Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Anu Gita Lyrics in Tamil

Anu Geetaa in Tamil:

॥ அனுகீ³தா ॥(Adhyaya 16-19 Ashvamedhika, Mahabharata)
அத்⁴யாய꞉ 16
ஜனமேஜய உவாச
ஸபா⁴யாம்ʼ வஸதோஸ்தஸ்யாம்ʼ நிஹத்யாரீன்மஹாத்மனோ꞉ ।
கேஶவார்ஜுனயோ꞉ கா நு கதா² ஸமப⁴வத்³த்³விஜ॥ 1 ॥

வைஶம்பாயன உவாச
க்ருʼஷ்ணேன ஸஹித꞉ பார்த²꞉ ஸ்வராஜ்யம்ʼ ப்ராப்ய கேவலம் ।
தஸ்யாம்ʼ ஸபா⁴யாம்ʼ ரம்யாயாம்ʼ விஜஹார முதா³ யுத꞉॥ 2 ॥

தத꞉ கம்ʼ சித்ஸபோ⁴த்³தே³ஶம்ʼ ஸ்வர்கோ³த்³தே³ஶ ஸமம்ʼ ந்ருʼப ।
யத்³ருʼச்ச²யா தௌ முதி³தௌ ஜக்³மது꞉ ஸ்வஜனாவ்ருʼதௌ॥ 3 ॥

தத꞉ ப்ரதீத꞉ க்ருʼஷ்ணேன ஸஹித꞉ பாண்ட³வோ(அ)ர்ஜுன꞉ ।
நிரீக்ஷ்ய தாம்ʼ ஸபா⁴ம்ʼ ரம்யாமித³ம்ʼ வசனமப்³ரவீத்॥ 4 ॥

விதி³தம்ʼ தே மஹாபா³ஹோ ஸங்க்³ராமே ஸமுபஸ்தி²தே ।
மாஹாத்ம்யம்ʼ தே³வகீ மாதஸ்தச்ச தே ரூபமைஶ்வரம்॥ 5 ॥

யத்து தத்³ப⁴வதா ப்ரோக்தம்ʼ ததா³ கேஶவ ஸௌஹ்ருʼதா³த் ।
தத்ஸர்வம்ʼ புருஷவ்யாக்⁴ர நஷ்டம்ʼ மே நஷ்டசேதஸ꞉॥ 6 ॥

மம கௌதூஹலம்ʼ த்வஸ்தி தேஷ்வர்தே²ஷு புன꞉ ப்ரபோ⁴ ।
ப⁴வாம்ʼஶ்ச த்³வாரகாம்ʼ க³ந்தா நசிராதி³வ மாத⁴வ॥ 7 ॥

வைஶன்பாயன உவாச
ஏவமுக்தஸ்தத꞉ க்ருʼஷ்ண꞉ ப²ல்கு³னம்ʼ ப்ரத்யபா⁴ஷத ।
பரிஷ்வஜ்ய மஹாதேஜா வசனம்ʼ வத³தாம்ʼ வர꞉॥ 8 ॥

வாஸுதே³வ உவாச
ஶ்ராவிதஸ்த்வம்ʼ மயா கு³ஹ்யம்ʼ ஜ்ஞாபிதஶ்ச ஸனாதனம் ।
த⁴ர்மம்ʼ ஸ்வரூபிணம்ʼ பார்த² ஸர்வலோகாம்ʼஶ்ச ஶாஶ்வதான்॥ 9 ॥

அபு³த்³த்⁴வா யன்ன க்³ருʼஹ்ணீதா²ஸ்தன்மே ஸுமஹத³ப்ரியம் ।
நூநமஶ்ரத்³த³தா⁴னோ(அ)ஸி து³ர்மேதா⁴ஶ்சாஸி பாண்ட³வ॥ 10 ॥

ஸ ஹி த⁴ர்ம꞉ ஸுபர்யாப்தோ ப்³ரஹ்மண꞉ பத³வேத³னே ।
ந ஶக்யம்ʼ தன்மயா பூ⁴யஸ்ததா² வக்துமஶேஷத꞉॥ 11 ॥

பரம்ʼ ஹி ப்³ரஹ்ம கதி²தம்ʼ யோக³யுக்தேன தன்மயா ।
இதிஹாஸம்ʼ து வக்ஷ்யாமி தஸ்மின்னர்தே² புராதனம்॥ 12 ॥

யதா² தாம்ʼ பு³த்³தி⁴மாஸ்தா²ய க³திமக்³ர்யாம்ʼ க³மிஷ்யஸி ।
ஶ்ருʼணு த⁴ர்மப்⁴ருʼதாம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட² க³த³த꞉ ஸர்வமேவ மே॥ 13 ॥

ஆக³ச்ச²த்³ப்³ராஹ்மண꞉ கஶ்சித்ஸ்வர்க³லோகாத³ரிந்த³ம ।
ப்³ரஹ்மலோகாச்ச து³ர்த⁴ர்ஷ꞉ ஸோ(அ)ஸ்மாபி⁴꞉ பூஜிதோ(அ)ப⁴வத்॥ 14 ॥

அஸ்மாபி⁴꞉ பரிப்ருʼஷ்டஶ்ச யதா³ஹ ப⁴ரதர்ஷப⁴ ।
தி³வ்யேன விதி⁴னா பார்த² தச்ச்²ருʼணுஷ்வாவிசாரயன்॥ 15 ॥

ப்³ராஹ்மண உவாச
மோக்ஷத⁴ர்மம்ʼ ஸமாஶ்ரித்ய க்ருʼஷ்ண யன்மானுப்ருʼச்ச²ஸி ।
பூ⁴தாநாமனுகம்பார்த²ம்ʼ யன்மோஹச்சே²த³னம்ʼ ப்ரபோ⁴॥ 16 ॥

தத்தே(அ)ஹம்ʼ ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி யதா²வன்மது⁴ஸூத³ன ।
ஶ்ருʼணுஷ்வாவஹிதோ பூ⁴த்வா க³த³தோ மம மாத⁴வ॥ 17 ॥

கஶ்சித்³விப்ரஸ்தபோ யுக்த꞉ காஶ்யபோ த⁴ர்மவித்தம꞉ ।
ஆஸஸாத³ த்³விஜம்ʼ கம்ʼ சித்³த⁴ர்மாணாமாக³தாக³மம்॥ 18 ॥

க³தாக³தே ஸுப³ஹுஶோ ஜ்ஞானவிஜ்ஞானபாரக³ம் ।
லோகதத்த்வார்த² குஶலம்ʼ ஜ்ஞாதாரம்ʼ ஸுக²து³꞉க²யோ꞉॥ 19 ॥

ஜாதீ மரணதத்த்வஜ்ஞம்ʼ கோவித³ம்ʼ புண்யபாபயோ꞉ ।
த்³ரஷ்டாரமுச்சநீசானாம்ʼ கர்மபி⁴ர்தே³ஹினாம்ʼ க³திம்॥ 20 ॥

சரந்தம்ʼ முக்தவத்ஸித்³த⁴ம்ʼ ப்ரஶாந்தம்ʼ ஸம்ʼயதேந்த்³ரியம் ।
தீ³ப்யமானம்ʼ ஶ்ரியா ப்³ராஹ்ம்யா க்ரமமாணம்ʼ ச ஸர்வஶ꞉॥ 21 ॥

