Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

pashupati panchAsya stavaH Lyrics in Gujarati ॥ પશુપતિ પઞ્ચાસ્ય સ્તવઃ ॥

સદા સદ્યોજાતસ્મિતમધુરસાસ્વાદપરયા
ભવાન્યા દૃક્પાતભ્રમરતતિભિશ્ચુમ્બિતપુટમ્ ।
અપાં પત્યુઃ કાષ્ઠાં શ્રિતમધિકશીતં પશુપતે-
ર્મુખં સદ્યોજાતં મમ દુરિતજાતં વ્યપનયેત્ ॥ ૧॥

જટાન્તઃસ્વર્ધુન્યાશ્શિશિરમુખવાતૈરવમતિં
ગતં વામાં રુષ્ટામનુનયસહસ્રૈઃ પ્રશમિતુમ્ ।
કિરત્જ્યોત્સ્નં વામં નયનમગજાનેત્રઘટિતં
દધદ્વામં વક્ત્રં હરતુ મમ કામં, પશુપતેઃ ॥ ૨॥

ગલે ઘોરજ્વાલં ગરલમપિ ગણ્ડૂષસદૃશં
નિદાઘાન્તે, ગર્જદ્ઘનવદતિનીલં વહતિ યત્ ।
નિરસ્તું વિશ્વાઘપ્રચયમધિતિષ્ઠદ્યમદિશં
હ્યઘોરં તદ્વક્ત્રં લઘયતુ મદં મે, પશુપતેઃ ॥ ૩॥

પુમર્થાનં પૂર્તિં પ્રણતશિરસાં દાતુમનિશં
જલાભાવો માભૂદિતિ શિરસિ ગઙ્ગાં વહતિ યત્ ।
સુરેશાસાસ્ફૂર્તિં મુકુટશશિભાસા કિરતિ તત્
મુખં તત્ પુંરૂપં હરતુ મમ મોહં, પશુપતેઃ ॥ ૪॥

રમેશો વાગીશો દિવસરજનીશૌ પરશુદૃક્
સુરેશો દૈત્યેશો નિશિચરકુલેશોઽથ ધનદઃ ।
યદૂર્ધ્વાંશુવ્રાતૈશ્શિવચરિતવન્તઃ પરિણતાઃ
તદૈશાનં વક્ત્રં હરતુ ભવપાશં, પશુપતેઃ ॥ ૫॥

COMMENTS:-

Tha above verses are in praise of Lord Shiva, renowned by the name Pashupati in the temple in Nepal.(પઞ્ચ) pancha means five, (આસ્યમ્) Asyam means the face, and(સ્તવમ્) stavam means a hymn in praise. So
the title says that this is in praise of Lord Pashupati with five faces.

NEPAL: – The kingdom of Nepal is India’s neighbour. The state is situated high in the Himalaya mountains. Mount Everest, the highest peak in the world, is situated in Nepal. It is an ancient country and has been referred to in our puranas like Skandam and Bhagavatam. The Skanda Purana in the
chapter Nepala Mahatmayam says that fortunate indeed are those who live in that country, because they are blessed with all the four goals(પુરુષાર્થાઃ।) of life, to wit, dharma, artha, kama and mokSha. They are able to have darshan of the Lord Pashupati whom even devas cannot see directly.

પુરી પાશુપતી ધન્યા ચતુર્વર્ગ-ફલપ્રદા ।
જ્યોતીરૂપં મહાલિઙ્ગં યત્રાગ્નૌ તપ્તકાઞ્ચનમ્ ॥

ધન્યા નૈપાલિકા મર્ત્યાઃ તદ્રૂપં ગોચરં વિભુમ્ ।
પશ્યન્તિ યેઽપિ દેવાનાં સાક્ષાત્પુનરગોચરમ્ ।

Nepal is described as a gem amongst holy places. The Skanda Puranam further says that the people there will be calm, and will have other good qualities. The place is situated in high mountains, among dense forests and has remarkable scenic beauty; and in such wonderful surrounding shines Lord Pashupatinath as the very embodiment of wisdom. (Nepala mahatmyam.7-54).
સંપૂર્ણે ભારતેઽસ્મિન્નપિ વસુ-ભરિતે ભૂશિરઃ-સ્થાનભૂતે
શશ્વચ્છાન્ત્યાદિ-કેન્દ્રે હિમગિરિ-શિખરેઽભ્યુત્તરેઽધ્યુત્તમેઽન્તઃ ।
પુણ્યે નૈસર્ગ-રમ્યે પરગહન-વને સદ્વિચિત્રે પવિત્રે
ક્ષેત્રે નેપાલ-સંજ્ઞે લસતિ પશુપતિ-જ્યોતિરાત્મા ચિદીશઃ ॥

