Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Prahlada Krutha Narasimha Stotram Lyrics in Kannada

Prahlada Krutha Narasimha Stotram in Kannada:

॥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕೃತ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತುತಿಃ ॥
[** ಅಧಿಕ ಶ್ಲೋಕಾಃ –
ನಾರದ ಉವಾಚ –
ಏವಂ ಸುರಾದಯಸ್ಸರ್ವೇ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಪುರಸ್ಸರಾಃ |
ನೋಪೈತುಮಶಕನ್ಮನ್ಯುಸಂರಮ್ಭಂ ಸುದುರಾಸದಮ್ ||

ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛ್ರೀಃ ಪ್ರೇಷಿತಾದೇವೈರ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತನ್ಮಹದದ್ಭುತಮ್ |
ಅದೃಷ್ಟಾ ಶ್ರುತಪೂರ್ವತ್ವಾತ್ಸಾನೋಪೇಯಾಯಶಙ್ಕಿತಾ ||

ಪ್ರಹ್ಲಾದಂ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ ಬ್ರಹ್ಮಾಽವಸ್ಥಿತಮನ್ತಿಕೇ |
ತಾತಪ್ರಶಮಯೋಪೇಹಿ ಸ್ವಪಿತ್ರೇಕುಪಿತಂ ಪ್ರಭುಮ್ ||

ತಥೇತಿ ಶನಕೈ ರಾಜನ್ಮಹಾಭಾಗವತೋಽರ್ಭಕಃ |
ಉಪೇತ್ಯ ಭುವಿಕಾಯೇನ ನನಾಮ ವಿಧೃತಾಞ್ಜಲಿಃ ||

ಸ್ವಪಾದಮೂಲೇ ಪತಿತಂ ತಮರ್ಭಕಂ
ವಿಲೋಕ್ಯ ದೇವಃ ಕೃಪಯಾ ಪರಿಪ್ಲುತಃ |
ಉತ್ಥಾಪ್ಯ ತಚ್ಛೀರ್ಷ್ಯಣ್ಯದಧಾತ್ಕರಾಮ್ಬುಜಂ
ಕಾಲಾಹಿವಿತ್ರಸ್ತಧಿಯಾಂ ಕೃತಾಭಯಮ್ ||

ಸತತ್ಕರಸ್ಪರ್ಶಧುತಾಖಿಲಾಶುಭ-
ಸ್ಸಪದ್ಯಭಿವ್ಯಕ್ತಪರಾತ್ಮದರ್ಶನಃ |
ತತ್ಪಾದಪದ್ಮಂ ಹೃದಿನಿರ್ವೃತೋದಧೌ
ಹೃಷ್ಯತ್ತನುಃ ಕ್ಲಿನ್ನ ಹೃದಶ್ರುಲೋಚನಃ ||

ಅಸ್ತೌಷೀದ್ಧರಿಮೇಕಾಗ್ರಮನಸಾಸುಸಮಾಹಿತಃ |
ಪ್ರೇಮಗದ್ಗದಯಾ ವಾಚಾತನ್ನ್ಯಸ್ತಹೃದಯೇಕ್ಷಣಃ ||
**]

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಉವಾಚ –
ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಸ್ಸುರಗಣಾ ಮುನಯೋಽಥ ಸಿದ್ಧಾ-
ಸ್ಸತ್ತ್ವೈಕತಾನಮತಯೋ ವಚಸಾಂ ಪ್ರವಾಹೈಃ |
ನಾರಾಧನಂ ಪುರುಗಣೈರಧುನಾಪಿ ಪೂರ್ಣಾಃ
ಕಿಂ ತೋಷ್ಟುಮರ್ಹತಿ ಸ ಮೇ ಹರಿರುಗ್ರತೇಜಾಃ || ೧ ||

ಮನ್ಯೇ ಧನಾಭಿಜನರೂಪತಪಶ್ಶ್ರುತೌಜ-
ಸ್ತೇಜಃ ಪ್ರಭಾವಬಲಪೌರುಷಬುದ್ಧಿಯೋಗಾಃ |
ನಾರಾಧನಾಯ ಹಿ ಭವನ್ತಿ ಪರಸ್ಯ ಪುಂಸೋ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ತುತೋಷ ಭಗವಾನ್ಗಜಯೂಥಪಾಯ || ೨ ||

ವಿಪ್ರಾದ್ದ್ವಿಷಡ್ಗುಣಯುತಾದರವಿನ್ದನಾಭ-
ಪಾದಾರವಿನ್ದವಿಮುಖಾಚ್ಛ್ವಪಚಂ ವರಿಷ್ಠಮ್ |
ಮನ್ಯೇ ತದರ್ಪಿತಮನೋವಚನೇಹಿತಾರ್ಥ
ಪ್ರಾಣಃ ಪುನಾತಿ ಸ ಕುಲಂ ಸ ತು ಭೂರಿಮಾನಃ || ೩ ||

ನೈವಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಭುರಯಂ ನಿಜಲಾಭಪೂರ್ಣೋ
ಮಾನಂ ಜನಾದವಿದುಷಃ ಕರುಣೋ ವೃಣೀತೇ |
ಯದ್ಯಜ್ಜನೋ ಭಗವತೇ ವಿದಧೀತ ಮಾನಂ
ತತ್ತ್ವಾತ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಮುಖಸ್ಯ ಯಥಾ ಮುಖಶ್ರೀಃ || ೪ ||

ತಸ್ಮಾದಹಂ ವಿಗತವಿಕ್ಲಬ ಈಶ್ವರಸ್ಯ
ಸರ್ವಾತ್ಮನಾಮಪಿ ಗೃಣಾಮಿ ಯಥಾ ಮನೀಷಮ್ |
ನೀಚೋಽಜಯಾ ಗುಣವಿಸರ್ಗಮನುಪ್ರವಿಷ್ಟಃ
ಪೂಯೇತ ಯೇನ ಹಿ ಪುಮಾನನುವರ್ಣಿತೇನ || ೫ ||

ಸರ್ವೇ ಹ್ಯಮೀ ವಿಧಿಕರಾಸ್ತವ ಸತ್ತ್ವಧಾಮ್ನೋ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ವಯಮಿವೇಶ ನ ಚೋದ್ವಿಜನ್ತಃ |
ಕ್ಷೇಮಾಯ ಭೂತಯ ಉತಾತ್ಮಸುಖಾಯ ಚಾಸ್ಯ
ವಿಕ್ರೀಡಿತಂ ಭಗವತೋ ರುಚಿರಾವತಾರೈಃ || ೬ ||

ತದ್ಯಚ್ಛ ಮನ್ಯುಮಸುರಶ್ಚ ಹತಸ್ತ್ವಯಾಽದ್ಯ
ಮೋದೇತ ಸಾಧುರಪಿ ವೃಶ್ಚಿಕಸರ್ಪಹತ್ಯಾ |
ಲೋಕಾಶ್ಚ ನಿರ್ವೃತಿಮಿತಾಃ ಪ್ರತಿಯಾನ್ತು ಸರ್ವೇ
ರೂಪಂ ನೃಸಿಂಹ ವಿಭಯಾಯ ಜನಾಸ್ಸ್ಮರನ್ತಿ || ೭ ||

ನಾಹಂ ಬಿಭೇಮ್ಯಜಿತ ತೇಽತಿಭಯಾನಕಾಸ್ಯ-
ಜಿಹ್ವಾರ್ಕನೇತ್ರಭ್ರುಕುಟೀರಭಸೋಗ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾತ್ |
ಆನ್ತ್ರಸ್ರಜಃ ಕ್ಷತಜಕೇಸರಶಂಕುಕರ್ಣ
ನಿರ್ಹ್ರಾದಭೀತದಿಗಿಭಾದರಿಭಿನ್ನಖಾಗ್ರಾತ್ || ೮ ||

ತ್ರಸ್ತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ಕೃಪಣವತ್ಸಲ ದುಸ್ಸಹೋಗ್ರ-
ಸಂಸಾರಚಕ್ರಕದನಾದ್ಗ್ರಸತಾಂ ಪ್ರಣೀತಃ |
ಬದ್ಧಸ್ಸ್ವಕರ್ಮಭಿರುಶತ್ತಮ ತೇಽಙ್ಘ್ರಿಮೂಲಂ
ಪ್ರೀತೋಽಪವರ್ಗಶರಣಂ ಹ್ವಯಸೇ ಕದಾ ನು || ೯ ||

ಯಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯವಿಯೋಗಸಯೋಗಜನ್ಮ
ಶೋಕಾಗ್ನಿನಾ ಸಕಲಯೋನಿಷು ದಹ್ಯಮಾನಃ |
ದುಃಖೌಷಧಂ ತದಪಿ ದುಃಖಮತದ್ಧಿಯಾಽಹಂ
ಭೂಮನ್ಭ್ರಮಾಮಿ ದಿಶ ಮೇ ತವ ದಾಸ್ಯಯೋಗಮ್ || ೧೦ ||

ಸೋಽಹಂ ಪ್ರಿಯಸ್ಯ ಸುಹೃದಃ ಪರದೇವತಾಯಾ
ಲೀಲಾಕಥಾಸ್ತವ ನೃಸಿಂಹ ವಿರಿಞ್ಚಿಗೀತಾಃ |
ಅಞ್ಜಸ್ತಿತರ್ಮ್ಯನುಗೃಣನ್ಗುಣವಿಪ್ರಯುಕ್ತೋ
ದುರ್ಗಾಣಿ ತೇ ಪದಯುಗಾಲಯಹಂಸಸಂಗಃ || ೧೧ ||

ಬಾಲಸ್ಯ ನೇಹ ಶರಣಂ ಪಿತರೌ ನೃಸಿಂಹ
ನಾರ್ತಸ್ಯ ಚಾಗದಮುದನ್ವತಿ ಮಜ್ಜತೋ ನೌಃ |
ತಪ್ತಸ್ಯ ತತ್ಪ್ರತಿವಿಧಿರ್ಯ ಇಹಾಞ್ಜಸೇಷ್ಟ-
ಸ್ತಾವತ್ಪ್ರಭೋ ತನುಭೃತಾಂ ತ್ವದುಪೇಕ್ಷಿತಾನಾಮ್ || ೧೨ ||

ಯಸ್ಮಿನ್ಯತೋ ಯರ್ಹಿ ಯೇನ ಚ ಯಸ್ಯ ಯಸ್ಮಾ-
ದಸ್ಮೈ ಯಥಾಽಯಮುತ ಯಸ್ತ್ವಪರಃ ಪರೋ ವಾ |
ಭಾವಃ ಕರೋತಿ ವಿಕರೋತಿ ಪೃಥಕ್ಸ್ವಭಾವ-
ಸ್ಸಞ್ಚೋದಿತಸ್ತದಖಿಲಂ ಭವತಸ್ಸ್ವರೂಪಮ್ || ೧೩ ||

ಮಾಯಾ ಮನುಸ್ಸೃಜತಿ ಕರ್ಮಮಯಂ ಬಲೀಯಃ
ಕಾಲೇನ ಚೋದಿತಗುಣಾನುಮತೇನ ಪುಂಸಃ |
ಛನ್ದೋಮಯಂ ಯದಜಯಾಽರ್ಪಿತಷೋಡಶಾರಂ
ಸಂಸಾರಚಕ್ರಮಜ ಕೋಽತಿತರೇತ್ತ್ವದನ್ಯಃ || ೧೪ ||

ಸ ತ್ವಂ ಹಿ ನಿತ್ಯವಿಜಿತಾತ್ಮಗುಣಸ್ಸ್ವಧಾಮ್ನಾ
ಕಾಲೋ ವಶೀಕೃತವಿಸೃಜ್ಯ ವಿಸರ್ಗಶಕ್ತಿಃ |
ಚಕ್ರೇ ವಿಸೃಷ್ಟಮಜಯೇಶ್ವರ ಷೋಡಶಾರೇ
ನಿಷ್ಪೀಡ್ಯಮಾನಮಪಕರ್ಷ ವಿಭೋ ಪ್ರಪನ್ನಮ್ || ೧೫ ||

ದೃಷ್ಟಾ ಮಯಾ ದಿವಿ ವಿಭೋಽಖಿಲಧಿಷ್ಣ್ಯಪಾನಾ-
ಮಾಯುಶ್ಶ್ರಿಯೋ ವಿಭವ ಇಚ್ಛತಿಯಾನ್ಜನೋಽಯಮ್ |
ಯೇಽಸ್ಮತ್ಪಿತುಃ ಕುಪಿತಹಾಸವಿಜೃಮ್ಭಿತಭ್ರೂ-
ವಿಸ್ಫೂರ್ಜಿತೇನ ಲುಲಿತಾಸ್ಸ ತು ತೇ ನಿರಸ್ತಃ || ೧೬ ||

ತಸ್ಮಾದಮೂಸ್ತನುಭೃತಾಮಹಮಾಶಿಷೋಽಜ್ಞ
ಆಯುಶ್ಶ್ರಿಯಂ ವಿಭವಮೈನ್ದ್ರಿಯ ಮಾವಿರಿಞ್ಚಾತ್ |
ನೇಚ್ಛಾಮಿ ತೇ ವಿಲುಲಿತಾನುರುವಿಕ್ರಮೇಣ
ಕಾಲಾತ್ಮನೋಪನಯ ಮಾಂ ನಿಜಭೃತ್ಯಪಾರ್ಶ್ವಮ್ || ೧೭ ||

ಕುತ್ರಾಶಿಷಶ್ಶ್ರುತಿಸುಖಾ ಮೃಗತೃಷ್ಣರೂಪಾಃ
ಕ್ವೇದಂ ಕಳೇಬರಮಶೇಷರುಜಾಂ ವಿರೋಹಃ |
ನಿರ್ವಿದ್ಯತೇ ನ ತು ಜನೋ ಯದಪೀತಿ ವಿದ್ವಾನ್
ಕಾಮಾನಲಂ ಮಧುಲವೈಶ್ಶಮಯನ್ ದುರಾಪೈಃ || ೧೮ ||

ಕ್ವಾಹಂ ರಜಃಪ್ರಭವ ಈಶ ತಮೋಽಧಿಕೇಽಸ್ಮಿನ್
ಜಾತಸ್ಸುರೇತರಕುಲೇ ಕ್ವ ತವಾನುಕಮ್ಪಾ |
ನ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನ ತು ಭವಸ್ಯ ನ ವೈ ರಮಾಯಾ
ಯನ್ಮೇಽರ್ಪಿತಶ್ಶಿರಸಿ ಪದ್ಮಕರಃ ಪ್ರಸಾದಃ || ೧೯ ||

ನೈಷಾ ಪರಾವರಮತಿರ್ಭವತೋ ನನುಸ್ಯಾ-
ಜ್ಜನ್ತೋರ್ಯಥಾಽಽತ್ಮಸುಹೃದೋ ಜಗತಸ್ತಥಾಽಪಿ |
ಸಂಸೇವಯಾ ಸುರತರೋರಿವ ತೇ ಪ್ರಸಾದ-
ಸ್ಸೇವಾನುರೂಪಮುದಯೋ ನ ಪರಾವರತ್ವಮ್ || ೨೦ ||

ಏವಂ ಜನಂ ನಿಪತಿತಂ ಪ್ರಭವಾಹಿಕೂಪೇ
ಕಾಮಾಭಿಕಾಮಮನು ಯಃ ಪ್ರಪತನ್ಪ್ರಸಙ್ಗಾತ್ |
ಕೃತ್ವಾಽಽತ್ಮಸಾತ್ಸುರರ್ಷಿಣಾ ಭಗವನ್ ಗೃಹೀತ-
ಸ್ಸೋಹಂ ಕಥಂ ನು ವಿಸೃಜೇ ತವ ಭೃತ್ಯಸೇವಾಮ್ || ೨೧ ||

