Home / Shiva Stotram,Hinduism Perspective,Marathi Stotras / Bhavabhanjana Stotram Lyrics in Marathi

Bhavabhanjana Stotram Lyrics in Marathi

भवभञ्जन स्तोत्रम Lyrics in Marathi:

रदच्छदाधः कृतबिम्बगर्वः पदप्रणम्राहितसर्वविद्यः ।
कैलासश्रृङ्गादृतनित्यवासो धुनोतु शीघ्रं भवबन्धमीशः ॥ 1 ॥

राकाशशाङ्कप्रतिमानकन्तिः कोकाहितप्रोल्लसदुत्तमाङ्ग ।
शैलेन्द्रजालिङ्गितवामभागी धुनोतु शीघ्रं भवबन्धमीशः ॥ 2 ॥

य इदं परमं स्तोत्रं भवभञ्जननामकम ।
संपठेत प्रातरुत्थाय शुचिर्भूत्वा समाहितः ॥ 3 ॥

भवदुःखविनिर्मुक्तो जायते सुरपूजितः ।
न पुनर्लभते जन्म भुवि शंभुप्रसादतः ॥ 4 ॥

इति भवभञ्जन स्तोत्रं संपूर्णम ॥

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts