Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gakaradi Sri Ganapati 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Gakaradi Shri Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ ગકારાદિ શ્રીગણપતિસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

અસ્ય શ્રીગણપતિગકારાદિસહસ્રનામમાલામન્ત્રસ્ય ।
દુર્વાસા ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ । શ્રીગણપતિર્દેવતા ।
ગં બીજમ્ । સ્વાહા શક્તિઃ । ગ્લૌં કીલકમ્ ।
મમ સકલાભીષ્ટસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

॥ કરન્યાસઃ ॥

ૐ અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ । શ્રીં તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
હ્રીં મધ્યમાભ્યાં નમઃ । ક્રીં અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ગ્લૌં કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ । ગં કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
એવં હૃદયાદિન્યાસઃ ।
અથવા ષડ્દીર્ઙભાજાગમિતિબીજેન કરાઙ્ગન્યાસઃ ॥

॥ ધ્યાનમ્ ॥

ઓઙ્કાર સન્નિભમિભાનનમિન્દુભાલમ્ મુક્તાગ્રબિન્દુમમલદ્યુતિમેકદન્તમ્ ।
લમ્બોદરં કલચતુર્ભુજમાદિદેવં ધ્યાયેન્મહાગણપતિં મતિસિદ્ધિકાન્તમ્ ॥

॥ સ્તોત્રમ્ ॥

ૐ ગણેશ્વરો ગણાધ્યક્ષો ગણારાધ્યો ગણપ્રિયઃ ।
ગણનાથો ગણસ્વામી ગણેશો ગણનાયકઃ ॥ ૧ ॥

ગણમૂર્તિર્ગણપતિર્ગણત્રાતા ગણઞ્જયઃ ।
ગણપોઽથ ગણક્રીડો ગણદેવો ગણાધિપઃ ॥ ૨ ॥

ગણજ્યેષ્ઠો ગણશ્રેષ્ઠો ગણપ્રેષ્ઠો ગણાધિરાટ્ ।
ગણરાડ્ ગણગોપ્તાથ્ ગણાઙ્ગો ગણદૈવતમ્ ॥ ૩ ॥

ગણબન્ધુર્ગણસુહૃદ્ ગણાધીશો ગણપ્રથઃ ।
ગણપ્રિયસખઃ શશ્વદ્ ગણપ્રિયસુહૃત્ તથા ॥ ૪ ॥

ગણપ્રિયરતો નિત્યં ગણપ્રીતિવિવર્ધનઃ ।
ગણમણ્ડલમધ્યસ્થો ગણકેલિપરાયણઃ ॥ ૫ ॥

ગણાગ્રણીર્ગણેશાનો ગણગીતો ગણોચ્છ્રયઃ ।
ગણ્યો ગણહિતો ગર્જદ્ગણસેનો ગણોદ્ધતઃ ॥ ૬ ॥

ગણભીતિપ્રમથનો ગણભીત્યપહારકઃ ।
ગણનાર્હો ગણપ્રૌઢો ગણભર્તા ગણપ્રભુઃ ॥ ૭ ॥

ગણસેનો ગણચરો ગણપ્રજ્ઞો ગણૈકરાટ્ ।
ગણાગ્ર્યો ગણનામા ચ ગણપાલનતત્પરઃ ॥ ૮ ॥

ગણજિદ્ગણગર્ભસ્થો ગણપ્રવણમાનસઃ ।
ગણગર્વપરીહર્તા ગણો ગણનમસ્કૃતઃ ॥ ૯ ॥

ગણાર્ચિતાઙ્ઘ્રિયુગળો ગણરક્ષણકૃત્ સદા ।
ગણધ્યાતો ગણગુરુર્ગણપ્રણયતત્પરઃ ॥ ૧૦ ॥

ગણાગણપરિત્રાતા ગણાધિહરણોદ્ધુરઃ ।
ગણસેતુર્ગણનુતો ગણકેતુર્ગણાગ્રગઃ ॥ ૧૧ ॥

ગણહેતુર્ગણગ્રાહી ગણાનુગ્રહકારકઃ ।
ગણાગણાનુગ્રહભૂર્ગણાગણવરપ્રદઃ ॥ ૧૨ ॥

ગણસ્તુતો ગણપ્રાણો ગણસર્વસ્વદાયકઃ ।
ગણવલ્લભમૂર્તિશ્ચ ગણભૂતિર્ગણેષ્ટદઃ ॥ ૧૩ ॥

ગણસૌખ્યપ્રદાતા ચ ગણદુઃખપ્રણાશનઃ ।
ગણપ્રથિતનામા ચ ગણાભીષ્ટકરઃ સદા ॥ ૧૪ ॥

ગણમાન્યો ગણખ્યાતો ગણવીતો ગણોત્કટઃ ।
ગણપાલો ગણવરો ગણગૌરવદાયકઃ ॥ ૧૫ ॥

ગણગર્જિતસન્તુષ્ટો ગણસ્વચ્છન્દગઃ સદા ।
ગણરાજો ગણશ્રીદો ગણાભયકરઃ ક્ષણાત્ ॥ ૧૬ ॥

ગણમૂર્ધાભિષિક્તશ્ચ ગણસૈન્યપુરસ્સરઃ ।
ગુણાતીતો ગુણમયો ગુણત્રયવિભાગકૃત્ ॥ ૧૭ ॥

ગુણી ગુણાકૃતિધરો ગુણશાલી ગુણપ્રિયઃ ।
ગુણપૂર્ણો ગુણામ્ભોધિર્ગુણભાગ્ ગુણદૂરગઃ ॥ ૧૮ ॥

ગુણાગુણવપુર્ગૌણશરીરો ગુણમણ્ડિતઃ ।
ગુણસ્ત્રષ્ટા ગુણેશાનો ગુણેશોઽથ ગુણેશ્વરઃ ॥ ૧૯ ॥

ગુણસૃષ્ટજગત્સઙ્ઘો ગુણસઙ્ઘો ગુણૈકરાટ્ ।
ગુણપ્રવૃષ્ટો ગુણભૂર્ગુણીકૃતચરાચરઃ ॥ ૨૦ ॥

ગુણપ્રવણસન્તુષ્ટો ગુણહીનપરાઙ્મુખઃ ।
ગુણૈકભૂર્ગુણશ્રેષ્ઠો ગુણજ્યેષ્ઠો ગુણપ્રભુઃ ॥ ૨૧ ॥

ગુણજ્ઞો ગુણસમ્પૂજ્યો ગુણૈકસદનં સદા ।
ગુણપ્રણયવાન્ ગૌણપ્રકૃતિર્ગુણભાજનમ્ ॥ ૨૨ ॥

ગુણિપ્રણતપાદાબ્જો ગુણિગીતો ગુણોજ્જ્વલઃ ।
ગુણવાન્ ગુણસમ્પન્નો ગુણાનન્દિતમાનસઃ ॥ ૨૩ ॥

ગુણસઞ્ચારચતુરો ગુણસઞ્ચયસુન્દરઃ ।
ગુણગૌરો ગુણાધારો ગુણસંવૃતચેતનઃ ॥ ૨૪ ॥

ગુણકૃદ્ગુણભૃન્નિત્યં ગુણાગ્ર્યો ગુણપારદૃક્ ।
ગુણપ્રચારી ગુણયુગ્ ગુણાગુણવિવેકકૃત્ ॥ ૨૫ ॥

ગુણાકરો ગુણકરો ગુણપ્રવણવર્ધનઃ ।
ગુણગૂઢચરો ગૌણસર્વસંસારચેષ્ટિતઃ ॥ ૨૬ ॥

ગુણદક્ષિણસૌહાર્દો ગુણલક્ષણતત્ત્વવિત્ ।
ગુણહારી ગુણકલો ગુણસઙ્ઘસખઃ સદા ॥ ૨૭ ॥

ગુણસંસ્કૃતસંસારો ગુણતત્ત્વવિવેચકઃ ।
ગુણગર્વધરો ગૌણસુખદુઃખોદયો ગુણઃ ॥ ૨૮ ॥

ગુણાધીશો ગુણલયો ગુણવીક્ષણલાલસઃ ।
ગુણગૌરવદાતા ચ ગુણદાતા ગુણપ્રદઃ ॥ ૨૯ ॥

ગુણકૃદ્ગુણસમ્બન્ધો ગુણભૃદ્ગુણબન્ધનઃ ।
ગુણહૃદ્યો ગુણસ્થાયી ગુણદાયી ગુણોત્કટઃ ॥ ૩૦ ॥

ગુણચક્રધરો ગૌણાવતારો ગુણબાન્ધવઃ ।
ગુણબન્ધુર્ગુણપ્રજ્ઞો ગુણપ્રાજ્ઞો ગુણાલયઃ ॥ ૩૧ ॥

ગુણધાતા ગુણપ્રાણો ગુણગોપો ગુણાશ્રયઃ ।
ગુણયાયી ગુણાધાયી ગુણપો ગુણપાલકઃ ॥ ૩૨ ॥

ગુણાહૃતતનુર્ગૌણો ગીર્વાણો ગુણગૌરવઃ ।
ગુણવત્પૂજિતપદો ગુણવત્પ્રીતિદાયકઃ ॥ ૩૩ ॥

ગુણવદ્ગીતકીર્તિષ્ચ ગુણવદ્બદ્ધસૌહૃદઃ ।
ગુણવદ્વરદો નિત્યં ગુણવત્પ્રતિપાલકઃ ॥ ૩૪ ॥

ગુણવદ્ગુણસન્તુષ્ટો ગુણવદ્રચિતસ્તવઃ ।
ગુણવદ્રક્ષણપરો ગુણવત્પ્રણયપ્રિયઃ ॥ ૩૫ ॥

ગુણવચ્ચક્રસઞ્ચારો ગુણવત્કીર્તિવર્ધનઃ ।
ગુણવદ્ગુણચિત્તસ્થો ગુણવદ્ગુણરક્ષકઃ ॥ ૩૬ ॥

ગુણવત્પોષણકરો ગુનવચ્છત્રુસૂદનઃ ।
ગુણવત્સિદ્ધિદાતા ચ ગુણવદ્ગૌરવપ્રદઃ ॥ ૩૭ ॥

ગુણવત્પ્રવણસ્વાન્તો ગુણવદ્ગુણભૂષણઃ ।
ગુણવત્કુલવિદ્વેષિવિનાષકરણક્ષમઃ ॥ ૩૮ ॥

ગુણિસ્તુતગુણો ગર્જપ્રલયામ્બુદનિઃસ્વનઃ ।
ગજો ગજપતિર્ગર્જદ્ગજયુદ્ધવિષારદઃ ॥ ૩૯ ॥

ગજાસ્યો ગજકર્ણોઽથ ગજરાજો ગજાનનઃ ।
ગજરૂપધરો ગર્જદ્ગજયૂથોદ્ધુરધ્વનિઃ ॥ ૪૦ ॥

ગજાધીષો ગજાધારો ગજાસુરજયોદ્ધુરઃ ।
ગજદન્તો ગજવરો ગજકુમ્ભો ગજધ્વનિઃ ॥ ૪૧ ॥

ગજમાયો ગજમયો ગજશ્રીર્ગજગર્જિતઃ ।
ગજામયહરો નિત્યં ગજપુષ્ટિપ્રદાયકઃ ॥ ૪૨ ॥

ગજોત્પત્તિર્ગજત્રાતા ગજહેતુર્ગજાધિપઃ ।
ગજમુખ્યો ગજકુલપ્રવરો ગજદૈત્યહા ॥ ૪૩ ॥

ગજકેતુર્ગજાધ્યક્ષો ગજસેતુર્ગજાકૃતિઃ ।
ગજવન્દ્યો ગજપ્રાણો ગજસેવ્યો ગજપ્રભુઃ ॥ ૪૪ ॥