அந்தர்தா⁴னக³திஜ்ஞம்ʼ ச ஶ்ருத்வா தத்த்வேன காஶ்யப꞉ ।
ததை²வாந்தர்ஹிதை꞉ ஸித்³தை⁴ர்யாந்தம்ʼ சக்ரத⁴ரை꞉ ஸஹ॥ 22 ॥

ஸம்பா⁴ஷமாணமேகாந்தே ஸமாஸீனம்ʼ ச தை꞉ ஸஹ ।
யத்³ருʼச்ச²யா ச க³ச்ச²ந்தமஸக்தம்ʼ பவனம்ʼ யதா²॥ 23 ॥

தம்ʼ ஸமாஸாத்³ய மேதா⁴வீ ஸ ததா³ த்³விஜஸத்தம꞉ ।
சரணௌ த⁴ர்மகாமோ வை தபஸ்வீ ஸுஸமாஹித꞉ ।
ப்ரதிபேதே³ யதா²ந்யாயம்ʼ ப⁴க்த்யா பரமயா யுத꞉॥ 24 ॥

விஸ்மிதஶ்சாத்³பு⁴தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா காஶ்யபஸ்தம்ʼ த்³விஜோத்தமம் ।
பரிசாரேண மஹதா கு³ரும்ʼ வைத்³யமதோஷயத்॥ 25 ॥

ப்ரீதாத்மா சோபபன்னஶ்ச ஶ்ருதசாரித்ய ஸம்ʼயுத꞉ ।
பா⁴வேன தோஷயச்சைனம்ʼ கு³ருவ்ருʼத்த்யா பரந்தப꞉॥ 26 ॥

தஸ்மை துஷ்ட꞉ ஸ ஶிஷ்யாய ப்ரஸன்னோ(அ)தா²ப்³ரவீத்³கு³ரு꞉ ।
ஸித்³தி⁴ம்ʼ பராமபி⁴ப்ரேக்ஷ்ய ஶ்ருʼணு தன்மே ஜனார்த³ன॥ 27 ॥

ஸித்³த⁴ உவாச
விவிதை⁴꞉ கர்மபி⁴ஸ்தாத புண்யயோகை³ஶ்ச கேவலை꞉ ।
க³ச்ச²ந்தீஹ க³திம்ʼ மர்த்யா தே³வலோகே(அ)பி ச ஸ்தி²திம்॥ 28 ॥

ந க்வ சித்ஸுக²மத்யந்தம்ʼ ந க்வ சிச்சா²ஶ்வதீ ஸ்தி²தி꞉ ।
ஸ்தா²னாச்ச மஹதோ ப்⁴ரம்ʼஶோ து³꞉க²லப்³தா⁴த்புன꞉ புன꞉॥ 29 ॥

அஶுபா⁴ க³தய꞉ ப்ராப்தா꞉ கஷ்டா மே பாபஸேவனாத் ।
காமமன்யுபரீதேன த்ருʼஷ்ணயா மோஹிதேன ச॥ 30 ॥

புன꞉ புனஶ்ச மரணம்ʼ ஜன்ம சைவ புன꞉ புன꞉ ।
ஆஹாரா விவிதா⁴ பு⁴க்தா꞉ பீதா நானாவிதா⁴꞉ ஸ்தனா꞉॥ 31 ॥

மாதரோ விவிதா⁴ த்³ருʼஷ்டா꞉ பிதரஶ்ச ப்ருʼத²க்³விதா⁴꞉ ।
ஸுகா²னி ச விசித்ராணி து³꞉கா²னி ச மயானக⁴॥ 32 ॥

ப்ரியைர்விவாஸோ ப³ஹுஶ꞉ ஸம்ʼவாஸஶ்சாப்ரியை꞉ ஸஹ ।
த⁴னநாஶஶ்ச ஸம்ப்ராப்தோ லப்³த்⁴வா து³꞉கே²ன தத்³த⁴னம்॥ 33 ॥

அவமானா꞉ ஸுகஷ்டாஶ்ச பரத꞉ ஸ்வஜனாத்ததா² ।
ஶாரீரா மானஸாஶ்சாபி வேத³னா ப்⁴ருʼஶதா³ருணா꞉॥ 34 ॥

ப்ராப்தா விமானநாஶ்சோக்³ரா வத⁴ப³ந்தா⁴ஶ்ச தா³ருணா꞉ ।
பதனம்ʼ நிரயே சைவ யாதநாஶ்ச யமக்ஷயே॥ 35 ॥

ஜரா ரோகா³ஶ்ச ஸததம்ʼ வாஸனானி ச பூ⁴ரிஶ꞉ ।
லோகே(அ)ஸ்மின்னனுபூ⁴தானி த்³வந்த்³வஜானி ப்⁴ருʼஶம்ʼ மயா॥ 36 ॥

தத꞉ கதா³ சிந்நிர்வேதா³ன்னிகாரான்னிக்ருʼதேன ச ।
லோகதந்த்ரம்ʼ பரித்யக்தம்ʼ து³꞉கா²ர்தேன ப்⁴ருʼஶம்ʼ மயா ।
தத꞉ ஸித்³தி⁴ரியம்ʼ ப்ராப்தா ப்ரஸாதா³தா³த்மனோ மயா॥ 37 ॥

நாஹம்ʼ புனரிஹாக³ந்தா லோகானாலோகயாம்யஹம் ।
ஆ ஸித்³தே⁴ரா ப்ரஜா ஸர்கா³தா³த்மனோ மே க³தி꞉ ஶுபா⁴॥ 38 ॥

உபலப்³தா⁴ த்³விஜஶ்ரேஷ்ட² ததே²யம்ʼ ஸித்³தி⁴ருத்தமா ।
இத꞉ பரம்ʼ க³மிஷ்யாமி தத꞉ பரதரம்ʼ புன꞉ ।
ப்³ரஹ்மண꞉ பத³மவ்யக்³ரம்ʼ மா தே(அ)பூ⁴த³த்ர ஸம்ʼஶய꞉॥ 39 ॥

நாஹம்ʼ புனரிஹாக³ந்தா மர்த்யலோகே பரந்தப ।
ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி தே மஹாப்ராஜ்ஞ ப்³ரூஹி கிம்ʼ கரவாணி தே॥ 40 ॥

யதீ³ப்ஸுருபபன்னஸ்த்வம்ʼ தஸ்ய காலோ(அ)யமாக³த꞉ ।
அபி⁴ஜானே ச தத³ஹம்ʼ யத³ர்த²ம்ʼ மா த்வமாக³த꞉ ।
அசிராத்து க³மிஷ்யாமி யேனாஹம்ʼ த்வாமசூசுத³ம்॥ 41 ॥

ப்⁴ருʼஶம்ʼ ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி ப⁴வதஶ்சாரித்ரேண விசக்ஷண ।
பரிப்ருʼச்ச² யாவத்³ப⁴வதே பா⁴ஷேயம்ʼ யத்தவேப்ஸிதம்॥ 42 ॥

ப³ஹு மன்யே ச தே பு³த்³தி⁴ம்ʼ ப்⁴ருʼஶம்ʼ ஸம்பூஜயாமி ச ।
யேனாஹம்ʼ ப⁴வதா பு³த்³தோ⁴ மேதா⁴வீ ஹ்யஸி காஶ்யப॥ 43 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஆஶ்வமேதி⁴கே பர்வணி அனுகீ³தாபர்வணி ஸப்தத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉॥

அத்⁴யாய꞉ 17
வாஸுதே³வ உவாச
ததஸ்தஸ்யோபஸங்க்³ருʼஹ்ய பாதௌ³ ப்ரஶ்னான்ஸுது³ர்வசான் ।
பப்ரச்ச² தாம்ʼஶ்ச ஸர்வான்ஸ ப்ராஹ த⁴ர்மப்⁴ருʼதாம்ʼ வர꞉॥ 1 ॥

காஶ்யப உவாச
கத²ம்ʼ ஶரீரம்ʼ ச்யவதே கத²ம்ʼ சைவோபபத்³யதே ।
கத²ம்ʼ கஷ்டாச்ச ஸம்ʼஸாராத்ஸம்ʼஸரன்பரிமுச்யதே॥ 2 ॥

ஆத்மானம்ʼ வா கத²ம்ʼ யுக்த்வா தச்ச²ரீரம்ʼ விமுஞ்சதி ।
ஶரீரதஶ்ச நிர்முக்த꞉ கத²மன்யத்ப்ரபத்³யதே॥ 3 ॥

கத²ம்ʼ ஶுபா⁴ஶுபே⁴ சாயம்ʼ கர்மணீ ஸ்வக்ருʼதே நர꞉ ।
உபபு⁴ங்க்தே க்வ வா கர்ம விதே³ஹஸ்யோபதிஷ்ட²தி॥ 4 ॥

ப்³ராஹ்மண உவாச
ஏவம்ʼ ஸஞ்சோதி³த꞉ ஸித்³த⁴꞉ ப்ரஶ்னாம்ʼஸ்தான்ப்ரத்யபா⁴ஷத ।
ஆனுபூர்வ்யேண வார்ஷ்ணேய யதா² தன்மே வச꞉ ஶ்ருʼணு॥ 5 ॥

ஸித்³த⁴ உவாச
ஆயு꞉ கீர்திகராணீஹ யானி கர்மாணி ஸேவதே ।
ஶரீரக்³ரஹணே(அ)ன்யஸ்மிம்ʼஸ்தேஷு க்ஷீணேஷு ஸர்வஶ꞉॥ 6 ॥

ஆயு꞉ க்ஷயபரீதாத்மா விபரீதானி ஸேவதே ।
பு³த்³தி⁴ர்வ்யாவர்ததே சாஸ்ய விநாஶே ப்ரத்யுபஸ்தி²தே॥ 7 ॥

ஸத்த்வம்ʼ ப³லம்ʼ ச காலம்ʼ சாப்யவிதி³த்வாத்மனஸ்ததா² ।
அதிவேலமுபாஶ்னாதி தைர்விருத்³தா⁴ன்யனாத்மவான்॥ 8 ॥

யதா³யமதிகஷ்டானி ஸர்வாண்யுபநிஷேவதே ।
அத்யர்த²மபி வா பு⁴ங்க்தே ந வா பு⁴ங்க்தே கதா³ சன॥ 9 ॥

து³ஷ்டான்னம்ʼ விஷமான்னம்ʼ ச ஸோ(அ)ன்யோன்யேன விரோதி⁴ ச ।
கு³ரு வாபி ஸமம்ʼ பு⁴ங்க்தே நாதிஜீர்ணே(அ)பி வா புன꞉॥ 10 ॥

வ்யாயாமமதிமாத்ரம்ʼ வா வ்யவாயம்ʼ சோபஸேவதே ।
ஸததம்ʼ கர்ம லோபா⁴த்³வா ப்ராப்தம்ʼ வேக³விதா⁴ரணம்॥ 11 ॥

ரஸாதியுக்தமன்னம்ʼ வா தி³வா ஸ்வப்னம்ʼ நிஷேவதே ।
அபக்வாநாக³தே காலே ஸ்வயம்ʼ தோ³ஷான்ப்ரகோபயன்॥ 12 ॥

ஸ்வதோ³ஷகோபநாத்³ரோக³ம்ʼ லப⁴தே மரணாந்திகம் ।
அத² சோத்³ப³ந்த⁴நாதீ³னி பரீதானி வ்யவஸ்யதி॥ 13 ॥

தஸ்ய தை꞉ காரணைர்ஜந்தோ꞉ ஶரீராச்ச்யவதே யதா² ।
ஜீவிதம்ʼ ப்ரோச்யமானம்ʼ தத்³யதா²வது³பதா⁴ரய॥ 14 ॥

ஊஷ்மா ப்ரகுபித꞉ காயே தீவ்ரவாயுஸமீரித꞉ ।
ஶரீரமனுபர்யேதி ஸர்வான்ப்ராணான்ருணத்³தி⁴ வை॥ 15 ॥

அத்யர்த²ம்ʼ ப³லவானூஷ்மா ஶரீரே பரிகோபித꞉ ।
பி⁴னத்தி ஜீவ ஸ்தா²னானி தானி மர்மாணி வித்³தி⁴ ச॥ 16 ॥

தத꞉ ஸ வேத³ன꞉ ஸத்³யோ ஜீவ꞉ ப்ரச்யவதே க்ஷரன் ।
ஶரீரம்ʼ த்யஜதே ஜந்துஶ்சி²த்³யமானேஷு மர்மஸு ।
வேத³நாபி⁴꞉ பரீதாத்மா தத்³வித்³தி⁴ த்³விஜஸத்தம॥ 17 ॥

ஜாதீமரணஸம்ʼவிக்³னா꞉ ஸததம்ʼ ஸர்வஜந்தவ꞉ ।
த்³ருʼஶ்யந்தே ஸந்த்யஜந்தஶ்ச ஶரீராணி த்³விஜர்ஷப⁴॥ 18 ॥

க³ர்ப⁴ஸங்க்ரமணே சாபி மர்மணாமதிஸர்பணே ।
தாத்³ருʼஶீமேவ லப⁴தே வேத³னாம்ʼ மானவ꞉ புன꞉॥ 19 ॥

பி⁴ன்னஸந்தி⁴ரத² க்லேத³மத்³பி⁴꞉ ஸ லப⁴தே நர꞉ ।
யதா² பஞ்சஸு பூ⁴தேஷு ஸம்ʼஶ்ரிதத்வம்ʼ நிக³ச்ச²தி ।
ஶைத்யாத்ப்ரகுபித꞉ காயே தீவ்ரவாயுஸமீரித꞉॥ 20 ॥

ய꞉ ஸ பஞ்சஸு பூ⁴தேஷு ப்ராணாபானே வ்யவஸ்தி²த꞉ ।
ஸ க³ச்ச²த்யூர்த்⁴வகோ³ வாயு꞉ க்ருʼச்ச்²ரான்முக்த்வா ஶரீரிணம்॥ 21 ॥

ஶரீரம்ʼ ச ஜஹாத்யேவ நிருச்ச்²வாஸஶ்ச த்³ருʼஶ்யதே ।
நிரூஷ்மா ஸ நிருச்ச்²வாஸோ நி꞉ஶ்ரீகோ க³தசேதன꞉॥ 22 ॥

ப்³ரஹ்மணா ஸம்பரித்யக்தோ ம்ருʼத இத்யுச்யதே நர꞉ ।
ஸ்ரோதோபி⁴ர்யைர்விஜானாதி இந்த்³ரியார்தா²ஞ்ஶரீரப்⁴ருʼத் ।
தைரேவ ந விஜானாதி ப்ராணமாஹாரஸம்ப⁴வம்॥ 23 ॥