It was a Hindu kingdom, the only one in the world, till recently. Here, in Nepal, Lord Pashupati is seen as a lingam, nearly four feet high. and with five faces – four facing the four directions and the fifth facing up. The pujaries draw the Shri Chakra on the lingam daily before commencing the puja. The full moon day (paurnamiપૌર્ણમી ) is specially celebrated when a huge quantity of rice is cooked along with vegetables. The rice is shaped as a lingam and offered to the Lord and deeparadhanam is performed. The
temple attracts huge crowds on Shivaratri day when people throng to the temple during the entire day to have darshan of the Lord.

FIVE FACES OF SHIVA:-

Because of his five faces Shiva has the name પઞ્ચવક્ત્રઃ। પઞ્ચસઙ્ખ્યાકાનિ વક્ત્રાણિ મુખાનિ નાનારૂપાણિ
યસ્ય સ તથા । (Shivasahasranamam-Padmapuranam). These faces have the following names. ઈશાન, તત્પુરુષ, અઘોર, વામદેવ, and સદ્યોજાત. These faces face up the sky, East, South, North and West respectively. It seems that a lingam with five faces as described here is to be seen only in the Pashupati temple in Nepal and the temple attached to the Shankara math in Tiruvanaikkaval near Trichy. The hymn given in the beginning has salutations to the five faces of the Lord.

We have the salutations to Shiva’s five faces in Mahanyasam that is chanted before chanting the vedic hymn Shri Rudram. There are two Nyasams, the Mahanyasam and the Laghunyasam. Maha(મહત્) means big. Laghu is the opposite,(લઘુ) means light, not heavy. The Mahanyasam is a part of the methodology of chanting of the Rudram on special occasions such as Pradosham, Shivaratri. Typically, during a Rudra parayanam at home, one recites the Laghunyasam. Such a Shri Rudra parayanam in a public place of worship such as a temple is preceeded by the recital of the Mahanyasam. As the name difference indicates, the Laghunyasam is shorter. The Mahanyasam invokes the deity of Shri Rudra in His many forms of Indra, Agni, Yama, Varuna etc in the different limbs (anga’s) of the one who chants. Such an invoking is done to seek the blessings of the Lord, and at the same time giving one and all a feeling of immediate presence of the Lord in the vicinity of the chanting. The Mahanyasam has certain chapters of the Shri Rudram, the Purusha Suktam etc repeated in it. The Shiva samkalpam is also part of this. The prayers addressed to the five faces of Shiva are given below. તત્પુરુષાય વિદ્મહે મહાદેવાય ધીમહિ। તન્નો રુદ્રઃ પ્રચોદયાત્ ॥

સંવર્તાગ્નિ-તટિત્પ્રદીપ્ત-કનકપ્રસ્પર્ધિ – તેજોરુણાં
ગમ્ભીરધ્વનિ-સામવેદજનકં તામ્રાધરં સુન્દરમ્ ।
અર્ધેન્દુદ્યુતિ-લોલ-પિંગલ જટા ભાર-પ્રબોદ્ધોદકં
વન્દે સિદ્ધસુરાસુરેન્દ્ર-નમિતં પૂર્વં મુખં શૂલિનઃ ॥

ૐ નમો ભગવતે॑ રુદ્રા॒ય । પૂર્વાંગ મુખાય નમઃ ॥

The above verse is in salutation of Tatpurusha facing East.

અ॒ઘો॑રે᳚ભ્યોઽથ॒ ઘોરે᳚ભ્યો॒ ઘોરઘોર॑તરેભ્યઃ ।
સર્વે᳚ભ્યઃ સર્વ॒શર્વે᳚ભ્યો॒ નમ॑સ્તે અસ્તુ રુ॒દ્રરુ॑પેભ્યઃ ॥

કાલાભ્ર-ભ્રમરાંજન-દ્યુતિનિભં વ્યાવૃત્તપિંગેક્ષણં
કર્ણોદ્ભાસિત-ભોગિમસ્તકમણિ-પ્રોદ્ભિન્નદંષ્ટ્રાંકુરમ્ ।
સર્પપ્રોતકપાલ-શુક્તિશકલ-વ્યાકીર્ણતાશેખરં
વન્દે દક્ષિણમીશ્વરસ્ય વદનં ચાથર્વનાદોદયમ્ ॥

ૐ નમો ભગવતે॑ રુદ્રા॒ય । દક્ષિણાંગ મુખાય નમઃ ॥

The above verse is in salutation of Aghora facing South.

