Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gakaradi Sri Ganapati 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Gakaradi Shri Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಗಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಗಕಾರಾದಿಸಹಸ್ರನಾಮಮಾಲಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ।
ದುರ್ವಾಸಾ ಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ ।
ಗಂ ಬೀಜಮ್ । ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಃ । ಗ್ಲೌಂ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಮಮ ಸಕಲಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

॥ ಕರನ್ಯಾಸಃ ॥

ಓಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಶ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಹ್ರೀಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಕ್ರೀಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಗ್ಲೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಗಂ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ।
ಅಥವಾ ಷಡ್ದೀರ್ಙಭಾಜಾಗಮಿತಿಬೀಜೇನ ಕರಾಂಗನ್ಯಾಸಃ ॥

॥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಓಂಕಾರ ಸನ್ನಿಭಮಿಭಾನನಮಿನ್ದುಭಾಲಮ್ ಮುಕ್ತಾಗ್ರಬಿನ್ದುಮಮಲದ್ಯುತಿಮೇಕದನ್ತಮ್ ।
ಲಮ್ಬೋದರಂ ಕಲಚತುರ್ಭುಜಮಾದಿದೇವಂ ಧ್ಯಾಯೇನ್ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮತಿಸಿದ್ಧಿಕಾನ್ತಮ್ ॥

॥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಣಾರಾಧ್ಯೋ ಗಣಪ್ರಿಯಃ ।
ಗಣನಾಥೋ ಗಣಸ್ವಾಮೀ ಗಣೇಶೋ ಗಣನಾಯಕಃ ॥ 1 ॥

ಗಣಮೂರ್ತಿರ್ಗಣಪತಿರ್ಗಣತ್ರಾತಾ ಗಣಂಜಯಃ ।
ಗಣಪೋಽಥ ಗಣಕ್ರೀಡೋ ಗಣದೇವೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ॥ 2 ॥

ಗಣಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಗಣಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗಣಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಗಣಾಧಿರಾಟ್ ।
ಗಣರಾಡ್ ಗಣಗೋಪ್ತಾಥ್ ಗಣಾಂಗೋ ಗಣದೈವತಮ್ ॥ 3 ॥

ಗಣಬನ್ಧುರ್ಗಣಸುಹೃದ್ ಗಣಾಧೀಶೋ ಗಣಪ್ರಥಃ ।
ಗಣಪ್ರಿಯಸಖಃ ಶಶ್ವದ್ ಗಣಪ್ರಿಯಸುಹೃತ್ ತಥಾ ॥ 4 ॥

ಗಣಪ್ರಿಯರತೋ ನಿತ್ಯಂ ಗಣಪ್ರೀತಿವಿವರ್ಧನಃ ।
ಗಣಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಗಣಕೇಲಿಪರಾಯಣಃ ॥ 5 ॥

ಗಣಾಗ್ರಣೀರ್ಗಣೇಶಾನೋ ಗಣಗೀತೋ ಗಣೋಚ್ಛ್ರಯಃ ।
ಗಣ್ಯೋ ಗಣಹಿತೋ ಗರ್ಜದ್ಗಣಸೇನೋ ಗಣೋದ್ಧತಃ ॥ 6 ॥

ಗಣಭೀತಿಪ್ರಮಥನೋ ಗಣಭೀತ್ಯಪಹಾರಕಃ ।
ಗಣನಾರ್ಹೋ ಗಣಪ್ರೌಢೋ ಗಣಭರ್ತಾ ಗಣಪ್ರಭುಃ ॥ 7 ॥

ಗಣಸೇನೋ ಗಣಚರೋ ಗಣಪ್ರಜ್ಞೋ ಗಣೈಕರಾಟ್ ।
ಗಣಾಗ್ರ್ಯೋ ಗಣನಾಮಾ ಚ ಗಣಪಾಲನತತ್ಪರಃ ॥ 8 ॥

ಗಣಜಿದ್ಗಣಗರ್ಭಸ್ಥೋ ಗಣಪ್ರವಣಮಾನಸಃ ।
ಗಣಗರ್ವಪರೀಹರ್ತಾ ಗಣೋ ಗಣನಮಸ್ಕೃತಃ ॥ 9 ॥

ಗಣಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಳೋ ಗಣರಕ್ಷಣಕೃತ್ ಸದಾ ।
ಗಣಧ್ಯಾತೋ ಗಣಗುರುರ್ಗಣಪ್ರಣಯತತ್ಪರಃ ॥ 10 ॥

ಗಣಾಗಣಪರಿತ್ರಾತಾ ಗಣಾಧಿಹರಣೋದ್ಧುರಃ ।
ಗಣಸೇತುರ್ಗಣನುತೋ ಗಣಕೇತುರ್ಗಣಾಗ್ರಗಃ ॥ 11 ॥

ಗಣಹೇತುರ್ಗಣಗ್ರಾಹೀ ಗಣಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಃ ।
ಗಣಾಗಣಾನುಗ್ರಹಭೂರ್ಗಣಾಗಣವರಪ್ರದಃ ॥ 12 ॥

ಗಣಸ್ತುತೋ ಗಣಪ್ರಾಣೋ ಗಣಸರ್ವಸ್ವದಾಯಕಃ ।
ಗಣವಲ್ಲಭಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಗಣಭೂತಿರ್ಗಣೇಷ್ಟದಃ ॥ 13 ॥

ಗಣಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾತಾ ಚ ಗಣದುಃಖಪ್ರಣಾಶನಃ ।
ಗಣಪ್ರಥಿತನಾಮಾ ಚ ಗಣಾಭೀಷ್ಟಕರಃ ಸದಾ ॥ 14 ॥

ಗಣಮಾನ್ಯೋ ಗಣಖ್ಯಾತೋ ಗಣವೀತೋ ಗಣೋತ್ಕಟಃ ।
ಗಣಪಾಲೋ ಗಣವರೋ ಗಣಗೌರವದಾಯಕಃ ॥ 15 ॥

ಗಣಗರ್ಜಿತಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಗಣಸ್ವಚ್ಛನ್ದಗಃ ಸದಾ ।
ಗಣರಾಜೋ ಗಣಶ್ರೀದೋ ಗಣಾಭಯಕರಃ ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ 16 ॥

ಗಣಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತಶ್ಚ ಗಣಸೈನ್ಯಪುರಸ್ಸರಃ ।
ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಣಮಯೋ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗಕೃತ್ ॥ 17 ॥

ಗುಣೀ ಗುಣಾಕೃತಿಧರೋ ಗುಣಶಾಲೀ ಗುಣಪ್ರಿಯಃ ।
ಗುಣಪೂರ್ಣೋ ಗುಣಾಮ್ಭೋಧಿರ್ಗುಣಭಾಗ್ ಗುಣದೂರಗಃ ॥ 18 ॥

ಗುಣಾಗುಣವಪುರ್ಗೌಣಶರೀರೋ ಗುಣಮಂಡಿತಃ ।
ಗುಣಸ್ತ್ರಷ್ಟಾ ಗುಣೇಶಾನೋ ಗುಣೇಶೋಽಥ ಗುಣೇಶ್ವರಃ ॥ 19 ॥

ಗುಣಸೃಷ್ಟಜಗತ್ಸಂಘೋ ಗುಣಸಂಘೋ ಗುಣೈಕರಾಟ್ ।
ಗುಣಪ್ರವೃಷ್ಟೋ ಗುಣಭೂರ್ಗುಣೀಕೃತಚರಾಚರಃ ॥ 20 ॥

ಗುಣಪ್ರವಣಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಗುಣಹೀನಪರಾಙ್ಮುಖಃ ।
ಗುಣೈಕಭೂರ್ಗುಣಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುಣಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಗುಣಪ್ರಭುಃ ॥ 21 ॥

ಗುಣಜ್ಞೋ ಗುಣಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋ ಗುಣೈಕಸದನಂ ಸದಾ ।
ಗುಣಪ್ರಣಯವಾನ್ ಗೌಣಪ್ರಕೃತಿರ್ಗುಣಭಾಜನಮ್ ॥ 22 ॥

ಗುಣಿಪ್ರಣತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಗುಣಿಗೀತೋ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಗುಣವಾನ್ ಗುಣಸಮ್ಪನ್ನೋ ಗುಣಾನನ್ದಿತಮಾನಸಃ ॥ 23 ॥

ಗುಣಸಂಚಾರಚತುರೋ ಗುಣಸಂಚಯಸುನ್ದರಃ ।
ಗುಣಗೌರೋ ಗುಣಾಧಾರೋ ಗುಣಸಂವೃತಚೇತನಃ ॥ 24 ॥

ಗುಣಕೃದ್ಗುಣಭೃನ್ನಿತ್ಯಂ ಗುಣಾಗ್ರ್ಯೋ ಗುಣಪಾರದೃಕ್ ।
ಗುಣಪ್ರಚಾರೀ ಗುಣಯುಗ್ ಗುಣಾಗುಣವಿವೇಕಕೃತ್ ॥ 25 ॥

ಗುಣಾಕರೋ ಗುಣಕರೋ ಗುಣಪ್ರವಣವರ್ಧನಃ ।
ಗುಣಗೂಢಚರೋ ಗೌಣಸರ್ವಸಂಸಾರಚೇಷ್ಟಿತಃ ॥ 26 ॥

ಗುಣದಕ್ಷಿಣಸೌಹಾರ್ದೋ ಗುಣಲಕ್ಷಣತತ್ತ್ವವಿತ್ ।
ಗುಣಹಾರೀ ಗುಣಕಲೋ ಗುಣಸಂಘಸಖಃ ಸದಾ ॥ 27 ॥

ಗುಣಸಂಸ್ಕೃತಸಂಸಾರೋ ಗುಣತತ್ತ್ವವಿವೇಚಕಃ ।
ಗುಣಗರ್ವಧರೋ ಗೌಣಸುಖದುಃಖೋದಯೋ ಗುಣಃ ॥ 28 ॥

ಗುಣಾಧೀಶೋ ಗುಣಲಯೋ ಗುಣವೀಕ್ಷಣಲಾಲಸಃ ।
ಗುಣಗೌರವದಾತಾ ಚ ಗುಣದಾತಾ ಗುಣಪ್ರದಃ ॥ 29 ॥

ಗುಣಕೃದ್ಗುಣಸಮ್ಬನ್ಧೋ ಗುಣಭೃದ್ಗುಣಬನ್ಧನಃ ।
ಗುಣಹೃದ್ಯೋ ಗುಣಸ್ಥಾಯೀ ಗುಣದಾಯೀ ಗುಣೋತ್ಕಟಃ ॥ 30 ॥

ಗುಣಚಕ್ರಧರೋ ಗೌಣಾವತಾರೋ ಗುಣಬಾನ್ಧವಃ ।
ಗುಣಬನ್ಧುರ್ಗುಣಪ್ರಜ್ಞೋ ಗುಣಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಗುಣಾಲಯಃ ॥ 31 ॥

ಗುಣಧಾತಾ ಗುಣಪ್ರಾಣೋ ಗುಣಗೋಪೋ ಗುಣಾಶ್ರಯಃ ।
ಗುಣಯಾಯೀ ಗುಣಾಧಾಯೀ ಗುಣಪೋ ಗುಣಪಾಲಕಃ ॥ 32 ॥

ಗುಣಾಹೃತತನುರ್ಗೌಣೋ ಗೀರ್ವಾಣೋ ಗುಣಗೌರವಃ ।
ಗುಣವತ್ಪೂಜಿತಪದೋ ಗುಣವತ್ಪ್ರೀತಿದಾಯಕಃ ॥ 33 ॥

ಗುಣವದ್ಗೀತಕೀರ್ತಿಷ್ಚ ಗುಣವದ್ಬದ್ಧಸೌಹೃದಃ ।
ಗುಣವದ್ವರದೋ ನಿತ್ಯಂ ಗುಣವತ್ಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ ॥ 34 ॥

ಗುಣವದ್ಗುಣಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಗುಣವದ್ರಚಿತಸ್ತವಃ ।
ಗುಣವದ್ರಕ್ಷಣಪರೋ ಗುಣವತ್ಪ್ರಣಯಪ್ರಿಯಃ ॥ 35 ॥

ಗುಣವಚ್ಚಕ್ರಸಂಚಾರೋ ಗುಣವತ್ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಃ ।
ಗುಣವದ್ಗುಣಚಿತ್ತಸ್ಥೋ ಗುಣವದ್ಗುಣರಕ್ಷಕಃ ॥ 36 ॥

ಗುಣವತ್ಪೋಷಣಕರೋ ಗುನವಚ್ಛತ್ರುಸೂದನಃ ।
ಗುಣವತ್ಸಿದ್ಧಿದಾತಾ ಚ ಗುಣವದ್ಗೌರವಪ್ರದಃ ॥ 37 ॥

ಗುಣವತ್ಪ್ರವಣಸ್ವಾನ್ತೋ ಗುಣವದ್ಗುಣಭೂಷಣಃ ।
ಗುಣವತ್ಕುಲವಿದ್ವೇಷಿವಿನಾಷಕರಣಕ್ಷಮಃ ॥ 38 ॥

ಗುಣಿಸ್ತುತಗುಣೋ ಗರ್ಜಪ್ರಲಯಾಮ್ಬುದನಿಃಸ್ವನಃ ।
ಗಜೋ ಗಜಪತಿರ್ಗರ್ಜದ್ಗಜಯುದ್ಧವಿಷಾರದಃ ॥ 39 ॥

ಗಜಾಸ್ಯೋ ಗಜಕರ್ಣೋಽಥ ಗಜರಾಜೋ ಗಜಾನನಃ ।
ಗಜರೂಪಧರೋ ಗರ್ಜದ್ಗಜಯೂಥೋದ್ಧುರಧ್ವನಿಃ ॥ 40 ॥

ಗಜಾಧೀಷೋ ಗಜಾಧಾರೋ ಗಜಾಸುರಜಯೋದ್ಧುರಃ ।
ಗಜದನ್ತೋ ಗಜವರೋ ಗಜಕುಮ್ಭೋ ಗಜಧ್ವನಿಃ ॥ 41 ॥

ಗಜಮಾಯೋ ಗಜಮಯೋ ಗಜಶ್ರೀರ್ಗಜಗರ್ಜಿತಃ ।
ಗಜಾಮಯಹರೋ ನಿತ್ಯಂ ಗಜಪುಷ್ಟಿಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 42 ॥

ಗಜೋತ್ಪತ್ತಿರ್ಗಜತ್ರಾತಾ ಗಜಹೇತುರ್ಗಜಾಧಿಪಃ ।
ಗಜಮುಖ್ಯೋ ಗಜಕುಲಪ್ರವರೋ ಗಜದೈತ್ಯಹಾ ॥ 43 ॥

ಗಜಕೇತುರ್ಗಜಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಜಸೇತುರ್ಗಜಾಕೃತಿಃ ।
ಗಜವನ್ದ್ಯೋ ಗಜಪ್ರಾಣೋ ಗಜಸೇವ್ಯೋ ಗಜಪ್ರಭುಃ ॥ 44 ॥

ಗಜಮತ್ತೋ ಗಜೇಶಾನೋ ಗಜೇಶೋ ಗಜಪುಂಗವಃ ।
ಗಜದನ್ತಧರೋ ಗುಂಜನ್ಮಧುಪೋ ಗಜವೇಷಭೃತ್ ॥ 45 ॥

ಗಜಚ್ಛನ್ನೋ ಗಜಾಗ್ರಸ್ಥೋ ಗಜಯಾಯೀ ಗಜಾಜಯಃ ।
ಗಜರಾಡ್ಗಜಯೂಥಸ್ಥೋ ಗಜಗಂಜಕಭಂಜಕಃ ॥ 46 ॥

ಗರ್ಜಿತೋಜ್ಞಿತದೈತ್ಯಾಸುರ್ಗರ್ಜಿತತ್ರಾತವಿಷ್ಟಪಃ ।
ಗಾನಜ್ಞೋ ಗಾನಕುಶಲೋ ಗಾನತತ್ತ್ವವಿವೇಚಕಃ ॥ 47 ॥

ಗಾನಶ್ಲಾಘೀ ಗಾನರಸೋ ಗಾನಜ್ಞಾನಪರಾಯಣಃ ।
ಗಾನಾಗಮಜ್ಞೋ ಗಾನಾಂಗೋ ಗಾನಪ್ರವಣಚೇತನಃ ॥ 48 ॥

ಗಾನಕೃದ್ಗಾನಚತುರೋ ಗಾನವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ ।
ಗಾನಧ್ಯೇಯೋ ಗಾನಗಮ್ಯೋ ಗಾನಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಃ ॥ 49 ॥

ಗಾನಭೂರ್ಗಾನಶೀಲಶ್ಚ ಗಾನಶಾಲೀ ಗತಶ್ರಮಃ ।
ಗಾನವಿಜ್ಞಾನಸಮ್ಪನ್ನೋ ಗಾನಶ್ರವಣಲಾಲಸಃ ॥ 50 ॥

ಗಾನಯತ್ತೋ ಗಾನಮಯೋ ಗಾನಪ್ರಣಯವಾನ್ ಸದಾ ।
ಗಾನಧ್ಯಾತಾ ಗಾನಬುದ್ಧಿರ್ಗಾನೋತ್ಸುಕಮನಾಃ ಪುನಃ ॥ 51 ॥

ಗಾನೋತ್ಸುಕೋ ಗಾನಭೂಮಿರ್ಗಾನಸೀಮಾ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಗಾನಂಗಜ್ಞಾನವಾನ್ ಗಾನಮಾನವಾನ್ ಗಾನಪೇಶಲಃ ॥ 52 ॥

ಗಾನವತ್ಪ್ರಣಯೋ ಗಾನಸಮುದ್ರೋ ಗಾನಭೂಷಣಃ ।
ಗಾನಸಿನ್ಧುರ್ಗಾನಪರೋ ಗಾನಪ್ರಾಣೋ ಗಣಾಶ್ರಯಃ ॥ 53 ॥

ಗಾನೈಕಭೂರ್ಗಾನಹೃಷ್ಟೋ ಗಾನಚಕ್ಷುರ್ಗಾಣೈಕದೃಕ್ ।
ಗಾನಮತ್ತೋ ಗಾನರುಚಿರ್ಗಾನವಿದ್ಗಾನವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ ॥ 54 ॥

ಗಾನಾನ್ತರಾತ್ಮಾ ಗಾನಾಢ್ಯೋ ಗಾನಭ್ರಾಜತ್ಸಭಃ ಸದಾ ।
ಗಾನಮಯೋ ಗಾನಧರೋ ಗಾನವಿದ್ಯಾವಿಶೋಧಕಃ ॥ 55 ॥

ಗಾನಾಹಿತಘ್ರೋ ಗಾನೇನ್ದ್ರೋ ಗಾನಲೀನೋ ಗತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಗಾನಾಧೀಶೋ ಗಾನಲಯೋ ಗಾನಾಧಾರೋ ಗತೀಶ್ವರಃ ॥ 56 ॥

ಗಾನವನ್ಮಾನದೋ ಗಾನಭೂತಿರ್ಗಾನೈಕಭೂತಿಮಾನ್ ।
ಗಾನತಾನತತೋ ಗಾನತಾನದಾನವಿಮೋಹಿತಃ ॥ 57 ॥

ಗುರುರ್ಗುರುದರಶ್ರೋಣಿರ್ಗುರುತತ್ತ್ವಾರ್ಥದರ್ಶನಃ ।
ಗುರುಸ್ತುತೋ ಗುರುಗುಣೋ ಗುರುಮಾಯೋ ಗುರುಪ್ರಿಯಃ ॥ 58 ॥

ಗುರುಕೀರ್ತಿರ್ಗುರುಭುಜೋ ಗುರುವಕ್ಷಾ ಗುರುಪ್ರಭಃ ।
ಗುರುಲಕ್ಷಣಸಮ್ಪನ್ನೋ ಗುರುದ್ರೋಹಪರಾಙ್ಮುಖಃ ॥ 59 ॥

ಗುರುವಿದ್ಯೋ ಗುರುಪ್ರಾಣೋ ಗುರುಬಾಹುಬಲೋಚ್ಛ್ರಯಃ ।
ಗುರುದೈತ್ಯಪ್ರಾಣಹರೋ ಗುರುದೈತ್ಯಾಪಹಾರಕಃ ॥ 60 ॥

ಗುರುಗರ್ವಹರೋ ಗುಹ್ಯಪ್ರವರೋ ಗುರುದರ್ಪಹಾ ।
ಗುರುಗೌರವದಾಯೀ ಚ ಗುರುಭೀತ್ಯಪಹಾರಕಃ ॥ 61 ॥

ಗುರುಶುಂಡೋ ಗುರುಸ್ಕನ್ಧೋ ಗುರುಜಂಘೋ ಗುರುಪ್ರಥಃ ।
ಗುರುಭಾಲೋ ಗುರುಗಲೋ ಗುರುಶ್ರೀರ್ಗುರುಗರ್ವನುತ್ ॥ 62 ॥

ಗುರೂರುಗುರುಪೀನಾಂಸೋ ಗುರುಪ್ರಣಯಲಾಲಸಃ ।
ಗುರುಮುಖ್ಯೋ ಗುರುಕುಲಸ್ಥಾಯೀ ಗುರುಗುಣಃ ಸದಾ ॥ 63 ॥

ಗುರುಸಂಶಯಭೇತ್ತಾ ಚ ಗುರುಮಾನಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಗುರುಧರ್ಮಸದಾರಾಧ್ಯೋ ಗುರುಧರ್ಮನಿಕೇತನಃ ॥ 64 ॥

ಗುರುದೈತ್ಯಕುಲಚ್ಛೇತ್ತಾ ಗುರುಸೈನ್ಯೋ ಗುರುದ್ಯುತಿಃ ।
ಗುರುಧರ್ಮಾಗ್ರಗಣ್ಯೋಽಥ ಗುರುಧರ್ಮಧುರನ್ಧರಃ ।
ಗರಿಷ್ಠೋ ಗುರುಸನ್ತಾಪಶಮನೋ ಗುರುಪೂಜಿತಃ ॥ 65 ॥

ಗುರುಧರ್ಮಧರೋ ಗೌರಧರ್ಮಾಧಾರೋ ಗದಾಪಹಃ ।
ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರವಿಚಾರಜ್ಞೋ ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರಕೃತೋದ್ಯಮಃ ॥ 66 ॥

ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥನಿಲಯೋ ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರಾಲಯಃ ಸದಾ ।
ಗುರುಮನ್ತ್ರೋ ಗುರುಶೇಷ್ಠೋ ಗುರುಮನ್ತ್ರಫಲಪ್ರದಃ ॥ 67 ॥

ಗುರುಸ್ತ್ರೀಗಮನೋದ್ದಾಮಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತನಿವಾರಕಃ ।
ಗುರುಸಂಸಾರಸುಖದೋ ಗುರುಸಂಸಾರದುಃಖಭಿತ್ ॥ 68 ॥

ಗುರುಶ್ಲಾಘಾಪರೋ ಗೌರಭಾನುಖಂಡಾವತಂಸಭೃತ್ ।
ಗುರುಪ್ರಸನ್ನಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಗುರುಶಾಪವಿಮೋಚಕಃ ॥ 69 ॥

ಗುರುಕಾನ್ತಿರ್ಗುರುಮಯೋ ಗುರುಶಾಸನಪಾಲಕಃ ।
ಗುರುತನ್ತ್ರೋ ಗುರುಪ್ರಜ್ಞೋ ಗುರುಭೋ ಗುರುದೈವತಮ್ ॥ 70 ॥

ಗುರುವಿಕ್ರಮಸಂಚಾರೋ ಗುರುದೃಗ್ಗುರುವಿಕ್ರಮಃ ।
ಗುರುಕ್ರಮೋ ಗುರುಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುರುಪಾಖಂಡಖಂಡಕಃ ॥ 71 ॥

ಗುರುಗರ್ಜಿತಸಮ್ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋ ಗುರುಗರ್ಜಿತಃ ।
ಗುರುಪುತ್ರಪ್ರಿಯಸಖೋ ಗುರುಪುತ್ರಭಯಾಪಹಃ ॥ 72 ॥

ಗುರುಪುತ್ರಪರಿತ್ರಾತಾ ಗುರುಪುತ್ರವರಪ್ರದಃ ।
ಗುರುಪುತ್ರಾರ್ತಿಶಮನೋ ಗುರುಪುತ್ರಾಧಿನಾಶನಃ ॥ 73 ॥

ಗುರುಪುತ್ರಪ್ರಾಣದಾತಾ ಗುರುಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಃ ।
ಗುರುವಿಜ್ಞಾನವಿಭವೋ ಗೌರಭಾನುವರಪ್ರದಃ ॥ 74 ॥

ಗೌರಭಾನುಸ್ತುತೋ ಗೌರಭಾನುತ್ರಾಸಾಪಹಾರಕಃ ।
ಗೌರಭಾನುಪ್ರಿಯೋ ಗೌರಭಾನುರ್ಗೌರವವರ್ಧನಃ ॥ 75 ॥

ಗೌರಭಾನುಪರಿತ್ರಾತಾ ಗೌರಭಾನುಸಖಃ ಸದಾ ।
ಗೌರಭಾನುರ್ಪ್ರಭುರ್ಗೌರಭಾನುಭೀತಿಪ್ರಣಶನಃ ॥ 76 ॥

ಗೌರೀತೇಜಃಸಮುತ್ಪನ್ನೋ ಗೌರೀಹೃದಯನನ್ದನಃ ।
ಗೌರೀಸ್ತನನ್ಧಯೋ ಗೌರೀಮನೋವಾಂಛಿತಸಿದ್ಧಿಕೃತ್ ॥ 77 ॥

ಗೌರೋ ಗೌರಗುಣೋ ಗೌರಪ್ರಕಾಶೋ ಗೌರಭೈರವಃ ।
ಗೌರೀಶನನ್ದನೋ ಗೌರೀಪ್ರಿಯಪುತ್ರೋ ಗದಾಧರಃ ॥ 78 ॥

ಗೌರೀವರಪ್ರದೋ ಗೌರೀಪ್ರಣಯೋ ಗೌರಸಚ್ಛವಿಃ ।
ಗೌರೀಗಣೇಶ್ವರೋ ಗೌರೀಪ್ರವಣೋ ಗೌರಭಾವನಃ ॥ 79 ॥

ಗೌರಾತ್ಮಾ ಗೌರಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಗೌರಭಾವೋ ಗರಿಷ್ಠದೃಕ್ ।
ಗೌತಮೋ ಗೌತಮೀನಾಥೋ ಗೌತಮೀಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ ॥ 80 ॥

ಗೌತಮಾಭೀಷ್ಟವರದೋ ಗೌತಮಾಭಯದಾಯಕಃ ।
ಗೌತಮಪ್ರಣಯಪ್ರಹ್ವೋ ಗೌತಮಾಶ್ರಮದುಃಖಹಾ ॥ 81 ॥

ಗೌತಮೀತೀರಸಂಚಾರೀ ಗೌತಮೀತೀರ್ಥನಾಯಕಃ ।
ಗೌತಮಾಪತ್ಪರಿಹಾರೋ ಗೌತಮಾಧಿವಿನಾಶನಃ ॥ 82 ॥

ಗೋಪತಿರ್ಗೋಧನೋ ಗೋಪೋ ಗೋಪಾಲಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ।
ಗೋಪಾಲೋ ಗೋಗಣಾಧೀಶೋ ಗೋಕಶ್ಮಲನಿವರ್ತಕಃ ॥ 83 ॥

ಗೋಸಹಸ್ರೋ ಗೋಪವರೋ ಗೋಪಗೋಪೀಸುಖಾವಹಃ ।
ಗೋವರ್ಧನೋ ಗೋಪಗೋಪೋ ಗೋಪೋ ಗೋಕುಲವರ್ಧನಃ ॥ 84 ॥

ಗೋಚರೋ ಗೋಚರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗೋಚರಪ್ರೀತಿವೃದ್ಧಿಕೃತ್ ।
ಗೋಮೀ ಗೋಕಷ್ಟಸನ್ತ್ರಾತಾ ಗೋಸನ್ತಾಪನಿವರ್ತಕಃ ॥ 85 ॥

ಗೋಷ್ಠೋ ಗೋಷ್ಠಾಶ್ರಯೋ ಗೋಷ್ಠಪತಿರ್ಗೋಧನವರ್ಧನಃ ।
ಗೋಷ್ಠಪ್ರಿಯೋ ಗೋಷ್ಠಮಯೋ ಗೋಷ್ಠಾಮಯನಿವರ್ತಕಃ ॥ 86 ॥

ಗೋಲೋಕೋ ಗೋಲಕೋ ಗೋಭೃದ್ಗೋಭರ್ತಾ ಗೋಸುಖಾವಹಃ ।
ಗೋಧುಗ್ಗೋಧುಗ್ಗಣಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಗೋದೋಗ್ಧಾ ಗೋಮಯಪ್ರಿಯಃ ॥ 87 ॥

ಗೋತ್ರಂ ಗೋತ್ರಪತಿರ್ಗೋತ್ರಪ್ರಭುರ್ಗೋತ್ರಭಯಾಪಹಃ ।
ಗೋತ್ರವೃದ್ಧಿಕರೋ ಗೋತ್ರಪ್ರಿಯೋ ಗೋತ್ರಾರ್ತಿನಾಶನಃ ॥ 88 ॥

ಗೋತ್ರೋದ್ಧಾರಪರೋ ಗೋತ್ರಪ್ರವರೋ ಗೋತ್ರದೈವತಮ್ ।
ಗೋತ್ರವಿಖ್ಯಾತನಾಮಾ ಚ ಗೋತ್ರೀ ಗೋತ್ರಪ್ರಪಾಲಕಃ ॥ 89 ॥

ಗೋತ್ರಸೇತುರ್ಗೋತ್ರಕೇತುರ್ಗೋತ್ರಹೇತುರ್ಗತಕ್ಲಮಃ ।
ಗೋತ್ರತ್ರಾಣಕರೋ ಗೋತ್ರಪತಿರ್ಗೋತ್ರೇಶಪೂಜಿತಃ ॥ 90 ॥

ಗೋತ್ರಭಿದ್ಗೋತ್ರಭಿತ್ತ್ರಾತಾ ಗೋತ್ರಭಿದ್ವರದಾಯಕಃ ।
ಗೋತ್ರಭಿತ್ಪೂಜಿತಪದೋ ಗೋತ್ರಭಿಚ್ಛತ್ರುಸೂದನಃ ॥ 91 ॥

ಗೋತ್ರಭಿತ್ಪ್ರೀತಿದೋ ನಿತ್ಯಂ ಗೋತ್ರಭಿದ್ಗೋತ್ರಪಾಲಕಃ ।
ಗೋತ್ರಭಿದ್ಗೀತಚರಿತೋ ಗೋತ್ರಭಿದ್ರಾಜ್ಯರಕ್ಷಕಃ ॥ 92 ॥

ಗೋತ್ರಭಿಜ್ಜಯದಾಯೀ ಚ ಗೋತ್ರಭಿತ್ಪ್ರಣಯಃ ಸದಾ ।
ಗೋತ್ರಭಿದ್ಭಯಸಮ್ಭೇತ್ತಾ ಗೋತ್ರಭಿನ್ಮಾನದಾಯಕಃ ॥ 93 ॥

ಗೋತ್ರಭಿದ್ಗೋಪನಪರೋ ಗೋತ್ರಭಿತ್ಸೈನ್ಯನಾಯಕಃ ।
ಗೋತ್ರಾಧಿಪಪ್ರಿಯೋ ಗೋತ್ರಪುತ್ರೀಪುತ್ರೋ ಗಿರಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 94 ॥

ಗ್ರನ್ಥಜ್ಞೋ ಗ್ರನ್ಥಕೃದ್ಗ್ರನ್ಥಗ್ರನ್ಥಿಭಿದ್ಗ್ರನ್ಥವಿಘ್ನಹಾ ।
ಗ್ರನ್ಥಾದಿರ್ಗ್ರನ್ಥಸಂಚಾರೋ ಗ್ರನ್ಥಶ್ರವಣಲೋಲುಪಃ ॥ 95 ॥

ಗ್ರನ್ಥಾದೀನಕ್ರಿಯೋ ಗ್ರನ್ಥಪ್ರಿಯೋ ಗ್ರನ್ಥಾರ್ಥತತ್ತ್ವವಿತ್ ।
ಗ್ರನ್ಥಸಂಶಯಸಂಛೇದೀ ಗ್ರನ್ಥವಕ್ತಾ ಗ್ರಹಾಗ್ರಣೀಃ ॥ 96 ॥

ಗ್ರನ್ಥಗೀತಗುಣೋ ಗ್ರನ್ಥಗೀತೋ ಗ್ರನ್ಥಾದಿಪೂಜಿತಃ ।
ಗ್ರನ್ಥಾರಮ್ಭಸ್ತುತೋ ಗ್ರನ್ಥಗ್ರಾಹೀ ಗ್ರನ್ಥಾರ್ಥಪಾರದೃಕ್ ॥ 97 ॥

ಗ್ರನ್ಥದೃಗ್ಗ್ರನ್ಥವಿಜ್ಞಾನೋ ಗ್ರನ್ಥಸನ್ದರ್ಭಷೋಧಕಃ ।
ಗ್ರನ್ಥಕೃತ್ಪೂಜಿತೋ ಗ್ರನ್ಥಕರೋ ಗ್ರನ್ಥಪರಾಯಣಃ ॥ 98 ॥

ಗ್ರನ್ಥಪಾರಾಯಣಪರೋ ಗ್ರನ್ಥಸನ್ದೇಹಭಂಜಕಃ ।
ಗ್ರನ್ಥಕೃದ್ವರದಾತಾ ಚ ಗ್ರನ್ಥಕೃದ್ವನ್ದಿತಃ ಸದಾ ॥ 99 ॥

ಗ್ರನ್ಥಾನುರಕ್ತೋ ಗ್ರನ್ಥಜ್ಞೋ ಗ್ರನ್ಥಾನುಗ್ರಹದಾಯಕಃ ।
ಗ್ರನ್ಥಾನ್ತರಾತ್ಮಾ ಗ್ರನ್ಥಾರ್ಥಪಂಡಿತೋ ಗ್ರನ್ಥಸೌಹೃದಃ ॥ 100 ॥

ಗ್ರನ್ಥಪಾರಂಗಮೋ ಗ್ರನ್ಥಗುಣವಿದ್ಗ್ರನ್ಥವಿಗ್ರಹಃ ।
ಗ್ರನ್ಥಸೇತುರ್ಗ್ರನ್ಥಹೇತುರ್ಗ್ರನ್ಥಕೇತುರ್ಗ್ರಹಾಗ್ರಗಃ ॥ 101 ॥

ಗ್ರನ್ಥಪೂಜ್ಯೋ ಗ್ರನ್ಥಗೇಯೋ ಗ್ರನ್ಥಗ್ರಥನಲಾಲಸಃ ।
ಗ್ರನ್ಥಭೂಮಿರ್ಗ್ರಹಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗ್ರಹಕೇತುರ್ಗ್ರಹಾಶ್ರಯಃ ॥ 102 ॥

ಗ್ರನ್ಥಕಾರೋ ಗ್ರನ್ಥಕಾರಮಾನ್ಯೋ ಗ್ರನ್ಥಪ್ರಸಾರಕಃ ।
ಗ್ರನ್ಥಶ್ರಮಜ್ಞೋ ಗ್ರನ್ಥಾಂಗೋ ಗ್ರನ್ಥಭ್ರಮನಿವಾರಕಃ ॥ 103 ॥

ಗ್ರನ್ಥಪ್ರವಣಸರ್ವಾಂಗೋ ಗ್ರನ್ಥಪ್ರಣಯತತ್ಪರಃ ।
ಗೀತಂ ಗೀತಗುಣೋ ಗೀತಕೀರ್ತಿರ್ಗೀತವಿಶಾರದಃ ॥ 104 ॥

ಗೀತಸ್ಫೀತಯಶಾ ಗೀತಪ್ರಣಯೋ ಗೀತಚಂಚುರಃ ।
ಗೀತಪ್ರಸನ್ನೋ ಗೀತಾತ್ಮಾ ಗೀತಲೋಲೋ ಗತಸ್ಪೃಹಃ ॥ 105 ॥

ಗೀತಾಶ್ರಯೋ ಗೀತಮಯೋ ಗೀತತತ್ತ್ವಾರ್ಥಕೋವಿದಃ ।
ಗೀತಸಂಶಯಸಂಛೇತ್ತಾ ಗೀತಸಂಗೀತಶಾಶನಃ ॥ 106 ॥

ಗೀತಾರ್ಥಜ್ಞೋ ಗೀತತತ್ತ್ವೋ ಗೀತಾತತ್ತ್ವಂ ಗತಾಶ್ರಯಃ ।
ಗೀತಾಸಾರೋಽಥ ಗೀತಾಕೃದ್ಗೀತಾಕೃದ್ವಿಘ್ನನಾಶನಃ ॥ 107 ॥

ಗೀತಾಶಕ್ತೋ ಗೀತಲೀನೋ ಗೀತಾವಿಗತಸಂಜ್ವರಃ ।
ಗೀತೈಕದೃಗ್ಗೀತಭೂತಿರ್ಗೀತಪ್ರೀತೋ ಗತಾಲಸಃ ॥ 108 ॥

ಗೀತವಾದ್ಯಪಟುರ್ಗೀತಪ್ರಭುರ್ಗೀತಾರ್ಥತತ್ತ್ವವಿತ್ ।
ಗೀತಾಗೀತವಿವೇಕಜ್ಞೋ ಗೀತಾಪ್ರವಣಚೇತನಃ ॥ 109 ॥

ಗತಭೀರ್ಗತವಿದ್ವೇಷೋ ಗತಸಂಸಾರಬನ್ಧನಃ ।
ಗತಮಾಯೋ ಗತತ್ರಾಸೋ ಗತದುಃಖೋ ಗತಜ್ವರಃ ॥ 110 ॥

ಗತಾಸುಹೃದ್ಗತಜ್ಞಾನೋ ಗತದುಷ್ಟಾಶಯೋ ಗತಃ ।
ಗತಾರ್ತಿರ್ಗತಸಂಕಲ್ಪೋ ಗತದುಷ್ಟವಿಚೇಷ್ಟಿತಃ ॥ 111 ॥

ಗತಾಹಂಕಾರಸಂಚಾರೋ ಗತದರ್ಪೋ ಗತಾಹಿತಃ ।
ಗತವಿಘ್ನೋ ಗತಭಯೋ ಗತಾಗತನಿವಾರಕಃ ॥ 112 ॥

ಗತವ್ಯಥೋ ಗತಾಪಾಯೋ ಗತದೋಷೋ ಗತೇಃ ಪರಃ ।
ಗತಸರ್ವವಿಕಾರೋಽಥ ಗತಗಂಜಿತಕುಂಜರಃ ॥ 113 ॥

ಗತಕಮ್ಪಿತಭೂಪೃಷ್ಠೋ ಗತರುಗ್ಗತಕಲ್ಮಷಃ ।
ಗತದೈನ್ಯೋ ಗತಸ್ತೈನ್ಯೋ ಗತಮಾನೋ ಗತಶ್ರಮಃ ॥ 114 ॥

ಗತಕ್ರೋಧೋ ಗತಗ್ಲಾನಿರ್ಗತಮ್ಲಾನೋ ಗತಭ್ರಮಃ ।
ಗತಾಭಾವೋ ಗತಭವೋ ಗತತತ್ತ್ವಾರ್ಥಸಂಶಯಃ ॥ 115 ॥

ಗಯಾಸುರಶಿರಶ್ಛೇತ್ತಾ ಗಯಾಸುರವರಪ್ರದಃ ।
ಗಯಾವಾಸೋ ಗಯಾನಾಥೋ ಗಯಾವಾಸಿನಮಸ್ಕೃತಃ ॥ 116 ॥

ಗಯಾತೀರ್ಥಫಲಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಯಾಯಾತ್ರಾಫಲಪ್ರದಃ ।
ಗಯಾಮಯೋ ಗಯಾಕ್ಷೇತ್ರಂ ಗಯಾಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಕೃತ್ ॥ 117 ॥

ಗಯಾವಾಸಿಸ್ತುತೋ ಗಯಾನ್ಮಧುವ್ರತಲಸತ್ಕಟಃ ।
ಗಾಯಕೋ ಗಾಯಕವರೋ ಗಾಯಕೇಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ ॥ 118 ॥

ಗಾಯಕಪ್ರಣಯೀ ಗಾತಾ ಗಾಯಕಾಭಯದಾಯಕಃ ।
ಗಾಯಕಪ್ರವಣಸ್ವಾನ್ತೋ ಗಾಯಕಃ ಪ್ರಥಮಃ ಸದಾ ॥ 119 ॥

ಗಾಯಕೋದ್ಗೀತಸಮ್ಪ್ರೀತೋ ಗಾಯಕೋತ್ಕಟವಿಘ್ನಹಾ ।
ಗಾನಗೇಯೋ ಗಾನಕೇಶೋ ಗಾಯಕಾನ್ತರಸಂಚರಃ ॥ 120 ॥

ಗಾಯಕಪ್ರಿಯದಃ ಶಶ್ವದ್ಗಾಯಕಾಧೀನವಿಗ್ರಹಃ ।
ಗೇಯೋ ಗೇಯಗುಣೋ ಗೇಯಚರಿತೋ ಗೇಯತತ್ತ್ವವಿತ್ ॥ 121 ॥

ಗಾಯಕತ್ರಾಸಹಾ ಗ್ರನ್ಥೋ ಗ್ರನ್ಥತತ್ತ್ವವಿವೇಚಕಃ ।
ಗಾಢಾನುರಾಗೋ ಗಾಢಾಂಗೋ ಗಾಢಾಗಂಗಾಜಲೋಽನ್ವಹಮ್ ॥ 122 ॥

ಗಾಢಾವಗಾಢಜಲಧಿರ್ಗಾಢಪ್ರಜ್ಞೋ ಗತಾಮಯಃ ।
ಗಾಢಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಸೈನ್ಯೋಽಥ ಗಾಢಾನುಗ್ರಹತತ್ಪರಃ ॥ 123 ॥

ಗಾಢಶ್ಲೇಷರಸಾಭಿಜ್ಞೋ ಗಾಢನಿರ್ವೃತಿಸಾಧಕಃ ।
ಗಂಗಾಧರೇಷ್ಟವರದೋ ಗಂಗಾಧರಭಯಾಪಹಃ ॥ 124 ॥

ಗಂಗಾಧರಗುರುರ್ಗಂಗಾಧರಧ್ಯಾತಪದಃ ಸದಾ ।
ಗಂಗಾಧರಸ್ತುತೋ ಗಂಗಾಧರಾರಾಧ್ಯೋ ಗತಸ್ಮಯಃ ॥ 125 ॥

ಗಂಗಾಧರಪ್ರಿಯೋ ಗಂಗಾಧರೋ ಗಂಗಾಮ್ಬುಸುನ್ದರಃ ।
ಗಂಗಾಜಲರಸಾಸ್ವಾದಚತುರೋ ಗಾಂಗತೀರಯಃ ॥ 126 ॥

ಗಂಗಾಜಲಪ್ರಣಯವಾನ್ ಗಂಗಾತೀರವಿಹಾರಕೃತ್ ।
ಗಂಗಾಪ್ರಿಯೋ ಗಂಗಾಜಲಾವಗಾಹನಪರಃ ಸದಾ ॥ 127 ॥

ಗನ್ಧಮಾದನಸಂವಾಸೋ ಗನ್ಧಮಾದನಕೇಲಿಕೃತ್ ।
ಗನ್ಧಾನುಲಿಪ್ತಸರ್ವಾಂಗೋ ಗನ್ಧಲುಬ್ಧಮಧುವ್ರತಃ ॥ 128 ॥

ಗನ್ಧೋ ಗನ್ಧರ್ವರಾಜೋಽಥ ಗನ್ಧರ್ವಪ್ರಿಯಕೃತ್ ಸದಾ ।
ಗನ್ಧರ್ವವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಗನ್ಧರ್ವಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ ॥ 129 ॥

ಗಕಾರಬೀಜನಿಲಯೋ ಗಕಾರೋ ಗರ್ವಿಗರ್ವನುತ್ ।
ಗನ್ಧರ್ವಗಣಸಂಸೇವ್ಯೋ ಗನ್ಧರ್ವವರದಾಯಕಃ ॥ 130 ॥

ಗನ್ಧರ್ವೋ ಗನ್ಧಮಾತಂಗೋ ಗನ್ಧರ್ವಕುಲದೈವತಮ್ ।
ಗನ್ಧರ್ವಗರ್ವಸಂಛೇತ್ತಾ ಗನ್ಧರ್ವವರದರ್ಪಹಾ ॥ 131 ॥

ಗನ್ಧರ್ವಪ್ರವಣಸ್ವಾನ್ತೋ ಗನ್ಧರ್ವಗಣಸಂಸ್ತುತಃ ।
ಗನ್ಧರ್ವಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಗನ್ಧರ್ವಭಯಹಾರಕಃ ॥ 132 ॥

ಗನ್ಧರ್ವಾಭಯದಃ ಶಶ್ವದ್ ಗನ್ಧರ್ವಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ ।
ಗನ್ಧರ್ವಗೀತಚರಿತೋ ಗನ್ಧರ್ವಪ್ರಣಯೋತ್ಸುಕಃ ॥ 133 ॥

ಗನ್ಧರ್ವಗಾನಶ್ರವಣಪ್ರಣಯೀ ಗರ್ವಭಂಜನಃ ।
ಗನ್ಧರ್ವತ್ರಾಣಸನ್ನದ್ಧೋ ಗನ್ಧರ್ವಸಮರಕ್ಷಮಃ ॥ 134 ॥

ಗನ್ಧರ್ವಸ್ತ್ರೀಭಿರಾರಾಧ್ಯೋ ಗಾನಂ ಗಾನಪಟುಃ ಸದಾ ।
ಗಚ್ಛೋ ಗಚ್ಛಪತಿರ್ಗಚ್ಛನಾಯಕೋ ಗಚ್ಛಗರ್ವಹಾ ॥ 135 ॥

ಗಚ್ಛರಾಜೋಽಥ ಗಚ್ಛೇಶೋ ಗಚ್ಛರಾಜನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ಗಚ್ಛಪ್ರಿಯೋ ಗಚ್ಛಗುರುರ್ಗಚ್ಛತ್ರಾಣಕೃತೋದ್ಯಮಃ ॥ 136 ॥

ಗಚ್ಛಪ್ರಭುರ್ಗಚ್ಛಚರೋ ಗಚ್ಛಪ್ರಿಯಕೃತೋದ್ಯಮಃ ।
ಗಚ್ಛಗೀತಗುಣೋ ಗಚ್ಛಮರ್ಯಾದಾಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ ॥ 137 ॥

ಗಚ್ಛಧಾತಾ ಗಚ್ಛಭರ್ತಾ ಗಚ್ಛವನ್ದ್ಯೋ ಗುರೋರ್ಗುರುಃ ।
ಗೃತ್ಸೋ ಗೃತ್ಸಮದೋ ಗೃತ್ಸಮದಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಃ ॥ 138 ॥

ಗೀರ್ವಾಣಗೀತಚರಿತೋ ಗೀರ್ವಾಣಗಣಸೇವಿತಃ ।
ಗೀರ್ವಾಣವರದಾತಾ ಚ ಗೀರ್ವಾಣಭಯನಾಶಕೃತ್ ॥ 139 ॥

ಗೀರ್ವಾಣಗುಣಸಂವೀತೋ ಗೀರ್ವಾಣಾರಾತಿಸೂದನಃ ।
ಗೀರ್ವಾಣಧಾಮ ಗೀರ್ವಾಣಗೋಪ್ತಾ ಗೀರ್ವಾಣಗರ್ವಹೃತ್ ॥ 140 ॥

ಗೀರ್ವಾಣಾರ್ತಿಹರೋ ನಿತ್ಯಂ ಗೀರ್ವಾಣವರದಾಯಕಃ ।
ಗೀರ್ವಾಣಶರಣಂ ಗೀತನಾಮಾ ಗೀರ್ವಾಣಸುನ್ದರಃ ॥ 141 ॥

ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಾಣದೋ ಗನ್ತಾ ಗೀರ್ವಾಣಾನೀಕರಕ್ಷಕಃ ।
ಗುಹೇಹಾಪೂರಕೋ ಗನ್ಧಮತ್ತೋ ಗೀರ್ವಾಣಪುಷ್ಟಿದಃ ॥ 142 ॥

ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಯುತತ್ರಾತಾ ಗೀತಗೋತ್ರೋ ಗತಾಹಿತಃ ।
ಗೀರ್ವಾಣಸೇವಿತಪದೋ ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಥಿತೋ ಗಲತ್ ॥ 143 ॥

ಗೀರ್ವಾಣಗೋತ್ರಪ್ರವರೋ ಗೀರ್ವಾಣಫಲದಾಯಕಃ ।
ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಿಯಕರ್ತಾ ಚ ಗೀರ್ವಾಣಾಗಮಸಾರವಿತ್ ॥ 144 ॥

ಗೀರ್ವಾಣಾಗಮಸಮ್ಪತ್ತಿರ್ಗೀರ್ವಾಣವ್ಯಸನಾಪಹಹ್ ।
ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಣಯೋ ಗೀತಗ್ರಹಣೋತ್ಸುಕಮಾನಸಃ ॥ 145 ॥

ಗೀರ್ವಾಣಭ್ರಮಸಮ್ಭೇತ್ತಾ ಗೀರ್ವಾಣಗುರುಪೂಜಿತಃ ।
ಗ್ರಹೋ ಗ್ರಹಪತಿರ್ಗ್ರಾಹೋ ಗ್ರಹಪೀಡಾಪ್ರಣಾಶನಃ ॥ 146 ॥

ಗ್ರಹಸ್ತುತೋ ಗ್ರಹಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗ್ರಹೇಶೋ ಗ್ರಹದೈವತಮ್ ।
ಗ್ರಹಕೃದ್ಗ್ರಹಭರ್ತಾ ಚ ಗ್ರಹೇಶಾನೋ ಗ್ರಹೇಶ್ವರಃ ॥ 147 ॥

ಗ್ರಹಾರಾಧ್ಯೋ ಗ್ರಹತ್ರಾತಾ ಗ್ರಹಗೋಪ್ತಾ ಗ್ರಹೋತ್ಕಟಃ ।
ಗ್ರಹಗೀತಗುಣೋ ಗ್ರನ್ಥಪ್ರಣೇತಾ ಗ್ರಹವನ್ದಿತಃ ॥ 148 ॥

ಗವೀ ಗವೀಶ್ವರೋ ಗರ್ವೀ ಗರ್ವಿಷ್ಠೋ ಗರ್ವಿಗರ್ವಹಾ ।
ಗವಾಮ್ಪ್ರಿಯೋ ಗವಾನ್ನಾಥೋ ಗವೀಶಾನೋ ಗವಾಮ್ಪತೀ ॥ 149 ॥

ಗವ್ಯಪ್ರಿಯೋ ಗವಾಂಗೋಪ್ತಾ ಗವಿಸಮ್ಪತ್ತಿಸಾಧಕಃ ।
ಗವಿರಕ್ಷಣಸನ್ನದ್ಧೋ ಗವಾಮ್ಭಯಹರಃ ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ 150 ॥

ಗವಿಗರ್ವಹರೋ ಗೋದೋ ಗೋಪ್ರದೋ ಗೋಜಯಪ್ರದಃ ।
ಗಜಾಯುತಬಲೋ ಗಂಡಗುಂಜನ್ಮತ್ತಮಧುವ್ರತಃ ॥ 151 ॥

ಗಂಡಸ್ಥಲಲಸದ್ದಾನಮಿಳನ್ಮತ್ತಾಳಿಮಂಡಿತಃ ।
ಗುಡೋ ಗುಡಪ್ರಿಯೋ ಗುಂಡಗಳದ್ದಾನೋ ಗುಡಾಶನಃ ॥ 152 ॥

ಗುಡಾಕೇಶೋ ಗುಡಾಕೇಶಸಹಾಯೋ ಗುಡಲಡ್ಡುಭುಕ್ ।
ಗುಡಭುಗ್ಗುಡಭುಗ್ಗಣಯೋ ಗುಡಾಕೇಶವರಪ್ರದಃ ॥ 153 ॥

ಗುಡಾಕೇಶಾರ್ಚಿತಪದೋ ಗುಡಾಕೇಶಸಖಃ ಸದಾ ।
ಗದಾಧರಾರ್ಚಿತಪದೋ ಗದಾಧರವರಪ್ರದಃ ॥ 154 ॥

ಗದಾಯುಧೋ ಗದಾಪಾಣಿರ್ಗದಾಯುದ್ಧವಿಶಾರದಃ ।
ಗದಹಾ ಗದದರ್ಪಘ್ನೋ ಗದಗರ್ವಪ್ರಣಾಶನಃ ॥ 155 ॥

ಗದಗ್ರಸ್ತಪರಿತ್ರಾತಾ ಗದಾಡಮ್ಬರಖಂಡಕಃ ।
ಗುಹೋ ಗುಹಾಗ್ರಜೋ ಗುಪ್ತೋ ಗುಹಾಶಾಯೀ ಗುಹಾಶಯಃ ॥ 156 ॥

ಗುಹಪ್ರೀತಿಕರೋ ಗೂಢೋ ಗೂಢಗುಲ್ಫೋ ಗುಣೈಕದೃಕ್ ।
ಗೀರ್ಗೀಷ್ಪತಿರ್ಗಿರೀಶಾನೋ ಗೀರ್ದೇವೀಗೀತಸದ್ಗುಣಃ ॥ 157 ॥

ಗೀರ್ದೇವೋ ಗೀಷ್ಪ್ರಿಯೋ ಗೀರ್ಭೂರ್ಗೀರಾತ್ಮಾ ಗೀಷ್ಪ್ರಿಯಂಕರಃ ।
ಗೀರ್ಭೂಮಿರ್ಗೀರಸನ್ನೋಽಥ ಗೀಃಪ್ರಸನ್ನೋ ಗಿರೀಶ್ವರಃ ॥ 158 ॥