தத்ரைவ குருதே காயே ய꞉ ஸ ஜீவ꞉ ஸனாதன꞉ ।
தேஷாம்ʼ யத்³யத்³ப⁴வேத்³யுக்தம்ʼ ஸம்ʼநிபாதே க்வ சித்க்வ சித் ।
தத்தன்மர்ம விஜானீஹி ஶாஸ்த்ரத்³ருʼஷ்டம்ʼ ஹி தத்ததா²॥ 24 ॥

தேஷு மர்மஸு பி⁴ன்னேஷு தத꞉ ஸ ஸமுதீ³ரயன் ।
ஆவிஶ்ய ஹ்ருʼத³யம்ʼ ஜந்தோ꞉ ஸத்த்வம்ʼ சாஶு ருணத்³தி⁴ வை ।
தத꞉ ஸ சேதனோ ஜந்துர்நாபி⁴ஜானாதி கிம்ʼ சன॥ 25 ॥

தமஸா ஸம்ʼவ்ருʼதஜ்ஞான꞉ ஸம்ʼவ்ருʼதேஷ்வத² மர்மஸு ।
ஸ ஜீவோ நிரதி⁴ஷ்டா²னஶ்சாவ்யதே மாதரிஶ்வனா॥ 26 ॥

தத꞉ ஸ தம்ʼ மஹோச்ச்²வாஸம்ʼ ப்⁴ருʼஶமுச்ச்²வஸ்ய தா³ருணம் ।
நிஷ்க்ராமன்கம்பயத்யாஶு தச்ச²ரீரமசேதனம்॥ 27 ॥

ஸ ஜீவ꞉ ப்ரச்யுத꞉ காயாத்கர்மபி⁴꞉ ஸ்வை꞉ ஸமாவ்ருʼத꞉ ।
அங்கித꞉ ஸ்வை꞉ ஶுபை⁴꞉ புண்யை꞉ பாபைர்வாப்யுபபத்³யதே॥ 28 ॥

ப்³ராஹ்மணா ஜ்ஞானஸம்பன்னா யதா²வச்ச்²ருத நிஶ்சயா꞉ ।
இதரம்ʼ க்ருʼதபுண்யம்ʼ வா தம்ʼ விஜானந்தி லக்ஷணை꞉॥ 29 ॥

யதா²ந்த⁴ காரே க²த்³யோதம்ʼ லீயமானம்ʼ ததஸ்தத꞉ ।
சக்ஷுஷ்மந்த꞉ ப்ரபஶ்யந்தி ததா² தம்ʼ ஜ்ஞானசக்ஷுஷ꞉॥ 30 ॥

பஶ்யந்த்யேவம்ʼவிதா⁴꞉ ஸித்³தா⁴ ஜீவம்ʼ தி³வ்யேன சக்ஷுஷா ।
ச்யவந்தம்ʼ ஜாயமானம்ʼ ச யோனிம்ʼ சானுப்ரவேஶிதம்॥ 31 ॥

தஸ்ய ஸ்தா²னானி த்³ருʼஷ்டானி த்ரிவிதா⁴னீஹ ஶாஸ்த்ரத꞉ ।
கர்மபூ⁴மிரியம்ʼ பூ⁴மிர்யத்ர திஷ்ட²ந்தி ஜந்தவ꞉॥ 32 ॥

தத꞉ ஶுபா⁴ஶுப⁴ம்ʼ க்ருʼத்வா லப⁴ந்தே ஸர்வதே³ஹின꞉ ।
இஹைவோச்சாவசான்போ⁴கா³ன்ப்ராப்னுவந்தி ஸ்வகர்மபி⁴꞉॥ 33 ॥

இஹைவாஶுப⁴ கர்மா து கர்மபி⁴ர்நிரயம்ʼ க³த꞉ ।
அவாக்ஸ நிரயே பாபோ மானவ꞉ பச்யதே ப்⁴ருʼஶம் ।
தஸ்மாத்ஸுது³ர்லபோ⁴ மோக்ஷ ஆத்மா ரக்ஷ்யோ ப்⁴ருʼஶம்ʼ தத꞉॥ 34 ॥

ஊர்த்⁴வம்ʼ து ஜந்தவோ க³த்வா யேஷு ஸ்தா²னேஷ்வவஸ்தி²தா꞉ ।
கீர்த்யமானானி தானீஹ தத்த்வத꞉ ஸம்ʼநிபோ³த⁴ மே ।
தச்ச்²ருத்வா நைஷ்டி²கீம்ʼ பு³த்³தி⁴ம்ʼ பு³த்⁴யேதா²꞉ கர்ம நிஶ்சயாத்॥ 35 ॥

தாரா ரூபாணி ஸர்வாணி யச்சைதச்சந்த்³ரமண்ட³லம் ।
யச்ச விப்⁴ராஜதே லோகே ஸ்வபா⁴ஸா ஸூர்யமண்ட³லம் ।
ஸ்தா²னான்யேதானி ஜானீஹி நராணாம்ʼ புண்யகர்மணாம்॥ 36 ॥

கர்ம க்ஷயாச்ச தே ஸர்வே ச்யவந்தே வை புன꞉ புன꞉ ।
தத்ராபி ச விஶேஷோ(அ)ஸ்தி தி³வி நீசோச்சமத்⁴யம꞉॥ 37 ॥

ந தத்ராப்யஸ்தி ஸந்தோஷோ த்³ருʼஷ்ட்வா தீ³ப்ததராம்ʼ ஶ்ரியம் ।
இத்யேதா க³தய꞉ ஸர்வா꞉ ப்ருʼத²க்த்வே ஸமுதீ³ரிதா꞉॥ 38 ॥

உபபத்திம்ʼ து க³ர்ப⁴ஸ்ய வக்ஷ்யாம்யஹமத꞉ பரம் ।
யதா²வத்தாம்ʼ நிக³த³த꞉ ஶ்ருʼணுஷ்வாவஹிதோ த்³விஜ॥ 39 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஆஶ்வமேதி⁴கே பர்வணி அனுகீ³தாபர்வணி அஷ்டாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉॥

அத்⁴யாய꞉ 18
ப்³ராஹ்மண உவாச
ஶுபா⁴நாமஶுபா⁴னாம்ʼ ச நேஹ நாஶோ(அ)ஸ்தி கர்மணாம் ।
ப்ராப்ய ப்ராப்ய து பச்யந்தே க்ஷேத்ரம்ʼ க்ஷேத்ரம்ʼ ததா² ததா²॥ 1 ॥

யதா² ப்ரஸூயமானஸ்து ப²லீ த³த்³யாத்ப²லம்ʼ ப³ஹு ।
ததா² ஸ்யாத்³விபுலம்ʼ புண்யம்ʼ ஶுத்³தே⁴ன மனஸா க்ருʼதம்॥ 2 ॥

பாபம்ʼ சாபி ததை²வ ஸ்யாத்பாபேன மனஸா க்ருʼதம் ।
புரோதா⁴ய மனோ ஹீஹ கர்மண்யாத்மா ப்ரவர்ததே॥ 3 ॥

