Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gauri Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Durga Slokam

The 108 names of Gauri are as recited by Lord Dattatreya to Parashurama in the Mahatmya Khandam of the Tripura Rahasyam.

Gauri Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in English:

॥ gauryastottarasatanamastotram ॥

॥ atha gauryastottarasatanamastotram ॥

॥ dattatreyena gauryastottarasatanamastotropadesavarnanam ॥

iti srutva katham punyam gauriviryavicitritam ।
aprcchadbhargavo bhuyo dattatreyam mahamunim ॥ 1 ॥

bhagavannadbhutatamam gaurya viryamudahrtam ।
srnvato na hi me trptih katham te mukhanihsrtam ॥ 2 ॥

gaurya namastasatakam yacchacyai dhisano jagau ।
tanme kathaya yacchrotum mano me’tyantamutsukam ॥ 3 ॥

bhargavenetthamaprsto yogiradatrinandanah ।
astottarasatam namnam praha gaurya dayanidhih ॥ 4 ॥

jamadagnya srnu stotram gaurinamabhiraṅkitam ।
manoharam vanchitadam maha”padvinivaranam ॥ 5 ॥

stotrasya’sya rsih prokta aṅgiraschanda iritah ।
anustup devata gauri apannasaya yo japet ॥ 6 ॥

hram hrim ityadi vinyasya dhyatva stotramudirayet ॥

॥ dhyanam ॥

simhasamstham mecakabham kausumbhamsukasobhitam ॥ 7
khadgam khetam trisulanca mudgaram bibhratim karaih ।
candracudam trinayanam dhyayetgaurimabhistadam ॥ 8 ॥

॥ stotram ॥

gauri gojanani vidya siva devi mahesvari ।
narayana’nuja namrabhusana nutavaibhava ॥ 9 ॥

trinetra trisikha sambhusamsraya sasibhusana ।
sulahasta srutadhara subhada subharupini ॥ 10 ॥

uma bhagavati ratrih somasurya’gnilocana ।
somasuryatmatataṅka somasuryakucadvayi ॥ 11 ॥

amba ambika ambujadhara amburupa”pyayini sthira ।
sivapriya sivaṅkastha sobhana sumbhanasini ॥ 12 ॥

khadgahasta khaga khetadhara kha’cchanibhakrtih ।
kausumbhacela kausumbhapriya kundanibhadvija ॥ 13 ॥

kali kapalini krura karavalakara kriya ।
kamya kumari kutila kumaramba kulesvari ॥ 14 ॥

mrdani mrgasavaksi mrdudeha mrgapriya ।
mrkandupujita madhvipriya matrganedita ॥ 15 ॥

matrka madhavi madyanmanasa madireksana ।
modarupa modakari munidhyeya manonmani ॥ 16 ॥

parvatastha parvapujya parama paramarthada ।
paratpara paramarsamayi parinatakhila ॥ 17 ॥

pasisevya pasupatipriya pasuvrsastuta ।
pasyanti paracidrupa parivadahara para ॥ 18 ॥

sarvajna sarvarupa sa sampattih sampadunnata ।
apannivarini bhaktasulabha karunamayi ॥ 19 ॥

kalavati kalamula kalakalitavigraha ।
ganasevya ganesana gatirgamanavarjita ॥ 20 ॥

isvarisanadayita saktih samitapataka ।
pithaga pithikarupa prsatpujya prabhamayi ॥ 21 ॥

mahamaya mataṅgesta lokaloka sivaṅgana ॥

॥ phalasrutih ॥

etatte’bhihitam rama ! stotramatyantadurlabham ॥ 22 ॥

gauryastottarasatanamabhih sumanoharam ।
apadambhodhitarane sudrdhaplavarupakam ॥ 23 ॥

etat prapathatam nityamapado yanti duratah ।
gauriprasadajananamatmajnanapradam nrnam ॥ 24 ॥

bhaktya prapathatam pumsam sidhyatyakhilamihitam ।
ante kaivalyamapnoti satyam te bhargaveritam ॥ 25 ॥

Also Read:

Gauri Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Gauri Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Durga Slokam

One thought on “Gauri Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Durga Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top