Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthana – Hari Yavataara Mitadu in Hindi

Hari Yavataara Mitadu Lyrics in Hindi:

हरि यवतार मीतडु अन्नमय्य ।
अरय मा गुरुडीतडु अन्नमय्य ।

वैकुण्ठ नाथुनि वद्द वडि पडु चुन्न वाडु
आकरमै ताल्लपाक अन्नमय्य ।
आकसपु विष्णु पादमन्दु नित्यमै उन्न वाडु
आकडीकड ताल्लपाक अन्नमय्य ॥

ईवल संसार लील इन्दिरेशुतो नुन्न वाडु
आवटिञ्चि ताल्लपाक अन्नमय्य ।
भाविम्प श्री वेङ्कटेशु पदमुलन्दे युन्नवाडु
हाव भावमै ताल्लपाक अन्नमय्य ॥

क्षीराब्धिशायि बट्टि सेविम्पुचु नुन्नवाडु
आरितेरि ताल्लपाक अन्नमय्य ।
धीरुडै सूर्यमण्डल तेजमु वद्द नुन्नवाडु
आरीतुल ताल्लपाक अन्नमय्य ॥

Also Read :

Hari Yavataara Mitadu Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthana – Hari Yavataara Mitadu in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top