யதா² கத்ம ஸமாதி³ஷ்டம்ʼ காமமன்யுஸமாவ்ருʼத꞉ ।
நரோ க³ர்ப⁴ம்ʼ ப்ரவிஶதி தச்சாபி ஶ்ருʼணு சோத்தரம்॥ 4 ॥

ஶுக்ரம்ʼ ஶோணிதஸம்ʼஸ்ருʼஷ்டம்ʼ ஸ்த்ரியா க³ர்பா⁴ஶயம்ʼ க³தம் ।
க்ஷேத்ரம்ʼ கர்மஜமாப்னோதி ஶுப⁴ம்ʼ வா யதி³ வாஶுப⁴ம்॥ 5 ॥

ஸௌக்ஷ்ம்யாத³வ்யக்தபா⁴வாச்ச ந ஸ க்வ சன ஸஜ்ஜதே ।
ஸம்ப்ராப்ய ப்³ரஹ்மண꞉ காயம்ʼ தஸ்மாத்தத்³ப்³ரஹ்ம ஶாஶ்வதம் ।
தத்³பீ³ஜம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ தேன ஜீவந்தி ஜந்தவ꞉॥ 6 ॥

ஸ ஜீவ꞉ ஸர்வகா³த்ராணி க³ர்ப⁴ஸ்யாவிஶ்ய பா⁴க³ஶ꞉ ।
த³தா⁴தி சேதஸா ஸத்³ய꞉ ப்ராணஸ்தா²னேஷ்வவஸ்தி²த꞉ ।
தத꞉ ஸ்பந்த³யதே(அ)ங்கா³னி ஸ க³ர்ப⁴ஶ்சேதனான்வித꞉॥ 7 ॥

யதா² ஹி லோஹநிஷ்யந்தோ³ நிஷிக்தோ பி³ம்ப³விக்³ரஹம் ।
உபைதி தத்³வஜ்ஜானீஹி க³ர்பே⁴ ஜீவ ப்ரவேஶனம்॥ 8 ॥

லோஹபிண்ட³ம்ʼ யதா² வஹ்னி꞉ ப்ரவிஶத்யபி⁴தாபயன் ।
ததா² த்வமபி ஜானீஹி க³ர்பே⁴ ஜீவோபபாத³னம்॥ 9 ॥

யதா² ச தீ³ப꞉ ஶரணம்ʼ தீ³ப்யமான꞉ ப்ரகாஶயேத் ।
ஏவமேவ ஶரீராணி ப்ரகாஶயதி சேதனா॥ 10 ॥

யத்³யச்ச குருதே கர்ம ஶுப⁴ம்ʼ வா யதி³ வாஶுப⁴ம் ।
பூர்வதே³ஹக்ருʼதம்ʼ ஸர்வமவஶ்யமுபபு⁴ஜ்யதே॥ 11 ॥

ததஸ்தத்க்ஷீயதே சைவ புனஶ்சான்யத்ப்ரசீயதே ।
யாவத்தன்மோக்ஷயோக³ஸ்த²ம்ʼ த⁴ர்மம்ʼ நைவாவபு³த்⁴யதே॥ 12 ॥

தத்ர த⁴ர்மம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸுகீ² ப⁴வதி யேன வை ।
ஆவர்தமானோ ஜாதீஷு ததா²ன்யோந்யாஸு ஸத்தம॥ 13 ॥

தா³னம்ʼ வ்ரதம்ʼ ப்³ரஹ்மசர்யம்ʼ யதோ²க்தவ்ரததா⁴ரணம் ।
த³ம꞉ ப்ரஶாந்ததா சைவ பூ⁴தானாம்ʼ சானுகம்பனம்॥ 14 ॥

ஸம்ʼயமஶ்சாந்ருʼஶம்ʼஸ்யம்ʼ ச பரஸ்வாதா³ன வர்ஜனம் ।
வ்யலீகாநாமகரணம்ʼ பூ⁴தானாம்ʼ யத்ர ஸா பு⁴வி॥ 15 ॥

மாதாபித்ரோஶ்ச ஶுஶ்ரூஷா தே³வதாதிதி²பூஜனம் ।
கு³ரு பூஜா க்⁴ருʼணா ஶௌசம்ʼ நித்யமிந்த்³ரியஸம்ʼயம꞉॥ 16 ॥

ப்ரவர்தனம்ʼ ஶுபா⁴னாம்ʼ ச தத்ஸதாம்ʼ வ்ருʼத்தமுச்யதே ।
ததோ த⁴ர்ம꞉ ப்ரப⁴வதி ய꞉ ப்ரஜா꞉ பாதி ஶாஶ்வதீ꞉॥ 17 ॥

ஏவம்ʼ ஸத்ஸு ஸதா³ பஶ்யேத்தத்ர ஹ்யேஷா த்⁴ருவா ஸ்தி²தி꞉ ।
ஆசாரோ த⁴ர்மமாசஷ்டே யஸ்மின்ஸந்தோ வ்யவஸ்தி²தா꞉॥ 18 ॥

தேஷு தத்³த⁴ர்மநிக்ஷிப்தம்ʼ ய꞉ ஸ த⁴ர்ம꞉ ஸனாதன꞉ ।
யஸ்தம்ʼ ஸமபி⁴பத்³யேத ந ஸ து³ர்க³திமாப்னுயாத்॥ 19 ॥

அதோ நியம்யதே லோக꞉ ப்ரமுஹ்ய த⁴ர்மவர்த்மஸு ।
யஸ்து யோகீ³ ச முக்தஶ்ச ஸ ஏதேப்⁴யோ விஶிஷ்யதே॥ 20 ॥

வர்தமானஸ்ய த⁴ர்மேண புருஷஸ்ய யதா²ததா² ।
ஸம்ʼஸாரதாரணம்ʼ ஹ்யஸ்ய காலேன மஹதா ப⁴வேத்॥ 21 ॥

ஏவம்ʼ பூர்வக்ருʼதம்ʼ கர்ம ஸர்வோ ஜந்துர்நிஷேவதே ।
ஸர்வம்ʼ தத்காரணம்ʼ யேன நிக்ருʼதோ(அ)யமிஹாக³த꞉॥ 22 ॥

ஶரீரக்³ரஹணம்ʼ சாஸ்ய கேன பூர்வம்ʼ ப்ரகல்பிதம் ।
இத்யேவம்ʼ ஸம்ʼஶயோ லோகே தச்ச வக்ஷ்யாம்யத꞉ பரம்॥ 23 ॥

ஶரீரமாத்மன꞉ க்ருʼத்வா ஸர்வபூ⁴தபிதாமஹ꞉ ।
த்ரைலோக்யமஸ்ருʼஜத்³ப்³ரஹ்மா க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ ஸ்தா²வரஜங்க³மம்॥ 24 ॥

தத꞉ ப்ரதா⁴நமஸ்ருʼஜச்சேதனா ஸா ஶரீரிணாம் ।
யயா ஸர்வமித³ம்ʼ வ்யாப்தம்ʼ யாம்ʼ லோகே பரமாம்ʼ விது³꞉॥ 25 ॥

இஹ தத்க்ஷரமித்யுக்தம்ʼ பரம்ʼ த்வம்ருʼதமக்ஷரம் ।
த்ரயாணாம்ʼ மிது²னம்ʼ ஸர்வமேகைகஸ்ய ப்ருʼத²க்ப்ருʼத²க்॥ 26 ॥

அஸ்ருʼஜத்ஸர்வபூ⁴தானி பூர்வஸ்ருʼஷ்ட꞉ ப்ரஜாபதி꞉ ।
ஸ்தா²வராணி ச பூ⁴தானி இத்யேஷா பௌர்விகீ ஶ்ருதி꞉॥ 27 ॥

தஸ்ய காலபரீமாணமகரோத்ஸ பிதாமஹ꞉ ।
பூ⁴தேஷு பரிவ்ருʼத்திம்ʼ ச புனராவ்ருʼத்திமேவ ச॥ 28 ॥

யதா²த்ர கஶ்சின்மேதா⁴வீ த்³ருʼஷ்டாத்மா பூர்வஜன்மனி ।
யத்ப்ரவக்ஷ்யாமி தத்ஸர்வம்ʼ யதா²வது³பபத்³யதே॥ 29 ॥

ஸுக²து³꞉கே² ஸதா³ ஸம்யக³நித்யே ய꞉ ப்ரபஶ்யதி ।
காயம்ʼ சாமேத்⁴ய ஸங்கா⁴தம்ʼ விநாஶம்ʼ கர்ம ஸம்ʼஹிதம்॥ 30 ॥

யச்ச கிம்ʼ சித்ஸுக²ம்ʼ தச்ச ஸர்வம்ʼ து³꞉க²மிதி ஸ்மரன் ।
ஸம்ʼஸாரஸாக³ரம்ʼ கோ⁴ரம்ʼ தரிஷ்யதி ஸுது³ஸ்தரம்॥ 31 ॥

ஜாதீ மரணரோகை³ஶ்ச ஸமாவிஷ்ட꞉ ப்ரதா⁴னவித் ।
சேதனாவத்ஸு சைதன்யம்ʼ ஸமம்ʼ பூ⁴தேஷு பஶ்யதி॥ 32 ॥

நிர்வித்³யதே தத꞉ க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ மார்க³மாண꞉ பரம்ʼ பத³ம் ।
தஸ்யோபதே³ஶம்ʼ வக்ஷ்யாமி யாதா²தத்²யேன ஸத்தம॥ 33 ॥

ஶாஶ்வதஸ்யாவ்யயஸ்யாத² பத³ஸ்ய ஜ்ஞானமுத்தமம் ।
ப்ரோச்யமானம்ʼ மயா விப்ர நிபோ³தே⁴த³மஶேஷத꞉॥ 34 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஆஶ்வமேதி⁴கே பர்வணி அனுகீ³தாபர்வணி ஷோட³ஷோ(அ)ஶ்த்³யாய꞉॥

அத்⁴யாய꞉ 19
ப்³ராஹ்மண உவாச
ய꞉ ஸ்யாதே³காயனே லீனஸ்தூஷ்ணீம்ʼ கிம்ʼ சித³சிந்தயன் ।
பூர்வம்ʼ பூர்வம்ʼ பரித்யஜ்ய ஸ நிராரம்ப⁴கோ ப⁴வேத்॥ 1 ॥

ஸர்வமித்ர꞉ ஸர்வஸஹ꞉ ஸமரக்தோ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
வ்யபேதப⁴யமன்யுஶ்ச காமஹா முச்யதே நர꞉॥ 2 ॥

ஆத்மவத்ஸர்வபூ⁴தேஷு யஶ்சரேந்நியத꞉ ஶுசி꞉ ।
அமானீ நிரபீ⁴மான꞉ ஸர்வதோ முக்த ஏவ ஸ꞉॥ 3 ॥

ஜீவிதம்ʼ மரணம்ʼ சோபே⁴ ஸுக²து³꞉கே² ததை²வ ச ।
லாபா⁴லாபே⁴ ப்ரிய த்³வேஷ்யே ய꞉ ஸம꞉ ஸ ச முச்யதே॥ 4 ॥

ந கஸ்ய சித்ஸ்ப்ருʼஹயதே நாவஜானாதி கிம்ʼ சன ।
நிர்த்³வந்த்³வோ வீதராகா³த்மா ஸர்வதோ முக்த ஏவ ஸ꞉॥ 5 ॥

அனமித்ரோ(அ)த² நிர்ப³ந்து⁴ரனபத்யஶ்ச ய꞉ க்வ சித் ।
த்யக்தத⁴ர்மார்த²காமஶ்ச நிராகாங்க்ஷீ ஸ முச்யதே॥ 6 ॥

நைவ த⁴ர்மீ ந சாத⁴ர்மீ பூர்வோபசிதஹா ச ய꞉ ।
தா⁴துக்ஷயப்ரஶாந்தாத்மா நிர்த்³வந்த்³வ꞉ ஸ விமுச்யதே॥ 7 ॥

அகர்மா சாவிகாங்க்ஷஶ்ச பஶ்யஞ்ஜக³த³ஶாஶ்வதம் ।
அஸ்வஸ்த²மவஶம்ʼ நித்யம்ʼ ஜன்ம ஸம்ʼஸாரமோஹிதம்॥ 8 ॥

வைராக்³ய பு³த்³தி⁴꞉ ஸததம்ʼ தாபதோ³ஷவ்யபேக்ஷக꞉ ।
ஆத்மப³ந்த⁴விநிர்மோக்ஷம்ʼ ஸ கரோத்யசிராதி³வ॥ 9 ॥

அக³ந்த⁴ ரஸமஸ்பர்ஶமஶப்³த³மபரிக்³ரஹம் ।
அரூபமனபி⁴ஜ்ஞேயம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வாத்மானம்ʼ விமுச்யதே॥ 10 ॥

பஞ்ச பூ⁴தகு³ணைர்ஹீனமமூர்தி மத³லேபகம் ।
அகு³ணம்ʼ கு³ணபோ⁴க்தாரம்ʼ ய꞉ பஶ்யதி ஸ முச்யதே॥ 11 ॥

விஹாய ஸர்வஸங்கல்பான்பு³த்³த்⁴யா ஶாரீர மானஸான் ।
ஶனைர்நிர்வாணமாப்னோதி நிரிந்த⁴ன இவானல꞉॥ 12 ॥

விமுக்த꞉ ஸர்வஸம்ʼஸ்காரைஸ்ததோ ப்³ரஹ்ம ஸனாதனம் ।
பரமாப்னோதி ஸம்ʼஶாந்தமசலம்ʼ தி³வ்யமக்ஷரம்॥ 13 ॥

அத꞉ பரம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி யோக³ஶாஸ்த்ரமனுத்தமம் ।
யஜ்ஜ்ஞாத்வா ஸித்³த⁴மாத்மானம்ʼ லோகே பஶ்யந்தி யோகி³ன꞉॥ 14 ॥

தஸ்யோபதே³ஶம்ʼ பஶ்யாமி யதா²வத்தந்நிபோ³த⁴ மே ।
யைர்த்³வாரைஶ்சாரயந்நித்யம்ʼ பஶ்யத்யாத்மானமாத்மனி॥ 15 ॥

இந்த்³ரியாணி து ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய மன ஆத்மனி தா⁴ரயேத் ।
தீவ்ரம்ʼ தப்த்வா தப꞉ பூர்வம்ʼ ததோ யோக்துமுபக்ரமேத்॥ 16 ॥

தபஸ்வீ த்யக்தஸங்கல்போ த³ம்பா⁴ஹங்காரவர்ஜித꞉ ।
மனீஷீ மனஸா விப்ர꞉ பஶ்யத்யாத்மானமாத்மனி॥ 17 ॥

ஸ சேச்ச²க்னோத்யயம்ʼ ஸாது⁴ர்யோக்துமாத்மானமாத்மனி ।
தத ஏகாந்தஶீல꞉ ஸ பஶ்யத்யாத்மானமாத்மனி॥ 18 ॥

ஸம்ʼயத꞉ ஸததம்ʼ யுக்த ஆத்மவான்விஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
ததா²யமாத்மனாத்மானம்ʼ ஸாது⁴ யுக்த꞉ ப்ரபஶ்யதி॥ 19 ॥

யதா² ஹி புருஷ꞉ ஸ்வப்னே த்³ருʼஷ்ட்வா பஶ்யத்யஸாவிதி ।
ததா²ரூபமிவாத்மானம்ʼ ஸாது⁴ யுக்த꞉ ப்ரபஶ்யதி॥ 20 ॥

இஷீகாம்ʼ வா யதா² முஞ்ஜாத்கஶ்சிந்நிர்ஹ்ருʼத்ய த³ர்ஶயேத் ।
யோகீ³ நிஷ்க்ருʼஷ்டமாத்மானம்ʼ யதா² ஸம்பஶ்யதே தனௌ॥ 21 ॥

முஞ்ஜம்ʼ ஶரீரம்ʼ தஸ்யாஹுரிஷீகாமாத்மனி ஶ்ரிதாம் ।
ஏதந்நித³ர்ஶனம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ யோக³வித்³பி⁴ரனுத்தமம்॥ 22 ॥

யதா³ ஹி யுக்தமாத்மானம்ʼ ஸம்யக்பஶ்யதி தே³ஹப்⁴ருʼத் ।
ததா³ஸ்ய நேஶதே கஶ்சித்த்ரைலோக்யஸ்யாபி ய꞉ ப்ரபு⁴꞉॥ 23 ॥

அன்யோன்யாஶ்சைவ தனவோ யதே²ஷ்டம்ʼ ப்ரதிபத்³யதே ।
விநிவ்ருʼத்ய ஜராம்ருʼத்யூ ந ஹ்ருʼஷ்யதி ந ஶோசதி॥ 24 ॥

தே³வாநாமபி தே³வத்வம்ʼ யுக்த꞉ காரயதே வஶீ ।
ப்³ரஹ்ம சாவ்யயமாப்னோதி ஹித்வா தே³ஹமஶாஶ்வதம்॥ 25 ॥

வினஶ்யத்ஷ்வபி லோகேஷு ந ப⁴யம்ʼ தஸ்ய ஜாயதே ।
க்லிஶ்யமானேஷு பூ⁴தேஷு ந ஸ க்லிஶ்யதி கேன சித்॥ 26 ॥

து³꞉க²ஶோகமயைர்கோ⁴ரை꞉ ஸங்க³ஸ்னேஹ ஸமுத்³ப⁴வை꞉ ।
ந விசால்யேத யுக்தாத்மா நிஸ்ப்ருʼஹ꞉ ஶாந்தமானஸ꞉॥ 27 ॥

நைனம்ʼ ஶஸ்த்ராணி வித்⁴யந்தே ந ம்ருʼத்யுஶ்சாஸ்ய வித்³யதே ।
நாத꞉ ஸுக²தரம்ʼ கிம்ʼ சில்லோகே க்வ சன வித்³யதே॥ 28 ॥

ஸம்யக்³யுக்த்வா யதா³த்மானமாத்மயேவ ப்ரபஶ்யதி ।
ததை³வ ந ஸ்ப்ருʼஹயதே ஸாக்ஷாத³பி ஶதக்ரதோ꞉॥ 29 ॥

நிர்வேத³ஸ்து ந க³ந்தவ்யோ யுஞ்ஜானேன கத²ம்ʼ சன ।
யோக³மேகாந்தஶீலஸ்து யதா² யுஞ்ஜீத தச்ச்²ருʼணு॥ 30 ॥

த்³ருʼஷ்டபூர்வா தி³ஶம்ʼ சிந்த்ய யஸ்மின்ஸம்ʼநிவஸேத்புரே ।
புரஸ்யாப்⁴யந்தரே தஸ்ய மனஶ்சாயம்ʼ ந பா³ஹ்யத꞉॥ 31 ॥

புரஸ்யாப்⁴யந்தரே திஷ்ட²ன்யஸ்மின்னாவஸதே² வஸேத் ।
தஸ்மின்னாவஸதே² தா⁴ர்யம்ʼ ஸ பா³ஹ்யாப்⁴யந்தரம்ʼ மன꞉॥ 32 ॥

ப்ரசிந்த்யாவஸத²ம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ யஸ்மின்காயே(அ)வதிஷ்ட²தே ।
தஸ்மின்காயே மனஶ்சார்யம்ʼ ந கத²ம்ʼ சன பா³ஹ்யத꞉॥ 33 ॥

ஸம்ʼநியம்யேந்த்³ரியக்³ராமம்ʼ நிர்கோ⁴ஷே நிர்ஜனே வனே ।
காயமப்⁴யந்தரம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னமேகாக்³ர꞉ பரிசிந்தயேத்॥ 34 ॥

த³ந்தாம்ʼஸ்தாலு ச ஜிஹ்வாம்ʼ ச க³லம்ʼ க்³ரீவாம்ʼ ததை²வ ச ।
ஹ்ருʼத³யம்ʼ சிந்தயேச்சாபி ததா² ஹ்ருʼத³யப³ந்த⁴னம்॥ 35 ॥

இத்யுக்த꞉ ஸ மயா ஶிஷ்யோ மேதா⁴வீ மது⁴ஸூத³ன ।
பப்ரச்ச² புனரேவேமம்ʼ மோக்ஷத⁴ர்மம்ʼ ஸுது³ர்வசம்॥ 36 ॥

பு⁴க்தம்ʼ பு⁴க்தம்ʼ கத²மித³மன்னம்ʼ கோஷ்டே² விபச்யதே ।
கத²ம்ʼ ரஸத்வம்ʼ வ்ரஜதி ஶோணிதம்ʼ ஜாயதே கத²ம் ।
ததா² மாம்ʼஸம்ʼ ச மேத³ஶ்ச ஸ்னாய்வஸ்தீ²னி ச போஷதி॥ 37 ॥

கத²மேதானி ஸர்வாணி ஶரீராணி ஶரீரிணாம் ।
வர்த⁴ந்தே வர்த⁴மானஸ்ய வர்த⁴தே ச கத²ம்ʼ ப³லம் ।
நிரோஜஸாம்ʼ நிஷ்க்ரமணம்ʼ மலானாம்ʼ ச ப்ருʼத²க்ப்ருʼத²க்॥ 38 ॥

குதோ வாயம்ʼ ப்ரஶ்வஸிதி உச்ச்²வஸித்யபி வா புன꞉ ।
கம்ʼ ச தே³ஶமதி⁴ஷ்டா²ய திஷ்ட²த்யாத்மாயமாத்மனி॥ 39 ॥

ஜீவ꞉ காயம்ʼ வஹதி சேச்சேஷ்டயான꞉ கலேவரம் ।
கிம்ʼ வர்ணம்ʼ கீத்³ருʼஶம்ʼ சைவ நிவேஶயதி வை மன꞉ ।
யாதா²தத்²யேன ப⁴க³வன்வக்துமர்ஹஸி மே(அ)னக⁴॥ 40 ॥

இதி ஸம்பரிப்ருʼஷ்டோ(அ)ஹம்ʼ தேன விப்ரேண மாத⁴வ ।
ப்ரத்யப்³ருவம்ʼ மஹாபா³ஹோ யதா² ஶ்ருதமரிந்த³ம॥ 41 ॥

யதா² ஸ்வகோஷ்டே² ப்ரக்ஷிப்ய கோஷ்ட²ம்ʼ பா⁴ண்ட³ மனா ப⁴வேத் ।
ததா² ஸ்வகாயே ப்ரக்ஷிப்ய மனோ த்³வாரைரநிஶ்சலை꞉ ।
ஆத்மானம்ʼ தத்ர மார்கே³த ப்ரமாத³ம்ʼ பரிவர்ஜயேத்॥ 42 ॥

ஏவம்ʼ ஸததமுத்³யுக்த꞉ ப்ரீதாத்மா நசிராதி³வ ।
ஆஸாத³யதி தத்³ப்³ரஹ்ம யத்³த்³ருʼஷ்ட்வா ஸ்யாத்ப்ரதா⁴னவித்॥ 43 ॥

ந த்வஸௌ சக்ஷுஷா க்³ராஹ்யோ ந ச ஸர்வைரபீந்த்³ரியை꞉ ।
மனஸைவ ப்ரதீ³பேன மஹானாத்மனி த்³ருʼஶ்யதே॥ 44 ॥

ஸர்வத꞉ பாணிபாத³ம்ʼ தம்ʼ ஸர்வதோ(அ)க்ஷிஶிரோமுக²ம் ।
ஜீவோ நிஷ்க்ராந்தமாத்மானம்ʼ ஶரீராத்ஸம்ப்ரபஶ்யதி॥ 45 ॥

ஸ தது³த்ஸ்ருʼஜ்ய தே³ஹம்ʼ ஸ்வம்ʼ தா⁴ரயன்ப்³ரஹ்ம கேவலம் ।
ஆத்மானமாலோகயதி மனஸா ப்ரஹஸன்னிவ॥ 46 ॥

இத³ம்ʼ ஸர்வரஹஸ்யம்ʼ தே மயோக்தம்ʼ த்³விஜஸத்தம ।
ஆப்ருʼச்சே² ஸாத⁴யிஷ்யாமி க³ச்ச² ஶிஷ்யயதா²ஸுக²ம்॥ 47 ॥

இத்யுக்த꞉ ஸ ததா³ க்ருʼஷ்ண மயா ஶிஷ்யோ மஹாதபா꞉ ।
அக³ச்ச²த யதா²காமம்ʼ ப்³ராஹ்மணஶ்சி²ன்னஸம்ʼஶய꞉॥ 48 ॥

வாஸுதே³வ உவாச
இத்யுக்த்வா ஸ ததா³ வாக்யம்ʼ மாம்ʼ பார்த² த்³விஜபுங்க³வ꞉ ।
மோக்ஷத⁴ர்மாஶ்ரித꞉ ஸம்யக்தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத॥ 49 ॥

கச்சிதே³தத்த்வயா பார்த² ஶ்ருதமேகாக்³ரசேதஸா ।
ததா³பி ஹி ரத²ஸ்த²ஸ்த்வம்ʼ ஶ்ருதவானேததே³வ ஹி॥ 50 ॥

நைதத்பார்த² ஸுவிஜ்ஞேயம்ʼ வ்யாமிஶ்ரேணேதி மே மதி꞉ ।
நரேணாக்ருʼத ஸஞ்ஜ்ஞேன வித³க்³தே⁴னாக்ருʼதாத்மனா॥ 51 ॥

ஸுரஹஸ்யமித³ம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ தே³வானாம்ʼ ப⁴ரதர்ஷப⁴ ।
கச்சின்னேத³ம்ʼ ஶ்ருதம்ʼ பார்த² மர்த்யேனான்யேன கேன சித்॥ 52 ॥

ந ஹ்யேதச்ச்²ரோதுமர்ஹோ(அ)ன்யோ மனுஷ்யஸ்த்வாம்ருʼதே(அ)னக⁴ ।
நைதத³த்³ய ஸுவிஜ்ஞேயம்ʼ வ்யாமிஶ்ரேணாந்தராத்மனா॥ 53 ॥

க்ரியாவத்³பி⁴ர்ஹி கௌந்தேய தே³வலோக꞉ ஸமாவ்ருʼத꞉ ।
ந சைததி³ஷ்டம்ʼ தே³வானாம்ʼ மர்த்யை ரூபநிவர்தனம்॥ 54 ॥

பரா ஹி ஸா க³தி꞉ பார்த² யத்தத்³ப்³ரஹ்ம ஸனாதனம் ।
யத்ராம்ருʼதத்வம்ʼ ப்ராப்னோதி த்யக்த்வா து³꞉க²ம்ʼ ஸதா³ ஸுகீ²॥ 55 ॥

ஏவம்ʼ ஹி த⁴ர்மமாஸ்தா²ய யோ(அ)பி ஸ்யு꞉ பாபயோனய꞉ ।
ஸ்த்ரியோ வைஶ்யாஸ்ததா² ஶூத்³ராஸ்தே(அ)பி யாந்தி பராம்ʼ க³திம்॥ 56 ॥

கிம்ʼ புனர்ப்³ராஹ்மணா꞉ பார்த² க்ஷத்ரியா வா ப³ஹுஶ்ருதா꞉ ।
ஸ்வத⁴ர்மரதயோ நித்யம்ʼ ப்³ரஹ்மலோகபராயணா꞉॥ 57 ॥

ஹேதுமச்சைதது³த்³தி³ஷ்டமுபாயாஶ்சாஸ்ய ஸாத⁴னே ।
ஸித்³தே⁴꞉ ப²லம்ʼ ச மோக்ஷஶ்ச து³꞉க²ஸ்ய ச விநிர்ணய꞉ ।
அத꞉ பரம்ʼ ஸுக²ம்ʼ த்வன்யத்கிம்ʼ நு ஸ்யாத்³ப⁴ரதர்ஷப⁴॥ 58 ॥

ஶ்ருதவாஞ்ஶ்ரத்³த³தா⁴னஶ்ச பராக்ராந்தஶ்ச பாண்ட³வ ।
ய꞉ பரித்யஜதே மர்த்யோ லோகதந்த்ரமஸாரவத் ।
ஏதைருபாயை꞉ ஸ க்ஷிப்ரம்ʼ பராம்ʼ க³திமவாப்னுயாத்॥ 59 ॥

ஏதாவதே³வ வக்தவ்யம்ʼ நாதோ பூ⁴யோ(அ)ஸ்தி கிம்ʼ சன ।
ஷண்மாஸாந்நித்யயுக்தஸ்ய யோக³꞉ பார்த² ப்ரவர்ததே॥ 60 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஆஶ்வமேதி⁴கே பர்வணி அனுகீ³தாபர்வணி ஏகோனவிம்ʼஷோ(அ)த்⁴யாய꞉॥

॥ இதி அனுகீ³தா ஸமாப்தா॥

Also Read:

Anu Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Anu Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top