Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gakaradi Sri Ganapati 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Gakaradi Shri Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ గకారాది శ్రీగణపతిసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

అస్య శ్రీగణపతిగకారాదిసహస్రనామమాలామన్త్రస్య ।
దుర్వాసా ఋషిః । అనుష్టుప్ ఛన్దః । శ్రీగణపతిర్దేవతా ।
గం బీజమ్ । స్వాహా శక్తిః । గ్లౌం కీలకమ్ ।
మమ సకలాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥

॥ కరన్యాసః ॥

ఓం అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః । శ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః ।
హ్రీం మధ్యమాభ్యాం నమః । క్రీం అనామికాభ్యాం నమః ।
గ్లౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః । గం కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఏవం హృదయాదిన్యాసః ।
అథవా షడ్దీర్ఙభాజాగమితిబీజేన కరాఙ్గన్యాసః ॥

॥ ధ్యానమ్ ॥

ఓఙ్కార సన్నిభమిభాననమిన్దుభాలమ్ ముక్తాగ్రబిన్దుమమలద్యుతిమేకదన్తమ్ ।
లమ్బోదరం కలచతుర్భుజమాదిదేవం ధ్యాయేన్మహాగణపతిం మతిసిద్ధికాన్తమ్ ॥

॥ స్తోత్రమ్ ॥

ఓం గణేశ్వరో గణాధ్యక్షో గణారాధ్యో గణప్రియః ।
గణనాథో గణస్వామీ గణేశో గణనాయకః ॥ ౧ ॥

గణమూర్తిర్గణపతిర్గణత్రాతా గణఞ్జయః ।
గణపోఽథ గణక్రీడో గణదేవో గణాధిపః ॥ ౨ ॥

గణజ్యేష్ఠో గణశ్రేష్ఠో గణప్రేష్ఠో గణాధిరాట్ ।
గణరాడ్ గణగోప్తాథ్ గణాఙ్గో గణదైవతమ్ ॥ ౩ ॥

గణబన్ధుర్గణసుహృద్ గణాధీశో గణప్రథః ।
గణప్రియసఖః శశ్వద్ గణప్రియసుహృత్ తథా ॥ ౪ ॥

గణప్రియరతో నిత్యం గణప్రీతివివర్ధనః ।
గణమణ్డలమధ్యస్థో గణకేలిపరాయణః ॥ ౫ ॥

గణాగ్రణీర్గణేశానో గణగీతో గణోచ్ఛ్రయః ।
గణ్యో గణహితో గర్జద్గణసేనో గణోద్ధతః ॥ ౬ ॥

గణభీతిప్రమథనో గణభీత్యపహారకః ।
గణనార్హో గణప్రౌఢో గణభర్తా గణప్రభుః ॥ ౭ ॥

గణసేనో గణచరో గణప్రజ్ఞో గణైకరాట్ ।
గణాగ్ర్యో గణనామా చ గణపాలనతత్పరః ॥ ౮ ॥

గణజిద్గణగర్భస్థో గణప్రవణమానసః ।
గణగర్వపరీహర్తా గణో గణనమస్కృతః ॥ ౯ ॥

గణార్చితాఙ్ఘ్రియుగళో గణరక్షణకృత్ సదా ।
గణధ్యాతో గణగురుర్గణప్రణయతత్పరః ॥ ౧౦ ॥

గణాగణపరిత్రాతా గణాధిహరణోద్ధురః ।
గణసేతుర్గణనుతో గణకేతుర్గణాగ్రగః ॥ ౧౧ ॥

గణహేతుర్గణగ్రాహీ గణానుగ్రహకారకః ।
గణాగణానుగ్రహభూర్గణాగణవరప్రదః ॥ ౧౨ ॥

గణస్తుతో గణప్రాణో గణసర్వస్వదాయకః ।
గణవల్లభమూర్తిశ్చ గణభూతిర్గణేష్టదః ॥ ౧౩ ॥

గణసౌఖ్యప్రదాతా చ గణదుఃఖప్రణాశనః ।
గణప్రథితనామా చ గణాభీష్టకరః సదా ॥ ౧౪ ॥

గణమాన్యో గణఖ్యాతో గణవీతో గణోత్కటః ।
గణపాలో గణవరో గణగౌరవదాయకః ॥ ౧౫ ॥

గణగర్జితసన్తుష్టో గణస్వచ్ఛన్దగః సదా ।
గణరాజో గణశ్రీదో గణాభయకరః క్షణాత్ ॥ ౧౬ ॥

గణమూర్ధాభిషిక్తశ్చ గణసైన్యపురస్సరః ।
గుణాతీతో గుణమయో గుణత్రయవిభాగకృత్ ॥ ౧౭ ॥

గుణీ గుణాకృతిధరో గుణశాలీ గుణప్రియః ।
గుణపూర్ణో గుణామ్భోధిర్గుణభాగ్ గుణదూరగః ॥ ౧౮ ॥

గుణాగుణవపుర్గౌణశరీరో గుణమణ్డితః ।
గుణస్త్రష్టా గుణేశానో గుణేశోఽథ గుణేశ్వరః ॥ ౧౯ ॥

గుణసృష్టజగత్సఙ్ఘో గుణసఙ్ఘో గుణైకరాట్ ।
గుణప్రవృష్టో గుణభూర్గుణీకృతచరాచరః ॥ ౨౦ ॥

గుణప్రవణసన్తుష్టో గుణహీనపరాఙ్ముఖః ।
గుణైకభూర్గుణశ్రేష్ఠో గుణజ్యేష్ఠో గుణప్రభుః ॥ ౨౧ ॥

గుణజ్ఞో గుణసమ్పూజ్యో గుణైకసదనం సదా ।
గుణప్రణయవాన్ గౌణప్రకృతిర్గుణభాజనమ్ ॥ ౨౨ ॥

గుణిప్రణతపాదాబ్జో గుణిగీతో గుణోజ్జ్వలః ।
గుణవాన్ గుణసమ్పన్నో గుణానన్దితమానసః ॥ ౨౩ ॥

గుణసఞ్చారచతురో గుణసఞ్చయసున్దరః ।
గుణగౌరో గుణాధారో గుణసంవృతచేతనః ॥ ౨౪ ॥

గుణకృద్గుణభృన్నిత్యం గుణాగ్ర్యో గుణపారదృక్ ।
గుణప్రచారీ గుణయుగ్ గుణాగుణవివేకకృత్ ॥ ౨౫ ॥

గుణాకరో గుణకరో గుణప్రవణవర్ధనః ।
గుణగూఢచరో గౌణసర్వసంసారచేష్టితః ॥ ౨౬ ॥

గుణదక్షిణసౌహార్దో గుణలక్షణతత్త్వవిత్ ।
గుణహారీ గుణకలో గుణసఙ్ఘసఖః సదా ॥ ౨౭ ॥

గుణసంస్కృతసంసారో గుణతత్త్వవివేచకః ।
గుణగర్వధరో గౌణసుఖదుఃఖోదయో గుణః ॥ ౨౮ ॥

గుణాధీశో గుణలయో గుణవీక్షణలాలసః ।
గుణగౌరవదాతా చ గుణదాతా గుణప్రదః ॥ ౨౯ ॥

గుణకృద్గుణసమ్బన్ధో గుణభృద్గుణబన్ధనః ।
గుణహృద్యో గుణస్థాయీ గుణదాయీ గుణోత్కటః ॥ ౩౦ ॥

గుణచక్రధరో గౌణావతారో గుణబాన్ధవః ।
గుణబన్ధుర్గుణప్రజ్ఞో గుణప్రాజ్ఞో గుణాలయః ॥ ౩౧ ॥

గుణధాతా గుణప్రాణో గుణగోపో గుణాశ్రయః ।
గుణయాయీ గుణాధాయీ గుణపో గుణపాలకః ॥ ౩౨ ॥

గుణాహృతతనుర్గౌణో గీర్వాణో గుణగౌరవః ।
గుణవత్పూజితపదో గుణవత్ప్రీతిదాయకః ॥ ౩౩ ॥

గుణవద్గీతకీర్తిష్చ గుణవద్బద్ధసౌహృదః ।
గుణవద్వరదో నిత్యం గుణవత్ప్రతిపాలకః ॥ ౩౪ ॥

గుణవద్గుణసన్తుష్టో గుణవద్రచితస్తవః ।
గుణవద్రక్షణపరో గుణవత్ప్రణయప్రియః ॥ ౩౫ ॥

గుణవచ్చక్రసఞ్చారో గుణవత్కీర్తివర్ధనః ।
గుణవద్గుణచిత్తస్థో గుణవద్గుణరక్షకః ॥ ౩౬ ॥

గుణవత్పోషణకరో గునవచ్ఛత్రుసూదనః ।
గుణవత్సిద్ధిదాతా చ గుణవద్గౌరవప్రదః ॥ ౩౭ ॥

గుణవత్ప్రవణస్వాన్తో గుణవద్గుణభూషణః ।
గుణవత్కులవిద్వేషివినాషకరణక్షమః ॥ ౩౮ ॥

గుణిస్తుతగుణో గర్జప్రలయామ్బుదనిఃస్వనః ।
గజో గజపతిర్గర్జద్గజయుద్ధవిషారదః ॥ ౩౯ ॥

గజాస్యో గజకర్ణోఽథ గజరాజో గజాననః ।
గజరూపధరో గర్జద్గజయూథోద్ధురధ్వనిః ॥ ౪౦ ॥

గజాధీషో గజాధారో గజాసురజయోద్ధురః ।
గజదన్తో గజవరో గజకుమ్భో గజధ్వనిః ॥ ౪౧ ॥

గజమాయో గజమయో గజశ్రీర్గజగర్జితః ।
గజామయహరో నిత్యం గజపుష్టిప్రదాయకః ॥ ౪౨ ॥

గజోత్పత్తిర్గజత్రాతా గజహేతుర్గజాధిపః ।
గజముఖ్యో గజకులప్రవరో గజదైత్యహా ॥ ౪౩ ॥

గజకేతుర్గజాధ్యక్షో గజసేతుర్గజాకృతిః ।
గజవన్ద్యో గజప్రాణో గజసేవ్యో గజప్రభుః ॥ ౪౪ ॥

గజమత్తో గజేశానో గజేశో గజపుఙ్గవః ।
గజదన్తధరో గుఞ్జన్మధుపో గజవేషభృత్ ॥ ౪౫ ॥

గజచ్ఛన్నో గజాగ్రస్థో గజయాయీ గజాజయః ।
గజరాడ్గజయూథస్థో గజగఞ్జకభఞ్జకః ॥ ౪౬ ॥

గర్జితోజ్ఞితదైత్యాసుర్గర్జితత్రాతవిష్టపః ।
గానజ్ఞో గానకుశలో గానతత్త్వవివేచకః ॥ ౪౭ ॥

గానశ్లాఘీ గానరసో గానజ్ఞానపరాయణః ।
గానాగమజ్ఞో గానాఙ్గో గానప్రవణచేతనః ॥ ౪౮ ॥

గానకృద్గానచతురో గానవిద్యావిశారదః ।
గానధ్యేయో గానగమ్యో గానధ్యానపరాయణః ॥ ౪౯ ॥

గానభూర్గానశీలశ్చ గానశాలీ గతశ్రమః ।
గానవిజ్ఞానసమ్పన్నో గానశ్రవణలాలసః ॥ ౫౦ ॥

గానయత్తో గానమయో గానప్రణయవాన్ సదా ।
గానధ్యాతా గానబుద్ధిర్గానోత్సుకమనాః పునః ॥ ౫౧ ॥

గానోత్సుకో గానభూమిర్గానసీమా గుణోజ్జ్వలః ।
గానఙ్గజ్ఞానవాన్ గానమానవాన్ గానపేశలః ॥ ౫౨ ॥

గానవత్ప్రణయో గానసముద్రో గానభూషణః ।
గానసిన్ధుర్గానపరో గానప్రాణో గణాశ్రయః ॥ ౫౩ ॥

గానైకభూర్గానహృష్టో గానచక్షుర్గాణైకదృక్ ।
గానమత్తో గానరుచిర్గానవిద్గానవిత్ప్రియః ॥ ౫౪ ॥

గానాన్తరాత్మా గానాఢ్యో గానభ్రాజత్సభః సదా ।
గానమయో గానధరో గానవిద్యావిశోధకః ॥ ౫౫ ॥

గానాహితఘ్రో గానేన్ద్రో గానలీనో గతిప్రియః ।
గానాధీశో గానలయో గానాధారో గతీశ్వరః ॥ ౫౬ ॥

గానవన్మానదో గానభూతిర్గానైకభూతిమాన్ ।
గానతానతతో గానతానదానవిమోహితః ॥ ౫౭ ॥

గురుర్గురుదరశ్రోణిర్గురుతత్త్వార్థదర్శనః ।
గురుస్తుతో గురుగుణో గురుమాయో గురుప్రియః ॥ ౫౮ ॥

గురుకీర్తిర్గురుభుజో గురువక్షా గురుప్రభః ।
గురులక్షణసమ్పన్నో గురుద్రోహపరాఙ్ముఖః ॥ ౫౯ ॥

గురువిద్యో గురుప్రాణో గురుబాహుబలోచ్ఛ్రయః ।
గురుదైత్యప్రాణహరో గురుదైత్యాపహారకః ॥ ౬౦ ॥

గురుగర్వహరో గుహ్యప్రవరో గురుదర్పహా ।
గురుగౌరవదాయీ చ గురుభీత్యపహారకః ॥ ౬౧ ॥

గురుశుణ్డో గురుస్కన్ధో గురుజఙ్ఘో గురుప్రథః ।
గురుభాలో గురుగలో గురుశ్రీర్గురుగర్వనుత్ ॥ ౬౨ ॥

గురూరుగురుపీనాంసో గురుప్రణయలాలసః ।
గురుముఖ్యో గురుకులస్థాయీ గురుగుణః సదా ॥ ౬౩ ॥

గురుసంశయభేత్తా చ గురుమానప్రదాయకః ।
గురుధర్మసదారాధ్యో గురుధర్మనికేతనః ॥ ౬౪ ॥

గురుదైత్యకులచ్ఛేత్తా గురుసైన్యో గురుద్యుతిః ।
గురుధర్మాగ్రగణ్యోఽథ గురుధర్మధురన్ధరః ।
గరిష్ఠో గురుసన్తాపశమనో గురుపూజితః ॥ ౬౫ ॥

గురుధర్మధరో గౌరధర్మాధారో గదాపహః ।
గురుశాస్త్రవిచారజ్ఞో గురుశాస్త్రకృతోద్యమః ॥ ౬౬ ॥

గురుశాస్త్రార్థనిలయో గురుశాస్త్రాలయః సదా ।
గురుమన్త్రో గురుశేష్ఠో గురుమన్త్రఫలప్రదః ॥ ౬౭ ॥

గురుస్త్రీగమనోద్దామప్రాయశ్చిత్తనివారకః ।
గురుసంసారసుఖదో గురుసంసారదుఃఖభిత్ ॥ ౬౮ ॥

గురుశ్లాఘాపరో గౌరభానుఖణ్డావతంసభృత్ ।
గురుప్రసన్నమూర్తిశ్చ గురుశాపవిమోచకః ॥ ౬౯ ॥

గురుకాన్తిర్గురుమయో గురుశాసనపాలకః ।
గురుతన్త్రో గురుప్రజ్ఞో గురుభో గురుదైవతమ్ ॥ ౭౦ ॥