ગજમત્તો ગજેશાનો ગજેશો ગજપુઙ્ગવઃ ।
ગજદન્તધરો ગુઞ્જન્મધુપો ગજવેષભૃત્ ॥ ૪૫ ॥

ગજચ્છન્નો ગજાગ્રસ્થો ગજયાયી ગજાજયઃ ।
ગજરાડ્ગજયૂથસ્થો ગજગઞ્જકભઞ્જકઃ ॥ ૪૬ ॥

ગર્જિતોજ્ઞિતદૈત્યાસુર્ગર્જિતત્રાતવિષ્ટપઃ ।
ગાનજ્ઞો ગાનકુશલો ગાનતત્ત્વવિવેચકઃ ॥ ૪૭ ॥

ગાનશ્લાઘી ગાનરસો ગાનજ્ઞાનપરાયણઃ ।
ગાનાગમજ્ઞો ગાનાઙ્ગો ગાનપ્રવણચેતનઃ ॥ ૪૮ ॥

ગાનકૃદ્ગાનચતુરો ગાનવિદ્યાવિશારદઃ ।
ગાનધ્યેયો ગાનગમ્યો ગાનધ્યાનપરાયણઃ ॥ ૪૯ ॥

ગાનભૂર્ગાનશીલશ્ચ ગાનશાલી ગતશ્રમઃ ।
ગાનવિજ્ઞાનસમ્પન્નો ગાનશ્રવણલાલસઃ ॥ ૫૦ ॥

ગાનયત્તો ગાનમયો ગાનપ્રણયવાન્ સદા ।
ગાનધ્યાતા ગાનબુદ્ધિર્ગાનોત્સુકમનાઃ પુનઃ ॥ ૫૧ ॥

ગાનોત્સુકો ગાનભૂમિર્ગાનસીમા ગુણોજ્જ્વલઃ ।
ગાનઙ્ગજ્ઞાનવાન્ ગાનમાનવાન્ ગાનપેશલઃ ॥ ૫૨ ॥

ગાનવત્પ્રણયો ગાનસમુદ્રો ગાનભૂષણઃ ।
ગાનસિન્ધુર્ગાનપરો ગાનપ્રાણો ગણાશ્રયઃ ॥ ૫૩ ॥

ગાનૈકભૂર્ગાનહૃષ્ટો ગાનચક્ષુર્ગાણૈકદૃક્ ।
ગાનમત્તો ગાનરુચિર્ગાનવિદ્ગાનવિત્પ્રિયઃ ॥ ૫૪ ॥

ગાનાન્તરાત્મા ગાનાઢ્યો ગાનભ્રાજત્સભઃ સદા ।
ગાનમયો ગાનધરો ગાનવિદ્યાવિશોધકઃ ॥ ૫૫ ॥

ગાનાહિતઘ્રો ગાનેન્દ્રો ગાનલીનો ગતિપ્રિયઃ ।
ગાનાધીશો ગાનલયો ગાનાધારો ગતીશ્વરઃ ॥ ૫૬ ॥

ગાનવન્માનદો ગાનભૂતિર્ગાનૈકભૂતિમાન્ ।
ગાનતાનતતો ગાનતાનદાનવિમોહિતઃ ॥ ૫૭ ॥

ગુરુર્ગુરુદરશ્રોણિર્ગુરુતત્ત્વાર્થદર્શનઃ ।
ગુરુસ્તુતો ગુરુગુણો ગુરુમાયો ગુરુપ્રિયઃ ॥ ૫૮ ॥

ગુરુકીર્તિર્ગુરુભુજો ગુરુવક્ષા ગુરુપ્રભઃ ।
ગુરુલક્ષણસમ્પન્નો ગુરુદ્રોહપરાઙ્મુખઃ ॥ ૫૯ ॥

ગુરુવિદ્યો ગુરુપ્રાણો ગુરુબાહુબલોચ્છ્રયઃ ।
ગુરુદૈત્યપ્રાણહરો ગુરુદૈત્યાપહારકઃ ॥ ૬૦ ॥

ગુરુગર્વહરો ગુહ્યપ્રવરો ગુરુદર્પહા ।
ગુરુગૌરવદાયી ચ ગુરુભીત્યપહારકઃ ॥ ૬૧ ॥

ગુરુશુણ્ડો ગુરુસ્કન્ધો ગુરુજઙ્ઘો ગુરુપ્રથઃ ।
ગુરુભાલો ગુરુગલો ગુરુશ્રીર્ગુરુગર્વનુત્ ॥ ૬૨ ॥

ગુરૂરુગુરુપીનાંસો ગુરુપ્રણયલાલસઃ ।
ગુરુમુખ્યો ગુરુકુલસ્થાયી ગુરુગુણઃ સદા ॥ ૬૩ ॥

ગુરુસંશયભેત્તા ચ ગુરુમાનપ્રદાયકઃ ।
ગુરુધર્મસદારાધ્યો ગુરુધર્મનિકેતનઃ ॥ ૬૪ ॥

ગુરુદૈત્યકુલચ્છેત્તા ગુરુસૈન્યો ગુરુદ્યુતિઃ ।
ગુરુધર્માગ્રગણ્યોઽથ ગુરુધર્મધુરન્ધરઃ ।
ગરિષ્ઠો ગુરુસન્તાપશમનો ગુરુપૂજિતઃ ॥ ૬૫ ॥

ગુરુધર્મધરો ગૌરધર્માધારો ગદાપહઃ ।
ગુરુશાસ્ત્રવિચારજ્ઞો ગુરુશાસ્ત્રકૃતોદ્યમઃ ॥ ૬૬ ॥

ગુરુશાસ્ત્રાર્થનિલયો ગુરુશાસ્ત્રાલયઃ સદા ।
ગુરુમન્ત્રો ગુરુશેષ્ઠો ગુરુમન્ત્રફલપ્રદઃ ॥ ૬૭ ॥

ગુરુસ્ત્રીગમનોદ્દામપ્રાયશ્ચિત્તનિવારકઃ ।
ગુરુસંસારસુખદો ગુરુસંસારદુઃખભિત્ ॥ ૬૮ ॥

ગુરુશ્લાઘાપરો ગૌરભાનુખણ્ડાવતંસભૃત્ ।
ગુરુપ્રસન્નમૂર્તિશ્ચ ગુરુશાપવિમોચકઃ ॥ ૬૯ ॥

ગુરુકાન્તિર્ગુરુમયો ગુરુશાસનપાલકઃ ।
ગુરુતન્ત્રો ગુરુપ્રજ્ઞો ગુરુભો ગુરુદૈવતમ્ ॥ ૭૦ ॥

ગુરુવિક્રમસઞ્ચારો ગુરુદૃગ્ગુરુવિક્રમઃ ।
ગુરુક્રમો ગુરુપ્રેષ્ઠો ગુરુપાખણ્ડખણ્ડકઃ ॥ ૭૧ ॥

ગુરુગર્જિતસમ્પૂર્ણબ્રહ્માણ્ડો ગુરુગર્જિતઃ ।
ગુરુપુત્રપ્રિયસખો ગુરુપુત્રભયાપહઃ ॥ ૭૨ ॥

ગુરુપુત્રપરિત્રાતા ગુરુપુત્રવરપ્રદઃ ।
ગુરુપુત્રાર્તિશમનો ગુરુપુત્રાધિનાશનઃ ॥ ૭૩ ॥

ગુરુપુત્રપ્રાણદાતા ગુરુભક્તિપરાયણઃ ।
ગુરુવિજ્ઞાનવિભવો ગૌરભાનુવરપ્રદઃ ॥ ૭૪ ॥

ગૌરભાનુસ્તુતો ગૌરભાનુત્રાસાપહારકઃ ।
ગૌરભાનુપ્રિયો ગૌરભાનુર્ગૌરવવર્ધનઃ ॥ ૭૫ ॥

ગૌરભાનુપરિત્રાતા ગૌરભાનુસખઃ સદા ।
ગૌરભાનુર્પ્રભુર્ગૌરભાનુભીતિપ્રણશનઃ ॥ ૭૬ ॥

ગૌરીતેજઃસમુત્પન્નો ગૌરીહૃદયનન્દનઃ ।
ગૌરીસ્તનન્ધયો ગૌરીમનોવાઞ્છિતસિદ્ધિકૃત્ ॥ ૭૭ ॥

ગૌરો ગૌરગુણો ગૌરપ્રકાશો ગૌરભૈરવઃ ।
ગૌરીશનન્દનો ગૌરીપ્રિયપુત્રો ગદાધરઃ ॥ ૭૮ ॥

ગૌરીવરપ્રદો ગૌરીપ્રણયો ગૌરસચ્છવિઃ ।
ગૌરીગણેશ્વરો ગૌરીપ્રવણો ગૌરભાવનઃ ॥ ૭૯ ॥

ગૌરાત્મા ગૌરકીર્તિશ્ચ ગૌરભાવો ગરિષ્ઠદૃક્ ।
ગૌતમો ગૌતમીનાથો ગૌતમીપ્રાણવલ્લભઃ ॥ ૮૦ ॥

ગૌતમાભીષ્ટવરદો ગૌતમાભયદાયકઃ ।
ગૌતમપ્રણયપ્રહ્વો ગૌતમાશ્રમદુઃખહા ॥ ૮૧ ॥

ગૌતમીતીરસઞ્ચારી ગૌતમીતીર્થનાયકઃ ।
ગૌતમાપત્પરિહારો ગૌતમાધિવિનાશનઃ ॥ ૮૨ ॥

ગોપતિર્ગોધનો ગોપો ગોપાલપ્રિયદર્શનઃ ।
ગોપાલો ગોગણાધીશો ગોકશ્મલનિવર્તકઃ ॥ ૮૩ ॥

ગોસહસ્રો ગોપવરો ગોપગોપીસુખાવહઃ ।
ગોવર્ધનો ગોપગોપો ગોપો ગોકુલવર્ધનઃ ॥ ૮૪ ॥

ગોચરો ગોચરાધ્યક્ષો ગોચરપ્રીતિવૃદ્ધિકૃત્ ।
ગોમી ગોકષ્ટસન્ત્રાતા ગોસન્તાપનિવર્તકઃ ॥ ૮૫ ॥

ગોષ્ઠો ગોષ્ઠાશ્રયો ગોષ્ઠપતિર્ગોધનવર્ધનઃ ।
ગોષ્ઠપ્રિયો ગોષ્ઠમયો ગોષ્ઠામયનિવર્તકઃ ॥ ૮૬ ॥

ગોલોકો ગોલકો ગોભૃદ્ગોભર્તા ગોસુખાવહઃ ।
ગોધુગ્ગોધુગ્ગણપ્રેષ્ઠો ગોદોગ્ધા ગોમયપ્રિયઃ ॥ ૮૭ ॥

ગોત્રં ગોત્રપતિર્ગોત્રપ્રભુર્ગોત્રભયાપહઃ ।
ગોત્રવૃદ્ધિકરો ગોત્રપ્રિયો ગોત્રાર્તિનાશનઃ ॥ ૮૮ ॥

ગોત્રોદ્ધારપરો ગોત્રપ્રવરો ગોત્રદૈવતમ્ ।
ગોત્રવિખ્યાતનામા ચ ગોત્રી ગોત્રપ્રપાલકઃ ॥ ૮૯ ॥

ગોત્રસેતુર્ગોત્રકેતુર્ગોત્રહેતુર્ગતક્લમઃ ।
ગોત્રત્રાણકરો ગોત્રપતિર્ગોત્રેશપૂજિતઃ ॥ ૯૦ ॥

ગોત્રભિદ્ગોત્રભિત્ત્રાતા ગોત્રભિદ્વરદાયકઃ ।
ગોત્રભિત્પૂજિતપદો ગોત્રભિચ્છત્રુસૂદનઃ ॥ ૯૧ ॥

ગોત્રભિત્પ્રીતિદો નિત્યં ગોત્રભિદ્ગોત્રપાલકઃ ।
ગોત્રભિદ્ગીતચરિતો ગોત્રભિદ્રાજ્યરક્ષકઃ ॥ ૯૨ ॥

ગોત્રભિજ્જયદાયી ચ ગોત્રભિત્પ્રણયઃ સદા ।
ગોત્રભિદ્ભયસમ્ભેત્તા ગોત્રભિન્માનદાયકઃ ॥ ૯૩ ॥

ગોત્રભિદ્ગોપનપરો ગોત્રભિત્સૈન્યનાયકઃ ।
ગોત્રાધિપપ્રિયો ગોત્રપુત્રીપુત્રો ગિરિપ્રિયઃ ॥ ૯૪ ॥

ગ્રન્થજ્ઞો ગ્રન્થકૃદ્ગ્રન્થગ્રન્થિભિદ્ગ્રન્થવિઘ્નહા ।
ગ્રન્થાદિર્ગ્રન્થસઞ્ચારો ગ્રન્થશ્રવણલોલુપઃ ॥ ૯૫ ॥

ગ્રન્થાદીનક્રિયો ગ્રન્થપ્રિયો ગ્રન્થાર્થતત્ત્વવિત્ ।
ગ્રન્થસંશયસઞ્છેદી ગ્રન્થવક્તા ગ્રહાગ્રણીઃ ॥ ૯૬ ॥

ગ્રન્થગીતગુણો ગ્રન્થગીતો ગ્રન્થાદિપૂજિતઃ ।
ગ્રન્થારમ્ભસ્તુતો ગ્રન્થગ્રાહી ગ્રન્થાર્થપારદૃક્ ॥ ૯૭ ॥

ગ્રન્થદૃગ્ગ્રન્થવિજ્ઞાનો ગ્રન્થસન્દર્ભષોધકઃ ।
ગ્રન્થકૃત્પૂજિતો ગ્રન્થકરો ગ્રન્થપરાયણઃ ॥ ૯૮ ॥

ગ્રન્થપારાયણપરો ગ્રન્થસન્દેહભઞ્જકઃ ।
ગ્રન્થકૃદ્વરદાતા ચ ગ્રન્થકૃદ્વન્દિતઃ સદા ॥ ૯૯ ॥

ગ્રન્થાનુરક્તો ગ્રન્થજ્ઞો ગ્રન્થાનુગ્રહદાયકઃ ।
ગ્રન્થાન્તરાત્મા ગ્રન્થાર્થપણ્ડિતો ગ્રન્થસૌહૃદઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ગ્રન્થપારઙ્ગમો ગ્રન્થગુણવિદ્ગ્રન્થવિગ્રહઃ ।
ગ્રન્થસેતુર્ગ્રન્થહેતુર્ગ્રન્થકેતુર્ગ્રહાગ્રગઃ ॥ ૧૦૧ ॥

ગ્રન્થપૂજ્યો ગ્રન્થગેયો ગ્રન્થગ્રથનલાલસઃ ।
ગ્રન્થભૂમિર્ગ્રહશ્રેષ્ઠો ગ્રહકેતુર્ગ્રહાશ્રયઃ ॥ ૧૦૨ ॥

ગ્રન્થકારો ગ્રન્થકારમાન્યો ગ્રન્થપ્રસારકઃ ।
ગ્રન્થશ્રમજ્ઞો ગ્રન્થાઙ્ગો ગ્રન્થભ્રમનિવારકઃ ॥ ૧૦૩ ॥

ગ્રન્થપ્રવણસર્વાઙ્ગો ગ્રન્થપ્રણયતત્પરઃ ।
ગીતં ગીતગુણો ગીતકીર્તિર્ગીતવિશારદઃ ॥ ૧૦૪ ॥

ગીતસ્ફીતયશા ગીતપ્રણયો ગીતચઞ્ચુરઃ ।
ગીતપ્રસન્નો ગીતાત્મા ગીતલોલો ગતસ્પૃહઃ ॥ ૧૦૫ ॥

ગીતાશ્રયો ગીતમયો ગીતતત્ત્વાર્થકોવિદઃ ।
ગીતસંશયસઞ્છેત્તા ગીતસઙ્ગીતશાશનઃ ॥ ૧૦૬ ॥

ગીતાર્થજ્ઞો ગીતતત્ત્વો ગીતાતત્ત્વં ગતાશ્રયઃ ।
ગીતાસારોઽથ ગીતાકૃદ્ગીતાકૃદ્વિઘ્નનાશનઃ ॥ ૧૦૭ ॥

ગીતાશક્તો ગીતલીનો ગીતાવિગતસઞ્જ્વરઃ ।
ગીતૈકદૃગ્ગીતભૂતિર્ગીતપ્રીતો ગતાલસઃ ॥ ૧૦૮ ॥

ગીતવાદ્યપટુર્ગીતપ્રભુર્ગીતાર્થતત્ત્વવિત્ ।
ગીતાગીતવિવેકજ્ઞો ગીતાપ્રવણચેતનઃ ॥ ૧૦૯ ॥

ગતભીર્ગતવિદ્વેષો ગતસંસારબન્ધનઃ ।
ગતમાયો ગતત્રાસો ગતદુઃખો ગતજ્વરઃ ॥ ૧૧૦ ॥

ગતાસુહૃદ્ગતજ્ઞાનો ગતદુષ્ટાશયો ગતઃ ।
ગતાર્તિર્ગતસઙ્કલ્પો ગતદુષ્ટવિચેષ્ટિતઃ ॥ ૧૧૧ ॥

ગતાહઙ્કારસઞ્ચારો ગતદર્પો ગતાહિતઃ ।
ગતવિઘ્નો ગતભયો ગતાગતનિવારકઃ ॥ ૧૧૨ ॥

ગતવ્યથો ગતાપાયો ગતદોષો ગતેઃ પરઃ ।
ગતસર્વવિકારોઽથ ગતગઞ્જિતકુઞ્જરઃ ॥ ૧૧૩ ॥

ગતકમ્પિતભૂપૃષ્ઠો ગતરુગ્ગતકલ્મષઃ ।
ગતદૈન્યો ગતસ્તૈન્યો ગતમાનો ગતશ્રમઃ ॥ ૧૧૪ ॥

ગતક્રોધો ગતગ્લાનિર્ગતમ્લાનો ગતભ્રમઃ ।
ગતાભાવો ગતભવો ગતતત્ત્વાર્થસંશયઃ ॥ ૧૧૫ ॥

ગયાસુરશિરશ્છેત્તા ગયાસુરવરપ્રદઃ ।
ગયાવાસો ગયાનાથો ગયાવાસિનમસ્કૃતઃ ॥ ૧૧૬ ॥

ગયાતીર્થફલાધ્યક્ષો ગયાયાત્રાફલપ્રદઃ ।
ગયામયો ગયાક્ષેત્રં ગયાક્ષેત્રનિવાસકૃત્ ॥ ૧૧૭ ॥

ગયાવાસિસ્તુતો ગયાન્મધુવ્રતલસત્કટઃ ।
ગાયકો ગાયકવરો ગાયકેષ્ટફલપ્રદઃ ॥ ૧૧૮ ॥

ગાયકપ્રણયી ગાતા ગાયકાભયદાયકઃ ।
ગાયકપ્રવણસ્વાન્તો ગાયકઃ પ્રથમઃ સદા ॥ ૧૧૯ ॥

ગાયકોદ્ગીતસમ્પ્રીતો ગાયકોત્કટવિઘ્નહા ।
ગાનગેયો ગાનકેશો ગાયકાન્તરસઞ્ચરઃ ॥ ૧૨૦ ॥

ગાયકપ્રિયદઃ શશ્વદ્ગાયકાધીનવિગ્રહઃ ।
ગેયો ગેયગુણો ગેયચરિતો ગેયતત્ત્વવિત્ ॥ ૧૨૧ ॥

ગાયકત્રાસહા ગ્રન્થો ગ્રન્થતત્ત્વવિવેચકઃ ।
ગાઢાનુરાગો ગાઢાઙ્ગો ગાઢાગઙ્ગાજલોઽન્વહમ્ ॥ ૧૨૨ ॥

ગાઢાવગાઢજલધિર્ગાઢપ્રજ્ઞો ગતામયઃ ।
ગાઢપ્રત્યર્થિસૈન્યોઽથ ગાઢાનુગ્રહતત્પરઃ ॥ ૧૨૩ ॥

ગાઢશ્લેષરસાભિજ્ઞો ગાઢનિર્વૃતિસાધકઃ ।
ગઙ્ગાધરેષ્ટવરદો ગઙ્ગાધરભયાપહઃ ॥ ૧૨૪ ॥

ગઙ્ગાધરગુરુર્ગઙ્ગાધરધ્યાતપદઃ સદા ।
ગઙ્ગાધરસ્તુતો ગઙ્ગાધરારાધ્યો ગતસ્મયઃ ॥ ૧૨૫ ॥

ગઙ્ગાધરપ્રિયો ગઙ્ગાધરો ગઙ્ગામ્બુસુન્દરઃ ।
ગઙ્ગાજલરસાસ્વાદચતુરો ગાઙ્ગતીરયઃ ॥ ૧૨૬ ॥

ગઙ્ગાજલપ્રણયવાન્ ગઙ્ગાતીરવિહારકૃત્ ।
ગઙ્ગાપ્રિયો ગઙ્ગાજલાવગાહનપરઃ સદા ॥ ૧૨૭ ॥

ગન્ધમાદનસંવાસો ગન્ધમાદનકેલિકૃત્ ।
ગન્ધાનુલિપ્તસર્વાઙ્ગો ગન્ધલુબ્ધમધુવ્રતઃ ॥ ૧૨૮ ॥

ગન્ધો ગન્ધર્વરાજોઽથ ગન્ધર્વપ્રિયકૃત્ સદા ।
ગન્ધર્વવિદ્યાતત્ત્વજ્ઞો ગન્ધર્વપ્રીતિવર્ધનઃ ॥ ૧૨૯ ॥

ગકારબીજનિલયો ગકારો ગર્વિગર્વનુત્ ।
ગન્ધર્વગણસંસેવ્યો ગન્ધર્વવરદાયકઃ ॥ ૧૩૦ ॥

ગન્ધર્વો ગન્ધમાતઙ્ગો ગન્ધર્વકુલદૈવતમ્ ।
ગન્ધર્વગર્વસઞ્છેત્તા ગન્ધર્વવરદર્પહા ॥ ૧૩૧ ॥

ગન્ધર્વપ્રવણસ્વાન્તો ગન્ધર્વગણસંસ્તુતઃ ।
ગન્ધર્વાર્ચિતપાદાબ્જો ગન્ધર્વભયહારકઃ ॥ ૧૩૨ ॥

ગન્ધર્વાભયદઃ શશ્વદ્ ગન્ધર્વપ્રતિપાલકઃ ।
ગન્ધર્વગીતચરિતો ગન્ધર્વપ્રણયોત્સુકઃ ॥ ૧૩૩ ॥

ગન્ધર્વગાનશ્રવણપ્રણયી ગર્વભઞ્જનઃ ।
ગન્ધર્વત્રાણસન્નદ્ધો ગન્ધર્વસમરક્ષમઃ ॥ ૧૩૪ ॥

ગન્ધર્વસ્ત્રીભિરારાધ્યો ગાનં ગાનપટુઃ સદા ।
ગચ્છો ગચ્છપતિર્ગચ્છનાયકો ગચ્છગર્વહા ॥ ૧૩૫ ॥

ગચ્છરાજોઽથ ગચ્છેશો ગચ્છરાજનમસ્કૃતઃ ।
ગચ્છપ્રિયો ગચ્છગુરુર્ગચ્છત્રાણકૃતોદ્યમઃ ॥ ૧૩૬ ॥

ગચ્છપ્રભુર્ગચ્છચરો ગચ્છપ્રિયકૃતોદ્યમઃ ।
ગચ્છગીતગુણો ગચ્છમર્યાદાપ્રતિપાલકઃ ॥ ૧૩૭ ॥

ગચ્છધાતા ગચ્છભર્તા ગચ્છવન્દ્યો ગુરોર્ગુરુઃ ।
ગૃત્સો ગૃત્સમદો ગૃત્સમદાભીષ્ટવરપ્રદઃ ॥ ૧૩૮ ॥

ગીર્વાણગીતચરિતો ગીર્વાણગણસેવિતઃ ।
ગીર્વાણવરદાતા ચ ગીર્વાણભયનાશકૃત્ ॥ ૧૩૯ ॥

ગીર્વાણગુણસંવીતો ગીર્વાણારાતિસૂદનઃ ।
ગીર્વાણધામ ગીર્વાણગોપ્તા ગીર્વાણગર્વહૃત્ ॥ ૧૪૦ ॥

ગીર્વાણાર્તિહરો નિત્યં ગીર્વાણવરદાયકઃ ।
ગીર્વાણશરણં ગીતનામા ગીર્વાણસુન્દરઃ ॥ ૧૪૧ ॥

ગીર્વાણપ્રાણદો ગન્તા ગીર્વાણાનીકરક્ષકઃ ।
ગુહેહાપૂરકો ગન્ધમત્તો ગીર્વાણપુષ્ટિદઃ ॥ ૧૪૨ ॥

ગીર્વાણપ્રયુતત્રાતા ગીતગોત્રો ગતાહિતઃ ।
ગીર્વાણસેવિતપદો ગીર્વાણપ્રથિતો ગલત્ ॥ ૧૪૩ ॥

ગીર્વાણગોત્રપ્રવરો ગીર્વાણફલદાયકઃ ।
ગીર્વાણપ્રિયકર્તા ચ ગીર્વાણાગમસારવિત્ ॥ ૧૪૪ ॥

ગીર્વાણાગમસમ્પત્તિર્ગીર્વાણવ્યસનાપહહ્ ।
ગીર્વાણપ્રણયો ગીતગ્રહણોત્સુકમાનસઃ ॥ ૧૪૫ ॥

ગીર્વાણભ્રમસમ્ભેત્તા ગીર્વાણગુરુપૂજિતઃ ।
ગ્રહો ગ્રહપતિર્ગ્રાહો ગ્રહપીડાપ્રણાશનઃ ॥ ૧૪૬ ॥

ગ્રહસ્તુતો ગ્રહાધ્યક્ષો ગ્રહેશો ગ્રહદૈવતમ્ ।
ગ્રહકૃદ્ગ્રહભર્તા ચ ગ્રહેશાનો ગ્રહેશ્વરઃ ॥ ૧૪૭ ॥

ગ્રહારાધ્યો ગ્રહત્રાતા ગ્રહગોપ્તા ગ્રહોત્કટઃ ।
ગ્રહગીતગુણો ગ્રન્થપ્રણેતા ગ્રહવન્દિતઃ ॥ ૧૪૮ ॥

ગવી ગવીશ્વરો ગર્વી ગર્વિષ્ઠો ગર્વિગર્વહા ।
ગવામ્પ્રિયો ગવાન્નાથો ગવીશાનો ગવામ્પતી ॥ ૧૪૯ ॥

ગવ્યપ્રિયો ગવાઙ્ગોપ્તા ગવિસમ્પત્તિસાધકઃ ।
ગવિરક્ષણસન્નદ્ધો ગવામ્ભયહરઃ ક્ષણાત્ ॥ ૧૫૦ ॥

ગવિગર્વહરો ગોદો ગોપ્રદો ગોજયપ્રદઃ ।
ગજાયુતબલો ગણ્ડગુઞ્જન્મત્તમધુવ્રતઃ ॥ ૧૫૧ ॥

ગણ્ડસ્થલલસદ્દાનમિળન્મત્તાળિમણ્ડિતઃ ।
ગુડો ગુડપ્રિયો ગુણ્ડગળદ્દાનો ગુડાશનઃ ॥ ૧૫૨ ॥

ગુડાકેશો ગુડાકેશસહાયો ગુડલડ્ડુભુક્ ।
ગુડભુગ્ગુડભુગ્ગણયો ગુડાકેશવરપ્રદઃ ॥ ૧૫૩ ॥

ગુડાકેશાર્ચિતપદો ગુડાકેશસખઃ સદા ।
ગદાધરાર્ચિતપદો ગદાધરવરપ્રદઃ ॥ ૧૫૪ ॥

ગદાયુધો ગદાપાણિર્ગદાયુદ્ધવિશારદઃ ।
ગદહા ગદદર્પઘ્નો ગદગર્વપ્રણાશનઃ ॥ ૧૫૫ ॥

ગદગ્રસ્તપરિત્રાતા ગદાડમ્બરખણ્ડકઃ ।
ગુહો ગુહાગ્રજો ગુપ્તો ગુહાશાયી ગુહાશયઃ ॥ ૧૫૬ ॥

ગુહપ્રીતિકરો ગૂઢો ગૂઢગુલ્ફો ગુણૈકદૃક્ ।
ગીર્ગીષ્પતિર્ગિરીશાનો ગીર્દેવીગીતસદ્ગુણઃ ॥ ૧૫૭ ॥

ગીર્દેવો ગીષ્પ્રિયો ગીર્ભૂર્ગીરાત્મા ગીષ્પ્રિયઙ્કરઃ ।
ગીર્ભૂમિર્ગીરસન્નોઽથ ગીઃપ્રસન્નો ગિરીશ્વરઃ ॥ ૧૫૮ ॥

ગિરીશજો ગિરૌશાયી ગિરિરાજસુખાવહઃ ।
ગિરિરાજાર્ચિતપદો ગિરિરાજનમસ્કૃતઃ ॥ ૧૫૯ ॥

ગિરિરાજગુહાવિષ્ટો ગિરિરાજાભયપ્રદઃ ।
ગિરિરાજેષ્ટવરદો ગિરિરાજપ્રપાલકઃ ॥ ૧૬૦ ॥

ગિરિરાજસુતાસૂનુર્ગિરિરાજજયપ્રદઃ ।
ગિરિવ્રજવનસ્થાયી ગિરિવ્રજચરઃ સદા ॥ ૧૬૧ ॥

ગર્ગો ગર્ગપ્રિયો ગર્ગદેહો ગર્ગનમસ્કૃતઃ ।
ગર્ગભીતિહરો ગર્ગવરદો ગર્ગસંસ્તુતઃ ॥ ૧૬૨ ॥

