Home / Ashtaka / Narayana Ashtakam Lyrics in English

Narayana Ashtakam Lyrics in English

nārāyaṇāṣṭakam Lyrics in English:

vatsalyadabhayapradanasamayadarttartinirvapanad-
audaryyadaghasosanadaganitasreyah padaprapanat ।
sevyah sripatireka eva jagatamete'bhavansaksinah
prahladasca vibhisanasca karirat pañcalyahalyadhruvah ॥ 1॥

prahladasti yadisvaro vada harih sarvatra me darsaya
stambhe caivamiti bruvantamasuram tatravirasiddharih ।
vaksastasya vidarayannijanakhairvatsalyamapadayan-
narttatranaparayanah sa bhagavannarayano me gatih ॥ 2॥

sriramo'tra vibhisano'yamanagho raksobhayadagatah
sugrivanaya palayainamadhuna paulastyamevagatam ।
ityuktva'bhayamasya sarvaviditam yo raghavo dattavan-
arttatranaparayanah sa bhagavannarayano me gatih ॥ 3॥

nakragrastapadam samuddhrtakaram brahmadayo bhoh sura
raksantamiti dinavakyakarinam devesvasaktesu yah ।
ma bhaisiriti tasya nakrahanane cakrayudhah sridharo-
hyarttatranaparayanah sa bhagavannarayano me gatih ॥ 4॥

bhoh krsnacyutah bhoh krpalaya hare bhoh panḍavanam sakhe
kvasi kvasi suyodhanadhyapahrtam bho raksa mamaturam ।
ityuktto'ksayavastrasambhrtatanuryo'palayaddraupadim-
arttatranaparayanah sa bhagavannarayano me gatih ॥ 5॥

yatpadabjanakhodakam trijagatam papaughavidhvamsanam
yannamamrtapurakam ca pibatam samsarasantarakam ।
pasano'pi yadanighrapankarajasa sapanmunermocito
hyarttatranaparayanah sa bhagavannarayano me gatih ॥ 6॥

pitra bhrataramuttamasanagatam hyauttanapadirdhruvo
drstva tatsamamaruruksuradhikam matra'vamanam gatah ।
yam gatva saranam yadapa tapasa hemadrisimhasanam
hyarttatranaparayanah sa bhagavannarayano me gatih ॥ 7॥

artta visannah sithilasca bhita ghoresu ca vyadhisu vartamanah ।
samkirtya narayanasabdamatram vimuktaduhkhah sukhino bhavanti ॥ 8॥

iti srikuresasvamiviracitam narayanastakam sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment