Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

335 Names of Shrivallabh Namavali Lyrics in Telugu

Shri Vallabha Namavali Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీవల్లభనామావలీ ॥
అవిర్భావ-ప్రకరణమ్
౧। శ్రీవల్లభాయ నమః ।
౨। సదానన్దాయ నమః ।
౩। సచ్చిదానన్దవిగ్రహాయ నమః ।
౪। దైవోద్ధారప్రయత్నాత్మనే నమః ।
౫। ప్రాకట్యానన్దదాయకాయ నమః ।
౬। దేవశ్రీలక్ష్మణసుతాయ నమః ।
౭। పరమానన్దవర్ద్ధనాయ నమః ।
౮। శ్రీమదిల్లమగారుప్రాక్పుష్కలేన్దవే నమః ।
౯। అఖణ్డితాయ నమః ।
౧౦। చమ్పారణ్యవనస్థానావిర్భావానన్దకారకాయ నమః ।
౧౧। అగ్నయే నమః ।
౧౨। లీలాబ్ధిజనకాయ నమః ।
౧౩। శ్రీకృష్ణాస్యాయ నమః ।
౧౪। కృపానిధయే నమః ।
౧౫। అద్భుతస్వీయశిశుతాజనన్యానన్దకారకాయ నమః ।
౧౬। బాలలీలాతిసుఖదాయ నమః ।
౧౭। జనన్యుత్సఙ్గలాలితాయ నమః ।
౧౮। పరమోదారచరితాయ నమః ।
౧౯। జనతారతివర్ద్ధనాయ నమః ।
౨౦। స్వలీలాశ్రవణాత్యన్తశుద్ధాశ్యాయవశంవదాయ నమః ।

౨౧। స్వయశోగానసంహృష్టహృదయామ్భోజవిష్టరాయ నమః ।
౨౨। అతిసౌన్దర్యనికరప్రాప్తకౌమారశోభనాయ నమః ।
౨౩। పఞ్చమాబ్దోపనయనాయ నమః ।
౨౪। గాయత్రీవ్రతధారకాయ నమః ।
౨౫। గురుబ్రహ్మకులావాసంజ్ఞాపితాఖిలసత్క్రియాయ నమః ।
౨౬। సకృన్నిగదసమ్ప్రాప్తసర్వవిద్యావిశారదాయ నమః ।
౨౭। మహాతేజఃప్రకటనాయ నమః ।
౨౮। మహామాహాత్మ్యదర్శకాయ నమః ।
౨౯। సర్వరమ్యాయ నమః ।
౩౦। భావగమ్యాయ నమః ।
౩౧। పితృకీర్తివివర్ద్ధనాయ నమః ।
౩౨। బ్రహ్మానన్దరసాసక్తతాతభక్తిపరాయణాయ నమః ।
విజయ-ప్రకరణమ్ ।
౩౩। భక్తిమార్గప్రచారార్థవిద్యానగరపావనాయ నమః ।
౩౪। కృష్ణదేవాఖ్యసద్రాజసమాచరణధారకాయ నమః ।
౩౫। స్వరూపానన్తశోభాఢ్యాయ నమః ।
౩౬। సర్వలోకైకపావనాయ నమః ।
౩౭। స్వదర్శనసుధాసిక్తరాజసౌభాగ్యవర్ద్ధనాయ నమః ।
౩౮। అత్యుత్తమమణివ్రాతహేమసింహాసనస్థితాయ నమః ।
౩౯। ఉగ్రప్రతాపాయ నమః ।
౪౦। సర్వేశాయ నమః ।

౪౧। నమన్నృపతిమణ్డలాయ నమః ।
౪౨। అనేకభూతిశోభాఢ్యాయ నమః ।
౪౩। చరాచరనమస్కృతాయ నమః ।
౪౪। విద్వజ్జనపరీవారమణ్డితాయ నమః ।
౪౫। అఖిలమణ్డితాయ నమః ।
౪౬- అనల్పసఙ్కల్పజల్పవాదశ్రవణసాదరాయ నమః ।
౪౭। అనేకమతసన్దేహనిరాకర్త్రే నమః ।
౪౮। నిరాకులాయ నమః ।
౪౯। నవనీరదగమ్భీరధ్వనయే నమః ।
౫౦। ఉల్లసితాఖిలాయ నమః ।
౫౧। అఖణ్డపణ్డితవ్రాతప్రోద్యత్పాఖణ్డనాయ నమః ।
౫౨। నివారితతమఃపుఞ్జజగదాన్ధ్యనివర్తకాయ నమః ।
౫౩। మాయావాదనిరాకర్త్రే నమః ।
౫౪। సర్వవాదనిరాసకృతే నమః ।
౫౫। సాకారబ్రహ్మవాదైకస్థాపకాయ నమః ।
౫౬। వేదపారగాయ నమః ।
౫౭। సర్వస్తుత్యాయ నమః ।
౫౮। అభిసఙ్గమ్యాయ నమః ।
౫౯। వేదమూర్తయే నమః ।
౬౦। శివఙ్కరాయ నమః ।

౬౧। విజయోత్సవసాద్యన్తదేవరాజప్రసాదకృతే నమః ।
౬౨। అత్యాదరసమానీతకనకస్థానశోభితాయ నమః ।
౬౩। జయాదిమఙ్గలోద్ఘోషవిద్వజ్జనసమాదృతాయ నమః ।
౬౪। అదేయదానదక్షాయ నమః ।
౬౫। మహోదారచరిత్రవతే నమః ।

భక్తిప్రస్తావప్రకరణమ్ ।
౬౬। పుణ్డరీకవరేణ్యశ్రీవిఠ్ఠలప్రేక్షణోత్సుకాయ నమః ।
౬౭। తద్దర్శనమహానన్దాయ నమః ।
౬౮। ప్రాప్తాన్యోన్యమనోరథాయ నమః ।
౬౯। చన్ద్రభాగోపకణ్ఠస్వస్థితితత్కీర్తివర్ద్ధనాయ నమః ।
౭౦। పాణ్డురఙ్గేశపరమోదారేక్షణ కృతక్షణాయ నమః ।
౭౧। స్వానన్దతున్దిలాయ నమః ।
౭౨। పద్మదలాయతవిలోచనాయ నమః ।
౭౩। అచిన్త్యానన్తరూపాయ నమః ।
౭౪। సన్మనుష్యాకృతయే నమః ।
౭౫। అచ్యుతాయ నమః ।
౭౬। భక్తేచ్ఛాపూరకాయ నమః ।
౭౭। సర్వాజ్ఞాతలీలాయ నమః ।
౭౮। అతిమోహనాయ నమః ।
౭౯। స్వార్థోజ్ఝితాఖిలప్రాణప్రియాయ నమః ।
౮౦। తాదృశవేష్టితాయ నమః ।

౮౧। అనేకదేశసఞ్చారపవిత్రీకతభూతలాయ నమః ।
౮౨। ధ్వజవజ్రాఙ్కుశాదిశ్రీకృతభూమిమహోత్సవాయ నమః ।
౮౩। త్రిలోకీభూషణాయ నమః ।
౮౪। భూమిభాగ్యాయ నమః ।
౮౫। సహజసున్దరాయ నమః ।
౮౬। భక్తిమార్గాఙ్గశరణమన్త్రతత్త్వోపదేశకాయ నమః ।
౮౭। అన్యాశ్రయనిరాకర్త్రే నమః ।
౮౮। భక్తిక్షేత్రవిశుద్ధికృతే నమః ।
౮౯। బ్రహ్మసమ్బన్ధకృజ్జీవసర్వదోషనివారకాయ నమః ।
౯౦। పఞ్చాక్షరమహామన్త్రవిరహాత్మఫలప్రదాయ నమః ।
౯౧। పృథక్శరణమార్గోపదేష్ట్రే నమః ।
౯౨। శ్రీకృష్ణహార్దవిదే నమః ।
౯౩। దిఙ్మూఢజనతాభీతినివారణపరాయ నమః ।
౯౪। గురువే నమః ।
౯౫। నిజశిక్షార్థశ్రీకృష్ణభక్తికృతే నమః ।
౯౬। నిఖిలేష్టదాయ నమః ।
౯౭। స్వసిద్ధాన్తప్రబోధార్థానేకగ్రన్థప్రవర్తకాయ నమః ।
౯౮। వ్యాససూత్రాణుభాష్యోక్తివేదాన్తార్థప్రకాశకాయ నమః ।
౯౯। భక్తిమార్గావిరుద్ధైకసిద్ధాన్తపరిశోధకాయ నమః ।
౧౦౦। జైమినీయసూత్రభాష్యవక్త్రే నమః ।

౧౦౧। వేదార్థదర్శకాయ నమః ।
౧౦౨। వైయాసజైమినీయోక్తప్రమేయైకార్థ్యవిత్తమాయ నమః ।
వాదగ్రన్ధః ।
౧౦౩। పత్రావలమ్బనకృతయే నమః ।
౧౦౪। వాదిసన్దేహవారకాయ నమః ।
౧౦౫। కాశీస్థలాలఙ్కరణాయ నమః ।
శ్రీభాగవతవిషయకసాహిత్యమ్ ।
౧౦౬। విశ్వేశప్రీతికారకాయ నమః ।
౧౦౭। శ్రీభాగవతతత్త్వార్థదీపప్రాకట్యకారకాయ నమః ।
౧౦౮। స్వాన్తధ్వాన్తనిరాకర్త్రే నమః ।
౧౦౯। ప్రకాశసుఖదాయకాయ నమః ।
౧౧౦। సచ్చిదానన్దసన్దోహ-శాస్త్రార్థవినిరూపకాయ నమః ।
౧౧౧। మనోవాక్కాయకర్తవ్యసేవాతత్త్వప్రకాశకాయ నమఃన్ ।
౧౧౨। ముఖ్యసిద్ధాన్తశుద్‍ధ్యర్థసర్వనిర్ణయదర్శకాయ నమః ।
౧౧౩। ప్రమాణాదితత్త్వరూపపదార్థపరిశోధకాయ నమః ।
౧౧౪। భక్తిమార్గీయభగవత్సేవారీతిప్రకాశకాయ నమః ।
౧౧౫। శ్రీభాగవతరూపాఖ్యప్రక్రియావినిరూపాకయ నమః ।
౧౧౬। శాస్త్రస్కన్ధప్రకరణాధ్యాయార్థపరిశోధకాయ నమః ।
౧౧౭। శ్రీభాగవతసారార్థనామసాహస్రదర్శకాయ నమః ।
౧౧౮। త్రిధాలీలాప్రకాశశ్రీకృష్ణనామావలీప్రియాయ నమః ।
౧౧౯। నిరోధార్థానుసన్ధానకృతేఽనుక్రమదర్శకాయ నమః ।
షోడశగ్రన్థాః ।
౧౨౦। కలిదోషాప్రవేశార్థకృష్ణాశ్రయనిరూపకాయ నమః ।

౧౨౧। ప్రతిబన్ధనిరాసార్థయమునాష్టకదర్శకాయ నమః ।
౧౨౨। సమస్తసిద్ధాన్తముక్తావలీగ్రన్ధనిరూపకాయ నమః ।
౧౨౩। సేవోపయికసిద్ధాన్తరహస్యప్రతిపాదకాయ నమః ।
౧౨౪। భక్తచిన్తానిరాసార్థనవరత్నప్రకాశకాయ నమః ।
౧౨౫। అన్తఃకరణబోధోక్తిస్వీయశిక్షాప్రదర్శకాయ నమః ।
౧౨౬। కృష్ణాఙ్గీకారవిషయోత్కటసన్దేహవారకాయ నమః ।
౧౨౭। సేవోత్కర్షప్రకాశార్థసేవాఫలనిరూపకాయ నమః ।
౧౨౮। సేవ్యనిర్ద్ధారసిద్‍ధ్యర్థబాలబోధప్రకాశకాయ నమః ।
౧౨౯। సేవ్యస్వరూపోత్కర్షార్థమధురాష్టకదర్శకాయ నమః ।
౧౩౦। పుష్టిప్రవాహమర్యాదామార్గత్రయవివేచకాయ నమః ।
౧౩౧। సర్వేన్ద్రియనిరోధార్థతల్లక్షణనిరూపకాయ నమః ।
౧౩౨। బీజదార్ఢ్యప్రకారేణ భక్తివర్ద్ధిన్యుపాయకృతే నమః ।
౧౩౩। వివేకధైర్యాశ్రయకృతే నమః ।
౧౩౪। బాహిర్ముఖ్యనివారకాయ నమః ।
౧౩౫। సదసద్భవబోధార్థజలభేదనిరూపకాయ నమః ।
౧౩౬। దుఃసఙ్గాభావసత్సఙ్గకారకాయ నమః ।
౧౩౭। కరుణాలయాయ నమః ।
౧౩౮। విరహానుభవార్థైకసన్న్యాసాచారదర్శకాయ నమః ।
౧౩౯। భజనావశ్యకత్వార్థచతుఃశ్లోకీప్రకాశకాయ నమః ।
౧౪౦। యశోదోత్సఙ్గలలితప్రభుసేవైకతత్పరాయ నమః ।

౧౪౧। విస్కద్భర్జద్రాసలీలాదిరసామృతమహర్ష్ణవాయ నమః ।
౧౪౨। నిర్దోషగుణరత్నాఢ్యాయ నమః ।
౧౪౩। భావనాన్తమహోర్మిమతే నమః ।
౧౪౪। కృష్ణేన్దువిశదాలోకపరమానన్దవర్ద్ధనాయ నమః ।
౧౪౫। స్వదాసార్థకృతాశేషసాధనాయ నమః ।
౧౪౬। సర్వశక్తిధృతే నమః ।
ఫలప్రదర్శకప్రకరణమ్ ।
౧౪౭। నిత్యం ప్రియవ్రజస్థితయే నమః ।
౧౪౮ వ్రజనాథాయ నమః ।
౧౪౯। వ్రజార్తిభిదే నమః ।
౧౫౦। వ్రజీయజనజీవాతవే నమః ।
౧౫౧। వ్రజమాహత్మ్యదర్శకాయ నమః ।
౧౫౨। వ్రజలీలాభావనాత్మనే నమః ।
౧౫౩। శ్రీగోపీజనవల్లభాయ నమః ।
౧౫౪। గో-గోప-గోపీషు ప్రీతాయ నమః ।
౧౫౫। గోకులోత్సవాయ నమః ।
౧౫౬। ఉద్ధవాయ నమః ।
౧౫౭। గోవర్ద్ధనాద్రిప్రవరప్రేక్షణాతిమహోత్సవాయ నమః ।
౧౫౮। గోవర్ద్ధనస్థిత్యుత్సాహాయ నమః ।
౧౫౯। తల్లీలాప్రేమపూరితాయ నమః ।
౧౬౦। శృఙ్గద్రోణీకన్దరాదికేలీస్థానప్రకాశకాయ నమః ।

౧౬౧। ద్రుమపుష్పలతాగుల్మదర్శనప్రీతమానసాయ నమః ।
౧౬౨। గహ్వరప్రాయదేశాఢ్యగిరికేలికలోత్సవాయ నమః ।
౧౬౩। గోవర్ద్ధనాచలసఖాయ నమః ।
౧౬౪। అనేకధా ప్రీతికారకాయ నమః ।
౧౬౫। హరిదాససర్వసేవాసాదరాయ నమః ।
౧౬౬। హార్దవిత్తమాయ నమః ।
౧౬౭। గోవర్ద్ధనాచలారూఢాయ నమః ।
౧౬౮। స్మృతాచలశిరోమణయే నమః ।
౧౬౯। సన్ముఖస్వాగతశ్రీమద్గోవర్ద్ధనధరాయ నమః ।
౧౭౦। ప్రియాయ నమః ।
౧౭౧। అన్యోన్యయోజితకరాయ నమః ।
౧౭౨। హసద్వదనపఙ్కజాయ నమః ।
౧౭౩। సూక్తిసారసుధావృష్టిస్వానన్దితవ్రజాధిపాయ నమః ।
౧౭౪। శ్రీగోవర్ద్ధనానుమతోత్తమాధిష్ఠానకారకాయ నమః ।
౧౭౫। ప్రసన్నామ్బుజసఙ్కాశకలశానన్దితాఖిలాయ నమః ।
౧౭౬। కుఙ్కుమ్మారుణరాగాతివిలక్షణరసప్రదాయ నమః ।
౧౭౭। చతుర్దిగ్దృష్టిమృగరాడ్ బద్ధస్థాపనతత్త్వవిదే నమః ।
౧౭౮। సుదర్శననిరస్తార్తిప్రతిపక్షమహాసురాయ నమః ।
౧౭౯। సముల్లసత్ప్రేమపూరనానాధ్వజవరప్రియాయ నమః ।
౧౮౦। నిగూఢనిజకుఞ్జస్థమన్దిరస్థాపితప్రభవే నమః ।

౧౮౧। వృన్దావనప్రియతమాయ నమః ।
౧౮౨। వృన్దారణ్యపురన్దరాయ నమః ।
౧౮౩। వృన్దావనేన్దుసేవైకప్రకారసుఖదాయకాయ నమః ।
౧౮౪। కృష్ణకుమ్భనదాసాదిలీలాపరికరావృతాయ నమః ।
౧౮౫। గానస్వానన్దితశ్రీమన్నన్దరాజకుమారకాయ నమః ।
౧౮౬। సప్రేమనవధాభక్తిప్రచారాచరణక్షమాయ నమః ।
౧౮౭। దేవాధిదేవస్వప్రేష్ఠప్రియవస్తూపనాయకాయ నమః ।
౧౮౮। బాల్యకౌమారపౌగణ్డకైశోరచరితప్రియాయ నమః ।
౧౮౯। వశీకృతనిజస్వామినే నమః ।
౧౯౦। ప్రేమపూరపయోనిధయే నమః ।
౧౯౧। మథురాస్థితిసానన్దాయ నమః ।
౧౯౨। విశ్రాన్తస్వాశ్రమప్రియాయ నమః ।
౧౯౩। యమునాదర్శనానన్దాయ నమః ।
౧౯౪। యమునానన్దవర్ద్ధనాయ నమః ।
౧౯౫। యమునాతీరసంవాసరుచయే నమః ।
౧౯౬। తద్రూపవిత్తమాయ నమః ।
౧౯౭। యమునానన్తభావాత్మనే నమః ।
౧౯౮। తన్మాహాత్మ్యప్రదర్శకాయ నమః ।
౧౯౯। అనన్యసేవితపదాయ నమః ।
౨౦౦। స్వానన్యజనవత్సలాయ నమః ।

౨౦౧। సేవకానన్తసుఖదాయ నమః ।
౨౦౨। అనన్యభక్తిప్రదాయకాయ నమః ।
జీవనప్రపత్తిః ।
౨౦౩। కృష్ణాజ్ఞాపాలనార్థస్వగృహస్థాశ్రమదర్శకాయ నమః ।
౨౦౪। మహాలక్ష్మీప్రాణపతయే నమః ।
౨౦౫। సర్వసౌభాగ్యవర్ద్ధనాయ నమః ।
౨౦౬। శ్రుతిస్మృతిసదాచారపాలనైకపరాయణాయ నమః ।
౨౦౭। మర్యాదాస్థాపనపరాయ నమః ।
౨౦౮। కర్మమార్గప్రవర్తకాయ నమః ।
౨౦౯ కర్మస్వరూపవక్త్రే నమః ।
౨౧౦। అనుష్ఠానకృతే నమః ।
౨౧౧। జనశిక్షకాయ నమః ।
౨౧౨। ఆధిదైవికసర్వాఙ్గయజ్ఞకృతే నమః ।
౨౧౩। యజ్ఞపూరుషాయ నమః ।
౨౧౪। మూలమాహాత్మ్యబోధార్థవిభూత్యుత్కర్షపోషకాయ నమః ।
౨౧౫। బ్రహ్మణ్యదేవాయ నమః ।
౨౧౬। ధర్మాత్మనే నమః ।
౨౧౭। సర్వధర్మప్రవర్తకాయ నమః ।
౨౧౮। స్వావిర్భావితసన్మార్గప్రచారార్థస్వవంశకృతే నమః ।
౨౧౯। శ్రీగోపీనాథజనకాయ నమః ।
౨౨౦। విశ్వమఙ్గలకారకాయ నమః ।

౨౨౧। దయానిధివిభుశ్రీమద్విఠ్ఠలప్రియపుత్రవతే నమః ।
౨౨౨। జన్మోత్సవమహోత్సాహాయ నమః ।
౨౨౩। స్మార్తసంస్కారసాదరాయ నమః ।
౨౨౪। ప్రదర్శితనిజాచారాయ నమః ।
౨౨౫। సర్వధర్మైకపాలకాయ నమః ।
శ్రీగోసా‍ఈజీ-గ్రన్థప్రవృత్తిః ।
౨౨౬। స్వకీయాపరమూర్తిశ్రీవిఠ్ఠలేశకృతిప్రియాయ నమః ।
౨౨౭। భాష్యాదిశేషసమ్పూర్తిపరమోత్కర్షమోదకాయ నమః ।
౨౨౮। సుబోధినీదురూహోక్తివ్యాఖ్యానప్రీతమానసాయ నమః ।
౨౨౯। నిగూఢస్వాశయగతస్వతన్త్రార్థప్రియప్రియాయ నమః ।
౨౩౦। స్వరూపగుణనామోక్తిస్వీయసౌభాగ్యవర్ద్ధనాయ నమః ।
౨౩౧। విద్వన్మణ్డనవాదోక్తిపరపక్షనిరాసకృతే నమః ।
బ్రహ్మస్వరూపనిర్ణయః ।
౨౩౨। సోపాధిబ్రహ్మవాదార్థనిరాకరణపణ్డితాయ నమః ।
౨౩౩। అప్రాకృతానన్తగుణాధారబ్రహ్యస్వరూపవిదే నమః ।
౨౩౪। సామాన్యప్రాకృతగుణానాశ్రయత్వప్రకాశకాయ నమః ।
౨౩౫। విరుద్ధధర్మాధారత్వస్థాపనైకప్రయత్నకృతే నమః ।
౨౩౬। అసమ్భవనిరాసార్థానన్తానిర్వాచ్యశక్తివిదే నమః ।
౨౩౭। ప్రాకృతేన్ద్రియసామర్థ్యసుఖవేద్యత్వవిత్తమాయ నమః ।
౨౩౮। భగవద్దత్తసామర్థ్యసుఖవేద్యత్వవిత్తమాయ నమః ।
౨౩౯। తర్కశాస్త్రోక్తసిద్ధాన్తనిరాసవరయుక్తిమతే నమః ।
జీవనస్వరూపనిర్ణయః ।
౨౪౦। సోపాధిజీవవాదైకనిరాకర్త్రే నమః ।

౨౪౧। మహాశయాయ నమః ।
౨౪౨। ఆత్మవ్యాపకతాతర్కపరాహతవిచక్షణాయ నమః ।
౨౪౩। శ్రుతిసూత్రాదిసంసిద్ధజీవాణుత్వప్రదర్శకాయ నమః ।
౨౪౪। చిద్రూపబ్రహ్మధర్మాత్మజీవనిత్యత్వదర్శకాయ నమః ।
౨౪౫। భేదవాదనిరాకర్త్రే నమః ।
౨౪౬। బ్రహ్మాంశత్వనిరూపకాయ నమః ।
౨౪౭। నిత్యానన్దబ్రహ్మధర్మధర్మ్యభేదప్రకాశకాయ నమః ।
జగత్స్వరూపనిర్ణయః ।
౨౪౮। సద్రూపబ్రహ్మధర్మాత్మజగన్నిత్యత్వదర్శకాయ నమః ।
౨౪౯। మిథ్యాత్వజన్యతావాదాఽవైదికత్వప్రకాశకాయ నమః ।
౨౫౦। అవిద్యాకార్యసంసారమిథ్యాత్వపరిదర్శకాయ నమః ।
౨౫౧। ప్రపఞ్చసంసారభిదాప్రదర్శనసుయుక్తిమతే నమః ।
౨౫౨। ఆవిర్భావతిరోభావసిద్ధాన్తపరిశోధకాయ నమః ।
౨౫౩। మూలేచ్ఛాశక్తిసర్వార్థసామఞ్జస్య ప్రదర్శకాయ నమః ।
౨౫౪। కార్యప్రపఞ్చభగవద్విభూత్యాత్మత్వదర్శకాయ నమః ।
లీలాసృష్టినిరూపణమ్ ।
౨౫౫। లీలాప్రపఞ్చభగవత్స్వరూపాత్మవిత్తమాయ నమః ।
౨౫౬। ద్వారికామథురాగోష్ఠలీలానిత్యత్వదర్శకాయ నమః ।
౨౫౭। వృన్దావనగోవర్ద్ధనకాలిన్దీకేలికౌతుకాయ నమః ।
౨౫౮। అన్యథాభానసఞ్జాతసన్దేహవినివారకాయ నమః ।
౨౫౯। శ్రుతిదృష్టాన్తరచనావిస్పష్టార్థనిరూపకాయ నమః ।
౨౬౦। శ్రుతిస్మృతివరప్రాప్తిప్రకారపరిదర్శకాయ నమః ।

౨౬౧। శృఙ్గారరసరూపత్వస్థాపనాతివిశారదాయ నమః ।
౨౬౨। అనేకనిత్యనామాత్మక్రియావద్బ్రహ్మదర్శకాయ నమః ।
౨౬౩। అత్యనుగ్రహవద్భక్తనిత్యలీలాప్రవేశవిదే నమః ।
౨౬౪। ఆసురవ్యామోహలీలావశ్యకత్వనిదానవిదే నమః ।
౨౬౫। మాయైకమూలభగవద్విమోహకచరిత్రవిదే నమః ।
౨౬౬ నిర్దోషానన్దరూపైకకృష్ణతత్త్వప్రకాశకాయ నమః ।
౨౬౭। స్ఫురద్విహృతినిత్యత్వభావనానన్దదాయకాయ నమః ।
భక్తిహంసోక్త-సిద్ధాన్త-నిరూపణమ్ ।
౨౬౮। భక్త్యుపాస్తివివేకార్థభక్తిహంసప్రకాశకాయ నమః ।
౨౬౯। మన్త్రాద్యగమ్యభక్త్యేకగమ్యశ్రీకృష్ణరూపవిదే నమః ।
భక్తిహేతుగ్రన్థ-నిరూపణమ్ ।
౨౭౦। అనుగ్రహవిమర్శార్థభక్తిహేతుప్రకాశకాయ నమః ।
౨౭౧। కృష్ణానుగ్రహలభ్యైకభక్తితత్త్వప్రకాశకాయ నమః ।
౨౭౨। మర్యాదానుగృహీతాత్మభక్త్యర్థాచారదర్శకాయ నమః ।
౨౭౩। పుష్ట్యనుగ్రహవద్భక్తధర్మాన్తరనిషేధవిదే నమః ।
పురుషోత్తమప్రతిష్ఠాప్రకారాదిగ్రన్థనిరూపణమ్- ।
౨౭౪। భక్తిమార్గీయభగవత్ప్రతిష్ఠారీతిబోధకాయ నమః ।
౨౭౫। కృష్ణజన్మాష్టమీరామనవమీవ్రతశోధకాయ నమః ।
౨౭౬। ముక్తావలీప్రకాశోక్తిసిద్ధాన్తపరిశోధకాయ నమః ।
౨౭౭। నవరత్నప్రకాశోక్తిచిన్తాసన్తాననాశకాయన మః ।
౨౭౮। న్యాసాదేశీయవివృతిధర్మత్యాగోక్తిచిన్తకాయ నమః ।
౨౭౯। జీవన్ముక్తితారతమ్యసిద్ధాన్తపరిశోధకాయ నమః ।
౨౮౦। గీతాతాత్పర్యసద్వక్త్రే నమః ।

౨౮౧। గాయత్ర్యర్థప్రకాశకాయ నమః ।
౨౮౨। ముఖ్యశ్రీస్వామినీకేలీశృఙ్గారోల్లాసదర్శకాయ నమః ।
౨౮౩। స్వామినీప్రార్థనాస్తోత్రనానాభావవిభావకాయ నమః ।
౨౮౪। స్వామిన్యష్టకగూఢోక్తిమార్గతత్త్వప్రకాశకాయ నమః ।
౨౮౫। ప్రేమామృతరసాస్వాదానుపానపరిదర్శకాయ నమః ।
౨౮౬। ఉక్తాన్యపూర్వశృఙ్గారదానలీలాప్రకాశకాయ నమః ।
౨౮౭। కుమారికానన్యసిద్ధవ్రతచర్యానిరూపకాయ నమఃన్ ।
౨౮౮। తదేకరససర్వస్వనిభృతాత్మనే నమః ।
౨౮౯। రసార్ణవాయ నమః ।
౨౯౦। యమునాస్తోత్రవివృతితుర్యశక్తిప్రకాశకాయ నమః ।
౨౯౧। సకృష్ణయమునాభావవర్ద్ధిన్యష్టపదీప్రియాయ నమః ।
౨౯౨। చౌరచర్యాగుప్తరసానన్దభావనిరూపకాయ నమః ।
౨౯౩। రూపామృతైకచషకత్రిభఙ్గలలితప్రియాయ నమః ।
౨౯౪। దశావతారాష్టపదీశృఙ్గారార్థత్వదర్శకాయ నమః ।
౨౯౫। శృఙ్గారరససన్దర్భాసఙ్గతత్త్వనిరాసకాయ నమః ।
౨౯౬। ప్రబోధగద్యరచనాప్రత్యహశ్రవణోత్సుకాయ నమః ।
౨౯౭। మఙ్గలాఖిలలీలాబ్ధికృష్ణగానరసప్రదాయ నమః ।
౨౯౮। ప్రేఙ్ఖపర్యఙ్కశయనగీతనృత్యప్రియఙ్కరాయ నమః ।
౨౯౯। సదారప్రేష్ఠరతికృత్ప్రార్థనాగీతభావవిదే నమః ।
౩౦౦। అసకృద్గోవిన్దదాసప్రభృత్యార్యసమన్వితాయ నమః ।

