Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

335 Names of Shrivallabh Namavali Lyrics in Punjabi

Shri Vallabha Namavali Lyrics in Punjabi:

ਅਵਿਰ੍ਭਾਵ-ਪ੍ਰਕਰਣਮ੍
੧। ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ ।
੨। ਸਦਾਨਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
੩। ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
੪। ਦੈਵੋਦ੍ਧਾਰਪ੍ਰਯਤ੍ਨਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
੫। ਪ੍ਰਾਕਟ੍ਯਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
੬। ਦੇਵਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
੭। ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਦ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
੮। ਸ਼੍ਰੀਮਦਿਲ੍ਲਮਗਾਰੁਪ੍ਰਾਕ੍ਪੁਸ਼੍ਕਲੇਨ੍ਦਵੇ ਨਮਃ ।
੯। ਅਖਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
੧੦। ਚਮ੍ਪਾਰਣ੍ਯਵਨਸ੍ਥਾਨਾਵਿਰ੍ਭਾਵਾਨਨ੍ਦਕਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੧। ਅਗ੍ਨਯੇ ਨਮਃ ।
੧੨। ਲੀਲਾਬ੍ਧਿਜਨਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੩। ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਾਸ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
੧੪। ਕਪਾਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
੧੫। ਅਦ੍ਭੁਤਸ੍ਵੀਯਸ਼ਿਸ਼ੁਤਾਜਨਨ੍ਯਾਨਨ੍ਦਕਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੬। ਬਾਲਲੀਲਾਤਿਸੁਖਦਾਯ ਨਮਃ ।
੧੭। ਜਨਨ੍ਯੁਤ੍ਸਙ੍ਗਲਾਲਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
੧੮। ਪਰਮੋਦਾਰਚਰਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
੧੯। ਜਨਤਾਰਤਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
੨੦। ਸ੍ਵਲੀਲਾਸ਼੍ਰਵਣਾਤ੍ਯਨ੍ਤਸ਼ੁਦ੍ਧਾਸ਼੍ਯਾਯਵਸ਼ਂਵਦਾਯ ਨਮਃ ।

੨੧। ਸ੍ਵਯਸ਼ੋਗਾਨਸਂਹਸ਼੍ਟਹਦਯਾਮ੍ਭੋਜਵਿਸ਼੍ਟਰਾਯ ਨਮਃ ।
੨੨। ਅਤਿਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਨਿਕਰਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕੌਮਾਰਸ਼ੋਭਨਾਯ ਨਮਃ ।
੨੩। ਪਞ੍ਚਮਾਬ੍ਦੋਪਨਯਨਾਯ ਨਮਃ ।
੨੪। ਗਾਯਤ੍ਰੀਵ੍ਰਤਧਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੫। ਗੁਰੁਬ੍ਰਹ੍ਮਕੁਲਾਵਾਸਂਜ੍ਞਾਪਿਤਾਖਿਲਸਤ੍ਕ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
੨੬। ਸਕਨ੍ਨਿਗਦਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
੨੭। ਮਹਾਤੇਜਃਪ੍ਰਕਟਨਾਯ ਨਮਃ ।
੨੮। ਮਹਾਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੯। ਸਰ੍ਵਰਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
੩੦। ਭਾਵਗਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
੩੧। ਪਿਤਕੀਰ੍ਤਿਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
੩੨। ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਰਸਾਸਕ੍ਤਤਾਤਭਕ੍ਤਿਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਿਜਯ-ਪ੍ਰਕਰਣਮ੍ ।
੩੩। ਭਕ੍ਤਿਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਚਾਰਾਰ੍ਥਵਿਦ੍ਯਾਨਗਰਪਾਵਨਾਯ ਨਮਃ ।
੩੪। ਕਸ਼੍ਣਦੇਵਾਖ੍ਯਸਦ੍ਰਾਜਸਮਾਚਰਣਧਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
੩੫। ਸ੍ਵਰੂਪਾਨਨ੍ਤਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
੩੬। ਸਰ੍ਵਲੋਕੈਕਪਾਵਨਾਯ ਨਮਃ ।
੩੭। ਸ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ਨਸੁਧਾਸਿਕ੍ਤਰਾਜਸੌਭਾਗ੍ਯਵਰ੍ਦ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
੩੮। ਅਤ੍ਯੁਤ੍ਤਮਮਣਿਵ੍ਰਾਤਹੇਮਸਿਂਹਾਸਨਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
੩੯। ਉਗ੍ਰਪ੍ਰਤਾਪਾਯ ਨਮਃ ।
੪੦। ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।

੪੧। ਨਮਨ੍ਨਪਤਿਮਣ੍ਡਲਾਯ ਨਮਃ ।
੪੨। ਅਨੇਕਭੂਤਿਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
੪੩। ਚਰਾਚਰਨਮਸ੍ਕਤਾਯ ਨਮਃ ।
੪੪। ਵਿਦ੍ਵਜ੍ਜਨਪਰੀਵਾਰਮਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
੪੫। ਅਖਿਲਮਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
੪੬- ਅਨਲ੍ਪਸਙ੍ਕਲ੍ਪਜਲ੍ਪਵਾਦਸ਼੍ਰਵਣਸਾਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
੪੭। ਅਨੇਕਮਤਸਨ੍ਦੇਹਨਿਰਾਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
੪੮। ਨਿਰਾਕੁਲਾਯ ਨਮਃ ।
੪੯। ਨਵਨੀਰਦਗਮ੍ਭੀਰਧ੍ਵਨਯੇ ਨਮਃ ।
੫੦। ਉਲ੍ਲਸਿਤਾਖਿਲਾਯ ਨਮਃ ।
੫੧। ਅਖਣ੍ਡਪਣ੍ਡਿਤਵ੍ਰਾਤਪ੍ਰੋਦ੍ਯਤ੍ਪਾਖਣ੍ਡਨਾਯ ਨਮਃ ।
੫੨। ਨਿਵਾਰਿਤਤਮਃਪੁਞ੍ਜਜਗਦਾਨ੍ਧ੍ਯਨਿਵਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
੫੩। ਮਾਯਾਵਾਦਨਿਰਾਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
੫੪। ਸਰ੍ਵਵਾਦਨਿਰਾਸਕਤੇ ਨਮਃ ।
੫੫। ਸਾਕਾਰਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਦੈਕਸ੍ਥਾਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
੫੬। ਵੇਦਪਾਰਗਾਯ ਨਮਃ ।
੫੭। ਸਰ੍ਵਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
੫੮। ਅਭਿਸਙ੍ਗਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
੫੯। ਵੇਦਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
੬੦। ਸ਼ਿਵਙ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।

੬੧। ਵਿਜਯੋਤ੍ਸਵਸਾਦ੍ਯਨ੍ਤਦੇਵਰਾਜਪ੍ਰਸਾਦਕਤੇ ਨਮਃ ।
੬੨। ਅਤ੍ਯਾਦਰਸਮਾਨੀਤਕਨਕਸ੍ਥਾਨਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
੬੩। ਜਯਾਦਿਮਙ੍ਗਲੋਦ੍ਘੋਸ਼ਵਿਦ੍ਵਜ੍ਜਨਸਮਾਦਤਾਯ ਨਮਃ ।
੬੪। ਅਦੇਯਦਾਨਦਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
੬੫। ਮਹੋਦਾਰਚਰਿਤ੍ਰਵਤੇ ਨਮਃ ।

ਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਸ੍ਤਾਵਪ੍ਰਕਰਣਮ੍ ।
੬੬। ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਵਰੇਣ੍ਯਸ਼੍ਰੀਵਿਠ੍ਠਲਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਣੋਤ੍ਸੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
੬੭। ਤਦ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨਮਹਾਨਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
੬੮। ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਨ੍ਯੋਨ੍ਯਮਨੋਰਥਾਯ ਨਮਃ ।
੬੯। ਚਨ੍ਦ੍ਰਭਾਗੋਪਕਣ੍ਠਸ੍ਵਸ੍ਥਿਤਿਤਤ੍ਕੀਰ੍ਤਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
੭੦। ਪਾਣ੍ਡੁਰਙ੍ਗੇਸ਼ਪਰਮੋਦਾਰੇਕ੍ਸ਼ਣ ਕਤਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
੭੧। ਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦਤੁਨ੍ਦਿਲਾਯ ਨਮਃ ।
੭੨। ਪਦ੍ਮਦਲਾਯਤਵਿਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
੭੩। ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾਨਨ੍ਤਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
੭੪। ਸਨ੍ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
੭੫। ਅਚ੍ਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
੭੬। ਭਕ੍ਤੇਚ੍ਛਾਪੂਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
੭੭। ਸਰ੍ਵਾਜ੍ਞਾਤਲੀਲਾਯ ਨਮਃ ।
੭੮। ਅਤਿਮੋਹਨਾਯ ਨਮਃ ।
੭੯। ਸ੍ਵਾਰ੍ਥੋਜ੍ਝਿਤਾਖਿਲਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
੮੦। ਤਾਦਸ਼ਵੇਸ਼੍ਟਿਤਾਯ ਨਮਃ ।

੮੧। ਅਨੇਕਦੇਸ਼ਸਞ੍ਚਾਰਪਵਿਤ੍ਰੀਕਤਭੂਤਲਾਯ ਨਮਃ ।
੮੨। ਧ੍ਵਜਵਜ੍ਰਾਙ੍ਕੁਸ਼ਾਦਿਸ਼੍ਰੀਕਤਭੂਮਿਮਹੋਤ੍ਸਵਾਯ ਨਮਃ ।
੮੩। ਤ੍ਰਿਲੋਕੀਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
੮੪। ਭੂਮਿਭਾਗ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
੮੫। ਸਹਜਸੁਨ੍ਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
੮੬। ਭਕ੍ਤਿਮਾਰ੍ਗਾਙ੍ਗਸ਼ਰਣਮਨ੍ਤ੍ਰਤਤ੍ਤ੍ਵੋਪਦੇਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੮੭। ਅਨ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯਨਿਰਾਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
੮੮। ਭਕ੍ਤਿਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਿਕਤੇ ਨਮਃ ।
੮੯। ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਮ੍ਬਨ੍ਧਕਜ੍ਜੀਵਸਰ੍ਵਦੋਸ਼ਨਿਵਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
੯੦। ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਰਹਾਤ੍ਮਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
੯੧। ਪਥਕ੍ਸ਼ਰਣਮਾਰ੍ਗੋਪਦੇਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
੯੨। ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਹਾਰ੍ਦਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
੯੩। ਦਿਙ੍ਮੂਢਜਨਤਾਭੀਤਿਨਿਵਾਰਣਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
੯੪। ਗੁਰੁਵੇ ਨਮਃ ।
੯੫। ਨਿਜਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਭਕ੍ਤਿਕਤੇ ਨਮਃ ।
੯੬। ਨਿਖਿਲੇਸ਼੍ਟਦਾਯ ਨਮਃ ।
੯੭। ਸ੍ਵਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਪ੍ਰਬੋਧਾਰ੍ਥਾਨੇਕਗ੍ਰਨ੍ਥਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
੯੮। ਵ੍ਯਾਸਸੂਤ੍ਰਾਣੁਭਾਸ਼੍ਯੋਕ੍ਤਿਵੇਦਾਨ੍ਤਾਰ੍ਥਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੯੯। ਭਕ੍ਤਿਮਾਰ੍ਗਾਵਿਰੁਦ੍ਧੈਕਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਪਰਿਸ਼ੋਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੦੦। ਜੈਮਿਨੀਯਸੂਤ੍ਰਭਾਸ਼੍ਯਵਕ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।

