Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gakaradi Sri Ganapati 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Gakaradi Shri Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ഗകാരാദി ശ്രീഗണപതിസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

അസ്യ ശ്രീഗണപതിഗകാരാദിസഹസ്രനാമമാലാമന്ത്രസ്യ ।
ദുര്‍വാസാ ഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ । ശ്രീഗണപതിര്‍ദേവതാ ।
ഗം ബീജം । സ്വാഹാ ശക്തിഃ । ഗ്ലൌം കീലകം ।
മമ സകലാഭീഷ്ടസിദ്ധ്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

॥ കരന്യാസഃ ॥

ഓം അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ । ശ്രീം തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ।
ഹ്രീം മധ്യമാഭ്യാം നമഃ । ക്രീം അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ഗ്ലൌം കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ । ഗം കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഏവം ഹൃദയാദിന്യാസഃ ।
അഥവാ ഷഡ്ദീര്‍ങഭാജാഗമിതിബീജേന കരാങ്ഗന്യാസഃ ॥

॥ ധ്യാനം ॥

ഓങ്കാര സന്നിഭമിഭാനനമിന്ദുഭാലം മുക്താഗ്രബിന്ദുമമലദ്യുതിമേകദന്തം ।
ലംബോദരം കലചതുര്‍ഭുജമാദിദേവം ധ്യായേന്‍മഹാഗണപതിം മതിസിദ്ധികാന്തം ॥

॥ സ്തോത്രം ॥

ഓം ഗണേശ്വരോ ഗണാധ്യക്ഷോ ഗണാരാധ്യോ ഗണപ്രിയഃ ।
ഗണനാഥോ ഗണസ്വാമീ ഗണേശോ ഗണനായകഃ ॥ 1 ॥

ഗണമൂര്‍തിര്‍ഗണപതിര്‍ഗണത്രാതാ ഗണഞ്ജയഃ ।
ഗണപോഽഥ ഗണക്രീഡോ ഗണദേവോ ഗണാധിപഃ ॥ 2 ॥

ഗണജ്യേഷ്ഠോ ഗണശ്രേഷ്ഠോ ഗണപ്രേഷ്ഠോ ഗണാധിരാട് ।
ഗണരാഡ് ഗണഗോപ്താഥ് ഗണാങ്ഗോ ഗണദൈവതം ॥ 3 ॥

ഗണബന്ധുര്‍ഗണസുഹൃദ് ഗണാധീശോ ഗണപ്രഥഃ ।
ഗണപ്രിയസഖഃ ശശ്വദ് ഗണപ്രിയസുഹൃത് തഥാ ॥ 4 ॥

ഗണപ്രിയരതോ നിത്യം ഗണപ്രീതിവിവര്‍ധനഃ ।
ഗണമണ്ഡലമധ്യസ്ഥോ ഗണകേലിപരായണഃ ॥ 5 ॥

ഗണാഗ്രണീര്‍ഗണേശാനോ ഗണഗീതോ ഗണോച്ഛ്രയഃ ।
ഗണ്യോ ഗണഹിതോ ഗര്‍ജദ്ഗണസേനോ ഗണോദ്ധതഃ ॥ 6 ॥

ഗണഭീതിപ്രമഥനോ ഗണഭീത്യപഹാരകഃ ।
ഗണനാര്‍ഹോ ഗണപ്രൌഢോ ഗണഭര്‍താ ഗണപ്രഭുഃ ॥ 7 ॥

ഗണസേനോ ഗണചരോ ഗണപ്രജ്ഞോ ഗണൈകരാട് ।
ഗണാഗ്ര്യോ ഗണനാമാ ച ഗണപാലനതത്പരഃ ॥ 8 ॥

ഗണജിദ്ഗണഗര്‍ഭസ്ഥോ ഗണപ്രവണമാനസഃ ।
ഗണഗര്‍വപരീഹര്‍താ ഗണോ ഗണനമസ്കൃതഃ ॥ 9 ॥

ഗണാര്‍ചിതാങ്ഘ്രിയുഗളോ ഗണരക്ഷണകൃത് സദാ ।
ഗണധ്യാതോ ഗണഗുരുര്‍ഗണപ്രണയതത്പരഃ ॥ 10 ॥

ഗണാഗണപരിത്രാതാ ഗണാധിഹരണോദ്ധുരഃ ।
ഗണസേതുര്‍ഗണനുതോ ഗണകേതുര്‍ഗണാഗ്രഗഃ ॥ 11 ॥

ഗണഹേതുര്‍ഗണഗ്രാഹീ ഗണാനുഗ്രഹകാരകഃ ।
ഗണാഗണാനുഗ്രഹഭൂര്‍ഗണാഗണവരപ്രദഃ ॥ 12 ॥

ഗണസ്തുതോ ഗണപ്രാണോ ഗണസര്‍വസ്വദായകഃ ।
ഗണവല്ലഭമൂര്‍തിശ്ച ഗണഭൂതിര്‍ഗണേഷ്ടദഃ ॥ 13 ॥

ഗണസൌഖ്യപ്രദാതാ ച ഗണദുഃഖപ്രണാശനഃ ।
ഗണപ്രഥിതനാമാ ച ഗണാഭീഷ്ടകരഃ സദാ ॥ 14 ॥

ഗണമാന്യോ ഗണഖ്യാതോ ഗണവീതോ ഗണോത്കടഃ ।
ഗണപാലോ ഗണവരോ ഗണഗൌരവദായകഃ ॥ 15 ॥

ഗണഗര്‍ജിതസന്തുഷ്ടോ ഗണസ്വച്ഛന്ദഗഃ സദാ ।
ഗണരാജോ ഗണശ്രീദോ ഗണാഭയകരഃ ക്ഷണാത് ॥ 16 ॥

ഗണമൂര്‍ധാഭിഷിക്തശ്ച ഗണസൈന്യപുരസ്സരഃ ।
ഗുണാതീതോ ഗുണമയോ ഗുണത്രയവിഭാഗകൃത് ॥ 17 ॥

ഗുണീ ഗുണാകൃതിധരോ ഗുണശാലീ ഗുണപ്രിയഃ ।
ഗുണപൂര്‍ണോ ഗുണാംഭോധിര്‍ഗുണഭാഗ് ഗുണദൂരഗഃ ॥ 18 ॥

ഗുണാഗുണവപുര്‍ഗൌണശരീരോ ഗുണമണ്ഡിതഃ ।
ഗുണസ്ത്രഷ്ടാ ഗുണേശാനോ ഗുണേശോഽഥ ഗുണേശ്വരഃ ॥ 19 ॥

ഗുണസൃഷ്ടജഗത്സങ്ഘോ ഗുണസങ്ഘോ ഗുണൈകരാട് ।
ഗുണപ്രവൃഷ്ടോ ഗുണഭൂര്‍ഗുണീകൃതചരാചരഃ ॥ 20 ॥

ഗുണപ്രവണസന്തുഷ്ടോ ഗുണഹീനപരാങ്മുഖഃ ।
ഗുണൈകഭൂര്‍ഗുണശ്രേഷ്ഠോ ഗുണജ്യേഷ്ഠോ ഗുണപ്രഭുഃ ॥ 21 ॥

ഗുണജ്ഞോ ഗുണസമ്പൂജ്യോ ഗുണൈകസദനം സദാ ।
ഗുണപ്രണയവാന്‍ ഗൌണപ്രകൃതിര്‍ഗുണഭാജനം ॥ 22 ॥

ഗുണിപ്രണതപാദാബ്ജോ ഗുണിഗീതോ ഗുണോജ്ജ്വലഃ ।
ഗുണവാന്‍ ഗുണസമ്പന്നോ ഗുണാനന്ദിതമാനസഃ ॥ 23 ॥

ഗുണസഞ്ചാരചതുരോ ഗുണസഞ്ചയസുന്ദരഃ ।
ഗുണഗൌരോ ഗുണാധാരോ ഗുണസംവൃതചേതനഃ ॥ 24 ॥

ഗുണകൃദ്ഗുണഭൃന്നിത്യം ഗുണാഗ്ര്യോ ഗുണപാരദൃക് ।
ഗുണപ്രചാരീ ഗുണയുഗ് ഗുണാഗുണവിവേകകൃത് ॥ 25 ॥

ഗുണാകരോ ഗുണകരോ ഗുണപ്രവണവര്‍ധനഃ ।
ഗുണഗൂഢചരോ ഗൌണസര്‍വസംസാരചേഷ്ടിതഃ ॥ 26 ॥

ഗുണദക്ഷിണസൌഹാര്‍ദോ ഗുണലക്ഷണതത്ത്വവിത് ।
ഗുണഹാരീ ഗുണകലോ ഗുണസങ്ഘസഖഃ സദാ ॥ 27 ॥

ഗുണസംസ്കൃതസംസാരോ ഗുണതത്ത്വവിവേചകഃ ।
ഗുണഗര്‍വധരോ ഗൌണസുഖദുഃഖോദയോ ഗുണഃ ॥ 28 ॥

ഗുണാധീശോ ഗുണലയോ ഗുണവീക്ഷണലാലസഃ ।
ഗുണഗൌരവദാതാ ച ഗുണദാതാ ഗുണപ്രദഃ ॥ 29 ॥

ഗുണകൃദ്ഗുണസംബന്ധോ ഗുണഭൃദ്ഗുണബന്ധനഃ ।
ഗുണഹൃദ്യോ ഗുണസ്ഥായീ ഗുണദായീ ഗുണോത്കടഃ ॥ 30 ॥

ഗുണചക്രധരോ ഗൌണാവതാരോ ഗുണബാന്ധവഃ ।
ഗുണബന്ധുര്‍ഗുണപ്രജ്ഞോ ഗുണപ്രാജ്ഞോ ഗുണാലയഃ ॥ 31 ॥

ഗുണധാതാ ഗുണപ്രാണോ ഗുണഗോപോ ഗുണാശ്രയഃ ।
ഗുണയായീ ഗുണാധായീ ഗുണപോ ഗുണപാലകഃ ॥ 32 ॥

ഗുണാഹൃതതനുര്‍ഗൌണോ ഗീര്‍വാണോ ഗുണഗൌരവഃ ।
ഗുണവത്പൂജിതപദോ ഗുണവത്പ്രീതിദായകഃ ॥ 33 ॥

ഗുണവദ്ഗീതകീര്‍തിഷ്ച ഗുണവദ്ബദ്ധസൌഹൃദഃ ।
ഗുണവദ്വരദോ നിത്യം ഗുണവത്പ്രതിപാലകഃ ॥ 34 ॥

ഗുണവദ്ഗുണസന്തുഷ്ടോ ഗുണവദ്രചിതസ്തവഃ ।
ഗുണവദ്രക്ഷണപരോ ഗുണവത്പ്രണയപ്രിയഃ ॥ 35 ॥

ഗുണവച്ചക്രസഞ്ചാരോ ഗുണവത്കീര്‍തിവര്‍ധനഃ ।
ഗുണവദ്ഗുണചിത്തസ്ഥോ ഗുണവദ്ഗുണരക്ഷകഃ ॥ 36 ॥

ഗുണവത്പോഷണകരോ ഗുനവച്ഛത്രുസൂദനഃ ।
ഗുണവത്സിദ്ധിദാതാ ച ഗുണവദ്ഗൌരവപ്രദഃ ॥ 37 ॥

ഗുണവത്പ്രവണസ്വാന്തോ ഗുണവദ്ഗുണഭൂഷണഃ ।
ഗുണവത്കുലവിദ്വേഷിവിനാഷകരണക്ഷമഃ ॥ 38 ॥

ഗുണിസ്തുതഗുണോ ഗര്‍ജപ്രലയാംബുദനിഃസ്വനഃ ।
ഗജോ ഗജപതിര്‍ഗര്‍ജദ്ഗജയുദ്ധവിഷാരദഃ ॥ 39 ॥

ഗജാസ്യോ ഗജകര്‍ണോഽഥ ഗജരാജോ ഗജാനനഃ ।
ഗജരൂപധരോ ഗര്‍ജദ്ഗജയൂഥോദ്ധുരധ്വനിഃ ॥ 40 ॥

ഗജാധീഷോ ഗജാധാരോ ഗജാസുരജയോദ്ധുരഃ ।
ഗജദന്തോ ഗജവരോ ഗജകുംഭോ ഗജധ്വനിഃ ॥ 41 ॥

ഗജമായോ ഗജമയോ ഗജശ്രീര്‍ഗജഗര്‍ജിതഃ ।
ഗജാമയഹരോ നിത്യം ഗജപുഷ്ടിപ്രദായകഃ ॥ 42 ॥

ഗജോത്പത്തിര്‍ഗജത്രാതാ ഗജഹേതുര്‍ഗജാധിപഃ ।
ഗജമുഖ്യോ ഗജകുലപ്രവരോ ഗജദൈത്യഹാ ॥ 43 ॥

ഗജകേതുര്‍ഗജാധ്യക്ഷോ ഗജസേതുര്‍ഗജാകൃതിഃ ।
ഗജവന്ദ്യോ ഗജപ്രാണോ ഗജസേവ്യോ ഗജപ്രഭുഃ ॥ 44 ॥

ഗജമത്തോ ഗജേശാനോ ഗജേശോ ഗജപുങ്ഗവഃ ।
ഗജദന്തധരോ ഗുഞ്ജന്‍മധുപോ ഗജവേഷഭൃത് ॥ 45 ॥

ഗജച്ഛന്നോ ഗജാഗ്രസ്ഥോ ഗജയായീ ഗജാജയഃ ।
ഗജരാഡ്ഗജയൂഥസ്ഥോ ഗജഗഞ്ജകഭഞ്ജകഃ ॥ 46 ॥

ഗര്‍ജിതോജ്ഞിതദൈത്യാസുര്‍ഗര്‍ജിതത്രാതവിഷ്ടപഃ ।
ഗാനജ്ഞോ ഗാനകുശലോ ഗാനതത്ത്വവിവേചകഃ ॥ 47 ॥

ഗാനശ്ലാഘീ ഗാനരസോ ഗാനജ്ഞാനപരായണഃ ।
ഗാനാഗമജ്ഞോ ഗാനാങ്ഗോ ഗാനപ്രവണചേതനഃ ॥ 48 ॥

ഗാനകൃദ്ഗാനചതുരോ ഗാനവിദ്യാവിശാരദഃ ।
ഗാനധ്യേയോ ഗാനഗംയോ ഗാനധ്യാനപരായണഃ ॥ 49 ॥

ഗാനഭൂര്‍ഗാനശീലശ്ച ഗാനശാലീ ഗതശ്രമഃ ।
ഗാനവിജ്ഞാനസമ്പന്നോ ഗാനശ്രവണലാലസഃ ॥ 50 ॥

ഗാനയത്തോ ഗാനമയോ ഗാനപ്രണയവാന്‍ സദാ ।
ഗാനധ്യാതാ ഗാനബുദ്ധിര്‍ഗാനോത്സുകമനാഃ പുനഃ ॥ 51 ॥

ഗാനോത്സുകോ ഗാനഭൂമിര്‍ഗാനസീമാ ഗുണോജ്ജ്വലഃ ।
ഗാനങ്ഗജ്ഞാനവാന്‍ ഗാനമാനവാന്‍ ഗാനപേശലഃ ॥ 52 ॥

ഗാനവത്പ്രണയോ ഗാനസമുദ്രോ ഗാനഭൂഷണഃ ।
ഗാനസിന്ധുര്‍ഗാനപരോ ഗാനപ്രാണോ ഗണാശ്രയഃ ॥ 53 ॥

ഗാനൈകഭൂര്‍ഗാനഹൃഷ്ടോ ഗാനചക്ഷുര്‍ഗാണൈകദൃക് ।
ഗാനമത്തോ ഗാനരുചിര്‍ഗാനവിദ്ഗാനവിത്പ്രിയഃ ॥ 54 ॥

ഗാനാന്തരാത്മാ ഗാനാഢ്യോ ഗാനഭ്രാജത്സഭഃ സദാ ।
ഗാനമയോ ഗാനധരോ ഗാനവിദ്യാവിശോധകഃ ॥ 55 ॥

ഗാനാഹിതഘ്രോ ഗാനേന്ദ്രോ ഗാനലീനോ ഗതിപ്രിയഃ ।
ഗാനാധീശോ ഗാനലയോ ഗാനാധാരോ ഗതീശ്വരഃ ॥ 56 ॥

ഗാനവന്‍മാനദോ ഗാനഭൂതിര്‍ഗാനൈകഭൂതിമാന്‍ ।
ഗാനതാനതതോ ഗാനതാനദാനവിമോഹിതഃ ॥ 57 ॥

ഗുരുര്‍ഗുരുദരശ്രോണിര്‍ഗുരുതത്ത്വാര്‍ഥദര്‍ശനഃ ।
ഗുരുസ്തുതോ ഗുരുഗുണോ ഗുരുമായോ ഗുരുപ്രിയഃ ॥ 58 ॥

ഗുരുകീര്‍തിര്‍ഗുരുഭുജോ ഗുരുവക്ഷാ ഗുരുപ്രഭഃ ।
ഗുരുലക്ഷണസമ്പന്നോ ഗുരുദ്രോഹപരാങ്മുഖഃ ॥ 59 ॥

ഗുരുവിദ്യോ ഗുരുപ്രാണോ ഗുരുബാഹുബലോച്ഛ്രയഃ ।
ഗുരുദൈത്യപ്രാണഹരോ ഗുരുദൈത്യാപഹാരകഃ ॥ 60 ॥

ഗുരുഗര്‍വഹരോ ഗുഹ്യപ്രവരോ ഗുരുദര്‍പഹാ ।
ഗുരുഗൌരവദായീ ച ഗുരുഭീത്യപഹാരകഃ ॥ 61 ॥

ഗുരുശുണ്ഡോ ഗുരുസ്കന്ധോ ഗുരുജങ്ഘോ ഗുരുപ്രഥഃ ।
ഗുരുഭാലോ ഗുരുഗലോ ഗുരുശ്രീര്‍ഗുരുഗര്‍വനുത് ॥ 62 ॥

ഗുരൂരുഗുരുപീനാംസോ ഗുരുപ്രണയലാലസഃ ।
ഗുരുമുഖ്യോ ഗുരുകുലസ്ഥായീ ഗുരുഗുണഃ സദാ ॥ 63 ॥

ഗുരുസംശയഭേത്താ ച ഗുരുമാനപ്രദായകഃ ।
ഗുരുധര്‍മസദാരാധ്യോ ഗുരുധര്‍മനികേതനഃ ॥ 64 ॥

ഗുരുദൈത്യകുലച്ഛേത്താ ഗുരുസൈന്യോ ഗുരുദ്യുതിഃ ।
ഗുരുധര്‍മാഗ്രഗണ്യോഽഥ ഗുരുധര്‍മധുരന്ധരഃ ।
ഗരിഷ്ഠോ ഗുരുസന്താപശമനോ ഗുരുപൂജിതഃ ॥ 65 ॥

ഗുരുധര്‍മധരോ ഗൌരധര്‍മാധാരോ ഗദാപഹഃ ।
ഗുരുശാസ്ത്രവിചാരജ്ഞോ ഗുരുശാസ്ത്രകൃതോദ്യമഃ ॥ 66 ॥

ഗുരുശാസ്ത്രാര്‍ഥനിലയോ ഗുരുശാസ്ത്രാലയഃ സദാ ।
ഗുരുമന്ത്രോ ഗുരുശേഷ്ഠോ ഗുരുമന്ത്രഫലപ്രദഃ ॥ 67 ॥

ഗുരുസ്ത്രീഗമനോദ്ദാമപ്രായശ്ചിത്തനിവാരകഃ ।
ഗുരുസംസാരസുഖദോ ഗുരുസംസാരദുഃഖഭിത് ॥ 68 ॥

ഗുരുശ്ലാഘാപരോ ഗൌരഭാനുഖണ്ഡാവതംസഭൃത് ।
ഗുരുപ്രസന്നമൂര്‍തിശ്ച ഗുരുശാപവിമോചകഃ ॥ 69 ॥

ഗുരുകാന്തിര്‍ഗുരുമയോ ഗുരുശാസനപാലകഃ ।
ഗുരുതന്ത്രോ ഗുരുപ്രജ്ഞോ ഗുരുഭോ ഗുരുദൈവതം ॥ 70 ॥

ഗുരുവിക്രമസഞ്ചാരോ ഗുരുദൃഗ്ഗുരുവിക്രമഃ ।
ഗുരുക്രമോ ഗുരുപ്രേഷ്ഠോ ഗുരുപാഖണ്ഡഖണ്ഡകഃ ॥ 71 ॥

ഗുരുഗര്‍ജിതസമ്പൂര്‍ണബ്രഹ്മാണ്ഡോ ഗുരുഗര്‍ജിതഃ ।
ഗുരുപുത്രപ്രിയസഖോ ഗുരുപുത്രഭയാപഹഃ ॥ 72 ॥

ഗുരുപുത്രപരിത്രാതാ ഗുരുപുത്രവരപ്രദഃ ।
ഗുരുപുത്രാര്‍തിശമനോ ഗുരുപുത്രാധിനാശനഃ ॥ 73 ॥

ഗുരുപുത്രപ്രാണദാതാ ഗുരുഭക്തിപരായണഃ ।
ഗുരുവിജ്ഞാനവിഭവോ ഗൌരഭാനുവരപ്രദഃ ॥ 74 ॥

ഗൌരഭാനുസ്തുതോ ഗൌരഭാനുത്രാസാപഹാരകഃ ।
ഗൌരഭാനുപ്രിയോ ഗൌരഭാനുര്‍ഗൌരവവര്‍ധനഃ ॥ 75 ॥

ഗൌരഭാനുപരിത്രാതാ ഗൌരഭാനുസഖഃ സദാ ।
ഗൌരഭാനുര്‍പ്രഭുര്‍ഗൌരഭാനുഭീതിപ്രണശനഃ ॥ 76 ॥

ഗൌരീതേജഃസമുത്പന്നോ ഗൌരീഹൃദയനന്ദനഃ ।
ഗൌരീസ്തനന്ധയോ ഗൌരീമനോവാഞ്ഛിതസിദ്ധികൃത് ॥ 77 ॥

ഗൌരോ ഗൌരഗുണോ ഗൌരപ്രകാശോ ഗൌരഭൈരവഃ ।
ഗൌരീശനന്ദനോ ഗൌരീപ്രിയപുത്രോ ഗദാധരഃ ॥ 78 ॥

ഗൌരീവരപ്രദോ ഗൌരീപ്രണയോ ഗൌരസച്ഛവിഃ ।
ഗൌരീഗണേശ്വരോ ഗൌരീപ്രവണോ ഗൌരഭാവനഃ ॥ 79 ॥

ഗൌരാത്മാ ഗൌരകീര്‍തിശ്ച ഗൌരഭാവോ ഗരിഷ്ഠദൃക് ।
ഗൌതമോ ഗൌതമീനാഥോ ഗൌതമീപ്രാണവല്ലഭഃ ॥ 80 ॥

ഗൌതമാഭീഷ്ടവരദോ ഗൌതമാഭയദായകഃ ।
ഗൌതമപ്രണയപ്രഹ്വോ ഗൌതമാശ്രമദുഃഖഹാ ॥ 81 ॥

ഗൌതമീതീരസഞ്ചാരീ ഗൌതമീതീര്‍ഥനായകഃ ।
ഗൌതമാപത്പരിഹാരോ ഗൌതമാധിവിനാശനഃ ॥ 82 ॥

ഗോപതിര്‍ഗോധനോ ഗോപോ ഗോപാലപ്രിയദര്‍ശനഃ ।
ഗോപാലോ ഗോഗണാധീശോ ഗോകശ്മലനിവര്‍തകഃ ॥ 83 ॥

ഗോസഹസ്രോ ഗോപവരോ ഗോപഗോപീസുഖാവഹഃ ।
ഗോവര്‍ധനോ ഗോപഗോപോ ഗോപോ ഗോകുലവര്‍ധനഃ ॥ 84 ॥

ഗോചരോ ഗോചരാധ്യക്ഷോ ഗോചരപ്രീതിവൃദ്ധികൃത് ।
ഗോമീ ഗോകഷ്ടസന്ത്രാതാ ഗോസന്താപനിവര്‍തകഃ ॥ 85 ॥

ഗോഷ്ഠോ ഗോഷ്ഠാശ്രയോ ഗോഷ്ഠപതിര്‍ഗോധനവര്‍ധനഃ ।
ഗോഷ്ഠപ്രിയോ ഗോഷ്ഠമയോ ഗോഷ്ഠാമയനിവര്‍തകഃ ॥ 86 ॥

ഗോലോകോ ഗോലകോ ഗോഭൃദ്ഗോഭര്‍താ ഗോസുഖാവഹഃ ।
ഗോധുഗ്ഗോധുഗ്ഗണപ്രേഷ്ഠോ ഗോദോഗ്ധാ ഗോമയപ്രിയഃ ॥ 87 ॥

ഗോത്രം ഗോത്രപതിര്‍ഗോത്രപ്രഭുര്‍ഗോത്രഭയാപഹഃ ।
ഗോത്രവൃദ്ധികരോ ഗോത്രപ്രിയോ ഗോത്രാര്‍തിനാശനഃ ॥ 88 ॥

ഗോത്രോദ്ധാരപരോ ഗോത്രപ്രവരോ ഗോത്രദൈവതം ।
ഗോത്രവിഖ്യാതനാമാ ച ഗോത്രീ ഗോത്രപ്രപാലകഃ ॥ 89 ॥

ഗോത്രസേതുര്‍ഗോത്രകേതുര്‍ഗോത്രഹേതുര്‍ഗതക്ലമഃ ।
ഗോത്രത്രാണകരോ ഗോത്രപതിര്‍ഗോത്രേശപൂജിതഃ ॥ 90 ॥

ഗോത്രഭിദ്ഗോത്രഭിത്ത്രാതാ ഗോത്രഭിദ്വരദായകഃ ।
ഗോത്രഭിത്പൂജിതപദോ ഗോത്രഭിച്ഛത്രുസൂദനഃ ॥ 91 ॥

ഗോത്രഭിത്പ്രീതിദോ നിത്യം ഗോത്രഭിദ്ഗോത്രപാലകഃ ।
ഗോത്രഭിദ്ഗീതചരിതോ ഗോത്രഭിദ്രാജ്യരക്ഷകഃ ॥ 92 ॥

ഗോത്രഭിജ്ജയദായീ ച ഗോത്രഭിത്പ്രണയഃ സദാ ।
ഗോത്രഭിദ്ഭയസംഭേത്താ ഗോത്രഭിന്‍മാനദായകഃ ॥ 93 ॥

