த³ஸ்யாபி வாக்³ஜ²ரீர்மது⁴ரா: ॥ 57 ॥

ஏதேந தவ து கீர்தேர்மஹிமா ஸங்கீ³யதே தி³ஶாம் வலயே ।
கிம்நரவர்கை³ரமரீகந்யாபி:⁴ கல்பவ்ருʼக்ஷமூலதலே ॥ 58 ॥

கவிமல்லஸூக்திலஹரீஸ்தந்வாநா ஶாரதா³ ஜயதி ।
விதி⁴கேலிஸத³நஹம்ஸீ கல்யாணைகஸ்த²லீ நமதாம் ॥ 59 ॥

ஸ்பு²ரது மம வசஸி வாணி த்வதீ³யவைப⁴வஸுதா⁴தா⁴ரா ।
நித்யம் வ்யக்திம் ப்ராப்தா து⁴தநதஜநகே²த³ஜாலகா மஹதீ ॥ 60 ॥

வாணி தவ ஸ்துதிவிஷயே பு³த்³தி⁴ர்ஜாதா ஹி மே ஸஹஸா ।
தேந மம பா⁴க³தே³யம் பரிணதிமித்யேவ நித்யஸந்துஷ்ட: ॥ 61 ॥

ஸ்ருʼஷ்டிகலாமண்ட³நபூ⁴ரேஷா வாணீ ஜக³ஜ்ஜநநீ ।
ஆலோகமாத்ரவஶதஸ்தமஸோ ஹந்த்ரீ ச ஸம்பதா³ம் ஜநநீ ॥ 62 ॥

பௌருஷலோபவிதா⁴த்ரீ தா⁴துரியம் கமலகோமலாங்க³லதா ।
வஸது ஸதா³ ஜிஹ்வாக்³ரே தி³வ்யஜ்ஞாநப்ரதா³ தே³வீ ॥ 63 ॥

ப்ரதிதி³நது³ரிதநிஹந்த்ரீ பத்³மாஸநநயநபுண்யபரிபாக: ।
கவிதாஸந்தாநகலாபீ³ஜங்குரவர்தி⁴நீ ஜயதி ॥ 64 ॥

க்ஷணவீக்ஷணேந மாதா லக்ஷ்மீம் பக்ஷ்மலயதி ப்ரணதே ।
வேத⁴ஸி ஸுரதமஹோத்ஸவஸங்கேததலப்ரத³ர்ஶிநீ காலே ॥ 65 ॥

ஶ்ருʼங்கா³ரவிப்⁴ரமவதா நீலோத்பலகாந்திசாதுரீஸுபுஷா ।
வாணீநேத்ரேண விதி⁴ர்ஜிதோঽப⁴வத் ஸோঽபி ஸததக்ருʼதவேத:³ ॥ 66 ॥

ஶ்யாமா கடாக்ஷலஹரீ மாதுர்ஜயதீஹ ஸம்பதா³ம் ஜநநீ ।
யாமஸ்தௌஷீத் காலே மக⁴வா நாகாதி⁴பா முநய: ॥ 67 ॥

மணிகடகநாத³பூரிதமம்பா³பாதா³ம்பு³ஜம் மஹாமந்த்ரை: ।
ஜப்யம் த்⁴யேயம் காலே தி³ஶி தி³ஶி கலிதஸ்வரக்ஷம் ச ॥ 68 ॥

ஸ்மரணேந து³ரிதஹந்த்ரீ நமநேந கவித்வஸித்³தி⁴தா³ வாணீ ।
குஸுமஸமர்பணகலயா காலே மோக்ஷப்ரதா³த்ரீ ச ॥ 69 ॥

விஸ்ருʼமரதமோநிஹந்த்ரி த்வாம் ஸேவே ஶாரதா³தே³வி ।
ஶிஶிரீகுரு மாம் காலே கருணாரஸவீக்ஷிதேந வரதே³ந ॥ 70 ॥

மாதர்நமோঽஸ்து தாவககடாக்ஷமது⁴பாய ஶாரதே³ ஜயதி ।
யோ வேத⁴ஸோঽபி காலே ஸ்ருʼஷ்ட்யாதௌ³ சாதுரீம் தி³த்ஸந் ॥ 71 ॥

ஸுமநோவாஞ்சா²தா³நே க்ருʼதாவதா⁴நம் த⁴நம் தா⁴து: ।
தி⁴ஷணாஜாட்³யாதி³ஹரம் யத்³வீக்ஷணமாமநந்தி ஜக³தி பு³தா:⁴ ॥ 72 ॥

லலிதக³மநம் த்வதீ³யம் கலநூபுரநாத³பூரிதம் வாணி ।
நௌமி பதா³ம்பு³ஜயுக³ளம் கவிதாஸித்³த்⁴யை விதே:⁴ காந்தே ॥ 73 ॥

கமலக்ருʼதவைஜயந்தீ விதே⁴ர்முகே²ஷ்வாத³ராத்³வாண்யா: ।
ஜயதி கடாக்ஷலஹரீ தோரணலக்ஷ்மீஸ்து ஸத்யலோகே ஹி ॥ 74 ॥

நிஶ்ரேணிகா ச முக்தே: ஸஜ்ஜ்ஞாநநதீ³மஹாலஹரீ ।
நாநாரஸசாதுர்யப்ரஸாரிகா து³ரிதஶங்குலா காலே ॥ 75 ॥

பரதந்த்ரிதவிதி⁴விப⁴வா தே³வீ ஸா ஶாரதா³ ஜயதி ।
கைவல்யாதி³கலாநாம் தா³த்ரீ ப⁴க்தாலிகாமதே⁴நுர்யா ॥ 76 ॥

கவிகாமதே⁴நுரேஷா மஞ்ஜுஸ்மேராநநாம்போ⁴ஜா ।
வாணீ ஜயதி விதா⁴துர்மநநாக³மஸம்ப்ரதா³யப²லதா³ ஹி ॥ 77 ॥

க⁴நதரக்ருʼபாரஸார்த்³ரைர்நாநாவிப⁴வப்ரதா³நக்ருʼததீ³க்ஷை: ।
வாணீ ஜயதி கடாக்ஷைர்ந: காஶ்மல்யம் ஹடா²ந்நிரஸ்யந்தீ ॥ 78 ॥

தா³ஸாஶாதா³நகலாப்ரக்ல்ருʼப்ததீ³க்ஷாகடாக்ஷலஹரீ மே ।
கப³லயது பாபராஶிம் வாண்யா நித்யம் மஹௌதா³ர்யா ॥ 79 ॥

ஆதி³மஜநநீ ஸைஷா வாணீ ஜயதீஹ ப⁴க்தரக்ஷாயை ।
ஸர்வத்ர கலிததே³ஹா நாநாஶாஸ்த்ராதி³ரூபதோ ஜக³தி ॥ 80 ॥

ப³ஹுவித⁴லீலாஸத³நம் ஸம்ப்⁴ருʼதபு²ல்லாப்³ஜஶில்பவைசித்ர்யம் ।
வாணீமுகா²ரவிந்த³ம் சும்ப³தி மாநஸமித³ம் ஹடா²த் க்ருʼத்யம் ॥ 81 ॥

ஸௌபா⁴க்³யகாந்திஸாரம் வத³நாம்போ⁴ஜம் ஶ்ரியை வாண்யா: ।
ஆஶ்ரித்ய ஸகலவேதா³ அபி நித்யம் மாந்யதாம் ப்ராப்தா: ॥ 82 ॥

ஜ்ஞாநமயீ ஸலிலமயீ தத்த்வமயீ பா⁴தி ஸர்வலோகாநாம் ।
அக்ஷரமயீ ச வாணீ ஶ்ரேயோதா³நே நிப³த்³த⁴சித்தக³தி: ॥ 83 ॥

நமௌக்திரஸ்து மாத்ரே வாண்யை: ந: ஸித்³தி⁴தா³ ப⁴க்த்யா ।
ஆநந்தி³ந்யை ஜ்ஞாநஸ்வரூபபா⁴ஜே ப்ரப³ந்த⁴ரூபாயை ॥ 84 ॥

ஆராத்⁴யாயை த்⁴யேயாயை சாத்தகலாசித்ரநாத³ரூபாயை ।
ஸச்சித்தவாஸபா⁴ஜே வாண்யை பூ⁴யோ நமோঽஸ்து ப⁴க்திக்ருʼதம் ॥ 85 ॥

கமலாஸநபுண்யகலா நமதாம் சிந்தாமணிர்வாணீ ।
ஜீவாக்ஷரபோ³த⁴கலாரூபா ஜயதீஹ ஸத்த்வரூபவதீ ॥ 86 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லமித³ம் வ்யாப்தம் மாத்ரா க்ஷராக்ஷராதி³ஜுஷா ।
யத்பத³கமலம் நித்யம் ஶ்ருதிததிஸுத³தீவிபூ⁴ஷணம் ச விது:³ ॥ 87 ॥

மநஸிஜஸாம்ராஜ்யகலாலக்ஷ்மீரேஷா விரிஞ்சிமுக²ஹர்ஷம் ।
வ்யாதந்வாநா நித்யம் ராஜதி ஷட³ரஸ்வரூபசக்ரதலே ॥ 88 ॥

மஞ்ஜுளவீணாநிநத³ப்ரயோக³நிர்தூ⁴தமோஹஸஞ்சாரா ।
ஹம்ஸீயாநா வாணீ ஹம்ஸக³தி: ஸுக்ருʼதிநேத்ரபுண்யகலா ॥ 89 ॥

குசகலஶஸவித⁴விநிஹிதவீணாநிக்காணஸாவதா⁴நகலா ।
அதி⁴நேத்ரீ ஹி கலாநாம் ஸகலாநாம் ஶாரதா³ ஜயதி ॥ 90 ॥

த்ரித³ஶபரிஷந்நிஷேவ்யா ப்ராத: ஸாயம் ப்ரபு²ல்லமுக²கமலா ।
கமலாஸ்நுஷா ஹி வாணீ வாணீம் தி³ஶது ப்ரப³ந்த⁴ரஸப⁴ரிதாம் ॥ 91 ॥

அதி⁴கசபலை: கடாக்ஷைரஞ்சிதலீலாரஸைருதா³ரைர்ந: ।
மங்க³ளமாதந்வாநா விதா⁴த்ருʼக்³ருʼஹிணீ ஸுராதி³நுதபாதா³ ॥ 92 ॥

காந்தம் லக்ஷ்மீப⁴வநம் முக²கமலம் ஶாரதா³தே³வ்யா: ।
ஸௌபா⁴க்³யகாந்திஸாரம் ஸ்ப்ருʼஹயதி மே மாநஸம் ஸரஸம் ॥ 93 ॥

காருண்யபூர்ணநயநம் புஸ்தகஹஸ்தம் மஹ: கிமபி ।
தா⁴து: புண்யகலாநாம் பரிபாகோ மர்த்யரக்ஷணம் குருதே ॥ 94 ॥

ஸம்ஸாரவாரிராஶிம் தர்தும் ஸா ஸேதுரேஷா ந: ।
தா⁴துர்க்³ருʼஹிணீ து:³க²ம் ஶிதி²லயது பரம் ஜநிப்ராப்தம் ॥ 95 ॥

ஸரஸகவிகல்பவல்லீமம்பா³ம் வாணீமஹமுபாஸே ।
அந்தஸ்தமோநிஹந்த்ரீம் யாமாஹுர்ஜ்ஞாநதா³ம் முநய: ॥ 96 ॥

மம லோசநயோர்பூ⁴யாத் வித்³யா காபி ப்ரதூ⁴தஜநிபீ⁴தி: ।
நிக³மேஷு ஸஞ்சரந்தீ க்ருʼபாநிதி:⁴ ஶாரதா³ தே³வீ ॥ 97 ॥

ஶமிதநதது³ரிதஸங்கா⁴ தா⁴த்ரே நிஜநேத்ரகல்பிதாநங்கா³ ।
க்ருʼதஸுரஶாத்ரவப⁴ங்கா³ ஸா தே³வீ மங்க³ளைஸ்துங்கா³ ॥ 98 ॥

பத்³மாஸநஸ்தி²தாம் தாம் வாணீம் சதுராநநாம் வந்தே³ ।
கல்யாணாநாம் ஸரணிம் கவிபரிஷத்கல்பவல்லரீம் மாந்யாம் ॥ 99 ॥

குசபா⁴ரஸம்நதாங்கீ³ம் குந்த³ஸ்மேராநநாம்போ⁴ஜாம் ।
குந்த³லகுஸுமபரிமலஸம்பாதி³தப்⁴ருʼங்க³ஜ²ங்க்ருʼதிதரங்கா³ம் ॥ 100 ॥

சித்³ரூபாம் விதி⁴மஹிஷீம் ஹம்ஸக³திம் ஹம்ஸஸம்நுதசரித்ராம் ।
வித்³யாகலாதி³நிலயாமாராத்⁴யாம் ஸகலஜடி³மதோ³ஷஹரீம் ॥ 101 ॥

ஜநநி யதி³ ப⁴ஜதி லோகே தவ லோசநவீக்ஷணம் க்ஷணம் மர்த்ய: ।
குபுருஷநுதிவிமுக²ஸ்தே ரூபம் ஜ்ஞாநப்ரத³ம் பஶ்யந் ॥ 102 ॥

குக்ஷிம்ப⁴ரித்வமுக²து³ர்கு³ணாதி³கம் தூ³ரதஸ்த்யக்த்வா ।
த்வத்³பா⁴வநேந த⁴ந்யோ நயதி ச காலம் ப்ரமோதே³ந ॥ 103 ॥

மயி தாபபா⁴ரஶாந்த்யை தரங்க³ய த்வதி³லோசநே மாத: ।
யச்சா²ரதா³ப்³ஜஸுஷமாமாந்யே தே³வாதி³பி:⁴ ப்ரார்த்²யே ॥ 104 ॥

ஸர்வார்த²தா³ ஹி ப⁴ஜதாம் கடாக்ஷதா⁴டீ ஶிவங்கரீ வாணி ।
சிந்தாமணிமிவ கலயதி யாம் ஹி விதி⁴ர்விதி³தமந்த்ரோঽபி ॥ 105 ॥

ஸுக்ருʼதபரிபாகமாநஸா த⁴ந்யாஸ்த்வாமர்சயந்தி நநு வாணி ।
அஹமபி தத்³வத்கலயே ப²லப்ரதா³ த்வம் ஸமாநகல்பாஸி ॥ 106 ॥

நிக³மவசஸாம் நிதா³நம் தவ பாதா³ப்³ஜம் வதம்ஸயது காலே ।
தே³வோঽபி தே³வதே³வோ விஜிதஜக³த்த்ரயதலே மாத: ॥ 107 ॥

அந்தஸ்தமஸோ ஹந்த்ரீ படீயஸீ தே கடாக்ஷஜ²ரமாலா ।
யா தோரணமால்யஶ்ரியமாதநுதே வேத⁴ஸ: ஸௌதே⁴ ॥ 108 ॥

ஶ்ருʼங்கா³ரவிப்⁴ரமவதீம் த்வாம் ப்ராப்யைவ க்ரியாகாலே ।
கலயதி ஸ்ருʼஷ்ட்யாதி³மஸௌ விதி:⁴ ஶ்ருதிவ்யக்தமாஹாத்ம்ய: ॥ 109 ॥

வேதோ⁴வத³நம் கேலீவநமாஸாத்³யாம்ப³ பரமயா ஹி முதா³ ।
க்ரீட³ஸி ஶுகீவ காலே த்³விஜஸங்க⁴ஸமர்சிதாத்மவ்ருʼத்திஶ்ச ॥ 110 ॥

தா⁴துர்முக²மஞ்ஜூஷாரத்நம் நிக³மாந்தகேலிவநஹம்ஸீம் ।
பரமாம் கலாமுபாஸே தாமம்பா³ம் சித்³விலாஸக⁴நவ்ருʼத்திம் ॥ 111 ॥

வாகீ³ஶதே³வரூபிணி கீ³ஷ்பதிமுக²தே³வஸங்க⁴நுதசரணே ।
தவ ரூபம் ஸூர்யாயுதத்³ருʼஶ்யம் த³ர்ஶய மம ஜ்ஞாநே ॥ 112 ॥

தி³வ்யஜ்ஞாநப்ரத³மித³மம்ப³ த்வத்³ரூபமாத³ராத்³வாணி ।
காலே த³ர்ஶய க்ருʼபயா தேந வயம் ப்ராப்தகார்யஸாப²ல்யா: ॥ 113 ॥

அம்பா³ த்ரிஸந்த்⁴யபட²நப்ரவ்ருʼத்திபா⁴ஜாம் க்ரமேண நாம்நாம் து ।
த்³வாத³ஶகலாவிபே⁴த³வ்யூஹாதி³ஜ்ஞாநதா³ ப்ரஸந்நா ஹி ॥ 114 ॥

மூகோঽபி ஸத்கவி: ஸ்யாத்³ து³ரக்ஷராண்யபி விதா⁴த்ருʼலிகி²தாநி ।
ஸத்ப²லதா³நி ஸரஸ்வதி கடாக்ஷபூரே யதி³ காபி ॥ 115 ॥

அவலம்பே³ தாமம்பா³ம் பஞ்சாஶத்³வர்ணகல்பிதஜக³த்காம் ।
ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திஸம்ஹாரஸ்தி²ரோத³யாம் விவித⁴ஶாஸ்த்ரரூபாட்⁴யாம் ॥ 116 ॥

வாணீம் தி³ஶது மநோஜ்ஞாம் வாணீ க³திஹஸிதகாத³ம்பா³ ।
யா த³ம்பா⁴தி³விமுக்தா நாத³ம் பா⁴வ்யம் வத³ந்தி யத்³ரூபம் ॥ 117 ॥

ராகேந்து³வத³நபி³ம்பா³ ஸாம்பா³ வாணீ புநாது க்ருʼதிமேநாம் ।
பரிகலிதபா⁴வப³ந்தா⁴ம் ரஸோஜ்ஜ்வலாம் மங்க³ளோத்துங்கா³ம் ॥ 118 ॥

லாவண்யகாந்திஸிந்து:⁴ பாதா³ப்³ஜநதப்ரபா⁴வஸந்தா⁴த்ரீ ।
ப்ரஸ்ருʼமரதமோநிஹந்த்ரீ மத்³வாசாம் தே³வதா சாத்³யா ॥ 119 ॥

