Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Gauri Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Durga Slokam

The 108 names of Gauri are as recited by Lord Dattatreya to Parashurama in the Mahatmya Khandam of the Tripura Rahasyam.

Gauri Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಗೌರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

॥ ಅಥ ಗೌರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

॥ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೇಣ ಗೌರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರೋಪದೇಶವರ್ಣನಮ್ ॥

ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಕಥಾಂ ಪುಣ್ಯಾಂ ಗೌರೀವೀರ್ಯವಿಚಿತ್ರಿತಾಮ್ ।
ಅಪೃಚ್ಛದ್ಭಾರ್ಗವೋ ಭೂಯೋ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಮಹಾಮುನಿಮ್ ॥ 1 ॥

ಭಗವನ್ನದ್ಭುತತಮಂ ಗೌರ್ಯಾ ವೀರ್ಯಮುದಾಹೃತಮ್ ।
ಶೃಣ್ವತೋ ನ ಹಿ ಮೇ ತೃಪ್ತಿಃ ಕಥಾಂ ತೇ ಮುಖನಿಃಸೃತಾಮ್ ॥ 2 ॥

ಗೌರ್ಯಾ ನಾಮಾಷ್ಟಶತಕಂ ಯಚ್ಛಚ್ಯೈ ಧಿಷಣೋ ಜಗೌ ।
ತನ್ಮೇ ಕಥಯ ಯಚ್ಛ್ರೋತುಂ ಮನೋ ಮೇಽತ್ಯನ್ತಮುತ್ಸುಕಮ್ ॥ 3 ॥

ಭಾರ್ಗವೇಣೇತ್ಥಮಾಪೃಷ್ಟೋ ಯೋಗಿರಾಡತ್ರಿನನ್ದನಃ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಪ್ರಾಹ ಗೌರ್ಯಾ ದಯಾನಿಧಿಃ ॥ 4 ॥

ಜಾಮದಗ್ನ್ಯ ಶೃಣು ಸ್ತೋತ್ರಂ ಗೌರೀನಾಮಭಿರಂಕಿತಮ್ ।
ಮನೋಹರಂ ವಾಂಛಿತದಂ ಮಹಾಽಽಪದ್ವಿನಿವಾರಣಮ್ ॥ 5 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಽಸ್ಯ ಋಷಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತ ಅಂಗಿರಾಶ್ಛನ್ದ ಈರಿತಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ದೇವತಾ ಗೌರೀ ಆಪನ್ನಾಶಾಯ ಯೋ ಜಪೇತ್ ॥ 6 ॥

ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿನ್ಯಸ್ಯ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸ್ತೋತ್ರಮುದೀರಯೇತ್ ॥

॥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಸಿಂಹಸಂಸ್ಥಾಂ ಮೇಚಕಾಭಾಂ ಕೌಸುಮ್ಭಾಂಶುಕಶೋಭಿತಾಮ್ ॥ 7
ಖಡ್ಗಂ ಖೇಟಂ ತ್ರಿಶೂಲಂಚ ಮುದ್ಗರಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ ಕರೈಃ ।
ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಗೌರೀಮಭೀಷ್ಟದಾಮ್ ॥ 8 ॥

॥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಗೌರೀ ಗೋಜನನೀ ವಿದ್ಯಾ ಶಿವಾ ದೇವೀ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ನಾರಾಯಣಾಽನುಜಾ ನಮ್ರಭೂಷಣಾ ನುತವೈಭವಾ ॥ 9 ॥

ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ತ್ರಿಶಿಖಾ ಶಮ್ಭುಸಂಶ್ರಯಾ ಶಶಿಭೂಷಣಾ ।
ಶೂಲಹಸ್ತಾ ಶ್ರುತಧರಾ ಶುಭದಾ ಶುಭರೂಪಿಣೀ ॥ 10 ॥

ಉಮಾ ಭಗವತೀ ರಾತ್ರಿಃ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಽಗ್ನಿಲೋಚನಾ ।
ಸೋಮಸೂರ್ಯಾತ್ಮತಾಟಂಕಾ ಸೋಮಸೂರ್ಯಕುಚದ್ವಯೀ ॥ 11 ॥

ಅಮ್ಬಾ ಅಮ್ಬಿಕಾ ಅಮ್ಬುಜಧರಾ ಅಮ್ಬುರೂಪಾಽಽಪ್ಯಾಯಿನೀ ಸ್ಥಿರಾ ।
ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ಶಿವಾಂಕಸ್ಥಾ ಶೋಭನಾ ಶುಮ್ಭನಾಶಿನೀ ॥ 12 ॥

ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾ ಖಗಾ ಖೇಟಧರಾ ಖಾಽಚ್ಛನಿಭಾಕೃತಿಃ ।
ಕೌಸುಮ್ಭಚೇಲಾ ಕೌಸುಮ್ಭಪ್ರಿಯಾ ಕುನ್ದನಿಭದ್ವಿಜಾ ॥ 13 ॥

ಕಾಲೀ ಕಪಾಲಿನೀ ಕ್ರೂರಾ ಕರವಾಲಕರಾ ಕ್ರಿಯಾ ।
ಕಾಮ್ಯಾ ಕುಮಾರೀ ಕುಟಿಲಾ ಕುಮಾರಾಮ್ಬಾ ಕುಲೇಶ್ವರೀ ॥ 14 ॥

ಮೃಡಾನೀ ಮೃಗಶಾವಾಕ್ಷೀ ಮೃದುದೇಹಾ ಮೃಗಪ್ರಿಯಾ ।
ಮೃಕಂಡುಪೂಜಿತಾ ಮಾಧ್ವೀಪ್ರಿಯಾ ಮಾತೃಗಣೇಡಿತಾ ॥ 15 ॥

ಮಾತೃಕಾ ಮಾಧವೀ ಮಾದ್ಯನ್ಮಾನಸಾ ಮದಿರೇಕ್ಷಣಾ ।
ಮೋದರೂಪಾ ಮೋದಕರೀ ಮುನಿಧ್ಯೇಯಾ ಮನೋನ್ಮನೀ ॥ 16 ॥

ಪರ್ವತಸ್ಥಾ ಪರ್ವಪೂಜ್ಯಾ ಪರಮಾ ಪರಮಾರ್ಥದಾ ।
ಪರಾತ್ಪರಾ ಪರಾಮರ್ಶಮಯೀ ಪರಿಣತಾಖಿಲಾ ॥ 17 ॥

ಪಾಶಿಸೇವ್ಯಾ ಪಶುಪತಿಪ್ರಿಯಾ ಪಶುವೃಷಸ್ತುತಾ ।
ಪಶ್ಯನ್ತೀ ಪರಚಿದ್ರೂಪಾ ಪರೀವಾದಹರಾ ಪರಾ ॥ 18 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವರೂಪಾ ಸಾ ಸಮ್ಪತ್ತಿಃ ಸಮ್ಪದುನ್ನತಾ ।
ಆಪನ್ನಿವಾರಿಣೀ ಭಕ್ತಸುಲಭಾ ಕರುಣಾಮಯೀ ॥ 19 ॥

ಕಲಾವತೀ ಕಲಾಮೂಲಾ ಕಲಾಕಲಿತವಿಗ್ರಹಾ ।
ಗಣಸೇವ್ಯಾ ಗಣೇಶಾನಾ ಗತಿರ್ಗಮನವರ್ಜಿತಾ ॥ 20 ॥

ಈಶ್ವರೀಶಾನದಯಿತಾ ಶಕ್ತಿಃ ಶಮಿತಪಾತಕಾ ।
ಪೀಠಗಾ ಪೀಠಿಕಾರೂಪಾ ಪೃಷತ್ಪೂಜ್ಯಾ ಪ್ರಭಾಮಯೀ ॥ 21 ॥

ಮಹಮಾಯಾ ಮತಂಗೇಷ್ಟಾ ಲೋಕಾಲೋಕಾ ಶಿವಾಂಗನಾ ॥

॥ ಫಲಶ್ರುತಿಃ ॥

ಏತತ್ತೇಽಭಿಹಿತಂ ರಾಮ ! ಸ್ತೋತ್ರಮತ್ಯನ್ತದುರ್ಲಭಮ್ ॥ 22 ॥

ಗೌರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಭಿಃ ಸುಮನೋಹರಮ್ ।
ಆಪದಮ್ಭೋಧಿತರಣೇ ಸುದೃಢಪ್ಲವರೂಪಕಮ್ ॥ 23 ॥

ಏತತ್ ಪ್ರಪಠತಾಂ ನಿತ್ಯಮಾಪದೋ ಯಾನ್ತಿ ದೂರತಃ ।
ಗೌರೀಪ್ರಸಾದಜನನಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಂ ನೃಣಾಮ್ ॥ 24 ॥

ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಪಠತಾಂ ಪುಂಸಾಂ ಸಿಧ್ಯತ್ಯಖಿಲಮೀಹಿತಮ್ ।
ಅನ್ತೇ ಕೈವಲ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಸತ್ಯಂ ತೇ ಭಾರ್ಗವೇರಿತಮ್ ॥ 25 ॥

Also Read:

Gauri Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Gauri Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Durga Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top