గురువిక్రమసఞ్చారో గురుదృగ్గురువిక్రమః ।
గురుక్రమో గురుప్రేష్ఠో గురుపాఖణ్డఖణ్డకః ॥ ౭౧ ॥

గురుగర్జితసమ్పూర్ణబ్రహ్మాణ్డో గురుగర్జితః ।
గురుపుత్రప్రియసఖో గురుపుత్రభయాపహః ॥ ౭౨ ॥

గురుపుత్రపరిత్రాతా గురుపుత్రవరప్రదః ।
గురుపుత్రార్తిశమనో గురుపుత్రాధినాశనః ॥ ౭౩ ॥

గురుపుత్రప్రాణదాతా గురుభక్తిపరాయణః ।
గురువిజ్ఞానవిభవో గౌరభానువరప్రదః ॥ ౭౪ ॥

గౌరభానుస్తుతో గౌరభానుత్రాసాపహారకః ।
గౌరభానుప్రియో గౌరభానుర్గౌరవవర్ధనః ॥ ౭౫ ॥

గౌరభానుపరిత్రాతా గౌరభానుసఖః సదా ।
గౌరభానుర్ప్రభుర్గౌరభానుభీతిప్రణశనః ॥ ౭౬ ॥

గౌరీతేజఃసముత్పన్నో గౌరీహృదయనన్దనః ।
గౌరీస్తనన్ధయో గౌరీమనోవాఞ్ఛితసిద్ధికృత్ ॥ ౭౭ ॥

గౌరో గౌరగుణో గౌరప్రకాశో గౌరభైరవః ।
గౌరీశనన్దనో గౌరీప్రియపుత్రో గదాధరః ॥ ౭౮ ॥

గౌరీవరప్రదో గౌరీప్రణయో గౌరసచ్ఛవిః ।
గౌరీగణేశ్వరో గౌరీప్రవణో గౌరభావనః ॥ ౭౯ ॥

గౌరాత్మా గౌరకీర్తిశ్చ గౌరభావో గరిష్ఠదృక్ ।
గౌతమో గౌతమీనాథో గౌతమీప్రాణవల్లభః ॥ ౮౦ ॥

గౌతమాభీష్టవరదో గౌతమాభయదాయకః ।
గౌతమప్రణయప్రహ్వో గౌతమాశ్రమదుఃఖహా ॥ ౮౧ ॥

గౌతమీతీరసఞ్చారీ గౌతమీతీర్థనాయకః ।
గౌతమాపత్పరిహారో గౌతమాధివినాశనః ॥ ౮౨ ॥

గోపతిర్గోధనో గోపో గోపాలప్రియదర్శనః ।
గోపాలో గోగణాధీశో గోకశ్మలనివర్తకః ॥ ౮౩ ॥

గోసహస్రో గోపవరో గోపగోపీసుఖావహః ।
గోవర్ధనో గోపగోపో గోపో గోకులవర్ధనః ॥ ౮౪ ॥

గోచరో గోచరాధ్యక్షో గోచరప్రీతివృద్ధికృత్ ।
గోమీ గోకష్టసన్త్రాతా గోసన్తాపనివర్తకః ॥ ౮౫ ॥

గోష్ఠో గోష్ఠాశ్రయో గోష్ఠపతిర్గోధనవర్ధనః ।
గోష్ఠప్రియో గోష్ఠమయో గోష్ఠామయనివర్తకః ॥ ౮౬ ॥

గోలోకో గోలకో గోభృద్గోభర్తా గోసుఖావహః ।
గోధుగ్గోధుగ్గణప్రేష్ఠో గోదోగ్ధా గోమయప్రియః ॥ ౮౭ ॥

గోత్రం గోత్రపతిర్గోత్రప్రభుర్గోత్రభయాపహః ।
గోత్రవృద్ధికరో గోత్రప్రియో గోత్రార్తినాశనః ॥ ౮౮ ॥

గోత్రోద్ధారపరో గోత్రప్రవరో గోత్రదైవతమ్ ।
గోత్రవిఖ్యాతనామా చ గోత్రీ గోత్రప్రపాలకః ॥ ౮౯ ॥

గోత్రసేతుర్గోత్రకేతుర్గోత్రహేతుర్గతక్లమః ।
గోత్రత్రాణకరో గోత్రపతిర్గోత్రేశపూజితః ॥ ౯౦ ॥

గోత్రభిద్గోత్రభిత్త్రాతా గోత్రభిద్వరదాయకః ।
గోత్రభిత్పూజితపదో గోత్రభిచ్ఛత్రుసూదనః ॥ ౯౧ ॥

గోత్రభిత్ప్రీతిదో నిత్యం గోత్రభిద్గోత్రపాలకః ।
గోత్రభిద్గీతచరితో గోత్రభిద్రాజ్యరక్షకః ॥ ౯౨ ॥

గోత్రభిజ్జయదాయీ చ గోత్రభిత్ప్రణయః సదా ।
గోత్రభిద్భయసమ్భేత్తా గోత్రభిన్మానదాయకః ॥ ౯౩ ॥

గోత్రభిద్గోపనపరో గోత్రభిత్సైన్యనాయకః ।
గోత్రాధిపప్రియో గోత్రపుత్రీపుత్రో గిరిప్రియః ॥ ౯౪ ॥

గ్రన్థజ్ఞో గ్రన్థకృద్గ్రన్థగ్రన్థిభిద్గ్రన్థవిఘ్నహా ।
గ్రన్థాదిర్గ్రన్థసఞ్చారో గ్రన్థశ్రవణలోలుపః ॥ ౯౫ ॥

గ్రన్థాదీనక్రియో గ్రన్థప్రియో గ్రన్థార్థతత్త్వవిత్ ।
గ్రన్థసంశయసఞ్ఛేదీ గ్రన్థవక్తా గ్రహాగ్రణీః ॥ ౯౬ ॥

గ్రన్థగీతగుణో గ్రన్థగీతో గ్రన్థాదిపూజితః ।
గ్రన్థారమ్భస్తుతో గ్రన్థగ్రాహీ గ్రన్థార్థపారదృక్ ॥ ౯౭ ॥

గ్రన్థదృగ్గ్రన్థవిజ్ఞానో గ్రన్థసన్దర్భషోధకః ।
గ్రన్థకృత్పూజితో గ్రన్థకరో గ్రన్థపరాయణః ॥ ౯౮ ॥

గ్రన్థపారాయణపరో గ్రన్థసన్దేహభఞ్జకః ।
గ్రన్థకృద్వరదాతా చ గ్రన్థకృద్వన్దితః సదా ॥ ౯౯ ॥

గ్రన్థానురక్తో గ్రన్థజ్ఞో గ్రన్థానుగ్రహదాయకః ।
గ్రన్థాన్తరాత్మా గ్రన్థార్థపణ్డితో గ్రన్థసౌహృదః ॥ ౧౦౦ ॥

గ్రన్థపారఙ్గమో గ్రన్థగుణవిద్గ్రన్థవిగ్రహః ।
గ్రన్థసేతుర్గ్రన్థహేతుర్గ్రన్థకేతుర్గ్రహాగ్రగః ॥ ౧౦౧ ॥

గ్రన్థపూజ్యో గ్రన్థగేయో గ్రన్థగ్రథనలాలసః ।
గ్రన్థభూమిర్గ్రహశ్రేష్ఠో గ్రహకేతుర్గ్రహాశ్రయః ॥ ౧౦౨ ॥

గ్రన్థకారో గ్రన్థకారమాన్యో గ్రన్థప్రసారకః ।
గ్రన్థశ్రమజ్ఞో గ్రన్థాఙ్గో గ్రన్థభ్రమనివారకః ॥ ౧౦౩ ॥

గ్రన్థప్రవణసర్వాఙ్గో గ్రన్థప్రణయతత్పరః ।
గీతం గీతగుణో గీతకీర్తిర్గీతవిశారదః ॥ ౧౦౪ ॥

గీతస్ఫీతయశా గీతప్రణయో గీతచఞ్చురః ।
గీతప్రసన్నో గీతాత్మా గీతలోలో గతస్పృహః ॥ ౧౦౫ ॥

గీతాశ్రయో గీతమయో గీతతత్త్వార్థకోవిదః ।
గీతసంశయసఞ్ఛేత్తా గీతసఙ్గీతశాశనః ॥ ౧౦౬ ॥

గీతార్థజ్ఞో గీతతత్త్వో గీతాతత్త్వం గతాశ్రయః ।
గీతాసారోఽథ గీతాకృద్గీతాకృద్విఘ్ననాశనః ॥ ౧౦౭ ॥

గీతాశక్తో గీతలీనో గీతావిగతసఞ్జ్వరః ।
గీతైకదృగ్గీతభూతిర్గీతప్రీతో గతాలసః ॥ ౧౦౮ ॥

గీతవాద్యపటుర్గీతప్రభుర్గీతార్థతత్త్వవిత్ ।
గీతాగీతవివేకజ్ఞో గీతాప్రవణచేతనః ॥ ౧౦౯ ॥

గతభీర్గతవిద్వేషో గతసంసారబన్ధనః ।
గతమాయో గతత్రాసో గతదుఃఖో గతజ్వరః ॥ ౧౧౦ ॥

గతాసుహృద్గతజ్ఞానో గతదుష్టాశయో గతః ।
గతార్తిర్గతసఙ్కల్పో గతదుష్టవిచేష్టితః ॥ ౧౧౧ ॥

గతాహఙ్కారసఞ్చారో గతదర్పో గతాహితః ।
గతవిఘ్నో గతభయో గతాగతనివారకః ॥ ౧౧౨ ॥

గతవ్యథో గతాపాయో గతదోషో గతేః పరః ।
గతసర్వవికారోఽథ గతగఞ్జితకుఞ్జరః ॥ ౧౧౩ ॥

గతకమ్పితభూపృష్ఠో గతరుగ్గతకల్మషః ।
గతదైన్యో గతస్తైన్యో గతమానో గతశ్రమః ॥ ౧౧౪ ॥

గతక్రోధో గతగ్లానిర్గతమ్లానో గతభ్రమః ।
గతాభావో గతభవో గతతత్త్వార్థసంశయః ॥ ౧౧౫ ॥

గయాసురశిరశ్ఛేత్తా గయాసురవరప్రదః ।
గయావాసో గయానాథో గయావాసినమస్కృతః ॥ ౧౧౬ ॥

గయాతీర్థఫలాధ్యక్షో గయాయాత్రాఫలప్రదః ।
గయామయో గయాక్షేత్రం గయాక్షేత్రనివాసకృత్ ॥ ౧౧౭ ॥

గయావాసిస్తుతో గయాన్మధువ్రతలసత్కటః ।
గాయకో గాయకవరో గాయకేష్టఫలప్రదః ॥ ౧౧౮ ॥

గాయకప్రణయీ గాతా గాయకాభయదాయకః ।
గాయకప్రవణస్వాన్తో గాయకః ప్రథమః సదా ॥ ౧౧౯ ॥

గాయకోద్గీతసమ్ప్రీతో గాయకోత్కటవిఘ్నహా ।
గానగేయో గానకేశో గాయకాన్తరసఞ్చరః ॥ ౧౨౦ ॥

గాయకప్రియదః శశ్వద్గాయకాధీనవిగ్రహః ।
గేయో గేయగుణో గేయచరితో గేయతత్త్వవిత్ ॥ ౧౨౧ ॥

గాయకత్రాసహా గ్రన్థో గ్రన్థతత్త్వవివేచకః ।
గాఢానురాగో గాఢాఙ్గో గాఢాగఙ్గాజలోఽన్వహమ్ ॥ ౧౨౨ ॥

గాఢావగాఢజలధిర్గాఢప్రజ్ఞో గతామయః ।
గాఢప్రత్యర్థిసైన్యోఽథ గాఢానుగ్రహతత్పరః ॥ ౧౨౩ ॥

గాఢశ్లేషరసాభిజ్ఞో గాఢనిర్వృతిసాధకః ।
గఙ్గాధరేష్టవరదో గఙ్గాధరభయాపహః ॥ ౧౨౪ ॥

గఙ్గాధరగురుర్గఙ్గాధరధ్యాతపదః సదా ।
గఙ్గాధరస్తుతో గఙ్గాధరారాధ్యో గతస్మయః ॥ ౧౨౫ ॥

గఙ్గాధరప్రియో గఙ్గాధరో గఙ్గామ్బుసున్దరః ।
గఙ్గాజలరసాస్వాదచతురో గాఙ్గతీరయః ॥ ౧౨౬ ॥

గఙ్గాజలప్రణయవాన్ గఙ్గాతీరవిహారకృత్ ।
గఙ్గాప్రియో గఙ్గాజలావగాహనపరః సదా ॥ ౧౨౭ ॥

గన్ధమాదనసంవాసో గన్ధమాదనకేలికృత్ ।
గన్ధానులిప్తసర్వాఙ్గో గన్ధలుబ్ధమధువ్రతః ॥ ౧౨౮ ॥

గన్ధో గన్ధర్వరాజోఽథ గన్ధర్వప్రియకృత్ సదా ।
గన్ధర్వవిద్యాతత్త్వజ్ఞో గన్ధర్వప్రీతివర్ధనః ॥ ౧౨౯ ॥

గకారబీజనిలయో గకారో గర్విగర్వనుత్ ।
గన్ధర్వగణసంసేవ్యో గన్ధర్వవరదాయకః ॥ ౧౩౦ ॥

గన్ధర్వో గన్ధమాతఙ్గో గన్ధర్వకులదైవతమ్ ।
గన్ధర్వగర్వసఞ్ఛేత్తా గన్ధర్వవరదర్పహా ॥ ౧౩౧ ॥

గన్ధర్వప్రవణస్వాన్తో గన్ధర్వగణసంస్తుతః ।
గన్ధర్వార్చితపాదాబ్జో గన్ధర్వభయహారకః ॥ ౧౩౨ ॥

గన్ధర్వాభయదః శశ్వద్ గన్ధర్వప్రతిపాలకః ।
గన్ధర్వగీతచరితో గన్ధర్వప్రణయోత్సుకః ॥ ౧౩౩ ॥

గన్ధర్వగానశ్రవణప్రణయీ గర్వభఞ్జనః ।
గన్ధర్వత్రాణసన్నద్ధో గన్ధర్వసమరక్షమః ॥ ౧౩౪ ॥

గన్ధర్వస్త్రీభిరారాధ్యో గానం గానపటుః సదా ।
గచ్ఛో గచ్ఛపతిర్గచ్ఛనాయకో గచ్ఛగర్వహా ॥ ౧౩౫ ॥

గచ్ఛరాజోఽథ గచ్ఛేశో గచ్ఛరాజనమస్కృతః ।
గచ్ఛప్రియో గచ్ఛగురుర్గచ్ఛత్రాణకృతోద్యమః ॥ ౧౩౬ ॥

గచ్ఛప్రభుర్గచ్ఛచరో గచ్ఛప్రియకృతోద్యమః ।
గచ్ఛగీతగుణో గచ్ఛమర్యాదాప్రతిపాలకః ॥ ౧౩౭ ॥

గచ్ఛధాతా గచ్ఛభర్తా గచ్ఛవన్ద్యో గురోర్గురుః ।
గృత్సో గృత్సమదో గృత్సమదాభీష్టవరప్రదః ॥ ౧౩౮ ॥