౩౦౧। గోపీపరివృఢస్తోత్రవ్రజాధీశరతిప్రదాయ నమః ।
౩౦౨। వ్రజరాజార్యతనయప్రీతికృత్స్తోత్రకీర్తనాయ నమః ।
౩౦౩। గోకులోత్కర్షబోధార్థగోకులాష్టకదర్శకాయ నమః ।
౩౦౪। శ్రీగోకులసుఖావాసస్వకీయానన్దవర్ద్ధనాయ నమః ।
౩౦౫। శ్రీమన్నన్ద్రాలయక్రీడత్కృష్ణలీలాప్రకాశకాయ నమః ।
౩౦౬। పుత్రపౌత్రాదిసౌభాగ్యసేవర్ద్ధిపరిదర్శకాయ నమః ।
౩౦౭। శ్రీకృష్ణసేవాచాతుర్యసీమ్నే నమః ।
౩౦౮। సర్వశిరోమణయే నమః ।
౩౦౯। సంసారసాగరోత్తారనౌకాసత్కర్ణధారకాయ నమః ।
౩౧౦। శరణస్థానన్తజీవాపరాధదలనక్షమాయ నమః ।
౩౧౧। కృష్ణసేవాశిక్షణార్థభక్తిమార్గప్రదర్శకాయ నమః ।
౩౧౨। మర్యాదామార్గవిధినా గృహస్థాశ్రమమాస్థితాయ నమః ।
౩౧౩। దారాగారసుతాప్తాదిసర్వస్వాత్మనివేదకాయ నమః ।
౩౧౪। వైదికాచారనిపుణాయ నమః ।
౩౧౫। దీక్షితాఖ్యాప్రసిద్ధిమతే నమః ।
౩౧౬। షడ్గుణైశ్వర్యసమ్పత్తిరాజమానాయ నమః ।
౩౧౭। సతాం పతయే నమః ।
స్వతన్త్రనామాని ।
౩౧౮। విఠ్ఠలేశప్రభావజ్ఞాయ నమః ।
౩౧౯। కృతకృత్యతమాయ నమః ।
౩౨౦। హరయే నమః ।

౩౨౧। నివృత్తిధర్మాభిరతాయ నమః ।
౩౨౨। నిజశిక్షాపరాయణాయ నమః ।
౩౨౩। భగవద్భక్త్యనుగుణసన్న్యాసాచారదర్శకాయ నమః ।
౩౨౪। అలౌకికమహాతేజఃపుఞ్జరూపప్రకాశకాయ నమః ।
౩౨౫। నిత్యలీలావిహరణాయ నమః ।
౩౨౬। నిత్యరూపప్రకాశవతే నమః ।
౩౨౭। అదభ్రసౌహార్దనిధయే నమః ।
౩౨౮। సర్వోద్ధారవిచారకాయ నమః ।
౩౨౯। శుకవాక్సిన్ధులహరీసారోద్ధారవిశారదాయ నమః ।
౩౩౦। శ్రీభాగవతపీయూషసముద్రమథనక్షమాయ నమః ।
౩౩౧। శ్రీభాగవతప్రత్యర్థమణిప్రవరభూషితాయ నమః ।
౩౩౨। అశేషభక్తసమ్ప్రార్థ్యచరణాబ్జరజోధనాయ నమః ।
౩౩౩। శరణస్థసముద్ధారాయ నమః ।
౩౩౪। కృపాలవే నమః ।
౩౩౫। తత్కథాప్రదాయ నమః ।

ఇతి మథురావాసిగోస్వామిశ్రీరమణలాలజీమహారాజవిరచితా
శ్రీవల్లభనామావలీ సమాప్తా ।

Also Read Sree Vallabha Namavali:

335 Names of Shrivallabh Namavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

335 Names of Shrivallabh Namavali Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top