સ॒દ્યોજા॒તં પ્ર॑પદ્યા॒મિ॒ સ॒દ્યો જા॒તાય॒ વૈ નમો॒ નમઃ॑ ।
ભ॒વે ભ॑વે॒ નાતિ॑ભવે ભવસ્વ॒ મામ્ । ભ॒વોદ્ભ॑વાય॒ નમઃ॑ ॥

પ્રાલેયાચલમિન્દુકુન્દ-ધવલં ગોક્ષીરફેનપ્રભં
ભસ્માભ્યંગમનંગદેહદહન-જ્વાલાવલીલોચનમ્ ।
વિષ્ણુબ્રહ્મમરુદ્ગણાર્ચિતપદં ઋગ્વેદનાદોદયં
વન્દેઽહં સકલં કલંકરહિતં સ્થાણોર્મુખં પશ્ચિમમ્ ॥

ૐ નમો ભગવતે॑ રુદ્રા॒ય । પશ્ચિમાંગ મુખાય નમઃ ॥

The above verse is in salutation of Sadyojata facing West.

વા॒મ॒દે॒વાય॒ નમો᳚ જ્યેષ્ઠાય॒ નમઃ॑ શ્રે॒ષ્ઠાય॒ નમો॑ રુ॒દ્રાય॒ નમઃ॒
કાલા॑ય॒ નમઃ॒ કલ॑વિકરણાય॒ નમો॒ બલ॒વિકરણાય॒ નમો॒ બલા॑ય॒ નમો॒
બલ॑પ્રમથનાય॒ નમ॒સ્સર્વ॑ભૂતદમનાય॒ નમો॑ મ॒નો॑ન્મ॑નાય॒ નમઃ॑ ॥

ગૌરં કુંકુમ પંકિતં સુતિલકં વ્યાપાણ્ડુમણ્ડસ્થલં
ભ્રૂવિક્ષેપ-કટાક્ષવીક્ષણલસત્સંસક્તકર્ણોત્પલમ્ ।
સ્નિગ્ધં બિમ્બફલાધરં પ્રહસિતં નીલાલકાલંકૃતં
વન્દે યાજુષ-વેદઘોષજનકં વક્ત્રં હરસ્યોત્તરમ્ ॥

ૐ નમો ભગવતે॑ રુદ્રા॒ય । ઉત્તરાંગ મુખાય નમઃ ॥

The above verse is in salutation of Vamadeva facing North .

ઈશાનસ્સર્વ॑વિદ્યા॒ના॒મીશ્વરઃ સર્વ॑ ભૂતા॒નાં
બ્રહ્માધિ॑પતિ॒ર્બ્રહ્મ॒ણોધિ॑પતિ॒ર્બ્રહ્મા॑ શિ॒વો
મે॑ અસ્તુ સદાશિ॒વોમ્ ॥

વ્યક્તાવ્યક્તનિરૂપિતં ચ પરમં ષટ્ત્રિંશતત્ત્વાધિકં
તસ્માદુત્તર-તત્ત્વમક્ષરમિતિ ધ્યેયં સદા યોગિભિઃ ।
ઓંકારાદિ-સમસ્તમન્ત્રજનકં સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મં પરં
વન્દે પંચમમીશ્વરસ્ય વદનં ખવ્યાપિ તેજોમયમ્ ॥

ૐ નમો ભગવતે॑ રુદ્રા॒ય । ઊર્ધ્વાંગ મુખાય નમઃ ॥
The above verse is in salutation of Ishana facing up – the sky.

THE SIGNIFICANCE OF FIVE FACES ;-

What is the significance of Shiva being said to have five faces? This is explained in detail by Shri
Nilakanta DikShita in his commentary called Shivatattva rahasyam to Shiva 108 Namavali. The nameપઞ્ચવક્ત્રઃ is the 52nd name in the namavali. A chapter from the elaborate commentary is given below.

તાનિ ચ પઞ્ચ મુખાનિ
ઈશાન-તત્પુરુષાઘોર-વામદેવ-સદ્યોજાતાખ્ય-પઞ્ચ-
બ્રહ્માત્મકાનિ, તાનિ ચ પઞ્ચબ્રહ્માણિ ભૂત- પઞ્ચક,
તન્માતૃ-પઞ્ચક, કર્મેન્દ્રિય-પઞ્ચક, જ્ઞાનેન્દ્રિય-પઞ્ચક,
પુરુષ-પ્રકૃતિ-બુદ્ધ્યહંકાર મનોરૂપ-તત્ત્વ- પઞ્ચક,
નિવૃત્તિપ્રતિષ્ઠાવિદ્યાશાન્તિ, શાન્ત્યતીતાખ્ય કલા-પઞ્ચક,
બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રુદ્ર, મહેશ્વર, સદાશિવાખ્ય-મૂર્તિ-પઞ્ચક,
શિવસાદાખ્ય, મૂર્તસાદાખ્ય, મૂર્તસાદાખ્ય-કર્તૃસાદાખ્ય-કર્મસાદાખ્ય
સાદાખ્ય પઞ્ચકાત્મકાનીતિ શિવપુરાણાગમેષુ પ્રસિદ્ધમ્ ।

A full discussion of this topic is beyond the scope of this writeup. One may have to approach a scholar for further details on this subject.

`Pashupati’ means the protector of the kine. Every thing in creation from Brahma the creator down to immovables are known as pashus. Shiva is known as Pashupati since He is their Lord. The name occurs in vedas (eg) in Shri Rudram that says.નમો વૃક્ષેભ્યો હરિકેશેભ્યઃ પશૂનાં પતયે નમઃ । It also occurs in the Shiva 108 namavali (no.92) and Shiva 1000 namavali. In the Shiva sahasranamam(Padmapuranam) (No.44) we find the following.

પશુપતિઃ – પશૂનાં બ્રહ્માદીનાં દ્વિપદાં ચતુષ્પદાં ચ પતિર્નાયકઃ ।
“બ્રહ્માદ્યાઃ સ્થાવરાન્તાશ્ચ પશવઃ પરિકીર્તિતાઃ ।
તેષાં પતિત્વાદ્વિશ્વેશો ભવઃ પશુપતિઃ સ્મૃતઃ ॥” ઇતિ પુરાણમ્ ।
“સર્વદા યત્પશૂન્પાતિ તેષુ યદ્રમતે પુનઃ ।
તેષામધિપતિર્યચ્ચ તસ્માત્પશુપતિઃ સ્મૃતઃ ॥” ઇતિ મહાભારતમ્ ।
Nepal is therefore known as Pashupatipuri after the Lord.

The river Vangmati flows close to the temple of Pashupati. The waters from the river are used for the daily ablutions in the temple. It is said that after Lord Narasimha appeared, killed the demon king and blessed Prahlada. Then He disappeared from the scene. Prahlada was greatly disappointed at this. He wanted to see the Lord again and did severe penance. Lord Shiva was impressed by this and laughed in happiness. Water flowed from His mouth at that time and turned into a river. The river that flowed from His mouth came to be known as Vangmati. (From Nepala Mahatmyam).
ભગવન્તં તમન્વેષ્ટું યદા ભાગવતો યયૌ ।
તમદૃષ્ટ્વા તપસ્તેપે હિમવચ્છિખરે શુભે ॥

દૃષ્ટ્વા તં શંભુરાગત્ય હાસ્યમુચ્ચૈશ્ચકાર હ ।
તતો નદી સમુત્પન્ના હ્યુન્નતાત્ ગિરિગહ્વરાત્ ॥

વચનાન્મમ દૈત્યેન્દ્ર બહિર્યાતા યતો નદી ।
અતોઽસ્યા વાઙ્મતી નામ ભવિષ્યતિ ન સંશયઃ ।
પ્રહ્લાદ ગચ્છ દૈત્યેન્દ્ર વિષ્ણુભક્તિર્દૃઢાઽસ્તુ તે ॥

Lord Shiva blessed Prahlada that his devotion to Hari will remain firm.

Nepal also has the river Gandaki. Shaligrama stones are found in the river bed. They are symbolic of Lord Vishnu. Shrimad Bhagavatam makes a reference to the river in Book 5 – chapter 7 when it narrates the story of King Bharata. This country came to be known as Bharata Varsha after this king only. The king, after ruling over the country for a long time renounced everything and repaired to the forests to the hermitage of Sage Pulaha situated on the banks of river Gandaki. It is said that Lord Hari reveals His form to His devotees there in the ashram even today. The holy river Chakranadi (Gandaki) hallows on both sides the places of this ashrama through contact with circular (wheel like) pebbles on both sides.This place is known as the ShaligramakShetra.

એવં વર્ષાયુતસહસ્રપર્યન્તાવસિતકર્મનિર્વાણાવસરોઽધિભુજ્યમાનં
સ્વતનયેભ્યો રિક્થં પિતૃપૈતામહં યથાદાયં વિભજ્ય
સ્વયં સકલસંપન્નિકેતાત્ સ્વનિકેતાત્ પુલહાશ્રમં પ્રવવ્રાજ ॥ ૮॥

યત્ર હ વાવ ભગવાન્ હરિરદ્યાપિ તત્રત્યાનાં
નિજજનાનાં વાત્સલ્યેન સંનિધાપ્યત ઇચ્છારૂપેણ ॥ ૯॥

યત્રાશ્રમપદાન્યુભયતોનાભીભિર્દૃષચ્ચક્રૈશ્ચક્રનદી નામ
સરિત્પ્રવરા સર્વતઃ પવિત્રીકરોતિ ॥ ૧૦॥

HISTORICAL NOTES:-

The documents in the National Archives of Nepal reveal that Shri Shankaracharya visited Nepal during his travels around the country. He had discussions with the then king of Nepal who was a Buddhist and weaned him away from Buddhism to Hinduism. He made changes to the way pujas were being done in Pashupatinath temple and arranged to have regular pujas done by priests got from South India. Four priests, properly trained in the temple procedures and recitng the vedas perform the pujas to the four faces on the four sides. These facts are also to be seen in the text Punyashloka manjari that deals with the history of the Kanchi Shankara math. It also says that Shri Vipulananda Sadashiva – the 53rd acharya in the lineage of acharyas of the math visited Nepal. He was warmly received by the king and honoured by him. The following verse in the text says that.
નિજનીવૃદગ્રહેતિખેદત્યજનેપાલનૃપાલપૂજ્યપાદઃ ।
સ પુરો મમ સાધુ સન્નિધત્તાં વિફલાનનદસદાશિવોઽપ્રમત્તઃ ॥

This fact is also mentioned as નેપાલાદિનૃપાલમૌલિવિધૃતશ્રીશાસન … in the Vyasachaliya Shankaravijayam ..

Shri Vyasachala was the disciple of Shri Vipulananda Sadashiva and succeded him as the 54th head of the math. He is the author of Vyasachaliya Shankaravijayam. The details show that the Shri Vipulananda Sadashiva visited Nepal when it was in the grip of severe famine. He blesed the state and brought relief from the severe famine.

Now, before concluding, let us ponder as to what we should seek from Lord Pashupati. Shri Shankaracharya, in his Shivanandalahari (verse No.68) shows us the way. Let us join him in this moving appeal to Lord Pashupati.
અમિતમુદમૃતં મુહુર્દુહન્તીં
વિમલ-ભવત્પદ-ગોષ્ઠમાવસ્ન્તીમ્ ।
સદય પશુપતે સુ-પુણ્ય-પાકં
મમ પરિપાલય ભક્તિ-ધેનુમેકામ્ ॥ ૬૮॥

Pashu(પશુ) means cattle in general. Here the acharya takes it to mean a cow. The `cow’ in this instance is devotion or bhakti. Lord Pashupati is the owner of the cow. The acharya requests the Lord to take care of the bhakti `cow’ and nourish it or, in other words, make his devotion to Him firm and unwavering. The cow shed will generally be unclean. But the bhakti cow will not stay in unclean places. It stays in a very clean place (viz.) the Lord’s feet.વિમલ-ભવત્પદ-ગોષ્ઠમાવસન્તીમ્। વિમલ = clean, pure. ભવત્પદ-ગોષ્ઠમાવસન્તીમ્ = staying in the cow-pen of your feet.ગોષ્ઠમ્ = cowpen. This implies that the place where bhakti resides is a very exalted one. The ordinary cow can give only milk, in limited quantities and that too at specific times only. This bhakti cow is capable of giving us many good things – and that too all the time and in abundance and most importantly the nectar called
`bliss’ . So, અમિતમુદમૃતં મુહુર્દુહન્તીમ્। અમિત = unlimited. મુદમ્ = joy, happiness. અમૃતં = nectar. દુહન્તીમ્ = yielding.મુહુઃ = often, frequently. The cow will be tied to a peg fixed to the ground. Bhakti is the result of good deeds or punyam done in many births. So, the bhakti cow is tied to the peg that is the frution of good deeds or punyam done in numerous births.સુપુણ્ય-પાકામ્ । The Lord is requested to take care of such a cow. Lord Pashupati is addressed asસદય પશુપતે = O! the compassionate Pashupati!. This indicates that the Lord has a kind heart and will certainly listen to our pleading.

pashupati panchAsya stavaH Lyrics in Gujarati ॥ પશુપતિ પઞ્ચાસ્ય સ્તવઃ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top