ഗോത്രഭിദ്ഗോപനപരോ ഗോത്രഭിത്സൈന്യനായകഃ ।
ഗോത്രാധിപപ്രിയോ ഗോത്രപുത്രീപുത്രോ ഗിരിപ്രിയഃ ॥ 94 ॥

ഗ്രന്ഥജ്ഞോ ഗ്രന്ഥകൃദ്ഗ്രന്ഥഗ്രന്ഥിഭിദ്ഗ്രന്ഥവിഘ്നഹാ ।
ഗ്രന്ഥാദിര്‍ഗ്രന്ഥസഞ്ചാരോ ഗ്രന്ഥശ്രവണലോലുപഃ ॥ 95 ॥

ഗ്രന്ഥാദീനക്രിയോ ഗ്രന്ഥപ്രിയോ ഗ്രന്ഥാര്‍ഥതത്ത്വവിത് ।
ഗ്രന്ഥസംശയസഞ്ഛേദീ ഗ്രന്ഥവക്താ ഗ്രഹാഗ്രണീഃ ॥ 96 ॥

ഗ്രന്ഥഗീതഗുണോ ഗ്രന്ഥഗീതോ ഗ്രന്ഥാദിപൂജിതഃ ।
ഗ്രന്ഥാരംഭസ്തുതോ ഗ്രന്ഥഗ്രാഹീ ഗ്രന്ഥാര്‍ഥപാരദൃക് ॥ 97 ॥

ഗ്രന്ഥദൃഗ്ഗ്രന്ഥവിജ്ഞാനോ ഗ്രന്ഥസന്ദര്‍ഭഷോധകഃ ।
ഗ്രന്ഥകൃത്പൂജിതോ ഗ്രന്ഥകരോ ഗ്രന്ഥപരായണഃ ॥ 98 ॥

ഗ്രന്ഥപാരായണപരോ ഗ്രന്ഥസന്ദേഹഭഞ്ജകഃ ।
ഗ്രന്ഥകൃദ്വരദാതാ ച ഗ്രന്ഥകൃദ്വന്ദിതഃ സദാ ॥ 99 ॥

ഗ്രന്ഥാനുരക്തോ ഗ്രന്ഥജ്ഞോ ഗ്രന്ഥാനുഗ്രഹദായകഃ ।
ഗ്രന്ഥാന്തരാത്മാ ഗ്രന്ഥാര്‍ഥപണ്ഡിതോ ഗ്രന്ഥസൌഹൃദഃ ॥ 100 ॥

ഗ്രന്ഥപാരങ്ഗമോ ഗ്രന്ഥഗുണവിദ്ഗ്രന്ഥവിഗ്രഹഃ ।
ഗ്രന്ഥസേതുര്‍ഗ്രന്ഥഹേതുര്‍ഗ്രന്ഥകേതുര്‍ഗ്രഹാഗ്രഗഃ ॥ 101 ॥

ഗ്രന്ഥപൂജ്യോ ഗ്രന്ഥഗേയോ ഗ്രന്ഥഗ്രഥനലാലസഃ ।
ഗ്രന്ഥഭൂമിര്‍ഗ്രഹശ്രേഷ്ഠോ ഗ്രഹകേതുര്‍ഗ്രഹാശ്രയഃ ॥ 102 ॥

ഗ്രന്ഥകാരോ ഗ്രന്ഥകാരമാന്യോ ഗ്രന്ഥപ്രസാരകഃ ।
ഗ്രന്ഥശ്രമജ്ഞോ ഗ്രന്ഥാങ്ഗോ ഗ്രന്ഥഭ്രമനിവാരകഃ ॥ 103 ॥

ഗ്രന്ഥപ്രവണസര്‍വാങ്ഗോ ഗ്രന്ഥപ്രണയതത്പരഃ ।
ഗീതം ഗീതഗുണോ ഗീതകീര്‍തിര്‍ഗീതവിശാരദഃ ॥ 104 ॥

ഗീതസ്ഫീതയശാ ഗീതപ്രണയോ ഗീതചഞ്ചുരഃ ।
ഗീതപ്രസന്നോ ഗീതാത്മാ ഗീതലോലോ ഗതസ്പൃഹഃ ॥ 105 ॥

ഗീതാശ്രയോ ഗീതമയോ ഗീതതത്ത്വാര്‍ഥകോവിദഃ ।
ഗീതസംശയസഞ്ഛേത്താ ഗീതസങ്ഗീതശാശനഃ ॥ 106 ॥

ഗീതാര്‍ഥജ്ഞോ ഗീതതത്ത്വോ ഗീതാതത്ത്വം ഗതാശ്രയഃ ।
ഗീതാസാരോഽഥ ഗീതാകൃദ്ഗീതാകൃദ്വിഘ്നനാശനഃ ॥ 107 ॥

ഗീതാശക്തോ ഗീതലീനോ ഗീതാവിഗതസഞ്ജ്വരഃ ।
ഗീതൈകദൃഗ്ഗീതഭൂതിര്‍ഗീതപ്രീതോ ഗതാലസഃ ॥ 108 ॥

ഗീതവാദ്യപടുര്‍ഗീതപ്രഭുര്‍ഗീതാര്‍ഥതത്ത്വവിത് ।
ഗീതാഗീതവിവേകജ്ഞോ ഗീതാപ്രവണചേതനഃ ॥ 109 ॥

ഗതഭീര്‍ഗതവിദ്വേഷോ ഗതസംസാരബന്ധനഃ ।
ഗതമായോ ഗതത്രാസോ ഗതദുഃഖോ ഗതജ്വരഃ ॥ 110 ॥

ഗതാസുഹൃദ്ഗതജ്ഞാനോ ഗതദുഷ്ടാശയോ ഗതഃ ।
ഗതാര്‍തിര്‍ഗതസങ്കല്‍പോ ഗതദുഷ്ടവിചേഷ്ടിതഃ ॥ 111 ॥

