Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Manki Gita Lyrics in Tamil

Manki Geetaa in Tamil:

॥ மங்கிகீ³தா ॥(Mahabharata Shantiparva)

அத்⁴யாய꞉ 171
யுதி⁴ஸ்தி²ர
ஈஹமான꞉ ஸமாரம்பா⁴ன்யதி³ நாஸாத³யேத்³த⁴னம் ।
த⁴னத்ருʼஷ்ணாபி⁴பூ⁴தஶ்ச கிம்ʼ குர்வன்ஸுக²மாப்னுயாத் ॥ 1 ॥

பீ⁴ஷ்ம
ஸர்வஸாம்யமனாயாஸ꞉ ஸத்யவாக்யம்ʼ ச பா⁴ரத ।
நிர்வேத³ஶ்சாவிவித்ஸா ச யஸ்ய ஸ்யாத்ஸ ஸுகீ² நர꞉ ॥ 2 ॥

ஏதான்யேவ பதா³ன்யாஹு꞉ பஞ்ச வ்ருʼத்³தா⁴꞉ ப்ரஶாந்தயே ।
ஏஷ ஸ்வர்க³ஶ்ச த⁴ர்மஶ்ச ஸுக²ம்ʼ சானுத்தமம்ʼ ஸதாம் ॥ 3 ॥

அத்ராப்யுதா³ஹரந்தீமமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
நிர்வேதா³ன்மங்கினா கீ³தம்ʼ தந்நிபோ³த⁴ யுதி⁴ஷ்டி²ர ॥ 4 ॥

ஈஹமானோ த⁴னம்ʼ மங்கிர்ப⁴க்³னேஹஶ்ச புன꞉ புன꞉ ।
கேன சித்³த⁴னஶேஷேண க்ரீதவாந்த³ம்ய கோ³யுக³ம் ॥ 5 ॥

ஸுஸம்ப³த்³தௌ⁴ து தௌ த³ம்யௌ த³மனாயாபி⁴நி꞉ஸ்ருʼதௌ ।
ஆஸீனமுஷ்ட்ரம்ʼ மத்⁴யேன ஸஹஸைவாப்⁴யதா⁴வதாம் ॥ 6 ॥

தயோ꞉ ஸம்ப்ராப்தயோருஷ்ட்ர꞉ ஸ்கந்த⁴தே³ஶமமர்ஷண꞉ ।
உத்தா²யோத்க்ஷிப்ய தௌ த³ம்யௌ ப்ரஸஸார மஹாஜவ꞉ ॥ 7 ॥

ஹ்ரியமாணௌ து தௌ த³ம்யௌ தேனோஷ்ட்ரேண ப்ரமாதி²னா ।
ம்ரியமாணௌ ச ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய மங்கிஸ்தத்ராப்³ரவீதி³த³ம் ॥ 8 ॥

ந சைவாவிஹிதம்ʼ ஶக்யம்ʼ த³க்ஷேணாபீஹிதும்ʼ த⁴னம் ।
யுக்தேன ஶ்ரத்³த⁴யா ஸம்யகீ³ஹாம்ʼ ஸமனுதிஷ்ட²தா ॥ 9 ॥

க்ருʼதஸ்ய பூர்வம்ʼ சானர்தை²ர்யுக்தஸ்யாப்யனுதிஷ்ட²த꞉ ।
இமம்ʼ பஶ்யத ஸங்க³த்யா மம தை³வமுபப்லவம் ॥ 10 ॥

உத்³யம்யோத்³யம்ய மே த³ம்யௌ விஷமேனேவ க³ச்ச²தி ।
உத்க்ஷிப்ய காகதாலீயமுன்மாதே²னேவ ஜம்பு³க꞉ ॥ 11 ॥

மனீ வோஷ்ட்ரஸ்ய லம்பே³தே ப்ரியௌ வத்ஸதரௌ மம ।
ஶுத்³த⁴ம்ʼ ஹி தை³வமேவேத³மதோ நைவாஸ்தி பௌருஷம் ॥ 12 ॥

யதி³ வாப்யுபபத்³யேத பௌருஷம்ʼ நாம கர்ஹி சித் ।
அன்விஷ்யமாணம்ʼ தத³பி தை³வமேவாவதிஷ்ட²தே ॥ 13 ॥

தஸ்மாந்நிர்வேத³ ஏவேஹ க³ந்தவ்ய꞉ ஸுக²மீப்ஸதா ।
ஸுக²ம்ʼ ஸ்வபிதி நிர்விண்ணோ நிராஶஶ்சார்த²ஸாத⁴னே ॥ 14 ॥

அஹோ ஸம்யக்ஷுகேனோக்தம்ʼ ஸர்வத꞉ பரிமுச்யதா ।
ப்ரதிஷ்ட²தா மஹாரண்யம்ʼ ஜனகஸ்ய நிவேஶனாத் ॥ 15 ॥

ய꞉ காமான்ப்ராப்னுயாத்ஸர்வான்யஶ்சைனான்கேவலாம்ʼஸ்த்யஜேத் ।
ப்ராபனாத்ஸர்வகாமானாம்ʼ பரித்யாகோ³ விஶிஷ்யதே ॥ 16 ॥

நாந்தம்ʼ ஸர்வவிவித்ஸானாம்ʼ க³தபூர்வோ(அ)ஸ்தி கஶ் சன ।
ஶரீரே ஜீவிதே சைவ த்ருʼஷ்ணா மந்த³ஸ்ய வர்த⁴தே ॥ 17 ॥

நிவர்தஸ்வ விவித்ஸாப்⁴ய꞉ ஶாம்ய நிர்வித்³ய மாமக ।
அஸக்ருʼச்சாஸி நிக்ருʼதோ ந ச நிர்வித்³யஸே தனோ ॥ 18 ॥

யதி³ நாஹம்ʼ விநாஶ்யஸ்தே யத்³யேவம்ʼ ரமஸே மயா ।
மா மாம்ʼ யோஜய லோபே⁴ன வ்ருʼதா² த்வம்ʼ வித்தகாமுக ॥ 19 ॥

ஸஞ்சிதம்ʼ ஸஞ்சிதம்ʼ த்³ரவ்யம்ʼ நஷ்டம்ʼ தவ புன꞉ புன꞉ ।
கதா³ விமோக்ஷ்யஸே மூட⁴ த⁴னேஹாம்ʼ த⁴னகாமுக ॥ 20 ॥

அஹோ நு மம பா³லிஶ்யம்ʼ யோ(அ)ஹம்ʼ க்ரீத³னகஸ்தவ ।
கிம்ʼ நைவ ஜாது புருஷ꞉ பரேஷாம்ʼ ப்ரேஷ்யதாமியாத் ॥ 21 ॥

ந பூர்வே நாபரே ஜாது காமாநாமந்தமாப்னுவன் ।
த்யக்த்வா ஸர்வஸமாரம்பா⁴ன்ப்ரதிபு³த்³தோ⁴(அ)ஸ்மி ஜாக்³ருʼமி ॥ 22 ॥

நூனம்ʼ தே ஹ்ருʼத³யம்ʼ காமவஜ்ர ஸாரமயம்ʼ த்³ருʼத⁴ம் ।
யத³னர்த²ஶதாவிஷ்டம்ʼ ஶததா⁴ ந விதீ³ர்யதே ॥ 23 ॥

த்யஜாமி காமத்வாம்ʼ சைவ யச்ச கிம்ʼ சித்ப்ரியம்ʼ தவ ।
தவாஹம்ʼ ஸுக²மன்விச்ச²ன்னாத்மன்யுபலபே⁴ ஸுக²ம் ॥ 24 ॥

காமஜாநாமி தே மூலம்ʼ ஸங்கல்பாத்கில ஜாயஸே ।
ந த்வாம்ʼ ஸங்கல்பயிஷ்யாமி ஸமூலோ ந ப⁴விஷ்யதி ॥ 25 ॥

ஈஹா த⁴னஸ்ய ந ஸுகா² லப்³த்⁴வா சிந்தா ச பூ⁴யஸீ ।
லப்³தா⁴நாஶோ யதா² ம்ருʼத்யுர்லப்³த⁴ம்ʼ ப⁴வதி வா ந வா ॥ 26 ॥

பரேத்ய யோ ந லப⁴தே ததோ து³꞉க²தரம்ʼ நு கிம் ।
ந ச துஷ்யதி லப்³தே⁴ன பூ⁴ய ஏவ ச மார்க³தி ॥ 27 ॥

அனுதர்ஷுல ஏவார்த²꞉ ஸ்வாது³ கா³ங்க³மிவோத³கம் ।
மத்³விலாபனமேதத்து ப்ரதிபு³த்³தோ⁴(அ)ஸ்மி ஸந்த்யஜ ॥ 28 ॥

ய இமம்ʼ மாமகம்ʼ தே³ஹம்ʼ பூ⁴தக்³ராம꞉ ஸமாஶ்ரித꞉ ।
ஸ யாத்விதோ யதா²காமம்ʼ வஸதாம்ʼ வா யதா²ஸுக²ம் ॥ 29 ॥

ந யுஷ்மாஸ்விஹ மே ப்ரீதி꞉ காமலோபா⁴னுஸாரிஷு ।
தஸ்மாது³த்ஸ்ருʼஜ்ய ஸர்வான்வ꞉ ஸத்யமேவாஶ்ரயாம்யஹம் ॥ 30 ॥

ஸர்வபூ⁴தான்யஹம்ʼ தே³ஹே பஶ்யன்மனஸி சாத்மன꞉ ।
யோகே³ பு³த்³தி⁴ம்ʼ ஶ்ருதே ஸத்த்வம்ʼ மனோ ப்³ரஹ்மணி தா⁴ரயன் ॥ 31 ॥

விஹரிஷ்யாம்யனாஸக்த꞉ ஸுகீ² லோகாந்நிராமய꞉ ।
யதா² மா த்வம்ʼ புனர்னைவம்ʼ து³꞉கே²ஷு ப்ரநிதா⁴ஸ்யஸி ॥ 32 ॥

த்வயா ஹி மே ப்ரனுன்னஸ்ய க³திரன்யா ந வித்³யதே ।
த்ருʼஷ்ணா ஶோகஶ்ரமாணாம்ʼ ஹி த்வம்ʼ காமப்ரப⁴வ꞉ ஸதா³ ॥ 33 ॥

த⁴னநாஶோ(அ)தி⁴கம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ மன்யே ஸர்வமஹத்தரம் ।
ஜ்ஞாதயோ ஹ்யவமன்யந்தே மித்ராணி ச த⁴னச்யுதம் ॥ 34 ॥

அவஜ்ஞான ஸஹஸ்ரைஸ்து தோ³ஷா꞉ கஸ்ததராத⁴னே ।
த⁴னே ஸுக²கலா யா ச ஸாபி து³꞉கை²ர்விதீ⁴யதே ॥ 35 ॥

த⁴நமஸ்யேதி புருஷம்ʼ புரா நிக்⁴னந்தி த³ஸ்யவ꞉ ।
க்லிஶ்யந்தி விவிதை⁴ர்த³ந்தை³ர்நித்யமுத்³வேஜயந்தி ச ॥ 36 ॥

மந்த³லோலுபதா து³꞉க²மிதி பு³த்³தி⁴ம்ʼ சிரான்மயா ।
யத்³யதா³லம்ப³ஸே காமதத்ததே³வானுருத்⁴யஸே ॥ 37 ॥

அதத்த்வஜ்ஞோ(அ)ஸி பா³லஶ்ச து³ஸ்தோஷோ(அ)பூரணோ(அ)னல꞉ ।
நைவ த்வம்ʼ வேத்த² ஸுலப⁴ம்ʼ நைவ த்வம்ʼ வேத்த² து³ர்லப⁴ம் ॥ 38 ॥

பாதாலமிவ து³ஷ்பூரோ மாம்ʼ து³꞉கை²ர்யோக்துமிச்ச²ஸி ।
நாஹமத்³ய ஸமாவேஷ்டும்ʼ ஶக்ய꞉ காமபுனஸ்த்வயா ॥ 39 ॥

நிர்வேத³மஹமாஸாத்³ய த்³ரவ்யநாஶாத்³யத்³ருʼச்ச²யா ।
நிர்வ்ருʼதிம்ʼ பரமாம்ʼ ப்ராப்ய நாத்³ய காமான்விசிந்தயே ॥ 40 ॥

அதிக்லேஶான்ஸஹாமீஹ நாஹம்ʼ பு³த்⁴யாம்யபு³த்³தி⁴மான் ।
நிக்ருʼதோ த⁴னநாஶேன ஶயே ஸர்வாங்க³விஜ்வர꞉ ॥ 41 ॥

பரித்யஜாமி காமத்வாம்ʼ ஹித்வா ஸர்வமனோக³தீ꞉ ।
ந த்வம்ʼ மயா புன꞉ காமனஸ்யோதேனேவ ரம்ʼஸ்யஸே ॥ 42 ॥

க்ஷமிஷ்யே(அ)க்ஷமமாணானாம்ʼ ந ஹிம்ʼஸிஷ்யே ச ஹிம்ʼஸித꞉ ।
த்³வேஷ்ய முக்த꞉ ப்ரியம்ʼ வக்ஷ்யாம்யநாத்³ருʼத்ய தத³ப்ரியம் ॥ 43 ॥

த்ருʼப்த꞉ ஸ்வஸ்தே²ந்த்³ரியோ நித்யம்ʼ யதா² லப்³தே⁴ன வர்தயன் ।
ந ஸகாமம்ʼ கரிஷ்யாமி த்வாமஹம்ʼ ஶத்ருமாத்மன꞉ ॥ 44 ॥

நிர்வேத³ம்ʼ நிர்வ்ருʼதிம்ʼ த்ருʼப்திம்ʼ ஶாந்திம்ʼ ஸத்யம்ʼ த³மம்ʼ க்ஷமாம் ।
ஸர்வபூ⁴தத³யாம்ʼ சைவ வித்³தி⁴ மாம்ʼ ஶரணாக³தம் ॥ 45 ॥

தஸ்மாத்காமஶ்ச லோப⁴ஶ்ச த்ருʼஷ்ணா கார்பண்யமேவ ச ।
த்யஜந்து மாம்ʼ ப்ரதிஷ்ட²ந்தம்ʼ ஸத்த்வஸ்தோ² ஹ்யஸ்மி ஸாம்ப்ரதம் ॥ 46 ॥

ப்ரஹாய காமம்ʼ லோப⁴ம்ʼ ச க்ரோத⁴ம்ʼ பாருஷ்யமேவ ச ।
நாத்³ய லோப⁴வஶம்ʼ ப்ராப்தோ து³꞉க²ம்ʼ ப்ராப்ஸ்யாம்யனாத்மவான் ॥ 47 ॥

யத்³யத்த்யஜதி காமானாம்ʼ தத்ஸுக²ஸ்யாபி⁴பூர்யதே ।
காமஸ்ய வஶகோ³ நித்யம்ʼ து³꞉க²மேவ ப்ரபத்³யதே ॥ 48 ॥

காமான்வ்யுத³ஸ்ய து⁴னுதே யத்கிம்ʼ சித்புருஷோ ரஜ꞉ ।
காமக்ரோதோ⁴த்³ப⁴வம்ʼ து³꞉க²மஹ்ரீரரதிரேவ ச ॥ 49 ॥

ஏஷ ப்³ரஹ்ம ப்ரவிஷ்டோ(அ)ஹம்ʼ க்³ரீஸ்மே ஶீதமிவ ஹ்ரத³ம் ।
ஶாம்யாமி பரிநிர்வாமி ஸுக²மாஸே ச கேவலம் ॥ 50 ॥

யச்ச காமஸுக²ம்ʼ லோகே யச்ச தி³வ்யம்ʼ மஹத்ஸுக²ம் ।
த்ருʼஷ்ணா க்ஷயஸுக²ஸ்யைதே நார்ஹத꞉ ஸோத³ஶீம்ʼ கலாம் ॥ 51 ॥

ஆத்மனா ஸப்தமம்ʼ காமம்ʼ ஹத்வா ஶத்ருமிவோத்தமம் ।
ப்ராப்யாவத்⁴யம்ʼ ப்³ரஹ்ம புரம்ʼ ராஜேவ ஸ்யாமஹம்ʼ ஸுகீ² ॥ 52 ॥

ஏதாம்ʼ பு³த்³தி⁴ம்ʼ ஸமாஸ்தா²ய மங்கிர்நிர்வேத³மாக³த꞉ ।
ஸர்வான்காமான்பரித்யஜ்ய ப்ராப்ய ப்³ரஹ்ம மஹத்ஸுக²ம் ॥ 53 ॥

த³ம்ய நாஶ க்ருʼதே மங்கிரமரத்வம்ʼ கிலாக³மத் ।
அசி²னத்காமமூலம்ʼ ஸ தேன ப்ராப மஹத்ஸுக²ம் ॥ 54 ॥

॥ இதி மங்கிகீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Manki Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Manki Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top