ಮತ್ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಣಮನನ್ತ ಪಿತುರ್ವಧಂ ಚ
ಮನ್ಯೇ ಸ್ವಭೃತ್ಯಋಷಿವಾಕ್ಯಮೃತಂ ವಿಧಾತುಮ್ |
ಖಡ್ಗಂ ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ಯದವೋಚದಸದ್ವಿಧಿತ್ಸು-
ಸ್ತ್ವಾಮೀಶ್ವರೋ ಮದಪರೋಽವತು ಕಂ ಹರಾಮಿ || ೨೨ ||

ಏಕಸ್ತ್ವಮೇವ ಜಗದೇತದಮುಷ್ಯ ಯತ್ತ್ವ-
ಮಾದ್ಯನ್ತಯೋಃ ಪೃಥಗವಸ್ಯಸಿ ಮಧ್ಯತಶ್ಚ |
ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಗುಣವ್ಯತಿಕರಂ ನಿಜಮಾಯಯೇದಂ
ನಾನೇವ ತೈರವಸಿತಸ್ತದನುಪ್ರವಿಷ್ಟಃ || ೨೩ ||

ತ್ವಂ ವಾ ಇದಂ ಸದಸದೀಶ ಭವಾಂಸ್ತತೋಽನ್ಯೋ
ಮಾಯಾ ಯದಾತ್ಮಪರಬುದ್ಧಿರಿಯಂ ಹ್ಯಪಾರ್ಥಾ |
ಯದ್ಯಸ್ಯ ಜನ್ಮ ನಿಧನಂ ಸ್ಥಿತಿರೀಕ್ಷಣಂ ಚ
ತದ್ವೈ ತದೇವ ವಸುಕಾಲವದುಷ್ಟಿತರ್ವೋಃ || ೨೪ ||

ನ್ಯಸ್ಯೇದಮಾತ್ಮನಿ ಜಗದ್ವಿಲಯಾಮ್ಬುಮಧ್ಯೇ
ಶೇಷೇಸ್ವತೋ ನಿಜಸುಖಾನುಭವೋ ನಿರೀಹಃ |
ಯೋಗೇನ ಮೀಲಿತದೃಗಾತ್ಮನಿವೀತನಿದ್ರ-
ಸ್ತುರ್ಯೇ ಸ್ಥತೋ ನ ತು ತಮೋ ನ ಗುಣಾಂಶ್ಚ ಯುಙ್ಕ್ಷೇ || ೨೫ ||

ತಸ್ಯೈವ ತೇ ವಪುರಿದಂ ನಿಜಕಾಲಶಕ್ತ್ಯಾ
ಸಞ್ಚೋದಿತಪ್ರಕೃತಿಧರ್ಮಿಣ ಆತ್ಮಗೂಢಮ್ |
ಅಮ್ಭಸ್ಯನನ್ತಶಯನಾದ್ವಿರಮತ್ಸಮಾಧೇ-
ರ್ನಾಭೇರಭೂತ್ಸ್ವಕಣಿಕಾದ್ವಟವನ್ಮಹಾಬ್ಜಮ್ || ೨೬ ||

ತತ್ಸಮ್ಭವಃ ಕವಿರತೋಽನ್ಯದಪಶ್ಯಮಾನ-
ಸ್ತ್ವಾಂ ಬೀಜಮಾತ್ಮನಿ ತತಂ ಸ್ವಬಹಿರ್ವಿಚಿನ್ತ್ಯ |
ನಾವಿನ್ದದಬ್ದಶತಮಪ್ಸು ನಿಮಜ್ಜಮಾನೋ
ಜಾತೇಙ್ಕುರೇ ಕಥಮಹೋಮುಪಲಭೇತ ಬೀಜಮ್ || ೨೭ ||

ಸ ತ್ವಾತ್ಮಯೋನಿರತಿವಿಸ್ಮಿತ ಆಶ್ರಿತೋಽಬ್ಜಂ
ಕಾಲೇನ ತೀವ್ರತಪಸಾ ಪರಿಶುದ್ಧಭಾವಃ |
ತ್ವಾಮಾತ್ಮನೀಶ ಭುವಿ ಗನ್ಧಮಿವಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಂ
ಭೂತೇನ್ದ್ರಿಯಾಶಯಮಯಂ ವಿತತಂ ದದರ್ಶ || ೨೮ ||

ಏವಂ ಸಹಸ್ರವದನಾಙ್ಘ್ರಿಶಿರಃ ಕರೋರು-
ನಾಸಾಸ್ಯಕರ್ಣನಯನಾಭರಣಾಯುಧಾಢ್ಯಮ್ |
ಮಾಯಾಮಯಂ ಸದುಪಲಕ್ಷಿತಸನ್ನವೇಶಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಹಾಪುರುಷಮಾಪ ಮುದಂ ವಿರಿಞ್ಚಃ || ೨೯ ||

ತಸ್ಮೈ ಭವಾನ್ಹಯಶಿರಸ್ತನುತಾಂ ಚ ಬಿಭ್ರ-
ದ್ವೇದದ್ರುಹಾವತಿಬಲೌ ಮಧುಕೈಟಭಾಖ್ಯೌ |
ಹತ್ವಾಽಽನಯಚ್ಛ್ರುತಿಗಣಾಂಸ್ತು ರಜಸ್ತಮಶ್ಚ
ಸತ್ತ್ವಂ ತವ ಪ್ರಿಯತಮಾಂ ತನುಮಾಮನನ್ತಿ || ೩೦ ||

ಇತ್ಥಂ ನೃತಿರ್ಯಗೃಷಿದೇವಝಷಾವತಾರೈ-
ರ್ಲೋಕಾನ್ ವಿಭಾವಯಸಿ ಹಂಸಿ ಜಗತ್ಪ್ರತೀಪಾನ್ |
ಧರ್ಮಂ ಮಹಾಪುರುಷ ಪಾಸಿ ಯುಗಾನುವೃತ್ತಂ
ಛನ್ನಃ ಕಲೌ ಯದಭವಸ್ತ್ರಿಯುಗೋಸಿ ಸ ತ್ವಮ್ || ೩೧ ||

ನೈತನ್ಮನಸ್ತವ ಕಥಾಸು ವಿಕುಣ್ಠನಾಥ
ಸಮ್ಪ್ರೀಯತೇ ದುರಿತದುಷ್ಟಮಸಾಧು ತೀವ್ರಮ್ |
ಕಾಮಾತುರಂ ಹರ್ಷಶೋಕಭಯೇಷಣಾರ್ತಂ
ತಸ್ಮಿನ್ಕಥಂ ತವ ಗತಿಂ ಪ್ರಮೃಶಾಮಿ ಲೀನಃ || ೩೨ ||

ಜಿಹ್ವೈಕತೋಽಚ್ಯುತ ವಿಕರ್ಷತಿ ಮಾವಿತೃಪ್ತಾ
ಶಿಶ್ನೋಽನ್ಯತಸ್ತ್ವಗುದರಂ ಶ್ರವಣಂ ಕುತಶ್ಚಿತ್ |
ಘ್ರಾಣೋಽನ್ಯತಶ್ಚಪಲದೃಕ್ಕ್ವ ಚ ಕರ್ಮಶಕ್ತಿ-
ರ್ಬಹ್ವ್ಯಸ್ಸಪತ್ನ್ಯ ಇವ ಗೇಹಪತಿಂ ಲುನನ್ತಿ || ೩೩ ||

ಏವಂ ಸ್ವಕರ್ಮಪತಿತಂ ಭವವೈತರಣ್ಯಾ-
ಮನ್ಯೋನ್ಯಜನ್ಮಮರಣಾಶನಭೀತಭೀತಮ್ |
ಪಶ್ಯನ್ಜನಂ ಸ್ವಪರವಿಗ್ರಹವೈರಮೈತ್ರಂ
ಹನ್ತೇತಿ ಪಾರಚರ ಪಿಪೃಹಿ ಮೂಢಮದ್ಯ || ೩೪ ||