ഗതാഹങ്കാരസഞ്ചാരോ ഗതദര്‍പോ ഗതാഹിതഃ ।
ഗതവിഘ്നോ ഗതഭയോ ഗതാഗതനിവാരകഃ ॥ 112 ॥

ഗതവ്യഥോ ഗതാപായോ ഗതദോഷോ ഗതേഃ പരഃ ।
ഗതസര്‍വവികാരോഽഥ ഗതഗഞ്ജിതകുഞ്ജരഃ ॥ 113 ॥

ഗതകമ്പിതഭൂപൃഷ്ഠോ ഗതരുഗ്ഗതകല്‍മഷഃ ।
ഗതദൈന്യോ ഗതസ്തൈന്യോ ഗതമാനോ ഗതശ്രമഃ ॥ 114 ॥

ഗതക്രോധോ ഗതഗ്ലാനിര്‍ഗതംലാനോ ഗതഭ്രമഃ ।
ഗതാഭാവോ ഗതഭവോ ഗതതത്ത്വാര്‍ഥസംശയഃ ॥ 115 ॥

ഗയാസുരശിരശ്ഛേത്താ ഗയാസുരവരപ്രദഃ ।
ഗയാവാസോ ഗയാനാഥോ ഗയാവാസിനമസ്കൃതഃ ॥ 116 ॥

ഗയാതീര്‍ഥഫലാധ്യക്ഷോ ഗയായാത്രാഫലപ്രദഃ ।
ഗയാമയോ ഗയാക്ഷേത്രം ഗയാക്ഷേത്രനിവാസകൃത് ॥ 117 ॥

ഗയാവാസിസ്തുതോ ഗയാന്‍മധുവ്രതലസത്കടഃ ।
ഗായകോ ഗായകവരോ ഗായകേഷ്ടഫലപ്രദഃ ॥ 118 ॥

ഗായകപ്രണയീ ഗാതാ ഗായകാഭയദായകഃ ।
ഗായകപ്രവണസ്വാന്തോ ഗായകഃ പ്രഥമഃ സദാ ॥ 119 ॥

ഗായകോദ്ഗീതസമ്പ്രീതോ ഗായകോത്കടവിഘ്നഹാ ।
ഗാനഗേയോ ഗാനകേശോ ഗായകാന്തരസഞ്ചരഃ ॥ 120 ॥

ഗായകപ്രിയദഃ ശശ്വദ്ഗായകാധീനവിഗ്രഹഃ ।
ഗേയോ ഗേയഗുണോ ഗേയചരിതോ ഗേയതത്ത്വവിത് ॥ 121 ॥

ഗായകത്രാസഹാ ഗ്രന്ഥോ ഗ്രന്ഥതത്ത്വവിവേചകഃ ।
ഗാഢാനുരാഗോ ഗാഢാങ്ഗോ ഗാഢാഗങ്ഗാജലോഽന്വഹം ॥ 122 ॥

ഗാഢാവഗാഢജലധിര്‍ഗാഢപ്രജ്ഞോ ഗതാമയഃ ।
ഗാഢപ്രത്യര്‍ഥിസൈന്യോഽഥ ഗാഢാനുഗ്രഹതത്പരഃ ॥ 123 ॥

ഗാഢശ്ലേഷരസാഭിജ്ഞോ ഗാഢനിര്‍വൃതിസാധകഃ ।
ഗങ്ഗാധരേഷ്ടവരദോ ഗങ്ഗാധരഭയാപഹഃ ॥ 124 ॥

ഗങ്ഗാധരഗുരുര്‍ഗങ്ഗാധരധ്യാതപദഃ സദാ ।
ഗങ്ഗാധരസ്തുതോ ഗങ്ഗാധരാരാധ്യോ ഗതസ്മയഃ ॥ 125 ॥

ഗങ്ഗാധരപ്രിയോ ഗങ്ഗാധരോ ഗങ്ഗാംബുസുന്ദരഃ ।
ഗങ്ഗാജലരസാസ്വാദചതുരോ ഗാങ്ഗതീരയഃ ॥ 126 ॥

ഗങ്ഗാജലപ്രണയവാന്‍ ഗങ്ഗാതീരവിഹാരകൃത് ।
ഗങ്ഗാപ്രിയോ ഗങ്ഗാജലാവഗാഹനപരഃ സദാ ॥ 127 ॥

ഗന്ധമാദനസംവാസോ ഗന്ധമാദനകേലികൃത് ।
ഗന്ധാനുലിപ്തസര്‍വാങ്ഗോ ഗന്ധലുബ്ധമധുവ്രതഃ ॥ 128 ॥

ഗന്ധോ ഗന്ധര്‍വരാജോഽഥ ഗന്ധര്‍വപ്രിയകൃത് സദാ ।
ഗന്ധര്‍വവിദ്യാതത്ത്വജ്ഞോ ഗന്ധര്‍വപ്രീതിവര്‍ധനഃ ॥ 129 ॥

ഗകാരബീജനിലയോ ഗകാരോ ഗര്‍വിഗര്‍വനുത് ।
ഗന്ധര്‍വഗണസംസേവ്യോ ഗന്ധര്‍വവരദായകഃ ॥ 130 ॥

ഗന്ധര്‍വോ ഗന്ധമാതങ്ഗോ ഗന്ധര്‍വകുലദൈവതം ।
ഗന്ധര്‍വഗര്‍വസഞ്ഛേത്താ ഗന്ധര്‍വവരദര്‍പഹാ ॥ 131 ॥

ഗന്ധര്‍വപ്രവണസ്വാന്തോ ഗന്ധര്‍വഗണസംസ്തുതഃ ।
ഗന്ധര്‍വാര്‍ചിതപാദാബ്ജോ ഗന്ധര്‍വഭയഹാരകഃ ॥ 132 ॥

ഗന്ധര്‍വാഭയദഃ ശശ്വദ് ഗന്ധര്‍വപ്രതിപാലകഃ ।
ഗന്ധര്‍വഗീതചരിതോ ഗന്ധര്‍വപ്രണയോത്സുകഃ ॥ 133 ॥

ഗന്ധര്‍വഗാനശ്രവണപ്രണയീ ഗര്‍വഭഞ്ജനഃ ।
ഗന്ധര്‍വത്രാണസന്നദ്ധോ ഗന്ധര്‍വസമരക്ഷമഃ ॥ 134 ॥

ഗന്ധര്‍വസ്ത്രീഭിരാരാധ്യോ ഗാനം ഗാനപടുഃ സദാ ।
ഗച്ഛോ ഗച്ഛപതിര്‍ഗച്ഛനായകോ ഗച്ഛഗര്‍വഹാ ॥ 135 ॥

ഗച്ഛരാജോഽഥ ഗച്ഛേശോ ഗച്ഛരാജനമസ്കൃതഃ ।
ഗച്ഛപ്രിയോ ഗച്ഛഗുരുര്‍ഗച്ഛത്രാണകൃതോദ്യമഃ ॥ 136 ॥

ഗച്ഛപ്രഭുര്‍ഗച്ഛചരോ ഗച്ഛപ്രിയകൃതോദ്യമഃ ।
ഗച്ഛഗീതഗുണോ ഗച്ഛമര്യാദാപ്രതിപാലകഃ ॥ 137 ॥

ഗച്ഛധാതാ ഗച്ഛഭര്‍താ ഗച്ഛവന്ദ്യോ ഗുരോര്‍ഗുരുഃ ।
ഗൃത്സോ ഗൃത്സമദോ ഗൃത്സമദാഭീഷ്ടവരപ്രദഃ ॥ 138 ॥

ഗീര്‍വാണഗീതചരിതോ ഗീര്‍വാണഗണസേവിതഃ ।
ഗീര്‍വാണവരദാതാ ച ഗീര്‍വാണഭയനാശകൃത് ॥ 139 ॥

ഗീര്‍വാണഗുണസംവീതോ ഗീര്‍വാണാരാതിസൂദനഃ ।
ഗീര്‍വാണധാമ ഗീര്‍വാണഗോപ്താ ഗീര്‍വാണഗര്‍വഹൃത് ॥ 140 ॥

ഗീര്‍വാണാര്‍തിഹരോ നിത്യം ഗീര്‍വാണവരദായകഃ ।
ഗീര്‍വാണശരണം ഗീതനാമാ ഗീര്‍വാണസുന്ദരഃ ॥ 141 ॥

ഗീര്‍വാണപ്രാണദോ ഗന്താ ഗീര്‍വാണാനീകരക്ഷകഃ ।
ഗുഹേഹാപൂരകോ ഗന്ധമത്തോ ഗീര്‍വാണപുഷ്ടിദഃ ॥ 142 ॥

ഗീര്‍വാണപ്രയുതത്രാതാ ഗീതഗോത്രോ ഗതാഹിതഃ ।
ഗീര്‍വാണസേവിതപദോ ഗീര്‍വാണപ്രഥിതോ ഗലത് ॥ 143 ॥

ഗീര്‍വാണഗോത്രപ്രവരോ ഗീര്‍വാണഫലദായകഃ ।
ഗീര്‍വാണപ്രിയകര്‍താ ച ഗീര്‍വാണാഗമസാരവിത് ॥ 144 ॥

ഗീര്‍വാണാഗമസമ്പത്തിര്‍ഗീര്‍വാണവ്യസനാപഹഹ് ।
ഗീര്‍വാണപ്രണയോ ഗീതഗ്രഹണോത്സുകമാനസഃ ॥ 145 ॥

ഗീര്‍വാണഭ്രമസംഭേത്താ ഗീര്‍വാണഗുരുപൂജിതഃ ।
ഗ്രഹോ ഗ്രഹപതിര്‍ഗ്രാഹോ ഗ്രഹപീഡാപ്രണാശനഃ ॥ 146 ॥

ഗ്രഹസ്തുതോ ഗ്രഹാധ്യക്ഷോ ഗ്രഹേശോ ഗ്രഹദൈവതം ।
ഗ്രഹകൃദ്ഗ്രഹഭര്‍താ ച ഗ്രഹേശാനോ ഗ്രഹേശ്വരഃ ॥ 147 ॥

ഗ്രഹാരാധ്യോ ഗ്രഹത്രാതാ ഗ്രഹഗോപ്താ ഗ്രഹോത്കടഃ ।
ഗ്രഹഗീതഗുണോ ഗ്രന്ഥപ്രണേതാ ഗ്രഹവന്ദിതഃ ॥ 148 ॥

ഗവീ ഗവീശ്വരോ ഗര്‍വീ ഗര്‍വിഷ്ഠോ ഗര്‍വിഗര്‍വഹാ ।
ഗവാമ്പ്രിയോ ഗവാന്നാഥോ ഗവീശാനോ ഗവാമ്പതീ ॥ 149 ॥

ഗവ്യപ്രിയോ ഗവാങ്ഗോപ്താ ഗവിസമ്പത്തിസാധകഃ ।
ഗവിരക്ഷണസന്നദ്ധോ ഗവാംഭയഹരഃ ക്ഷണാത് ॥ 150 ॥

ഗവിഗര്‍വഹരോ ഗോദോ ഗോപ്രദോ ഗോജയപ്രദഃ ।
ഗജായുതബലോ ഗണ്ഡഗുഞ്ജന്‍മത്തമധുവ്രതഃ ॥ 151 ॥

ഗണ്ഡസ്ഥലലസദ്ദാനമിളന്‍മത്താളിമണ്ഡിതഃ ।
ഗുഡോ ഗുഡപ്രിയോ ഗുണ്ഡഗളദ്ദാനോ ഗുഡാശനഃ ॥ 152 ॥

ഗുഡാകേശോ ഗുഡാകേശസഹായോ ഗുഡലഡ്ഡുഭുക് ।
ഗുഡഭുഗ്ഗുഡഭുഗ്ഗണയോ ഗുഡാകേശവരപ്രദഃ ॥ 153 ॥

ഗുഡാകേശാര്‍ചിതപദോ ഗുഡാകേശസഖഃ സദാ ।
ഗദാധരാര്‍ചിതപദോ ഗദാധരവരപ്രദഃ ॥ 154 ॥

ഗദായുധോ ഗദാപാണിര്‍ഗദായുദ്ധവിശാരദഃ ।
ഗദഹാ ഗദദര്‍പഘ്നോ ഗദഗര്‍വപ്രണാശനഃ ॥ 155 ॥

ഗദഗ്രസ്തപരിത്രാതാ ഗദാഡംബരഖണ്ഡകഃ ।
ഗുഹോ ഗുഹാഗ്രജോ ഗുപ്തോ ഗുഹാശായീ ഗുഹാശയഃ ॥ 156 ॥

ഗുഹപ്രീതികരോ ഗൂഢോ ഗൂഢഗുല്‍ഫോ ഗുണൈകദൃക് ।
ഗീര്‍ഗീഷ്പതിര്‍ഗിരീശാനോ ഗീര്‍ദേവീഗീതസദ്ഗുണഃ ॥ 157 ॥

ഗീര്‍ദേവോ ഗീഷ്പ്രിയോ ഗീര്‍ഭൂര്‍ഗീരാത്മാ ഗീഷ്പ്രിയങ്കരഃ ।
ഗീര്‍ഭൂമിര്‍ഗീരസന്നോഽഥ ഗീഃപ്രസന്നോ ഗിരീശ്വരഃ ॥ 158 ॥

ഗിരീശജോ ഗിരൌശായീ ഗിരിരാജസുഖാവഹഃ ।
ഗിരിരാജാര്‍ചിതപദോ ഗിരിരാജനമസ്കൃതഃ ॥ 159 ॥

ഗിരിരാജഗുഹാവിഷ്ടോ ഗിരിരാജാഭയപ്രദഃ ।
ഗിരിരാജേഷ്ടവരദോ ഗിരിരാജപ്രപാലകഃ ॥ 160 ॥

ഗിരിരാജസുതാസൂനുര്‍ഗിരിരാജജയപ്രദഃ ।
ഗിരിവ്രജവനസ്ഥായീ ഗിരിവ്രജചരഃ സദാ ॥ 161 ॥

ഗര്‍ഗോ ഗര്‍ഗപ്രിയോ ഗര്‍ഗദേഹോ ഗര്‍ഗനമസ്കൃതഃ ।
ഗര്‍ഗഭീതിഹരോ ഗര്‍ഗവരദോ ഗര്‍ഗസംസ്തുതഃ ॥ 162 ॥

ഗര്‍ഗഗീതപ്രസന്നാത്മാ ഗര്‍ഗാനന്ദകരഃ സദാ ।
ഗര്‍ഗപ്രിയോ ഗര്‍ഗമാനപ്രദോ ഗര്‍ഗാരിഭഞ്ജകഃ ॥ 163 ॥

ഗര്‍ഗവര്‍ഗപരിത്രാതാ ഗര്‍ഗസിദ്ധിപ്രദായകഃ ।
ഗര്‍ഗഗ്ലാനിഹരോ ഗര്‍ഗഭ്രമഹൃദ്ഗര്‍ഗസങ്ഗതഃ ॥ 164 ॥

ഗര്‍ഗാചാര്യോ ഗര്‍ഗമുനിര്‍ഗര്‍ഗസമ്മാനഭാജനഃ ।
ഗംഭീരോ ഗണിതപ്രജ്ഞോ ഗണിതാഗമസാരവിത് ॥ 165 ॥

ഗണകോ ഗണകശ്ലാഘ്യോ ഗണകപ്രണയോത്സുകഃ ।
ഗണകപ്രവണസ്വാന്തോ ഗണിതോ ഗണിതാഗമഃ ॥ 166 ॥

ഗദ്യം ഗദ്യമയോ ഗദ്യപദ്യവിദ്യാവിശാരദഃ ।
ഗലലഗ്നമഹാനാഗോ ഗലദര്‍ചിര്‍ഗലസന്‍മദഃ ॥ 167 ॥

ഗലത്കുഷ്ഠിവ്യഥാഹന്താ ഗലത്കുഷ്ഠിസുഖപ്രദഃ ।
ഗംഭീരനാഭിര്‍ഗംഭീരസ്വരോ ഗംഭീരലോചനഃ ॥ 168 ॥

ഗംഭീരഗുണസമ്പന്നോ ഗംഭീരഗതിശോഭനഃ ।
ഗര്‍ഭപ്രദോ ഗര്‍ഭരൂപോ ഗര്‍ഭാപദ്വിനിവാരകഃ ॥ 169 ॥

ഗര്‍ഭാഗമനസന്നാശോ ഗര്‍ഭദോ ഗര്‍ഭശോകനുത് ।
ഗര്‍ഭത്രാതാ ഗര്‍ഭഗോപ്ത ഗര്‍ഭപുഷ്ടികരഃ സദാ ॥ 170 ॥

ഗര്‍ഭാശ്രയോ ഗര്‍ഭമയോ ഗര്‍ഭാമയനിവാരകഃ ।
ഗര്‍ഭാധാരോ ഗര്‍ഭധരോ ഗര്‍ഭസന്തോഷസാധകഃ ॥ 171 ॥

ഗര്‍ഭഗൌരവസന്ധാനസന്ധാനം ഗര്‍ഭവര്‍ഗഹൃത് ।
ഗരീയാന്‍ ഗര്‍വനുദ്ഗര്‍വമര്‍ദീ ഗരദമര്‍ദകഃ ॥ 172 ॥

ഗരസന്താപശമനോ ഗുരുരാജ്യസുഖപ്രദഃ ।

॥ ഫലശ്രുതിഃ ॥

നാംനാം സഹസ്രമുദിതം മഹദ്ഗണപതേരിദം ॥ 174 ॥

ഗകാരാദി ജഗദ്വന്ദ്യം ഗോപനീയം പ്രയത്നതഃ ।
യ ഇദം പ്രയതഃ പ്രാതസ്ത്രിസന്ധ്യം വാ പഠേന്നരഃ ॥ 173 ॥

വാഞ്ഛിതം സമവാപ്നോതി നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ।
പുത്രാര്‍ഥീ ലഭതേ പുത്രാന്‍ ധനാര്‍ഥീ ലഭതേ ധനം ॥ 174 ॥

വിദ്യാര്‍ഥീ ലഭതേ വിദ്യാം സത്യം സത്യം ന സംശയഃ ।
ഭൂര്‍ജത്വചി സമാലിഖ്യ കുങ്കുമേന സമാഹിതഃ ॥ 175 ॥

ചതുര്‍ഥാം ഭൌമവാരോ ച ചന്ദ്രസൂര്യോപരാഗകേ ।
പൂജയിത്വാ ഗണധീശം യഥോക്തവിധിനാ പുരാ ॥ 176 ॥

പൂജയേദ് യോ യഥാശക്ത്യാ ജുഹുയാച്ച ശമീദലൈഃ ।
ഗുരും സമ്പൂജ്യ വസ്ത്രാദ്യൈഃ കൃത്വാ ചാപി പ്രദക്ഷിണം ॥ 177 ॥

ധാരയേദ് യഃ പ്രയത്നേന സ സാക്ഷാദ്ഗണനായകഃ ।
സുരാശ്ചാസുരവര്യാശ്ച പിശാചാഃ കിന്നരോരഗഃ ॥ 178 ॥

പ്രണമന്തി സദാ തം വൈ ദുഷ്ട്വാം വിസ്മിതമാനസാഃ ।
രാജാ സപദി വശ്യഃ സ്യാത് കാമിന്യസ്തദ്വശോ സ്ഥിരാഃ ॥ 179 ॥

തസ്യ വംശോ സ്ഥിരാ ലക്ഷ്മീഃ കദാപി ന വിമുഞ്ചതി ।
നിഷ്കാമോ യഃ പഠേദേതദ് ഗണേശ്വരപരായണഃ ॥ 180 ॥

സ പ്രതിഷ്ഠാം പരാം പ്രാപ്യ നിജലോകമവാപ്നുയാത് ।
ഇദം തേ കീര്‍തിതം നാംനാം സഹസ്രം ദേവി പാവനം ॥ 181 ॥

ന ദേയം കൃപണയാഥ ശഠായ ഗുരുവിദ്വിഷേ ।
ദത്ത്വാ ച ഭ്രംശമാപ്നോതി ദേവതായാഃ പ്രകോപതഃ ॥ 182 ॥

ഇതി ശ്രുത്വാ മഹാദേവീ തദാ വിസ്മിതമാനസാ ।
പൂജയാമാസ വിധിവദ്ഗണേശ്വരപദദ്വയം ॥ 183 ॥

॥ ഇതി ശ്രീരുദ്രയാമലേ മഹാഗുപ്തസാരേ ശിവപാര്‍വതീസംവാദേ
ഗകാരാദി ശ്രീഗണപതിസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Gakaradi Shri Ganapati:

Gakaradi Sri Ganapati 1000 Names | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Gakaradi Sri Ganapati 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top