Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Guru Gita Long Version Lyrics in Oriya

It is the heart of Skanda Purana in the form of a dialogue between Lord Shiva and Goddess Parvati. The direct experience of Suta is brilliantly expressed through each and every couplet in it.

The couplets of this Guru Gita is a great remedy for the longlasting disease of birth and death. It is the sweetest nectar for Sadhakas. The merit is diminished by drinking the nectar of heaven. By drinking the nectar of this Gita sin is destroyed which leads to Absolute Peace and Knowledge of one’s real nature.

Guru Gita in Oriya:

॥ ଗୁରୁ ଗୀତା ॥
॥ ପ୍ରଥମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥

ଅଚିନ୍ତ୍ୟାବ୍ୟକ୍ତରୂପାୟ ନିର୍ଗୁଣାୟ ଗଣାତ୍ମନେ ।
ସମସ୍ତଜଗଦାଧାରମୂର୍ତୟେ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ॥ ୧॥

ଋଷୟ ଊଚୁଃ ।
ସୂତ ସୂତ ମହାପ୍ରାଜ୍ଞ ନିଗମାଗମପାରଗମ୍ ।
ଗୁରୁସ୍ୱରୂପମସ୍ମାକଂ ବ୍ରୂହି ସର୍ୱମଲାପହମ୍ ॥ ୨॥

ଯସ୍ୟ ଶ୍ରବଣମାତ୍ରେଣ ଦେହୀ ଦୁଃଖାଦ୍ୱିମୁଚ୍ୟତେ ।
ଯେନ ମାର୍ଗେଣ ମୁନୟଃ ସର୍ୱଜ୍ଞତ୍ୱଂ ପ୍ରପେଦିରେ ॥ ୩॥

ଯତ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ପୁନର୍ୟାତି ନରଃ ସଂସାରବନ୍ଧନମ୍ ।
ତଥାବିଧଂ ପରଂ ତତ୍ତ୍ୱଂ ବକ୍ତବ୍ୟମଧୁନା ତ୍ୱୟା ॥ ୪॥

ଗୁହ୍ୟାଦ୍ଗୁହ୍ୟତମଂ ସାରଂ ଗୁରୁଗୀତା ବିଶେଷତଃ ।
ତ୍ୱତ୍ପ୍ରସାଦାଚ୍ଚ ଶ୍ରୋତବ୍ୟା ତତ୍ସର୍ୱଂ ବ୍ରୂହି ସୂତ ନଃ ॥ ୫॥

ଇତି ସମ୍ପ୍ରାର୍ଥିତଃ ସୂତୋ ମୁନିସଙ୍ଘୈର୍ମୁହୁର୍ମୁହୁଃ ॥

କୁତୂହଲେନ ମହତା ପ୍ରୋବାଚ ମଧୁରଂ ବଚଃ ॥ ୬॥

ସୂତ ଉବାଚ ।
ଶ୍ରୁଣୁଧ୍ୱଂ ମୁନୟଃ ସର୍ୱେ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ପରୟା ମୁଦା ।
ବଦାମି ଭବରୋଗଘ୍ନୀଂ ଗୀତାଂ ମାତୃସ୍ୱରୂପିଣୀମ୍ ॥ ୭॥

ପୁରା କୈଲାସଶିଖରେ ସିଦ୍ଧଗନ୍ଧର୍ୱସେବିତେ ।
ତତ୍ର କଲ୍ପଲତାପୁଷ୍ପମନ୍ଦିରେଽତ୍ୟନ୍ତସୁନ୍ଦରେ ॥ ୮॥

ବ୍ୟାଘ୍ରାଜିନେ ସମାସୀନଂ ଶୁକାଦିମୁନିବନ୍ଦିତମ୍ ।
ବୋଧୟନ୍ତଂ ପରଂ ତତ୍ତ୍ୱଂ ମଧ୍ୟେ ମୁନିଗଣେ କ୍ୱଚିତ୍ ॥ ୯॥

ପ୍ରଣମ୍ରବଦନା ଶଶ୍ୱନ୍ନମସ୍କୁର୍ୱନ୍ତମାଦରାତ୍ ।
ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ବିସ୍ମୟମାପନ୍ନ ପାର୍ୱତୀ ପରିପୃଚ୍ଛତି ॥ ୧୦॥

ପାର୍ୱତ୍ୟୁବାଚ ।
ଓଁ ନମୋ ଦେବ ଦେବେଶ ପରାତ୍ପର ଜଗଦ୍ଗୁରୋ ।
ତ୍ୱାଂ ନମସ୍କୁର୍ୱତେ ଭକ୍ତ୍ୟା ସୁରାସୁରନରାଃ ସଦା ॥ ୧୧॥

ବିଧିବିଷ୍ଣୁମହେନ୍ଦ୍ରାଦ୍ୟୈର୍ୱନ୍ଦ୍ୟଃ ଖଲୁ ସଦା ଭବାନ୍ ।
ନମସ୍କରୋଷି କସ୍ମୈ ତ୍ୱଂ ନମସ୍କାରାଶ୍ରୟଃ କିଲ ॥ ୧୨॥

ଦୃଷ୍ଟ୍ୱୈତତ୍କର୍ମ ବିପୁଲମାଶ୍ଚର୍ୟ ପ୍ରତିଭାତି ମେ ।
କିମେତନ୍ନ ବିଜାନେଽହଂ କୃପୟା ବଦ ମେ ପ୍ରଭୋ ॥ ୧୩॥

ଭଗବନ୍ ସର୍ୱଧର୍ମଜ୍ଞ ବ୍ରତାନାଂ ବ୍ରତନାୟକମ୍ ।
ବ୍ରୂହି ମେ କୃପୟା ଶମ୍ଭୋ ଗୁରୁମାହାତ୍ମ୍ୟମୁତ୍ତମମ୍ ॥ ୧୪॥

କେନ ମାର୍ଗେଣ ଭୋ ସ୍ୱାମିନ୍ ଦେହୀ ବ୍ରହ୍ମମୟୋ ଭବେତ୍ ।
ତତ୍କୃପାଂ କୁରୁ ମେ ସ୍ୱାମିନ୍ନମାମି ଚରଣୌ ତବ ॥ ୧୫॥

ଇତି ସମ୍ପ୍ରାର୍ଥିତଃ ଶଶ୍ୱନ୍ମହାଦେବୋ ମହେଶ୍ୱରଃ ।
ଆନନ୍ଦଭରତିଃ ସ୍ୱାନ୍ତେ ପାର୍ୱତୀମିଦମବ୍ରବୀତ୍ ॥ ୧୬॥

ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ଉବାଚ ।
ନ ବକ୍ତବ୍ୟମିଦଂ ଦେବି ରହସ୍ୟାତିରହସ୍ୟକମ୍ ।
ନ କସ୍ୟାପି ପୁରା ପ୍ରୋକ୍ତଂ ତ୍ୱଦ୍ଭକ୍ତ୍ୟର୍ଥଂ ବଦାମି ତତ୍ ॥ ୧୭॥

ମମ ରୂପାସି ଦେବି ତ୍ୱମତସ୍ତତ୍କଥୟାମି ତେ ।
ଲୋକୋପକାରକଃ ପ୍ରଶ୍ନୋ ନ କେନାପି କୃତଃ ପୁରା ॥ ୧୮॥

ଯସ୍ୟ ଦେବେ ପରା ଭକ୍ତିର୍ୟଥା ଦେବେ ତଥା ଗୁରୌ ।
ତସ୍ୟୈତେ କଥିତା ହ୍ୟର୍ଥାଃ ପ୍ରକାଶନ୍ତେ ମହାତ୍ମନଃ ॥ ୧୯॥

ଯୋ ଗୁରୁଃ ସ ଶିବଃ ପ୍ରୋକ୍ତୋ ଯଃ ଶିବଃ ସ ଗୁରୁଃ ସ୍ମୃତଃ ।
ବିକଲ୍ପଂ ଯସ୍ତୁ କୁର୍ୱୀତ ସ ନରୋ ଗୁରୁତଲ୍ପଗଃ ॥ ୨୦॥

ଦୁର୍ଲଭଂ ତ୍ରିଷୁ ଲୋକେଷୁ ତଚ୍ଛୃଣୁଶ୍ୱ ବଦାମ୍ୟହମ୍ ।
ଗୁରୁବ୍ରହ୍ମ ବିନା ନାନ୍ୟଃ ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ବରାନନେ ॥ ୨୧॥

ବେଦଶାସ୍ତ୍ରପୁରାଣାନି ଚେତିହାସାଦିକାନି ଚ ।
ମନ୍ତ୍ରୟନ୍ତ୍ରାଦିବିଦ୍ୟାନାଂ ମୋହନୋଚ୍ଚାଟନାଦିକମ୍ ॥ ୨୨॥

ଶୈବଶାକ୍ତାଗମାଦୀନି ହ୍ୟନ୍ୟେ ଚ ବହବୋ ମତାଃ ।
ଅପଭ୍ରଂଶାଃ ସମସ୍ତାନାଂ ଜୀବାନାଂ ଭ୍ରାନ୍ତଚେତସାମ୍ ॥ ୨୩॥

ଜପସ୍ତପୋ ବ୍ରତଂ ତୀର୍ଥଂ ଯଜ୍ଞୋ ଦାନଂ ତଥୈବ ଚ ।
ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱମବିଜ୍ଞାୟ ସର୍ୱଂ ବ୍ୟର୍ଥଂ ଭବେତ୍ପ୍ରିୟେ ॥ ୨୪॥

ଗୁରୁବୁଦ୍ଧ୍ୟାତ୍ମନୋ ନାନ୍ୟତ୍ ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ବରାନନେ ।
ତଲ୍ଲାଭାର୍ଥଂ ପ୍ରୟତ୍ନସ୍ତୁ କର୍ତବ୍ୟଶ୍ଚ ମନୀଷିଭିଃ ॥ ୨୫॥

ଗୂଢାବିଦ୍ୟା ଜଗନ୍ମାୟା ଦେହଶ୍ଚାଜ୍ଞାନସମ୍ଭବଃ ।
ବିଜ୍ଞାନଂ ଯତ୍ପ୍ରସାଦେନ ଗୁରୁଶବ୍ଦେନ କଥୟତେ ॥ ୨୬॥

ଯଦଙ୍ଘ୍ରିକମଲଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତାପନିବାରକମ୍ ।
ତାରକଂ ଭବସିନ୍ଧୋଶ୍ଚ ତଂ ଗୁରୁଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୨୭॥

ଦେହୀ ବ୍ରହ୍ମ ଭବେଦ୍ୟସ୍ମାତ୍ ତ୍ୱତ୍କୃପାର୍ଥଂ ବଦାମି ତତ୍ ।
ସର୍ୱପାପବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଶ୍ରୀଗୁରୋଃ ପାଦସେବନାତ୍ ॥ ୨୮॥

ସର୍ୱତୀର୍ଥାବଗାହସ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ନୋତି ଫଲଂ ନରଃ ।
ଗୁରୋଃ ପାଦୋଦକଂ ପୀତ୍ୱା ଶେଷଂ ଶିରସି ଧାରୟନ୍ ॥ ୨୯॥

ଶୋଷଣଂ ପାପପଙ୍କସ୍ୟ ଦୀପନଂ ଜ୍ଞାନତେଜସଃ ।
ଗୁରୋଃ ପାଦୋଦକଂ ସମ୍ୟକ୍ ସଂସାରାର୍ଣବତାରକମ୍ ॥ ୩୦॥

ଅଜ୍ଞାନମୂଲହରଣଂ ଜନ୍ମକର୍ମନିବାରକମ୍ ।
ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥଂ ଗୁରୁପାଦୋଦକଂ ପିବେତ୍ ॥ ୩୧॥

ଗୁରୁପାଦୋଦକଂ ପାନଂ ଗୁରୋରୁଚ୍ଛିଷ୍ଟଭୋଜନମ୍ ।
ଗୁରୁମୂର୍ତେଃ ସଦା ଧ୍ୟାନଂ ଗୁରୋର୍ନାମ୍ନଃ ସଦା ଜପଃ ॥ ୩୨॥

ସ୍ୱଦେଶିକସ୍ୟୈବ ଚ ନାମକୀର୍ତନଂ
ଭବେଦନନ୍ତସ୍ୟ ଶିବସ୍ୟ କୀର୍ତନମ୍ ।
ସ୍ୱଦେଶିକସ୍ୟୈବ ଚ ନାମଚିନ୍ତନଂ
ଭବେଦନନ୍ତସ୍ୟ ଶିବସ୍ୟ ଚିନ୍ତନମ୍ ॥ ୩୩॥

ଯତ୍ପାଦରେଣୁର୍ୱୈ ନିତ୍ୟଂ କୋଽପି ସଂସାରବାରିଧୌ ।
ସେତୁବନ୍ଧାୟତେ ନାଥଂ ଦେଶିକଂ ତମୁପାସ୍ମହେ ॥ ୩୪॥

ଯଦନୁଗ୍ରହମାତ୍ରେଣ ଶୋକମୋହୌ ବିନଶ୍ୟତଃ ।
ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଦେଶିକେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମୋଽସ୍ତୁ ପରମାତ୍ମନେ ॥ ୩୫॥

ଯସ୍ମାଦନୁଗ୍ରହଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା ମହଦଜ୍ଞାନ୍ମୁତ୍ସୃଜେତ୍ ।
ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଦେଶିକେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଶ୍ଚାଭୀଷ୍ଟସିଦ୍ଧୟେ ॥ ୩୬॥

କାଶୀକ୍ଷେତ୍ରଂ ନିବାସଶ୍ଚ ଜାନ୍ହବୀ ଚରଣୋଦକମ୍ ।
ଗୁରୁବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ତାରକଂ ବ୍ରହ୍ମନିଶ୍ଚୟଃ ॥ ୩୭॥

ଗୁରୁସେବା ଗୟା ପ୍ରୋକ୍ତା ଦେହଃ ସ୍ୟାଦକ୍ଷୟୋ ବଟଃ ।
ତତ୍ପାଦଂ ବିଷ୍ଣୁପାଦଂ ସ୍ୟାତ୍ ତତ୍ର ଦତ୍ତମନନ୍ତକମ୍ ॥ ୩୮॥

ଗୁରୁମୂର୍ତି ସ୍ମରେନ୍ନିତ୍ୟଂ ଗୁରୁର୍ନାମ ସଦା ଜପେତ୍ ।
ଗୁରୋରାଜ୍ଞାଂ ପ୍ରକୁର୍ୱୀତ ଗୁରୋରନ୍ୟଂ ନ ଭାବୟେତ୍ ॥ ୩୯॥

ଗୁରୁବକ୍ତ୍ରେ ସ୍ଥିତଂ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ୟତେ ତତ୍ପ୍ରସାଦତଃ ।
ଗୁରୋର୍ଧ୍ୟାନଂ ସଦା କୁର୍ୟାତ୍ କୁଲସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱପତିଂ ଯଥା ॥ ୪୦॥

ସ୍ୱାଶ୍ରମଂ ଚ ସ୍ୱଜାତିଂ ଚ ସ୍ୱକୀର୍ତିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନମ୍ ।
ଏତତ୍ସର୍ୱଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଗୁରୁମେବ ସମାଶ୍ରୟେତ୍ ॥ ୪୧॥

ଅନନ୍ୟାଶ୍ଚିନ୍ତୟନ୍ତୋ ଯେ ସୁଲଭଂ ପରମଂ ସୁଖମ୍ ।
ତସ୍ମାତ୍ସର୍ୱପ୍ରୟତ୍ନେନ ଗୁରୋରାରାଧନଂ କୁରୁ ॥ ୪୨॥

ଗୁରୁବକ୍ତ୍ରେ ସ୍ଥିତା ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁଭକ୍ତ୍ୟା ଚ ଲଭ୍ୟତେ ।
ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟେ ସ୍ଫୁଟବକ୍ତାରୋ ଦେବର୍ଷିପିତୃମାନବାଃ ॥ ୪୩॥