ஜநதாநேத்ராநந்த³ம் ரூபம் யஸ்யா: ஸ்பு²டம் பா⁴தி ।
ஸ்மரணம் த்வஜ்ஞாநஹரம் விஶ்வஜ்ஞாநப்ரத³ம் ச ஸா ஜயதி ॥ 120 ॥

ஸஹத⁴ர்மிணீ விதா⁴துர்தா³ரித்³ர்யத்⁴வம்ஸிநீ நிஜகடாக்ஷை: ।
ஸாம்நித்⁴யம் ஜநயது மே ஸுரமுநிநரஸம்நுதஸ்வமஹிமேயம் ॥ 121 ॥

முக²ரிதவீணா வாணீ வாணீம் மே தி³ஶது நைஜநுதியோக்³யாம் ।
ஆஸ்வாதி³தஶாஸ்த்ராம்ருʼதலஹரீம் ஸத்³யஸ்தமோநிஹந்த்ரீம் ச ॥ 122 ॥

மணிநூபுரநாத³நிபா⁴ வாணீ பா⁴தி த்வதீ³யப⁴க்தமுகே² ।
கீர்திர்தி³ஶாஸு ஶுத்³தி⁴ர்வபுஷி ப³ஹுமுகீ² பரம் காலே ॥ 123 ॥

தவ பாத³ஸ்மரணவஶாத் தாம்யதி திமிராவலிஶ்சாந்த: ।
ஆநந்த³லஹரிவீசீ ப்ரஸர்பதி க்ஷமாதலே ஹி ப⁴க்தாநாம் ॥ 124 ॥

ஸம்பந்நலிநீபா⁴நும் ஜ்ஞாநாப்³தி⁴ஸுதா⁴கரம் ஹி தவ ரூபம் ।
ப⁴க்த்யா மநஸி க்³ருʼணந்தோ க³ச்ச²ந்தி வ்யோமயாநமாரூடா:⁴ ॥ 125 ॥

ஹ்ருʼத்தமஸாம் தீ³பருசிர்விதா⁴த்ருʼத³யிதா மமாஸ்து பரதை³வம் ।
ப⁴வதாபமேக⁴மாலா கவிஶுகவாஸந்திகஶ்ரீர்ஹி ॥ 126 ॥

மம மாநஸமணிஹர்ம்யே விஹரது வாண்யா: ஸ்வரூபம் து ।
நிக³மவசஸாம் நிகு³ம்பை²ர்வேத்³யம் தத்³வேத⁴ஸா லால்யம் ॥ 127 ॥

ஸததமபி⁴க³ம்யரூபா விபு³த⁴வரேட்³யா ஸரஸ்வதீ மாதா ।
மநஸி மம ஸம்நித⁴த்தாம் பூ⁴த்யை ந: ஸர்வத: காலே ॥ 128 ॥

மம ஶிரஸி நீசபுண்யே புண்யக⁴நா வேத³மௌலிஹர்ம்யா ச ।
க்ருʼதபத³விந்யாஸப⁴ரா வாணீ ஜயதீஹ ஶதமகா²தி³நுதா ॥ 129 ॥

மாயாநிரஸநத³க்ஷா மாதேயம் ஸுப்ரஸந்நா மே ।
லப⁴தே பரமம் ஜ்ஞாநம் யத்³ப⁴க்த்யா பாமரோঽபி ச த⁴ரித்ர்யாம் ॥ 130 ॥

வாணீஶ்வரி தவ ரூபம் நாமஸ்மரணம் ச பூஜநம் ப⁴க்த்யா ।
ஸித்⁴யதி ஸகலவிபூ⁴த்யை தத்ர ஹி ப⁴வதீத³யாப்ரஸாரஸ்து ॥ 131 ॥

ஸப²லயது நேத்ரயுக³ளம் ஹதநதது³ரிதா ச ஸா பரா தே³வீ ।
கமலஜமாந்யசரித்ரா ஸுமநோவாஞ்சா²ப்ரதா³நக்ருʼததீ³க்ஷா ॥ 132 ॥

பங்கஜம்ருʼணாலதந்துப்ரதிப⁴டரூபம் க்வசித்³த்³ருʼஶ்யம் ।
கவிகுலவாணீகைரவஶாரத³சந்த்³ரப்ரபா⁴கப³லிதம் ச ॥ 133 ॥

நலிநப⁴வக்³ருʼஹிணி வாணி ப்ரஹ்வாநாம் ஸபதி³ ப⁴க்தாநாம் ।
லும்பஸி மோஹம் ப⁴வதீஸ்மரணாத்³வரிவஸ்யயா ஸ்துத்யா ॥ 134 ॥

கவிகுலகல்பகவல்லீமபாங்க³லீலாக்ருʼதார்திஶமநாம் தாம் ।
வாணீமந்வஹமார்யாராத்⁴யாம் மோக்ஷாய நிப்⁴ருʼதமஹமீடே³ ॥ 135 ॥

ஸம்வித்ஸுக²ஸ்வரூபாமம்பா³ம் வாணீமஹர்நிஶம் மநஸி ।
கலயே கலிதாப்ரப⁴ரப்ரஶாந்திகாம: ப்ரபா⁴வதீம் ஜயதா³ம் ॥ 136 ॥

நதபரிபாலிநி வாணி த்ரிஜக³த³க⁴த்⁴வம்ஸிநி ஶ்ரிதாநாம் ந: ।
தவ பாத³யுக³ம் நிக³லம் ப⁴வது தமோராஶிது³ஷ்டஹஸ்திக³ணே ॥ 137 ॥

காமாதி³து³ர்க்³ரஹக்ருʼதாநர்த²நிராஸாய தாவகாபாங்கா:³ ।
வாணி ஜநயந்தி நதாநாம் கைவல்ய க²ப்ரதா³நாய ॥ 138 ॥

தவ த³ர்ஶநம் ஹி மாத: பரமம் ஸம்ஸ்காரமாத்தபாபாநாம் ।
கல்யாணஸூக்திகந்த³லரஸப்ரத³ம் மாந்யதே விபு³தை:⁴ ॥ 139 ॥

தா⁴துர்வத³நஸரோஜே ஶ்ருதிஸீமநி ஹ்ருʼதி³ ச ப⁴க்தாநாம் ।
ஏகபதா³ த்³விபதா³ வா ராஜதி வாணீ ஜக³ந்மாதா ॥ 140 ॥

மணிமயகாஞ்சீலஸிதா வீணாபுஸ்தககராரவிந்தா³ ச ।
நமதாம் ஜாட்³யவிதூ⁴நநத்⁴ருʼததீ³க்ஷா ராஜதே வாணீ ॥ 141 ॥

கப³லயது தாபமஸ்யா: ஸ்மரணம் பாதா³ப்³ஜவந்த³நம் வாண்யா: ।
தா⁴துர்ஜிஹ்வாக்³ரதலே ந்ருʼத்யந்த்யா: ஸாரஸூக்திரஸயந்த்யா: ॥ 142 ॥

பத்³மஜவத³நவிபூ⁴ஷா நிக³மஶிகோ²த்தம்ஸபீடி²கா வாணீ ।
ஸகலவித⁴ஶாஸ்த்ரரூபா ப⁴க்தாநாம் ஸத்கவித்வதா³நப்ரா ॥ 143 ॥।

க³திஜிதமராலக³மநா மராலவாஹா ச வேத⁴ஸோ தா³ரா: ।
ஶிஶிரத³யாஸாரா ஸா நமதாம் ஸந்தாபஹாரிணீ ஸஹஸா ॥ 144 ॥

ஸ்தநபா⁴ரஸம்நதாங்கீ³ த³ரத³லிதாம்போ⁴ஜலோசநாந்தஶ்ரீ: ।
ஸவித⁴தலே விபு³த⁴வதூ⁴பரிசரணாத்³யைஶ்ச துஷ்டசித்தா ஸா ॥ 145 ॥

ஹரிணாங்கவத³நபி³ம்பா³ ப்ருʼது²லநிதம்பா³ கசாத்தலோலம்பா³ ।
நிஜக³திஜிதகாத³ம்பா³ ஸாம்பா³ பத³பத்³மநம்ரப⁴க்தகத³ம்பா³ ॥ 146 ॥

பரிஹஸிதநீலநீரஜதே³ஹஶ்ரீ: ஶாரதா³ ப்ரத²மா ।
ஸ்ப²டிகமணிப⁴ரகாந்தி: ஸரஸ்வதீ கீர்த்யதே ச விபு³த⁴க³ணை: ॥ 147 ॥

நாதே² த்³ருʼட⁴ப⁴க்திமதீ ஸ்ருʼஷ்ட்யாதௌ³ சித்ஸ்வரூபா ச ।
தா⁴த்ரா ஸமாநபா⁴வா சைகாஸநபூண்ட³ரீகமத்⁴யஸ்தா² ॥ 148 ॥

ப்ரீத்யா ஸரஸபுமர்தா²ந் த³தா³தி காலே சிதா³தி³ஸந்தா⁴த்ரீ ।
ஸா மே தை³வதமேஷா ஸததநிஷேவ்யா ச காமதா³ பூ⁴யாத் ॥ 149 ॥

ஹரிசரணநலிநயுக³ளே ஸதை³கதாநா ஹி ஶாரதா³ ஜநநீ ।
பத்³மாநீலாதி³ஸகீ² ஶ்ருத்யுத்³யாநே விஹாரரஸப⁴ரிதா ॥ 150 ॥

தா⁴து: குடும்பி³நீயம் தந்யாத் கல்யாணஸந்ததிம் ஸததம் ।
யா தாருண்யவிபு⁴ஷா ஸமக்ரமா த்ரிபுரஸுந்த³ர்யா ॥ 151 ॥

நாநாக்ஷராதி³மாத்ருʼகக³ணேடி³தா ஶப்³த³ரூபா ச ।
நாத³ப்³ரஹ்மவிலாஸா வாணீ ஸா மங்க³ளாநி நஸ்தந்யாத் ॥ 152 ॥

த்³ருʼக்கோணவீக்ஷணகலாநிக³மப்ராப⁴வவிதா⁴நதா³ நமதாம் ।
விபு³தா⁴நாம் ஹ்ருʼத³யாப்³ஜம் யஸ்யா வாஸஸ்த²லீ ச நிர்தி³ஷ்டம் ॥ 153 ॥

மோஹாதி³வநகுடா²ரா யா நித்யம் ஸேவ்யதே த்ரித³ஶஸந்தை:⁴ ।
நித்யப்ரஸந்நரூபாம் ஶாந்தாம் யாமேவ ஸேவதே வேதா:⁴ ॥ 154 ॥

நமதாம் யயைவ க²ண்டீ³க்ரியதே ஸுவர்ணத்³ருʼஷ்டிபுஷா ।
யத்³வீக்ஷணேந புருஷ: க்²யாதோ ந்ருʼபஸத³ஸி மாந்யதே ப்ரத²மம் ॥ 155 ॥

யஸ்யை ஶ்ரோத்ரியவர்யைஸ்த்ரிஸந்த்⁴யமதா⁴ர்தி³கம் க்ரியதே ।
ஸா மஞ்ஜுநீதிரூபா வாணீரூபா ச ப⁴ண்யதே நிபுணை: ॥ 156 ॥

ஸா மயி தந்யாதீ³க்ஷாம் வீக்ஷாவநதா³ம் ஸரஸ்வதீ தே³வீ ।
ஸந்தாநகுஸுமஜைத்ரீம் யாமைச்ச²த் ப்ராப்துமஞ்ஜஸா வேதா:⁴ ॥ 157 ॥

மந்த³ஸ்மிதமது⁴ராஸ்யம் க்ருʼபாவலோகம் நிரஸ்தஜாத்³யததி ।
பூ⁴யாத்³ வாண்யா ரூபம் புர: கராம்போ⁴ஜகலிதவீணாதி³ ॥ 158 ॥

வாண்யா: பரம் ந ஜாநே தை³வதமந்யத்³ வநே கி³ரௌ ச பதி² ।
க³க³நே வா ஸம்ரக்ஷிதநதஜநதாயா: க்ருʼபாரஸார்த்³ராயா: ॥ 159 ॥

ஆஸ்யேந்தோ³ரவலோகநமம்பா³யா: பாத³பத்³மஸேவா ச ।
ஸர்வஶ்ரேய:ப்ராப்த்யை ஶாஸ்த்ரஜ்ஞை: ஸுஷ்டு² நிர்தி³ஷ்டா ॥ 160 ॥

வாணீ ஹி தாபஹந்த்ரீ ஜக³தாம் காருண்யபூர்ணநயநஶ்ரீ: ।
மந்தா³ந் கரோதி விபு³தா⁴ந் த்³ராவயதி ஶிலாஸ்ததஸ்து கிம் சித்ரம் ॥ 161 ॥

யஸ்மிந் கடாக்ஷபூரோ ந ப⁴வதி ஸ ஹி தீ³நவத³ந: ஸந் ।
ப்ரஸ்க²லிதவாக்³பா⁴ர்தோ பி⁴க்ஷாமடதீஹ நிந்தி³தோ ப³ஹுஶ: ॥ 162 ॥

வாண்யா: கடாக்ஷபூரஸ்ரஜா த்வலங்க்ருʼதநிகா³லோ ய: ।
ஸ ஹி ப⁴வதி ராஜமாந்ய: காந்தாத⁴ரமது⁴ரவாக்³விலாஸஶ்ச ॥ 163 ॥

கவிதாபா⁴க்³யவிதா⁴த்ரீ பரிமலஸங்க்ராந்தமது⁴பக³ணகேஶா ।
மம நயநயோ: கதா³ வா ஸா தே³வீ கலிதஸம்நிதா⁴நகலா ॥ 164 ॥

பரசித்³விதா⁴நரூபா வாணீ ஶ்ருதிஸீம்நி ராஜதே பரமா ।
முநிஜநமாநஸஹம்ஸீ யா விஹரதி ஸா ஶுபா⁴ய ஸ்யாத் ॥ 165 ॥

ஜபமாலிகயா வாணீகரத்⁴ருʼதயா வீணயா ச கோஶேந ।
அஹமஸ்மி நாத²வாநிஹ கிம் வாஶாஸ்யம் பரம் லோகே ॥ 166 ॥

கைவல்யாநந்த³ஸுக²ப்ராப்த்யை தேஜஸ்து மந்மஹே கிமபி ।
யத்³ வாஞ்சி²தசிந்தாமணிரிதி வாணீதி ச பு⁴வி க்²யாதம் ॥ 167 ॥

கவிகுலஸூக்திஶ்ரேணீஶ்ரவணாநந்தோ³ல்லஸத்³வதம்ஸஸுமா ।
ஸா தே³வீ மம ஹ்ருʼத³யே க்ருʼதஸாம்நித்⁴யா க்ருʼதத்ராணா ॥ 168 ॥

யஸ்யா த்³ருʼஷ்டிவிதூ³ரா: குமதா: ஶ்ருத்யர்த²வஞ்சகா: ஶப்தா: ।
க்ரந்த³ந்தி தி³க³ந்ததடே மோஹாத்³யைர்லுப்தநயநாஶ்ச ॥ 169 ॥

ஸத்பரிஷத்ஸம்மாந்யா ஶ்ருதிஜீவநதா³யிநீ ஜக³ந்மாதா ।
சதுராநநபா⁴க்³யகலா க்ருʼதஸாம்நித்⁴யா ஹி ராஜதே ஹ்ருʼத³யே ॥ 170 ॥

க்ருʼதஸுக்ருʼதை: ஸந்த்³ருʼஶ்யா மந்த³ஸ்மிதமது⁴ரவத³நபத்³மஶ்ரீ: ।
முநிநாரதா³தி³பரிஷத்தத்த்வோபக்ரமவிசக்ஷணா வாணீ ॥ 171 ॥

கவிவாக்³வாஸந்தீநாம் வஸந்தலக்ஷ்மீர்விதா⁴த்ருʼத³யிதா ந: ।
பரமாம் முத³ம் வித⁴த்தே காலே காலே மஹாபூ⁴த்யை ॥ 172 ॥

கவிதாரஸபரிமலிதம் கரோதி வத³நம் நதாநாம் யா ।
ஸ்தோதும் தாம் மே ஹ்யாராத் ஸா தே³வீ ஸுப்ரஸந்நாஸ்து ॥ 173 ॥

யஸ்யா: ப்ரஸாத³பூ⁴ம்நா நாகிக³ணா: ஸத்த்வஸம்பந்நா: ।
ஐந்த்³ரீம் ஶ்ரியமபி மாந்யாம் பஶ்யந்தி க்ஷபிதஶத்ருப⁴யபீடா³ம் ॥ 174 ॥

மாந்யம் விதா⁴த்ருʼலோகே தத்தேஜோ பா⁴தி ஸர்வஸுரவந்த்³யம் ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லமித³ம் யத்³ரூபம் யத்ர சாக்ஷரக³திஶ்ச ॥ 175 ॥

ஜநநி தரங்க³ய நயநே மயி தீ³நே தே த³யாஸ்நிக்³தே⁴ ।
தேந வயம் க்ருʼதார்தா² நாத: பரமஸ்தி: ந: ப்ரார்த்²யம் ॥ 176 ॥

வாணி விதா⁴து: காந்தே ஸ்தோதும் த்வாமாத³ரேண கிம் வாச்யம் ।
பா⁴ஸி த்வமேவ பரமம் தை³வதமித்யேவ ஜாநாமி ॥ 177 ॥

கப³லிததமோவிலாஸம் தேஜஸ்தந்மந்மஹே மஹோதா³ரம் ।
ப²லிதஸுமநோঽபி⁴லாஷம் வாணீரூபம் விபஞ்சிகோல்லஸிதம் ॥ 178 ॥

பத்³மஸநஸுக்ருʼதகலாபரிபாகோத³யமபாஸ்தநததோ³ஷம் ।
ஸரஸஜ்ஞாநகவித்வாத்³யநந்தஸுக்ருʼதம் விராஜதே தேஜ: ॥ 179 ॥

நிஜநாத²வத³நஸிம்ஹாஸநமாரூடா⁴முபாஸ்மஹே வாணீம் ।
யா க்ருʼத்ரிமவாக்³கு³ம்பை²ர்விரசிதகேலிர்தி⁴நோதி விதி⁴மாத்³யம் ॥ 180 ॥

ஸுஜநாநந்த³கரீ ஸா ஜநயந்தீ ஸர்வஸம்பத³ம் தா⁴து: ।
ப⁴க்தேஷு தாம் நயந்தீமந்வஹமஹமாத்³ரியே கி³ராம் தே³வீம் ॥ 181 ॥

கருணாகடாக்ஷலஹரீ காமாயாஸ்து ப்ரகாமக்ருʼதரக்ஷா ।
வாண்யா விதா⁴த்ருʼமாந்யா ஸத்ஸுக²தா³நே தி³ஶி க்²யாதா ॥ 182 ॥

விஸரோ மஹோத்ஸவாநாம் விரிஞ்சிநயநாவலேரியம் மாதா ।
ப்ரியகார்யஸித்³தி⁴தா³த்ரீ ஜக³தீரக்ஷாது⁴ரந்த⁴ரா ஜயதி ॥ 183 ॥

விபு³தா⁴பி⁴க³ம்யரூபா ஹம்ஸாவலிஸேவிதா கி³ராம் தே³வீ ।
க³ங்கே³வ கநதி காலே பரிகம்பிதஶிவஜடாகோடி: ॥ 184 ॥

நௌகாம் ப⁴வாம்பு³ராஶேரஜ்ஞாநத்⁴வாந்தசந்த்³ரிகாம் வாணீம் ।
கலயே மநஸி ஸதா³ஹம் ஶ்ருதிபஞ்ஜரஶாரிகாம் தே³வீம் ॥ 185 ॥

ப⁴வதாபாரண்யதலே ஜஹ்நுஸுதா ஶாரதா³ தே³வீ ।
ஜ்ஞாநாநந்த³மயீ ந: ஸம்பத்ஸித்³த்⁴யை ப்ரதிக்ஷணம் ஜயது ॥ 186 ॥

மத்தக³ஜமாந்யக³மநா மது⁴ராலாபா ச மாந்யசரிதா ஸா ।
மந்த³ஸ்மேரமுகா²ப்³ஜா வாணீ மம ஹ்ருʼத³யஸாரஸே லஸது ॥ 187 ॥

ரக்ஷணசணௌ ச வாண்யா: பாதௌ³ வந்தே³ மநோஜ்ஞமணிநாதௌ³ ।
யத்ஸேவநேந த⁴ந்யா: புருஹூதாத்³யா தி³ஶாம் நாதா:² ॥ 188 ॥

தா⁴துர்தை⁴ர்யக்ருʼபாணீ வாணீ ஸுரவ்ருʼக்ஷகுஸுமம்ருʼது³வேணீ ।
ஶுகவாணீ நுதவாணீ கவிகுலமோதா³ய ஜயதி ம்ருʼது³வாணீ ॥ 189 ॥

கல்யாணைகநிகேதநமஸ்யா ரூபம் ஸதா³ ஸ்பு²ரது சித்தே ।
மாநஸகாலுஷ்யஹரம் மது⁴மத²நஶிவாதி³ப³ஹுமதோத்கர்ஷம் ॥ 190 ॥

முநிஜநமாநஸரத்நம் சிரத்நமேதத்³விதா⁴த்ருʼஸுக்ருʼதகலா ।
விநதஜநலோசநஶ்ரீகர்பூரகலா பரா ஜயதி ॥ 191 ॥

த்⁴ருʼதஸுமமது⁴பக்ரீடா³ஸ்தா²நாயிதகேஶபா⁴ராயை ।
நம உக்திரஸ்து மாத்ரே வாக்³ஜிதபீயூஷதா⁴ராயை ॥ 192 ॥

பா³லகுரங்க³விலோசநதா⁴டீரக்ஷிதஸுராதி³மநுஜாநாம் ।
நயநயுகா³ஸேவ்யம் தத்³பா⁴தீஹ த⁴ராதலே தேஜ: ॥ 193 ॥

குஶலவித⁴யே தத³ஸ்து ஶ்ருதிபாட²ரதாத்³ருʼதாத்மப³ஹுகேலி: ।
கப³லிதபத³நததை³ந்யம் தருணாம்பு³ஜலோசநம் தேஜ: ॥ 194 ॥

பா³லமராலீக³த்யை ஸுரகி³ரிகந்யாதி³மஹிதகலகீ³த்யை ।
விரசிதநாநாநீத்யை சேதோ மே ஸ்ப்ருʼஹயதே ப³ஹுலகீர்த்யை ॥ 195 ॥

விநமத³மரேஶஸுத³தீகசஸுமமகரந்த³தா⁴ரயா ஸ்நிக்³த⁴ம் ।
தவ பாத³பத்³மமேதத் கதா³ நு மம மூர்த்⁴நி பூ⁴ஷணம் ஜநநி ॥ 196 ॥

கமலஜபரதந்த்ரம் தத்³க³ததந்த்³ரம் வஸ்து நிஸ்துலமுபாஸே ।
தேநைவாஹம் த⁴ந்யோ மத்³வம்ஶ்யா நிரஸிதாத்மதாபப⁴ரா: ॥ 197 ॥

ஜ்ஞாநாம்ருʼதஸந்தா⁴த்ரீ ப⁴வாப்³தி⁴ஸந்தரணபோத்ரநாமாதி:³ ।
வாணீ வாசாம் லஹரீமவந்த்⁴யயந்தீ ஸுராதி³நுதசரிதா ॥ 198 ॥

காருண்யபூர்ணமேதத்³ வாணீரூபம் ஸதா³ கலயே ।
யத்³ப⁴ஜநாத்³ தே³வாநாமபி ஸம்வித்³ பா⁴தி கார்யகாலேஷு ॥ 199 ॥

தீ⁴பத்³மபீட²மாஸ்தே ஸா வாணீ காங்க்ஷிதாநி கலயந்தீ ।
யா க⁴நக்ருʼபாஸ்வரூபா ஸங்கீர்த்யா ஸர்வதே³வநுதா ॥ 200 ॥

தவ பாத³பத்³மவிஸ்ருʼமரகாந்திஜ²ரீம் மநஸி கலயம்ஸ்து ।
நிரஸிதநரகாதி³ப⁴யோ விராஜதே நாகிஸத³ஸி ஸுரமாந்ய: ॥ 201 ॥

குசயுக³ளநம்ரகா³த்ரம் பவித்ரமேதத்³ ப⁴ஜே தேஜ: ।
தா⁴துரபி ஸர்வதே³வைர்யந்நிர்தி³ஷ்டம் ஹு ப⁴த்³ராய ॥ 202 ॥

க்ருʼதநதபத³வாக்³தா⁴டீ சேடீபூ⁴தாமரேஶமஹிஷீ ந: ।
கடிக்ருʼதமநோஜ்ஞஶாடீ பாடீரரஸார்த்³ரநைஜதநுகோடீ ॥ 203 ॥

பத்³மப⁴வபுண்யகோடீ ஹர்ஷிதகவிப்³ருʼந்த³ஸூக்திரஸதா⁴டீ ।
முக²லஸிதஸரஸவாடீ விலஸது மம மாநஸே க்ருʼபாகோடீ ॥ 204 ॥

ஜ்ஞாநபராக்ரமகலிகா தி³ஶி தி³ஶி கிந்நரஸுகீ³தநிஜயஶஸ: ।
த⁴ந்யா பா⁴ந்தி ஹி மநுஜா: யத்³வீக்ஷாலவவிஶேஷத: காலே ॥ 205 ॥

ஸுரஜநபாலநத³க்ஷா ப்ரஶாந்தவீக்ஷா நிரஸ்தரிபுபக்ஷா ।
மோக்ஷார்தி²பி:⁴ ஶ்ரிதா ஸா லாக்ஷாரஸலஸிதபாத³பா⁴க்³ பா⁴தி ॥ 206 ॥

குங்குமப⁴ரருசிராங்கீ³ பா⁴தி க்ருʼஶாங்கீ³ கி³ராம் தே³வீ ।
தா⁴துரபி ஜ்ஞாநப்ரத³மஸ்யா ரூபம் வத³ந்தி விபு³தே⁴ஶா: ॥ 207 ॥

வாணி நதிமம்ப³ நித்யம் கரவாணி ஹி சித்ஸுகா²வாப்த்யை ।
தாத்³ருʼக்த்வதீ³யகருணாவீக்ஷணதோ கீ³ஷ்பதிஶ்ச ஸுரமாந்ய: ॥ 208 ॥

கல்யாமி நதிமநந்தாம் காலே காலே ஶுப⁴ப்ராப்த்யை ।
தா⁴து: ஸுக்ருʼதோல்லாஸம் கரத்⁴ருʼதவீணாதி³கம் ச யத்³ரூபம் ॥ 209 ॥

கமலாஸநத³யிதா ஸா லஸது புரோঽஸ்மாகமாத³ரக்ருʼதஶ்ரீ: ।
யத்ப்ரணமநாஜ்ஜநாநாம் கவிதோந்மேஷ: ஸதீ³டி³தோ ப⁴வதி ॥ 210 ॥

பரஸம்விதா³த்மிகா ஸா மஹிஷீ தா⁴து: கலாவதீ வாணீ ।
ஶிஶிரீகரோதி தப்தாந் கருணாரஸதி³க்³த⁴நேத்ரபால்யா ந: ॥ 211 ॥

தா⁴த்ருʼமநோரத²பாத்ரம் ஸந்தப்தஸ்வர்ணகாம்யநிஜகா³த்ரம் ।
ஆஶ்ரிதகமலஜகோ³த்ரம் ரக்ஷிதநதபா³ஹுச்சா²த்ரம் ॥ 212 ॥

கவிகுலஜிஹ்வாலோலம் பிதாமஹாத்³ருʼதமநோஜ்ஞநிஜலீலம் ।
நிரஸிதநதது³ஷ்காலம் வந்தே³ தேஜ: ஸதா³லிநுதஶீலம் ॥ 213 ॥

மந்தா³நாமபி மஞ்ஜுளகவித்வரஸதா³யிநீ ஜநநீ ।
காபி கருணாமயீ ஸா லஸது புரஸ்தாத் ஸதா³ஸ்மாகம் ॥ 214 ॥

நிஸ்துலபத³ஸம்ப்ராப்த்யை பூ⁴யோ பூ⁴யோ நமாம்ஸி தே வாணி ।
தீ³பகலாமயி சாந்த:ஸ்மரணம் தா⁴து: குடும்பி³ந்யை ॥ 215 ॥

மாயாநிராஸகாமோ வந்தே³ வாண்யா: பதா³ம்போ⁴ஜம் ।
ஸித்³த⁴மநோரத²ஶதகா யத்³ப⁴ஜநேநார்தி²ந: காலே ॥ 216 ॥

ஸததம் ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலிபுடுமுபாஸ்மஹே தச்சு²ப⁴ப்ரத³ம் தேஜ: ।
யத்கமலஜநயநாநாம் ப்ரமோத³பீயூஷலஹரிகாமோத³ம் ॥ 217 ॥

தி³வி வா பு⁴வி தி³க்ஷு ஜலே வஹ்நௌ வா ஸர்வதோ வாணி ।
ஜந்தூநாம் கில ரக்ஷா த்வதீ⁴நா கீர்த்யதே விபு³தை:⁴ ॥ 218 ॥

பா⁴ரதி ப⁴வதாபார்தாந் பாஹி கடாக்ஷாங்குரை: ஶீதை: ।
பரமநந்த³விதா⁴த்ருʼந் யாநேவ ஸ்தௌதி பத்³மவாஸோঽபி ॥ 219 ॥

குலதை³வதமஸ்மாகம் தத்தேஜ: குடிலகுந்தலம் கிமபி ।
கரத்⁴ருʼதபுஸ்தகவீணம் கலயே காமாக³மோத³யம் தா⁴து: ॥ 220 ॥

பரமாநந்த³த⁴நம் தத்³தா⁴துரபி ப்³ரஹ்மதத்த்வரஸதா³யி ।
ஆப்³ரஹ்மகீடந்ருʼத்யத்ஸ்வவைப⁴வம் ஜயதி ஶாரதா³ரூபம் ॥ 221 ॥

விபு³த⁴ஜநமோத³ஜநநீ ஜநநீ ந: ஸா விதே:⁴ பத்நீ ।
ம்ருʼது³ஸஞ்சாரவிலாஸை: ஶுப⁴ங்கரீ ப⁴வது ஸந்ததம் காலே ॥ 222 ॥

ஸரஸமநோஜ்ஞவிலாஸை: ஸ்வவஶே க்ருʼத்வா மநோ விதே⁴ர்வாணீ ।
ஸ்ருʼஷ்ட்யாதௌ³ ஶுப⁴லேகா²கரீ ந்ருʼணாம் மஸ்தகே மாதா ॥ 223 ॥

ப்ரக்ருʼதிம்ருʼது³லம் பதா³ப்³ஜம் வாணீதே³வ்யா மதீ³யசித்ததடே ।
காமாதி³ஸூசிநிசிதே கத²ம் ஸ்தி²திம் ப்ராப்நுயாத் காலே ॥ 224 ॥

நிகி²லசராசரரக்ஷாம் விதந்வதீ பத்³மஜப்ரியா தே³வீ ।
மம குலதை³வதமேஷா ஜயதி ஸதா³ராத்⁴யமாந்யபத³கமலா ॥ 225 ॥

குஶலஸம்ருʼத்³த்⁴யை பூ⁴யாத³ம்பா³ ஸா ஶாரதா³ தே³வீ ।
ஜநிரக்ஷணாதி³லீலாவிஹாரபா⁴ங்நிக³மஸௌத⁴தீ³பகலா ॥ 226 ॥

வாசாலயதி கடாக்ஷைர்ஜட³ம் ஶிலாமல்பஜந்தும் வா ।
யா வாணீ ஸா ஶரணம் ப⁴வே ப⁴வே ப்ரார்த்²யே ஶ்ரிய:ப்ராப்த்யை ॥ 227 ॥

யதி³ ஹி ப்ரஸாத³பூ⁴மா வாண்யாஸ்தத்ரைவ ஸா ஹரே: காந்தா ।
பரிலஸித ( … incomplete … ) நித்யவாஸரதா ॥ 228 ॥

ஸநகஸநந்த³நவந்த்³யே காந்தே பரமேஷ்டிந: ஶ்ரிய:ப்ராப்த்யை ।
வாணி த்வாம் நௌமி ஸதா³ ப⁴வ ப்ரஸந்நா விப`ந்சிலஸிதகரே ॥ 229 ॥

வாணி விபஞ்சீகலரவரஸிகே க³ந்த⁴ர்வயோஷித³பி⁴வந்த்³யே ।
தவ சரணம் மம ஶரணம் ப⁴வவாரிதி⁴ஸுதேமம்ப³ கலயாமி ॥ 230 ॥

வாணி கதா³ஹம் லப்ஸ்யே சரணாம்போ⁴ஜம் த்வதீ³யமித³மாராத் ।
நிஜமணிநூபுரநாத³ஸ்ப்ருʼஹணீயவச:பத³ம் கலிதப⁴க்தே: ॥ 231 ॥

ஶ்ருதிபூதமுக²மநோஹரலாவண்யகுஸுமம்ருʼது³ஶரீரேயம் ।
நிஜகருணாபாங்க³ஸுதா⁴பூரணக்ருʼதவைப⁴வா பா⁴தி ॥ 232 ॥

பரிஸரநதவிபு³தா⁴லீகிரீடமணிகாந்திவல்லரீவிஸரை: ।
க்ருʼதநீராஜநவிதி⁴ தே மம து ஶிரோபூ⁴ஷணம் ஹி பத³யுக³ளம் ॥ 233 ॥

ப்ரேமவதீ விதி⁴ப⁴வநே ஹம்ஸக³திர்ஹம்ஸயாநக்ருʼதசாரா ।
வாசாமக்ருʼத்ரிமாநாம் ஸ்தை²ர்யவிதா⁴த்ரீ மஹேஶாநீ ॥ 234 ॥

ஆநந்த³ரூபகோடீமம்பா³ம் தாம் ஸந்ததம் கலயே ।
ஸம்வித்³ரூபா யா கில விதா⁴த்ருʼகே³ஹே ஶ்ருதிஶ்ரியம் த⁴த்தே ॥ 235 ॥

கமலஜநேத்ரமஹோத்ஸவதாருண்யஶ்ரீர்நிரஸ்தநதஶத்ரு: ।
லலிதலிகுசாப⁴குசப⁴ரயுக³ளா த்³ருʼக்³விஜிதஹரிணஸந்தோ³ஹா ॥ 236 ॥

காருண்யபூர்ணநயநா கலிகல்மஷநாஶிநீ ச ஸா வாணீ ।
முக²ஜிதஶாரத³கமலா வக்த்ராம்போ⁴ஜே ஸதா³ ஸ்பு²ரது மாதா ॥ 237 ॥

கமலஸுஷமாநிவாஸஸ்தா²நகடாக்ஷம் சிராய க்ருʼதரக்ஷம் ।
ரக்ஷோக³ணபீ⁴திகரம் தேஜோ பா⁴தி ப்ரகாமமிஹ மநஸி ॥ 238 ॥

கமலஜதப:ப²லம் தந்முநிஜநஹ்ருʼத³யாப்³ஜநித்யக்ருʼதந்ருʼத்தம் ।
கருணாலோலாபாங்க³ம் தத்தேஜோ பா⁴து மம முகா²ம்போ⁴ஜே ॥ 239 ॥

பா⁴க்³யம் விதி⁴நயநாநாம் ஸம்ஸ்ருʼதிதாபஜ்வராதி³தப்தாநாம் ।
பே⁴ஷஜமேதத்³ரூபம் கலாக்³ரஹம் மந்யதே தே³வ்யா: ॥ 240 ॥

ஜநநி கதா³ வா நேஷ்யாம்யஹமாராத³ர்சிதத்வதீ³யபத:³ ।
நிமிஷமிவ ஹந்த தி³வஸாந் த்³ருʼஷ்ட்வா த்வாமாத³ரேண கல்யாணீம் ॥ 241 ॥

மஞ்ஜுளகவிதாஸந்ததிபீ³ஜாங்குரதா³யிஸாரஸாலோகா ।
ஜநநி தவாபாங்க³ஶ்ரீர்ஜயதி ஜக³த்த்ராணகலிததீ³க்ஷேயம் ॥ 242 ॥

அம்ப³ தவாபாங்க³ஶ்ரீரபாங்க³கேலீஶதாநி ஜநயந்தீ ।
தா⁴துர்ஹ்ருʼத³யே ஜயதி வ்ரீடா³மத³மோத³காமஸாரகரீ ॥ 243 ॥

ஸர்வஜக³ந்நுதவிப⁴வே ஸந்ததமபி வாஞ்சி²தப்ரதே³ மாத: ।
அது⁴நா த்வமேவ ஶரணம் தேநாஹம் ப்ராப்தஜந்மஸாப²ல்ய: ॥ 244 ॥

ஶாந்திரஸஸர்வஶேவதி⁴மம்பா³ம் ஸேவே மநோரதா²வாப்த்யை ।
யாமாராத்⁴ய ஸுரேஶா: ஸ்வபத³ம் ப்ராபுர்ஹி தத்³ரக்ஷம் ॥ 245 ॥

குலஜா பா⁴ர்யா கீர்திர்தா³நம் புத்ராத³யோ யே ச ।
ஸித்⁴யந்தி தே ஹி ஸர்வே யஸ்மை வாணீ ப்ரஸந்நா ஸா ॥ 246 ॥

கா க்ஷதிரம்ப³ கடாக்ஷே ந்யஸ்தே ஸதி மயி விரிஞ்சிவரபத்நி ।
க³ங்கா³ஶுநகந்யாயாந்மஹதீ மம வ்ருʼத்³தி⁴ரீரிதா நிபுணை: ॥ 247 ॥

அவிரலத³யார்த்³ரலோசநஸேவநயா தூ⁴ததாபா ஹி ।
ப்ரதிகல்பம் ஸுரஸங்கா⁴ஸ்த்வாமப⁴ஜந் நுதிநதிப்ரமுகை:² ॥ 248 ॥

தீ³நாநாம் ச கவீநாம் வாணி த்வம் காமதே⁴நுரஸி மாத: ।
ஸித்³தி⁴ஸ்தேஷாமதுலா ஸுரமாந்யா தேந ஸங்கலிதா ॥ 249 ॥

ஸகலஜக³தாம் ஹி ஜநநீம் வாணி த்வாம் ஸந்ததமுபாஸே ।
ஶ்ருதிஸுத³தீபூ⁴ஷாமணிமகி²லார்த²ப்ராப்த்யை லோகே ॥ 250 ॥

தா⁴து: குடும்பி³நீ த்வம் ஸந்மங்க³ளதா³யிநீ ஸ்வமாஹாத்ம்யாத் ।
ஶ்வஶ்ரூஶ்வஶுரமுகா²தி³ப்ரீணநசதுரா ச பா⁴ஸி நிக³மகலா ॥ 251 ॥

முக²விஜிதசந்த்³ரமண்ட³லமித³மம்போ⁴ருஹவிலோசநம் தேஜ: ।
த்⁴யாநே ஜபே ச ஸுத்³ருʼஶாம் சகாஸ்தி ஹ்ருʼத³யே கவீஶ்வராணாம் ச ॥ 252 ॥

யஸ்மை ப்ரஸந்நவத³நா ஸா வாணீ லோகமாதா ஹி ।
தஸ்ய ஸஹஸா ஸஹஸ்ரம் லாப:⁴ ஸ்யாத்³ பா³ந்த⁴வா: ஸுகி²ந: ॥ 253 ॥

தாபஹரரஸவிவர்ஷணத்⁴ருʼதகுதுகா காபி நீலநலிநருசி: ।
காத³ம்பி³நீ புரஸ்தாதா³ஸ்தாம் ந: ஸந்ததம் ஜநநீ ॥ 254 ॥

பத்³மாக்ஷநாபி⁴பத்³மஜத³யிதே லோகாம்ப³ ஶாரதே³தி ஸதா³ ।
தவ நாமாநி ஜபந் ஸந் த்வத்³தா³ஸோঽஹம் து முக்தயே ஸித்³த:⁴ ॥ 255 ॥

அம்பா³ப்ரஸாத³பூ⁴ம்நா நரோ ஹி பு⁴ங்க்தே ஸுகா²நி விவிதா⁴நி ।
ஸ்மரே விஜய: கவிதாத⁴நலக்ஷ்ம்யாதே³ர்விலாஸலீலாதி:³ ॥ 256 ॥

தீரம் ஸம்ஸ்ருʼதிஜலதே:⁴ பூரம் கமலஜவிலோசநப்ரீதே: ।
ஸாரம் நிக³மாந்தாநாம் தூ³ரம் து³ர்ஜநததேர்ஹி தத்தேஜ: ॥ 257 ॥

அபி தா³ஸகுலே ஜாத: கடாக்ஷபூ⁴ம்நா விதா⁴த்ருʼமுக²பத்ந்யா: ।
ஜ்ஞாநீ ப⁴வவாராஶிம் தரதி ச ராஜ்யஶ்ரியம் பு⁴ங்க்தே ॥ 258 ॥

ஸத்க்ருʼததே³ஶிகபாதா³ம்பு³ஜயுக³ளோঽஹம் நமாமி வாணி த்வாம் ।
த்வம் து கு³ருமூர்திருக்தா காலே காலே ச காங்க்ஷிதவிதா⁴த்ரீ ॥ 259 ॥

ஜ்ஞாநாநந்த³முகா²தீ³நபவர்க³ம் வா த³தா³ஸி ப⁴க்தேப்⁴ய: ।
அத ஏவாநந்யக³திஸ்த்வாம் விதி⁴பத்நீம் ப்ரபத்³யேঽஹம் ॥ 260 ॥

த்வயி விந்யஸ்தப⁴ராணாம் ந ஹி சிந்தா ஜாயதே ந்ருʼணாம் காபி ।
பரமாநந்தா³தி³கலாஸ்பூ²ர்திர்தி³விஷத்³க³ணேந ஸம்மாந்யா ॥ 261 ॥

ஸுமஶரஸாம்ராஜ்யகலாமங்க³ளவிதி⁴ரேகி²கா வாணீ ।
தா⁴துரபி சித்தவ்ருʼத்திஸ்தை²ர்யம் த்வந்யாத்³ருʼஶம் குருதே ॥ 262 ॥

ஸா தே⁴நுஶ்சிந்தாமணிரபி வ்ருʼக்ஷ: ஸம்பதா³ம் ப்ரதா³யிந்ய: ।
அம்ப³ த்வமேவ காலே ப⁴ஸி ஜ்ஞாநப்ரதா³ வ்யபோஹ்ய தம: ॥ 263 ॥

மநஸோ நைர்மல்யப்ரத³மஸ்யா: ஸேவே கடாக்ஷமஹமாராத் ।
ய: குருதே ஜநதாம் தாம் ஹதமாயாம் மது⁴ராமயோத்⁴யாம் ச ॥ 264 ॥

ஶரதி³வ ஹம்ஸகுலேட்³யா ஜ்யோத்ஸ்நேவ ஜநார்திஹாரிணீ வாண்யா: ।
ஜயதி ஹி கடாக்ஷரேகா² தீ³பகலேவ ப்ரகாமஹததிமிரா ॥ 265 ॥

பங்கஜப⁴வவத³நமணிம் பரவித்³யாதே³வதாம் வாணீம் ।
நித்யம் யஜதாம் ஜபதாம் ந ஹி துல்யோঽஸ்மிந் க்ஷமாதலே கஶ்சித் ॥ 266 ॥

வாணீ நிஜவாணீபீ⁴ ரசயதி நுதிமாத்தவீணயா காலே ।
தா⁴து: ப்ரஸாத³ஹேதோ: பதிவ்ரதாலக்ஷணைரந்யை: ॥ 267 ॥

ஆநந்த³யதி விலஸைரம்பா³ பத்³மாஸநம் நிஜம் தே³வம் ।
தேநைவ துஷ்டஹ்ருʼத³ய: ஶுபா⁴க்ஷராண்யாத³ரால்லிக²தி மௌலௌ ॥ 268 ॥

மம மாநஸது³ர்மத³க³ஜமபாரதாபாடவீஷு தா⁴வந்தம் ।
விரசய்ய முதி³தசித்தம் குரு வாணி த்வத்பதா³ப்³ஜக்ருʼதஹஸ்தம் ॥ 269 ॥

கமலாஸநதை⁴ர்யமஹீத⁴ரகுலிஶஸ்தே கடாக்ஷ ஏவாயம் ।
கவிகுலமயூரகாத³ம்பி³நீவிலாஸோ முதே³ঽஸ்து ஸததம் ந: ॥ 270 ॥

கு³ருவரத³நாம்போ⁴ஜே ந்ருʼத்யந்தீ ஶாரதா³ தே³வீ ।
மது⁴ரதரஶ்லோகநிபா⁴ மணிநூபுரநிநத³ஸந்ததிர்ப்⁴தி ॥ 271 ॥

கோ வா ந ஶ்ரயதி பு³த:⁴ ஶ்ரேயோঽர்தீ² தாமிமாம் வாணீம் ।
யாம் பங்கஜாக்ஷநாபி⁴ஜஸத⁴ர்மிணீமர்சயந்தி ஸுரநாதா:² ॥ 272 ॥

முஷிதபயோஜம்ருʼதி³ம்நா சரணதலேநாத்ர மாநஸே வாணீ ।
பரிஹரது பாபராஶிம் ஸுரௌக⁴ஸம்மாநிதேந காலே மே ॥ 273 ॥

யாதா²ர்த்²யஜ்ஞாநகலாப்ராப்த்யை த்வாம் ஶாரதா³ம் வந்தே³ ।
ஸேவாப²லம் ப்ரயச்ச² ப்ரஸீத³ பரமேஶி வல்லபே⁴ தா⁴து: ॥ 274 ॥

நிக³மாந்தஸாரமர்த²ம் போ³த⁴யஸி த்வம் கு³ரூந் ப்ரகல்ப்ய பு⁴வி ।
ஸைஷா மே ஜ்ஞாநக⁴நா வாணீ நித்யம் ப்ரஸந்நாஸி ॥ 275 ॥

மந்தா³ரகுஸுமமத³ஹரமந்த³ஸ்மிதமது⁴ரவத³நபங்கருஹா ।
ஹ்ருʼத்³யதமநித்யயௌவநமண்டி³தகா³த்ரீ விராஜதே வாணீ ॥ 276 ॥

ஸௌபா⁴க்³யஸூசகாபீ⁴ ரேகா²பி⁴ர்பூ⁴ஷிதம் ஸௌரைர்வந்த்³யம் ।
அம்பா³சரணபயோஜம் வதம்ஸயந் ப்ராப்தஸம்மோத:³ ॥ 277 ॥

த்³விஜக³ணபூஜ்யம் நித்யம் நிரஸ்தஜாட்³யம் த்வதீ³யபாத³யுக³ம் ।
க்ஷணமபி வா ஸாம்நித்⁴யம் ப⁴ஜது மதீ³யே ஹ்ருʼதி³ ஸ்வைரம் ॥ 278 ॥

நததே³வராஜமகுடீமணிக்⁴ருʼணிபரிசும்பி³தாங்க்⁴ரிகமலா ந: ।
கமலாஸநஸ்ய த³யிதா தந்யாத³ந்யாத்³ருʼஶீ ஶ்ரியம் ப⁴ஜதாம் ॥ 279 ॥

வாணீ ஶ்ரிதகாத³ம்பா³ த³ம்பா⁴தி³ரிபூந் நிரஸ்ய ந: காலே ।
க்ஷேமமவந்யாம் தந்யாத் பதே³ பரே தே³வஸங்க⁴பரிஸேவ்யே ॥ 280 ॥

பங்கஜப⁴வஸாம்ராஜ்யஸ்தி²ரலக்ஷ்மீஶ்சபாண்ட³ரதநுஶ்ரீ: ।
நதமாநவஸுக்ருʼதகலாபரிபாடீ பா⁴தி ஸகலகு³ணபேடீ ॥ 281 ॥

முக²விஜிதசந்த்³ரபி³ம்பா³ ஸாம்பா³ காத³ம்ப³ஸேவ்யபத³கமலா ।
கமலாஸநக்³ருʼஹலக்ஷ்மீர்லக்ஷ்மீம் புஷ்ணாது ஶாரதா³ தே³வீ ॥ 282 ॥

முரமத²நஸ்யேவ ரமா ஶம்போ⁴ரிவ ஸகலபூ⁴த⁴ரேந்த்³ரஸுதா ।
வாணி விதா⁴து: ஸத³நேঽநுரூபதா³ம்பத்யஸம்பதா³ பா⁴ஸி ॥ 283 ॥

வாணி தவ தே³ஹகாந்த்யா கடாக்ஷலஹரீ து ஸம்யுதா காலே ।
த⁴த்தே காமபி ஶோபா⁴ம் ஸுரஸ்ரவந்த்யேவ ஸங்க³தா யமுநா ॥ 284 ॥

மது⁴ராஸேசநத்³ருʼஷ்ட்யா மாம் பாயாதா³பதோ³ முஹுர்வாணீ ।
ஆஶ்ரிததாபவிபே⁴த்ரீத்யேவம் யாமாமநந்தி ஸூரிவரா: ॥ 285 ॥

அஜ்ஞாதகோபபூரா யஸ்யா த்³ருʼஷ்டி: க்ருʼதாத³ரா ப⁴ஜதாம் ।
ஸைஷா விஹஸிதபௌரந்த³ரலக்ஷ்மீம் ஸம்பத³ம் த³த்³யாத் ॥ 286 ॥

பா³லகுரங்க³விலோசநமீஷத்ஸ்மிதமது⁴ரமாநநம் வாண்யா: ।
மணிமயதாடங்கமணீவிலாஸி பூ⁴யாந்முதே³ঽஸ்மாகம் ॥ 287 ॥

முநிஜநமாநஸஹம்ஸீம் ஶ்ருதிததிபஞ்ஜரஶுகீம் மஹாதே³வீம் ।
நௌமி ஸ்நுஷாம் ரமாயா: மாஹேஶ்வரமஹிதஸத்பத³ப்ராப்த்யை ॥ 288 ॥

தா⁴து: ஸௌதா⁴ங்க³ணக்ருʼதசங்க்ரமணாம் ஶாரதா³ம் நௌமி ।
மத்தமதங்க³ஜக³மநாம் பரிபந்தி²ஜயாய ஸுக்ருʼதிஸந்த்³ருʼஶ்யாம் ॥ 289 ॥

வாகீ³ஶமுகா² தே³வா யஸ்யா: ப்ரஸத³நப³லத்³தி⁴ விஜயந்தே ।
பரிபாலிதப⁴க்தக³ணா யத்³த்⁴யாநோல்லஸத³பாரபுலகாந்தா: ॥ 290 ॥

நைஸர்கி³கவாக்ஷ்ரேணீகேலிவநமமலபூ⁴ஷணம் தா⁴து: ।
வத³நாநாமியமம்பா³ ஜயது சிரம் காமவர்ஷிணீ ப⁴ஜதாம் ॥ 291 ॥

கலயாமி ஹ்ருʼத³யமேதத் பாதா³ப்³ஜே ஶாரதா³தே³வ்யா: ।
ப்ராப்தாரிஷட்கவிஜயம் தத்த்வத⁴நம் கலிதஶாரதா³த்⁴யாநம் ॥ 292 ॥

பாதா³ரவிந்த³நமநப்ரபா⁴வபரிகலிததே³வஸாரூப்யா: ।
பரமாநந்த³நிமக்³நா: ஸுதி⁴யோ பா⁴ந்தி க்ஷமாவலயே ॥ 293 ॥

லலிதவிதா⁴த்ருʼரூபம் பாலிதலோகத்ரயம் ச தத் தேஜ: ।
ஸகலாக³மஶிக²ரகலாபரதத்த்வம் ஶாரதா³ரூபம் ॥ 294 ॥

த்⁴யாநைர்யோகை³ஶ்ச ஜபைர்யத் ஸேவ்யம் பரமமாதி³ஷ்டம் ।
தந்நஶ்சகாஸ்து ஹ்ருʼத³யே விஶ்வஜநீநம் ஹி ப⁴க்தாநாம் ॥ 295 ॥

பா⁴கீ³ரதீ²வ வாணீ தவ நுதிரூபா விராஜதே பரமா ।
இஹ மாதர்யத்³ப⁴ஜநம் ஸர்வேஷாம் ஸர்வஸம்பதா³ம் ஹேது: ॥ 296 ॥

ஸந்ததமது⁴ராலாபைர்லாலிதவிதி⁴வைப⁴வைரமேயகலை: ।
ஶ்ரேய:ப்ரதா³நதீ³க்ஷிதகடாக்ஷபாதைர்மஹாதத்த்வை: ॥ 297 ॥

கே²லல்லோலம்ப³கசை: குசப⁴ரநம்ரை: புரந்த்⁴ரிகு³ணபூர்ணை: ।
ஆஶ்ரிதஸம்வித்பீடை²ரமரேஶவதூ⁴கராத்³ருʼதச்ச²த்ரை: ॥ 298 ॥

வீணாபுஸ்தகஹஸ்தைர்விதி⁴பா⁴க்³யைரஸ்து மம து ஸாரூப்யம் ।
ஸம்வித்³த⁴நைஶ்ச வாணீரூபைரேதைர்த³யாஸாரை: ॥ 299 ॥

மாத: கத²ம் நு வர்ண்யஸ்தவ மஹிமா வாணி நிக³மசயவேத்³ய: ।
இதி நிஶ்சித்ய பதா³ப்³ஜம் தவ வந்தே³ மோக்ஷகாமோঽஹம் ॥ 300 ॥

த்வாமம்ப³ பா³லிஶோঽஹம் த்வசமத்காரைர்கி³ராம் கு³ம்பை:⁴ ।
அயதா²யத²க்ரமம் ஹி ஸ்துவந்நபி ப்ராப்தஜந்மஸாப²ல்ய: ॥ 301 ॥

இதி ஶ்ரீஶாரதா³த்ரிஶதீ ஸமாப்தா

Also Read Sharada Trishati:

300 Names of Sharada Trishati in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Sharada Trishati Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top