ಗಿರೀಶಜೋ ಗಿರೌಶಾಯೀ ಗಿರಿರಾಜಸುಖಾವಹಃ ।
ಗಿರಿರಾಜಾರ್ಚಿತಪದೋ ಗಿರಿರಾಜನಮಸ್ಕೃತಃ ॥ 159 ॥

ಗಿರಿರಾಜಗುಹಾವಿಷ್ಟೋ ಗಿರಿರಾಜಾಭಯಪ್ರದಃ ।
ಗಿರಿರಾಜೇಷ್ಟವರದೋ ಗಿರಿರಾಜಪ್ರಪಾಲಕಃ ॥ 160 ॥

ಗಿರಿರಾಜಸುತಾಸೂನುರ್ಗಿರಿರಾಜಜಯಪ್ರದಃ ।
ಗಿರಿವ್ರಜವನಸ್ಥಾಯೀ ಗಿರಿವ್ರಜಚರಃ ಸದಾ ॥ 161 ॥

ಗರ್ಗೋ ಗರ್ಗಪ್ರಿಯೋ ಗರ್ಗದೇಹೋ ಗರ್ಗನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ಗರ್ಗಭೀತಿಹರೋ ಗರ್ಗವರದೋ ಗರ್ಗಸಂಸ್ತುತಃ ॥ 162 ॥

ಗರ್ಗಗೀತಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಗರ್ಗಾನನ್ದಕರಃ ಸದಾ ।
ಗರ್ಗಪ್ರಿಯೋ ಗರ್ಗಮಾನಪ್ರದೋ ಗರ್ಗಾರಿಭಂಜಕಃ ॥ 163 ॥

ಗರ್ಗವರ್ಗಪರಿತ್ರಾತಾ ಗರ್ಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಗರ್ಗಗ್ಲಾನಿಹರೋ ಗರ್ಗಭ್ರಮಹೃದ್ಗರ್ಗಸಂಗತಃ ॥ 164 ॥

ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯೋ ಗರ್ಗಮುನಿರ್ಗರ್ಗಸಮ್ಮಾನಭಾಜನಃ ।
ಗಮ್ಭೀರೋ ಗಣಿತಪ್ರಜ್ಞೋ ಗಣಿತಾಗಮಸಾರವಿತ್ ॥ 165 ॥

ಗಣಕೋ ಗಣಕಶ್ಲಾಘ್ಯೋ ಗಣಕಪ್ರಣಯೋತ್ಸುಕಃ ।
ಗಣಕಪ್ರವಣಸ್ವಾನ್ತೋ ಗಣಿತೋ ಗಣಿತಾಗಮಃ ॥ 166 ॥

ಗದ್ಯಂ ಗದ್ಯಮಯೋ ಗದ್ಯಪದ್ಯವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ ।
ಗಲಲಗ್ನಮಹಾನಾಗೋ ಗಲದರ್ಚಿರ್ಗಲಸನ್ಮದಃ ॥ 167 ॥

ಗಲತ್ಕುಷ್ಠಿವ್ಯಥಾಹನ್ತಾ ಗಲತ್ಕುಷ್ಠಿಸುಖಪ್ರದಃ ।
ಗಮ್ಭೀರನಾಭಿರ್ಗಮ್ಭೀರಸ್ವರೋ ಗಮ್ಭೀರಲೋಚನಃ ॥ 168 ॥

ಗಮ್ಭೀರಗುಣಸಮ್ಪನ್ನೋ ಗಮ್ಭೀರಗತಿಶೋಭನಃ ।
ಗರ್ಭಪ್ರದೋ ಗರ್ಭರೂಪೋ ಗರ್ಭಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಃ ॥ 169 ॥

ಗರ್ಭಾಗಮನಸನ್ನಾಶೋ ಗರ್ಭದೋ ಗರ್ಭಶೋಕನುತ್ ।
ಗರ್ಭತ್ರಾತಾ ಗರ್ಭಗೋಪ್ತ ಗರ್ಭಪುಷ್ಟಿಕರಃ ಸದಾ ॥ 170 ॥

ಗರ್ಭಾಶ್ರಯೋ ಗರ್ಭಮಯೋ ಗರ್ಭಾಮಯನಿವಾರಕಃ ।
ಗರ್ಭಾಧಾರೋ ಗರ್ಭಧರೋ ಗರ್ಭಸನ್ತೋಷಸಾಧಕಃ ॥ 171 ॥

ಗರ್ಭಗೌರವಸನ್ಧಾನಸನ್ಧಾನಂ ಗರ್ಭವರ್ಗಹೃತ್ ।
ಗರೀಯಾನ್ ಗರ್ವನುದ್ಗರ್ವಮರ್ದೀ ಗರದಮರ್ದಕಃ ॥ 172 ॥

ಗರಸನ್ತಾಪಶಮನೋ ಗುರುರಾಜ್ಯಸುಖಪ್ರದಃ ।

॥ ಫಲಶ್ರುತಿಃ ॥

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮುದಿತಂ ಮಹದ್ಗಣಪತೇರಿದಮ್ ॥ 174 ॥

ಗಕಾರಾದಿ ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ।
ಯ ಇದಂ ಪ್ರಯತಃ ಪ್ರಾತಸ್ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ವಾ ಪಠೇನ್ನರಃ ॥ 173 ॥

ವಾಂಛಿತಂ ಸಮವಾಪ್ನೋತಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ।
ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಾನ್ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ ॥ 174 ॥

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಭೂರ್ಜತ್ವಚಿ ಸಮಾಲಿಖ್ಯ ಕುಂಕುಮೇನ ಸಮಾಹಿತಃ ॥ 175 ॥

ಚತುರ್ಥಾಂ ಭೌಮವಾರೋ ಚ ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯೋಪರಾಗಕೇ ।
ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಗಣಧೀಶಂ ಯಥೋಕ್ತವಿಧಿನಾ ಪುರಾ ॥ 176 ॥

ಪೂಜಯೇದ್ ಯೋ ಯಥಾಶಕ್ತ್ಯಾ ಜುಹುಯಾಚ್ಚ ಶಮೀದಲೈಃ ।
ಗುರುಂ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ವಸ್ತ್ರಾದ್ಯೈಃ ಕೃತ್ವಾ ಚಾಪಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ ॥ 177 ॥

ಧಾರಯೇದ್ ಯಃ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಗಣನಾಯಕಃ ।
ಸುರಾಶ್ಚಾಸುರವರ್ಯಾಶ್ಚ ಪಿಶಾಚಾಃ ಕಿನ್ನರೋರಗಃ ॥ 178 ॥

ಪ್ರಣಮನ್ತಿ ಸದಾ ತಂ ವೈ ದುಷ್ಟ್ವಾಂ ವಿಸ್ಮಿತಮಾನಸಾಃ ।
ರಾಜಾ ಸಪದಿ ವಶ್ಯಃ ಸ್ಯಾತ್ ಕಾಮಿನ್ಯಸ್ತದ್ವಶೋ ಸ್ಥಿರಾಃ ॥ 179 ॥

ತಸ್ಯ ವಂಶೋ ಸ್ಥಿರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕದಾಪಿ ನ ವಿಮುಂಚತಿ ।
ನಿಷ್ಕಾಮೋ ಯಃ ಪಠೇದೇತದ್ ಗಣೇಶ್ವರಪರಾಯಣಃ ॥ 180 ॥

ಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಪರಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿಜಲೋಕಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಇದಂ ತೇ ಕೀರ್ತಿತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದೇವಿ ಪಾವನಮ್ ॥ 181 ॥

ನ ದೇಯಂ ಕೃಪಣಯಾಥ ಶಠಾಯ ಗುರುವಿದ್ವಿಷೇ ।
ದತ್ತ್ವಾ ಚ ಭ್ರಂಶಮಾಪ್ನೋತಿ ದೇವತಾಯಾಃ ಪ್ರಕೋಪತಃ ॥ 182 ॥

ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮಹಾದೇವೀ ತದಾ ವಿಸ್ಮಿತಮಾನಸಾ ।
ಪೂಜಯಾಮಾಸ ವಿಧಿವದ್ಗಣೇಶ್ವರಪದದ್ವಯಮ್ ॥ 183 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಮಹಾಗುಪ್ತಸಾರೇ ಶಿವಪಾರ್ವತೀಸಂವಾದೇ
ಗಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Gakaradi Shri Ganapati:

Gakaradi Sri Ganapati 1000 Names | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Gakaradi Sri Ganapati 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top