Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: Vishnu Stotram

॥ ഏകശ്ലോകീ സുന്ദരകാണ്ഡം ॥ യസ്യ ശ്രീഹനുമാനനുഗ്രഹ ബലാത്തീര്‍ണാംബുധിര്ലീലയാ ലങ്കാം പ്രാപ്യ നിശാംയ രാമദയിതാം ഭങ്ക്ത്വാ വനം രാക്ഷസാന്‍ । അക്ഷാദീന്‍ വിനിഹത്യ വീക്ഷ്യ ദശകം ദഗ്ധ്വാ പുരീം താം പുനഃ തീര്‍ണാബ്ധിഃ കപിഭിര്യുതോ യമനമത് തം…

॥ ଏକଶ୍ଲୋକୀ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡମ୍ ॥ ୟସ୍ୟ ଶ୍ରୀହନୁମାନନୁଗ୍ରହ ବଲାତ୍ତୀର୍ଣାମ୍ବୁଧିର୍ଲୀଲୟା ଲଙ୍କାଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ନିଶାମ୍ୟ ରାମଦୟିତାମ୍ ଭଙ୍କ୍ତ୍ଵା ଵନଂ ରାକ୍ଷସାନ୍ । ଅକ୍ଷାଦୀନ୍ ଵିନିହତ୍ୟ ଵୀକ୍ଷ୍ୟ ଦଶକମ୍ ଦଗ୍ଧ୍ଵା ପୁରୀଂ ତାଂ ପୁନଃ ତୀର୍ଣାବ୍ଧିଃ କପିଭିର୍ୟୁତୋ ୟମନମତ୍ ତମ୍…

॥ ఏకశ్లోకీ సున్దరకాణ్డమ్ ॥ యస్య శ్రీహనుమాననుగ్రహ బలాత్తీర్ణామ్బుధిర్లీలయా లఙ్కాం ప్రాప్య నిశామ్య రామదయితామ్ భఙ్క్త్వా వనం రాక్షసాన్ । అక్షాదీన్ వినిహత్య వీక్ష్య దశకమ్ దగ్ధ్వా పురీం తాం పునః తీర్ణాబ్ధిః కపిభిర్యుతో యమనమత్ తమ్…

॥ ஏகஶ்லோகீ ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் ॥ யஸ்ய ஶ்ரீஹநுமாநநுக்³ரஹ ப³லாத்தீர்ணாம்பு³தி⁴ர்லீலயா லங்காம் ப்ராப்ய நிஶாம்ய ராமத³யிதாம் ப⁴ங்க்த்வா வநம் ராக்ஷஸாந் । அக்ஷாதீ³ந் விநிஹத்ய வீக்ஷ்ய த³ஶகம் த³க்³த்⁴வா புரீம் தாம் புந: தீர்ணாப்³தி:⁴ கபிபி⁴ர்யுதோ யமநமத் தம்…

॥ ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ 3 ॥ ಜನ್ಮಾದೌ ಕ್ರತುರಕ್ಷಣಂ ಮುನಿಪತೇಃ ಸ್ಥಾಣೋರ್ಧನುರ್ಭಂಜನಂ ವೈದೇಹೀಗ್ರಹಣಂ ಪಿತುಶ್ಚ ವಚನಾದ್ಘೋರಾಟವೀಗಾಹನಮ್ । ಕೋದಂಡಗ್ರಹಣಂ ಖರಾದಿಮಥನಂ ಮಾಯಾಮೃಗಚ್ಛೇದನಂ ಬದ್ಧಾಬ್ಧಿಕ್ರಮಣಂ ದಶಾಸ್ಯನಿಧನಂ ಚೈತದ್ಧಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ ॥ ಇತಿ ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ (3) ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

