Home / Shiva Stotram / Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶಿವಾಯ ನಮಃ ||

ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಮಾನಸಪೂಜಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ಕೈಲಾಸೇ ಕಮನೀಯರತ್ನಖಚಿತೇ ಕಲ್ಪದ್ರುಮೂಲೇ ಸ್ಥಿತಂ
ಕರ್ಪೂರಸ್ಫಟಿಕೇನ್ದುಸುನ್ದರತನುಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀಸೇವಿತಮ್ |
ಗಙ್ಗಾತುಙ್ಗತರಙ್ಗರಞ್ಜಿತ ಜಟಾಭಾರಂ ಕೃಪಾಸಾಗರಂ
ಕಣ್ಠಾಲಙ್ಕೃತಶೇಷಭೂಷಣಮಮುಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಂ ಭಾವಯೇ ||೧||

ಆಗತ್ಯ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೇ ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಲಙ್ಕೃತ ಶೂಲಪಾಣೇ |
ಸ್ವಭಕ್ತಸಂರಕ್ಷಣಕಾಮಧೇನೋ ಪ್ರಸೀದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಪಾರ್ವತೀಶ ||೨||

ಭಾಸ್ವನ್ಮೌಕ್ತಿಕತೋರಣೇ ಮರಕತಸ್ತಮ್ಭಾಯುತಾಲಙ್ಕೃತೇ
ಸೌಧೇ ಧೂಪಸುವಾಸಿತೇ ಮಣಿಮಯೇ ಮಾಣಿಕ್ಯದೀಪಾಞ್ಚಿತೇ |
ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಾಮರಯೋಗಿಪುಙ್ಗವಗಣೈರ್ಯುಕ್ತೇ ಚ ಕಲ್ಪದ್ರುಮೈಃ
ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಸುಸ್ಥಿರೋ ಭವ ವಿಭೋ ಮಾಣಿಕ್ಯಸಿಂಹಾಸನೇ ||೩||

ಮನ್ದಾರಮಲ್ಲೀಕರವೀರಮಾಧವೀಪುನ್ನಾಗನೀಲೋತ್ಪಲಚಮ್ಪಕಾನ್ವಿತೈಃ |
ಕರ್ಪೂರಪಾಟೀರಸುವಾಸಿತೈರ್ಜಲೈರಾಧತ್ಸ್ವ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಪಾದ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ ||೪||

ಸುಗನ್ಧಪುಷ್ಪಪ್ರಕರೈಃ ಸುವಾಸಿತೈರ್ವಿಯನ್ನದೀಶೀತಳವಾರಿಭಿಃ ಶುಭೈಃ |
ತ್ರಿಲೋಕನಾಥಾರ್ತಿಹರಾರ್ಘ್ಯಮಾದರಾದ್ಗೃಹಾಣ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಸರ್ವವನ್ದಿತ ||೫||

ಹಿಮಾಮ್ಬುವಾಸಿತೈಸ್ತೋಯೈಃ ಶೀತಳೈರತಿಪಾವನೈಃ |
ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಮಹಾದೇವ ಶುದ್ಧಾಚಮನಮಾಚರ ||೬||

ಗುಡದಧಿಸಹಿತಂ ಮಧುಪ್ರಕೀರ್ಣಂ ಸುಘೃತಸಮನ್ವಿತಧೇನುದುಗ್ಧಯುಕ್ತಮ್ |
ಶುಭಕರ ಮಧುಪರ್ಕಮಾಹರ ತ್ವಂ ತ್ರಿನಯನ ಮೄತ್ಯುಹರ ತ್ರಿಲೋಕವನ್ದ್ಯ ||೭||

ಪಞ್ಚಾಸ್ತ್ರ ಶಾನ್ತ ಪಞ್ಚಾಸ್ಯ ಪಞ್ಚಪಾತಕಸಂಹರ |
ಪಞ್ಚಾಮೃತಸ್ನಾನಮಿದಂ ಕುರು ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಪ್ರಭೋ||೮|

ಜಗತ್ರಯೀಖ್ಯಾತಸಮಸ್ತತೀರ್ಥಸಮಾಹೃತೈಃ ಕಲ್ಮಷಹಾರಿಭಿಶ್ಚ |
ಸ್ನಾನಂ ಸುತೋಯೈಃ ಸಮುದಾಚರ ತ್ವಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಾನನ್ತಗುಣಾಭಿರಾಮ ||೯||

ಆನೀತೇನಾತಿಶುಭ್ರೇಣ ಕೌಶೇಯೇನಾಮರದ್ರುಮಾತ್ |
ಮಾರ್ಜಯಾಮಿ ಜಟಾಭಾರಂ ಶಿವ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಪ್ರಭೋ ||೧೦||

ನಾನಾಹೇಮವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಚರಿಚೀನಾಮ್ಬರಾಣಿ ಚ
ವಿವಿಧಾನಿ ಚ ದಿವ್ಯಾನಿ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಸುಧಾರಯ ||೧೧||

ವಿಶುದ್ಧಮುಕ್ತಾಫಲಜಾಲರಮ್ಯಂ ಮನೋಹರಂ ಕಾಞ್ಚನಹೇಮಸೂತ್ರಮ್ |
ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಮಾಧತ್ಸ್ವ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯ ||೧೨||

ಶ್ರೀಗನ್ಧಂ ಘನಸಾರಕುಙ್ಕುಮಯುತಂ ಕಸ್ತೂರಿಕಾಪೂರಿತಂ
ಕಾಲೇಯೇನ ಹಿಮಾಮ್ಬುನಾ ವಿರಚಿತಂ ಮನ್ದಾರಸಂವಾಸಿತಮ್ |

ದಿವ್ಯಂ ದೇವ ಮನೋಹರಂ ಮಣಿಮಯೇ ಪಾತ್ರೇ ಸಮಾರೋಪಿತಂ
ಸರ್ವಾಙ್ಗೇಷು ವಿಲೇಪಯಾಮಿ ಸತತಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಶ್ರೀವಿಭೋ ||೧೩||

ಅಕ್ಷತೈರ್ಧವಳೈರ್ದಿವ್ಯೈಃ ಸಮ್ಯಕ್ತಿಲಸಮನ್ವಿತೈಃ |
ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಮಹಾದೇವ ಪೂಜಯಾಮಿ ವೃಷಧ್ವಜ ||೧೪||

ಚಮ್ಪಕಪಙ್ಕಜಕುನ್ದೈಃ ಕರವೀರಮಲ್ಲಿಕಾಕುಸುಮೈಃ |
ವಿಸ್ತಾರಯ ನಿಜಮುಕುಟಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಪುಣ್ಡರೀಕನಯನಾಪ್ತ ||೧೫||

ಮಾಣಿಕ್ಯಪಾದುಕಾದ್ವನ್ದ್ವೇ ಮೌನಿಹೃತ್ಪದ್ಮಮನ್ದಿರೇ |
ಪಾದೌ ಸತ್ಪದ್ಮಸದೃಶೌ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಿವೇಶಯ ||೧೬||

ಮಾಣಿಕ್ಯಕೇಯೂರಕಿರೀಟಹಾರೈಃ ಕಾಞ್ಚೀಮಣಿಸ್ಥಾಪಿತಕುಡ್ಮಲೈಶ್ಚ |
ಮಞ್ಜೀರಮುಖ್ಯಾಭರಣೈರ್ಮನೋಜ್ಞೈರಙ್ಗಾನಿ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಭೂಷಯಾಮಿ ||೧೭||

ಗಜವದನ ಸ್ಕನ್ದಧೃತೇನಾತಿಸ್ವಚ್ಛೇನ ಚಾಮರಯುಗೇನ |
ಗಲದಲಕಾನನಪದ್ಮಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಭಾವಯಾಮಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮೇ ||೧೮||

ಮುಕ್ತಾತಪತ್ರಂ ಶಶಿಕೋಟಿಶುಭ್ರಂ ಶುಭಪ್ರದಂ ಕಾಞ್ಚನ ದಣ್ಡಯುಕ್ತಮ್ |
ಮಾಣಿಕ್ಯಸಂಸ್ಥಾಪಿತಹೇಮಕುಮ್ಭಂ ಸುರೇಶಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ತೇಽರ್ಪಯಾಮಿ ||೧೯||

ಮಣಿಮುಕುರೇ ನಿಷ್ಪಟಲೇ ತ್ರಿಜಗದ್ಗಢಾನ್ಧಕಾರಸಪ್ತಾಶ್ವೇ |
ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಸದೃಶಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಪಶ್ಯ ವದನಮಾತ್ಮೀಯಮ್ ||೨೦||

ಕರ್ಪೂರಚೂರ್ಣಂ ಕಪಿಲಾಜ್ಯಪೂತಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕಾಲೇಯಸಮನ್ವಿತೈಶ್ಚ |
ಸಮುದ್ಭವಂ ಪಾವನಗನ್ಧಧೂಪಿತಂ ಮೄತ್ಯುಞ್ಜಯಾಙ್ಗಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ||೨೧||

ವರ್ತಿತ್ರಯೋಪೇತಮಖಣ್ಡದೀಪ್ತ್ಯಾ ತಮೋಹರಂ ಬಾಹ್ಯಮಥಾನ್ತರಂ ಚ |
ರಾಜ್ಯಂ ಸಮಸ್ತಾಮರವರ್ಗಹೃದ್ಯಂ ಸುರೇಶಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ವಂಶದೀಪಮ್ ||೨೨||

ರಾಜಾನ್ನಂ ಮಧುರಾನ್ವಿತಂ ಚ ಮೃದುಳಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಪಾತ್ರೇ ಸ್ಥಿತಂ
ಹಿಙ್ಗೂಜೀರಕಸನ್ಮರೀಚಮಿಲಿತಃ ಶಾಕೈರನೇಕೈಃ ಶುಭೈಃ |

ಶಾಕಂ ಸಮ್ಯಗಪೂಪಪೂಪಸಹಿತಂ ಸದ್ಯೋಘೃತೇನಾಪ್ಲುತಂ
ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯ ವಿಭೋ ಸಾಪೋಶನಂ ಭುಜ್ಯತಾಮ್ ||೨೩||

ಕೂಷ್ಮಾಣ್ಡವಾರ್ತಾಕಪಟೋಲಿಕಾನಾಂ ಫಲಾನಿ ರಮ್ಯಾಣಿ ಚ ಕಾರವೇಲ್ಲ್ಯಾಃ |
ಸುಪಾಕಯುಕ್ತಾನಿ ಸಸೌರಭಾಣಿ ಶ್ರೀಕಣ್ಠ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಭಕ್ಷಯೇಶ ||೨೪||

ಶೀತಳಂ ಮಧುರಂ ಸ್ವಚ್ಛಂ ಪಾವನಂ ವಾಸಿತಂ ಲಘು |
ಮಧ್ಯೇ ಸ್ವೀಕುರು ಪಾನೀಯಂ ಶಿವ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಪ್ರಭೋ||೨೫||

ಶರ್ಕರಾಮಿಲಿತಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಂ ದುಗ್ಧಾನ್ನಂ ಗೋಘೃತಾನ್ವಿತಮ್ |
ಕದಳೀಫಲಸಂಮಿಶ್ರಂ ಭುಜ್ಯತಾಂ ಮ್ರ‍ೃತ್ಯುಸಂಹರ ||೨೬||

ಕೇವಲಮತಿಮಾಧುರ್ಯಂ ದುಗ್ಧೈಃ ಸ್ನಿಗ್ಧೈಶ್ಚ ಶರ್ಕರಾಮಿಲಿತೈಃ |
ಏಲಾಮರೀಚಮಿಲಿತಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ದೇವ ಭುಙ್ಕ್ಷ್ವ ಪರಮಾನ್ನಮ್ ||೨೭||

ರಮ್ಭಾಚೂತಕಪಿತ್ಥಕಣ್ರ‍್ಟಕಫಲೈರ್ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಸ್ವಾದುಮತ್-
ಖರ್ಜೂರೈರ್ಮಧುರೇಕ್ಷುಖಣ್ಡಶಕಲೈಃ ಸನ್ನಾರಿಕೇಲಾಮ್ಬುಭಿಃ |
ಕರ್ಪೂರೇಣ ಸುವಾಸಿತೈರ್ಗುಡಜಲೈರ್ಮಾಧುರ್ಯಯುಕ್ತೈರ್ವಿಭೋ
ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಪೂರಯ ತ್ರಿಭುವನಾಧಾರಂ ವಿಶಾಲೋದರಮ್ ||೨೮||

ಮನೋಜ್ಞರಮ್ಭಾವನಖಣ್ಡಖಣ್ಡಿತಾನ್ ರುಚಿಪ್ರದಾನ್ಸರ್ಷಪಜೀರಕಾಂಶ್ಚ |
ಸಸೌರಭನ್ಸೈನ್ಧವಸೇವಿತಾಂಶ್ಚ ಗೃಹಾಣ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಲೋಕವನ್ದ್ಯ ||೨೯||

ಹಿಙ್ಗೂಜೀರಕಸಹಿತಂ ವಿಮಲಾಮಲಕಂ ಕಪಿತ್ಥಮತಿಮಧುರಮ್ |
ಬಿಸಖಣ್ಡಾಂಲ್ಲವಣಯುತಾನ್ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ತೇಽರ್ಪಯಾಮಿ ಜಗದೀಶ ||೩೦||

ಏಲಾಶುಣ್ಠೀಸಹಿತಂ ದಧ್ಯನ್ನಂ ಚಾರು ಹೇಮಪಾತ್ರಸ್ಥಮ್ |
ಅಮೃತಪ್ರತಿನಿಧಿಮಾಢ್ಯಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಭುಜ್ಯತಾಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ ||೩೧||

ಜಮ್ಬೀರನೀರಾಞ್ಚಿತಶೃಙ್ಗಬೇರಂ ಮನೋಹರಾನಮ್ಲಶಲಾಟುಖಣ್ಡಾನ್ |
ಮೃದೂಪದಂಶಾನ್ಸಹಿತೋಪಭುಙ್ಕ್ಷ್ವ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಶ್ರೀಕರುಣಾಸಮುದ್ರ ||೩೨||

ನಾಗರರಾಮಠಯುಕ್ತಂ ಸುಲಲಿತಜಮ್ಬೀರನೀರಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |
ಮಥಿತಂ ಸೈನ್ಧವಸಹಿತಂ ಪಿಬ ಹರ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಕ್ರತುಧ್ವಂಸಿನ್ ||೩೩

ಮನ್ದಾರಹೇಮಾಮ್ಬುಜಗನ್ಧಯುಕ್ತೈರ್ಮನ್ದಾಕಿನೀನಿರ್ಮಲಪುಣ್ಯತೋಯೈಃ |
ಗೃಹಾಣ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಪೂರ್ಣಕಾಮ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಾಪೋಶನಮಭ್ರಕೇಶ ||೩೪||

ಗಗನಧುನೀವಿಮಲಜಲೈರ್ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಪದ್ಮರಾಗಪಾತ್ರಗತೈಃ |
ಮೃಗಮದಚನ್ದನಪೂರ್ಣಂ ಪ್ರಕ್ಷಾಳಯ ಚಾರುಹಸ್ತಪದಯುಗ್ಮಮ್ ||೩೫||

ಪುನ್ನಾಗಮಲ್ಲಿಕಾಕುನ್ದವಾಸಿತೈರ್ಜಾಹ್ನವೀಜಲೈಃ
ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಮಹಾದೇವ ಪುನರಾಚಮನಂ ಕುರು ||೩೬||

ಮೌಕ್ತಿಕಚೂರ್ಣಸಮೇತೈರ್ಮೃಗ ಮದಘನಸಾರವಾಸಿತೈಃ ಪೂಗೈಃ |
ಪಣೈಂಃ ಸ್ವರ್ಣಸಮಾನೈರ್ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ತೇಽರ್ಪಯಾಮಿ ತಾಮ್ಬೂಲಮ್ ||೩೭||

ನೀರಾಜನಂ ನಿರ್ಮಲದೀಪ್ತಿಮದ್ಭಿರ್ದೀಪಾಙ್ಕುರೈರುಜ್ಜವಲಮುಚ್ಛ್ರಿತೈಶ್ಚ |
ಘಣ್ಟಾನಿನಾದೇನ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಾಯ ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಾಯ || ೩೮||

ವಿರಿಞ್ಚಿಮುಖ್ಯಾಮರವೃನ್ದವನ್ದಿತೇ ಸರೋಜಮತ್ಸ್ಯಾಙ್ಕಿತಚಕ್ರಚಿಹ್ನಿತೇ |
ದದಾಮಿ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಪಾದಪಙ್ಕಜೇ ಫಣೀನ್ದ್ರಭೂಷೇ ಪುನರರ್ಘ್ಯಮೀಶ್ವರ ||೩೯||

ಪುನ್ನಾಗನೀಲೋತ್ಪಲಕುನ್ದಜಾತೀಮನ್ದಾರಮಲ್ಲೀಕರವೀರಪಙ್ಕಜೈಃ |
ಪುಷ್ಪಾಞ್ಜಲಿಂ ಬಿಲ್ವದಳೈಸ್ತುಳಸ್ಯಾ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಾಙ್ಘ್ರೌ ವಿನಿವೇಶಯಾಮಿ ||೪೦||

ಪದೇ ಪದೇ ಸರ್ವತಮೋನಿಕೃನ್ತನಂ ಪದೇ ಪದೇ ಸರ್ವಶುಭಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಭಕ್ತಿಯುತೇನ ಚೇತಸಾ ಕರೋಮಿ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ||೪೧||

ನಮೋ ಗೌರೀಶಾಯ ಸ್ಫಟಿಕಧವಳಾಙ್ಗಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮೋ
ಲೋಕೇಶಾಯ ಸ್ತುತವಿಬುಧಲೋಕಾಯ ಚ ನಮಃ |
ನಮಃ ಶ್ರೀಕಣ್ಠಾಯ ಕ್ಷಪಿತಪುರದೈತ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮೋ
ಭಾಲಾಕ್ಷಾಯ ಸ್ಮರಮದವಿನಾಶಾಯ ಚ ನಮಃ ||೪೨||

ಸಂಸಾರೇ ಜನಿತಾಪರೋಗಸಹಿತೇ ತಾಪತ್ರಯಾಕ್ರನ್ದಿತೇ
ನಿತ್ಯಂ ಪುತ್ರಕಳತ್ರವಿತ್ತವಿಲಸತ್ಪಾಶೈರ್ನಿಬದ್ಧಂ ದೃಢಮ್ |
ಗರ್ವಾನ್ಧಂ ಬಹುಪಾಪವರ್ಗಸಹಿತಂ ಕಾರುಣ್ಯದೃಷ್ಟ್ಯಾ ವಿಭೋ
ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯ ಸದಾ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರ || ೪೩||

ಸೌಧೇ ರತ್ನಮಯೇ ನವೋತ್ಪಲದಳಾಕ್ರೀರ್ಣೇ ಚ ತಲ್ಪಾನ್ತರೇ
ಕೌಶೇಯೇನ ಮನೋಹರೇಣ ಧವಳೇನಾಚ್ಛಾದಿತೇ ಸರ್ವಶಃ |
ಕರ್ಪೂರಾಞ್ಚಿತದೀಪದೀಪ್ತಿಮಿಲಿತೇ ರಮ್ಯೋಪಧಾನದ್ವಯೇ
ಪಾರ್ವತ್ಯಾಃ ಕರಪದ್ಮಲಾಲಿತಪದಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಂ ಭಾವಯೇ ||೪೪||

ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶದ್ವಿಲಸದುಪಚಾರೈರಮಿಮತೈರ್ಮನಃಪದ್ಮೇ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಬಹಿರಪಿ ಚ ಪೂಜಾಂ ಶುಭಕರೀಮ್ ಕರೋತಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷೇ
ನಿಶಿ ದಿವಸಮಧ್ಯೇಽಪಿ ಚ ಪುಮಾನ್ಪ್ರಯಾತಿ
ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಪದಮನೇಕಾದ್ಭುತಪದಮ್ ||೪೫||

ಪ್ರಾತರ್ಲಿಙ್ಗಮುಮಾಪತೇರಹರಹಃ ಸನ್ದರ್ಶನಾತ್ಸ್ವರ್ಗದಂ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಹಯಮೇಧತುಲ್ಯಫಲದಂ ಸಾಯನ್ತನೇ ಮೋಕ್ಷದಮ್ |
ಭಾನೋರಸ್ತಮಯೇ ಪ್ರದೋಷಸಮಯೇ ಪಞ್ಚಕ್ಷರಾರಾಧನಂ
ತತ್ಕಾಲತ್ರಯತುಲ್ಯಮಿಷ್ಟಫಲದಂ ಸದ್ಯೋಽನವದ್ಯಂ ದೃಢಮ್ ||೪೬||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ
ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಙ್ಕರಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ
ಕೃತಂ ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಮಾನಸಪೂಜಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Add Comment

Click here to post a comment