੧੦੧। ਵੇਦਾਰ੍ਥਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੦੨। ਵੈਯਾਸਜੈਮਿਨੀਯੋਕ੍ਤਪ੍ਰਮੇਯੈਕਾਰ੍ਥ੍ਯਵਿਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਾਦਗ੍ਰਨ੍ਧਃ ।
੧੦੩। ਪਤ੍ਰਾਵਲਮ੍ਬਨਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
੧੦੪। ਵਾਦਿਸਨ੍ਦੇਹਵਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੦੫। ਕਾਸ਼ੀਸ੍ਥਲਾਲਙ੍ਕਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਭਾਗਵਤਵਿਸ਼ਯਕਸਾਹਿਤ੍ਯਮ੍ ।
੧੦੬। ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਪ੍ਰੀਤਿਕਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੦੭। ਸ਼੍ਰੀਭਾਗਵਤਤਤ੍ਤ੍ਵਾਰ੍ਥਦੀਪਪ੍ਰਾਕਟ੍ਯਕਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੦੮। ਸ੍ਵਾਨ੍ਤਧ੍ਵਾਨ੍ਤਨਿਰਾਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
੧੦੯। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਸੁਖਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੧੦। ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਦੋਹ-ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਵਿਨਿਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੧੧। ਮਨੋਵਾਕ੍ਕਾਯਕਰ੍ਤਵ੍ਯਸੇਵਾਤਤ੍ਤ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃਨ੍ ।
੧੧੨। ਮੁਖ੍ਯਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਸ਼ੁਦ੍‍ਧ੍ਯਰ੍ਥਸਰ੍ਵਨਿਰ੍ਣਯਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੧੩। ਪ੍ਰਮਾਣਾਦਿਤਤ੍ਤ੍ਵਰੂਪਪਦਾਰ੍ਥਪਰਿਸ਼ੋਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੧੪। ਭਕ੍ਤਿਮਾਰ੍ਗੀਯਭਗਵਤ੍ਸੇਵਾਰੀਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੧੫। ਸ਼੍ਰੀਭਾਗਵਤਰੂਪਾਖ੍ਯਪ੍ਰਕ੍ਰਿਯਾਵਿਨਿਰੂਪਾਕਯ ਨਮਃ ।
੧੧੬। ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸ੍ਕਨ੍ਧਪ੍ਰਕਰਣਾਧ੍ਯਾਯਾਰ੍ਥਪਰਿਸ਼ੋਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੧੭। ਸ਼੍ਰੀਭਾਗਵਤਸਾਰਾਰ੍ਥਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੧੮। ਤ੍ਰਿਧਾਲੀਲਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਨਾਮਾਵਲੀਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
੧੧੯। ਨਿਰੋਧਾਰ੍ਥਾਨੁਸਨ੍ਧਾਨਕਤੇऽਨੁਕ੍ਰਮਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੋਡਸ਼ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਃ ।
੧੨੦। ਕਲਿਦੋਸ਼ਾਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾਰ੍ਥਕਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਰਯਨਿਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।

੧੨੧। ਪ੍ਰਤਿਬਨ੍ਧਨਿਰਾਸਾਰ੍ਥਯਮੁਨਾਸ਼੍ਟਕਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੨੨। ਸਮਸ੍ਤਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਮੁਕ੍ਤਾਵਲੀਗ੍ਰਨ੍ਧਨਿਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੨੩। ਸੇਵੋਪਯਿਕਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਰਹਸ੍ਯਪ੍ਰਤਿਪਾਦਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੨੪। ਭਕ੍ਤਚਿਨ੍ਤਾਨਿਰਾਸਾਰ੍ਥਨਵਰਤ੍ਨਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੨੫। ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਬੋਧੋਕ੍ਤਿਸ੍ਵੀਯਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੨੬। ਕਸ਼੍ਣਾਙ੍ਗੀਕਾਰਵਿਸ਼ਯੋਤ੍ਕਟਸਨ੍ਦੇਹਵਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੨੭। ਸੇਵੋਤ੍ਕਰ੍ਸ਼ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਰ੍ਥਸੇਵਾਫਲਨਿਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੨੮। ਸੇਵ੍ਯਨਿਰ੍ਦ੍ਧਾਰਸਿਦ੍‍ਧ੍ਯਰ੍ਥਬਾਲਬੋਧਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੨੯। ਸੇਵ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪੋਤ੍ਕਰ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥਮਧੁਰਾਸ਼੍ਟਕਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੩੦। ਪੁਸ਼੍ਟਿਪ੍ਰਵਾਹਮਰ੍ਯਾਦਾਮਾਰ੍ਗਤ੍ਰਯਵਿਵੇਚਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੩੧। ਸਰ੍ਵੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਨਿਰੋਧਾਰ੍ਥਤਲ੍ਲਕ੍ਸ਼ਣਨਿਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੩੨। ਬੀਜਦਾਰ੍ਢ੍ਯਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਭਕ੍ਤਿਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨ੍ਯੁਪਾਯਕਤੇ ਨਮਃ ।
੧੩੩। ਵਿਵੇਕਧੈਰ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯਕਤੇ ਨਮਃ ।
੧੩੪। ਬਾਹਿਰ੍ਮੁਖ੍ਯਨਿਵਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੩੫। ਸਦਸਦ੍ਭਵਬੋਧਾਰ੍ਥਜਲਭੇਦਨਿਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੩੬। ਦੁਃਸਙ੍ਗਾਭਾਵਸਤ੍ਸਙ੍ਗਕਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੩੭। ਕਰੁਣਾਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
੧੩੮। ਵਿਰਹਾਨੁਭਵਾਰ੍ਥੈਕਸਨ੍ਨ੍ਯਾਸਾਚਾਰਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੩੯। ਭਜਨਾਵਸ਼੍ਯਕਤ੍ਵਾਰ੍ਥਚਤੁਃਸ਼੍ਲੋਕੀਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੪੦। ਯਸ਼ੋਦੋਤ੍ਸਙ੍ਗਲਲਿਤਪ੍ਰਭੁਸੇਵੈਕਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।

੧੪੧। ਵਿਸ੍ਕਦ੍ਭਰ੍ਜਦ੍ਰਾਸਲੀਲਾਦਿਰਸਾਮਤਮਹਰ੍ਸ਼੍ਣਵਾਯ ਨਮਃ ।
੧੪੨। ਨਿਰ੍ਦੋਸ਼ਗੁਣਰਤ੍ਨਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
੧੪੩। ਭਾਵਨਾਨ੍ਤਮਹੋਰ੍ਮਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
੧੪੪। ਕਸ਼੍ਣੇਨ੍ਦੁਵਿਸ਼ਦਾਲੋਕਪਰਮਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਦ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
੧੪੫। ਸ੍ਵਦਾਸਾਰ੍ਥਕਤਾਸ਼ੇਸ਼ਸਾਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
੧੪੬। ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਧਤੇ ਨਮਃ ।
ਫਲਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਪ੍ਰਕਰਣਮ੍ ।
੧੪੭। ਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਿਯਵ੍ਰਜਸ੍ਥਿਤਯੇ ਨਮਃ ।
੧੪੮ ਵ੍ਰਜਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
੧੪੯। ਵ੍ਰਜਾਰ੍ਤਿਭਿਦੇ ਨਮਃ ।
੧੫੦। ਵ੍ਰਜੀਯਜਨਜੀਵਾਤਵੇ ਨਮਃ ।
੧੫੧। ਵ੍ਰਜਮਾਹਤ੍ਮ੍ਯਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੫੨। ਵ੍ਰਜਲੀਲਾਭਾਵਨਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
੧੫੩। ਸ਼੍ਰੀਗੋਪੀਜਨਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ ।
੧੫੪। ਗੋ-ਗੋਪ-ਗੋਪੀਸ਼ੁ ਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
੧੫੫। ਗੋਕੁਲੋਤ੍ਸਵਾਯ ਨਮਃ ।
੧੫੬। ਉਦ੍ਧਵਾਯ ਨਮਃ ।
੧੫੭। ਗੋਵਰ੍ਦ੍ਧਨਾਦ੍ਰਿਪ੍ਰਵਰਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਣਾਤਿਮਹੋਤ੍ਸਵਾਯ ਨਮਃ ।
੧੫੮। ਗੋਵਰ੍ਦ੍ਧਨਸ੍ਥਿਤ੍ਯੁਤ੍ਸਾਹਾਯ ਨਮਃ ।
੧੫੯। ਤਲ੍ਲੀਲਾਪ੍ਰੇਮਪੂਰਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
੧੬੦। ਸ਼ਙ੍ਗਦ੍ਰੋਣੀਕਨ੍ਦਰਾਦਿਕੇਲੀਸ੍ਥਾਨਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।

੧੬੧। ਦ੍ਰੁਮਪੁਸ਼੍ਪਲਤਾਗੁਲ੍ਮਦਰ੍ਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਾਯ ਨਮਃ ।
੧੬੨। ਗਹ੍ਵਰਪ੍ਰਾਯਦੇਸ਼ਾਢ੍ਯਗਿਰਿਕੇਲਿਕਲੋਤ੍ਸਵਾਯ ਨਮਃ ।
੧੬੩। ਗੋਵਰ੍ਦ੍ਧਨਾਚਲਸਖਾਯ ਨਮਃ ।
੧੬੪। ਅਨੇਕਧਾ ਪ੍ਰੀਤਿਕਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੬੫। ਹਰਿਦਾਸਸਰ੍ਵਸੇਵਾਸਾਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
੧੬੬। ਹਾਰ੍ਦਵਿਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
੧੬੭। ਗੋਵਰ੍ਦ੍ਧਨਾਚਲਾਰੂਢਾਯ ਨਮਃ ।
੧੬੮। ਸ੍ਮਤਾਚਲਸ਼ਿਰੋਮਣਯੇ ਨਮਃ ।
੧੬੯। ਸਨ੍ਮੁਖਸ੍ਵਾਗਤਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਵਰ੍ਦ੍ਧਨਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
੧੭੦। ਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
੧੭੧। ਅਨ੍ਯੋਨ੍ਯਯੋਜਿਤਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
੧੭੨। ਹਸਦ੍ਵਦਨਪਙ੍ਕਜਾਯ ਨਮਃ ।
੧੭੩। ਸੂਕ੍ਤਿਸਾਰਸੁਧਾਵਸ਼੍ਟਿਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦਿਤਵ੍ਰਜਾਧਿਪਾਯ ਨਮਃ ।
੧੭੪। ਸ਼੍ਰੀਗੋਵਰ੍ਦ੍ਧਨਾਨੁਮਤੋਤ੍ਤਮਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਕਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੭੫। ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਮ੍ਬੁਜਸਙ੍ਕਾਸ਼ਕਲਸ਼ਾਨਨ੍ਦਿਤਾਖਿਲਾਯ ਨਮਃ ।
੧੭੬। ਕੁਙ੍ਕੁਮ੍ਮਾਰੁਣਰਾਗਾਤਿਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣਰਸਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
੧੭੭। ਚਤੁਰ੍ਦਿਗ੍ਦਸ਼੍ਟਿਮਗਰਾਡ੍ ਬਦ੍ਧਸ੍ਥਾਪਨਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
੧੭੮। ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਨਿਰਸ੍ਤਾਰ੍ਤਿਪ੍ਰਤਿਪਕ੍ਸ਼ਮਹਾਸੁਰਾਯ ਨਮਃ ।
੧੭੯। ਸਮੁਲ੍ਲਸਤ੍ਪ੍ਰੇਮਪੂਰਨਾਨਾਧ੍ਵਜਵਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
੧੮੦। ਨਿਗੂਢਨਿਜਕੁਞ੍ਜਸ੍ਥਮਨ੍ਦਿਰਸ੍ਥਾਪਿਤਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ ।