ಕೋ ನ್ವತ್ರ ತೇಽಖಿಲಗುರೋ ಭಗವನ್ಪ್ರಯಾಸ
ಉತ್ತಾರಣೇಽಸ್ಯ ಭವಸಮ್ಭವಲೋಪಹೇತೋಃ |
ಮೂಢೇಷು ವೈ ಮಹದನುಗ್ರಹ ಆರ್ತಬನ್ಧೋ
ಕಿಂ ತೇನ ತೇ ಪ್ರಿಯಜನಾನನುಸೇವತಾಂ ನಃ || ೩೫ ||

ನೈವೋದ್ವಿಜೇ ಪರಮ ಹೇ ಭವವೈತರಣ್ಯಾ-
ಸ್ತ್ವದ್ವೀರ್ಯಗಾಯನಮಹಾಮೃತಮಗ್ನಚಿತ್ತಃ |
ಶೋಚೇ ತತೋ ವಿಮುಖಚೇತಸ ಇನ್ದ್ರಿಯಾರ್ಥ-
ಮಾಯಾಸುಖಾಯ ಭರಮುದ್ವಹತೋ ವಿಮೂಢಾನ್ || ೩೬ ||

ಪ್ರಾಯೇಣ ದೇವ ಮುನಯಸ್ತ್ವವಿಮುಕ್ತಿಕಾಮಾ
ಮೌನಂ ಚರನ್ತಿ ವಿಜನೇ ಪರಮಾರ್ಥನಿಷ್ಠಾಃ |
ನೈನಾನ್ವಿಹಾಯ ಕೃಪಣಾನ್ವಿಮುಮುಕ್ಷ ಏಕೋ
ನಾನ್ಯಂ ತ್ವದನ್ಯಶರಣಂ ಭ್ರಮತೋಽನುಪಶ್ಯೇ || ೩೭ ||

ಯನ್ಮೈಥುನಾದಿ ಗೃಹಮೇಧಿಸುಖಂ ಹಿ ತುಚ್ಛಂ
ಕಣ್ಡೂಯನೇನ ಕರಯೋರಿವ ದುಃಖದುಃಖಮ್ |
ತೃಪ್ಯನ್ತಿ ನೇಹ ಕೃಪಣಾ ಬಹುದುಃಖಭಾಜಃ
ಕಣ್ಡೂತಿವನ್ಮನಸಿಜಂ ವಿಷಹೇತ ಧೀರಃ || ೩೮ ||

ಮೌನವ್ರತಶ್ರುತತಪೋಽಧ್ಯಯನ ಸ್ವಧರ್ಮ-
ವ್ಯಾಖ್ಯಾರಹೋಜಪಸಮಾಧಯ ಆಪವರ್ಗ್ಯಾಃ |
ಪ್ರಾಯಃ ಪರಂ ಪುರುಷ ತೇ ತ್ವಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ
ವಾರ್ತಾ ಭವನ್ತ್ಯುತ ನ ವಾಽತ್ರ ತು ದಾಮ್ಭಿಕಾನಾಮ್ || ೩೯ ||

ರೂಪೇ ಇಮೇ ಸದಸತೀ ತವ ವೇದದೃಷ್ಟೇ
ಬೀಜಾಙ್ಕುರಾವಿವ ನ ಚಾನ್ಯದರೂಪಕಸ್ಯ |
ಯುಕ್ತಾಸ್ಸಮಕ್ಷಮುಭಯತ್ರ ವಿಚಕ್ಷತೇ ತ್ವಾಂ
ಯೋಗೇನ ವಹ್ನಿಮಿವ ದಾರುಷು ನಾನ್ಯತಸ್ಸ್ಯಾತ್ || ೪೦ ||