ગર્ગગીતપ્રસન્નાત્મા ગર્ગાનન્દકરઃ સદા ।
ગર્ગપ્રિયો ગર્ગમાનપ્રદો ગર્ગારિભઞ્જકઃ ॥ ૧૬૩ ॥

ગર્ગવર્ગપરિત્રાતા ગર્ગસિદ્ધિપ્રદાયકઃ ।
ગર્ગગ્લાનિહરો ગર્ગભ્રમહૃદ્ગર્ગસઙ્ગતઃ ॥ ૧૬૪ ॥

ગર્ગાચાર્યો ગર્ગમુનિર્ગર્ગસમ્માનભાજનઃ ।
ગમ્ભીરો ગણિતપ્રજ્ઞો ગણિતાગમસારવિત્ ॥ ૧૬૫ ॥

ગણકો ગણકશ્લાઘ્યો ગણકપ્રણયોત્સુકઃ ।
ગણકપ્રવણસ્વાન્તો ગણિતો ગણિતાગમઃ ॥ ૧૬૬ ॥

ગદ્યં ગદ્યમયો ગદ્યપદ્યવિદ્યાવિશારદઃ ।
ગલલગ્નમહાનાગો ગલદર્ચિર્ગલસન્મદઃ ॥ ૧૬૭ ॥

ગલત્કુષ્ઠિવ્યથાહન્તા ગલત્કુષ્ઠિસુખપ્રદઃ ।
ગમ્ભીરનાભિર્ગમ્ભીરસ્વરો ગમ્ભીરલોચનઃ ॥ ૧૬૮ ॥

ગમ્ભીરગુણસમ્પન્નો ગમ્ભીરગતિશોભનઃ ।
ગર્ભપ્રદો ગર્ભરૂપો ગર્ભાપદ્વિનિવારકઃ ॥ ૧૬૯ ॥

ગર્ભાગમનસન્નાશો ગર્ભદો ગર્ભશોકનુત્ ।
ગર્ભત્રાતા ગર્ભગોપ્ત ગર્ભપુષ્ટિકરઃ સદા ॥ ૧૭૦ ॥

ગર્ભાશ્રયો ગર્ભમયો ગર્ભામયનિવારકઃ ।
ગર્ભાધારો ગર્ભધરો ગર્ભસન્તોષસાધકઃ ॥ ૧૭૧ ॥

ગર્ભગૌરવસન્ધાનસન્ધાનં ગર્ભવર્ગહૃત્ ।
ગરીયાન્ ગર્વનુદ્ગર્વમર્દી ગરદમર્દકઃ ॥ ૧૭૨ ॥

ગરસન્તાપશમનો ગુરુરાજ્યસુખપ્રદઃ ।

॥ ફલશ્રુતિઃ ॥

નામ્નાં સહસ્રમુદિતં મહદ્ગણપતેરિદમ્ ॥ ૧૭૪ ॥

ગકારાદિ જગદ્વન્દ્યં ગોપનીયં પ્રયત્નતઃ ।
ય ઇદં પ્રયતઃ પ્રાતસ્ત્રિસન્ધ્યં વા પઠેન્નરઃ ॥ ૧૭૩ ॥

વાઞ્છિતં સમવાપ્નોતિ નાત્ર કાર્યા વિચારણા ।
પુત્રાર્થી લભતે પુત્રાન્ ધનાર્થી લભતે ધનમ્ ॥ ૧૭૪ ॥

વિદ્યાર્થી લભતે વિદ્યાં સત્યં સત્યં ન સંશયઃ ।
ભૂર્જત્વચિ સમાલિખ્ય કુઙ્કુમેન સમાહિતઃ ॥ ૧૭૫ ॥

ચતુર્થાં ભૌમવારો ચ ચન્દ્રસૂર્યોપરાગકે ।
પૂજયિત્વા ગણધીશં યથોક્તવિધિના પુરા ॥ ૧૭૬ ॥

પૂજયેદ્ યો યથાશક્ત્યા જુહુયાચ્ચ શમીદલૈઃ ।
ગુરું સમ્પૂજ્ય વસ્ત્રાદ્યૈઃ કૃત્વા ચાપિ પ્રદક્ષિણમ્ ॥ ૧૭૭ ॥

ધારયેદ્ યઃ પ્રયત્નેન સ સાક્ષાદ્ગણનાયકઃ ।
સુરાશ્ચાસુરવર્યાશ્ચ પિશાચાઃ કિન્નરોરગઃ ॥ ૧૭૮ ॥

પ્રણમન્તિ સદા તં વૈ દુષ્ટ્વાં વિસ્મિતમાનસાઃ ।
રાજા સપદિ વશ્યઃ સ્યાત્ કામિન્યસ્તદ્વશો સ્થિરાઃ ॥ ૧૭૯ ॥

તસ્ય વંશો સ્થિરા લક્ષ્મીઃ કદાપિ ન વિમુઞ્ચતિ ।
નિષ્કામો યઃ પઠેદેતદ્ ગણેશ્વરપરાયણઃ ॥ ૧૮૦ ॥

સ પ્રતિષ્ઠાં પરાં પ્રાપ્ય નિજલોકમવાપ્નુયાત્ ।
ઇદં તે કીર્તિતં નામ્નાં સહસ્રં દેવિ પાવનમ્ ॥ ૧૮૧ ॥

ન દેયં કૃપણયાથ શઠાય ગુરુવિદ્વિષે ।
દત્ત્વા ચ ભ્રંશમાપ્નોતિ દેવતાયાઃ પ્રકોપતઃ ॥ ૧૮૨ ॥

ઇતિ શ્રુત્વા મહાદેવી તદા વિસ્મિતમાનસા ।
પૂજયામાસ વિધિવદ્ગણેશ્વરપદદ્વયમ્ ॥ ૧૮૩ ॥

॥ ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલે મહાગુપ્તસારે શિવપાર્વતીસંવાદે
ગકારાદિ શ્રીગણપતિસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Gakaradi Shri Ganapati:

Gakaradi Sri Ganapati 1000 Names | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Gakaradi Sri Ganapati 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top