੧੮੧। ਵਨ੍ਦਾਵਨਪ੍ਰਿਯਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
੧੮੨। ਵਨ੍ਦਾਰਣ੍ਯਪੁਰਨ੍ਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
੧੮੩। ਵਨ੍ਦਾਵਨੇਨ੍ਦੁਸੇਵੈਕਪ੍ਰਕਾਰਸੁਖਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੮੪। ਕਸ਼੍ਣਕੁਮ੍ਭਨਦਾਸਾਦਿਲੀਲਾਪਰਿਕਰਾਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
੧੮੫। ਗਾਨਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦਿਤਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਨਨ੍ਦਰਾਜਕੁਮਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੮੬। ਸਪ੍ਰੇਮਨਵਧਾਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਚਾਰਾਚਰਣਕ੍ਸ਼ਮਾਯ ਨਮਃ ।
੧੮੭। ਦੇਵਾਧਿਦੇਵਸ੍ਵਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠਪ੍ਰਿਯਵਸ੍ਤੂਪਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੮੮। ਬਾਲ੍ਯਕੌਮਾਰਪੌਗਣ੍ਡਕੈਸ਼ੋਰਚਰਿਤਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
੧੮੯। ਵਸ਼ੀਕਤਨਿਜਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
੧੯੦। ਪ੍ਰੇਮਪੂਰਪਯੋਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
੧੯੧। ਮਥੁਰਾਸ੍ਥਿਤਿਸਾਨਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
੧੯੨। ਵਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਸ੍ਵਾਸ਼੍ਰਮਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
੧੯੩। ਯਮੁਨਾਦਰ੍ਸ਼ਨਾਨਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
੧੯੪। ਯਮੁਨਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਦ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
੧੯੫। ਯਮੁਨਾਤੀਰਸਂਵਾਸਰੁਚਯੇ ਨਮਃ ।
੧੯੬। ਤਦ੍ਰੂਪਵਿਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
੧੯੭। ਯਮੁਨਾਨਨ੍ਤਭਾਵਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
੧੯੮। ਤਨ੍ਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੧੯੯। ਅਨਨ੍ਯਸੇਵਿਤਪਦਾਯ ਨਮਃ ।
੨੦੦। ਸ੍ਵਾਨਨ੍ਯਜਨਵਤ੍ਸਲਾਯ ਨਮਃ ।

੨੦੧। ਸੇਵਕਾਨਨ੍ਤਸੁਖਦਾਯ ਨਮਃ ।
੨੦੨। ਅਨਨ੍ਯਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਜੀਵਨਪ੍ਰਪਤ੍ਤਿਃ ।
੨੦੩। ਕਸ਼੍ਣਾਜ੍ਞਾਪਾਲਨਾਰ੍ਥਸ੍ਵਗਹਸ੍ਥਾਸ਼੍ਰਮਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੦੪। ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪ੍ਰਾਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
੨੦੫। ਸਰ੍ਵਸੌਭਾਗ੍ਯਵਰ੍ਦ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
੨੦੬। ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਮਤਿਸਦਾਚਾਰਪਾਲਨੈਕਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
੨੦੭। ਮਰ੍ਯਾਦਾਸ੍ਥਾਪਨਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
੨੦੮। ਕਰ੍ਮਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੦੯ ਕਰ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਵਕ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
੨੧੦। ਅਨੁਸ਼੍ਠਾਨਕਤੇ ਨਮਃ ।
੨੧੧। ਜਨਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੧੨। ਆਧਿਦੈਵਿਕਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਯਜ੍ਞਕਤੇ ਨਮਃ ।
੨੧੩। ਯਜ੍ਞਪੂਰੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
੨੧੪। ਮੂਲਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਬੋਧਾਰ੍ਥਵਿਭੂਤ੍ਯੁਤ੍ਕਰ੍ਸ਼ਪੋਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੧੫। ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ।
੨੧੬। ਧਰ੍ਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
੨੧੭। ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੧੮। ਸ੍ਵਾਵਿਰ੍ਭਾਵਿਤਸਨ੍ਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਚਾਰਾਰ੍ਥਸ੍ਵਵਂਸ਼ਕਤੇ ਨਮਃ ।
੨੧੯। ਸ਼੍ਰੀਗੋਪੀਨਾਥਜਨਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੨੦। ਵਿਸ਼੍ਵਮਙ੍ਗਲਕਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।

੨੨੧। ਦਯਾਨਿਧਿਵਿਭੁਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਵਿਠ੍ਠਲਪ੍ਰਿਯਪੁਤ੍ਰਵਤੇ ਨਮਃ ।
੨੨੨। ਜਨ੍ਮੋਤ੍ਸਵਮਹੋਤ੍ਸਾਹਾਯ ਨਮਃ ।
੨੨੩। ਸ੍ਮਾਰ੍ਤਸਂਸ੍ਕਾਰਸਾਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
੨੨੪। ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਤਨਿਜਾਚਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
੨੨੫। ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮੈਕਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਗੋਸਾ‍ਈਜੀ-ਗ੍ਰਨ੍ਥਪ੍ਰਵਤ੍ਤਿਃ ।
੨੨੬। ਸ੍ਵਕੀਯਾਪਰਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਰੀਵਿਠ੍ਠਲੇਸ਼ਕਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
੨੨੭। ਭਾਸ਼੍ਯਾਦਿਸ਼ੇਸ਼ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਤਿਪਰਮੋਤ੍ਕਰ੍ਸ਼ਮੋਦਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੨੮। ਸੁਬੋਧਿਨੀਦੁਰੂਹੋਕ੍ਤਿਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਨਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਾਯ ਨਮਃ ।
੨੨੯। ਨਿਗੂਢਸ੍ਵਾਸ਼ਯਗਤਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਪ੍ਰਿਯਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
੨੩੦। ਸ੍ਵਰੂਪਗੁਣਨਾਮੋਕ੍ਤਿਸ੍ਵੀਯਸੌਭਾਗ੍ਯਵਰ੍ਦ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
੨੩੧। ਵਿਦ੍ਵਨ੍ਮਣ੍ਡਨਵਾਦੋਕ੍ਤਿਪਰਪਕ੍ਸ਼ਨਿਰਾਸਕਤੇ ਨਮਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਨਿਰ੍ਣਯਃ ।
੨੩੨। ਸੋਪਾਧਿਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਦਾਰ੍ਥਨਿਰਾਕਰਣਪਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
੨੩੩। ਅਪ੍ਰਾਕਤਾਨਨ੍ਤਗੁਣਾਧਾਰਬ੍ਰਹ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
੨੩੪। ਸਾਮਾਨ੍ਯਪ੍ਰਾਕਤਗੁਣਾਨਾਸ਼੍ਰਯਤ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੩੫। ਵਿਰੁਦ੍ਧਧਰ੍ਮਾਧਾਰਤ੍ਵਸ੍ਥਾਪਨੈਕਪ੍ਰਯਤ੍ਨਕਤੇ ਨਮਃ ।
੨੩੬। ਅਸਮ੍ਭਵਨਿਰਾਸਾਰ੍ਥਾਨਨ੍ਤਾਨਿਰ੍ਵਾਚ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਿਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
੨੩੭। ਪ੍ਰਾਕਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯਸੁਖਵੇਦ੍ਯਤ੍ਵਵਿਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
੨੩੮। ਭਗਵਦ੍ਦਤ੍ਤਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯਸੁਖਵੇਦ੍ਯਤ੍ਵਵਿਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
੨੩੯। ਤਰ੍ਕਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੋਕ੍ਤਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਨਿਰਾਸਵਰਯੁਕ੍ਤਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਜੀਵਨਸ੍ਵਰੂਪਨਿਰ੍ਣਯਃ ।
੨੪੦। ਸੋਪਾਧਿਜੀਵਵਾਦੈਕਨਿਰਾਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।

੨੪੧। ਮਹਾਸ਼ਯਾਯ ਨਮਃ ।
੨੪੨। ਆਤ੍ਮਵ੍ਯਾਪਕਤਾਤਰ੍ਕਪਰਾਹਤਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
੨੪੩। ਸ਼੍ਰੁਤਿਸੂਤ੍ਰਾਦਿਸਂਸਿਦ੍ਧਜੀਵਾਣੁਤ੍ਵਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੪੪। ਚਿਦ੍ਰੂਪਬ੍ਰਹ੍ਮਧਰ੍ਮਾਤ੍ਮਜੀਵਨਿਤ੍ਯਤ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੪੫। ਭੇਦਵਾਦਨਿਰਾਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
੨੪੬। ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਂਸ਼ਤ੍ਵਨਿਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੪੭। ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਬ੍ਰਹ੍ਮਧਰ੍ਮਧਰ੍ਮ੍ਯਭੇਦਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਜਗਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਨਿਰ੍ਣਯਃ ।
੨੪੮। ਸਦ੍ਰੂਪਬ੍ਰਹ੍ਮਧਰ੍ਮਾਤ੍ਮਜਗਨ੍ਨਿਤ੍ਯਤ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੪੯। ਮਿਥ੍ਯਾਤ੍ਵਜਨ੍ਯਤਾਵਾਦਾऽਵੈਦਿਕਤ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੫੦। ਅਵਿਦ੍ਯਾਕਾਰ੍ਯਸਂਸਾਰਮਿਥ੍ਯਾਤ੍ਵਪਰਿਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੫੧। ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਸਂਸਾਰਭਿਦਾਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਨਸੁਯੁਕ੍ਤਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
੨੫੨। ਆਵਿਰ੍ਭਾਵਤਿਰੋਭਾਵਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਪਰਿਸ਼ੋਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੫੩। ਮੂਲੇਚ੍ਛਾਸ਼ਕ੍ਤਿਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਸਾਮਞ੍ਜਸ੍ਯ ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੫੪। ਕਾਰ੍ਯਪ੍ਰਪਞ੍ਚਭਗਵਦ੍ਵਿਭੂਤ੍ਯਾਤ੍ਮਤ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਲੀਲਾਸਸ਼੍ਟਿਨਿਰੂਪਣਮ੍ ।
੨੫੫। ਲੀਲਾਪ੍ਰਪਞ੍ਚਭਗਵਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਾਤ੍ਮਵਿਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
੨੫੬। ਦ੍ਵਾਰਿਕਾਮਥੁਰਾਗੋਸ਼੍ਠਲੀਲਾਨਿਤ੍ਯਤ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੫੭। ਵਨ੍ਦਾਵਨਗੋਵਰ੍ਦ੍ਧਨਕਾਲਿਨ੍ਦੀਕੇਲਿਕੌਤੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੫੮। ਅਨ੍ਯਥਾਭਾਨਸਞ੍ਜਾਤਸਨ੍ਦੇਹਵਿਨਿਵਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੫੯। ਸ਼੍ਰੁਤਿਦਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤਰਚਨਾਵਿਸ੍ਪਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਨਿਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੬੦। ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਮਤਿਵਰਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਪ੍ਰਕਾਰਪਰਿਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।

