Home » Hindu Mantras » 108 - Shatanamavali » Dashamahavidya Ashtottara Shatanamavali in Hindi
108 - Shatanamavali

Dashamahavidya Ashtottara Shatanamavali in Hindi

10 Mahavidya Ashtottara Shatanamavali in Hindi:

१) श्री काली

श्री काली अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्
श्री काली अष्टोत्तरशतनामावली

२) श्री ताराम्बा

श्री ताराम्बा अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्
श्री ताराम्बा अष्टोत्तरशतनामावली

३) श्री षोडशी

श्री षोडशी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्
श्री षोडशी अष्टोत्तरशतनामावली

४) श्री भुवनेश्वरी

श्री भुवनेश्वरी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्
श्री भुवनेश्वरी अष्टोत्तरशतनामावली

५) श्री त्रिपुरभैरवी

श्री त्रिपुरभैरवी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्
श्री त्रिपुरभैरवी अष्टोत्तरशतनामावली

६) श्री छिन्नमस्ता देवी

श्री छिन्नमस्ता देवी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्
श्री छिन्नमस्ता देवी अष्टोत्तरशतनामावली

७) श्री धूमावती

श्री धूमावती अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्
श्री धूमावती अष्टोत्तरशतनामावली

८) श्री बगलामुखी

श्री बगलामुखी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्
श्री बगलामुखी अष्टोत्तरशतनामावली

९) श्री मातङ्गी

श्री मातङ्गी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्
श्री मातङ्गी अष्टोत्तरशतनामावली

१०) श्री कमला

श्री कमला अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्
श्री कमला अष्टोत्तरशतनामावली