Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Matripanchakam Lyrics in Kannada | ಮಾತೃಪಂಚಕಮ್

ಮಾತೃಪಂಚಕಮ್ Lyrics :

ಓಂ
ಶ್ರೀರಾಮಜಯಮ್ ।
ಓಂ ಸದ್ಗುರುಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ ।

ಮಾತೃಗಾಯತ್ರೀ
ಓಂ ಮಾತೃದೇವ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ । ವರದಾಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ವರದಪತ್ನೀಂ ಚ ಕ್ಷಾನ್ತಾಂ ಸುಪ್ರಿಯಸೇವಿತಾಮ್ ।
ವೀಣಾಸಂಗೀತಲೋಲಾಂ ಚ ಮನ್ಮಾತರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 1॥

ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಂ ಬುಭುಕ್ಷಾಹಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿವಾಚಾಸ್ಪದಾಂ ವರಾಮ್ ।
ಸತ್ಕಾರುಣ್ಯಗುಣಾಮಮ್ಬಾಂ ಮನ್ಮಾತರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 2॥

ರೋಗಪೀಡಾಪಹಶ್ಲೋಕಾಂ ರೋಗಶೋಕೋಪಶಾಮನೀಮ್ ।
ಶ್ಲೋಕಪ್ರಿಯಾಂ ಸ್ತುತಾಂ ಸ್ತುತ್ಯಾಂ ಮನ್ಮಾತರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 3॥

ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಂ ಭಕ್ತಾಂ ರಾಮಾಯಣಕಥಾಪ್ರಿಯಾಮ್ ।
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಪ್ರೀತಾಂ ಮನ್ಮಾತರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 4॥

ತ್ಯಾಗರಾಜಕೃತಿಪ್ರೀತಾಂ ಪುತ್ರೀಪುಷ್ಪಾಪ್ರಿಯಸ್ತುತಾಮ್ ।
ಶತಾಯುರ್ಮಂಗಲಾಶೀದಾಂ ಮನ್ಮಾತರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 5॥

ಮಂಗಲಂ ಮಮ ಮಾತ್ರೇ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಮ್ನ್ಯೈ ಸುಮಂಗಲಮ್ ।
ಮಂಗಲಂ ಪ್ರಿಯದಾತ್ರ್ಯೈ ಚ ಮನೋಗಾಯೈ ಸುಮಂಗಲಮ್ ॥ 6॥

ಇತಿ ಮಾತೃಪಂಚಕಂ ಪುತ್ರ್ಯಾ ಪುಷ್ಪಯಾ ಪ್ರೀತ್ಯಾ
ಮಾತರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಂ ಸಮರ್ಪಿತಮ್ ।
ಓಂ ಶುಭಮಸ್ತು ।

Matripanchakam Lyrics in Kannada | ಮಾತೃಪಂಚಕಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top