੨੬੧। ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਰਸਰੂਪਤ੍ਵਸ੍ਥਾਪਨਾਤਿਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
੨੬੨। ਅਨੇਕਨਿਤ੍ਯਨਾਮਾਤ੍ਮਕ੍ਰਿਯਾਵਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੬੩। ਅਤ੍ਯਨੁਗ੍ਰਹਵਦ੍ਭਕ੍ਤਨਿਤ੍ਯਲੀਲਾਪ੍ਰਵੇਸ਼ਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
੨੬੪। ਆਸੁਰਵ੍ਯਾਮੋਹਲੀਲਾਵਸ਼੍ਯਕਤ੍ਵਨਿਦਾਨਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
੨੬੫। ਮਾਯੈਕਮੂਲਭਗਵਦ੍ਵਿਮੋਹਕਚਰਿਤ੍ਰਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
੨੬੬ ਨਿਰ੍ਦੋਸ਼ਾਨਨ੍ਦਰੂਪੈਕਕਸ਼੍ਣਤਤ੍ਤ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੬੭। ਸ੍ਫੁਰਦ੍ਵਿਹਤਿਨਿਤ੍ਯਤ੍ਵਭਾਵਨਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਭਕ੍ਤਿਹਂਸੋਕ੍ਤ-ਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤ-ਨਿਰੂਪਣਮ੍ ।
੨੬੮। ਭਕ੍ਤ੍ਯੁਪਾਸ੍ਤਿਵਿਵੇਕਾਰ੍ਥਭਕ੍ਤਿਹਂਸਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੬੯। ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਦ੍ਯਗਮ੍ਯਭਕ੍ਤ੍ਯੇਕਗਮ੍ਯਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਰੂਪਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ਭਕ੍ਤਿਹੇਤੁਗ੍ਰਨ੍ਥ-ਨਿਰੂਪਣਮ੍ ।
੨੭੦। ਅਨੁਗ੍ਰਹਵਿਮਰ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥਭਕ੍ਤਿਹੇਤੁਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੭੧। ਕਸ਼੍ਣਾਨੁਗ੍ਰਹਲਭ੍ਯੈਕਭਕ੍ਤਿਤਤ੍ਤ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੭੨। ਮਰ੍ਯਾਦਾਨੁਗਹੀਤਾਤ੍ਮਭਕ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥਾਚਾਰਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੭੩। ਪੁਸ਼੍ਟ੍ਯਨੁਗ੍ਰਹਵਦ੍ਭਕ੍ਤਧਰ੍ਮਾਨ੍ਤਰਨਿਸ਼ੇਧਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਪ੍ਰਕਾਰਾਦਿਗ੍ਰਨ੍ਥਨਿਰੂਪਣਮ੍- ।
੨੭੪। ਭਕ੍ਤਿਮਾਰ੍ਗੀਯਭਗਵਤ੍ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਰੀਤਿਬੋਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੭੫। ਕਸ਼੍ਣਜਨ੍ਮਾਸ਼੍ਟਮੀਰਾਮਨਵਮੀਵ੍ਰਤਸ਼ੋਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੭੬। ਮੁਕ੍ਤਾਵਲੀਪ੍ਰਕਾਸ਼ੋਕ੍ਤਿਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਪਰਿਸ਼ੋਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੭੭। ਨਵਰਤ੍ਨਪ੍ਰਕਾਸ਼ੋਕ੍ਤਿਚਿਨ੍ਤਾਸਨ੍ਤਾਨਨਾਸ਼ਕਾਯਨ ਮਃ ।
੨੭੮। ਨ੍ਯਾਸਾਦੇਸ਼ੀਯਵਿਵਤਿਧਰ੍ਮਤ੍ਯਾਗੋਕ੍ਤਿਚਿਨ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੭੯। ਜੀਵਨ੍ਮੁਕ੍ਤਿਤਾਰਤਮ੍ਯਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਪਰਿਸ਼ੋਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੮੦। ਗੀਤਾਤਾਤ੍ਪਰ੍ਯਸਦ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।

੨੮੧। ਗਾਯਤ੍ਰ੍ਯਰ੍ਥਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੮੨। ਮੁਖ੍ਯਸ਼੍ਰੀਸ੍ਵਾਮਿਨੀਕੇਲੀਸ਼ਙ੍ਗਾਰੋਲ੍ਲਾਸਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੮੩। ਸ੍ਵਾਮਿਨੀਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਨਾਨਾਭਾਵਵਿਭਾਵਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੮੪। ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ਯਸ਼੍ਟਕਗੂਢੋਕ੍ਤਿਮਾਰ੍ਗਤਤ੍ਤ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੮੫। ਪ੍ਰੇਮਾਮਤਰਸਾਸ੍ਵਾਦਾਨੁਪਾਨਪਰਿਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੮੬। ਉਕ੍ਤਾਨ੍ਯਪੂਰ੍ਵਸ਼ਙ੍ਗਾਰਦਾਨਲੀਲਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੮੭। ਕੁਮਾਰਿਕਾਨਨ੍ਯਸਿਦ੍ਧਵ੍ਰਤਚਰ੍ਯਾਨਿਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃਨ੍ ।
੨੮੮। ਤਦੇਕਰਸਸਰ੍ਵਸ੍ਵਨਿਭਤਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
੨੮੯। ਰਸਾਰ੍ਣਵਾਯ ਨਮਃ ।
੨੯੦। ਯਮੁਨਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਵਿਵਤਿਤੁਰ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੯੧। ਸਕਸ਼੍ਣਯਮੁਨਾਭਾਵਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨ੍ਯਸ਼੍ਟਪਦੀਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
੨੯੨। ਚੌਰਚਰ੍ਯਾਗੁਪ੍ਤਰਸਾਨਨ੍ਦਭਾਵਨਿਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੯੩। ਰੂਪਾਮਤੈਕਚਸ਼ਕਤ੍ਰਿਭਙ੍ਗਲਲਿਤਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
੨੯੪। ਦਸ਼ਾਵਤਾਰਾਸ਼੍ਟਪਦੀਸ਼ਙ੍ਗਾਰਾਰ੍ਥਤ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੯੫। ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਰਸਸਨ੍ਦਰ੍ਭਾਸਙ੍ਗਤਤ੍ਤ੍ਵਨਿਰਾਸਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੯੬। ਪ੍ਰਬੋਧਗਦ੍ਯਰਚਨਾਪ੍ਰਤ੍ਯਹਸ਼੍ਰਵਣੋਤ੍ਸੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
੨੯੭। ਮਙ੍ਗਲਾਖਿਲਲੀਲਾਬ੍ਧਿਕਸ਼੍ਣਗਾਨਰਸਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
੨੯੮। ਪ੍ਰੇਙ੍ਖਪਰ੍ਯਙ੍ਕਸ਼ਯਨਗੀਤਨਤ੍ਯਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
੨੯੯। ਸਦਾਰਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠਰਤਿਕਤ੍ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਗੀਤਭਾਵਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
੩੦੦। ਅਸਕਦ੍ਗੋਵਿਨ੍ਦਦਾਸਪ੍ਰਭਤ੍ਯਾਰ੍ਯਸਮਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।

੩੦੧। ਗੋਪੀਪਰਿਵਢਸ੍ਤੋਤ੍ਰਵ੍ਰਜਾਧੀਸ਼ਰਤਿਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
੩੦੨। ਵ੍ਰਜਰਾਜਾਰ੍ਯਤਨਯਪ੍ਰੀਤਿਕਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਕੀਰ੍ਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
੩੦੩। ਗੋਕੁਲੋਤ੍ਕਰ੍ਸ਼ਬੋਧਾਰ੍ਥਗੋਕੁਲਾਸ਼੍ਟਕਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੩੦੪। ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲਸੁਖਾਵਾਸਸ੍ਵਕੀਯਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਦ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
੩੦੫। ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਨਨ੍ਦ੍ਰਾਲਯਕ੍ਰੀਡਤ੍ਕਸ਼੍ਣਲੀਲਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੩੦੬। ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਾਦਿਸੌਭਾਗ੍ਯਸੇਵਰ੍ਦ੍ਧਿਪਰਿਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੩੦੭। ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਸੇਵਾਚਾਤੁਰ੍ਯਸੀਮ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
੩੦੮। ਸਰ੍ਵਸ਼ਿਰੋਮਣਯੇ ਨਮਃ ।
੩੦੯। ਸਂਸਾਰਸਾਗਰੋਤ੍ਤਾਰਨੌਕਾਸਤ੍ਕਰ੍ਣਧਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
੩੧੦। ਸ਼ਰਣਸ੍ਥਾਨਨ੍ਤਜੀਵਾਪਰਾਧਦਲਨਕ੍ਸ਼ਮਾਯ ਨਮਃ ।
੩੧੧। ਕਸ਼੍ਣਸੇਵਾਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਣਾਰ੍ਥਭਕ੍ਤਿਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੩੧੨। ਮਰ੍ਯਾਦਾਮਾਰ੍ਗਵਿਧਿਨਾ ਗਹਸ੍ਥਾਸ਼੍ਰਮਮਾਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
੩੧੩। ਦਾਰਾਗਾਰਸੁਤਾਪ੍ਤਾਦਿਸਰ੍ਵਸ੍ਵਾਤ੍ਮਨਿਵੇਦਕਾਯ ਨਮਃ ।
੩੧੪। ਵੈਦਿਕਾਚਾਰਨਿਪੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
੩੧੫। ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਖ੍ਯਾਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
੩੧੬। ਸ਼ਡ੍ਗੁਣੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਰਾਜਮਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
੩੧੭। ਸਤਾਂ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਨਾਮਾਨਿ ।
੩੧੮। ਵਿਠ੍ਠਲੇਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
੩੧੯। ਕਤਕਤ੍ਯਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
੩੨੦। ਹਰਯੇ ਨਮਃ ।

੩੨੧। ਨਿਵਤ੍ਤਿਧਰ੍ਮਾਭਿਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
੩੨੨। ਨਿਜਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
੩੨੩। ਭਗਵਦ੍ਭਕ੍ਤ੍ਯਨੁਗੁਣਸਨ੍ਨ੍ਯਾਸਾਚਾਰਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੩੨੪। ਅਲੌਕਿਕਮਹਾਤੇਜਃਪੁਞ੍ਜਰੂਪਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
੩੨੫। ਨਿਤ੍ਯਲੀਲਾਵਿਹਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
੩੨੬। ਨਿਤ੍ਯਰੂਪਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਤੇ ਨਮਃ ।
੩੨੭। ਅਦਭ੍ਰਸੌਹਾਰ੍ਦਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
੩੨੮। ਸਰ੍ਵੋਦ੍ਧਾਰਵਿਚਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
੩੨੯। ਸ਼ੁਕਵਾਕ੍ਸਿਨ੍ਧੁਲਹਰੀਸਾਰੋਦ੍ਧਾਰਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
੩੩੦। ਸ਼੍ਰੀਭਾਗਵਤਪੀਯੂਸ਼ਸਮੁਦ੍ਰਮਥਨਕ੍ਸ਼ਮਾਯ ਨਮਃ ।
੩੩੧। ਸ਼੍ਰੀਭਾਗਵਤਪ੍ਰਤ੍ਯਰ੍ਥਮਣਿਪ੍ਰਵਰਭੂਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
੩੩੨। ਅਸ਼ੇਸ਼ਭਕ੍ਤਸਮ੍ਪ੍ਰਾਰ੍ਥ੍ਯਚਰਣਾਬ੍ਜਰਜੋਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
੩੩੩। ਸ਼ਰਣਸ੍ਥਸਮੁਦ੍ਧਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
੩੩੪। ਕਪਾਲਵੇ ਨਮਃ ।
੩੩੫। ਤਤ੍ਕਥਾਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।

ਇਤਿ ਮਥੁਰਾਵਾਸਿਗੋਸ੍ਵਾਮਿਸ਼੍ਰੀਰਮਣਲਾਲਜੀਮਹਾਰਾਜਵਿਰਚਿਤਾ
ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਨਾਮਾਵਲੀ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।
॥ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਨਾਮਾਵਲੀ ॥

Also Read Sree Vallabha Namavali:

335 Names of Shrivallabh Namavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

335 Names of Shrivallabh Namavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top