ଗୁକାରଶ୍ଚାନ୍ଧକାରୋ ହି ରୁକାରସ୍ତେଜ ଉଚ୍ୟତେ ।
ଅଜ୍ଞାନଗ୍ରାସକଂ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁରେବ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୪୪॥

ଗୁକାରୋ ଭବରୋଗଃ ସ୍ୟାତ୍ ରୁକାରସ୍ତନ୍ନିରୋଧକୃତ୍ ।
ଭବରୋଗହରତ୍ୟାଚ୍ଚ ଗୁରୁରିତ୍ୟଭିଧୀୟତେ ॥ ୪୫॥

ଗୁକାରଶ୍ଚ ଗୁଣାତୀତୋ ରୂପାତୀତୋ ରୁକାରକଃ ।
ଗୁଣରୂପବିହୀନତ୍ୱାତ୍ ଗୁରୁରିତ୍ୟଭିଧୀୟତେ ॥ ୪୬॥

ଗୁକାରଃ ପ୍ରଥମୋ ବର୍ଣୋ ମାୟାଦିଗୁଣଭାସକଃ ।
ରୁକାରୋଽସ୍ତି ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ମାୟାଭ୍ରାନ୍ତିବିମୋଚନମ୍ ॥ ୪୭॥

ଏବଂ ଗୁରୁପଦଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠଂ ଦେବାନାମପି ଦୁର୍ଲଭମ୍ ।
ଗରୁଡୋରଗଗନ୍ଧର୍ୱସିଦ୍ଧାଦିସୁରପୂଜିତମ୍ ॥ ୪୮॥

ଧ୍ରୁବଂ ଦେହି ମୁମୁକ୍ଷୂଣାଂ ନାସ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଂ ଗୁରୋଃ ପରମ୍ ।
ଗୁରୋରାରାଧନଂ କୁର୍ୟାତ୍ ସ୍ୱଜୀବତ୍ୱଂ ନିବେଦୟେତ୍ ॥ ୪୯॥

ଆସନଂ ଶୟନଂ ବସ୍ତ୍ରଂ ବାହନଂ ଭୂଷଣାଦିକମ୍ ।
ସାଧକେନ ପ୍ରଦାତବ୍ୟଂ ଗୁରୁସନ୍ତୋଷକାରଣମ୍ ॥ ୫୦॥

କର୍ମଣା ମନସା ବାଚା ସର୍ୱଦାଽଽରାଧୟେଦ୍ଗୁରୁମ୍ ।
ଦୀର୍ଘଦଣ୍ଡଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ନିର୍ଲଜ୍ଜୌ ଗୁରୁସନ୍ନିଧୌ ॥ ୫୧॥

ଶରୀରମିନ୍ଦ୍ରିୟଂ ପ୍ରାଣମର୍ଥସ୍ୱଜନବାନ୍ଧବାନ୍ ।
ଆତ୍ମଦାରାଦିକଂ ସର୍ୱଂ ସଦ୍ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନିବେଦୟେତ୍ ॥ ୫୨॥

ଗୁରୁରେକୋ ଜଗତ୍ସର୍ୱଂ ବ୍ରହ୍ମବିଷ୍ଣୁଶିବାତ୍ମକମ୍ ।
ଗୁରୋଃ ପରତରଂ ନାସ୍ତି ତସ୍ମାତ୍ସମ୍ପୂଜୟେଦ୍ଗୁରୁମ୍ ॥ ୫୩॥

ସର୍ୱଶ୍ରୁତିଶିରୋରତ୍ନବିରାଜିତପଦାଂବୁଜମ୍ ।
ବେଦାନ୍ତାର୍ଥପ୍ରବକ୍ତାରଂ ତସ୍ମାତ୍ ସମ୍ପୂଜୟେଦ୍ଗୁରୁମ୍ ॥ ୫୪॥

ଯସ୍ୟ ସ୍ମରଣମାତ୍ରେଣ ଜ୍ଞାନମୁତ୍ପଦ୍ୟତେ ସ୍ୱୟମ୍ ।
ସ ଏବ ସର୍ୱସମ୍ପତ୍ତିଃ ତସ୍ମାତ୍ସମ୍ପୂଜୟେଦ୍ଗୁରୁମ୍ ॥ ୫୫॥

କୃମିକୋଟିଭିରାବିଷ୍ଟଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁଲଦୂଷିତମ୍ ।
ଅନିତ୍ୟଂ ଦୁଃଖନିଲୟଂ ଦେହଂ ବିଦ୍ଧି ବରାନନେ ॥ ୫୬॥

ସଂସାରବୃକ୍ଷମାରୂଢାଃ ପତନ୍ତି ନରକାର୍ଣବେ ।
ଯସ୍ତାନୁଦ୍ଧରତେ ସର୍ୱାନ୍ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୫୭॥

ଗୁରୁର୍ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ୱିଷ୍ଣୁର୍ଗୁରୁର୍ଦେବୋ ମହେଶ୍ୱରଃ ।
ଗୁରୁରେବ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୫୮॥

ଅଜ୍ଞାନତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନଶଲାକୟା ।
ଚକ୍ଷୁରୁନ୍ମୀଲିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୫୯॥

ଅଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଲାକାରଂ ବ୍ୟାପ୍ତଂ ଯେନ ଚରାଚରମ୍ ।
ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୬୦॥

ସ୍ଥାବରଂ ଜଙ୍ଗମଂ ବ୍ୟାପ୍ତଂ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ସଚରାଚରମ୍ ।
ତ୍ୱଂପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୬୧॥

ଚିନ୍ମୟଂ ବ୍ୟାପିତଂ ସର୍ୱଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଂ ସଚରାଚରମ୍ ।
ଅସିତ୍ୱଂ ଦର୍ଶିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୬୨॥

ନିମିଷନ୍ନିମିଷାର୍ଧ୍ୱାଦ୍ୱା ଯଦ୍ୱାକ୍ୟାଦୈ ବିମୁଚ୍ୟତେ ।
ସ୍ୱାତ୍ମାନଂ ଶିବମାଲୋକ୍ୟ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୬୩॥

ଚୈତନ୍ୟଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ଶାଂତଂ ବ୍ୟୋମାତୀତଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ।
ନାଦବିନ୍ଦୁକଲାତୀତଂ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୬୪॥

ନିର୍ଗୁଣଂ ନିର୍ମଲଂ ଶାନ୍ତଂ ଜଂଗମଂ ସ୍ଥିରମେବ ଚ ।
ବ୍ୟାପ୍ତଂ ଯେନ ଜଗତ୍ସର୍ୱଂ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୬୫॥

ସ ପିତା ସ ଚ ମେ ମାତା ସ ବନ୍ଧୁଃ ସ ଚ ଦେବତା ।
ସଂସାରମୋହନାଶାୟ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୬୬॥

ଯତ୍ସତ୍ତ୍ୱେନ ଜଗତ୍ସତ୍ୟଂ ଯତ୍ପ୍ରକାଶେନ ଭାତି ତତ୍ ।
ଯଦାନନ୍ଦେନ ନନ୍ଦନ୍ତି ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୬୭॥

ଯସ୍ମିନ୍ସ୍ଥିତମିଦଂ ସର୍ୱଂ ଭାତି ଯଦ୍ଭାନରୂପତଃ ।
ପ୍ରିୟଂ ପୁତ୍ରାଦି ଯତ୍ପ୍ରୀତ୍ୟା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୬୮॥

ଯେନେଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ତତ୍ତ୍ୱଂ ଚିତ୍ତଚୈତ୍ୟାଦିକଂ ତଥା ।
ଜାଗ୍ରତ୍ସ୍ୱପ୍ନସୁଷୁପ୍ତ୍ୟାଦି ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୬୯॥

ଯସ୍ୟ ଜ୍ଞାନମିଦଂ ବିଶ୍ୱଂ ନ ଦୃଶ୍ୟଂ ଭିନ୍ନଭେଦତଃ ।
ସଦୈକରୂପରୂପାୟ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୭୦॥

ଯସ୍ୟ ଜ୍ଞାତଂ ମତଂ ତସ୍ୟ ମତଂ ଯସ୍ୟ ନ ବେଦ ସଃ ।
ଅନନ୍ୟଭାବଭାବାୟ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୭୧॥

ଯସ୍ମୈ କାରଣରୂପାୟ କାର୍ୟରୂପେଣ ଭାତି ଯତ୍ ।
କାର୍ୟକାରଣରୂପାୟ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୭୨॥

ନାନାରୂପମିଦଂ ବିଶ୍ୱଂ ନ କେନାପ୍ୟସ୍ତି ଭିନ୍ନତା ।
କାର୍ୟକାରଣରୂପାୟ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୭୩॥

ଜ୍ଞାନଶକ୍ତିସମାରୂଢତତ୍ତ୍ୱମାଲାବିଭୂଷଣେ ।
ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦାତ୍ରେ ଚ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୭୪॥

ଅନେକଜନ୍ମସମ୍ପ୍ରାପ୍ତକର୍ମବନ୍ଧବିଦାହିନେ ।
ଜ୍ଞାନାନିଲପ୍ରଭାବେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୭୫॥

ଶୋଷଣଂ ଭବସିନ୍ଧୋଶ୍ଚ ଦୀପନଂ କ୍ଷରସମ୍ପଦାମ୍ ।
ଗୁରୋଃ ପାଦୋଦକଂ ଯସ୍ୟ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୭୬॥

ନ ଗୁରୋରଧିକଂ ତତ୍ତ୍ୱଂ ନ ଗୁରୋରଧିକଂ ତପଃ ।
ନ ଗୁରୋରଧିକଂ ଜ୍ଞାନଂ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୭୭॥

ମନ୍ନାଥଃ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥୋ ମଦ୍ଗୁରୁଃ ଶ୍ରୀଜଗଦ୍ଗୁରୁଃ ।
ମମାତ୍ମା ସର୍ୱଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୭୮॥

ଗୁରୁରାଦିରନାଦିଶ୍ଚ ଗୁରୁଃ ପରମଦୈବତମ୍ ।
ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରସମୋ ନାସ୍ତି ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୭୯॥

ଏକ ଏବ ପରୋ ବନ୍ଧୁର୍ୱିଷମେ ସମୁପସ୍ଥିତେ ।
ଗୁରୁଃ ସକଲଧର୍ମାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୮୦॥

ଗୁରୁମଧ୍ୟେ ସ୍ଥିତଂ ବିଶ୍ୱଂ ବିଶ୍ୱମଧ୍ୟେ ସ୍ଥିତୋ ଗୁରୁଃ ।
ଗୁରୁର୍ୱିଶ୍ୱଂ ନ ଚାନ୍ୟୋଽସ୍ତି ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୮୧॥

ଭବାରଣ୍ୟପ୍ରବିଷ୍ଟସ୍ୟ ଦିଙ୍ମୋହଭ୍ରାନ୍ତଚେତସଃ ।
ଯେନ ସନ୍ଦର୍ଶିତଃ ପନ୍ଥାଃ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୮୨॥

ତାପତ୍ରୟାଗ୍ନିତପ୍ତନାମଶାନ୍ତପ୍ରାଣିନାଂ ଭୁବି ।
ଯସ୍ୟ ପାଦୋଦକଂ ଗଙ୍ଗା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୮୩॥

ଅଜ୍ଞାନସର୍ପଦଷ୍ଟାନାଂ ପ୍ରାଣିନାଂ କଶ୍ଚିକିତ୍ସକଃ ।
ସମ୍ୟଗ୍ଜ୍ଞାନମହାମନ୍ତ୍ରବେଦିନଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ବିନା ॥ ୮୪॥

ହେତବେ ଜଗତାମେବ ସଂସାରାର୍ଣବସେତବେ ।
ପ୍ରଭବେ ସର୍ୱବିଦ୍ୟାନାଂ ଶମ୍ଭବେ ଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୮୫॥

ଧ୍ୟାନମୂଲଂ ଗୁରୋର୍ମୂର୍ତିଃ ପୂଜାମୂଲଂ ଗୁରୋଃ ପଦମ୍ ।
ମନ୍ତ୍ରମୂଲଂ ଗୁରୋର୍ୱାକ୍ୟଂ ମୁକ୍ତିମୂଲଂ ଗୁରୋଃ କୃପା ॥ ୮୬॥

ସପ୍ତସାଗରପର୍ୟନ୍ତଂ ତୀର୍ଥସ୍ନାନଫଲଂ ତୁ ଯତ୍ ।
ଗୁରୁପାଦପୟୋବିନ୍ଦୋଃ ସହସ୍ରାଂଶେନ ତତ୍ଫଲମ୍ ॥ ୮୭॥

ଶିବେ ରୁଷ୍ଟେ ଗୁରୁସ୍ତ୍ରାତା ଗୁରୌ ରୁଷ୍ଟେ ନ କଶ୍ଚନ ।
ଲବ୍ଧ୍ୱା କୁଲଗୁରୁ ସମ୍ୟଗ୍ଗୁରୁମେବ ସମାଶ୍ରୟେତ୍ ॥ ୮୮॥

ମଧୁଲୁବ୍ଧୋ ଯଥା ଭୃଙ୍ଗଃ ପୁଷ୍ପାତ୍ପୁଷ୍ପାନ୍ତରଂ ବ୍ରଜେତ୍ ।
ଜ୍ଞାନଲୁବ୍ଧସ୍ତଥା ଶିଷ୍ୟୋ ଗୁରୋର୍ଗୁର୍ୱନ୍ତରଂ ବ୍ରଜେତ୍ ॥ ୮୯॥

ବନ୍ଦେ ଗୁରୁପଦଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଂ ବାଙ୍ମନାତୀତଗୋଚରମ୍ ।
ଶ୍ୱେତରକ୍ତପ୍ରଭାଭିନ୍ନଂ ଶିବଶକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକଂ ପରମ୍ ॥ ୯୦॥

ଗୁକାରଂ ଚ ଗୁଣାତୀତଂ ରୂକାରଂ ରୂପବର୍ଜିତମ୍ ।
ଗୁଣାତୀତମରୂପଂ ଚ ଯୋ ଦଦ୍ୟାତ୍ ସ ଗୁରୁଃ ସ୍ମୃତଃ ॥ ୯୧॥

ଅତ୍ରିନେତ୍ରଃ ଶିବଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ଦ୍ୱିବାହୁଶ୍ଚ ହରିଃ ସ୍ମୃତଃ ।
ଯୋଽଚତୁର୍ୱଦନୋ ବ୍ରହ୍ମା ଶ୍ରୀଗୁରୁଃ କଥିତଃ ପ୍ରିୟେ ॥ ୯୨॥

ଅୟଂ ମୟାଞ୍ଜଲିର୍ବଦ୍ଧୋ ଦୟାସାଗରସିଦ୍ଧୟେ ।
ଯଦନୁଗ୍ରହତୋ ଜନ୍ତୁଶ୍ଚିତ୍ରସଂସାରମୁକ୍ତିଭାକ୍ ॥ ୯୩॥

ଶ୍ରୀଗୁରୋଃ ପରମଂ ରୂପଂ ବିବେକଚକ୍ଷୁରଗ୍ରତଃ ।
ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟା ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଅନ୍ଧାଃ ସୂର୍ୟୋଦୟଂ ଯଥା ॥ ୯୪॥

କୁଲାନାଂ କୁଲକୋଟୀନାଂ ତାରକସ୍ତତ୍ର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ।
ଅତସ୍ତଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ତ୍ରିକାଲମଭିବାଦୟେତ୍ ॥ ୯୫॥

ଶ୍ରୀନାଥଚରଣଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଂ ଯସ୍ୟାଂ ଦିଶି ବିରାଜତେ ।
ତସ୍ୟାଂ ଦିଶି ନମସ୍କୁର୍ୟାଦ୍ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନଂ ପ୍ରିୟେ ॥ ୯୬॥

ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗପ୍ରଣିପାତେନ ସ୍ତୁବନ୍ନିତ୍ୟଂ ଗୁରୁଂ ଭଜେତ୍ ।
ଭଜନାତ୍ସ୍ଥୈର୍ୟମାପ୍ନୋତି ସ୍ୱସ୍ୱରୂପମୟୋ ଭବେତ୍ ॥ ୯୭॥

ଦୋର୍ଭ୍ୟାଂ ପଦ୍ଭ୍ୟାଂ ଚ ଜାନୁଭ୍ୟାମୁରସା ଶିରସା ଦୃଶା ।
ମନସା ବଚସା ଚେତି ପ୍ରଣାମୋଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଉଚ୍ୟତେ ॥ ୯୮॥

ତସ୍ୟୈ ଦିଶେ ସତତମଜ୍ଜଲିରେଷ ନିତ୍ୟମ୍
ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ୟତାଂ ମୁଖରିତୈର୍ମଧୁରୈଃ ପ୍ରସୂନୈଃ ।
ଜାଗର୍ତି ଯତ୍ର ଭଗବାନ୍ ଗୁରୁଚକ୍ରବର୍ତୀ
ବିଶ୍ୱସ୍ଥିତିପ୍ରଲୟନାଟକନିତ୍ୟସାକ୍ଷୀ ॥ ୯୯॥

ଅଭୈସ୍ତୈଃ କିମୁ ଦୀର୍ଘକାଲବିମଲୈର୍ୱ୍ୟାଦିପ୍ରଦୈର୍ଦୁଷ୍କରୈଃ
ପ୍ରାଣାୟାମଶତୈରନେକକରଣୈର୍ଦୁଃଖାତ୍ମକୈର୍ଦୁର୍ଜୟୈଃ ।
ଯସ୍ମିନ୍ନଭ୍ୟୁଦିତେ ବିନଶ୍ୟତି ବଲୀ ବାୟୁଃ ସ୍ୱୟଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍
ପ୍ରାପ୍ତୁଂ ତତ୍ସହଜସ୍ୱଭାବମନିଶଂ ସେବେତ ଚୈକଂ ଗୁରୁମ୍ ॥ ୧୦୦॥

ଜ୍ଞାନଂ ବିନା ମୁକ୍ତିପଦଂ ଲଭ୍ୟତେ ଗୁରୁଭକ୍ତିତଃ ।
ଗୁରୋଃ ପ୍ରସାଦତୋ ନାନ୍ୟତ୍ ସାଧନଂ ଗୁରୁମାର୍ଗିଣାମ୍ ॥ ୧୦୧॥

ଯସ୍ମାତ୍ପରତରଂ ନାସ୍ତି ନେତି ନେତୀତି ବୈ ଶ୍ରୁତିଃ ।
ମନସା ବଚସା ଚୈବ ସତ୍ୟମାରାଧୟେଦ୍ଗୁରୁମ୍ ॥ ୧୦୨॥

ଗୁରୋଃ କୃପାପ୍ରସାଦେନ ବ୍ରହ୍ମବିଷ୍ଣୁଶିବାଦୟଃ ।
ସାମର୍ଥ୍ୟମଭଜନ୍ ସର୍ୱେ ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତ୍ୟନ୍ତକର୍ମଣି ॥ ୧୦୩॥

ଦେବକିନ୍ନରଗନ୍ଧର୍ୱାଃ ପିତୃୟକ୍ଷାସ୍ତୁ ତୁମ୍ବୁରୁଃ ।
ମୁନୟୋଽପି ନ ଜାନନ୍ତି ଗୁରୁଶୁଶ୍ରୂଷଣେ ବିଧିମ୍ ॥ ୧୦୪॥

ତାର୍କିକାଶ୍ଛାନ୍ଦସାଶ୍ଚୈବ ଦୈବଜ୍ଞାଃ କର୍ମଠାଃ ପ୍ରିୟେ ।
ଲୌକିକାସ୍ତେ ନ ଜାନନ୍ତି ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱଂ ନିରାକୁଲମ୍ ॥ ୧୦୫॥

ମହାହଙ୍କାରଗର୍ୱେଣ ତତୋବିଦ୍ୟାବଲେନ ଚ ।
ଭ୍ରମନ୍ତ୍ୟେତସ୍ମିନ୍ ସଂସାରେ ଘଟୀୟନ୍ତ୍ରଂ ଯଥା ପୁନଃ ॥ ୧୦୬॥

ଯଜ୍ଞିନୋଽପି ନ ମୁକ୍ତାଃ ସ୍ୟୁଃ ନ ମୁକ୍ତା ଯୋଗିନସ୍ତଥା ।
ତାପସା ଅପି ନୋ ମୁକ୍ତା ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱାତ୍ପରାଙ୍ମୁଖାଃ ॥ ୧୦୭॥

ନ ମୁକ୍ତାସ୍ତୁ ଗନ୍ଧର୍ୱାଃ ପିତୃୟକ୍ଷାସ୍ତୁ ଚାରଣାଃ ।
ଋଷୟଃ ସିଦ୍ଧଦେବାଦ୍ୟା ଗୁରୁସେବାପରାଙ୍ମୁଖାଃ ॥ ୧୦୮॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀସ୍କଂଦପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଂଡେ ଉମାମହେଶ୍ୱର ସଂବାଦେ
ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଗୀତାୟାଂ ପ୍ରଥମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥

॥ ଦ୍ୱିତୀୟୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥

ଧ୍ୟାନଂ ଶ୍ରୁଣୁ ମହାଦେବି ସର୍ୱାନନ୍ଦପ୍ରଦାୟକମ୍ ।
ସର୍ୱସୌଖ୍ୟକରଂ ଚୈବ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟକମ୍ ॥ ୧୦୯॥

ଶ୍ରୀମତ୍ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁଂ ସ୍ମରାମି
ଶ୍ରୀମତ୍ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁଂ ଭଜାମି ।
ଶ୍ରୀମତ୍ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁଂ ବଦାମି
ଶ୍ରୀମତ୍ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁଂ ନମାମି ॥ ୧୧୦॥

ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମସୁଖଦଂ କେବଲଂ ଜ୍ଞାନମୂର୍ତିମ୍
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତଂ ଗଗନସଦୃଶଂ ତତ୍ତ୍ୱମସ୍ୟାଦିଲକ୍ଷ୍ୟମ୍ ।
ଏକଂ ନିତ୍ୟଂ ବିମଲମଚଲଂ ସର୍ୱଧୀସାକ୍ଷିଭୂତମ୍
ଭାବାତୀତଂ ତ୍ରିଗୁଣରହିତଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ତଂ ନମାମି ॥ ୧୧୧॥

ହୃଦମ୍ବୁଜେ କର୍ଣିକମଧ୍ୟସଂସ୍ଥେ
ସିଂହାସନେ ସଂସ୍ଥିତଦିବ୍ୟମୂର୍ତିମ୍ ।
ଧ୍ୟାୟେଦ୍ଗୁରୁଂ ଚନ୍ଦ୍ରକଲାପ୍ରକାଶମ୍
ସଚ୍ଚିତ୍ସୁଖାଭୀଷ୍ଟବରଂ ଦଧାନମ୍ ॥ ୧୧୨॥

ଶ୍ୱେତାମ୍ବରଂ ଶ୍ୱେତବିଲେପପୁଷ୍ପମ୍
ମୁକ୍ତାବିଭୂଷଂ ମୁଦିତଂ ଦ୍ୱିନେତ୍ରମ୍ ।
ବାମାଙ୍କପୀଠସ୍ଥିତଦିବ୍ୟଶକ୍ତିମ୍
ମନ୍ଦସ୍ମିତଂ ପୂର୍ଣକୃପାନିଧାନମ୍ ॥ ୧୧୩॥

ଜ୍ଞାନସ୍ୱରୂପଂ ନିଜଭାବୟୁକ୍ତମ୍ ଆନନ୍ଦମାନନ୍ଦକରଂ ପ୍ରସନ୍ନମ୍ ।
ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ରମୀଡ୍ୟଂ ଭବରୋଗବୈଦ୍ୟମ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ଗୁରୁଂ ନିତ୍ୟମହଂ ନମାମି ॥ ୧୧୪॥

ବନ୍ଦେ ଗୁରୂଣାଂ ଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍ ସନ୍ଦର୍ଶିତସ୍ୱାତ୍ମସୁଖାମ୍ବୁଧୀନାମ୍ ।
ଜନସ୍ୟ ଯେଷାଂ ଗୁଲିକାୟମାନଂ ସଂସାରହାଲାହଲମୋହଶାନ୍ତ୍ୟୈ ॥ ୧୧୫॥

ଯସ୍ମିନ୍ ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିସ୍ତିଧ୍ୱଂସନିଗ୍ରହାନୁଗ୍ରହାତ୍ମକମ୍ ।
କୃତ୍ୟଂ ପଞ୍ଚବିଧଂ ଶଶ୍ୱତ୍ ଭାସତେ ତଂ ଗୁରୁଂ ଭଜେତ୍ ॥ ୧୧୬॥

ପାଦାବ୍ଜେ ସର୍ୱସଂସାରଦାବକାଲାନଲଂ ସ୍ୱକେ ।
ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ସ୍ଥିତାମ୍ଭୋଜମଧ୍ୟସ୍ଥଂ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଲମ୍ ॥ ୧୧୭॥

ଅକଥାଦିତ୍ରିରେଖାବ୍ଜେ ସହସ୍ରଦଲମଣ୍ଡଲେ ।
ହଂସପାର୍ଶ୍ୱତ୍ରିକୋଣେ ଚ ସ୍ମରେତ୍ତନ୍ମଧ୍ୟଗଂ ଗୁରୁମ୍ ॥ ୧୧୮॥

ନିତ୍ୟଂ ଶୁଦ୍ଧଂ ନିରାଭାସଂ ନିରାକାରଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ।
ନିତ୍ୟବୋଧଂ ଚିଦାନନ୍ଦଂ ଗୁରୁଂ ବ୍ରହ୍ମ ନମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୧୧୯॥

ସକଲଭୁବନସୃଷ୍ଟିଃ କଲ୍ପିତାଶେଷସୃଷ୍ଟିଃ
ନିଖିଲନିଗମଦୃଷ୍ଟିଃ ସତ୍ପଦାର୍ଥୈକସୃଷ୍ଟିଃ ।
ଅତଦ୍ଗଣପରମେଷ୍ଟିଃ ସତ୍ପଦାର୍ଥୈକଦୃଷ୍ଟିଃ
ଭବଗୁଣପରମେଷ୍ଟିର୍ମୋକ୍ଷମାର୍ଗୈକଦୃଷ୍ଟିଃ ॥ ୧୨୦॥

ସକଲଭୁବନରଙ୍ଗସ୍ଥାପନାସ୍ତମ୍ଭୟଷ୍ଟିଃ
ସକରୁଣରସବୃଷ୍ଟିସ୍ତତ୍ତ୍ୱମାଲାସମଷ୍ଟିଃ ।
ସକଲସମୟସୃଷ୍ଟିସ୍ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଦୃଷ୍ଟିଃ
ନିବସତୁ ମୟି ନିତ୍ୟଂ ଶ୍ରୀଗୁରୋର୍ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟିଃ ॥ ୧୨୧॥

ନ ଗୁରୋରଧିକଂ ନ ଗୁରୋରଧିକଂ
ନ ଗୁରୋରଧିକଂ ନ ଗୁରୋରଧିକମ୍ ।
ଶିବଶାସନତଃ ଶିବଶାସନତଃ
ଶିବଶାସନତଃ ଶିବଶାସନତଃ ॥ ୧୨୨॥

ଇଦମେବ ଶିବମିଦମେବ ଶିବମ୍ ଇଦମେବ ଶିବମିଦମେବ ଶିବମ୍ ।
ହରିଶାସନତୋ ହରିଶାସନତୋ ହରିଶାସନତୋ ହରିଶାସନତଃ ॥ ୧୨୩॥

ବିଦିତଂ ବିଦିତଂ ବିଦିତଂ ବିଦିତଂ
ବିଜନଂ ବିଜନଂ ବିଜନଂ ବିଜନମ୍ ।
ବିଧିଶାସନତୋ ବିଧିଶାସନତୋ
ବିଧିଶାସନତୋ ବିଧିଶାସନତଃ ॥ ୧୨୪॥

ଏବଂବିଧଂ ଗୁରୁଂ ଧ୍ୟାତ୍ୱା ଜ୍ଞାନମୁତ୍ପଦ୍ୟତେ ସ୍ୱୟମ୍ ।
ତଦା ଗୁରୂପଦେଶେନ ମୁକ୍ତୋଽହମିତି ଭାବୟେତ୍ ॥ ୧୨୫॥

ଗୁରୂପଦିଷ୍ଟମାର୍ଗେଣ ମନଃଶୁଦ୍ଧିଂ ତୁ କାରୟେତ୍ ।
ଅନିତ୍ୟଂ ଖଣ୍ଡୟେତ୍ସର୍ୱଂ ଯତ୍କିଞ୍ଚିଦାତ୍ମଗୋଚରମ୍ ॥ ୧୨୬॥

ଜ୍ଞେୟଂ ସର୍ୱଂ ପ୍ରତୀତଂ ଚ ଜ୍ଞାନଂ ଚ ମନ ଉଚ୍ୟତେ ।
ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞେୟଂ ସମଂ କୁର୍ୟାନ୍ନାନ୍ୟଃ ପନ୍ଥା ଦ୍ୱିତୀୟକଃ ॥ ୧୨୭॥

କିମତ୍ର ବହୁନୋକ୍ତେନ ଶାସ୍ତ୍ରକୋଟିଶତୈରପି ।
ଦୁର୍ଲଭା ଚିତ୍ତବିଶ୍ରାନ୍ତିଃ ବିନା ଗୁରୁକୃପାଂ ପରାମ୍ ॥ ୧୨୮॥

କରୁଣାଖଡ୍ଗପାତେନ ଛିତ୍ୱା ପାଶାଷ୍ଟକଂ ଶିଶୋଃ ।
ସମ୍ୟଗାନନ୍ଦଜନକଃ ସଦ୍ଗୁରୁଃ ସୋଽଭିଧୀୟତେ ॥୧୨୯॥

ଏବଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ମହାଦେବି ଗୁରୁନିନ୍ଦାଂ କରୋତି ଯଃ ।
ସ ଯାତି ନରକାନ୍ ଘୋରାନ୍ ଯାବଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରଦିବାକରୌ ॥ ୧୩୦॥

ଯାବତ୍କଲ୍ପାନ୍ତକୋ ଦେହସ୍ତାବଦ୍ଦେବି ଗୁରୁଂ ସ୍ମରେତ୍ ।
ଗୁରୁଲୋପା ନ କର୍ତବ୍ୟଃ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦୋ ଯଦି ବା ଭବେତ୍ ॥ ୧୩୧॥

ହୁଙ୍କାରେଣ ନ ବକ୍ତବ୍ୟଂ ପ୍ରାଜ୍ଞଶିଷ୍ୟୈଃ କଦାଚନ ।
ଗୁରୋରଗ୍ର ନ ବକ୍ତବ୍ୟମସତ୍ୟଂ ତୁ କଦାଚନ ॥ ୧୩୨॥

ଗୁରୁଂ ତ୍ୱଂକୃତ୍ୟ ହୁଂକୃତ୍ୟ ଗୁରୁସାନ୍ନିଧ୍ୟଭାଷଣଃ ।
ଅରଣ୍ୟେ ନିର୍ଜଲେ ଦେଶେ ସମ୍ଭବେଦ୍ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସଃ ॥ ୧୩୩॥

ଅଦ୍ୱୈତଂ ଭାବୟେନ୍ନିତ୍ୟଂ ସର୍ୱାବସ୍ଥାସୁ ସର୍ୱଦା ।
କଦାଚିଦପି ନୋ କୁର୍ୟାଦ୍ଦ୍ୱୈତଂ ଗୁରୁସନ୍ନିଧୌ ॥ ୧୩୪॥

