Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Laali Sree Krishunayya in Hindi

Annamayya Keerthana – Laali Sree Krishunayya Lyrics in Hindi:

लालि श्री क्रिष्णय्य नील मेघवर्ण
नव नील मेघवर्ण
बालगोपालपाल पव्वलिम्परा

सिङ्गारिञ्चिन मञ्चि बङ्गारु ऊयललोन
मरि बङ्गारु ऊयललोन
शङ्खु चक्रथरस्वामि निदुरपोरा

ललिताङ्गि रुक्मिणी ललनाये कावलेना
नीकु ललनाये कावलेना
पलुकु कोयिल सत्यभामये कावलेना

अन्देलू मुव्वलू सन्दडिग म्रोयगनु
अति सन्दडिग म्रोयगनु
अन्दमुगानु नीवु पव्वलिम्परा

पगडाल पतकालु कण्ठना धरियिञ्चि
नी कण्ठना धरियिञ्चि
वङ्गेवु तोङ्गेवु निदुरपोरा

अलुकलु पोनेल अलवेलु मङ्गतो
श्री अलवेलु मङ्गतो
कुलुकुचु शय्यनिञ्चु वेङ्कटेश्वरुडा

Also Read :

Laali Sree Krishunayya Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment