Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Guru Vatapuradhish Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Guru Vatapuradhish Ashtottarashatanama Stotram in English:

sriguruvatapuradhisastottarasatanamastotram

dhyanam –
pitambaram karavirajitasankhacakra-
kaumodakisarasijam karunasamudram ।
radhasahayamatisundaramandahasam
vatalayesamanisam hrdi bhavayami ॥

krsno vatapuradhisah bhaktakalpadrumah prabhuh ।
rogahanta param dhama kalau sarvasukhapradah ॥ 1 ॥

vatarogaharo visnuh uddhavadiprapujitah ।
bhaktamanasasamvistah bhaktakamaprapurakah ॥ 2 ॥

lokavikhyatacaritrah sankaracaryapujitah ।
pandyesavisahanta ca pandyarajakrtalayah ॥ 3 ॥

narayanakaviproktastotrasantustamanasah ।
narayanasarastiravasi naradapujitah ॥ 4 ॥

vipranityannadata ca vividhakrtisobhitah ।
tailabhisekasantustah siktatailartiharakah ॥ 5 ॥

kaupinadarujahanta pitambaradharo’vyayah ।
ksirabhisekatsaubhagyadata kaliyugaprabhuh ॥ 6 ॥

nirmalyadarsanadbhaktacittacintanivarakah ।
devakivasudevattapunyapuñjo’ghanasakah ॥ 7 ॥

pustidah kirtido nityakalyanatatidayakah ।
mandaramalasamvitah muktadamavibhusitah ॥ 8 ॥

padmahastascakradhari gadasankhamanoharah ।
gadapahanta gangeyamoksadata sadotsavah ॥ 9 ॥

ganavidyapradata ca venunadavisaradah ।
bhaktannadanasantustah vaikunthikrtakeralah ॥ 10 ॥

tulabharasamayatajanasarvarthadayakah ।
padmamali padmanabhah padmanetrah sriyahpatih ॥ 11 ॥

padanissrtagangodah punyasaliprapujitah ।
tulasidamasantustah vilvamangalapujitah ॥ 12 ॥

puntanaviprasandrstadivyamangalavigrahah ।
pavanah paramo dhata putrapautrapradayakah ॥ 13 ॥

maharogaharo vaidyanatho vedavidarcitah ।
dhanvantarirdharmarupo dhanadhanyasukhapradah ॥ 14 ॥

arogyadata visvesah vidhirudradisevitah ।
vedantavedyo vagisah samyagvakchaktidayakah ॥ 15 ॥

mantramurtirvedamurtih tejomurtih stutipriyah ।
purvapunyavadaradhyah mahalabhakaro mahan ॥ 16 ॥

devakivasudevadipujito radhikapatih ।
srirukminisatyabhamasamlalitapadambujah ॥ 17 ॥

kanyasodasasahasrakanthamangalyasutradah ।
annaprasanasampraptabahubalasukhapradah ॥ 18 ॥

guruvayususanklrptasatpratisthah surarcitah ।
payasannapriyo nityangajarasisamujjvalah ॥ 19 ॥

puranaratnapathanasravananandapuritah ।
mangalyadananiratah daksinadvarakapatih ॥ 20 ॥

dipayutotthasajjvalaprakasitanijalayah ।
padmamaladharah sriman padmanabho’khilarthadah ॥ 21 ॥

ayurdata mrtyuharta roganasanadiksitah ।
navanitapriyo nandanandano rasanayakah ॥ 22 ॥

yasodapunyasañjatah gopikahrdayasthitah ।
bhaktartighno bhavyaphalah bhutanugrahatatparah ।
diksitanantaramoktanamasupritamanasah ॥ 23 ॥

guruvatapurisasya namnamastottaram satam ।
diksitanantaramena bhaktya stotram krtam mahat ॥ 24 ॥

sraddhayuktah pathennityam smaran vatapuradhipam ।
tasya devo vasudevah sarvarthaphalado bhavet ॥ 25 ॥

iti brahmasri semgalipuram anantaramadiksitaviracitam
sriguruvatapurisastottarasatanamastotram sampurnam ॥

Also Read:

Guru Vatapuradhish Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top