Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Panchaka / Panchapadyani Lyrics in Kannada || ಪಂಚಪದ್ಯಾನಿ

Panchapadyani Lyrics in Kannada || ಪಂಚಪದ್ಯಾನಿ

217 Views

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಸವಿಕ್ಷಿಸ್ತಮಾನಸಾ ರತಿವರ್ಜಿತಾಃ ।
ಅನಿರ್ವೃತಾ ಲೋಕವೇದೇ ತೇ ಮುಖ್ಯಾಃ ಶ್ರವಣೋತ್ಸಕಾಃ ॥ 1॥

ವಿಕ್ಲಿನ್ನಮನಸೋ ಯೇ ತು ಭಗವತ್ಸ್ಮೃತಿವಿಹ್ವಲಾಃ ।
ಅರ್ಥೈಕನಿಷ್ಠಾಸ್ತೇ ಚಾಪಿ ಮಧ್ಯಮಾಃ ಶ್ರವಣೋತ್ಸುಕಾಃ ॥ 2॥

ನಿಃಸನ್ದಿಗ್ಧಂ ಕೃಷ್ಣತತ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಯೇ ವಿದುಃ ।
ತೇ ತ್ವಾವೇಶಾತ್ತು ವಿಕಲಾ ನಿರೋಧಾದ್ವಾ ನ ಚಾನ್ಯಥಾ ॥ 3॥

ಪೂರ್ಣಭಾವೇನ ಪೂರ್ಣಾರ್ಥಾಃ ಕದಾಚಿನ್ನ ತು ಸರ್ವದಾ ।
ಅನ್ಯಾಸಕ್ತಾಸ್ತು ಯೇ ಕೇಚಿದಧಮಾಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾಃ ॥ 4॥

ಅನನ್ಯಮನಸೋ ಮರ್ತ್ಯಾ ಉತ್ತಮಾಃ ಶ್ರವಣಾದಿಷು ।
ದೇಶಕಾಲದ್ರವ್ಯಕರ್ತೃಮನ್ತ್ರಕರ್ಮಪ್ರಕಾರತಃ ॥ 5॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಾನಿ ಪಂಚಪದ್ಯಾನಿ ಸಮಾಪ್ತಾನಿ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *