Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Panchapadyani Lyrics in Kannada || ಪಂಚಪದ್ಯಾನಿ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಸವಿಕ್ಷಿಸ್ತಮಾನಸಾ ರತಿವರ್ಜಿತಾಃ ।
ಅನಿರ್ವೃತಾ ಲೋಕವೇದೇ ತೇ ಮುಖ್ಯಾಃ ಶ್ರವಣೋತ್ಸಕಾಃ ॥ 1॥

ವಿಕ್ಲಿನ್ನಮನಸೋ ಯೇ ತು ಭಗವತ್ಸ್ಮೃತಿವಿಹ್ವಲಾಃ ।
ಅರ್ಥೈಕನಿಷ್ಠಾಸ್ತೇ ಚಾಪಿ ಮಧ್ಯಮಾಃ ಶ್ರವಣೋತ್ಸುಕಾಃ ॥ 2॥

ನಿಃಸನ್ದಿಗ್ಧಂ ಕೃಷ್ಣತತ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಯೇ ವಿದುಃ ।
ತೇ ತ್ವಾವೇಶಾತ್ತು ವಿಕಲಾ ನಿರೋಧಾದ್ವಾ ನ ಚಾನ್ಯಥಾ ॥ 3॥

ಪೂರ್ಣಭಾವೇನ ಪೂರ್ಣಾರ್ಥಾಃ ಕದಾಚಿನ್ನ ತು ಸರ್ವದಾ ।
ಅನ್ಯಾಸಕ್ತಾಸ್ತು ಯೇ ಕೇಚಿದಧಮಾಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾಃ ॥ 4॥

ಅನನ್ಯಮನಸೋ ಮರ್ತ್ಯಾ ಉತ್ತಮಾಃ ಶ್ರವಣಾದಿಷು ।
ದೇಶಕಾಲದ್ರವ್ಯಕರ್ತೃಮನ್ತ್ರಕರ್ಮಪ್ರಕಾರತಃ ॥ 5॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಾನಿ ಪಂಚಪದ್ಯಾನಿ ಸಮಾಪ್ತಾನಿ ।

Panchapadyani Lyrics in Kannada || ಪಂಚಪದ್ಯಾನಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top