ತ್ವಂ ವಾಯುರಗ್ನಿರವನಿರ್ವಿಯದಮ್ಬುಯಾತ್ರಾಃ
ಪ್ರಾಣೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಹೃದಯಂ ಚಿದನುಗ್ರಹಶ್ಚ |
ಸರ್ವಂ ತ್ವಮೇವ ಸಗುಣೋ ವಿಗುಣಶ್ಚ ಭೂಮ-
ನ್ನಾನ್ಯತ್ತ್ವದಸ್ತ್ಯಪಿ ಮನೋವಚಸಾ ನಿರುಕ್ತಮ್ || ೪೧ ||

ನೈತೇ ಗುಣಾನುಗುಣಿನೋ ಮಹದಾದಯೋ ಯೇ
ಸರ್ವೇ ಮನಃಪ್ರಭೃತಯಸ್ಸಹದೇವಮರ್ತ್ಯಾಃ |
ಆದ್ಯನ್ತವನ್ತ ಉರುಗಾಯ ವಿದನ್ತಿ ಹಿ ತ್ವಾ-
ಮೇವಂ ವಿಮೃಶ್ಯ ಮುನಯೋ ವಿರಮನ್ತಿ ಶಬ್ದಾತ್ || ೪೨ ||

ತತ್ತೇಮಹತ್ತಮ ನಮಸ್ಸ್ತುತಿಕರ್ಮಪೂಜಾಃ
ಕರ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಶ್ಚರಣಯೋಶ್ಶ್ರವಣಂ ಕಥಾಯಾಮ್ |
ಸಂಸೇವಯಾ ತ್ವಯಿ ವಿನೇತಿ ಷಡಙ್ಗಯಾ ಕಿಂ
ಭಕ್ತಿಂ ಜನಃ ಪರಮಹಂಸಗತೌ ಲಭೇತ || ೪೩ ||

[** ಅಧಿಕ ಶ್ಲೋಕಾಃ –
ನಾರದ ಉವಾಚ –
ಏತಾವದ್ವರ್ಣಿತಗುಣೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಕ್ತೇನ ನಿರ್ಗುಣಃ |
ಪ್ರಹ್ಲಾದಂ ಪ್ರಣತಂ ಪ್ರೀತೋ ಯತಮನ್ಯುರಭಾಷತ ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ –
ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಭದ್ರ ಭದ್ರಂ ತೇ ಪ್ರೀತೋಽಹಂ ತೇಽಸುರೋತ್ತಮ |
ವರಂ ವೃಣೀಷ್ವಾಭಿಮತಂ ಕಾಮಪೂರೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ನೃಣಾಮ್ ||

ಮಾಮಪ್ರೀಣತ ಆಯುಷ್ಮನ್ ದರ್ಶನಂ ದುರ್ಲಭಂ ಹಿ ಮೇ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಾಂ ನ ಪುನರ್ಜನ್ತುರಾತ್ಮಾನಂ ತಪ್ತುಮರ್ಹತಿ ||

ಪ್ರೀಣನ್ತಿ ಹ್ಯಥ ಮಾಂ ಧೀರಾಸ್ಸರ್ವಭಾವೇನ ಸಾಧವಃ |
ಶ್ರೇಯಸ್ಕಾಮಾ ಮಹಾಭಾಗಾಸ್ಸರ್ವಾಸಾಮಾಶಿಷಾಂ ಪತಿಮ್ ||

ಶ್ರೀ ನಾರದ ಉವಾಚ –
ಏವಂ ಪ್ರಲೋಭ್ಯಮಾನೋಽಪಿ ವರೈರ್ಲೋಕಪ್ರಲೋಭನೈಃ |
ಏಕಾನ್ತಿತ್ವಾದ್ಭಗವತಿ ನೈಚ್ಛತ್ತಾನಸುರೋತ್ತಮಃ ||

**]

ಇತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದಕೃತ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಸ್ತುತಿಃ |

Also Read:

Prahlada Krutha Narasimha Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Prahlada Krutha Narasimha Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top