॥ ஏகஶ்லோகி ராமாயணம் 3 ॥ ஜந்மாதௌ³ க்ரதுரக்ஷணம் முநிபதே: ஸ்தா²ணோர்த⁴நுர்ப⁴ஞ்ஜநம் வைதே³ஹீக்³ரஹணம் பிதுஶ்ச வசநாத்³கோ⁴ராடவீகா³ஹநம் । கோத³ண்ட³க்³ரஹணம் க²ராதி³மத²நம் மாயாம்ருʼக³ச்சே²த³நம் ப³த்³தா⁴ப்³தி⁴க்ரமணம் த³ஶாஸ்யநித⁴நம் சைதத்³தி⁴ ராமாயணம் ॥ இதி ஏகஶ்லோகி ராமாயணம் (3) ஸம்பூர்ணம் ॥

॥ ఏకశ్లోకి రామాయణమ్ ౩ ॥ జన్మాదౌ క్రతురక్షణం మునిపతేః స్థాణోర్ధనుర్భఞ్జనం వైదేహీగ్రహణం పితుశ్చ వచనాద్ఘోరాటవీగాహనమ్ । కోదణ్డగ్రహణం ఖరాదిమథనం మాయామృగచ్ఛేదనం బద్ధాబ్ధిక్రమణం దశాస్యనిధనం చైతద్ధి రామాయణమ్ ॥ ఇతి ఏకశ్లోకి రామాయణం (౩) సమ్పూర్ణమ్ ॥

॥ ഏകശ്ലോകി രാമായണം 3 ॥ ജന്‍മാദൌ ക്രതുരക്ഷണം മുനിപതേഃ സ്ഥാണോര്‍ധനുര്‍ഭഞ്ജനം വൈദേഹീഗ്രഹണം പിതുശ്ച വചനാദ്ഘോരാടവീഗാഹനം । കോദണ്ഡഗ്രഹണം ഖരാദിമഥനം മായാമൃഗച്ഛേദനം ബദ്ധാബ്ധിക്രമണം ദശാസ്യനിധനം ചൈതദ്ധി രാമായണം ॥ ഇതി ഏകശ്ലോകി രാമായണം (3) സമ്പൂര്‍ണം ॥

॥ ଏକଶ୍ଲୋକି ରାମାୟଣମ୍ ୩ ॥ ଜନ୍ମାଦୌ କ୍ରତୁରକ୍ଷଣଂ ମୁନିପତେଃ ସ୍ଥାଣୋର୍ଧନୁର୍ଭଞ୍ଜନଂ ଵୈଦେହୀଗ୍ରହଣଂ ପିତୁଶ୍ଚ ଵଚନାଦ୍ଘୋରାଟଵୀଗାହନମ୍ । କୋଦଣ୍ଡଗ୍ରହଣଂ ଖରାଦିମଥନଂ ମାୟାମୃଗଚ୍ଛେଦନଂ ବଦ୍ଧାବ୍ଧିକ୍ରମଣଂ ଦଶାସ୍ୟନିଧନଂ ଚୈତଦ୍ଧି ରାମାୟଣମ୍ ॥ ଇତି ଏକଶ୍ଲୋକି ରାମାୟଣଂ (୩) ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

॥ ਏਕਸ਼੍ਲੋਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍ ੩ ॥ ਜਨ੍ਮਾਦੌ ਕ੍ਰਤੁਰਕ੍ਸ਼ਣਂ ਮੁਨਿਪਤੇਃ ਸ੍ਥਾਣੋਰ੍ਧਨੁਰ੍ਭਞ੍ਜਨਂ ਵੈਦੇਹੀਗ੍ਰਹਣਂ ਪਿਤੁਸ਼੍ਚ ਵਚਨਾਦ੍ਘੋਰਾਟਵੀਗਾਹਨਮ੍ । ਕੋਦਣ੍ਡਗ੍ਰਹਣਂ ਖਰਾਦਿਮਥਨਂ ਮਾਯਾਮਗਚ੍ਛੇਦਨਂ ਬਦ੍ਧਾਬ੍ਧਿਕ੍ਰਮਣਂ ਦਸ਼ਾਸ੍ਯਨਿਧਨਂ ਚੈਤਦ੍ਧਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍ ॥ ਇਤਿ ਏਕਸ਼੍ਲੋਕਿ ਰਾਮਾਯਣਂ (੩) ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