గీర్వాణగీతచరితో గీర్వాణగణసేవితః ।
గీర్వాణవరదాతా చ గీర్వాణభయనాశకృత్ ॥ ౧౩౯ ॥

గీర్వాణగుణసంవీతో గీర్వాణారాతిసూదనః ।
గీర్వాణధామ గీర్వాణగోప్తా గీర్వాణగర్వహృత్ ॥ ౧౪౦ ॥

గీర్వాణార్తిహరో నిత్యం గీర్వాణవరదాయకః ।
గీర్వాణశరణం గీతనామా గీర్వాణసున్దరః ॥ ౧౪౧ ॥

గీర్వాణప్రాణదో గన్తా గీర్వాణానీకరక్షకః ।
గుహేహాపూరకో గన్ధమత్తో గీర్వాణపుష్టిదః ॥ ౧౪౨ ॥

గీర్వాణప్రయుతత్రాతా గీతగోత్రో గతాహితః ।
గీర్వాణసేవితపదో గీర్వాణప్రథితో గలత్ ॥ ౧౪౩ ॥

గీర్వాణగోత్రప్రవరో గీర్వాణఫలదాయకః ।
గీర్వాణప్రియకర్తా చ గీర్వాణాగమసారవిత్ ॥ ౧౪౪ ॥

గీర్వాణాగమసమ్పత్తిర్గీర్వాణవ్యసనాపహహ్ ।
గీర్వాణప్రణయో గీతగ్రహణోత్సుకమానసః ॥ ౧౪౫ ॥

గీర్వాణభ్రమసమ్భేత్తా గీర్వాణగురుపూజితః ।
గ్రహో గ్రహపతిర్గ్రాహో గ్రహపీడాప్రణాశనః ॥ ౧౪౬ ॥

గ్రహస్తుతో గ్రహాధ్యక్షో గ్రహేశో గ్రహదైవతమ్ ।
గ్రహకృద్గ్రహభర్తా చ గ్రహేశానో గ్రహేశ్వరః ॥ ౧౪౭ ॥

గ్రహారాధ్యో గ్రహత్రాతా గ్రహగోప్తా గ్రహోత్కటః ।
గ్రహగీతగుణో గ్రన్థప్రణేతా గ్రహవన్దితః ॥ ౧౪౮ ॥

గవీ గవీశ్వరో గర్వీ గర్విష్ఠో గర్విగర్వహా ।
గవామ్ప్రియో గవాన్నాథో గవీశానో గవామ్పతీ ॥ ౧౪౯ ॥

గవ్యప్రియో గవాఙ్గోప్తా గవిసమ్పత్తిసాధకః ।
గవిరక్షణసన్నద్ధో గవామ్భయహరః క్షణాత్ ॥ ౧౫౦ ॥

గవిగర్వహరో గోదో గోప్రదో గోజయప్రదః ।
గజాయుతబలో గణ్డగుఞ్జన్మత్తమధువ్రతః ॥ ౧౫౧ ॥

గణ్డస్థలలసద్దానమిళన్మత్తాళిమణ్డితః ।
గుడో గుడప్రియో గుణ్డగళద్దానో గుడాశనః ॥ ౧౫౨ ॥

గుడాకేశో గుడాకేశసహాయో గుడలడ్డుభుక్ ।
గుడభుగ్గుడభుగ్గణయో గుడాకేశవరప్రదః ॥ ౧౫౩ ॥

గుడాకేశార్చితపదో గుడాకేశసఖః సదా ।
గదాధరార్చితపదో గదాధరవరప్రదః ॥ ౧౫౪ ॥

గదాయుధో గదాపాణిర్గదాయుద్ధవిశారదః ।
గదహా గదదర్పఘ్నో గదగర్వప్రణాశనః ॥ ౧౫౫ ॥

గదగ్రస్తపరిత్రాతా గదాడమ్బరఖణ్డకః ।
గుహో గుహాగ్రజో గుప్తో గుహాశాయీ గుహాశయః ॥ ౧౫౬ ॥

గుహప్రీతికరో గూఢో గూఢగుల్ఫో గుణైకదృక్ ।
గీర్గీష్పతిర్గిరీశానో గీర్దేవీగీతసద్గుణః ॥ ౧౫౭ ॥

గీర్దేవో గీష్ప్రియో గీర్భూర్గీరాత్మా గీష్ప్రియఙ్కరః ।
గీర్భూమిర్గీరసన్నోఽథ గీఃప్రసన్నో గిరీశ్వరః ॥ ౧౫౮ ॥

గిరీశజో గిరౌశాయీ గిరిరాజసుఖావహః ।
గిరిరాజార్చితపదో గిరిరాజనమస్కృతః ॥ ౧౫౯ ॥

గిరిరాజగుహావిష్టో గిరిరాజాభయప్రదః ।
గిరిరాజేష్టవరదో గిరిరాజప్రపాలకః ॥ ౧౬౦ ॥

గిరిరాజసుతాసూనుర్గిరిరాజజయప్రదః ।
గిరివ్రజవనస్థాయీ గిరివ్రజచరః సదా ॥ ౧౬౧ ॥

గర్గో గర్గప్రియో గర్గదేహో గర్గనమస్కృతః ।
గర్గభీతిహరో గర్గవరదో గర్గసంస్తుతః ॥ ౧౬౨ ॥

గర్గగీతప్రసన్నాత్మా గర్గానన్దకరః సదా ।
గర్గప్రియో గర్గమానప్రదో గర్గారిభఞ్జకః ॥ ౧౬౩ ॥

గర్గవర్గపరిత్రాతా గర్గసిద్ధిప్రదాయకః ।
గర్గగ్లానిహరో గర్గభ్రమహృద్గర్గసఙ్గతః ॥ ౧౬౪ ॥

గర్గాచార్యో గర్గమునిర్గర్గసమ్మానభాజనః ।
గమ్భీరో గణితప్రజ్ఞో గణితాగమసారవిత్ ॥ ౧౬౫ ॥

గణకో గణకశ్లాఘ్యో గణకప్రణయోత్సుకః ।
గణకప్రవణస్వాన్తో గణితో గణితాగమః ॥ ౧౬౬ ॥

గద్యం గద్యమయో గద్యపద్యవిద్యావిశారదః ।
గలలగ్నమహానాగో గలదర్చిర్గలసన్మదః ॥ ౧౬౭ ॥

గలత్కుష్ఠివ్యథాహన్తా గలత్కుష్ఠిసుఖప్రదః ।
గమ్భీరనాభిర్గమ్భీరస్వరో గమ్భీరలోచనః ॥ ౧౬౮ ॥

గమ్భీరగుణసమ్పన్నో గమ్భీరగతిశోభనః ।
గర్భప్రదో గర్భరూపో గర్భాపద్వినివారకః ॥ ౧౬౯ ॥

గర్భాగమనసన్నాశో గర్భదో గర్భశోకనుత్ ।
గర్భత్రాతా గర్భగోప్త గర్భపుష్టికరః సదా ॥ ౧౭౦ ॥

గర్భాశ్రయో గర్భమయో గర్భామయనివారకః ।
గర్భాధారో గర్భధరో గర్భసన్తోషసాధకః ॥ ౧౭౧ ॥

గర్భగౌరవసన్ధానసన్ధానం గర్భవర్గహృత్ ।
గరీయాన్ గర్వనుద్గర్వమర్దీ గరదమర్దకః ॥ ౧౭౨ ॥

గరసన్తాపశమనో గురురాజ్యసుఖప్రదః ।

॥ ఫలశ్రుతిః ॥

నామ్నాం సహస్రముదితం మహద్గణపతేరిదమ్ ॥ ౧౭౪ ॥

గకారాది జగద్వన్ద్యం గోపనీయం ప్రయత్నతః ।
య ఇదం ప్రయతః ప్రాతస్త్రిసన్ధ్యం వా పఠేన్నరః ॥ ౧౭౩ ॥

వాఞ్ఛితం సమవాప్నోతి నాత్ర కార్యా విచారణా ।
పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్ ధనార్థీ లభతే ధనమ్ ॥ ౧౭౪ ॥

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం సత్యం సత్యం న సంశయః ।
భూర్జత్వచి సమాలిఖ్య కుఙ్కుమేన సమాహితః ॥ ౧౭౫ ॥

చతుర్థాం భౌమవారో చ చన్ద్రసూర్యోపరాగకే ।
పూజయిత్వా గణధీశం యథోక్తవిధినా పురా ॥ ౧౭౬ ॥

పూజయేద్ యో యథాశక్త్యా జుహుయాచ్చ శమీదలైః ।
గురుం సమ్పూజ్య వస్త్రాద్యైః కృత్వా చాపి ప్రదక్షిణమ్ ॥ ౧౭౭ ॥

ధారయేద్ యః ప్రయత్నేన స సాక్షాద్గణనాయకః ।
సురాశ్చాసురవర్యాశ్చ పిశాచాః కిన్నరోరగః ॥ ౧౭౮ ॥

ప్రణమన్తి సదా తం వై దుష్ట్వాం విస్మితమానసాః ।
రాజా సపది వశ్యః స్యాత్ కామిన్యస్తద్వశో స్థిరాః ॥ ౧౭౯ ॥

తస్య వంశో స్థిరా లక్ష్మీః కదాపి న విముఞ్చతి ।
నిష్కామో యః పఠేదేతద్ గణేశ్వరపరాయణః ॥ ౧౮౦ ॥

స ప్రతిష్ఠాం పరాం ప్రాప్య నిజలోకమవాప్నుయాత్ ।
ఇదం తే కీర్తితం నామ్నాం సహస్రం దేవి పావనమ్ ॥ ౧౮౧ ॥

న దేయం కృపణయాథ శఠాయ గురువిద్విషే ।
దత్త్వా చ భ్రంశమాప్నోతి దేవతాయాః ప్రకోపతః ॥ ౧౮౨ ॥

ఇతి శ్రుత్వా మహాదేవీ తదా విస్మితమానసా ।
పూజయామాస విధివద్గణేశ్వరపదద్వయమ్ ॥ ౧౮౩ ॥

॥ ఇతి శ్రీరుద్రయామలే మహాగుప్తసారే శివపార్వతీసంవాదే
గకారాది శ్రీగణపతిసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Gakaradi Shri Ganapati:

Gakaradi Sri Ganapati 1000 Names | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Gakaradi Sri Ganapati 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top