Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gauri Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya | Durga Slokam

The 108 names of Gauri are as recited by Lord Dattatreya to Parashurama in the Mahatmya Khandam of the Tripura Rahasyam.

Gauri Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Oriya:

॥ ଗୌର୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

॥ ଅଥ ଗୌର୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

॥ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟେଣ ଗୌର୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରୋପଦେଶଵର୍ଣନମ୍ ॥

ଇତି ଶ୍ରୁତ୍ଵା କଥାଂ ପୁଣ୍ୟାଂ ଗୌରୀଵୀର୍ୟଵିଚିତ୍ରିତାମ୍ ।
ଅପୃଚ୍ଛଦ୍ଭାର୍ଗଵୋ ଭୂୟୋ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଂ ମହାମୁନିମ୍ ॥ ୧ ॥

ଭଗଵନ୍ନଦ୍ଭୁତତମଂ ଗୌର୍ୟା ଵୀର୍ୟମୁଦାହୃତମ୍ ।
ଶୃଣ୍ଵତୋ ନ ହି ମେ ତୃପ୍ତିଃ କଥାଂ ତେ ମୁଖନିଃସୃତାମ୍ ॥ ୨ ॥

ଗୌର୍ୟା ନାମାଷ୍ଟଶତକଂ ୟଚ୍ଛଚ୍ୟୈ ଧିଷଣୋ ଜଗୌ ।
ତନ୍ମେ କଥୟ ୟଚ୍ଛ୍ରୋତୁଂ ମନୋ ମେଽତ୍ୟନ୍ତମୁତ୍ସୁକମ୍ ॥ ୩ ॥

ଭାର୍ଗଵେଣେତ୍ଥମାପୃଷ୍ଟୋ ୟୋଗିରାଡତ୍ରିନନ୍ଦନଃ ।
ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଂ ନାମ୍ନାଂ ପ୍ରାହ ଗୌର୍ୟା ଦୟାନିଧିଃ ॥ ୪ ॥

ଜାମଦଗ୍ନ୍ୟ ଶୃଣୁ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ଗୌରୀନାମଭିରଙ୍କିତମ୍ ।
ମନୋହରଂ ଵାଞ୍ଛିତଦଂ ମହାଽଽପଦ୍ଵିନିଵାରଣମ୍ ॥ ୫ ॥

ସ୍ତୋତ୍ରସ୍ୟାଽସ୍ୟ ଋଷିଃ ପ୍ରୋକ୍ତ ଅଙ୍ଗିରାଶ୍ଛନ୍ଦ ଈରିତଃ ।
ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଦେଵତା ଗୌରୀ ଆପନ୍ନାଶାୟ ୟୋ ଜପେତ୍ ॥ ୬ ॥

ହ୍ରାଂ ହ୍ରୀଂ ଇତ୍ୟାଦି ଵିନ୍ୟସ୍ୟ ଧ୍ୟାତ୍ଵା ସ୍ତୋତ୍ରମୁଦୀରୟେତ୍ ॥

॥ ଧ୍ୟାନମ୍ ॥

ସିଂହସଂସ୍ଥାଂ ମେଚକାଭାଂ କୌସୁମ୍ଭାଂଶୁକଶୋଭିତାମ୍ ॥ ୭
ଖଡ୍ଗଂ ଖେଟଂ ତ୍ରିଶୂଲଞ୍ଚ ମୁଦ୍ଗରଂ ବିଭ୍ରତୀଂ କରୈଃ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାଂ ତ୍ରିନୟନାଂ ଧ୍ୟାୟେତ୍ଗୌରୀମଭୀଷ୍ଟଦାମ୍ ॥ ୮ ॥

॥ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଗୌରୀ ଗୋଜନନୀ ଵିଦ୍ୟା ଶିଵା ଦେଵୀ ମହେଶ୍ଵରୀ ।
ନାରାୟଣାଽନୁଜା ନମ୍ରଭୂଷଣା ନୁତଵୈଭଵା ॥ ୯ ॥

ତ୍ରିନେତ୍ରା ତ୍ରିଶିଖା ଶମ୍ଭୁସଂଶ୍ରୟା ଶଶିଭୂଷଣା ।
ଶୂଲହସ୍ତା ଶ୍ରୁତଧରା ଶୁଭଦା ଶୁଭରୂପିଣୀ ॥ ୧୦ ॥

ଉମା ଭଗଵତୀ ରାତ୍ରିଃ ସୋମସୂର୍ୟାଽଗ୍ନିଲୋଚନା ।
ସୋମସୂର୍ୟାତ୍ମତାଟଙ୍କା ସୋମସୂର୍ୟକୁଚଦ୍ଵୟୀ ॥ ୧୧ ॥

ଅମ୍ବା ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବୁଜଧରା ଅମ୍ବୁରୂପାଽଽପ୍ୟାୟିନୀ ସ୍ଥିରା ।
ଶିଵପ୍ରିୟା ଶିଵାଙ୍କସ୍ଥା ଶୋଭନା ଶୁମ୍ଭନାଶିନୀ ॥ ୧୨ ॥

ଖଡ୍ଗହସ୍ତା ଖଗା ଖେଟଧରା ଖାଽଚ୍ଛନିଭାକୃତିଃ ।
କୌସୁମ୍ଭଚେଲା କୌସୁମ୍ଭପ୍ରିୟା କୁନ୍ଦନିଭଦ୍ଵିଜା ॥ ୧୩ ॥

କାଲୀ କପାଲିନୀ କ୍ରୂରା କରଵାଲକରା କ୍ରିୟା ।
କାମ୍ୟା କୁମାରୀ କୁଟିଲା କୁମାରାମ୍ବା କୁଲେଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୪ ॥

ମୃଡାନୀ ମୃଗଶାଵାକ୍ଷୀ ମୃଦୁଦେହା ମୃଗପ୍ରିୟା ।
ମୃକଣ୍ଡୁପୂଜିତା ମାଧ୍ଵୀପ୍ରିୟା ମାତୃଗଣେଡିତା ॥ ୧୫ ॥

ମାତୃକା ମାଧଵୀ ମାଦ୍ୟନ୍ମାନସା ମଦିରେକ୍ଷଣା ।
ମୋଦରୂପା ମୋଦକରୀ ମୁନିଧ୍ୟେୟା ମନୋନ୍ମନୀ ॥ ୧୬ ॥

ପର୍ଵତସ୍ଥା ପର୍ଵପୂଜ୍ୟା ପରମା ପରମାର୍ଥଦା ।
ପରାତ୍ପରା ପରାମର୍ଶମୟୀ ପରିଣତାଖିଲା ॥ ୧୭ ॥

ପାଶିସେଵ୍ୟା ପଶୁପତିପ୍ରିୟା ପଶୁଵୃଷସ୍ତୁତା ।
ପଶ୍ୟନ୍ତୀ ପରଚିଦ୍ରୂପା ପରୀଵାଦହରା ପରା ॥ ୧୮ ॥

ସର୍ଵଜ୍ଞା ସର୍ଵରୂପା ସା ସମ୍ପତ୍ତିଃ ସମ୍ପଦୁନ୍ନତା ।
ଆପନ୍ନିଵାରିଣୀ ଭକ୍ତସୁଲଭା କରୁଣାମୟୀ ॥ ୧୯ ॥

କଲାଵତୀ କଲାମୂଲା କଲାକଲିତଵିଗ୍ରହା ।
ଗଣସେଵ୍ୟା ଗଣେଶାନା ଗତିର୍ଗମନଵର୍ଜିତା ॥ ୨୦ ॥

ଈଶ୍ଵରୀଶାନଦୟିତା ଶକ୍ତିଃ ଶମିତପାତକା ।
ପୀଠଗା ପୀଠିକାରୂପା ପୃଷତ୍ପୂଜ୍ୟା ପ୍ରଭାମୟୀ ॥ ୨୧ ॥

ମହମାୟା ମତଙ୍ଗେଷ୍ଟା ଲୋକାଲୋକା ଶିଵାଙ୍ଗନା ॥

॥ ଫଲଶ୍ରୁତିଃ ॥

ଏତତ୍ତେଽଭିହିତଂ ରାମ ! ସ୍ତୋତ୍ରମତ୍ୟନ୍ତଦୁର୍ଲଭମ୍ ॥ ୨୨ ॥

ଗୌର୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମଭିଃ ସୁମନୋହରମ୍ ।
ଆପଦମ୍ଭୋଧିତରଣେ ସୁଦୃଢପ୍ଲଵରୂପକମ୍ ॥ ୨୩ ॥

ଏତତ୍ ପ୍ରପଠତାଂ ନିତ୍ୟମାପଦୋ ୟାନ୍ତି ଦୂରତଃ ।
ଗୌରୀପ୍ରସାଦଜନନମାତ୍ମଜ୍ଞାନପ୍ରଦଂ ନୃଣାମ୍ ॥ ୨୪ ॥

ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରପଠତାଂ ପୁଂସାଂ ସିଧ୍ୟତ୍ୟଖିଲମୀହିତମ୍ ।
ଅନ୍ତେ କୈଵଲ୍ୟମାପ୍ନୋତି ସତ୍ୟଂ ତେ ଭାର୍ଗଵେରିତମ୍ ॥ ୨୫ ॥

Also Read:

Gauri Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Gauri Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya | Durga Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top