Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Baka Gita Lyrics in Telugu

Baka Geetaa in Telugu:

॥ బకగీతా ॥

॥ అథ బకగీతా ॥

వైశంపాయన ఉవాచ –
మార్కండేయమృషయో బ్రాహ్మణా యుధిష్ఠిరశ్చ పర్యపృచ్ఛన్నృషిః ।
కేన దీర్ఘాయురాసీద్బకో మార్కండేయస్తు తాన్సర్వానువాచ ॥ 1 ॥

మహాతపా దీర్ఘాయుశ్చ బకో రాజర్షిర్నాత్రకార్యా విచారణా ॥ 2 ॥

ఏతచ్ఛృత్వా తు కౌంతేయో భ్రాతృభిః సహ భారత ।
మార్కండేయం పర్యపృచ్ఛద్ధర్మరాజో యుధిష్ఠిరః ॥ 3 ॥

బకదాల్భ్యౌ మహాత్మానౌ శ్రూయేతే చిరజీవినౌ ।
సఖాయౌ దేవరాజస్య తావృషీ లోకసంమితౌ ॥ 4 ॥

ఏతదిచ్ఛామి భగవన్ బకశక్రసమాగమం ।
సుఖదుఃఖసమాయుక్తం తత్త్వేన కథయస్వ మే ॥ 5 ॥

మార్కండేయ ఉవాచ –
వృత్తే దేవాసురే రాజన్సంగ్రామే లోమహర్షణే ।
త్రయాణామపి లోకానామింద్రో లోకాధిపో భవత్ ॥ 6 ॥

సమ్యగ్వర్షతి పర్జన్యే సుఖసంపద ఉత్తమాః ।
నిరామయాస్తు ధర్మిష్ఠాః ప్రజా ధర్మపరాయణాః ॥ 7 ॥

ముదితశ్చ జనః సర్వః స్వధర్మే సువ్యవస్థితః ।
తాః ప్రజా ముదితాః సర్వా దృష్టాబలనిషూదనః ॥ 8 ॥

తతస్తు ముదితో రాజన్ దేవరాజః శతక్రతుః ।
ఐరావతం సమాస్థాయ తాః పశ్యన్ముదితాః ప్రజాః ॥ 9 ॥

ఆశ్రమాంశ్చ విచిత్రాంశ్చ నదీశ్చ వివిధాః శుభాః ।
నగరాణి సమృద్ధాని ఖేటాంజనపదాంస్తథా ॥ 10 ॥

ప్రజాపాలనదక్షాంశ్చ నరేంద్రాంధర్మచారిణః ।
ఉదపానప్రపావాపీతడాగానిసరాంసిచ ॥ 11 ॥

నానాబ్రహ్మసమాచారైః సేవితాని ద్విజోత్తమైః ।
తతోవతీర్య రమ్యాయాం పృథ్వ్యాం రాజంఛతక్రతుః ॥ 12 ॥

తత్ర రమ్యే శివే దేశే బహువృక్షసమాకులే ।
పూర్వస్యాం దిశి రమ్యాయాం సముద్రాభ్యాశతో నృప ॥ 13 ॥

తత్రాశ్రమపదం రమ్యం మృగద్విజనిషేవితం ।
తత్రాశ్రమపదే రమ్యే బకం పశ్యతి దేవరాట్ ॥ 14 ॥

బకస్తు దృష్ట్వా దేవేంద్రం దృఢం ప్రీతమనాభవత్ ।
పాద్యాసనార్ఘదానేన ఫలమూలైరథార్చయత్ ॥ 15 ॥

సుఖోపవిష్టో వరదస్తతస్తు బలసూదనః ।
తతః ప్రశ్నం బకం దేవ ఉవాచ-త్రిదశేశ్వరః ॥ 16 ॥

శతం వర్షసహస్రాణి మునే జాతస్య తేనఘ ।
సమాఖ్యాహి మమ బ్రహ్మన్ కిం దుఃఖం చిరజీవినాం ॥ 17 ॥

బక ఉవాచ –
అప్రియైః సహ సంవాసః ప్రియైశ్చాపి వినాభవః ।
అసద్భిః సంప్రయోగశ్చ తద్దుఃఖం చిర్జీవినాం ॥ 18 ॥

పుత్రదారవినాశోత్ర జ్ఞాతీనాం సుహృదామపి ।
పరేష్వాపతతే కృఛ్రం కింను దుఃఖతరం తతః ॥ 19 ॥

నాన్యద్దుఃఖతరం కించిల్లోకేషు ప్రతిభాతి మే ।
అర్థైర్విహీనః పురుషః పరైః సంపరిభూయతే ॥ 20 ॥

అకులానాం కులే భావం కులీనానాం కులక్షయం ।
సంయోగం విప్రయోగం చ పశ్యంతి చిరజీవినః ॥ 21 ॥

అపి ప్రత్యక్షమేవైతద్దేవదేవ శతక్రతో ।
అకులానాం సమృద్ధానాం కథం కులవిపర్యయః ॥ 22 ॥

దేవదానవగంధర్వమనుష్యోరగరాక్షసాః ।
ప్రాప్నువంతి విపర్యాసం కింను దుఃఖతరం తతః ॥ 23 ॥

కులే జాతాశ్చ క్లిశ్యంతే దౌష్కులే యవశానుగాః ।
ఆఢ్యైర్దరిద్రావమతాః కింను దుఃఖతరం తతః ॥ 24 ॥

లోకే వైధర్మ్యమేతత్తు దృశ్యతే బహువిస్తరం ।
హీనజ్ఞానాశ్చ దృశ్యంతే క్లిశ్యంతే ప్రాజ్ఞకోవిదాః ॥ 25 ॥

బహుదుఃఖపరిక్లేశం మానుష్యమిహ దృశ్యతే ।
ఇంద్ర ఉవాచ –
పునరేవ మహాభాగ దేవర్షిగణసేవిత ॥ 26 ॥

సమాఖ్యాహి మమ బ్రహ్మన్ కిం సుఖం చిరజీవినాం ।
బక ఉవాచ –
అష్టమే ద్వాదశే వాపి శాకం యః పచతే గృహే ॥ 27 ॥

కుమిత్రాణ్యనపాశ్రిత్య కిం వై సుఖతరం తతః ।
యత్రాహాని న గణ్యంతే నైనమాహుర్మహాశనం ॥ 28 ॥

అపి శాకంపచానస్య సుఖం వై మఘవన్ గృహే ।
అర్జితం స్వేన వీర్యేణ నాప్యపాశ్రిత్య కంచన ॥ 29 ॥

ఫలశాకమపి శ్రేయో భోక్తుం హ్యకృపణే గృహే ।
పరస్య తు గృహే భోక్తుః పరిభూతస్య నిత్యశః ॥ 30 ॥

సుమృష్టమపి నే శ్రేయో వికల్పోయమతః సతాం ।
శ్వవత్కీలాలపో యస్తు పరాన్నం భోక్తుమిచ్ఛతి ॥ 31 ॥

ధిగస్తు తస్యతద్భుక్తం కృపణస్య దురాత్మనః ।
యో దత్త్వాతిథిభూతేభ్యః పితృభ్యశ్చ ద్విజోత్తమః ॥ 32 ॥

శిష్టాన్యనాని యో భుంక్తే కింవై సుఖతరం తతః ।
అతో మృష్టతరం నాన్యత్పూతం కించిచ్ఛ్తక్రతో ॥ 33 ॥

దత్వా యస్త్వతిథిభ్యో వై భుంక్తే తేనైవ నిత్యశః ।
యావతోహ్యంధసః పిండానశ్నాతి సతతం ద్విజః ॥ 34 ॥

తావతాం గోసహస్రాణాం ఫలం ప్రాప్నోతి దాయకః ।
యదేనో యౌవనకృతం తత్సర్వ నశ్యతే ధ్రువం ॥ 35 ॥

సదక్షిణస్య భుక్తస్య ద్విజస్య తు కరే గతం ।
యద్వారి వారిణా సించేత్తద్ధ్యేనస్తరతే క్షణాత్ ॥ 36 ॥

ఏతశ్చాన్యాశ్చవై బహ్వీః కథయిత్వా కథాః శుభాః ।
బకేన సహ దేవేంద్ర ఆపృచ్ఛ్య త్రిదివం గతః ॥ 37 ॥

॥ ఇతి బక శక్ర సంవాద ఏవం బకగీతా సమాప్తా ॥

Also Read:

Baka Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Baka Gita Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top