ଦୃଶ୍ୟବିସ୍ମୃତିପର୍ୟନ୍ତଂ କୁର୍ୟାଦ୍ ଗୁରୁପଦାର୍ଚନମ୍ ।
ତାଦୃଶସ୍ୟୈବ କୈବଲ୍ୟଂ ନ ଚ ତଦ୍ୱ୍ୟତିରେକିଣଃ ॥ ୧୩୫॥

ଅପି ସମ୍ପୂର୍ଣତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞୋ ଗୁରୁତ୍ୟାଗି ଭବେଦ୍ୟଦା ।
ଭବତ୍ୟେବ ହି ତସ୍ୟାନ୍ତକାଲେ ବିକ୍ଷେପମୁତ୍କଟମ୍ ॥ ୧୩୬॥

ଗୁରୁକାର୍ୟଂ ନ ଲଙ୍ଘେତ ନାପୃଷ୍ଟ୍ୱା କାର୍ୟମାଚରେତ୍ ।
ନ ହ୍ୟୁତ୍ତିଷ୍ଠେଦ୍ଦିଶେଽନତ୍ୱା ଗୁରୁସଦ୍ଭ୍ୱଶୋଭିତଃ ॥ ୧୩୭॥

ଗୁରୌ ସତି ସ୍ୱୟଂ ଦେବି ପରେଷାଂ ତୁ କଦାଚନ ।
ଉପଦେଶଂ ନ ବୈ କୁର୍ୟାତ୍ ତଥା ଚେଦ୍ରାକ୍ଷସୋ ଭବେତ୍ ॥ ୧୩୮॥

ନ ଗୁରୋରାଶ୍ରମେ କୁର୍ୟାତ୍ ଦୁଷ୍ପାନଂ ପରିସର୍ପଣମ୍ ।
ଦୀକ୍ଷା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଭୁତ୍ୱାଦି ଗୁରୋରାଜ୍ଞାଂ ନ କାରୟେତ୍ ॥ ୧୩୯॥

ନୋପାଶ୍ରମଂ ଚ ପର୍ୟକଂ ନ ଚ ପାଦପ୍ରସାରଣମ୍ ।
ନାଙ୍ଗଭୋଗାଦିକଂ କୁର୍ୟାନ୍ନ ଲୀଲାମପରାମପି ॥ ୧୪୦॥

ଗୁରୂଣାଂ ସଦସଦ୍ୱାପି ଯଦୁକ୍ତଂ ତନ୍ନ ଲଂଘୟେତ୍ ।
କୁର୍ୱନ୍ନାଜ୍ଞାଂ ଦିବା ରାତ୍ରୌ ଦାସବନ୍ନିବସେଦ୍ଗୁରୋ ॥ ୧୪୧॥

ଅଦତ୍ତଂ ନ ଗୁରୋର୍ଦ୍ରବ୍ୟମୁପଭୁଞ୍ଜୀତ କର୍ହିଚିତ୍ ।
ଦତ୍ତେ ଚ ରଂକବଦ୍ଗ୍ରାହ୍ୟଂ ପ୍ରାଣୋଽପ୍ୟେତେନ ଲଭ୍ୟତେ ॥ ୧୪୨॥

ପାଦୁକାସନଶୟ୍ୟାଦି ଗୁରୁଣା ଯଦଭୀଷ୍ଟିତମ୍ ।
ନମସ୍କୁର୍ୱୀତ ତତ୍ସର୍ୱଂ ପାଦାଭ୍ୟାଂ ନ ସ୍ପୃଶେତ୍ କ୍ୱଚିତ୍ ॥ ୧୪୩॥

ଗଚ୍ଛତଃ ପୃଷ୍ଠତୋ ଗଚ୍ଛେତ୍ ଗୁରୁଚ୍ଛାୟାଂ ନ ଲଂଘୟେତ୍ ।
ନୋଲ୍ବଣଂ ଧାରୟେଦ୍ୱେଷଂ ନାଲଂକାରାଂସ୍ତତୋଲ୍ବଣାନ୍ ॥ ୧୪୪॥

ଗୁରୁନିନ୍ଦାକରଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଧାବୟେଦଥ ବାସୟେତ୍ ।
ସ୍ଥାନଂ ବା ତତ୍ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟଂ ଜିହ୍ୱାଛେଦାକ୍ଷମୋ ଯଦି ॥ ୧୪୫॥

ନୋଚ୍ଛିଷ୍ଟଂ କସ୍ୟଚିଦ୍ଦେୟଂ ଗୁରୋରାଜ୍ଞାଂ ନ ଚ ତ୍ୟଜେତ୍ ।
କୃତ୍ସ୍ନମୁଚ୍ଛିଷ୍ଟମାଦାୟ ହବିର୍ୱଦ୍ଭକ୍ଷୟେତ୍ସ୍ୱୟମ୍ ॥ ୧୪୬॥

ନାନୃତଂ ନାପ୍ରିୟଂ ଚୈବ ନ ଗର୍ୱ ନାପି ବା ବହୁ ।
ନ ନିୟୋଗଧରଂ ବ୍ରୂୟାତ୍ ଗୁରୋରାଜ୍ଞାଂ ବିଭାବୟେତ୍ ॥ ୧୪୭॥

ପ୍ରଭୋ ଦେବକୁଲେଶାନାଂ ସ୍ୱାମିନ୍ ରାଜନ୍ କୁଲେଶ୍ୱର ।
ଇତି ସମ୍ବୋଧନୈର୍ଭୀତୋ ସଚ୍ଚରେଦ୍ଗୁରୁସନ୍ନିଧୌ ॥ ୧୪୮॥

ମୁନିଭିଃ ପନ୍ନଗୈର୍ୱାପି ସୁରୈର୍ୱା ଶାପିତୋ ଯଦି ।
କାଲମୃତ୍ୟୁଭୟାଦ୍ୱାପି ଗୁରୁଃ ସଂତ୍ରାତି ପାର୍ୱତି ॥ ୧୪୯॥

ଅଶକ୍ତା ହି ସୁରାଦ୍ୟାଶ୍ଚ ହ୍ୟଶକ୍ତାଃ ମୁନୟସ୍ତଥା ।
ଗୁରୁଶାପୋପପନ୍ନସ୍ୟ ରକ୍ଷଣାୟ ଚ କୁତ୍ରଚିତ୍ ॥ ୧୫୦॥

ମନ୍ତ୍ରରାଜମିଦଂ ଦେବି ଗୁରୁରିତ୍ୟକ୍ଷରଦ୍ୱୟମ୍ ।
ସ୍ମୃତିବେଦପୁରାଣାନାଂ ସାରମେବ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୧୫୧॥

ସତ୍କାରମାନପୂଜାର୍ଥଂ ଦଣ୍ଡକାଷୟଧାରଣଃ ।
ସ ସଂନ୍ୟାସୀ ନ ବକ୍ତବ୍ୟଃ ସଂନ୍ୟାସୀ ଜ୍ଞାନତତ୍ପରଃ ॥ ୧୫୨॥

ବିଜାନନ୍ତି ମହାବାକ୍ୟଂ ଗୁରୋଶ୍ଚରଣ ସେବୟା ।
ତେ ବୈ ସଂନ୍ୟାସିନଃ ପ୍ରୋକ୍ତା ଇତରେ ବେଷଧାରିଣାଃ ॥ ୧୫୩॥

ନିତ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାରଂ ନିର୍ଗୁଣଂ ସତ୍ୟଚିଦ୍ଧନମ୍ ।
ଯଃ ସାକ୍ଷାତ୍କୁରୁତେ ଲୋକେ ଗୁରୁତ୍ୱଂ ତସ୍ୟ ଶୋଭତେ ॥ ୧୫୪॥

ଗୁରୁପ୍ରସାଦତଃ ସ୍ୱାତ୍ମନ୍ୟାତ୍ମାରାମନିରୀକ୍ଷଣାତ୍ ।
ସମତା ମୁକ୍ତିମାର୍ଗେଣ ସ୍ୱାତ୍ମଜ୍ଞାନଂ ପ୍ରବର୍ତତେ ॥ ୧୫୫॥

ଆବ୍ରହ୍ମସ୍ତମ୍ଭପର୍ୟନ୍ତଂ ପରମାତ୍ମସ୍ୱରୂପକମ୍ ।
ସ୍ଥାବରଂ ଜଂଗମଂ ଚୈବ ପ୍ରଣମାମି ଜଗନ୍ମୟମ୍ ॥ ୧୫୬॥

ବନ୍ଦେହଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଂ ଭାବାତୀତଂ ଜଗଦ୍ଗୁରୁମ୍ ।
ନିତ୍ୟଂ ପୂର୍ଣଂ ନିରାକାରଂ ନିର୍ଗୁଣଂ ସ୍ୱାତ୍ମସଂସ୍ଥିତମ୍ ॥ ୧୫୭॥

ପରାତ୍ପରତରଂ ଧ୍ୟାୟେନ୍ନିତ୍ୟମାନନ୍ଦକାରକମ୍ ।
ହୃଦୟାକାଶମଧ୍ୟସ୍ଥଂ ଶୁଦ୍ଧସ୍ଫଟିକସନ୍ନିଭମ୍ ॥ ୧୫୮॥

ସ୍ଫାଟିକେ ସ୍ଫାଟିକଂ ରୂପଂ ଦର୍ପଣେ ଦର୍ପଣୋ ଯଥା ।
ତଥାତ୍ମନି ଚିଦାକାରମାନନ୍ଦଂ ସୋଽହମିତ୍ୟୁତ ॥ ୧୫୯॥

ଅଂଗୁଷ୍ଠମାତ୍ରଂ ପୁରୁଷଂ ଧ୍ୟାୟେଚ୍ଚ ଚିନ୍ମୟଂ ହୃଦି ।
ତତ୍ର ସ୍ଫୁରତି ଯୋ ଭାବଃ ଶ୍ରୁଣୁ ତତ୍କଥୟାମି ତେ ॥ ୧୬୦॥

ଅଜୋଽହମମରୋଽହଂ ଚ ହ୍ୟନାଦିନିଧନୋ ହ୍ୟହମ୍ ।
ଅବିକାରଶ୍ଚିଦାନନ୍ଦୋ ହ୍ୟଣୀୟାନ୍ମହତୋ ମହାନ୍ ॥ ୧୬୧॥

ଅପୂର୍ୱମପରଂ ନିତ୍ୟଂ ସ୍ୱୟଂଜ୍ୟୋତିର୍ନିରାମୟମ୍ ।
ବିରଜଂ ପରମାକାଶଂ ଧ୍ରୁବମାନନ୍ଦମବ୍ୟଯମ୍ ॥ ୧୬୨॥

ଅଗୋଚରଂ ତଥାଽଗମ୍ୟଂ ନାମରୂପବିବର୍ଜିତମ୍ ।
ନିଃଶବ୍ଦଂ ତୁ ବିଜାନୀୟାତ୍ସ୍ୱଭାବାଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ପାର୍ୱତି ॥ ୧୬୩॥

ଯଥା ଗନ୍ଧସ୍ୱଭାବାବତ୍ୱଂ କର୍ପୂରକୁସୁମାଦିଷୁ ।
ଶୀତୋଷ୍ଣତ୍ୱସ୍ୱଭାବତ୍ୱଂ ତଥା ବ୍ରହ୍ମଣି ଶାଶ୍ୱତମ୍ ॥ ୧୬୪॥

ଯଥା ନିଜସ୍ୱଭାବେନ କୁଣ୍ଡଲକଟକାଦୟଃ ।
ସୁବର୍ଣତ୍ୱେନ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ତଥାଽହଂ ବ୍ରହ୍ମ ଶାଶ୍ୱତମ୍ ॥ ୧୬୫॥

ସ୍ୱୟଂ ତଥାବିଧୋ ଭୂତ୍ୱା ସ୍ଥାତବ୍ୟଂ ଯତ୍ରକୁତ୍ରଚିତ୍ ।
କୀଟୋ ଭୃଙ୍ଗ ଇବ ଧ୍ୟାନାଦ୍ୟଥା ଭବତି ତାଦୃଶଃ ॥ ୧୬୬॥

ଗୁରୁଧ୍ୟାନଂ ତଥା କୃତ୍ୱା ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମମୟୋ ଭବେତ୍ ।
ପିଣ୍ଡେ ପଦେ ତଥା ରୂପେ ମୁକ୍ତାସ୍ତେ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ॥ ୧୬୭॥

ଶ୍ରୀପାର୍ୱତୀ ଉବାଚ ।
ପିଣ୍ଡଂ କିଂ ତୁ ମହାଦେବ ପଦଂ କିଂ ସମୁଦାହୃତମ୍ ।
ରୂପାତୀତଂ ଚ ରୂପଂ କିଂ ଏତଦାଖ୍ୟାହି ଶଂକର ॥ ୧୬୮॥

ଶ୍ରୀମହାଦେବ ଉବାଚ ।
ପିଣ୍ଡଂ କୁଣ୍ଡଲିନୀ ଶକ୍ତିଃ ପଦଂ ହଂସମୁଦାହୃତମ୍ ।
ରୂପଂ ବିନ୍ଦୁରିତି ଜ୍ଞେୟଂ ରୂପାତୀତଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ॥ ୧୬୯॥

ପିଣ୍ଡେ ମୁକ୍ତାଃ ପଦେ ମୁକ୍ତା ରୂପେ ମୁକ୍ତା ବରାନନେ ।
ରୂପାତୀତେ ତୁ ଯେ ମୁକ୍ତାସ୍ତେ ମୁକ୍ତା ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ॥ ୧୭୦॥

ଗୁରୁର୍ଧ୍ୟାନେନୈବ ନିତ୍ୟଂ ଦେହୀ ବ୍ରହ୍ମମୟୋ ଭବେତ୍ ।
ସ୍ଥିତଶ୍ଚ ଯତ୍ର କୁତ୍ରାପି ମୁକ୍ତୋଽସୌ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ॥ ୧୭୧॥

ଜ୍ଞାନଂ ସ୍ୱାନୁଭବଃ ଶାନ୍ତିର୍ୱୈରାଗ୍ୟଂ ବକ୍ତୃତା ଧୃତିଃ ।
ଷଡ୍ଗୁଣୈଶ୍ୱର୍ୟଯୁକ୍ତୋ ହି ଭଗବାନ୍ ଶ୍ରୀଗୁରୁଃ ପ୍ରିୟେ ॥ ୧୭୨॥

ଗୁରୁଃ ଶିବୋ ଗୁରୁର୍ଦେବୋ ଗୁରୁର୍ବନ୍ଧୁଃ ଶରୀରିଣାମ୍ ।
ଗୁରୁରାତ୍ମା ଗୁରୁର୍ଜୀବୋ ଗୁରୋରନ୍ୟନ୍ନ ବିଦ୍ୟତେ ॥ ୧୭୩॥

ଏକାକୀ ନିସ୍ପୃହଃ ଶାନ୍ତଶ୍ଚିନ୍ତାସୂୟାଦିବର୍ଜିତଃ ।
ବାଲ୍ୟଭାବେନ ଯୋ ଭାତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସ ଉଚ୍ୟତେ ॥ ୧୭୪॥

ନ ସୁଖଂ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରେଷୁ ନ ସୁଖଂ ମନ୍ତ୍ରୟନ୍ତ୍ରକେ ।
ଗୁରୋଃ ପ୍ରସାଦାଦନ୍ୟତ୍ର ସୁଖଂ ନାସ୍ତି ମହୀତଲେ ॥ ୧୭୫॥

ଚାର୍ୱାକବୈଷ୍ଣବମତେ ସୁଖଂ ପ୍ରାଭାକରେ ନ ହି ।
ଗୁରୋଃ ପାଦାନ୍ତିକେ ଯଦ୍ୱତ୍ସୁଖଂ ବେଦାନ୍ତସମ୍ମତମ୍ ॥ ୧୭୬॥

ନ ତତ୍ସୁଖଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ନ ସୁଖଂ ଚକ୍ରବର୍ତିନାମ୍ ।
ଯତ୍ସୁଖଂ ବୀତରାଗସ୍ୟ ମୁନେରେକାନ୍ତବାସିନଃ ॥ ୧୭୭॥

ନିତ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମରସଂ ପୀତ୍ୱା ତୃପ୍ତୋ ଯଃ ପରମାତ୍ମନି ।
ଇନ୍ଦ୍ରଂ ଚ ମନ୍ୟତେ ତୁଚ୍ଛଂ ନୃପାଣାଂ ତତ୍ର କା କଥା ॥ ୧୭୮॥

ଯତଃ ପରମକୈବଲ୍ୟଂ ଗୁରୁମାର୍ଗେଣ ବୈ ଭବେତ୍ ।
ଗୁରୁଭକ୍ତିରତଃ କାର୍ୟା ସର୍ୱଦା ମୋକ୍ଷକାଂକ୍ଷିଭିଃ ॥ ୧୭୯॥

ଏକ ଏବାଦ୍ୱିତୀୟୋଽହଂ ଗୁରୁବାକ୍ୟେନ ନିଶ୍ଚିତଃ ।
ଏବମଭ୍ୟସ୍ୟତା ନିତ୍ୟଂ ନ ସେବ୍ୟଂ ବୈ ବନାନ୍ତରମ୍ ॥ ୧୮୦॥

ଅଭ୍ୟାସାନ୍ନିମିଷେଣୈବଂ ସମାଧିମଧିଗଚ୍ଛତି ।
ଆଜନ୍ମଜନିତଂ ପାପଂ ତତ୍କ୍ଷଣାଦେବ ନଶ୍ୟତି ॥ ୧୮୧॥

କିମାବାହନମବ୍ୟକ୍ତୈ ବ୍ୟାପକଂ କିଂ ବିସର୍ଜନମ୍ ।
ଅମୂର୍ତୋ ଚ କଥଂ ପୂଜା କଥଂ ଧ୍ୟାନଂ ନିରାମୟେ ॥ ୧୮୨॥

ଗୁରୁର୍ୱିଷ୍ଣୁଃ ସତ୍ତ୍ୱମୟୋ ରାଜସଶ୍ଚତୁରାନନଃ ।
ତାମସୋ ରୁଦ୍ରରୂପେଣ ସୃଜତ୍ୟବତି ହନ୍ତି ଚ ॥ ୧୮୩॥

ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମମୟୋ ଭୂତ୍ୱା ତତ୍ପରଂ ନାବଲୋକୟେତ୍ ।
ପରାତ୍ପରତରଂ ନାନ୍ୟତ୍ ସର୍ୱଗଂ ଚ ନିରାମୟମ୍ ॥ ୧୮୪॥

ତସ୍ୟାବଲୋକନଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ସର୍ୱସଂଗବିବର୍ଜିତଃ ।
ଏକାକୀ ନିସ୍ପୃହଃ ଶାନ୍ତଃ ସ୍ଥାତବ୍ୟଂ ତତ୍ପ୍ରସାଦତଃ ॥ ୧୮୫॥

ଲବ୍ଧଂ ବାଽଥ ନ ଲବ୍ଧଂ ବା ସ୍ୱଲ୍ପଂ ବା ବହୁଲଂ ତଥା ।
ନିଷ୍କାମେନୈବ ଭୋକ୍ତବ୍ୟଂ ସଦା ସଂତୁଷ୍ଟମାନସଃ ॥ ୧୮୬॥

ସର୍ୱଜ୍ଞପଦମିତ୍ୟାହୁର୍ଦେହୀ ସର୍ୱମୟୋ ଭୁବି ।
ସଦାଽନନ୍ଦଃ ସଦା ଶାନ୍ତୋ ରମତେ ଯତ୍ରକୁତ୍ରଚିତ୍ ॥ ୧୮୭॥

ଯତ୍ରୈବ ତିଷ୍ଠତେ ସୋଽପି ସ ଦେଶଃ ପୁଣ୍ୟଭାଜନଃ ।
ମୁକ୍ତସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଂ ଦେବି ତବାଗ୍ରେ କଥିତଂ ମୟା ॥ ୧୮୮॥

ଉପଦେଶସ୍ତ୍ୱୟଂ ଦେବି ଗୁରୁମାର୍ଗେଣ ମୁକ୍ତିଦଃ ।
ଗୁରୁଭକ୍ତିସ୍ତଥାତ୍ୟାନ୍ତା କର୍ତବ୍ୟା ବୈ ମନୀଷିଭିଃ ॥ ୧୮୯॥

ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତାଶ୍ରୟଃ ସର୍ୱୋ ବେଦକୃତ୍ସର୍ୱବେଦକୃତ୍ ।
ସ୍ୱପରଜ୍ଞାନଦାତା ଚ ତଂ ବନ୍ଦେ ଗୁରୁମୀଶ୍ୱରମ୍ ॥ ୧୯୦॥

ଯଦ୍ୟପ୍ୟଧୀତା ନିଗମାଃ ଷଡଂଗା ଆଗମାଃ ପ୍ରିୟେ ।
ଅଧ୍ୟାତ୍ମାଦୀନି ଶାସ୍ତ୍ରାଣି ଜ୍ଞାନଂ ନାସ୍ତି ଗୁରୁଂ ବିନା ॥ ୧୯୧॥

ଶିବପୂଜାରତୋ ବାପି ବିଷ୍ଣୁପୂଜାରତୋଽଥବା ।
ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱବିହୀନଶ୍ଚେତ୍ତତ୍ସର୍ୱଂ ବ୍ୟର୍ଥମେବ ହି ॥ ୧୯୨॥

ଶିବସ୍ୱରୂପମଜ୍ଞାତ୍ୱା ଶିବପୂଜା କୃତା ଯଦି ।
ସା ପୂଜା ନାମମାତ୍ରଂ ସ୍ୟାଚ୍ଚିତ୍ରଦୀପ ଇବ ପ୍ରିୟେ ॥ ୧୯୩॥

ସର୍ୱଂ ସ୍ୟାତ୍ସଫଲଂ କର୍ମ ଗୁରୁଦୀକ୍ଷାପ୍ରଭାବତଃ ।
ଗୁରୁଲାଭାତ୍ସର୍ୱଲାଭୋ ଗୁରୁହୀନସ୍ତୁ ବାଲିଶଃ ॥ ୧୯୪॥

ଗୁରୁହୀନଃ ପଶୁଃ କୀଟଃ ପତଂଗୋ ବକ୍ତୁମର୍ହତି ।
ଶିବରୂପଂ ସ୍ୱରୂପଂ ଚ ନ ଜାନାତି ଯତସ୍ସ୍ୱୟମ୍ ॥ ୧୯୫॥

ତସ୍ମାତ୍ସର୍ୱପ୍ରୟତ୍ନେନ ସର୍ୱସଂଗବିବର୍ଜିତଃ ।
ବିହାୟ ଶାସ୍ତ୍ରଜାଲାନି ଗୁରୁମେବ ସମାଶ୍ରୟେତ୍ ॥ ୧୯୬॥

ନିରସ୍ତସର୍ୱସନ୍ଦେହୋ ଏକୀକୃତ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନମ୍ ।
ରହସ୍ୟଂ ଯୋ ଦର୍ଶୟତି ଭଜାମି ଗୁରୁମୀଶ୍ୱରମ୍ ॥ ୧୯୭॥

ଜ୍ଞାନହୀନୋ ଗୁରୁସ୍ତ୍ୟାଜ୍ୟୋ ମିଥ୍ୟାବାଦି ବିଡମ୍ବକଃ ।
ସ୍ୱବିଶ୍ରାନ୍ତିଂ ନ ଜାନାତି ପରଶାନ୍ତିଂ କରୋତି କିମ୍ ॥ ୧୯୮॥

ଶିଲାୟାଃ କିଂ ପରଂ ଜ୍ଞାନଂ ଶିଲାସଂଘପ୍ରତାରଣେ ।
ସ୍ୱୟଂ ତର୍ତୁଂ ନ ଜାନାତି ପରଂ ନିସ୍ତାରୟେତ୍ କଥମ୍ ॥ ୧୯୯॥

ନ ବନ୍ଦନୀୟାସ୍ତେ କଷ୍ଟଂ ଦର୍ଶନାଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତିକାରକାଃ ।
ବର୍ଜୟେତାନ୍ ଗୁରୁନ୍ ଦୂରେ ଧୀରାନେବ ସମାଶ୍ରୟେତ୍ ॥ ୨୦୦॥

ପାଷଣ୍ଡିନଃ ପାପରତାଃ ନାସ୍ତିକା ଭେଦବୁଦ୍ଧୟଃ ।
ସ୍ତ୍ରୀଲମ୍ପଟା ଦୁରାଚାରାଃ କୃତଘ୍ନା ବକବୃତ୍ତୟଃ ॥ ୨୦୧॥

କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟାଃ କ୍ଷମାନଷ୍ଟା ନିନ୍ଦ୍ୟତର୍କେଶ୍ଚ ବାଦିନଃ ।
କାମିନଃ କ୍ରୋଧିନଶ୍ଚୈବ ହିଂସ୍ରାଶ୍ଚଣ୍ଡାଃ ଶଠାସ୍ତଥା ॥ ୨୦୨॥

ଜ୍ଞାନଲୁପ୍ତା ନ କର୍ତବ୍ୟା ମହାପାପାସ୍ତଥା ପ୍ରିୟେ ।
ଏଭ୍ୟୋ ଭିନ୍ନୋ ଗୁରୁଃ ସେବ୍ୟଃ ଏକଭକ୍ତ୍ୟା ବିଚାର୍ୟ ଚ ॥ ୨୦୩॥

ଶିଷ୍ୟାଦନ୍ୟତ୍ର ଦେବେଶି ନ ବଦେଦ୍ୟସ୍ୟ କସ୍ୟଚିତ୍ ।
ନରାଣାଂ ଚ ଫଲପ୍ରାପ୍ତୌ ଭକ୍ତିରେବ ହି କାରଣମ୍ ॥ ୨୦୪॥

ଗୂଢୋ ଦୃଢଶ୍ଚ ପ୍ରୀତଶ୍ଚ ମୌନେନ ସୁସମାହିତଃ ।
ସକୃତ୍କାମଗତୌ ବାପି ପଞ୍ଚଧା ଗୁରୁରୀରିତଃ ॥ ୨୦୫॥

ସର୍ୱଂ ଗୁରୁମୁଖାଲ୍ଲବ୍ଧଂ ସଫଲଂ ପାପନାଶନମ୍ ।
ଯଦ୍ୟଦାତ୍ମହିତଂ ବସ୍ତୁ ତତ୍ତଦ୍ଦ୍ରବ୍ୟଂ ନ ବଞ୍ଚୟେତ୍ ॥ ୨୦୬॥

ଗୁରୁଦେବାର୍ପଣଂ ବସ୍ତୁ ତେନ ତୁଷ୍ଟୋଽସ୍ମି ସୁବ୍ରତେ ।
ଶ୍ରୀଗୁରୋଃ ପାଦୁକାଂ ମୁଦ୍ରାଂ ମୂଲମନ୍ତ୍ରଂ ଚ ଗୋପୟେତ୍ ॥ ୨୦୭॥

ନତାସ୍ମି ତେ ନାଥ ପଦାରବିନ୍ଦଂ
ବୁଦ୍ଧୀନ୍ଦ୍ରିୟାପ୍ରାଣମନୋବଚୋଭିଃ ।
ଯଚ୍ଚିନ୍ତ୍ୟତେ ଭାବିତ ଆତ୍ମୟୁକ୍ତୌ
ମୁମୁକ୍ଷିଭିଃ କର୍ମମୟୋପଶାନ୍ତୟେ ॥ ୨୦୮॥

ଅନେନ ଯଦ୍ଭବେତ୍କାର୍ୟଂ ତଦ୍ୱଦାମି ତବ ପ୍ରିୟେ ।
ଲୋକୋପକାରକଂ ଦେବି ଲୌକିକଂ ତୁ ବିବର୍ଜୟେତ୍ ॥ ୨୦୯॥

ଲୌକିକାଦ୍ଧର୍ମତୋ ଯାତି ଜ୍ଞାନହୀନୋ ଭବାର୍ଣବେ ।
ଜ୍ଞାନଭାବେ ଚ ଯତ୍ସର୍ୱଂ କର୍ମ ନିଷ୍କର୍ମ ଶାମ୍ୟତି ॥ ୨୧୦॥

ଇମାଂ ତୁ ଭକ୍ତିଭାବେନ ପଠେଦ୍ୱୈ ଶ୍ରୁଣୁୟାଦପି ।
ଲିଖିତ୍ୱା ଯତ୍ପ୍ରଦାନେନ ତତ୍ସର୍ୱଂ ଫଲମଶ୍ନୁତେ ॥ ୨୧୧॥

ଗୁରୁଗୀତାମିମାଂ ଦେବି ହୃଦି ନିତ୍ୟଂ ବିଭାବୟ ।
ମହାବ୍ୟାଧିଗତୈର୍ଦୁଃଖୈଃ ସର୍ୱଦା ପ୍ରଜପେନ୍ମୁଦା ॥ ୨୧୨॥

ଗୁରୁଗୀତାକ୍ଷରୈକୈକଂ ମନ୍ତ୍ରରାଜମିଦଂ ପ୍ରିୟେ ।
ଅନ୍ୟେ ଚ ବିବିଧା ମନ୍ତ୍ରାଃ କଲାଂ ନାର୍ହନ୍ତି ଷୋଡଶୀମ୍ ॥ ୨୧୩॥

ଅନନ୍ତ ଫଲମାପ୍ନୋତି ଗୁରୁଗୀତା ଜପେନ ତୁ ।
ସର୍ୱପାପହରା ଦେବି ସର୍ୱଦାରିଦ୍ର୍ୟନାଶିନୀ ॥ ୨୧୪॥

ଅକାଲମୃତ୍ୟୁହର୍ତ୍ରୀ ଚ ସର୍ୱସଂକଟନାଶିନୀ ।
ଯକ୍ଷରାକ୍ଷସଭୂତାଦିଚୋରବ୍ୟାଘ୍ରବିଘାତିନୀ ॥ ୨୧୫॥

ସର୍ୱୋପଦ୍ରବକୁଷ୍ଠାଦିଦୁଷ୍ଟଦୋଷନିବାରିଣୀ ।
ଯତ୍ଫଲଂ ଗୁରୁସାନ୍ନିଧ୍ୟାତ୍ତତ୍ଫଲଂ ପଠନାଦ୍ଭବେତ୍ ॥ ୨୧୬॥

ମହାବ୍ୟାଧିହରା ସର୍ୱବିଭୂତେଃ ସିଦ୍ଧିଦା ଭବେତ୍ ।
ଅଥବା ମୋହନେ ବଶ୍ୟେ ସ୍ୱୟମେବ ଜପେତ୍ସଦା ॥ ୨୧୭॥

କୁଶଦୂର୍ୱାସନେ ଦେବି ହ୍ୟାସନେ ଶୁଭ୍ରକମ୍ବଲେ ।
ଉପବିଶ୍ୟ ତତୋ ଦେବି ଜପେଦେକାଗ୍ରମାନସଃ ॥ ୨୧୮॥

ଶୁକ୍ଲଂ ସର୍ୱତ୍ର ବୈ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ବଶ୍ୟେ ରକ୍ତାସନଂ ପ୍ରିୟେ ।
ପଦ୍ମାସନେ ଜପେନ୍ନିତ୍ୟଂ ଶାନ୍ତିବଶ୍ୟକରଂ ପରମ୍ ॥ ୨୧୯॥

ବସ୍ତ୍ରାସନେ ଚ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଂ ପାଷାଣେ ରୋଗସମ୍ଭବଃ ।
ମେଦିନ୍ୟାଂ ଦୁଃଖମାପ୍ନୋତି କାଷ୍ଠେ ଭବତି ନିଷ୍ଫଲମ୍ ॥ ୨୨୦॥

କୃଷ୍ଣାଜିନେ ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧିର୍ମୋକ୍ଷଶ୍ରୀର୍ୱ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମଣି ।
କୁଶାସନେ ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧିଃ ସର୍ୱସିଦ୍ଧିସ୍ତୁ କମ୍ବଲେ ॥ ୨୨୧॥

ଆଗ୍ନେୟ୍ୟାଂ କର୍ଷଣଂ ଚୈବ ବାୟବ୍ୟାଂ ଶତ୍ରୁନାଶନମ୍ ।
ନୈରୃତ୍ୟାଂ ଦର୍ଶନଂ ଚୈବ ଈଶାନ୍ୟାଂ ଜ୍ଞାନମେବ ଚ ॥ ୨୨୨॥

ଉଦଙ୍ମୁଖଃ ଶାନ୍ତିଜପ୍ୟେ ବଶ୍ୟେ ପୂର୍ୱମୁଖସ୍ତଥା ।
ଯାମ୍ୟେ ତୁ ମାରଣଂ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ପଶ୍ଚିମେ ଚ ଧନାଗମଃ ॥ ୨୨୩॥

ମୋହନଂ ସର୍ୱଭୂତାନାଂ ବନ୍ଧମୋକ୍ଷକରଂ ପରମ୍ ।
ଦେବରାଜ୍ଞାଂ ପ୍ରିୟକରଂ ରାଜାନଂ ବଶମାନୟେତ୍ ॥ ୨୨୪॥

ମୁଖସ୍ତମ୍ଭକରଂ ଚୈବ ଗୁଣାନାଂ ଚ ବିବର୍ଧନମ୍ ।
ଦୁଷ୍କର୍ମନାଶନଂ ଚୈବ ତଥା ସତ୍କର୍ମସିଦ୍ଧିଦମ୍ ॥ ୨୨୫॥

ପ୍ରସିଦ୍ଧଂ ସାଧୟେତ୍କାର୍ୟଂ ନବଗ୍ରହଭୟାପହମ୍ ।
ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନନାଶନଂ ଚୈବ ସୁସ୍ୱପ୍ନଫଲଦାୟକମ୍ ॥ ୨୨୬॥

ମୋହଶାନ୍ତିକରଂ ଚୈବ ବନ୍ଧମୋକ୍ଷକରଂ ପରମ୍ ।
ସ୍ୱରୂପଜ୍ଞାନନିଲୟଂ ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ରମିଦଂ ଶିବେ ॥ ୨୨୭॥

ଯଂ ଯଂ ଚିନ୍ତୟତେ କାମଂ ତଂ ତଂ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ନିଶ୍ଚୟମ୍ ।
ନିତ୍ୟଂ ସୌଭାଗ୍ୟଦଂ ପୁଣ୍ୟଂ ତାପତ୍ରୟକୁଲାପହମ୍ ॥ ୨୨୮॥

ସର୍ୱଶାନ୍ତିକରଂ ନିତ୍ୟଂ ତଥା ବନ୍ଧ୍ୟା ସୁପୁତ୍ରଦମ୍ ।
ଅବୈଧବ୍ୟକରଂ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ସୌଭାଗ୍ୟସ୍ୟ ବିବର୍ଧନମ୍ ॥ ୨୨୯॥

ଆୟୁରାରୋଗ୍ୟମୈଶ୍ୱର୍ୟଂ ପୁତ୍ରପୌତ୍ରପ୍ରବର୍ଧନମ୍ ।
ନିଷ୍କାମଜାପୀ ବିଧବା ପଠେନ୍ମୋକ୍ଷମବାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ ୨୩୦॥

ଅବୈଧବ୍ୟଂ ସକାମା ତୁ ଲଭତେ ଚାନ୍ୟଜନ୍ମନି ।
ସର୍ୱଦୁଃଖମୟଂ ବିଘ୍ନଂ ନାଶୟେତ୍ତାପହାରକମ୍ ॥ ୨୩୧॥

ସର୍ୱପାପପ୍ରଶମନଂ ଧର୍ମକାମାର୍ଥମୋକ୍ଷଦମ୍ ।
ଯଂ ଯଂ ଚିନ୍ତୟତେ କାମଂ ତଂ ତଂ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ନିଶ୍ଚିତମ୍ ॥ ୨୩୨॥

କାମ୍ୟାନାଂ କାମଧେନୁର୍ୱୈ କଲ୍ପିତେ କଲ୍ପପାଦପଃ ।
ଚିନ୍ତାମଣିଶ୍ଚିନ୍ତିତସ୍ୟ ସର୍ୱମଂଗଲକାରକମ୍ ॥ ୨୩୩॥

ଲିଖିତ୍ୱା ପୂଜୟେଦ୍ୟସ୍ତୁ ମୋକ୍ଷଶ୍ରିୟମବାପ୍ନୁୟାତ୍ ।
ଗୁରୂଭକ୍ତିର୍ୱିଶେଷେଣ ଜାୟତେ ହୃଦି ସର୍ୱଦା ॥ ୨୩୪॥

ଜପନ୍ତି ଶାକ୍ତାଃ ସୌରାଶ୍ଚ ଗାଣପତ୍ୟାଶ୍ଚ ବୈଷ୍ଣବାଃ ।
ଶୈବାଃ ପାଶୁପତାଃ ସର୍ୱେ ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୨୩୫॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀସ୍କଂଦପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଂଡେ ଉମାମହେଶ୍ୱର ସଂବାଦେ
ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଗୀତାୟାଂ ଦ୍ୱିତୀୟୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥

॥ ତୃତୀୟଃ ଅଧ୍ୟାୟଃ ॥

ଅଥ କାମ୍ୟଜପସ୍ଥାନଂ କଥୟାମି ବରାନନେ ।
ସାଗରାନ୍ତେ ସରିତୀରେ ତୀର୍ଥେ ହରିହରାଲୟେ ॥ ୨୩୬॥

ଶକ୍ତିଦେବାଲୟେ ଗୋଷ୍ଠେ ସର୍ୱଦେବାଲୟେ ଶୁଭେ ।
ବଟସ୍ୟ ଧାତ୍ର୍ୟା ମୂଲେ ବା ମଠେ ବୃନ୍ଦାବନେ ତଥା ॥ ୨୩୭॥

ପବିତ୍ରେ ନିର୍ମଲେ ଦେଶେ ନିତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନତୋଽପି ବା ।
ନିର୍ୱେଦନେନ ମୌନେନ ଜପମେତତ୍ ସମାରଭେତ୍ ॥ ୨୩୮॥

ଜାପ୍ୟେନ ଜୟମାପ୍ନୋତି ଜପସିଦ୍ଧିଂ ଫଲଂ ତଥା ।
ହୀନଂ କର୍ମ ତ୍ୟଜେତ୍ସର୍ୱଂ ଗର୍ହିତସ୍ଥାନମେବ ଚ ॥ ୨୩୯॥

ଶ୍ମଶାନେ ବିଲ୍ୱମୂଲେ ବା ବଟମୂଲାନ୍ତିକେ ତଥା ।
ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି କାନକେ ମୂଲେ ଚୂତବୃକ୍ଷସ୍ୟ ସନ୍ନିଧୌ ॥ ୨୪୦॥

ପୀତାସନଂ ମୋହନେ ତୁ ହ୍ୟସିତଂ ଚାଭିଚାରିକେ ।
ଜ୍ଞେୟଂ ଶୁକ୍ଲଂ ଚ ଶାନ୍ତ୍ୟର୍ଥଂ ବଶ୍ୟେ ରକ୍ତଂ ପ୍ରକୀର୍ତିତମ୍ ॥ ୨୪୧॥

ଜପଂ ହୀନାସନଂ କୁର୍ୱତ୍ ହୀନକର୍ମଫଲପ୍ରଦମ୍ ।
ଗୁରୁଗୀତାଂ ପ୍ରୟାଣେ ବା ସଂଗ୍ରାମେ ରିପୁସଂକଟେ ॥ ୨୪୨॥

ଜପନ୍ ଜୟମବାପ୍ନୋତି ମରଣେ ମୁକ୍ତିଦାୟିକା ।
ସର୍ୱକର୍ମାଣି ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି ଗୁରୁପୁତ୍ରେ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୨୪୩॥

ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରୋ ମୁଖେ ଯସ୍ୟ ତସ୍ୟ ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି ନାନ୍ୟଥା ।
ଦୀକ୍ଷୟା ସର୍ୱକର୍ମାଣି ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି ଗୁରୁପୁତ୍ରକେ ॥ ୨୪୪॥

ଭବମୂଲବିନାଶାୟ ଚାଷ୍ଟପାଶନିବୃତ୍ତୟେ ।
ଗୁରୁଗୀତାମ୍ଭସି ସ୍ନାନଂ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞଃ କୁରୁତେ ସଦା ॥ ୨୪୫॥

ସ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ସଦସଦ୍ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ତମଃ ।
ତସ୍ୟ ସ୍ଥାନାନି ସର୍ୱାଣି ପବିତ୍ରାଣି ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୨୪୬॥

ସର୍ୱଶୁଦ୍ଧଃ ପବିତ୍ରୋଽସୌ ସ୍ୱଭାବାଦ୍ୟତ୍ର ତିଷ୍ଠତି ।
ତତ୍ର ଦେବଗଣାଃ ସର୍ୱେ କ୍ଷେତ୍ରପୀଠେ ଚରନ୍ତି ଚ ॥ ୨୪୭॥

ଆସନସ୍ଥାଃ ଶୟାନା ବା ଗଚ୍ଛନ୍ତସ୍ତିଷ୍ଠନ୍ତୋଽପି ବା ।
ଅଶ୍ୱାରୂଢା ଗଜାରୂଢାଃ ସୁଷୁପ୍ତା ଜାଗ୍ରତୋଽପି ବା ॥ ୨୪୮॥

ଶୁଚିଭୂତା ଜ୍ଞାନବନ୍ତୋ ଗୁରୁଗୀତା ଜପନ୍ତି ଯେ ।
ତେଷାଂ ଦର୍ଶନସଂସ୍ପର୍ଷାତ୍ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନଂ ପ୍ରଜାୟତେ ॥ ୨୪୯॥

ସମୁଦ୍ରେ ବୈ ଯଥା ତୋୟଂ କ୍ଷୀରେ କ୍ଷୀରଂ ଜଲେ ଜଲମ୍ ।
ଭିନ୍ନେ କୁମ୍ଭେ ଯଥାକାଶଂ ତଥାଽଽତ୍ମା ପରମାତ୍ମନି ॥ ୨୫୦॥

ତଥୈବ ଜ୍ଞାନବାନ୍ ଜୀବଃ ପରମାତ୍ମନି ସର୍ୱଦା ।
ଐକ୍ୟେନ ରମତେ ଜ୍ଞାନୀ ଯତ୍ର କୁତ୍ର ଦିବାନିଶମ୍ ॥ ୨୫୧॥

ଏବଂବିଧୋ ମହାୟୁକ୍ତଃ ସର୍ୱତ୍ର ବର୍ତତେ ସଦା ।
ତସ୍ମାତ୍ସର୍ୱପ୍ରକାରେଣ ଗୁରୁଭକ୍ତିଂ ସମାଚରେତ୍ ॥ ୨୫୨॥

ଗୁରୁସନ୍ତୋଷଣାଦେବ ମୁକ୍ତୋ ଭବତି ପାର୍ୱତି ।
ଅଣିମାଦିଷୁ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱଂ କୃପୟା ଦେବି ଜାୟତେ ॥ ୨୫୩॥

ସାମ୍ୟେନ ରମତେ ଜ୍ଞାନୀ ଦିବା ବା ଯଦି ବା ନିଶି ।
ଏବଂବିଧୋ ମହାମୌନୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟସମତାଂ ବ୍ରଜେତ୍ ॥ ୨୫୪॥

ଅଥ ସଂସାରିଣଃ ସର୍ୱେ ଗୁରୁଗୀତାଜପେନ ତୁ ।
ସର୍ୱାନ୍ କାମାଂସ୍ତୁ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ତ୍ରିସତ୍ୟଂ ମମ ଭାଷିତମ୍ ॥ ୨୫୫॥

ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ପୁନଃ ସତ୍ୟଂ ଧର୍ମସାରଂ ମୟୋଦିତମ୍ ।
ଗୁରୁଗୀତାସମଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ନାସ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଂ ଗୁରୋଃ ପରମ୍ ॥ ୨୫୬॥

ଗୁରୁର୍ଦେବୋ ଗୁରୁର୍ଧର୍ମୋ ଗୁରୌ ନିଷ୍ଠା ପରଂ ତପଃ ।
ଗୁରୋଃ ପରତରଂ ନାସ୍ତି ତ୍ରିବାରଂ କଥୟାମି ତେ ॥ ୨୫୭॥

ଧନ୍ୟା ମାତା ପିତା ଧନ୍ୟୋ ଗୋତ୍ରଂ ଧନ୍ୟଂ କୁଲୋଦ୍ଭବଃ ।
ଧନ୍ୟା ଚ ବସୁଧା ଦେବି ଯତ୍ର ସ୍ୟାଦ୍ଗୁରୁଭକ୍ତତା ॥ ୨୫୮॥

ଆକଲ୍ପଜନ୍ମ କୋଟୀନାଂ ଯଜ୍ଞବ୍ରତତପଃକ୍ରିୟାଃ ।
ତାଃ ସର୍ୱାଃ ସଫଲା ଦେବି ଗୁରୂସନ୍ତୋଷମାତ୍ରତଃ ॥ ୨୫୯॥

ଶରୀରମିନ୍ଦ୍ରିୟଂ ପ୍ରାଣଶ୍ଚାର୍ଥଃ ସ୍ୱଜନବନ୍ଧୁତା ।
ମାତୃକୁଲଂ ପିତୃକୁଲଂ ଗୁରୁରେବ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୨୬୦॥

ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟା ହ୍ୟଶକ୍ତାଶ୍ଚ ଯେ ଜନା ନାନୁମନ୍ୱତେ ।
ଗୁରୁସେବାସୁ ବିମୁଖାଃ ପଚ୍ୟନ୍ତେ ନରକେଶୁଚୌ ॥ ୨୬୧॥

ବିଦ୍ୟା ଧନଂ ବଲଂ ଚୈବ ତେଷାଂ ଭାଗ୍ୟଂ ନିରର୍ଥକମ୍ ।
ଯେଷାଂ ଗୁରୂକୃପା ନାସ୍ତି ଅଧୋ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ପାର୍ୱତୀ ॥ ୨୬୨॥

ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଶ୍ଚ ରୁଦ୍ରଶ୍ଚ ଦେବତାଃ ପିତୃକିନ୍ନରାଃ ।
ସିଦ୍ଧଚାରଣୟକ୍ଷାଶ୍ଚ ଅନ୍ୟେ ଚ ମୁନୟୋ ଜନାଃ ॥ ୨୬୩॥

ଗୁରୁଭାବଃ ପରଂ ତୀର୍ଥମନ୍ୟର୍ଥଂ ନିରର୍ଥକମ୍ ।
ସର୍ୱତୀର୍ଥମୟଂ ଦେବି ଶ୍ରୀଗୁରୋଶ୍ଚରଣାମ୍ବୁଜମ୍ ॥ ୨୬୪॥

କନ୍ୟାଭୋଗରତା ମନ୍ଦାଃ ସ୍ୱକାନ୍ତାୟାଃ ପରାଙ୍ମୁଖାଃ ।
ଅତଃ ପରଂ ମୟା ଦେବି କଥିତନ୍ନ ମମ ପ୍ରିୟେ ॥ ୨୬୫॥

ଇଦଂ ରହସ୍ୟମସ୍ପଷ୍ଟଂ ବକ୍ତବ୍ୟଂ ଚ ବରାନନେ ।
ସୁଗୋପ୍ୟଂ ଚ ତବାଗ୍ରେ ତୁ ମମାତ୍ମପ୍ରୀତୟେ ସତି ॥ ୨୬୬॥

ସ୍ୱାମିମୁଖ୍ୟଗଣେଶାଦ୍ୟାନ୍ ବୈଷ୍ଣବାଦୀଂଶ୍ଚ ପାର୍ୱତି ।
ନ ବକ୍ତବ୍ୟଂ ମହାମାୟେ ପାଦସ୍ପର୍ଶଂ କୁରୁଷ୍ୱ ମେ ॥ ୨୬୭॥

ଅଭକ୍ତେ ବଞ୍ଚକେ ଧୂର୍ତେ ପାଷଣ୍ଡେ ନାସ୍ତିକାଦିଷୁ ।
ମନସାଽପି ନ ବକ୍ତବ୍ୟା ଗୁରୁଗୀତା କଦାଚନ ॥ ୨୬୮॥

ଗୁରବୋ ବହବଃ ସନ୍ତି ଶିଷ୍ୟବିତ୍ତାପହାରକାଃ ।
ତମେକଂ ଦୁର୍ଲଭଂ ମନ୍ୟେ ଶିଷ୍ୟହୃତ୍ତାପହାରକମ୍ ॥ ୨୬୯॥

ଚାତୁର୍ୟବାନ୍ ବିବେକୀ ଚ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଜ୍ଞାନବାନ୍ ଶୁଚିଃ ।
ମାନସଂ ନିର୍ମଲଂ ଯସ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱଂ ତସ୍ୟ ଶୋଭତେ ॥ ୨୭୦॥

ଗୁରବୋ ନିର୍ମଲାଃ ଶାନ୍ତାଃ ସାଧବୋ ମିତଭାଷିଣଃ ।
କାମକ୍ରୋଧବିନିର୍ମୁକ୍ତାଃ ସଦାଚାରାଃ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାଃ ॥ ୨୭୧॥

ସୂଚକାଦିପ୍ରଭେଦେନ ଗୁରବୋ ବହୁଧା ସ୍ମୃତାଃ ।
ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ୟକ୍ ପରୀକ୍ଷ୍ୟାଥ ତତ୍ତ୍ୱନିଷ୍ଠଂ ଭଜେତ୍ସୁଧୀଃ ॥ ୨୭୨॥

ବର୍ଣଜାଲମିଦଂ ତଦ୍ୱଦ୍ବାହ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରଂ ତୁ ଲୌକିକମ୍ ।
ଯସ୍ମିନ୍ ଦେବି ସମଭ୍ୟସ୍ତଂ ସ ଗୁରୁଃ ସୁଚକଃ ସ୍ମୃତଃ ॥ ୨୭୩॥

ବର୍ଣାଶ୍ରମୋଚିତାଂ ବିଦ୍ୟାଂ ଧର୍ମାଧର୍ମବିଧାୟିନୀମ୍ ।
ପ୍ରବକ୍ତାରଂ ଗୁରୁଂ ବିଦ୍ଧି ବାଚକଂ ତ୍ୱିତି ପାର୍ୱତି ॥ ୨୭୪॥

ପଞ୍ଚାକ୍ଷର୍ୟାଦିମନ୍ତ୍ରାଣାମୁପଦେଷ୍ଟା ତୁ ପାର୍ୱତି ।
ସ ଗୁରୁର୍ବୋଧକୋ ଭୂୟାଦୁଭୟୋରୟମୁତ୍ତମଃ ॥ ୨୭୫॥

ମୋହମାରଣବଶ୍ୟାଦିତୁଚ୍ଛମନ୍ତ୍ରୋପଦର୍ଶିନମ୍ ।
ନିଷିଦ୍ଧଗୁରୁରିତ୍ୟାହୁଃ ପଣ୍ଡିତାସ୍ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନଃ ॥ ୨୭୬॥

ଅନିତ୍ୟମିତି ନିର୍ଦିଶ୍ୟ ସଂସାରଂ ସଂକଟାଲୟମ୍ ।
ବୈରାଗ୍ୟପଥଦର୍ଶୀ ଯଃ ସ ଗୁରୁର୍ୱିହିତଃ ପ୍ରିୟେ ॥ ୨୭୭॥

ତତ୍ତ୍ୱମସ୍ୟାଦିବାକ୍ୟାନାମୁପଦେଷ୍ଟା ତୁ ପାର୍ୱତି ।
କାରଣାଖ୍ୟୋ ଗୁରୁଃ ପ୍ରୋକ୍ତୋ ଭବରୋଗନିବାରକଃ ॥ ୨୭୮॥

ସର୍ୱସନ୍ଦେହସନ୍ଦୋହନିର୍ମୂଲନବିଚକ୍ଷଣଃ ।
ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁଭୟଘ୍ନୋ ଯଃ ସ ଗୁରୁଃ ପରମୋ ମତଃ ॥ ୨୭୯॥

ବହୁଜନ୍ମକୃତାତ୍ ପୁଣ୍ୟାଲ୍ଲଭ୍ୟତେଽସୌ ମହାଗୁରୁଃ ।
ଲବ୍ଧ୍ୱାଽମୁଂ ନ ପୁନର୍ୟାତି ଶିଷ୍ୟଃ ସଂସାରବନ୍ଧନମ୍ ॥ ୨୮୦॥

ଏବଂ ବହୁବିଧା ଲୋକେ ଗୁରବଃ ସନ୍ତି ପାର୍ୱତି ।
ତେଷୁ ସର୍ୱପ୍ରୟତ୍ନେନ ସେବ୍ୟୋ ହି ପରମୋ ଗୁରୁଃ ॥ ୨୮୧॥

ନିଷିଦ୍ଧଗୁରୁଶିଷ୍ୟସ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟସଂକଲ୍ପଦୂଷିତଃ ।
ବ୍ରହ୍ମପ୍ରଲୟପର୍ୟନ୍ତଂ ନ ପୁନର୍ୟାତି ମର୍ତ୍ୟତାମ୍ ॥ ୨୮୨॥

ଏବଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ମହାଦେବୀ ମହାଦେବବଚସ୍ତଥା ।
ଅତ୍ୟନ୍ତବିହ୍ୱଲମନା ଶଂକରଂ ପରିପୃଚ୍ଛତି ॥ ୨୮୩॥

ପାର୍ୱତ୍ୟୁବାଚ ।
ନମସ୍ତେ ଦେବଦେବାତ୍ର ଶ୍ରୋତବ୍ୟଂ କିଂଚିଦସ୍ତି ମେ ।
ଶ୍ରୁତ୍ୱା ତ୍ୱଦ୍ୱାକ୍ୟମଧୁନା ଭୃଶଂ ସ୍ୟାଦ୍ୱିହ୍ୱଲଂ ମନଃ ॥ ୨୮୪॥

ସ୍ୱୟଂ ମୂଢା ମୃତ୍ୟୁଭୀତାଃ ସୁକୃତାଦ୍ୱିରତିଂ ଗତାଃ ।
ଦୈବାନ୍ନିଷିଦ୍ଧଗୁରୁଗା ଯଦି ତେଷାଂ ତୁ କା ଗତିଃ ॥ ୨୮୫॥

ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ଉବାଚ ।
ଶ୍ରୁଣୁ ତତ୍ତ୍ୱମିଦଂ ଦେବି ଯଦା ସ୍ୟାଦ୍ୱିରତୋ ନରଃ ।
ତଦାଽସାବଧିକାରୀତି ପ୍ରୋଚ୍ୟତେ ଶ୍ରୁତିମସ୍ତକୈଃ ॥ ୨୮୬॥

ଅଖଣ୍ଡୈକରସଂ ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟମୁକ୍ତଂ ନିରାମୟମ୍ ।
ସ୍ୱସ୍ମିନ୍ ସନ୍ଦର୍ଶିତଂ ଯେନ ସ ଭବେଦସ୍ୟଂ ଦେଶିକଃ ॥ ୨୮୭॥

ଜଲାନାଂ ସାଗରୋ ରାଜା ଯଥା ଭବତି ପାର୍ୱତି ।
ଗୁରୂଣାଂ ତତ୍ର ସର୍ୱେଷାଂ ରାଜାୟଂ ପରମୋ ଗୁରୁଃ ॥ ୨୮୮॥

ମୋହାଦିରହିତଃ ଶାନ୍ତୋ ନିତ୍ୟତୃପ୍ତୋ ନିରାଶ୍ରୟଃ ।
ତୃଣୀକୃତବ୍ରହ୍ମବିଷ୍ଣୁବୈଭବଃ ପରମୋ ଗୁରୁଃ ॥ ୨୮୯॥

ସର୍ୱକାଲବିଦେଶେଷୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରୋ ନିଶ୍ଚଲସ୍ସୁଖୀ ।
ଅଖଣ୍ଡୈକରସାସ୍ୱାଦତୃପ୍ତୋ ହି ପରମୋ ଗୁରୁଃ ॥ ୨୯୦॥

ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତବିନିର୍ମୁକ୍ତଃ ସ୍ୱାନୁଭୂତିପ୍ରକାଶବାନ୍ ।
ଅଜ୍ଞାନାନ୍ଧତମଶ୍ଛେତ୍ତା ସର୍ୱଜ୍ଞଃ ପରମୋ ଗୁରୁଃ ॥ ୨୯୧॥

ଯସ୍ୟ ଦର୍ଶନମାତ୍ରେଣ ମନସଃ ସ୍ୟାତ୍ ପ୍ରସନ୍ନତା ।
ସ୍ୱୟଂ ଭୂୟାତ୍ ଧୃତିଶ୍ଶାନ୍ତିଃ ସ ଭବେତ୍ ପରମୋ ଗୁରୁଃ ॥ ୨୯୨॥

ସିଦ୍ଧିଜାଲଂ ସମାଲୋକ୍ୟ ଯୋଗିନାଂ ମନ୍ତ୍ରବାଦିନାମ୍ ।
ତୁଚ୍ଛାକାରମନୋବୃତ୍ତିର୍ୟସ୍ୟାସୌ ପରମୋ ଗୁରୁଃ ॥ ୨୯୩॥

ସ୍ୱଶରୀରଂ ଶବଂ ପଶ୍ୟନ୍ ତଥା ସ୍ୱାତ୍ମାନମଦ୍ୱୟମ୍ ।
ଯଃ ସ୍ତ୍ରୀକନକମୋହଘ୍ନଃ ସ ଭବେତ୍ ପରମୋ ଗୁରୁଃ ॥ ୨୯୪॥

ମୌନୀ ବାଗ୍ମୀତି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞୋ ଦ୍ୱିଧାଭୂଚ୍ଛୃଣୁ ପାର୍ୱତି ।
ନ କଶ୍ଚିନ୍ମୌନିନା ଲାଭୋ ଲୋକେଽସ୍ମିନ୍ଭବତି ପ୍ରିୟେ ॥ ୨୯୫॥

ବାଗ୍ମୀ ତୂତ୍କଟସଂସାରସାଗରୋତ୍ତାରଣକ୍ଷମଃ ।
ଯତୋସୌ ସଂଶୟଚ୍ଛେତ୍ତା ଶାସ୍ତ୍ରୟୁକ୍ତ୍ୟନୁଭୂତିଭିଃ ॥ ୨୯୬॥

ଗୁରୁନାମଜପାଦ୍ଦେବି ବହୁଜନ୍ମର୍ଜିତାନ୍ୟପି ।
ପାପାନି ବିଲୟଂ ଯାନ୍ତି ନାସ୍ତି ସନ୍ଦେହମଣ୍ୱପି ॥ ୨୯୭॥

ଶ୍ରୀଗୁରୋସ୍ସଦୃଶଂ ଦୈବଂ ଶ୍ରୀଗୁରୋସଦୃଶଃ ପିତା ।
ଗୁରୁଧ୍ୟାନସମଂ କର୍ମ ନାସ୍ତି ନାସ୍ତି ମହୀତଲେ ॥ ୨୯୮॥

କୁଲଂ ଧନଂ ବଲଂ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ବାନ୍ଧବାସ୍ସୋଦରା ଇମେ ।
ମରଣେ ନୋପୟୁଜ୍ୟନ୍ତେ ଗୁରୁରେକୋ ହି ତାରକଃ ॥ ୨୯୯॥

କୁଲମେବ ପବିତ୍ରଂ ସ୍ୟାତ୍ ସତ୍ୟଂ ସ୍ୱଗୁରୁସେବୟା ।
ତୃପ୍ତାଃ ସ୍ୟୁସ୍ସକଲା ଦେବା ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ୟା ଗୁରୁତର୍ପଣାତ୍ ॥ ୩୦୦॥

ଗୁରୁରେକୋ ହି ଜାନାତି ସ୍ୱରୂପଂ ଦେବମବ୍ୟଯମ୍ ।
ତଜ୍ଜ୍ଞାନଂ ଯତ୍ପ୍ରସାଦେନ ନାନ୍ୟଥା ଶାସ୍ତ୍ରକୋଟିଭିଃ ॥ ୩୦୧॥

ସ୍ୱରୂପଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟେନ କୃତମପ୍ୟକୃତଂ ଭବେତ୍ ।
ତପୋଜପାଦିଅକ୍ଂ ଦେବି ସକଲଂ ବାଲଜଲ୍ପବତ୍ ॥ ୩୦୨॥

ଶିବଂ କେଚିଦ୍ଧରିଂ କେଚିଦ୍ୱିଧିଂ କେଚିତ୍ତୁ କେଚନ ।
ଶକ୍ତିଂ ଦେବମିତି ଜ୍ଞାତ୍ୱା ବିବଦନ୍ତି ବୃଥା ନରାଃ ॥ ୩୦୩॥

ନ ଜାନନ୍ତି ପରଂ ତତ୍ତ୍ୱଂ ଗୁରୂଦୀକ୍ଷାପରାଙ୍ମୁଖାଃ ।
ଭ୍ରାନ୍ତାଃ ପଶୁସମା ହ୍ୟେତେ ସ୍ୱପରିଜ୍ଞାନବର୍ଜିତାଃ ॥ ୩୦୪॥

ତସ୍ମାତ୍କୈବଲ୍ୟସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥଂ ଗୁରୂମେବ ଭଜେତ୍ପ୍ରିୟେ ।
ଗୁରୂଂ ବିନା ନ ଜାନନ୍ତି ମୂଢାସ୍ତତ୍ପରମଂ ପଦମ୍ ॥ ୩୦୫॥

ଭିଦ୍ୟତେ ହୃଦୟଗ୍ରନ୍ଥିଶ୍ଛିଦ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ୱସଂଶୟାଃ ।
କ୍ଷୀୟନ୍ତେ ସର୍ୱକର୍ମାଣି ଗୁରୋଃ କରୂଣୟା ଶିବେ ॥ ୩୦୬॥

କୃତାୟା ଗୁରୁଭକ୍ତେସ୍ତୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାରତଃ ।
ମୁଚ୍ୟତେ ପାତକାଦ୍ଘୋରାଦ୍ଗୁରୂଭକ୍ତୋ ବିଶେଷତଃ ॥ ୩୦୭॥

ଦୁଃସଂଗଂ ଚ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ପାପକର୍ମ ପରିତ୍ୟଜେତ୍ ।
ଚିତ୍ତଚିହ୍ନମିଦଂ ଯସ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ବିଧୀୟତେ ॥ ୩୦୮॥

ଚିତ୍ତତ୍ୟାଗନିୟୁକ୍ତଶ୍ଚ କ୍ରୋଧଗର୍ୱବିବର୍ଜିତଃ ।
ଦ୍ୱୈତଭାବପରିତ୍ୟାଗୀ ତସ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ବିଧୀୟତେ ॥ ୩୦୯॥

ଏତଲ୍ଲକ୍ଷଣ ସଂୟୁକ୍ତଂ ସର୍ୱଭୂତହିତେ ରତମ୍ ।
ନିର୍ମଲଂ ଜୀବିତଂ ଯସ୍ୟ ତସ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ବିଧୀୟତେ ॥ ୩୧୦॥

କ୍ରିୟଯା ଚାନ୍ୱିତଂ ପୂର୍ୱଂ ଦୀକ୍ଷାଜାଲଂ ନିରୂପିତମ୍ ।
ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷାଭିର୍ର୍ଧ ସାଂଗୋପାଂଗ ଶିବୋଦିତମ୍ ॥ ୩୧୧॥

କ୍ରିୟଯା ସ୍ୟାଦ୍ୱିରହିତାଂ ଗୁରୂସାୟୁଜ୍ୟଦାୟିନୀମ୍ ।
ଗୁରୁଦୀକ୍ଷାଂ ବିନା କୋ ବା ଗୁରୁତ୍ୱାଚାରପାଲକଃ ॥ ୩୧୨॥

ଶକ୍ତୋ ନ ଚାପି ଶକ୍ତୋ ବା ଦୈଶିକାଂଘ୍ରିସମାଶ୍ରୟାତ୍ ।
ତସ୍ୟ ଜନ୍ମାସ୍ତି ସଫଲଂ ଭୋଗମୋକ୍ଷଫଲପ୍ରଦମ୍ ॥ ୩୧୩॥

ଅତ୍ୟନ୍ତଚିତ୍ତପକ୍ୱସ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭକ୍ତିୟୁତସ୍ୟ ଚ ।
ପ୍ରବକ୍ତବ୍ୟମିଦଂ ଦେବି ମମାତ୍ମପ୍ରୀତୟେ ସଦା ॥ ୩୧୪॥

ରହସ୍ୟଂ ସର୍ୱଶାସ୍ତ୍ରେଷୁ ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ରଦଂ ଶିବେ ।
ସମ୍ୟକ୍ପରୀକ୍ଷ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟଂ ସାଧକସ୍ୟ ମଦ୍ୟାତ୍ମନଃ ॥ ୩୧୫॥

ସତ୍କର୍ମପରିପାକାଚ୍ଚ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧସ୍ୟ ଧୀମତଃ ।
ସାଧକସ୍ୟୈବ ବକ୍ତବ୍ୟା ଗୁରୁଗୀତା ପ୍ରୟତ୍ନତଃ ॥ ୩୧୬॥

ନାସ୍ତିକାୟ କୃତଘ୍ନାୟ ଦାମ୍ଭିକାୟ ଶଠାୟ ଚ ।
ଅଭକ୍ତାୟ ବିଭକ୍ତାୟ ନ ବାଚ୍ୟେୟଂ କଦାଚନ ॥ ୩୧୭॥

ସ୍ତ୍ରୀଲୋଲୁପାୟ ମୂର୍ଖାୟ କାମୋପହତଚେତସେ ।
ନିନ୍ଦକାୟ ନ ବକ୍ତବ୍ୟା ଗୁରୁଗୀତା ସ୍ୱଭାବତଃ ॥ ୩୧୮॥

ସର୍ୱ ପାପପ୍ରଶମନଂ ସର୍ୱୋପଦ୍ରବବାରକମ୍ ।
ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁହରଂ ଦେବି ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ରମିଦଂ ଶିବେ ॥ ୩୧୯॥

ଶ୍ରୁତିସାରମିଦଂ ଦେବି ସର୍ୱମୁକ୍ତଂ ସମାସତଃ ।
ନାନ୍ୟଥା ସଦ୍ଗତିଃ ପୁଂସାଂ ବିନା ଗୁରୁପଦଂ ଶିବେ ॥ ୩୨୦॥

ବହୁଜନ୍ମକୃତାତ୍ପାଦୟମର୍ଥୋ ନ ରୋଚତେ ।
ଜନ୍ମବନ୍ଧନିବୃତ୍ୟର୍ଥଂ ଗୁରୁମେବ ଭଜେତ୍ସଦା ॥ ୩୨୧॥

ଅହମେବ ଜଗତ୍ସର୍ୱମହମେବ ପରଂ ପଦମ୍ ।
ଏତଜ୍ଜ୍ଞାନଂ ଯତୋ ଭୂୟାତ୍ତଂ ଗୁରୁଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୩୨୨॥

ଅଲଂ ବିକଲ୍ପୈରହମେବ କେବଲୋ ମୟି ସ୍ଥିତଂ ବିଶ୍ୱମିଦଂ ଚରାଚରମ୍ ।
ଇଦଂ ରହସ୍ୟଂ ମମ ଯେନ ଦର୍ଶିତମ୍ ସ ବନ୍ଦନୀୟୋ ଗୁରୁରେବ କେବଲମ୍ ॥ ୩୨୩॥

ଯସ୍ୟାନ୍ତଂ ନାଦିମଧ୍ୟଂ ନ ହି କରଚରଣଂ ନାମଗୋତ୍ରଂ ନ ସୂତ୍ରମ୍ ।
ନୋ ଜାତିର୍ନୈବ ବର୍ଣୋ ନ ଭବତି ପୁରୁଷୋ ନୋ ନପୁଂସଂ ନ ଚ ସ୍ତ୍ରୀ ॥ ୩୨୪॥

ନାକାରଂ ନୋ ବିକାରଂ ନ ହି ଜନିମରଣଂ ନାସ୍ତି ପୁଣ୍ୟଂ ନ ପାପମ୍ ।
ନୋଽତତ୍ତ୍ୱଂ ତତ୍ତ୍ୱମେକଂ ସହଜସମରସଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ତଂ ନମାମି ॥ ୩୨୫॥

ନିତ୍ୟାୟ ସତ୍ୟାୟ ଚିଦାତ୍ମକାୟ ନବ୍ୟାୟ ଭବ୍ୟାୟ ପରାତ୍ପରାୟ ।
ଶୁଦ୍ଧାୟ ବୁଦ୍ଧାୟ ନିରଞ୍ଜନାୟ ନମୋଽସ୍ୟ ନିତ୍ୟଂ ଗୁରୁଶେଖରାୟ ॥ ୩୨୬॥

ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦରୂପାୟ ବ୍ୟାପିନେ ପରମାତ୍ମନେ ।
ନମଃ ଶ୍ରୀଗୁରୁନାଥାୟ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦମୂର୍ତୟେ ॥ ୩୨୭॥

ସତ୍ୟାନନ୍ଦସ୍ୱରୂପାୟ ବୋଧୈକସୁଖକାରିଣେ ।
ନମୋ ବେଦାନ୍ତବେଦ୍ୟାୟ ଗୁରବେ ବୁଦ୍ଧିସାକ୍ଷିଣେ ॥ ୩୨୮॥

ନମସ୍ତେ ନାଥ ଭଗବନ୍ ଶିବାୟ ଗୁରୁରୂପିଣେ ।
ବିଦ୍ୟାବତାରସଂସିଦ୍ଧ୍ୟୈ ସ୍ୱୀକୃତାନେକବିଗ୍ରହ ॥ ୩୨୯॥

ନବାୟ ନବରୂପାୟ ପରମାର୍ଥୈକରୂପିଣେ ।
ସର୍ୱାଜ୍ଞାନତମୋଭେଦଭାନବେ ଚିଦ୍ଘନାୟ ତେ ॥ ୩୩୦॥

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରାୟ ଦୟାକ୍ଲୃପ୍ତବିଗ୍ରହାୟ ଶିବାତ୍ମନେ ।
ପରତନ୍ତ୍ରାୟ ଭକ୍ତାନାଂ ଭବ୍ୟାନାଂ ଭବ୍ୟରୂପିଣେ ॥ ୩୩୧॥

ବିବେକିନାଂ ବିବେକାୟ ବିମର୍ଶାୟ ବିମର୍ଶିନାମ୍ ।
ପ୍ରକାଶିନାଂ ପ୍ରକାଶାୟ ଜ୍ଞାନିନାଂ ଜ୍ଞାନରୂପିଣେ ॥ ୩୩୨॥

ପୁରସ୍ତତ୍ପାର୍ଶ୍ୱୟୋଃ ପୃଷ୍ଠେ ନମସ୍କୁର୍ୟାଦୁପର୍ୟଧଃ ।
ସଦା ମଚ୍ଚିତ୍ତରୂପେଣ ବିଧେହି ଭବଦାସନମ୍ ॥ ୩୩୩॥

ଶ୍ରୀଗୁରୁଂ ପରମାନନ୍ଦଂ ବନ୍ଦେ ହ୍ୟାନନ୍ଦବିଗ୍ରହମ୍ ।
ଯସ୍ୟ ସନ୍ନିଧିମାତ୍ରେଣ ଚିଦାନନ୍ଦାୟ ତେ ମନଃ ॥ ୩୩୪॥

ନମୋଽସ୍ତୁ ଗୁରବେ ତୁଭ୍ୟଂ ସହଜାନନ୍ଦରୂପିଣେ ।
ଯସ୍ୟ ବାଗମୃତଂ ହନ୍ତି ବିଷଂ ସଂସାରସଂଜ୍ଞକମ୍ ॥ ୩୩୫॥

ନାନାୟୁକ୍ତୋପଦେଶେନ ତାରିତା ଶିଷ୍ୟମନ୍ତତିଃ ।
ତତ୍କୃତାସାରବେଦେନ ଗୁରୁଚିତ୍ପଦମଚ୍ୟୁତମ୍ ॥ ୩୩୬॥

ଅଚ୍ୟୁତାୟ ମନସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ଗୁରବେ ପରମାତ୍ମନେ ।
ସର୍ୱତନ୍ତ୍ରସ୍ୱତନ୍ତ୍ରାୟ ଚିଦ୍ଘନାନନ୍ଦମୂର୍ତୟେ ॥ ୩୩୭॥

ନମୋଚ୍ୟୁତାୟ ଗୁରବେ ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟାସ୍ୱରୂପିଣେ ।
ଶିଷ୍ୟସନ୍ମାର୍ଗପଟବେ କୃପାପୀୟୂଷସିନ୍ଧବେ ॥ ୩୩୮॥

ଓମଚ୍ୟୁତାୟ ଗୁରବେ ଶିଷ୍ୟସଂସାରସେତବେ ।
ଭକ୍ତକାର୍ୟୈକସିଂହାୟ ନମସ୍ତେ ଚିତ୍ସୁଖାତ୍ମନେ ॥ ୩୩୯॥

ଗୁରୁନାମସମଂ ଦୈବଂ ନ ପିତା ନ ଚ ବାନ୍ଧବାଃ ।
ଗୁରୁନାମସମଃ ସ୍ୱାମୀ ନେଦୃଶଂ ପରମଂ ପଦମ୍ ॥ ୩୪୦॥

ଏକାକ୍ଷରପ୍ରଦାତାରଂ ଯୋ ଗୁରୁଂ ନୈବ ମନ୍ୟତେ ।
ଶ୍ୱାନୟୋନିଶତଂ ଗତ୍ୱା ଚାଣ୍ଡାଲେଷ୍ୱପି ଜାୟତେ ॥ ୩୪୧॥

ଗୁରୁତ୍ୟାଗାଦ୍ଭବେନ୍ମୃତ୍ୟୁର୍ମନ୍ତ୍ରତ୍ୟାଗାଦ୍ଦରିଦ୍ରତା ।
ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରପରିତ୍ୟାଗୀ ରୌରବଂ ନରକଂ ବ୍ରଜେତ୍ ॥ ୩୪୨॥

ଶିବକ୍ରୋଧାଦ୍ଗୁରୁସ୍ତ୍ରାତା ଗୁରୁକ୍ରୋଧାଚ୍ଛିବୋ ନ ହି ।
ତସ୍ମାତ୍ସର୍ୱପ୍ରୟତ୍ନେନ ଗୁରୋରାଜ୍ଞା ନ ଲଂଘୟେତ୍ ॥ ୩୪୩॥

ସଂସାରସାଗରସମୁଦ୍ଧରଣୈକମନ୍ତ୍ରଂ
ବ୍ରହ୍ମାଦିଦେବମୁନିପୂଜିତସିଦ୍ଧମନ୍ତ୍ରମ୍ ।
ଦାରିଦ୍ର୍ୟଦୁଃଖଭବରୋଗବିନାଶମନ୍ତ୍ରଂ
ବନ୍ଦେ ମହାଭୟହରଂ ଗୁରୁରାଜମନ୍ତ୍ରମ୍ ॥ ୩୪୪॥

ସପ୍ତକୋଟୀମହାମନ୍ତ୍ରାଶ୍ଚିତ୍ତବିଭ୍ରଂଶକାରକାଃ ।
ଏକ ଏବ ମହାମନ୍ତ୍ରୋ ଗୁରୁରିତ୍ୟକ୍ଷରଦ୍ୱୟମ୍ ॥ ୩୪୫॥

ଏବମୁକ୍ତ୍ୱା ମହାଦେବଃ ପାର୍ୱତୀଂ ପୁନରବ୍ରବୀତ୍ ।
ଇଦମେବ ପରଂ ତତ୍ତ୍ୱଂ ଶ୍ରୁଣୁ ଦେବି ସୁଖାବହମ୍ ॥ ୩୪୬॥

ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱମିଦଂ ଦେବି ସର୍ୱମୁକ୍ତଂ ସମାସତଃ ।
ରହସ୍ୟମିଦମବ୍ୟକ୍ତନ୍ନ ବଦେଦ୍ୟସ୍ୟ କସ୍ୟଚିତ୍ ॥ ୩୪୭॥

ନ ମୃଷା ସ୍ୟାଦିୟଂ ଦେବି ମଦୁକ୍ତିଃ ସତ୍ୟରୂପିଣୀ ।
ଗୁରୁଗୀତାସମଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ନାସ୍ତି ନାସ୍ତି ମହୀତଲେ ॥ ୩୪୮॥

ଗୁରୁଗୀତାମିମାଂ ଦେବି ଭବଦୁଃଖବିନାଶିନୀମ୍ ।
ଗୁରୁଦୀକ୍ଷାବିହୀନସ୍ୟ ପୁରତୋ ନ ପଠେତ୍ କ୍ୱଚିତ୍ ॥ ୩୪୯॥

ରହସ୍ୟମତ୍ୟନ୍ତରହସ୍ୟମେତନ୍ନ ପାପିନା ଲଭ୍ୟମିଦଂ ମହେଶ୍ୱରି ।
ଅନେକଜନ୍ମାର୍ଜିତପୁଣ୍ୟପାକାଦ୍ଗୁରୋସ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱଂ ଲଭତେ ମନୁଷ୍ୟଃ ॥ ୩୫୦॥

ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାଦହମେବ ସର୍ୱଂ
ମୟ୍ୟେବ ସର୍ୱଂ ପରିକଲ୍ପିତଂ ଚ ।
ଇତ୍ଥଂ ବିଜାନାମି ସଦାତ୍ମରୂପଂ
ଗ୍ତସ୍ୟାଂଘ୍ରିପଦ୍ମଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ନିତ୍ୟମ୍ ॥ ୩୫୧॥

ଅଜ୍ଞାନତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ବିଷୟାକ୍ରାନ୍ତଚେତସଃ ।
ଜ୍ଞାନପ୍ରଭାପ୍ରଦାନେନ ପ୍ରସାଦଂ କୁରୁ ମେ ପ୍ରଭୋ ॥ ୩୫୨॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀଗୁରୁଗୀତାୟାଂ ତୃତୀୟୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀସ୍କଂଦପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଂଡେ ଈଶ୍ୱରପାର୍ୱତୀ
ସଂବାଦେ ଗୁରୁଗୀତା ସମାପ୍ତ ॥

॥ ଶ୍ରୀଗୁରୁଦତ୍ତାତ୍ରେୟାର୍ପଣମସ୍ତୁ ॥

Also Read:

Guru Gita Long Version Lyrics in Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Guru Gita Long Version Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top